0113-KDIPT1-3.4012.142.2018.1.MWJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”, którego efekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....”, którego efekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....”, którego efekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina .... jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

Gmina .... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, składającym do urzędu skarbowego miesięczne deklaracje VAT-7. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego (łącznie ze scentralizowanymi jednostkami) prowadzi działalność niepodlegającą podatkowi od towarów i usług oraz działalność gospodarczą opodatkowaną i zwolnioną.

Gmina ... przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu „.....”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13. Infrastruktura Społeczna, Działania 13.8 Rewitalizacja .... Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Liderem Projektu jest Gmina ..., która w dniu ... zawarła umowę o dofinansowanie z Województwem ... Nr ... na realizację Projektu. Partnerami Projektu są następujące Gminy: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ....

W gminach objętych Projektem zidentyfikowano obszary zdegradowane - z niższym standardem życia, większym bezrobociem, niskim poziomem edukacji i uczestnictwa w życiu lokalnym, niskim poziomem przedsiębiorczości, niewystarczającym wyposażeniem w infrastrukturę.

W Gminie ... występuje ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej, a z drugiej strony brak miejsc pozwalających na integrację społeczną. Grupę docelową, do której kierowany jest Projekt stanowią: mieszkańcy ... Obszaru Funkcjonalnego, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, otoczenie osób wykluczonych społecznie, osoby zamieszkujące obszar zdegradowany, potencjalni mieszkańcy i turyści. W ramach realizacji projektu w Gminie ... nastąpi rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego w ...., która polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania budynku z funkcji administracyjno – biurowej, handlowej i magazynowej na nowe funkcje użyteczności publicznej, takie jak: opieka zdrowotna, gastronomia, usługi kulturalne. Po przeprowadzeniu kompleksowego remontu budynku dworku, w obiekcie powstanie ośrodek zdrowia, świetlica wiejska, sale warsztatowe, miejsce spotkań dla seniorów oraz organizacji pozarządowych, oddział Centrum Kultury i Promocji Gminy .... oraz wyremontowane zostaną pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej im. ..... Wykonane zostanie również zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku dworku m.in. małej architektury, parkingu, chodników, oświetlenia parkowego, ogrodzenia, nasadzeń, dojazdów do budynku dworku.

Realizacja inwestycji umożliwi wprowadzenie nowych aktywności, które pozwolą na eliminację istniejących problemów społecznych:

