0113-KDIPT1-1.4012.229.2018.2.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie rurociągu tłocznego, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowie stacji uzdatniania wody, budowie studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1,

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2018r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2018r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie rurociągu tłocznego, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowie stacji uzdatniania wody, budowie studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie rurociągu tłocznego, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowie stacji uzdatniania wody, budowie studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1,
 • braku prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych w W.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 kwietnia 2018r. (data wpływu) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, przeformułowania pytań, wskazanie własnego stanowiska w sprawie oraz o dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

W listopadzie 2017r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „....”.

Zadanie obejmuje:

 • budowę rurociągu tłocznego łączącego studnię nr 1 w msc. L. ze stacją uzdatniania wody w msc. S., na terenie Gminy,
 • budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Z. i w msc. L., na terenie Gminy. Swym zasięgiem obejmuje budowę sieci wodociągowej spinającej wodociąg w miejscowości Z. z wodociągiem miejscowości L.
 • budowę zlewni ścieków dowożonych z płytą fundamentową i utwardzeniem terenu wraz z podziemną instalacją wodociągową i kanalizacyjną oraz instalacją elektryczną na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości W. Gmina,
 • przebudowa stacji uzdatniania wody - montaż filtrów ciśnieniowych hydroforów, układu sprężonego powietrza, rurociągów technologicznych, zbiornika na ścieki, kanalizacji technologicznej i pompy głębinowej na nowym ujęciu wody, podłączenie studni głębinowej nr 1,
 • budowę studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych - studni nr 1 we wsi L.

Zadanie jest dofinansowane z programu: „Gospodarka Wodno-Ściekowa w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energią odnawialną i oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - środki Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 1. Powyższa inwestycja ma na celu zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Część zadania związana z budową wodociągu stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT, gdyż Gmina prowadzi działalność w związku z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Zostały podpisane z mieszkańcami umowy cywilno-prawne na dostawę wody, za którą obciążeni są fakturami VAT. Naliczony podatek jest odprowadzony do Urzędu Skarbowego. W tym zakresie Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Ponadto w tej części istnieje związek nabywanych towarów i usług z realizacją tego zadania ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
 2. W części zadania polegającego na budowie zlewni ścieków w W. Gmina nie może odzyskać podatku VAT mimo że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności związanej z oczyszczalnią ścieków. W tej części nie istnieje związek nabywanych towarów i usług na realizację tego zadania ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług oraz towary i usługi wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż w listopadzie 2017r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „...”.

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym Gminy, ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) wiąże się ono z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W skład zadania wchodzi:

 • budowa rurociągu tłocznego łączącego studnię nr 1 w msc. L. ze stacją uzdatniania wody w msc. S.,
 • budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Z. i msc. L.,
 • budowa zlewni ścieków dowożonych w msc. W.,
 • przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. S.,
 • budowa studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych - studni nr 1 we wsi L.

Powyższą inwestycję można podzielić na dwie części.

Część pierwsza obejmuje:

 • budowę rurociągu tłocznego łączącego studnię nr 1 w msc. L. ze stacją uzdatniania wody w msc. S..
 • budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Zakrzew i w msc. L..
 • przebudowę stacji uzdatniania wody w msc. S..
 • budowa studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych - studni nr 1 we wsi L.

W celu realizacji inwestycji w ww. zakresie Gmina nabywa towary i usługi, które będą wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Takimi towarami są materiały zakupione celem utrzymania i wybudowania urządzeń do zaopatrywania w wodę natomiast usługami są usługi konserwatorskie, pozwalające utrzymać wodociągi w należytym stanie. Gmina nie będzie wykorzystywać nabytych towarów i usług do celów innych niż działalność gospodarcza, istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów wykonywanej przez Gminę działalności gospodarczej w sytuacji, gdy nabywane towary i usługi związane z budową infrastruktury są wykorzystywane przez Gminę do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Infrastruktura opisana w części pierwszej będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z opisanej infrastruktury będą korzystały jednostki organizacyjne Gminy, tj. Szkoła Podstawowa oraz Samorządowe Przedszkole. W wyniku korzystania przez jednostki organizacyjne Gminy z infrastruktury opisanej w części pierwszej, infrastruktura ta będzie służyć Gminie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wybudowana infrastruktura jest wykorzystywana tylko przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku wybudowanej infrastruktury, objętej w części pierwszej wykorzystywanej tylko przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy Gmina w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykorzystywać infrastrukturę opisaną w części pierwszej zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz do czynności zwolnionych od podatku VAT, Gmina nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

