0113-KDIPT1-1.4012.623.2018.2.ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2018 r. (data wpływu 06 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 września 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. „...jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 14 września 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz adres elektroniczny e-PUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełniniu wniosku).

Gmina realizuje przedsięwzięcie pn. „...” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .... na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum sportowo-rekreacyjno-turystycznego przy ul. ...w ... w celu zwiększenia potencjału turystycznego Gminy - opartego na zasobach naturalnych. Projekt ma na celu nadanie dotychczas niewykorzystanemu obszarowi funkcji społecznych (kulturalnych, gospodarczych i rekreacyjnych) oraz podniesienie jego atrakcyjności funkcjonalnej i estetycznej, z zachowaniem jego regionalnego dziedzictwa naturalnego. Tym samym wpisuje się w .... Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020: cel tematyczny 6 - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Osi priorytetowej 6 - Kultura i dziedzictwo - poprzez m.in. polepszenie jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe oraz zwiększenie oferty turystycznej Gminy opartej na zasobach naturalnych. Wpisuje się także w Priorytet inwestycyjny 6c - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz cel szczegółowy działania - Utrzymanie przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego. Realizacja projektu wynika bezpośrednio z potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego opisanych w Strategii Rozwoju Gminy. Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury stanowiącej: ścieżki piesze z małą architekturą, parking dla rowerów, parking samochodowy, rampę dla niepełnosprawnych, pergolę osłaniającą toalety tymczasowe wraz ze śmietnikiem, miasteczko ruchu drogowego, plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy, siłownię zewnętrzną oraz zadaszenie z miejscem na grilla. Zakłada także dojazd jezdny wzdłuż stadionu, wymianę ogrodzenia oraz nowe ogrodzenie. Centrum to przestrzeń dająca możliwość przeprowadzania wszelkiego rodzaju plenerowych wydarzeń turystyczno-kulturalnych. Projekt zakłada montaż elementów małej architektury - latarni, ławek, krzeseł, podestów drewnianych, śmietników, itp.

Przedsięwzięcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na rozwijaniu oferty turystycznej Gminy, a także niwelowaniu zjawisk związanych problemami społecznymi na danym obszarze, aktywizację społeczno-gospodarczą oraz podniesienie jakości życia lokalnej społeczności. Realizowana inwestycja jest niezbędna by osiągnąć ww. cele.

Przedmiotem projektu „...” jest zagospodarowanie terenu przy ul. ... w ... w celu zwiększenia potencjału turystycznego Gminy opartego na zasobach naturalnych. Projekt ma na celu nadanie obszarowi dotychczas niewykorzystanemu funkcji społecznych (kulturalnych, gospodarczych i rekreacyjnych) oraz podniesienie jego atrakcyjności funkcjonalnej i estetycznej, z zachowaniem jego regionalnego dziedzictwa naturalnego.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Sferę społeczną, tzn.:
  • ułatwienie dostępu do kultury oraz rekreacji,
  • zwiększenie aktywności mieszkańców,
  • wzrost poczucia przywiązania do zamieszkiwanego obszaru,
  • wzrost kompetencji społecznych mieszkańców,
  • poprawę życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji oraz zastosowanie energooszczędnych technologii,
  • zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych.
 1. Sferę przestrzenną, tzn.:
  • poprawę funkcjonalności instytucji kultury świadczących usługi na rzecz mieszkańców,
  • poprawę estetyki przestrzeni gminnej.

Najistotniejsze potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego, które ma rozwiązać projekt to:

 • postępująca degradacja cennego obszaru, prowadząca do utraty jego charakteru i znaczenia turystycznego;
 • obecność zaniedbanych przestrzeni w tkance gminnej, które obniżają jego atrakcyjność kulturalną i turystyczną oraz przyczyniają się do utrwalania zachowań patologicznych;
 • niedostateczna spójność i konkurencyjność oferty społeczno-gospodarczej Gminy w zakresie różnorodności oraz standardu obiektów i atrakcji;
 • niedostateczne poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców, łączności z tradycją miejsca, jego historią oraz dziedzictwem.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), której nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Gmina odprowadza podatek od towarów i usług tylko od czynności związanych z czynszami, najmem lokali, dzierżawą mienia komunalnego, sprzedażą mienia komunalnego, użytkowaniem wieczystym. Podatek od towarów i usług, w przypadku starania się o środki z Unii Europejskiej, może być kosztem kwalifikowalnym w wypadku braku możliwości jego odzyskania (Gmina nie może go odzyskać). Gmina jako podmiot zaangażowany w realizację projektu, upoważniony do ponoszenia kosztów, powinna dostarczyć aktualną interpretację przepisów prawa podatkowego, stwierdzającego brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego Projektu, wydaną przez właściwy organ państwowy (właściwego miasta do spraw finansów publicznych). Uzyskanie potwierdzenia (interpretacji) o braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, czyni ten podatek kosztem kwalifikowalnym, co przyczyni się do odzyskania części zapłaconego podatku ze środków Unii Europejskiej.