 1. Utworzenie strefy zdrowia - Ośrodka Zdrowia, który będzie służył mieszkańcom całej Gminy w zakresie opieki zdrowotnej, działań promujących akcje zdrowotne, w zakresie terapii i profilaktyki uzależnień. Gmina .... pomieszczenia Ośrodka Zdrowia nieodpłatnie użyczy firmie zewnętrznej posiadającej uprawnienia do prowadzenia usług z zakresu opieki zdrowotnej.
 2. Utworzenie zaplecza gastronomicznego, które będzie miejscem spotkań, a jego celem będzie propagowanie potraw regionalnych. W ramach projektu przygotowane zostaną pomieszczenia pod działalność gospodarczą pozwalającą na prowadzenie usług gastronomicznych. Pomieszczenia zostaną nieodpłatnie użyczone firmie zewnętrznej, ale z zastrzeżeniem, że Gmina jako właściciel zaplecza będzie miała możliwość dowolnej organizacji zajęć, spotkań, warsztatów, wszelkich innych wydarzeń bezpośrednio związanych z infrastrukturą kulturalną. Zaplecze gastronomiczne utworzone w piwnicach dworku będzie stanowić infrastrukturę komplementarną w stosunku do Centrum Kultury i Promocji Gminy ... oraz Gminnej Biblioteki Publicznej im. .... Gmina zaplanowała stworzenie biblioteki otwartej na potrzeby czytelników, nowoczesnej i funkcjonalnej, która będzie miejscem spotkań, obcowania z książką, ludźmi, przestrzenią do nauki i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. W ramach zaplecza utworzona zostanie klubokawiarnia, w której mieszkańcy będą mogli spotykać się towarzysko, rodzinnie lub z innej okazji. Miejsce będzie służyć organizacji warsztatów kulinarnych związanych z krzewieniem lokalnych tradycji, promocji lokalnych potraw. W pomieszczeniach organizowane będą również wieczory poezji, spotkania seniorów, mitingi książki, objazdowe wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi i artystami, projekcje filmów, imprezy tematyczne i inne wydarzenia kulturalne. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi kontynuację tradycji literackiej i przyczyni się do poprawy spójności społecznej i kulturalnej regionu. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych będzie nieodpłatne.
 3. Organizacje wystaw, warsztatów o charakterze okolicznościowym, szkoleń aktywizujących. Powstałe sale warsztatowe pozwolą na realizację kursów samodoskonalenia dla mieszkańców, przez co umożliwią im zdobywanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wzmocnią ich konkurencyjność zawodową oraz umożliwią przeciwdziałanie zjawisku defaworyzacji zawodowej. Szkolenia, warsztaty oraz wystawy na rzecz mieszkańców organizowane będą nieodpłatnie.
 4. Utworzenie miejsca spotkań dla seniorów (ławeczki, stoliki do szachów itp.). Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół dworku ...., obejmujące m.in. działania z zakresu małej architektury (przebudowę dojazdów do budynku dworku, parkingów, chodników, oświetlenia, ogrodzenia wokół terenu, nasadzenia drzew i krzewów) nie tylko w istotny sposób poprawi estetykę miejsca, lecz zachęci mieszkańców ... do nowych, niemożliwych dotąd, form aktywności. Dzięki działaniom rewitalizacyjnym, park stanie się miejscem bezpiecznym, idealnym do rodzinnych spacerów i aktywnego spędzania czasu, udostępniany będzie nieodpłatnie.
 5. Organizowanie imprez plenerowych, festynów, wydarzeń okolicznościowych, eventów oraz edukacja społeczeństwa. Nowe funkcje którymi zostanie obdarzona Biblioteka w ... obejmować będą działania związane z prowadzeniem regularnych zajęć dedykowanych dla dzieci, w tym w wieku przedszkolnym, dla seniorów, organizowanie wystaw tematycznych, imprez okolicznościowych, warsztaty kulinarne, warsztatów przeznaczonych dla lokalnej społeczności, organizowanie kiermaszów książek, konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz z autorami książek, projekcje filmów. Biblioteka także będzie miała funkcję turystyczną, będzie prowadzić punkt informacyjny dotyczący atrakcji turystycznych Gminy ..., gdzie wykorzystywać będzie swoje zasoby opisujące Gminę zarówno pod kątem przyrodniczym, historycznym jak i najsławniejszych rodów i ludzi pochodzących z terenu Gminy .... Z tytułu wstępu na imprezy oraz udzielania informacji turystycznej Gmina nie będzie pobierać żadnych opłat.

Działania związane z procesem rewitalizacji poprawią estetykę otoczenia i funkcjonalność budynku, wpłyną również pozytywnie na wizerunek gminy, jej władz oraz mieszkańców. Poprawa stanu technicznego budynku oraz modernizacja jego bezpośredniego otoczenia, przyczyni się w pełni do jego społeczno-gospodarczego ożywienia. Dodatkowo możliwe stanie się rozwijanie działalności o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, społecznym, opiekuńczym i integracyjnym. Kompleksowy rozwój Gminy podniesie atrakcyjność inwestycyjną gminy, zainicjuje napływ potencjalnych partnerów biznesowych, co skutkować będzie tworzeniem nowych miejsc pracy oraz stworzy optymalne warunki dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Wzrost aktywności turystycznej oraz rozwój gospodarczy Gminy sprawi, że obszar objęty rewitalizacją stanie się miejscem tętniącym życiem.

