0113-KDIPT1-1.4012.113.2018.1.MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków inwestycyjnych z tytułu:
 • budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęcia wody,
 • budowy drogi wewnętrznej, usług projektowych, budowy oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2018 r. (data wpływu 12 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków inwestycyjnych z tytułu:

  • budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęcia wody,
  • budowy drogi wewnętrznej, usług projektowych, budowy oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej,

  jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 12 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków inwestycyjnych z tytułu:

  • budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęcia wody;
  • budowy drogi wewnętrznej, usług projektowych, budowy oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

  Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, składającym do urzędu skarbowego miesięczne deklaracje VAT-7, w których wykazuje m.in. podatek należny VAT w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

  Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego prowadzi działalność niepodlegającą podatkowi od towarów i usług oraz działalność gospodarczą opodatkowaną i zwolnioną. Na mocy ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454 z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2016 r. doszło do scentralizowania rozliczeń VAT Gminy i jej jednostek budżetowych.

  W strukturze Gminy funkcjonują następujące jednostki i zakłady budżetowe:

  • Centrum Usług Wspólnych,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy,
  • Szkoła Podstawowa,
  • Szkoła Podstawowa,
  • Szkoła Podstawowa,
  • Szkoła Podstawowa,
  • Szkoła Podstawowa,
  • Szkoła Podstawowa,
  • Szkoła Podstawowa,
  • Szkoła Podstawowa,
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

  Gmina przystąpiła w 2017 r. do realizacji projektu „...”.

  Projekt polega na:

  • budowie sieci wodociągowej z ujęciem wody w miejscowości,
  • budowie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na potrzeby obiektu szkoły i świetlicy wiejskiej w miejscowości.

  Gminie na podstawie zawartej w dniu 17 lipca 2017 r. umowy z Samorządem Województwa Nr ............ przyznano dofinansowanie do realizacji projektu „...”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892). Środki pomocowe są środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

  Program określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „...” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

  Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów, wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, a mianowicie:

  • ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
  • poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych;
  • poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
  • odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;
  • wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym;
  • zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

  Działanie wspiera rozwój Infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Gmina, w ramach realizacji projektu, wypełni swoje ustawowe zadania wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232), który stanowi, że gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

  W świetle art. 7 ust. 1 ww. ustawy do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy:

  • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
  • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
  • edukacji publicznej;
  • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
  • targowisk i hal targowych;
  • zieleni gminnej i zadrzewień;
  • cmentarzy gminnych;
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
  • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

  Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych należą do zadań własnych gmin. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) w art. 403 ust. 2 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 5 i pkt 42 określa, że wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, jest zadaniem własnym gmin.

  Zasadniczym celem Gminy przy realizacji projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej oraz oczyszczania ścieków. Korzyścią dla mieszkańców Gminy będzie zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do nowoczesnej infrastruktury zaopatrzenia w wodę oraz uzyskanie bezpieczeństwa dostaw wody (ograniczenie niedoborów lub braku wody w przypadku awarii), a także możliwość rezygnacji z uciążliwych i kosztownych systemów indywidualnych w zakresie zaopatrzenia w wodę.

  Docelowymi adresatami projektu są mieszkańcy Gminy, operator sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, władze lokalne odpowiedzialne za gospodarkę wodno-ściekową, jak również środowisko naturalne i jego zasoby oraz potencjalni inwestorzy i turyści. Inwestycja umożliwi optymalne rozwiązane gospodarki wodnej i ściekowej w znacznej części rejonów Gminy, umożliwi rozwój lokalny oraz podniesie standard życia mieszkańców.

  Inwestorem w przedmiotowym projekcie jest Gmina. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2017-2018. Wydatki na inwestycję zostaną udokumentowane wystawionymi przez wykonawców fakturami na Gminę z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego. Wykonawcy będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Realizacja projektu na terenie Gminy nastąpi poprzez: budowę sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowości.

  Inwestycja obejmie następujące prace:

  1. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania,
  2. budowę sieci wodociągowej,
  3. budowę przyłączy wodociągowych do budynków,
  4. budowę ujęcia wody z budynkiem oraz niezbędną infrastrukturą nadziemną i podziemną,
  5. wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowej do ujęcia wody.

  Istniejąca sieć wodociągowa użytkowana jest przez Gminę, którą Gmina jako właściciel wykorzystuje do własnej działalności gospodarczej - świadczenia usług. Dochody ze sprzedaży wody są dochodami Gminy. Gmina wykazuje na podstawie wystawionych faktur (odbiorcom zewnętrznym) w rejestrach sprzedaży oraz składanych deklaracjach VAT-7 i odprowadza z tego tytułu podatek VAT należny.

