0113-KDIPT1-1.4012.747.2018.2.RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów oraz punkt informacji turystycznej w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2018 r. (data wpływu 26 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 7 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

  • braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów,
  • braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej,

w związku z realizacją projektu o nazwie „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na:

  • braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów,
  • braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej,

w związku z realizacją projektu o nazwie „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 7 listopada 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz adres ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina na podstawie zawartej w dniu 12.04.2017 roku umowy Nr ... z Urzędem Marszałkowskim Województwa ... zrealizowała projekt o nazwie „...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja została przeprowadzona na działce położonej przy ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej obok zabytkowego kościoła, dzwonnicy, galerii rękodzieła ludowego i izby pamięci lokalnej społeczności. W ramach realizowanej inwestycji gmina wybudowała infrastrukturę turystyczną. Na punkt informacji turystycznej i miejsca obsługi rowerzystów są przeznaczone dwie zabytkowe chaty wiejskie przywiezione z innych miejscowości i odtworzone zgodnie z ich wizerunkiem pierwotnym. W obydwu budynkach przeprowadzono roboty remontowe polegające na: rozebraniu pokrycia dachowego, naprawy konstrukcji i nowe pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi, całkowity remont ścian i elewacji zewnętrznych, remont wymiana stolarki, położenie nowych posadzek, rozebranie starej i położenie nowej instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnej.

Wyremontowane budynki stanowią ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub kulturalną.

W punkcie obsługi turystycznej pracownik urzędu gminy udzieli informacji co warto zobaczyć na terenie gminy, oraz wskaże miejsca najbardziej atrakcyjne godne zwiedzenia na terenie Lokalnej Grupy Działania „...”. Wskaże punkty noclegowe w agroturystce i gastronomię.

W punkcie obsługi rowerzystów turysta w miejscu zadaszonym będzie mógł odpocząć, przygotować rower do dalszej podróży.

Wszystkie czynności na które może liczyć turysta są bezpłatne i ogólnodostępne.

W uzupełnieniu wniosku z dnia z dnia 29 października 2018 r. Zainteresowany wskazał: W odpowiedzi na pytanie nr 1 Organu „(...) czy pytaniem nr 1 we wniosku objęta jest inwestycja dotycząca modernizacji budynku na punkt obsługi rowerzystów?” Wnioskodawca odpowiedział, że „Pytaniem nr 1 we wniosku objęta jest inwestycja dotycząca modernizacji budynku na punkt obsługi rowerzystów.

W odpowiedzi na pytanie nr 2 Organu „Czy realizacja przedmiotowych inwestycji należy do zadań własnych Wnioskodawcy? Jeżeli tak, to należy wskazać dokładną podstawę prawną działania.” Wnioskodawca odpowiedział, że „Realizacja przedmiotowych inwestycji należy do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pkt 10.

Faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją inwestycji objętych zakresem pytań wystawione zostały na Wnioskodawcę, Gminę ....

Wnioskodawca efektu zrealizowanej inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów będzie wykorzystywał do czynności niepodlegających opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca efektu zrealizowanej inwestycji polegającej na modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej będzie wykorzystywał do czynności niepodlegających opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn.zm.)

Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn.zm.)

Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów objętych zakresem wniosku wykorzystywane będą do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej objętych zakresem wniosku wykorzystywane będą do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów wykorzystywane będą wyłącznie do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma możliwości przyporządkowania wydatków przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej wykorzystywane będą wyłącznie do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma możliwości przyporządkowania wydatków przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Efekty realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów nie będą wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych i zwolnionych. Nie ma możliwości przyporządkowania całości lub części kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności.

Efekty realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej nie będą wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych i zwolnionych. Nie ma możliwości przyporządkowania całości lub części kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności.

Efekt zrealizowanych czynności nie jest związany z działalnością gospodarczą i dla wskazanych czynności nie można określić prewspółczynnika.

Czynności nie są związane z działalnością gospodarczą i nie można ustalić dla nich proporcji.

Dla wskazanych czynności nie określa się prewspółczynnika i proporcji, gdyż czynności nie są związane z działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów?
  2. Czy Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji polegającej na modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. l

Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług, przedsięwzięcie nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanej.

Ad 2.

Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji polegającej na modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej, gdyż zgodnie z art. 86 ust. l ustawy o podatku od towaru i usług, przedsięwzięcie nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie został spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty zrealizowanej inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów oraz modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej Wnioskodawca będzie wykorzystywał do czynności niepodlegających opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, iż efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów oraz modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji w ww. zakresie wykorzystywane będą wyłącznie do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. zadania. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca:

  • nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji budynku na miejsce odpoczynku turystów,
  • nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji budynku na punkt informacji turystycznej,

w związku z realizacją projektu o nazwie „...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.