0112-KDIL4.4012.177.2017.2.JKU | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowanymi inwestycjami pn. ,,Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” oraz ,,Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B”.
0112-KDIL4.4012.177.2017.2.JKUinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. obniżenie podatku naliczonego
 3. odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2017 r. (data wpływu 29 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 czerwca 2017 r. (data wpływu 26 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowanymi inwestycjami pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowanymi inwestycjami pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B”. Wniosek został uzupełniony w dniu 26 czerwca 2017 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego oraz dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, stara się o dofinansowanie dwóch projektów pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Termin końcowy złożenia wniosku to 30 maja 2017 r. Zamierzeniem inwestycyjnym jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch placówek oświatowych, której realizacja należy do zadań własnych gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 12 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446). Roboty budowlane placówek oświatowych. będących jednostkami budżetowymi Gminy rozpoczęły się: w A w roku 2016, natomiast w B w roku 2017. Część wydatków została już poniesiona, a pozostałe koszty zostaną uregulowane do końca bieżącego roku.

Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT z jednostkami budżetowymi zgodnie z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 29 września 2015 r. (sygn. C-276/14).

Szczegółowy zakres robót:

 1. Zakres robót budowlanych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A obejmuje:
  1. docieplenie stropów, dachów i stropodachów,
  2. docieplenie ścian zewnętrznych,
  3. wymiana obróbek blacharskich,
  4. wymiana instalacji odgromowej,
  5. przebudowa instalacji C.O.,
  6. przebudowa układu kotłowni wraz z montażem pomp ciepła (wymiana instalacji gazowej prowadzonej do kotłowni w celu podłączenia nowego kotła gazowego).
  7. przebudowa układu pomp wraz z wykonaniem wewnętrznej linii zasilania.
 2. Zakres robót budowlanych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B obejmuje:
  1. docieplenie dachów wraz z remontem kominów,
  2. docieplenie ścian zewnętrznych budynków,
  3. wymiana orynnowania,
  4. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  5. instalacja odgromowa,
  6. wymiana instalacji C.O., wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi po wymianie instalacji,
  7. wymianę obróbek blacharskich,
  8. przebudowę układu kotłowni (bez wymiany kotła) wraz z montażem pomp ciepła.

Szkoły osiągają dochody z następujących tytułów:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny A osiąga dochody:
  1. z wynajmu sali lekcyjnej – okres wynajmu: 1 luty 2017 r. – 30 czerwca 2017 r. (24 godziny w miesiącu),
  2. z wynajmu sali gimnastycznej – okres wynajmu: 1 luty 2017 r. – 30 czerwca 2017 r. (1 godzina w miesiącu),
  3. odpłatności za wyżywienie dzieci,
  4. odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny B osiąga dochody:
  1. z wynajmu sali gimnastycznej – okres wynajmu: 5 stycznia 2017 r. – 31 maja 2017 r. (8 godzin w miesiącu), 5 stycznia 2017 r. – 23 czerwca 2017 r. (8 godzin w miesiącu), 5 stycznia 2017 r. – 22 czerwca 2017 r. (4 godziny w miesiącu), 13 stycznia 2017 r. – 31 marca 2017 r. (8 godzin w miesiącu), 13 stycznia 2017 r. –1 maja 2017 r. (16 godzin w miesiącu), 2 maja 2017 r. – 23 czerwca 2017 r. (8 godzin w miesiącu),
  2. z wynajmu powierzchni – okres wynajmu: 2 stycznia 2017 r. – 23 czerwca 2017 r.,
  3. odpłatności za wyżywienie dzieci,
  4. odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Po zakończeniu obowiązujących umów przewiduje się podpisanie nowych umów.

Wszystkie dochody osiągane przez placówki oświatowe są odprowadzane na rachunek budżetu Gminy. W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług szkoły korzystają ze zwolnień przedmiotowych, tj. ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

W ramach projektu ponoszone będą wydatki związane z robotami budowlanymi, nadzorem inwestorskim, promocją projektu, itp.

Wytworzona w ramach inwestycji infrastruktura zostanie przekazana nieodpłatnie dokumentem PT w użytkowanie Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B.

Do dnia wystąpienia o interpretację Gmina jest na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu.

Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi, są i będą wystawiane na Gminę.

W dniu 26 czerwca 2017 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu sprawy wskazując, co następuje:

 1. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” obejmuje cały budynek placówki oświatowej, zatem towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych (wynajmy), zwolnionych (żywienie dzieci i nauczycieli) oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 2. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B” obejmuje cały budynek placówki oświatowej, zatem towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych (wynajmy), zwolnionych (żywienie dzieci i nauczycieli) oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Gmina po pozytywnej ocenie i uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na realizację inwestycji będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z wytworzeniem i ulepszeniem majątku w ramach ww. projektów w trybie przewidzianym w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z uwagi na wykorzystanie powstałego majątku na działalność oświatową, statutową i opodatkowaną z faktur zakupowych otrzymanych od 1 stycznia 2017 r.
 2. Czy Gmina mimo negatywnej oceny wniosku będzie miała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług, otrzymywanych od 1 stycznia 2017 r., dokonywanych w związku z termomodernizacją placówek oświatowych.

