0113-KDIPT1-3.4012.739.2018.4.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.), uzupełnionym pismami z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu), 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 7 grudnia 2018 r.) oraz 14 grudnia 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismami z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu), 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 7 grudnia 2018 r.) oraz 14 grudnia 2018 r. (data wpływu) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz prawa do reprezentacji Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 16 maja 2017 r. Lokalna Grupa Działania wybrała do dofinansowania projekt pn. „” w ramach naboru na operację w zakresie Przedsięwzięcia I.2.4 Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Działania Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach PROW 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29.01.2018 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia oraz podniesienie standardu usług kulturalnych mieszkańców wsi ... poprzez remont Świetlicy Wiejskiej. Objęta projektem Świetlica Wiejska położona jest na działce, która stanowi własność Gminy zgodnie z księgą wieczystą ... . Bez finansowego wsparcia ze środków zewnętrznych planowane do realizacji działanie nie zostałoby zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie Gminy umożliwiających sfinansowanie jej w 100%.

Realizacja projektu będzie polegała na przebudowie Świetlicy Wiejskiej. W ramach projektu zaplanowano wykonanie przebudowy Świetlicy Wiejskiej obejmującej: rozbiórki związane z dociepleniem stropu, cokołu i ścian, przebudowę ganku, wykonanie okładziny podestu ganku i schodów zewnętrznych oraz wykonanie opaski. Ponadto, w ramach prowadzonej przebudowy zostaną wykorzystane materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, takie dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji w tym ewentualny nadmiar gruntu zagospodarowane zostaną zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. W związku z powyższym należy stwierdzić, że projekt ma pozytywny wpływ na ochronę i poprawę środowiska naturalnego obszaru gminy. Założona w ramach projektu termomodernizacja budynku przyczyni się również do redukcji CO2.

Z efektów realizacji projektu będą korzystać w szczególności mieszkańcy miejscowości ... jak również mieszkańcy całej Gminy, w tym w szczególności osoby z grupy defaworyzowanej tj. osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym seniorów, osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.

Modernizacja świetlicy wiejskiej przyczyni się do aktywizacji ww. grup docelowych poprzez udostępnianie im infrastruktury umożliwiającej organizację działań związanych z przygotowaniem interesującej i kształcącej oferty spędzania czasu wolnego dla każdej grupy wiekowej organizację spotkań a tym samym przyczyniającej się do nawiązywania i rozwoju więzi międzypokoleniowych.

Przebudowana Świetlica Wiejska umożliwi mieszkańcom organizację spotkań kulturalnych, w tym m.in.: spotkań wielkanocnych i bożonarodzeniowych, podczas których mieszkańcy wykonują ozdoby świąteczne, zajęć kulinarnych, występów artystycznych lokalnych zespołów mniejszości narodowych.

Poprawa stanu infrastruktury społecznej w miejscowości przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej gminy oraz do zwiększenia integracji społecznej co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Ponadto przebudowana w ramach projektu Świetlica Wiejska udostępniana będzie bezpłatnie mieszkańcom Gminy i partnerowi projektu, tj. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która odpowiedzialna będzie m.in. za organizowanie działań integracji społecznej wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2014-2020.

Udostępnienie przebudowanego obiektu Świetlicy Wiejskiej umożliwi Partnerowi realizacji inwestycji utworzenie i prowadzenie „Mobilnego Punktu Wsparcia”. Bez zapewnienia odpowiedniej infrastruktury nie będzie możliwa realizacja tego innowacyjnego przedsięwzięcia. Do głównych działań podejmowanych przez Mobilny Punkt Wsparcia rodzin należeć będzie: prowadzenie konsultacji indywidualnych (psycholog, terapeuta, asystent, doradca zawodowy), poradnictwo specjalistyczne, terapia indywidualna/rodzinna (w tym terapeuta TSR, radca prawny, terapeuta od przemocy, mediator), prowadzenie terapii grupowych oraz diagnozy realizowane indywidualnie wg potrzeb. Działania podejmowane przez Mobilny Punkt Wsparcia skierowane będą głównie do rodziców przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, mających dzieci w placówkach dziennych, będących we wsparciu asystentów rodzin w gminach, do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, alkoholizmu, przemocy, do osób z problemami związanymi z funkcjonowaniem w rodzinie, społeczeństwie seniorów i osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej na terenie województwa nie funkcjonuje tego typu grupa wsparcia, w związku z powyższym utworzenie Mobilnego Punktu Wsparcia jest przedsięwzięciem innowacyjnym w odniesieniu do obszaru całej Gminy, jak i całego obszaru LSR.