  Nowa inwestycja będzie polegała na budowie odcinka sieci wodociągowej z własnym ujęciem wody (z budynkiem oraz niezbędną infrastrukturą nadziemną i podziemną) oraz drogą dojazdową wewnętrzną w miejscowości.

  Budowa wodociągu (wymieniona w pkt 2) z ujęciem wody (wymienionym w pkt 4) ma na celu podłączenie nowych odbiorców indywidualnych (mieszkańców). Finansowanie budowy sieci wodociągowej nastąpi z dotacji oraz środków własnych Gminy. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej będą wystawiane na Gminę. Po wybudowaniu nowa sieć wodociągowa z ujęciem wody będzie własnością Gminy i zostanie przyjęta na stan środków trwałych. Gmina będzie sama administrowała nową siecią wodną z ujęciem wody.

  Gmina dokona zawarcia umów cywilnoprawnych na świadczenie usług dostawy wody z mieszkańcami, którzy zostaną połączeni do nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Dochody ze sprzedaży wody z nowopowstałej sieci będą dochodami Gminy. Gmina wykonując czynności z zakresu dostarczania wody, tj. czynności cywilnoprawne, prowadzić będzie działalność gospodarczą, a tym samym działać w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

  Realizowane przez Gminę odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatek VAT należny wykazywany będzie na podstawie wystawionych faktur (tylko odbiorcom zewnętrznym) w rejestrach sprzedaży oraz składanych deklaracjach VAT-7 i odprowadzany według stawki 8%, na podstawie załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżoną stawkę podatku VAT stosuje się m.in. do usług wskazanych w pozycji 140 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych.

  Z nowej sieci infrastruktury wodnej nie będzie korzystać Urząd Gminy ani jednostki organizacyjne Gminy. Będzie ona wykorzystywana tylko do prowadzania działalności gospodarczej w zakresie obsługi mieszkańców. Nabycie towarów i usług w związku z budową sieci wodociągowej oraz ujęcia wody wraz z infrastrukturą, następować będzie w ramach wykonywanej przez Gminę działalności gospodarczej i w momencie dokonywania nabycia Gmina będzie działała w charakterze podatnika VAT. Wydatki inwestycyjne dotyczące sieci wodnej oraz ujęcia wody związane będą tytko z działalnością opodatkowaną Gminy. Gmina będzie miała możliwość przyporządkowania ponoszonych wydatków w całości do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

  W ramach projektu, w części dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody, Gmina zapewni wykonanie 61 szt. przyłączy wodociągowych do nieruchomości należących do mieszkańców Gminy. Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację wodną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią wodociągową. Wykonanie przyłącza wodociągowego polega na wykonaniu robót ziemnych i montażowych (wykonanie wykopu, ułożenie rury w wykopie wraz z armaturą), dokonaniu zabudowy studzienki wodomierzowej oraz połączeniu przyłącza z siecią w celu realizacji dostawy wody.

  Wydatki na przyłącza wodociągowe w projekcie będą w całości kosztami niekwalifikowalnymi. Sfinansowanie kosztu wybudowania przyłączy wodociągowych w całości będzie należało do obowiązków właściciela nieruchomości. Wykonanie przyłącza i przyłączenie urządzeń wodociągowych do sieci umożliwi mieszkańcom korzystanie z usług dostawy wody świadczonych przez Gminę, czyli usług ujętych pod pozycją 140 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, a tym samym usług opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8%.

  Budowa przedmiotowych przyłączy wodociągowych, które będą znajdować się na terenach nieruchomości prywatnych, nie będzie wykonywana w ramach zadań własnych Gminy. Obowiązek budowy przedmiotowych przyłączy wodociągowych należy do obowiązków właścicieli poszczególnych nieruchomości. Gmina w ramach zadań własnych zobowiązana jest do zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych (w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), nie jest natomiast zobowiązana do realizacji budowy przyłączy do sieci, gdyż powyższe zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328), który stanowi, że realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci (koszt wykonania przyłącza ponosi osoba ubiegająca się o przyłączanie do sieci).

  Prace będą wykonywane na podstawie projektów budowlano-wykonawczych. Przyłącza wodociągowe do poszczególnych nieruchomości będą realizowane przez Gminę na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami. Dokonywana przez Gminę na rzecz mieszkańców usługa budowy przyłączy będzie miała charakter świadczonych usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 5 ustawy o VAT.

  Czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, będzie usługa wybudowania przyłączy wodociągowych, za którą Gmina pobierze określoną w umowie wpłatę, zgodnie z zawartą z mieszkańcem umową. Kwoty uiszczane przez mieszkańców z tytułu wykonania przez Gminę przedmiotowych przyłączy będą stanowić wynagrodzenie. W związku z otrzymaną zapłatą po stronie Gminy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT.

  Usługa wykonania przyłączy została sklasyfikowana zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) pod symbolem 36.00.20.0 - usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych. Usługa taka będzie miała charakter usługi złożonej, na którą składać się będzie usługa wykonania przyłączy, a także wykonanie połączenia z instalacją znajdującą się w budynku, a następnie przekazania jej na własność mieszkańcom oraz dokonywania za jej pośrednictwem dostawy wody.

  W celu wykonania ww. przyłączy zostaną podpisane przez Gminę umowy z właścicielami nieruchomości, na mocy których mieszkaniec będzie miał obowiązek uiszczenia opłaty za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej w kwotach ustalonych w umowie. Wysokość wynagrodzenia za usługę wykonania przyłączy będzie uregulowana postanowieniami umów zawartych pomiędzy Gminą a mieszkańcami. Wysokość wpłat będzie różna – w zależności od indywidualnych parametrów podłączanej posesji.

  Projekt będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Całkowity koszt budowy przyłączy na terenie działek prywatnych zostanie podzielony przez sumę długości tych przyłączy. Mieszkańcy będą dokonywać wpłat proporcjonalnie do długości swoich przyłączy. Gmina nie będzie pobierać większych wpłat niż rzeczywisty koszt wykonania przyłączy. Umowy zawarte z mieszkańcami będą wskazywać kwotę, jaką mieszkańcy mają uiścić na rzecz Gminy. Kwota ta określona będzie jako wartość netto plus podatek VAT.

  Mieszkańcy, którzy nie podpiszą stosownej umowy, będą mogli przyłączyć się do wykonanej sieci we własnym zakresie. Gmina nabędzie usługę budowy przyłączy wodociągowych od wykonawcy zewnętrznego, a następnie „odsprzeda tę usługę” i obciąży mieszkańca stosownym wynagrodzeniem. Jednostkowy koszt wykonania przyłącza wodociągowego, który zostanie poniesiony przez Gminę, będzie taki sam jak wynagrodzenie pobierane przez Gminę od mieszkańca. Ponoszone przez Gminę wydatki (koszty budowy przyłączy) wynikają z zestawienia kosztów złożonego przez wykonawcę po podpisaniu umowy. Wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców, Gmina każdorazowo planuje dokumentować wystawianymi fakturami VAT. Gmina będzie wykazywać w rejestrach sprzedaży oraz deklaracjach VAT-7 i rozliczać z tego tytułu podatek należny.

  Umowy z mieszkańcami regulować będą kwestie związane z realizacją projektu, takie jak:

  1. nieodpłatne udostępnienie nieruchomości przez mieszkańców na rzecz Gminy, na której budowane będą przyłącza w celu umożliwienia wykonania prac przez wykonawcę;
  2. przekazanie przez Gminę w użyczenie wybudowanych przyłączy do eksploatacji mieszkańcom, bez dodatkowego odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu, po zakończeniu budowy i protokolarnym odbiorze budowli;
  3. przekazanie przyłącza na własność mieszkańcowi przez Gminę po zakończeniu gwarancji i upływie okresu trwałości projektu, w zamian za wpłacone wynagrodzenie - mieszkańcy będą dokonywali zapłaty jednego wynagrodzenia za całą świadczoną usługę (płatnego w ratach), przekazanie nie będzie traktowane jako odrębna czynność, lecz łącznie ze świadczeniem usługi budowlanej oraz dostawy wody stanowić będzie jedną kompleksową odpłatną usługę;
  4. sposób finansowania - zapłata przez mieszkańca za wybudowane przyłącze.

  Do obowiązków Gminy należeć będzie zawarcie pisemnych umów cywilnoprawnych pomiędzy Gminą a właścicielami nieruchomości na wykonanie przyłączy wodociągowych do ich posesji. Za wykonanie przyłącza w granicach działki prywatnej Gmina obciąży kosztami właściciela danej nieruchomości na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dokonanie wpłaty przez mieszkańca będzie pozostawać w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanych na rzecz mieszkańców.

