0112-KDIL2-3.4012.220.2017.1.AŻ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów (...)”.
0112-KDIL2-3.4012.220.2017.1.AŻinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. inwestycje
 3. pomoc społeczna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wpływu 22 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: VAT) jako podatnik VAT czynny.

Gmina realizuje zadania własne, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Na terenie Gminy od marca 2016 r. działa Dzienny Dom „(...)” mający na celu aktywizację osób powyżej 60 roku życia. Gmina pobiera/będzie pobierać odpłatności za wyżywienie od osób korzystających z Dziennego Domu „(...)” zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „(...)”. Oprócz wskazanych opłat, Gmina nie pobiera/nie będzie pobierać innych dodatkowych odpłatności z tytułu korzystania z Dziennego Domu „(...)”.

W związku z dużym zainteresowaniem Dziennym Domem „(...)”, w celu zwiększenia ilości miejsc dla korzystających, Gmina planuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów (...)” (dalej: Inwestycja lub Dom Pobytu Dziennego).

Zadanie polegać będzie na przebudowie, remoncie i adaptacji części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele Domu Pobytu Dziennego. Inwestycja obejmie swym zakresem w szczególności przebudowę oraz remont wnętrza budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem.

Inwestycja będzie realizowana przez Gminę przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, w zakresie poddziałania: 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Projekt zakłada kompleksowe działania inicjowane i koordynowane przez władze samorządowe, które mają przyczyniać się do aktywizacji środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym, do którego należą osoby starsze, nieaktywne zawodowo. Celem projektu jest m.in.:

 • wpływ na realizację celów Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 • wpływ na poprawę spójności wewnętrznej województwa, w tym zwiększenie dostępności do usług publicznych;
 • wspieranie ekonomii społecznej;
 • wzmacnianie potencjału kulturowego oraz ekonomicznego;
 • aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem i ubogich.

W związku z powyższym projekt wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy i społeczny regionu.

Po oddaniu Inwestycji do użytkowania, będzie ona wykorzystywana przez Gminę do realizacji jej zadań własnych dotyczących opieki społecznej, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia seniorom, tj. osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 lat. Tym samym, Gmina będzie wykorzystywać Dzienny Dom Pomocy głównie do czynności, które jej zdaniem, pozostają poza zakresem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

W odniesieniu natomiast do kwestii odpłatnego wyżywienia osób korzystających z Domu Pobytu Dziennego, Gmina uważa, że są to czynności podlegające opodatkowaniu VAT, aczkolwiek objęte zwolnieniem z VAT. Przy twierdzeniu tym Gmina powołuje się na przepis art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT.

Poza ww. opłatami z tytułu wyżywienia, Dzienny Dom Pomocy nie będzie służył Gminie do wykonywania innych odpłatnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych (Gmina nie będzie, przykładowo, odpłatnie udostępniać jego powierzchni lub jej części na podstawie umowy najmu/dzierżawy, pobierać odpłatności za zajęcia, etc.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, zgodnie z ust. 6 przedmiotowej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz 15 cyt. ustawy, zadania własne gminy obejmują sprawy w zakresie pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo to przysługuje podatnikowi pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki negatywne, sprecyzowane w art. 88 ustawy o VAT.

Celem odliczenia podatku VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika VAT,
 • wydatek musi mieć związek z dokonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi VAT,
 • nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

Innymi słowy, nie jest możliwe obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez podmiot, który nie występuje w tym zakresie w roli podatnika VAT. Nie jest, przy tym, możliwe obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wydatków poniesionych przez podatnika w związku z wykonywaniem czynności pozostających poza zakresem ustawy o VAT bądź czynności zwolnionych z tego podatku.

W konsekwencji, Dom Pobytu Dziennego będzie służył Gminie do wykonywania czynności, które jej zdaniem nie dają podatnikowi prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Inwestycja będzie bowiem przez Gminę wykorzystywana do wykonywania czynności pozostających poza zakresem ustawy o VAT – tj. zadań z obszaru opieki społecznej. Ponadto Gmina świadczy/będzie świadczyć usługi wyżywienia, które w jej opinii podlegają opodatkowaniu VAT, aczkolwiek korzystają ze zwolnienia z VAT.

Stanowisko Gminy w zakresie zwolnienia z VAT usług wyżywiania znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) z dnia 18 maja 2017 r., sygn. 2461-IBPP3.4512.117.2017.2.MN, w której Organ wskazał, że: „świadczone przez Wnioskodawcę usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi DPS tj. usługi zapewnienia pobytu i wyżywienia w domu pomocy społecznej, oraz usługi zapewnienia pobytu w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu (xxx), będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy”.

Ponadto ww. stanowisko znajduje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 31 marca 2017 r., sygn. 2461-IBPP3.4512.912.2016.2.MD, w której DKIS stwierdził, że: „zapewnienie usługi pobytu w noclegowni, ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym, dziennym domu pomocy społecznej usługi żywienia, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług należało uznać za prawidłowe”.

Tym samym z uwagi na brak związku wydatków ponoszonych na Inwestycję ze świadczonymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi VAT wg różnych stawek, przesłanki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie zostaną spełnione. Gmina nie będzie miała więc prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na Inwestycję.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych DKIS.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2017 r., sygn. 0461-ITPP1.4512.31.2017.1.IK, DKIS wskazał, że: „skoro – jak wynika z treści wniosku – zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizacji projektu”.