Właścicielem dworku oraz terenu wokół niego jest i będzie Gmina ..., która będzie prowadziła nadzór nad tym terenem. Po dokonanej rewitalizacji Gmina nieodpłatnie użyczy pomieszczenia w budynku:

 • podmiotom zewnętrznym (pomieszczenia pod ośrodek zdrowia oraz gastronomię),
 • Gminnej Bibliotece,
 • Centrum Kultury i Promocji Gminy ....

Jednostki, którym zostaną udostępnione pomieszczenia ponosić będą tylko koszty związane z zużyciem mediów - gaz, woda, energia. Inwestycja będzie ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników - mieszkańców Gminy. Gmina nie będzie osiągała żadnych dochodów z tego tytułu. Gmina ..., w ramach realizacji projektu, wypełni swoje ustawowe zadania wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), który stanowi, że gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, do zadań własnych gmin należą sprawy:

 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15),
 • ochrony zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 5),
 • pomocy społecznej (art. 7 ust. 1 pkt 6),
 • edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8),
 • kultury, w tym bibliotek gminnych (art. 7 ust. 1 pkt 9),
 • kultury fizycznej i turystyki (art. 7 ust. 1 pkt 10),
 • zieleni gminnej i zadrzewień (art. 7 ust. 1 pkt 13).

Realizacja Projektu została zaplanowana na lata 2014-2020. Szczegółowe zasady współpracy oraz rozliczeń między Partnerami oraz Liderem zawiera umowa partnerska oraz Regulamin szczegółowych zasad współpracy w zakresie terminowej realizacji oraz rozliczania projektu pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej ... Obszaru funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Umowa partnerska została zawarta 24 listopada 2016 r. pomiędzy Gminami - Partnerami Projektu.

Wynikają z niej następujące prawa i obowiązki Partnerów:

 1. Upoważnienie Lidera Projektu do reprezentowania Partnerów wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą (zakres upoważnienia został określony w pełnomocnictwach dla Lidera Projektu do reprezentowania Partnerów stanowiących załącznik do porozumienia).
 2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
 3. Udostępnienie Liderowi oraz podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i dokumentów związanych ze stanem realizacji zadania.
 4. Realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.
 5. Zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie każdej gminy na czas realizacji projektu w wysokości umożliwiającej realizację zadań.
 6. Udostępnianie Liderowi oraz podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją zadania.
 7. Monitorowanie przebiegu realizacji Projektu i niezwłoczne informowanie Lidera o zmianach i zaistniałych nieprawidłowościach.
 8. Przekazywanie wszelkich informacji dla Lidera w celu wypełniania obowiązków sprawozdawczych wynikających z Umowy o dofinansowanie i jej załączników.
 9. Utworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego dotyczącego realizacji Projektu.
 10. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
 11. Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie wyznaczonym w Umowie o dofinansowanie Projektu i zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi archiwizacji dokumentacji.
 12. Składanie dokumentów do wniosku o płatność Liderowi w terminach przyjętych w harmonogramie określonym po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 13. Monitorowanie wykonania wskaźników realizacji celów Projektu.
 14. Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Lidera Projektu.
 15. Udział przedstawicieli gmin w Komitecie Sterującym Projektu zajmującym się przygotowaniem, realizacją i trwałością Projektu.
 16. Zabezpieczenie trwałości Projektu przez okres 5 lat od daty jego zakończenia w zakresie odpowiadającym poszczególnym zadaniom gmin.
 17. Partycypacja w kosztach wspólnych tj. kosztach działalności biura, wynagrodzeń pracowników biura, wynagrodzenia dla doradcy z zakresu zamówień publicznych oraz studium wykonalności Projektu.

Partnerzy nie otrzymują od Lidera żadnych usług i towarów w zamian za przekazane środki.