  Niedokonanie przez posiadacza nieruchomości wpłaty w terminie i wysokości określonej w umowie, będzie równoznaczne z jego rezygnacją z usługi wybudowania przyłącza i skutkować będzie rozwiązaniem umowy. Umowa z mieszkańcem będzie ulegała rozwiązaniu również w przypadku utraty tytułu prawnego do nieruchomości, nierealizowania przez mieszkańca postanowień umowy. W przypadku rozwiązania umowy z winy mieszkańca, będzie on zobowiązany do zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę - na budowę przyłączy w jego nieruchomości. Przyłącza służyć będą do świadczenia usług opodatkowanych przez Gminę. Będą one łącznie z nowo wybudowaną siecią wodną służyły do świadczenia odpłatnych usług dostawy wody.

  Do obowiązków Gminy - Zamawiającego, przy realizacji projektu w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody należeć będzie:

  • wyłonienie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowej i robót budowlanych;
  • protokolarne przekazanie terenu budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy lub jego części;
  • zapewnienie nadzoru inwestorskiego, poprzez ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz Inspektora nadzoru w zakresie robót branży elektrycznej, budowlanej i drogowej, którzy uprawnieni będą do sprawowania kontroli zgodności realizacji robót z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, sprawdzania i odbioru robót budowlanych, potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy;
  • dokonywanie odbiorów robót;
  • regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez wykonawcę;
  • dokonanie rozliczenia finansowego przedmiotowego projektu.

  Obowiązkiem wykonawcy zgodnie z umową będzie:

  • opracowanie projektu budowlano-wykonawczego;
  • wykonanie zaprojektowanej infrastruktury zgodnie z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego;
  • wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy;
  • utrzymywanie i przekazanie w należytym stanie i porządku terenu budowy;
  • zatrudnienie odpowiednich osób posiadających uprawnienia do wykonywania robót;
  • zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie;
  • umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych uprawnionych organów;
  • uczestnictwo w częściowych i końcowych odbiorach robót.

  Wykonawcy robót budowlanych będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. W remach budowy sieci wodociągowej oraz ujęcia wody nastąpi wykonanie z kruszywa drogi (ok. 26 metrów bieżących) dojazdowej (wymieniona w pkt 5) do ujęcia wody. Wybudowana droga będzie ogólnodostępna, korzystać z niej będą mogli również mieszkańcy oraz służyć będzie działalności opodatkowanej Gminy związanej z dostawą wody na rzecz mieszkańców, czyli do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz opodatkowanej. Gmina będzie miała możliwość wydzielenia kosztów dotyczących budowy drogi oraz otrzyma od wykonawcy odrębną fakturę za jej wykonanie.

  Realizacja projektu na terenie Gminy obejmie również budowę oczyszczalni ścieków.

  W ramach jej budowy wykonane zostaną następujące prace:

  1. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania;
  2. budowę zbiorowej oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oczyszczalni;
  3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z uzbrojeniem i przepompowniami ścieków.

  W przypadku budowy oczyszczalni planowane jest podłączenie tylko dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie: świetlicy wiejskiej i budynku szkoły. Obiekt oczyszczalni będzie częściowo wykorzystywany do działalności gospodarczej. W budynku świetlicy oraz szkoły oprócz czynności statutowych, dokonywany jest w niewielkim zakresie wynajem.

  Przy budowie oczyszczalni, Gmina realizować będzie zadania własne nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Wybudowaną infrastrukturę Gmina będzie wykorzystywać do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

  Gmina będzie miała możliwość wydzielenia wszystkich kosztów dotyczących budowy oczyszczalni ścieków. Wykonawcy wystawią odrębne faktury na realizację tej części zadania. Dokumentacja projektowa dotycząca realizacji całego projektu - budowy sieci wodociągowej, ujęcia wody, przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, budowy drogi, budowy oczyszczalni ścieków, związana będzie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu oraz niepodlegającymi podatkowi VAT.

  W przypadku poniesionych wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT - Gmina nie ma możliwości bezpośredniego przyporządkowania podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności.

  Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa przyznane zostało dofinansowanie projektu w wysokości 1.480.685 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. Koszty inwestycji częściowo będą stanowić wydatki kwalifikowalne, a częściowo niekwalifikowalne. Zgodnie z umową Beneficjent - Gmina obowiązana będzie do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 36,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Gmina zapewni poprzez wniesienie własnych środków (budowa wodociągu oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne) oraz zawarcie umów z mieszkańcami (przyłącza wodociągowe).

  Otrzymane przez Gminę na podstawie umowy z Samorządem Województwa, dofinansowanie nie będzie przeznaczone na dopłaty do ceny świadczonych usług na rzecz mieszkańców, lecz będzie to dofinansowanie ogólne przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją całego projektu.

