0113-KDIPT1-3.4012.426.2018.2.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. ,,...”, w ramach którego zostanie utworzony punkt dydaktyczny „..”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2018 r. (data wpływu17 maja 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwca 2018 r.) oraz pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 29 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”, w ramach którego zostanie utworzony ogródek ekologiczny „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”, w ramach którego zostanie utworzony ogródek ekologiczny „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 26 czerwca 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz o dowód wniesienia opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina–Miasto ... zamierza wystąpić z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w formie dotacji złożonej w ramach konkursu pn. „...” - jako edukacja ekologiczna (zajęcia terenowe) w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ....

Planowany do realizacji program ma wskazywać problemy ekologiczne występujące lokalnie/regionalnie wraz ze sposobami ich rozwiązywania oraz ewentualny wpływ na wszystkie aspekty środowiska.

Jednym z wymogów załącznika do wniosku o udzielenie dofinansowania jest interpretacja indywidualna wydana przez właściwego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsko-Białej w sprawie możliwości prawnego odzyskania podatku VAT od towarów i usług, w związku z realizacją niniejszego zadania inwestycyjnego.

W ramach projektu zostanie utworzony ogródek ekologiczny „...” przy Szkole Podstawowej nr ... w ..., ul. ..., który będzie spełniał funkcję edukacyjną i rekreacyjną.

W środku będzie „...”, czyli dłuży stół, dookoła którego znajdować się będą ławki dla uczniów, alejki i stanowiska badawcze edukacji ekologicznej m.in. badania właściwości gleby, stacja pogody, stanowisko obserwacji nieba za pomocą lunety, mini ogródek.

Korzyści dla dzieci z realizowanego projektu:

 • dzieci będą przeprowadzać doświadczenia, prace badawcze w oparciu o zakupione pomoce dydaktyczne związane ze składnikami pogody, zjawiskami atmosferycznymi (stacja pogody), a więc będą rozwijać spostrzegawczość i prawidłowe wyjaśnianie zjawisk;
 • w ogródku będą odbywać się zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: biologia, przyroda, chemia fizyka, geografia, a także zajęcia pozalekcyjne;
 • dzieci poszerzą wiadomości i będą mogły przygotować się do konkursów przedmiotowych w oparciu o prace badawcze i zakupione pomoce dydaktyczne. Zajęcia dla dzieci zyskają na atrakcyjności i podniosą efektywność kształcenia;
 • podczas wykonywanych doświadczeń i prowadzenia obserwacji dzieci nauczą się odpowiedzialności za swoje działania, dobrej organizacji pracy, współpracy w grupie, rozwiązywania zaistniałych problemów. Działania te nie będą prowadzone odpłatnie dla uczniów projekt będzie finansowany ze środków własnych Gmina-Miasto ... oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ....

Uczniowie realizujący projekt zapoznani będą z działaniami mającymi na celu przeniesienie wszelkich aktywności dziecka opartych na bezpośrednim doświadczaniu z sali szkolnej do naturalnego środowiska, zostanie rozszerzona przestrzeń edukacyjna, uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z różnych przedmiotów, będzie to również odpowiednie miejsce na zajęcia dla uczniów klas 1-3 na zajęcia z wychowawcą, a w końcu na zajęcia podczas ferii letnich czy zimowych.

Bezpośrednie doświadczania w stworzonym magicznym miejscu zapadną młodym badaczom głęboko w pamięć i wyzwolą w przyszłości gotowość do podejmowania odpowiedzialności za siebie i środowisko naturalne. Projekt przyczyni się także do urzeczywistnienia modelu nauczyciela nowoczesnego, który nie boi się wyzwań współczesnej edukacji. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII.

Materiały i pomoce:

 • przygotowane gruntu pod nasadzenia;
 • koszty dokonania nasadzeń, zakup żwiru, ziemi, kory, torfu;
 • krzewy ozdobne;
 • rośliny kwiatowe;
 • stoły i ławki ogrodowe;
 • system nawadniający;
 • tablice dydaktyczne;
 • tabliczki do oznaczenia gatunków roślin;
 • narzędzia ogrodnicze dla uczniów;
 • przenośny teleskop astronomiczny;
 • zegar słoneczny;
 • stacja meteorologiczna;
 • przenośny zestaw laboratoryjny;
 • lupy, lornetki;
 • kosze na odpady;
 • karmniki dla ptaków;
 • przewodniki, atlasy roślin i zwierząt, klucze do oznaczenia gatunków roślin/zwierząt;
 • plansze poglądowe (biologia, przyroda, geografia, chemia. fizyka).

Gmina-Miasto ..., jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną. Gmina-Miasto ... jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r., o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) z dniem 01.01.2017 r., Gmina-Miasto .... podjęła rozliczanie podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi oznacza to, że Gmina-Miasto ... i podległe jej jednostki są jednym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr ... im. ... w ..., ul. ..., która jest jednostką organizacyjną Gminy-Miasta ..., nie posiada osobowości prawnej i działa w formie jednostki budżetowej.

Szkoła Podstawowa Nr ... im. ... w ..., ul. ... w imieniu Gminy-Miasta ... wykonuje zadania własne z zakresu edukacji publicznej.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że efekty ww. projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy związku z realizacją zadania pn. „...” w Szkołach i Przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 Gmina-Miasto ... ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu natomiast podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

W ramach projektu świadczone przez Szkołę Podstawową Nr ... im. ... w ..., ul. ... usługi związane będą ściśle z zadaniami edukacyjnymi. Zadania te będą nieodpłatne, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, co oznacza, że Gminie-Miastu ... nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem, tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym) oraz edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”, w ramach którego zostanie utworzony ogródek ekologiczny „...”, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.