Do praw i obowiązków Lidera należy:

 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu oraz podpisanie w imieniu Partnerów umowy o dofinansowanie Projektu.
 2. Reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Zarządzającą oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją, monitoringiem wskaźników oraz kontrolą Projektu.
 3. Koordynowanie prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań wynikających z Projektu.
 4. Wsparcie i współpraca z Partnerami przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji Projektu.
 5. Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucja Zarządzającą.
 6. Przygotowanie oraz terminowe przedkładanie wniosków o płatność, rozliczanie wydatków oraz raportowanie danych.
 7. Monitorowanie przebiegu realizacji Projektu (sprawozdania, harmonogramy, wizyty monitorujące).
 8. Koordynowanie działań informacyjno-promocyjnych na temat Projektu.
 9. Przechowywanie dokumentacji związanej z Projektem.
 10. Utworzenie Biura Projektu.
 11. Rozliczenie końcowe Projektu.

W Projekcie Gmina ..., pełni rolę Partnera, odpowiedzialnego za przygotowanie do realizacji elementów projektu przypisanych jej terytorialnie, tj.: przygotowanie dokumentacji technicznej, pozwoleń na budowę, wymaganych zgłoszeń, uczestniczenia w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, realizacji prac, nadzoru inwestorskiego, raportowania przebiegu realizacji projektu oraz zabezpieczenia finansowego niezbędnego do wykonania zadania (udział 6 395 148,76 zł, wartość dofinansowania 3 941 541,79 zł).

Do szczegółowych obowiązków Gminy ..., przy realizacji Projektu należeć będzie:

 1. Pełnienie funkcji Inwestora na terytorium Gminy ...:
  1. wyłonienie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawców robót budowlanych,
  2. protokolarne przekazanie terenu budowy,
  3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
  4. dokonywanie odbiorów robót.
 2. Zawarcie umów z wykonawcami dotyczącymi inwestycji na terenie Gminy ....
 3. Dokonywanie zakupów towarów i usług na potrzeby inwestycji przypisanej jej terytorialnie. Wydatki na inwestycję zostaną udokumentowane wystawionymi przez wykonawców fakturami na Gminę ... (na Partnera), z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego. Wykonawcy będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.
 4. Regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych na rzecz Gminy przez wykonawców.
 5. Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania infrastruktury i nadzór nad jej eksploatacją.
 6. Dokonanie rozliczenia finansowego przedmiotowego projektu w części dotyczącej inwestycji prowadzonej przez Gminę (Partnerzy będą składać wnioski cząstkowe, a Lider projektu będzie składał całościowy wniosek o płatność, zaliczkowy bądź sprawozdawczy).
 7. Partycypacja Gminy ... w kosztach utrzymania Biura Projektu.

Obowiązki poszczególnych gmin dotyczące udziału w ponoszonych kosztach utrzymania Biura zostały określone w Zasadach finansowania Biura Projektu pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej ... Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Środki finansowe na utrzymanie Biura Projektu w 85% współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020 oraz w 15% z budżetu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (Partnerów). Lider Projektu ponosi koszty zarządzania oraz utrzymania Biura Projektu. Następnie koszty te są zwracane Liderowi przez Partnerów Projektu w okresach kwartalnych, na podstawie wystawionych przez Lidera Projektu not księgowych. Rozliczenia z tytułu kosztów funkcjonowania Biura dokonywane pomiędzy gminami nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż, porozumienie będące podstawą płatności nie ma charakteru cywilnoprawnego – a służy jedynie realizacji zadań własnych. Gminy nie wykonują wobec siebie świadczeń wzajemnych powodujących wypłatę wynagrodzenia. Stanowią jedynie zwrot poniesionych kosztów niezbędnych od realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Na podstawie umowy zawartej z Województwem ... przyznane zostało ogólne dofinansowanie Projektu na pokrycie całkowitych wydatków kwalifikowanych w wysokości: ... zł, tj. 69,10% w formie płatności ze środków europejskich - ... zł tj. 10,00% w formie dotacji celowej.