  Koszty pokryte dofinansowaniem obejmują następujące wydatki:

  1. roboty budowlane związane z:
   1. budową sieci wodociągowej z ujęciem wody w miejscowości,
   2. budową oczyszczalni ścieków,
   3. budową sieci kanalizacyjnej;
  2. zakup programu funkcjonalno-użytkowego;
  3. wykonanie dokumentacji;
  4. zakup usług inspektora nadzoru;
  5. zakup usług geodezyjnych.

  Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpływać będą na wyodrębniony rachunek Gminy, założony w celu realizacji projektu. Gmina regulować będzie zobowiązania wobec wykonawców ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokonanie rozliczenia finansowego przedmiotowego projektu należy do obowiązków Gminy. W przedmiotowym projekcie podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny.

  Po zakończeniu realizacji projektu powstała infrastruktura (ujęcie wody, sieci wodociągowe wraz z przyłączami, oczyszczalnia ścieków wraz z uzbrojeniem i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami) będą własnością Gminy i pozostaną własnością Gminy przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność z realizacji przedmiotowego projektu, tj. przez okres trwałości projektu (w tym okresie instalacje będą stanowiły środki trwałe Gminy).

  Do czasu otrzymania dofinansowania projekt będzie realizowany przy użyciu środków własnych Gminy oraz środków wpłaconych przez mieszkańców na rachunek bankowy Gminy. Gmina jest odpowiedzialna za wdrożenie projektu. Gmina jako beneficjent przedsięwzięcia w ramach realizacji projektu ponosi wszystkie wydatki, zawierając stosowne umowy z wykonawcami usług. Wszystkie faktury dokumentujące wydatki będą wystawione na Gminę.

  Gmina otrzyma wystawione przez wykonawców odrębne faktury na:

  • budowę sieci wodociągowej w miejscowości;
  • budowę oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacyjnej;
  • na budowę drogi;
  • usługi projektowe.
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  Czy Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne z tytułu:

  1. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęcia wody, które będą własnością Gminy służącą do świadczenia odpłatnych usług?
  2. budowy drogi wewnętrznej, usług projektowych, budowy oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz czynnościami niepodlegającymi podatkowi VAT?

  Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. Zdaniem Gminy, jako zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku VAT, Gminie przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu dotyczących budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i ujęciem wody.

  Wymieniona infrastruktura wodociągowa będzie związana z wykonaniem czynności opodatkowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W odniesieniu do tych czynności Gmina nie działa jako organ władzy publicznej i nie korzysta z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221). Gmina w tym przypadku występuje w roli podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, a dostawa wody prowadzona jest jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

  W związku z powyższym, Gmina stoi na stanowisku, że - w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącą wydatków związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęcia wody, które będą własnością Gminy służącą do świadczenia odpłatnych usług dostawy wody.

  Gmina przy wykonywaniu usług w zakresie dostawy wody na rzecz podmiotów trzecich, na podstawie zawieranych z nimi umów cywilnoprawnych, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, świadczyć będzie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie wykonywania tych czynności Gmina będzie działać w charakterze podatnika VAT.

  Towary i usługi nabywane przez Gminę (czynnego podatnika VAT) w ramach ponoszonych wydatków bieżących mają związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, tj. odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Infrastruktura wodna służyć będzie do świadczenia na rzecz podmiotów zewnętrznych odpłatnych usług w zakresie dostawy wody.

  Stanowisko Gminy w zakresie prowadzenia w tym zakresie działalności opodatkowanej znajduje potwierdzenie, m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

  • z dnia 21 września 2015 r., sygn. IPTPP3/4512-305/15-2/UNR, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, iż „Świadczone przez Gminę usługi odpłatnego zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych, stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie do art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT”,
  • z dnia 19 marca 2014 r., sygn. IPTPP4/443-917/13-2/MK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zaprezentował pogląd, że „Świadczone przez Gminę usługi odpłatnego zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców, stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie do art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT”.

  Zdaniem Gminy, warunki do istnienia prawa do odliczania VAT zostaną spełnione. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT, a towary i usługi nabyte w związku ze świadczeniem usług dostawy wody oraz odprowadzania ścieków będą wykorzystane do czynności opodatkowanych VAT, polegających na świadczeniu przez Gminę usług na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wykonywane czynności Gminy, które podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, dają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z wykonaniem tych czynności. Gmina wykonując czynności z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, tj. czynności cywilnoprawne, prowadzi działalność gospodarczą, a tym samym działa w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

  Towary i usługi związane z realizacją inwestycji będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Usługa sprzedaży wody świadczona będzie, za pomocą nowo wybudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, tylko mieszkańcom Gminy. Gmina za dostarczaną wodę wystawi mieszkańcom faktury VAT ze stawką podatku należnego 8%.