W uzupełnieniu wniosku na pytanie Organu „Czy realizacja ww. inwestycji, należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.)? Jeżeli tak, to należy wskazać dokładną podstawę prawną działania.” Wnioskodawca odpowiedział „Tak. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Na podstawie art. 7 ust. l cyt. ustawy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania własne obejmują sprawy: art. 7 ust. 1 pkt l - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody; art. 7 ust. 1 pkt 10 - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; art. 7 ust. l pkt 12 - zieleni gminnej i zadrzewień; art. 7 ust. l pkt 17 - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; art. 7 ust. l pkt 18 - promocja gminy.

Cel główny: zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez budowę Centrum sportowo-rekreacyjno-turystycznego. Cel szczegółowy: wzrost potencjału turystycznego opartego na zasobach naturalnych.

Przedmiotem projektu „...” jest zagospodarowanie terenu przy ul. .. w ... w celu zwiększenia potencjału turystycznego gminy opartego na zasobach naturalnych. Projekt ma na celu nadanie obszarowi, dotychczas niewykorzystanemu, funkcji społecznych (kulturalnych, gospodarczych i rekreacyjnych) oraz podniesienie jego atrakcyjności funkcjonalnej i estetycznej, z zachowaniem jego regionalnego dziedzictwa naturalnego.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Sferę społeczną, tzn.:
  • ułatwienie dostępu do kultury oraz rekreacji,
  • zwiększenie aktywności mieszkańców,
  • wzrost poczucia przywiązania do zamieszkiwanego obszaru,
  • wzrost kompetencji społecznych mieszkańców,
  • poprawę życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji oraz zastosowanie energooszczędnych technologii,
  • zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych,
 1. Sferę przestrzenną, tzn.:
  • poprawę funkcjonalności instytucji kultury świadczących usługi na rzecz mieszkańców,
  • poprawę estetyki przestrzeni gminnej.

Cele operacyjne:

 1. Podwyższenie jakości i ilości świadczonych usług społecznych (kulturalnych, gospodarczych i rekreacyjnych) Gminy,
 2. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa,
 3. Poprawa stanu technicznego i wyposażenia obszaru wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 4. Wzmocnienie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego Gminy poprzez poprawę estetyki przestrzeni gminnej oraz wzrost konkurencyjnych produktów kulturalno-turystycznych regionu.

Cel strategiczny stanowi obraz stanu pożądanego, który będzie całościowym efektem realizacji niniejszego projektu. Jego osiągnięcie będzie możliwe dzięki realizacji działań, które posłużą do osiągnięcia wymienionych celów operacyjnych. Logika powiązań między celami operacyjnymi wynika z konieczności podjęcia zadań inwestycyjnych, które rozwiążą wszystkie zidentyfikowane problemy, powstałe w następstwie potrzeb wszystkich grup interesariuszy projektu.”

Następnie na pytanie „Do jakich czynności Wnioskodawca będzie wykorzystywał efekty inwestycji objętej zakresem pytania , tj. do czynności:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?”

Wnioskodawca wskazał, iż „Gmina będzie wykorzystywać efekty - prowadzić czynności związane z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie będzie generować żadnych dochodów w związku z realizacją projektu. Efekty realizowanego projektu Gminy służyć będą do wypełniania zadań publicznych.

Na pytanie „Na kogą będą wystawione faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji?” Zainteresowany wskazał „Faktury będą wystawiane na nabywcę: Gmina, a odbiorcą Urząd Gminy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie, jako podatnikowi podatku VAT, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku inwestycji polegającej na „...”?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) stwierdza, że w przypadku inwestycji polegającej na „...”, nie może odliczyć podatku naliczonego, czyli nie dokonuje zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Tworzenie takiego miejsca będzie wpływać na zwiększanie przywiązania mieszkańców do tego obszaru i posłuży budowaniu lokalnej tożsamości. Stworzenie trwałych więzi z miejscem zamieszkania jest kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój obszarów wiejskich. Poczucie bycia częścią wspólnoty, a także emocjonalny związek z miejscem, w którym się żyje i pracuje, powoduje chęć współuczestniczenia w sukcesie tej wspólnoty. Trwałość projektu jest zagwarantowana przez charakter Wnioskodawcy, jakim jest Gmina – jednostka samorządu terytorialnego, działająca na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Wnioskodawca projektu zobowiązuje się do utrzymania produktów i rezultatów projektu przez okres pięciu lat od daty zakończenia projektu, w szczególności w zakresie dbania o powstałą infrastrukturę, tj. jej utrzymanie, konserwację i promocję. Nie przewiduje się możliwości bankructwa, likwidacji, bądź niewypłacalności Beneficjenta, ponieważ jego funkcjonowanie jest finansowane ze środków publicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania własne obejmują sprawy, m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym), kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o samorządzie gminnym), zieleni gminnej i zadrzewień (art. 7 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy o samorządzie gminnym), wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej (art. 7 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy o samorządzie gminnym) oraz promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. „...”, ponieważ efekty ww. inwestycji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.