0113-KDIPT3.4011.171.2017.2.MG | Interpretacja indywidualna

Czy wartość wykonywanych usług obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, finansowanych z budżetu Gminy, gdzie beneficjentami są osoby fizyczne stanowi obowiązek Wnioskodawcy w zakresie odprowadzania podatku zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, poprzez naliczenie oraz pobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy też wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń podlega zwolnieniu na podstawie art 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm )?
0113-KDIPT3.4011.171.2017.2.MGinterpretacja indywidualna
 1. azbest
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. gmina
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2017 r. (data wpływu 30 czerwca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 sierpnia 2017 r. (data wpływu 7 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2017 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 25 lipca 2017 r., nr 0113-KDIPT3.4011.171.2017.1.MG, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 26 lipca 2017 r. (data doręczenia 26 lipca 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 sierpnia 2017 r. (data wpływu 7 sierpnia 2017 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 2 sierpnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego:

Zarząd Województwa ... dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów (działanie: 5.2. Gospodarka odpadami, poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT). Na liście projektów wybranych do realizacji znalazł się projekt Wnioskodawcy pn. „...”. Jako pośrednich beneficjentów Wnioskodawca wskazuje właścicieli budynków znajdujących się na terenie Gminy ..., z których zostanie usunięty materiał azbestowy. Działania projektowe obejmują:

 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • roboty budowlane - usunięcie materiałów azbestowych,
 • promocja projektu.

W ramach robót budowlanych przewidziano następujący zakres do wykonania: fizyczny demontaż, rozbiórka obiektów, magazynowanie powstałych odpadów w miejscu demontażu, transport właściwie zabezpieczonych odpadów za pomocą odpowiednio przystosowanych pojazdów, składowanie odpadów niebezpiecznych - unieszkodliwianie. Dodatkowo wykonane zostanie tymczasowe zabezpieczenie pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych oraz na budynkach o charakterze gospodarczym. Właściciele poszczególnych nieruchomości, na podstawie umowy użyczenia, zobowiązują się nieodpłatnie udostępnić Gminie ... nieruchomość celem wykonania prac wskazanych powyżej. Wszystkie te działania zostaną wykonane przez podmioty wyłonione w ramach procedur zamówień publicznych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę. W ślad za tym firmy wystawią faktury VAT za wykonane usługi, w związku z czym koszt przeprowadzonych prac będzie poniesiony tylko i wyłącznie przez Wnioskodawcę, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Efektem realizacji projektu będzie usunięcie niebezpiecznych materiałów azbestowych, a co się z tym wiąże poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez eliminację związków kancerogennych. Efekt osiągnięty wskutek realizacji zadania nie będzie generował przychodów dla Gminy. Inwestycja polega na jednorazowym demontażu materiałów azbestowych i ich unieszkodliwieniu (utylizacji). Działania te nie będą wiązały się z koniecznością ponoszenia przez beneficjenta jakichkolwiek dodatkowych nakładów w przyszłości.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, a także m.in. ochrony zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o samorządzie gminnym). Ponadto Gmina problematykę usuwania azbestu w ramach realizowanego projektu rozpatruje w kontekście ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), która w art. 403 ust. 2 wskazuje na to, że do zadań własnych gmin należy finansowanie m.in. ochrony środowiska w zakresie ściśle określonych przedsięwzięć, w których w ocenie Wnioskodawcy mieści się zakres przedstawiony we wniosku.

Realizacja zadania dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest ma umocowanie w następujących dokumentach programowych:

 • Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
 • Uchwała nr ... Rady Gminy ... z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „...”.