  W związku z powyższym Gmina ma prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców w związku z realizacją inwestycji na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Powyższe potwierdza stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 21 kwietnia 2017 r. sygn. 2461-IBPP3.4512.185.2017.2.BC, zgodnie z którym: „Mając zatem na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, są spełnione, ponieważ Gmina w związku z wykonywaniem czynności z zakresu dostawy wody i odprowadzania ścieków prowadzi działalność gospodarczą, a tym samym działa w charakterze podatnika podatku VAT rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Jak wskazał Wnioskodawca - wytworzona w ramach planowanej inwestycji infrastruktura będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina w ramach realizowanego projektu pn. „(...)” ma możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku są spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca działa jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją inwestycji służą do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem”. Podobnie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2017 r. sygn. 1462-IPPP2.4512.121.2017.1.DG, w której stwierdził, „Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania. Wynika to z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca będzie działał jako czynny podatnik podatku VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji budowy oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej będą służyły Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych, gdyż Gmina z wykorzystaniem tej infrastruktury będzie świadczyć odpłatne usługi odprowadzania ścieków i dostarczania wody”.

  Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie także w treści interpretacji indywidualnych Ministra Finansów, wydanych np.:

  Dokonywana przez Gminę w ramach inwestycji budowa przyłączy, będąca świadczeniem odpłatnych usług, także uprawniać będzie do 100% odliczenia od wydatków z nimi związanych. Z tytułu wykonanych usług na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z właścicielami nieruchomości (budowa przyłączy), Gmina odprowadzać będzie podatek należny w ramach działalności opodatkowanej.

  W zakresie budowy przyłączy wypowiedział się w interpretacji indywidualnej z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. IPPP1/443-1263/14-2/MPe, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w której stwierdził, iż „(...) wpłaty uiszczane przez mieszkańców z tytułu budowy przyłącza kanalizacyjnego do posesji mimo tego, że jak wskazuje Wnioskodawca, wpłaty te są dobrowolne, pozostają w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług przez Gminę, która z wpłat tych częściowo finansuje budowę. Wobec tego, świadczenie polegające na budowie przyłącza kanalizacyjnego do posesji, będzie stanowić odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

  Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 marca 2014 r., o sygn., IBPP3/443-53/14/EJ stwierdził, iż „(...) przekazywane na rzecz Wnioskodawcy wpłaty pieniężne przez mieszkańców z tytułu wykonania przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacyjnej stanowią zapłatę za świadczenie usług. Usługa wykonania przyłączy do gospodarstw domowych jest więc usługą, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i jako odpłatna usługa podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy”.

  Powyższe stanowisko w podobnym stanie faktycznym zostało również zaprezentowane w interpretacji indywidualnej:

  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2013 r. sygn. IPTPP1/443-305/13-4/AK, stwierdził, iż: „.(...) czynności będące przedmiotem wniosku, za które Wnioskodawca będzie otrzymywał wpłaty od mieszkańców stanowiące wkład w budowę przyłączy kanalizacyjnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią zapłatę z tytułu czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykonywanych przez Wnioskodawcę będącego w tym zakresie podatnikiem podatku VAT.

  Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2013 r., sygn. IBPP3/443-1384/12/JP, wskazując, że: „Przekazywane na rzecz Gminy wpłaty pieniężne przez mieszkańców z tytułu budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej stanowią zatem zapłatę za świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

  W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

  Ustawodawca przewidział dwa warunki, których łączne spełnienie uprawnia do skorzystania z prawa do odliczenia:

  • towary lub usługi zostaną nabyte przez podatnika VAT,
  • zakupy będą w bezspornym związku z czynnościami opodatkowanymi.

  Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i dokonywać będzie nabyć towarów i usług, które pozostawać będą w związku z czynnościami opodatkowanymi VAT.

  Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług niezbędnych w celu realizacji tej sprzedaży. Skoro Gmina jako czynny podatnik VAT zobowiązana jest uiszczać podatek VAT należny z tytułu świadczonych usług, powinna ona mieć jednocześnie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia.

  Gmina będzie wykorzystywać wybudowaną infrastrukturę wodną wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Gmina stoi na stanowisku, że przysługuje jej pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazane na otrzymywanych od wykonawców fakturach dokumentujących wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz z tytułu budowy ujęcia wody.