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. Po pozytywnej ocenie i uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Gminie przysługuje prawo do odzyskania VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z realizacją projektów pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B” z faktur zakupowych otrzymanych od 1 stycznia 2017r.
 2. Mimo negatywnej oceny wniosku Gmina będzie miała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług, otrzymywanych od 1 stycznia 2017r., dokonywanych w związku z realizacją projektów pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” oraz Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B”.

Uzasadnienie

Ad 1.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej; ustawa VAT; Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn .zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanej powyżej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT, w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są następnie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Budynki opisanych placówek oświatowych modernizowanych w ramach projektów będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 29 września 2015 r. (sygn. C-276/14).

Gmina będzie mogła dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektów pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B” w kwocie zależnej od wysokości prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży obliczonego dla każdej z tych jednostek. Od wydatków poniesionych przed centralizacją nie będzie mogła dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług. W związku z powyższym składając oświadczenie o kwalifikowalności VAT Gmina potwierdza, że otrzymana dotacja na projekty będzie w kwocie netto.

Ad 2.

Mimo negatywnej oceny wniosku Gmina będzie miała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług, otrzymywanych od 1 stycznia 2017r., dokonywanych w związku z termomodernizacją placówek oświatowych, gdyż w analizowanym stanie faktycznym spełnione zostały obie przesłanki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W szczególności, (1) w odniesieniu do analizowanych transakcji Gmina jest podatnikiem VAT oraz (2) poniesione przez Gminę wydatki mają bezpośredni związek z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych w imieniu Ministra Finansów interpretacjach indywidualnych. Przykładowo. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2016 r., sygn. IBPP3/4512-206/16/MN stwierdził, że: „Podsumowując, ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Gminie – po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi – stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z modernizacją przedmiotowych placówek oświatowych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Natomiast jak stanowi art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5, w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy (art. 86 ust. 2d ustawy).

Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

W myśl art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy).

Na podstawie art. 86 ust. 2h ustawy, w przypadku, gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.

Jak stanowi art. 86 ust. 22 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Na podstawie ww. przepisu art. 86 ust. 22 ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193). Rozporządzenie to określa w przypadku niektórych podatników sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, zwany dalej „sposobem określenia proporcji” oraz wskazuje dane na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji (§ 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

W rozporządzeniu tym zostali wskazani podatnicy, do których przepisy w nim zawarte się odnoszą. Są to: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, uczelnie publiczne, instytuty badawcze.

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego, sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla:

 • urzędu obsługującego jednostki samorządu terytorialnego (tj. urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego oraz urzędu marszałkowskiego),
 • samorządowej jednostki budżetowej,
 • samorządowego zakładu budżetowego.

Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie ustalany jeden „całościowy” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko będą ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Powyższe rozporządzenie wprowadza wzory, według których będą wyznaczane sposoby określenia proporcji, uznane za najbardziej odpowiadające specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć.

Zauważyć należy, że powołany art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż ta działalność. Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Zaznaczyć ponadto należy, że zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust.2 ustawy).

W art. 90 ust. 3 ustawy określono, że proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi takie prawo nie przysługuje.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie dwóch projektów pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Termin końcowy złożenia wniosku to 30 maja 2017 r. Zamierzeniem inwestycyjnym jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch placówek oświatowych, której realizacja należy do zadań własnych gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 12 ustawy o samorządzie gminnym. Roboty budowlane placówek oświatowych, będących jednostkami budżetowymi Gminy rozpoczęły się: w A w roku 2016, natomiast w B w roku 2017. Część wydatków została już poniesiona, a pozostałe koszty zostaną uregulowane do końca bieżącego roku. Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT z jednostkami budżetowymi zgodnie z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 29 września 2015 r. (sygn. C-276/14).

Szczegółowy zakres robót:

 1. Zakres robót budowlanych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A obejmuje:
  1. docieplenie stropów, dachów i stropodachów,
  2. docieplenie ścian zewnętrznych,
  3. wymiana obróbek blacharskich,
  4. wymiana instalacji odgromowej,
  5. przebudowa instalacji C.O.,
  6. przebudowa układu kotłowni wraz z montażem pomp ciepła (wymiana instalacji gazowej prowadzonej do kotłowni w celu podłączenia nowego kotła gazowego).
  7. przebudowa układu pomp wraz z wykonaniem wewnętrznej linii zasilania.
 2. Zakres robót budowlanych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B obejmuje:
 3. docieplenie dachów wraz z remontem kominów,
 4. docieplenie ścian zewnętrznych budynków,
 5. wymiana orynnowania,
 6. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 7. instalacja odgromowa,
 8. wymiana instalacji C.O., wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi po wymianie instalacji,
 9. wymianę obróbek blacharskich,
 10. przebudowę układu kotłowni (bez wymiany kotła) wraz z montażem pomp ciepła.