Realizacja zapisów zawarta w ww. dokumentach wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez podwyższenie jakości powietrza atmosferycznego, wyeliminowanie włókien azbestowych z powietrza, a tym samym zwiększy komfort życia, pracy i wypoczynku w Gminie, podnosząc efektywnie atrakcyjność Gminy oraz wartość materialną obiektów, tym samym poprawiając status ekonomiczny i ekologiczny mieszkańców. Zasadniczym celem jest oczyszczenie terenu Gminy ... z wyrobów zawierających azbest oraz wyeliminowanie negatywnego oddziaływania włókien azbestowych na stan środowiska i zdrowia mieszkańców Gminy .... Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) wyraźnie zakazuje wprowadzania na obszar kraju azbestu, wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 72) stanowi, że od dnia 1 stycznia 2005 r. w Polsce - podobnie jak w całej Unii Europejskiej – obowiązuje zakaz stosowania i obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. - Program Ochrony Środowiska dla Gminy ... na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zakres merytoryczny ww. dokumentów programowych jasno wskazują na to, że zadanie realizowane przez Wnioskodawcę jest jednym z Jego zadań własnych. Patrząc z kolei na jego specyfikę oraz sposób oddziaływania można stwierdzić, że jest to zadanie z zakresu ochrony środowiska.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy wartość wykonywanych usług obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, finansowanych z budżetu Gminy, gdzie beneficjentami są osoby fizyczne stanowi obowiązek Wnioskodawcy w zakresie odprowadzania podatku zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, poprzez naliczenie oraz pobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy też wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm )?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21. 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków organizacji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Jak wskazuje powyżej art. 21 ustawy 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym, należy stwierdzić, że skoro - jak wskazał Wnioskodawca - udzielane przez niego dofinansowanie jest dotacją przyznaną w oparciu o art. 221 ustawy o finansach publicznych, to jako wypłacana z budżetu gminy, tj. jednostki samorządu terytorialnego, mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych i tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek obliczania pobierania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. A co idzie za tym brak obowiązku w ocenie Wnioskodawcy wystawienia i złożenia w Urzędzie Skarbowym informacji PIT-8C.

Wszystkie powyżej wskazane przytoczone aspekty powodują, że zdaniem Wnioskodawcy wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w postaci usługi usuwania azbestu podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informacje według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 1. nieodpłatne świadczenie, bądź
 2. świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 3. świadczenie rzeczowe (w naturze),
 4. świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 5. otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

Przepis art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (m.in. budżet gminy) to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,
 5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 6. kosztów realizacji inwestycji.

Likwidacja i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest jest realizowane w ramach rządowego programu (rezolucja Sejmu RP z dnia 19 czerwca 1997 r., MP nr 38, poz. 373 oraz Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r.)

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Zarząd Województwa ... dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów (działanie: 5.2. Gospodarka odpadami, poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT). Na liście projektów wybranych do realizacji znalazł się projekt Wnioskodawcy pn. „Kompleksowe usunięcie odpadów azbestowych z terenu Gminy”. Jako pośrednich beneficjentów Wnioskodawca wskazuje właścicieli budynków znajdujących się na terenie Gminy, z których zostanie usunięty materiał azbestowy. W ramach robót budowlanych przewidziano następujący zakres do wykonania: fizyczny demontaż, rozbiórka obiektów, magazynowanie powstałych odpadów w miejscu demontażu, transport właściwie zabezpieczonych odpadów za pomocą odpowiednio przystosowanych pojazdów, składowanie odpadów niebezpiecznych - unieszkodliwianie. Dodatkowo wykonane zostanie tymczasowe zabezpieczenie pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych oraz na budynkach o charakterze gospodarczym. Właściciele poszczególnych nieruchomości, na podstawie umowy użyczenia, zobowiązują się nieodpłatnie udostępnić Gminie nieruchomość celem wykonania prac wskazanych powyżej. Wszystkie te działania zostaną wykonane przez podmioty wyłonione w ramach procedur zamówień publicznych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę. W ślad za tym firmy wystawią faktury VAT za wykonane usługi, w związku z czym koszt przeprowadzonych prac będzie poniesiony tylko i wyłącznie przez Wnioskodawcę, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działania te nie będą wiązały się z koniecznością ponoszenia przez beneficjenta jakichkolwiek dodatkowych nakładów w przyszłości. Efekt osiągnięty wskutek realizacji zadania nie będzie generował przychodów dla Wnioskodawcy. Inwestycja polega na jednorazowym demontażu materiałów azbestowych i ich unieszkodliwieniu (utylizacji). Działania te nie będą wiązały się z koniecznością ponoszenia przez beneficjenta jakichkolwiek dodatkowych nakładów w przyszłości. Realizacja zadania dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest ma umocowanie w następujących dokumentach programowych: „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz Uchwale nr ... Rady Gminy ... z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „...”.

Z powyższego wynika, że mieszkańcy Gminy, tj. osoby fizyczne, nie otrzymają środków finansowych. Mieszkańcy otrzymają nieodpłatne świadczenie w postaci sfinansowania usługi, która obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach mieszkalnych oraz budynkach o charakterze gospodarczym, zlokalizowanych na terenie Gminy. Zatem wartość tychże nieodpłatnych świadczeń stanowić będzie dla nich przychód podatkowy w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże, jako że finansowany będzie z udziałem środków pochodzących z budżetu Gminy – jednostki samorządu terytorialnego – w ramach programu rządowego, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, od kwoty ww. świadczenia Wnioskodawca jako płatnik nie będzie miał obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – PIT-8C osobom fizycznym uzyskującym nieodpłatne świadczenie.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.