  1. W przypadku wydatków związanych z budową drogi wewnętrznej, usługami projektowymi, budową oczyszczalni, budową sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, które będą związane ze sprzedażą opodatkowaną oraz czynnościami niepodlegającymi podatkowi VAT, zdaniem Gminy będzie przysługiwało prawo do odliczenia częściowego przy zastosowaniu przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o podatku VAT.

  Przepis ten stanowi, że w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym sposobem określenia proporcji.

  Wybudowany odcinek drogi służyć będzie wykonywanym czynnościom opodatkowanym (dojazdowi do ujęcia wody) oraz niepodlegającym podatkowi VAT (odcinek drogi będzie ogólnodostępny, będą mogli z niego korzystać również mieszkańcy Gminy).

  Dokonane zakupy usług projektowych związane będą z całym realizowanym projektem - z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi podatkowi VAT. Do wybudowanej oczyszczalni oraz sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej podłączone będą budynki świetlicy oraz szkoły, w których wykonywane będą czynności statutowe oraz opodatkowane podatkiem VAT (wynajem). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacji, gdy dokonywane przez Gminę zakupy towarów i usług służą zarówno działalności gospodarczej, jak i działalności niepodlegającej podatkowi VAT i nie jest możliwe bezpośrednie ich przyporządkowanie do któregoś z rodzajów tej działalności, podatek naliczony do odliczenia ustala się z wykorzystaniem tzw. prewspółczynnika - jeśli dokonywane zakupy będą służyć działalności gospodarczej oraz czynnościom niepodlegającym VAT.

  Zdaniem Gminy, ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących budowy drogi wewnętrznej, usług projektowych, oczyszczalni oraz sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej proporcjonalnie w części, w jakiej nabyte towary i usługi służą czynnościom podlegającym opodatkowaniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz na podstawie obliczonej proporcji z zastosowaniem art. 86 ust. 2a-2h ww. ustawy.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

  Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

  Uprawnienie do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje zatem w przypadku nabycia towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  W art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wskazano, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, m.in. w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

  Natomiast w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Z kolei, jak stanowi art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

  Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

  1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
  2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

  Zgodnie ust. 2c analizowanego artykułu, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

  1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
  2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
  3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
  4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

  W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy (art. 86 ust. 2d ustawy).

  Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

  Zgodnie z art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

  Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy).

  Stosownie do treści art. 86 ust. 2h ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy podatnik dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.

  Z kolei, z treści art. 86 ust. 22 ustawy wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

  Na podstawie powyższej delegacji, zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193), zwane dalej rozporządzeniem.

  Rozporządzenie to określa, w przypadku niektórych podatników, sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, zwany dalej „sposobem określenia proporcji” oraz wskazuje dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji (§ 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

  W rozporządzeniu tym zostali wskazani podatnicy, do których przepisy w nim zawarte się odnoszą. Są to: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, uczelnie publiczne, instytuty badawcze.

  W przypadku jednostki samorządu terytorialnego, sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla:

  • urzędu obsługującego jednostki samorządu terytorialnego (tj. urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego oraz urzędu marszałkowskiego),
  • samorządowej jednostki budżetowej,
  • samorządowego zakładu budżetowego.

  Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie ustalany jeden „całościowy” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko będą ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

  Powyższe rozporządzenie wprowadza wzory, według których wyznaczane są sposoby określenia proporcji, uznane za najbardziej odpowiadające specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych przez nich nabyć.

  Powołany zaś wyżej art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż ta działalność. Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

  Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem od towarów i usług. „Towarzyszą” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2a ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w sytuacjach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia podatku. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową).

  Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

  1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
  2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia z podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
   • czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
   • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