Podobnie wypowiedział się DKIS w interpretacji indywidualnej z dnia 22 marca 2017 r., sygn. 3063-ILPP2-1.4512.26.2017.1.AP, w której wskazał, że: „w związku z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynku Dziennego Domu Pomocy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 28 marca 2017 r., sygn. 2461-IBPP3.4512.180.2017.1.AP, w której Organ stwierdził, że: „Jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotowa inwestycja stanowi realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Wykorzystanie obiektów nie zmieni się także po zakończeniu zadania polegającego na termomodernizacji. (...) Zatem w analizowanej sprawie – mimo, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT – warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisaną inwestycję dotyczącą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. inwestycji”.

Zbieżne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2016 r., sygn. 3063-ILPP1-2.4512.160.2016.1.MR, w której wskazał, że „W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatku VAT nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – Gmina, ani jej jednostka organizacyjna (OPS) nie będą wykonywały czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem zakupionym w ramach projektu. Zarówno realizacja projektu, jak i udostępnianie majątku powstałego na skutek jego realizacji, tj. zmodernizowanego budynku, będzie się odbywała w ramach realizacji zadań własnych Gminy, zgodnie ustawą o samorządzie gminnym. Zatem Gmina w kontekście tej czynności nie będzie działała w charakterze podatnika podatku o towarów i usług”.

Zbliżony pogląd zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej dnia 20 maja 2016 r., sygn. 1061-IPTPP1.4512.231.2016.2.MSu, w której zauważył, że: „Natomiast mając na uwadze okoliczności przedstawione we wniosku należy uznać, iż w odniesieniu do budynków tj. (...) Dom Senior (...) nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji ww. obiektów. Jak wynika z opisu stanu sprawy ww. budynki będą wykorzystywane przez Gminę do czynności nieopodatkowanych. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji w ww. obiektach”.

W konsekwencji, zdaniem Gminy nie będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 15 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Gmina realizuje zadania własne, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Na terenie Gminy od marca 2016 r. działa Dzienny Dom „(...)” mający na celu aktywizację osób powyżej 60 roku życia. Gmina pobiera/będzie pobierać odpłatności za wyżywienie od osób korzystających z Dziennego Domu „(...)” zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „(...)”. Oprócz wskazanych opłat, Gmina nie pobiera/nie będzie pobierać innych dodatkowych odpłatności z tytułu korzystania z Dziennego Domu „(...)”. W związku z dużym zainteresowaniem Dziennym Domem „(...)”, w celu zwiększenia ilości miejsc dla korzystających, Gmina planuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów (...)”. Zadanie polegać będzie na przebudowie, remoncie i adaptacji części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele Domu Pobytu Dziennego. Inwestycja obejmie swym zakresem w szczególności przebudowę oraz remont wnętrza budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem. Inwestycja będzie realizowana przez Gminę przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, w zakresie poddziałania: 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Projekt zakłada kompleksowe działania inicjowane i koordynowane przez władze samorządowe, które mają przyczyniać się do aktywizacji środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym, do którego należą osoby starsze, nieaktywne zawodowo. Celem projektu jest m.in.:

 • wpływ na realizację celów Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 • wpływ na poprawę spójności wewnętrznej województwa, w tym zwiększenie dostępności do usług publicznych;
 • wspieranie ekonomii społecznej;
 • wzmacnianie potencjału kulturowego oraz ekonomicznego;
 • aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem i ubogich.

W związku z powyższym projekt wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Po oddaniu Inwestycji do użytkowania, będzie ona wykorzystywana przez Gminę do realizacji jej zadań własnych dotyczących opieki społecznej, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia seniorom, tj. osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 lat. Tym samym, Gmina będzie wykorzystywać Dzienny Dom Pomocy głównie do czynności, które jej zdaniem, pozostają poza zakresem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W odniesieniu natomiast do kwestii odpłatnego wyżywienia osób korzystających z Domu Pobytu Dziennego, Gmina uważa, że są to czynności podlegające opodatkowaniu VAT, aczkolwiek objęte zwolnieniem z VAT. Przy twierdzeniu tym Gmina powołuje się na przepis art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. Poza ww. opłatami z tytułu wyżywienia, Dzienny Dom Pomocy nie będzie służył Gminie do wykonywania innych odpłatnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych (Gmina nie będzie, przykładowo, odpłatnie udostępniać jego powierzchni lub jej części na podstawie umowy najmu/dzierżawy, pobierać odpłatności za zajęcia, etc.).

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące tego, czy Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W analizowanej sprawie nie będzie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług, bowiem jak wskazano w opisie sprawy Gmina będzie wykorzystywać Dzienny Dom Pomocy do zadań publicznoprawnych oraz do czynności zwolnionych od VAT (opłaty z tytułu wyżywienia). Ponadto, Gmina wskazała że poza opłatami z tytułu wyżywienia Dzienny Dom Pomocy nie będzie służył Gminie do wykonywania innych odpłatnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zatem, pomimo że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie będzie on w żadnej części wykorzystywał zakupionych towarów i usług do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a tym samym nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia od ww. zadania.

Podsumowując, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gminie nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie zostanie spełniony warunek – wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją planowanej Inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tutejszy Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, w szczególności na informacji, że Gmina będzie użytkować Dzienny Dom Pomocy do zadań publicznoprawnych oraz do czynności zwolnionych od VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.