0112-KDIL4.4012.250.2017.1.JKU | Interpretacja indywidualna

Prawo odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę całego podatku naliczonego wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania.
0112-KDIL4.4012.250.2017.1.JKUinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. czynności opodatkowane
 3. gmina
 4. inwestycje
 5. kanalizacja
 6. odliczenia
 7. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2017 r. (data wpływu 28 czerwca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 sierpnia 2017 r. (data wpływu 21 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę całego podatku naliczonego wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę całego podatku naliczonego wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania. Wniosek został uzupełniony w dniu 21 sierpnia 2017 r. o wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń oraz wskazanie, że przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego rozpoczyna przygotowania do inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz budowy dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W wyniku zrealizowania zadania powstać ma kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości L=1.690,50 m; oraz tłoczna o długości L fi 90 = 531,5 m i fi 110 = 258,0 m. Powstanie również około 160 szt. przyłączy do pierwszej studzienki, a także dwie przepompownie z infrastrukturą towarzyszącą, tj. wodociąg, przyłącza wody, drogi dojazdowe do przepompowni, zasilanie elektroenergetyczne przepompowni, ogrodzenia przepompowni. Inwestycja zlokalizowana będzie w sołectwie. Gmina wykona przyłącza do pierwszej studzienki, natomiast dalsza część, czyli do ścian budynków inwestycja wykonywana będzie na koszt właścicieli posesji.

Całość majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji stanowić będzie własność Gminy, lecz zostanie ona odpłatnie przekazana na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu (dalej: PWiK), na podstawie umowy dzierżawy. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie odpowiedzialne za utrzymanie i zarządzanie przekazaną infrastrukturą. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji będzie ponosić Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu. Z tytułu korzystania z wybudowanej przez Gminę Infrastruktury PWiK będzie pobierać od mieszkańców opłaty zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków a także uiszczać będzie na rzecz Gminy czynsz, płatny cyklicznie, na podstawie wystawianych przez Gminę faktur. Faktury Gmina wystawiać będzie ze stawką VAT 23%.

Gmina na realizację powyższego zadania zamierza pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Ponadto Gmina zamierza przeznaczyć na to zadanie środki własne pochodzące z dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego. Podatnik dokona zakupu środków trwałych w celu wykonywania przy ich pomocy czynności opodatkowanej jaką jest dzierżawa – realizowana na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z PWiK.

Zważając na treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług faktury, które z tytułu realizacji umowy o wykonanie tego zadania wystawi Gminie przyszły Wykonawca, Gmina zamierza ująć w ewidencji zakupów VAT, a w składanych deklaracjach VAT-7 dokonać obniżenia kwot podatku należnego z tytułu prowadzonej sprzedaży opodatkowanej o kwotę podatku naliczonego w fakturach wystawionych podatnikowi przez Wykonawcę lub Wykonawców tej inwestycji.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca – Gmina – ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę całego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina w związku z realizacją inwestycji będzie miała możliwość odliczenia kwoty całego podatku naliczonego bowiem jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a także w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Aby dany podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Ponieważ tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina, czynny podatnik podatku VAT, jako jednostka samorządu terytorialnego rozpoczyna przygotowania do inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz budowy dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W wyniku zrealizowania zadania powstać ma kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości L=1.690,50 m; oraz tłoczna o długości L fi 90 = 531,5 m i fi 110=258,0 m. Powstanie również około 160 szt. przyłączy do pierwszej studzienki, a także dwie przepompownie z infrastrukturą towarzyszącą, tj. wodociąg, przyłącza wody, drogi dojazdowe do przepompowni, zasilanie elektroenergetyczne przepompowni, ogrodzenia przepompowni. Gmina wykona przyłącza do pierwszej studzienki, natomiast dalsza część, czyli do ścian budynków inwestycja wykonywana będzie na koszt właścicieli posesji. Całość majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji stanowić będzie własność Gminy, lecz zostanie ona odpłatnie przekazana na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, na podstawie umowy dzierżawy. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie odpowiedzialne za utrzymanie i zarządzanie przekazaną infrastrukturą. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji będzie ponosić Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Z tytułu korzystania z wybudowanej przez Gminę Infrastruktury PWiK będzie pobierać od mieszkańców opłaty zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków a także uiszczać będzie na rzecz Gminy czynsz, płatny cyklicznie, na podstawie wystawianych przez Gminę faktur. Faktury Gmina wystawiać będzie ze stawką VAT 23%. Gmina na realizację powyższego zadania zamierza pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Ponadto Gmina zamierza przeznaczyć na to zadanie środki własne pochodzące z dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego. Podatnik dokona zakupu środków trwałych w celu wykonywania przy ich pomocy czynności opodatkowanej jaką jest dzierżawa – realizowana na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z PWiK. Zważając na treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług faktury, które z tytułu realizacji umowy o wykonanie tego zadania wystawi Gminie przyszły Wykonawca, Gmina zamierza ująć w ewidencji zakupów VAT, a w składanych deklaracjach VAT-7 dokonać obniżenia kwot podatku należnego z tytułu prowadzonej sprzedaży opodatkowanej o kwotę podatku naliczonego w fakturach wystawionych podatnikowi przez Wykonawcę lub Wykonawców tej inwestycji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę całego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania.

Z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że dla czynności przekazania na podstawie umowy dzierżawy o zarządzanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Wnioskodawca nie działa jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie może skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W analizowanym przypadku Wnioskodawca występuje w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność – jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ustawy – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podkreślić należy, że zgodnie z powołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 są spełnione, ponieważ Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz budowy dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, będą miały związek z wykonywaniem przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. odpłatnym przekazaniem przez Wnioskodawcę powstałego majątku na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu na podstawie umowy dzierżawy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że z uwagi na związek wydatków dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz budowy dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą z czynnościami opodatkowanymi, które Wnioskodawca będzie wykonywał po jej wybudowaniu na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów związanych z tą budową.

Reasumując, Wnioskodawcy – Gminie – przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę całego podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT dokumentujących dokonanie zakupów związanych z realizacją zadania. Zaznaczenia wymaga, że Wnioskodawca będzie mógł zrealizować prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1323, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.