W związku z planowaną realizacją projektu „” podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą a Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której działania realizuje Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowane w porozumieniu przedsięwzięcie przyczyni się do zintegrowania działalności ww. podmiotów w zakresie integracji społecznej i wsparcia grupy defaworyzowanej zgodnie z założeniami LSR tj. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym seniorów, osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.

Mając na uwadze zakres przedmiotowego projektu, planowana do realizacji przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola dokonana zostanie w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy w zakresie pomocy społecznej, turystyki, utrzymania gminnych obiektów publicznych i administracyjnych, tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi.

Gmina pragnie również zaznaczyć, iż Świetlica stanowi majątek gminy i będzie służyła zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy.

W wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie świadczyć usług noszących znamiona działalności gospodarczej, opodatkowanych określonymi stawkami VAT. Po zakończeniu projektu nie planuje się świadczenia usług noszących znamiona działalności gospodarczej – zmodernizowana infrastruktura będzie udostępniana nieodpłatnie. Efekt projektu,
tj. przebudowany budynek świetlicy wiejskiej nie będzie realizować sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Nie powstaje tu żadna możliwość odzyskania (nawet częściowego) naliczonego podatku VAT.

Gmina zaliczyła kwotę podatku naliczonego od realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu i chce otrzymać na ten wydatek dofinansowanie. W tym celu zobowiązana jest udowodnić, że ten podatek nie będzie mógł być przez nią odzyskany w całości lub w części, zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Tylko w takiej sytuacji Gmina może zaliczyć podatek od towarów i usług poniesiony na realizację inwestycji do wydatków kwalifikowanych opisanego projektu. W związku z powyższym Gmina jest zobowiązana przedłożyć do Urzędu Marszałkowskiego interpretację indywidualną dotyczącą odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług.

Wykonawcą prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu była firma, na podstawie umowy podpisanej w dniu 22.03.2018 r. Wykonawca w dniu 13.11.2018 r. wystawił fakturę VAT nr ... w kwocie 68 516,60 zł.

Przebudowana w ramach projektu Świetlica Wiejska wykorzystywana będzie nieodpłatnie mieszkańcom ..., co stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu od towarów i usług.

Określenie dot. przebudowy przedszkola zostało użyte omyłkowo w przedkładanym wniosku. Zostało to skorygowane, wniosek dotyczy przebudowy świetlicy wiejskiej.

Mając na uwadze zakres przedmiotowego projektu, planowana do realizacji przebudowa Świetlicy Wiejskiej dokonana zostanie w ramach realizacji zadań własnych Gminy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), do zadań własnych gminy należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy w zakresie pomocy społecznej, turystyki, utrzymania gminnych obiektów publicznych i administracyjnych, tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi. Świetlica wiejska stanowi majątek gminy i będzie służyła zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy. W wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie świadczyć usług noszących znamiona działalności gospodarczej, opodatkowanych określonymi stawkami VAT. Po zakończeniu projektu nie planuje się świadczenia usług noszących znamiona działalności gospodarczej – zmodernizowana w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana mieszkańcom nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu „” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a mianowicie: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odzyskania VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

  • nabywcą towarów i usług jest podatnik VAT oraz
  • nabywane towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako, że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Drugim warunkiem, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W tym miejscu Wnioskodawca zaznacza, iż w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), do zadań własnych gminy należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Gminy w zakresie pomocy społecznej, turystyki, utrzymania gminnych obiektów publicznych i administracyjnych, tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi.

Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku, druga z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z przebudową Świetlicy Wiejskiej.

Przebudowana Świetlica Wiejska będzie służyła zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy. Z tytułu wykonywania tych czynności Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat, a powstały w związku z realizacją inwestycji majątek będzie służył wyłącznie do realizacji zadań własnych Gminy.

W związku z tym, zdaniem Gminy, powstała w ramach projektu infrastruktura nie będzie przez Gminę wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje natomiast, iż świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Mając na względzie powyższy stan prawny oraz fakt, że przebudowana w ramach projektu infrastruktura będzie służyła Gminie do realizacji zadań własnych, to w przedmiotowej sprawie Gmina nie będzie wykonywała świadczeń podlegających opodatkowaniu VAT, a co za tym idzie nie będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją prac dotyczących przebudowy Świetlicy Wiejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6; 10; 15; 17 i 20 ww. ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – świetlica wykorzystywana będzie nieodpłatnie przez mieszkańców, co stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji tego projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”, ponieważ świetlica wykorzystywana będzie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.