Środki pomocowe są środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Beneficjent (łącznie z Partnerami) obowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości nie mniejszej niż ...zł, tj. nie mniej niż 20,90% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Gmina ... obowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości ... zł tj. 38,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych dotyczących Gminy. Podatek VAT w Projekcie został zaliczony jako koszt kwalifikowalny przez co będzie podlegał dofinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Środki na dofinansowanie Projektu należne poszczególnym gminom nie będą przekazywane przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy Lidera. Dofinansowanie będzie przekazywane przez Instytucję Zarządzającą bezpośrednio na wyodrębnione rachunki bankowe poszczególnych Partnerów Projektu, których numery zostały przekazane Instytucji Zarządzającej w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca przekazywać będzie środki na finansowanie realizacji zadań w formie zaliczki - refundacji poniesionych wydatków przez poszczególnych Partnerów Projektu. Wnioski o refundację będą składane zgodnie z harmonogramem składania wniosków. Oszczędności powstałe na poszczególnych zadaniach będą mogły być rozdysponowane pomiędzy Partnerów, zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Projektem, zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą.

Otrzymane przez Gminę ... na podstawie umowy dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją całego Projektu na terenie Gminy. Koszty pokryte dofinansowaniem obejmują następujące wydatki:

 1. Roboty budowlane związane z:
  1. adaptacją pomieszczeń na działalność kulturalną,
  2. modernizacją dworku,
  3. zagospodarowaniem terenu wokół dworku,
  4. zewnętrzną infrastrukturą techniczną - obejmuje roboty budowlane - montażowe związane z budową instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wewnętrzną drogą na terenie dworku w .... Zakres robót obejmuje:
   • sieci zewnętrzne: wymianę przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowę zewnętrznej kanalizacji technologicznej, budowę zewnętrznej kanalizacji deszczowej, montaż szafki gazowej na ścianie budynku,
   • sieci wewnętrzne: demontaż istniejącej wraz z wykonaniem nowej instalacji wodociągowej, demontaż istniejącej wraz z wykonaniem nowej instalacji kanalizacji sanitarnej, demontaż istniejącej wraz z wykonaniem nowej instalacji c.o. wewnątrz budynku, wykonanie kanalizacji technologicznej, montaż instalacji gazowej, wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
   • wykonanie chodników, miejsc postojowych i wewnętrznej drogi dojazdowej do dworku, znajdujących się na trenie wokół dworku.
 2. Dokumentację techniczną.
 3. Nadzór autorski.
 4. Nadzór inwestorski.
 5. Promocję projektu.
 6. Studium wykonalności.
 7. Zarządzanie Projektem.

Po zakończeniu realizacji Projektu inwestycja będzie własnością Gminy, i pozostanie własnością Gminy przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność z realizacji przedmiotowego projektu, tj. przez okres trwałości projektu. Po zakończeniu Projektu - wszyscy Partnerzy oraz Lider - staną się właścicielami jego efektów na terytorium poszczególnych Gmin. Podczas realizacji Projektu i po jego zakończeniu mienie nie będzie przekazywane innym podmiotom, właścicielem jego będzie Gmina.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina realizując jako Partner projekt, którego efekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Projekt pn. „.....”, będzie realizowany przez Gminę ... w ramach reżimu publicznoprawnego. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji przedmiotowego Projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym, a więc Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Celem odliczenia podatku VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika VAT,
 • wydatek musi mieć związek z dokonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi VAT,
 • nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

W związku z faktem, iż realizując inwestycję Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT - będzie wykonywała zadania własne w ramach reżimu publicznoprawnego (poza działalnością gospodarczą) oraz wydatki ponoszone przez Gminę na inwestycje nie będą związane z występującymi po stronie Gminy czynnościami opodatkowanymi VAT, przesłanki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie zostaną spełnione.