  W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

  Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

  Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

  Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

  Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

  W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

  Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

  Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina przystąpiła w 2017 r. do realizacji projektu „...”. Projekt polega na budowie sieci wodociągowej z ujęciem wody w miejscowości oraz budowie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na potrzeby obiektu szkoły i świetlicy wiejskiej w miejscowości. Gminie na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa przyznano dofinansowanie do realizacji projektu „...”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej będą wystawiane na Gminę. Po wybudowaniu nowa sieć wodociągowa z ujęciem wody będzie własnością Gminy. Gmina będzie sama administrowała nową siecią wodną z ujęciem wody. Z nowej sieci infrastruktury wodnej nie będzie korzystać Urząd Gminy ani jednostki organizacyjne Gminy. Wydatki inwestycyjne dotyczące sieci wodnej oraz ujęcia wody związane będą tytko z działalnością opodatkowaną Gminy. Gmina będzie miała możliwość przyporządkowania ponoszonych wydatków w całości do celów działalności gospodarczej. Sfinansowanie kosztu wybudowania przyłączy wodociągowych w całości będzie należało do obowiązków właściciela nieruchomości. Wykonanie przyłącza i przyłączenie urządzeń wodociągowych do sieci umożliwi mieszkańcom korzystanie z usług dostawy wody świadczonych przez Gminę, opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8%. Przyłącza wodociągowe do poszczególnych nieruchomości będą realizowane przez Gminę na podstawie umów cywilnoprawnych. Dokonywana na rzecz mieszkańców usługa budowy przyłączy będzie miała charakter świadczonych usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, w związku z art. 5 ustawy o VAT. Kwoty uiszczane przez mieszkańców z tytułu wykonania przez Gminę przedmiotowych przyłączy będą stanowić wynagrodzenie. Mieszkaniec będzie miał obowiązek uiszczenia opłaty za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej. Gmina nabędzie usługę budowy przyłączy wodociągowych od wykonawcy zewnętrznego, a następnie „odsprzeda tę usługę”. Wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców, Gmina każdorazowo planuje dokumentować wystawianymi fakturami VAT. Gmina będzie wykazywać w rejestrach sprzedaży oraz deklaracjach VAT-7 i rozliczać z tego tytułu podatek należny. Przyłącza służyć będą do świadczenia usług opodatkowanych przez Gminę. Będą one łącznie z nowo wybudowaną siecią wodną służyły do świadczenia odpłatnych usług dostawy wody. Wybudowana droga będzie ogólnodostępna, korzystać z niej będą mogli również mieszkańcy oraz służyć będzie działalności opodatkowanej Gminy związanej z dostawą wody na rzecz mieszkańców, czyli do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz opodatkowanej. Gmina będzie miała możliwość wydzielenia kosztów dotyczących budowy drogi oraz otrzyma od wykonawcy odrębną fakturę za jej wykonanie. W przypadku budowy oczyszczalni planowane jest podłączenie tylko dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie: świetlicy wiejskiej i budynku szkoły. Obiekt oczyszczalni będzie częściowo wykorzystywany do działalności gospodarczej. W budynku świetlicy oraz szkoły oprócz czynności statutowych, dokonywany jest w niewielkim zakresie wynajem. Przy budowie oczyszczalni, Gmina realizować będzie zadania własne nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Wybudowaną infrastrukturę Gmina będzie wykorzystywać do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Gmina będzie miała możliwość wydzielenia wszystkich kosztów dotyczących budowy oczyszczalni ścieków. Wykonawcy wystawią odrębne faktury na realizację tej części zadania. Dokumentacja projektowa dotycząca realizacji całego projektu, związana będzie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu oraz niepodlegającymi podatkowi VAT. W przypadku poniesionych wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT - Gmina nie ma możliwości bezpośredniego przyporządkowania podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności. Gmina obowiązana będzie do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 36,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie nie będzie przeznaczone na dopłaty do ceny świadczonych usług na rzecz mieszkańców, lecz będzie to dofinansowanie ogólne przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją całego projektu.

  Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

  Tym samym biorąc pod uwagę przywołane przepisy – w szczególności art. 86 ust. 1 ustawy – oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęcia wody, które będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Zainteresowanemu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją ww. prac.

  Natomiast Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową drogi wewnętrznej, usługami projektowymi, budową oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy, w tym zakresie Wnioskodawca ponosi wydatki zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej (wyłącznie opodatkowanej podatkiem VAT), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.

  W konsekwencji, w związku z wykorzystywaniem nabywanych towarów i usług do działalności gospodarczej (opodatkowanej), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (zdarzenia pozostające poza zakresem VAT), Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi będą służyły do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

  W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych przez Wnioskodawcę zarówno do działalności gospodarczej, jak również do celów innych niż działalność gospodarcza i w sytuacji gdy Wnioskodawca nie będzie miał możliwości przypisania tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej (co Wnioskodawca wskazał w opisie wniosku), do wyliczenia kwoty podatku naliczonego przyporządkowanej do działalności gospodarczej, Zainteresowany jest zobowiązany zastosować proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od towarów i usług.

  Z opisu sprawy nie wynika, że efekty inwestycji dotyczącej budowy drogi wewnętrznej, usług projektowych, budowy oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, Wnioskodawca będzie wykorzystywał do czynności zwolnionych.

  Zatem, od wydatków inwestycyjnych związanych z budową drogi wewnętrznej, usług projektowych, budowy oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego, lecz w wysokości obliczonej zgodnie z przepisami art. 86 ust. 2a-2h ustawy.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

  Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

  Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

  Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.