Szkoły osiągają dochody z następujących tytułów:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny A osiąga dochody:
  1. z wynajmu sali lekcyjnej – okres wynajmu: 1 luty 2017 r. – 30 czerwca 2017 r. (24 godziny w miesiącu),
  2. z wynajmu sali gimnastycznej – okres wynajmu: 1 luty 2017 r. – 30 czerwca 2017 r. (1 godzina w miesiącu),
  3. odpłatności za wyżywienie dzieci,
  4. odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny B osiąga dochody:
  1. z wynajmu sali gimnastycznej – okres wynajmu: 5 stycznia 2017 r. – 31 maja 2017 r. (8 godzin w miesiącu), 5 stycznia 2017 r. – 23 czerwca 2017 r. (8 godzin w miesiącu), 5 stycznia 2017 r. – 22 czerwca 2017 r. (4 godziny w miesiącu), 13 stycznia 2017 r. – 31 marca 2017 r. (8 godzin w miesiącu), 13 stycznia 2017 r. –1 maja 2017 r. (16 godzin w miesiącu), 2 maja 2017 r. – 23 czerwca 2017 r. (8 godzin w miesiącu),
  2. z wynajmu powierzchni – okres wynajmu: 2 stycznia 2017 r. – 23 czerwca 2017 r.,
  3. odpłatności za wyżywienie dzieci,
  4. odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Po zakończeniu obowiązujących umów przewiduje się podpisanie nowych umów. Wszystkie dochody osiągane przez placówki oświatowe są odprowadzane na rachunek budżetu gminy. W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług szkoły korzystają ze zwolnień przedmiotowych, tj. ze zwolnień o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Wytworzona w ramach inwestycji infrastruktura zostanie przekazana nieodpłatnie dokumentem PT w użytkowanie Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B. Do dnia wystąpienia o interpretację Gmina jest na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu. Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi, są i będą wystawiane na Gminę. Ponadto wskazano, że „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” obejmuje cały budynek placówki oświatowej, zatem towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych (wynajmy), zwolnionych (żywienie dzieci i nauczycieli) oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B” obejmuje cały budynek placówki oświatowej, zatem towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych (wynajmy), zwolnionych (żywienie dzieci i nauczycieli) oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Gmina będzie miała możliwość:

 • odzyskania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług, otrzymywanych od 1 stycznia 2017r., dokonywanych w związku z realizacją ww. projektów,
 • obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług od 1 stycznia 2017r., dokonywanych w związku z realizacją ww. projektów.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Z uwagi na treść ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju działalności, z którym wydatki te są związane (tj. opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem). Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. W przypadku zakupów bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną, podatnik, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, odlicza podatek naliczony w całości. Natomiast w sytuacji, gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej.

Analiza przedstawionego opisu sprawy w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego, prowadzi do wniosku, że wydatki związane z ww. projektami dotyczą działalności podlegającej opodatkowaniu, jak również innej działalności, tj. realizacji zadań publicznych niebędących działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy – niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działania Gminy i jej jednostek organizacyjnych (jeden podatnik) w ramach reżimu publicznoprawnego (realizacja zadań w ramach zadań własnych) nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Kwalifikacja wydatków na termomodernizację budynków zespołów szkolno – przedszkolnych poniesionych w ramach projektów zależy od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę one służą, a w opisanym przypadku służą one – jak wskazał Wnioskodawca – zarówno działalności opodatkowanej (wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych), zwolnionej (żywienie dzieci i nauczycieli, odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu), jak i działalności innej niż działalność gospodarcza (tj. realizacji zadań własnych Gminy).

Gmina ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności jest związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i niepodlegających opodatkowaniu.

Zatem w sytuacji, gdy towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektów pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B” są wykorzystywane do działalności gospodarczej opodatkowanej i do celów innych niż działalność gospodarcza, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim te towary i usługi służą do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych. W przypadku, gdy przypisanie nabyć w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, wówczas kwotę podatku naliczonego należy obliczać zgodnie ze sposobem określenia proporcji, na podstawie art. 86 ust. 2a-2h ustawy.

Jak wynika z okoliczności sprawy inwestycje realizowane w ramach ww. projektów będą wykorzystywane również do czynności zwolnionych od podatku, wobec tego wyliczony na podstawie art. 86 ust. 2a-2h ustawy przypisany do działalności gospodarczej podatek będzie musiał być rozliczony na podstawie art. 90 ustawy.

Podsumowując, Gminie przysługuje częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego A” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego B”, na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że będzie mógł dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektów w kwocie zależnej od prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym zaznaczenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Tutejszy Organ informuje, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że budynki służą zarówno działalności podlegającej opodatkowaniu VAT (wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych), zwolnionej (żywienie dzieci i nauczycieli, odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu), jak i działalności innej niż działalność gospodarcza (tj. realizacji zadań własnych Gminy). W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1323, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.