Tym samym, Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia VAT od tych wydatków.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.57.2017.1.DC, wskazano, iż: „(...) w analizowanym przypadku nie będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 maja 2017 r., 0111-KDIB3-3.4012.25.2017.1.MS, w której wskazał, iż: „W związku z powyższym, skoro Wnioskodawca w związku z realizacją inwestycji, która stanowi wykonanie zadań własnych Wnioskodawcy, działał będzie, nie jako podatnik podatku VAT, lecz jako organ władzy publicznej, a efekt realizacji projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, polegającego na urządzeniu siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsca rekreacji w miejscowości D”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2017 r., sygn. 0115-KDIT1-3.4012.7.2017.1, w której uznano, że „Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w związku z inwestycją nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi”.

Podobne stanowisko wynika z interpretacji z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. 3063-ILPP2-3.4512.197.2016.2.AG, w której stwierdzono, że „(...) w związku z realizacją zadania pn. „Centrum Rekreacji Turystyczno-Krajoznawczej (...) Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Gmina nie będzie mogła odzyskać podatku VAT uiszczonego w związku z realizacją ww. zadania. W konsekwencji, zdaniem Gminy nie przysługuje jej prawo do odliczenia naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji.

Identyczne stanowisko, zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 10 marca 2017 r., sygn. 0461-ITPP2.4512.160.2017.1.KN, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż „warunek o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie zostanie spełniony, gdyż na co wskazuje treść wniosku - poniesione wydatki w ramach projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji Gminie nie przysługuje/nie będzie przysługiwało, po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ponadto, w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.160.2017.1.MSU, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, odnosząc się do możliwości odzyskania podatku VAT w związku z budową ogólnodostępnej infrastruktury, stwierdził iż „warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony bowiem - jak wynika z okoliczności sprawy w ramach operacji Gmina realizuje zadanie własne przypisane samorządowi gminnemu - zaspakajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie spraw dotyczących kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Nadto wybudowana infrastruktura nie wiąże się z żadną odpłatnością jej użytkowników. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że Gmina nabywając towary i usługi celem zrealizowania przedmiotowej inwestycji, nie będzie nabywała ich jako podatnik podatku VAT w ramach swojej działalności gospodarczej, lecz jako organ władzy publicznej w ramach realizacji zadań własnych. Dlatego też nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania”.

Stanowisko takie zostało również zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2017 r. o sygn. 3063-ILPP2-3.4512.197.2016.2.AG, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu odnosząc się do prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na inwestycję w zakresie budowy Centrum Rekreacji Turystyczno-Krajoznawczej wskazał, że „mimo że Zainteresowany jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu”.

Według Gminy ... dokonując wydatków związanych z realizacją przedmiotowego Projektu, a także po jego zakończeniu brak będzie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy, w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej ... Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13. Infrastruktura Społeczna, Działania 13.8 Rewitalizacja ... Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W ramach realizacji projektu w Gminie .... nastąpi rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego w ..., która polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania budynku z funkcji administracyjno – biurowej, handlowej i magazynowej na nowe funkcje użyteczności publicznej. Właścicielem dworku oraz terenu wokół niego jest i będzie Gmina ..e, która będzie prowadziła nadzór nad tym terenem. Inwestycja będzie ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników - mieszkańców Gminy. Gmina nie będzie osiągała żadnych dochodów z tego tytułu. Gmina ..., w ramach realizacji projektu, wypełni swoje ustawowe zadania wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wydatki na inwestycję zostaną udokumentowane wystawionymi przez wykonawców fakturami na Gminę ... (na Partnera). Podczas realizacji Projektu i po jego zakończeniu mienie nie będzie przekazywane innym podmiotom, właścicielem jego będzie Gmina.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu partnerskiego, którego efekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego, należy zauważyć, że jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT nie jest spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty powstałe w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu. Tym samym, Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, w związku z realizacją projektu pn. „....”, zarówno w trakcie realizacji oraz po jego zakończeniu, ponieważ efekty powstałe w związku z realizacją projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być - zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.