 1. Część druga obejmuje: - Budowę zlewni ścieków dowożonych w W.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku mimo to w tej części zadania nie może odzyskać podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z oczyszczalnią ścieków. W tej części nie istnieje związek nabywanych towarów i usług na realizacje tego zadania ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług oraz towary i usługi wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowych inwestycji są wystawiane na Gminę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 1) Czy Gmina może odzyskać VAT od zadania polegającego na budowie rurociągu tłocznego, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowie stacji uzdatniania wody, budowie studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie obowiązujących regulacji prawnych przy realizacji zadania związanego z budową rurociągu tłocznego, budową sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudową stacji uzdatniania wody, budową studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1 Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Gminy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku.

W przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 90 ustawy. Powyższe przepisy stanowią uzupełnienie regulacji art. 86 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to – na mocy art. 90 ust. 2 ustawy – podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Przepis art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy).

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy (art. 90 ust. 6 ustawy).

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu (art. 90 ust. 8 ustawy).

Przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna (art. 90 ust. 9 ustawy).

Przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku (art. 90 ust. 9a ustawy).

W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% (art. 90 ust. 10 ustawy).

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3-6 i 8-10 stosuje się odpowiednio (art. 90 ust. 10a ustawy).

Przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 10a, rozumie się:

 1. utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy;
 2. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski (art. 90 ust. 10b ustawy).

Należy podkreślić, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy, a zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych i zwolnionych).

Ponadto zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności te muszą być wykonywane przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Z okoliczności sprawy wynika, że w listopadzie 2017r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „..”. Powyższą inwestycję można podzielić na dwie części.

Część pierwsza obejmuje:

 • budowę rurociągu tłocznego łączącego studnię nr 1 w msc. L. ze stacją uzdatniania wody w msc. S.,
 • budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Z. i w msc. L.,
 • przebudowę stacji uzdatniania wody w msc. S.,
 • budowa studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych - studni nr 1 we wsi L.

W celu realizacji inwestycji w ww. zakresie Gmina nabywa towary i usługi, które będą wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Takimi towarami są materiały zakupione celem utrzymania i wybudowania urządzeń do zaopatrywania w wodę natomiast usługami są usługi konserwatorskie, pozwalające utrzymać wodociągi w należytym stanie. Gmina nie będzie wykorzystywać nabytych towarów i usług do celów innych niż działalność gospodarcza, istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów wykonywanej przez Gminę działalności gospodarczej w sytuacji, gdy nabywane towary i usługi związane z budową infrastruktury są wykorzystywane przez Gminę do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Infrastruktura opisana w części pierwszej będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z opisanej infrastruktury będą korzystały jednostki organizacyjne Gminy, tj. Szkoła Podstawowa oraz Samorządowe Przedszkole. W wyniku korzystania przez jednostki organizacyjne Gminy z infrastruktury opisanej w części pierwszej, infrastruktura ta będzie służyć Gminie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W przypadku wybudowanej infrastruktury, objętej w części pierwszej wykorzystywanej tylko przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy Gmina w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykorzystywać infrastrukturę opisaną w części pierwszej zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz do czynności zwolnionych od podatku VAT. Gmina nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionym, od podatku VAT.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na brzmienie cytowanych wyżej przepisów należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (lub usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że w związku z realizacją zadania Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej będzie nabywał towary i usługi, które będzie wykorzystywał zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku VAT. Przy czym – jak wskazał Wnioskodawca - Gmina nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT. Zatem, w odniesieniu do wydatków poniesionych na budowę rurociągu tłocznego, budowę sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowę stacji uzdatniania wody, budowę studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT nie od całości poniesionych wydatków, ale tylko w części związanej z czynnościami opodatkowanymi.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w związku z realizacją zadania polegającego na budowie rurociągu tłocznego, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowie stacji uzdatniania wody, budowie studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zakupu związanych z realizacją ww. zadania, w zakresie w jakim ww. zakupy będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wyliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu Wnioskodawca winien dokonać zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

Wobec powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. zdania, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż Gmina nie będzie wykorzystywać nabytych towarów i usług do celów innych niż działalność gospodarcza. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie rurociągu tłocznego, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowie stacji uzdatniania wody, budowie studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1. Natomiast wniosek w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych w W. został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.