0112-KDIL2-2.4012.536.2018.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 19 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 listopada 2018 r. o przeformułowanie stanowiska Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym do urzędu skarbowego miesięczne deklaracje VAT-7. Jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest np. kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości X poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z ogrodzeniem, remont istniejącego ogrodzenia, budowę bieżni oraz w miejscowości Y poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu.

W celu pozyskania środków na zrealizowanie inwestycji Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i podpisała umowę o przyznanie dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina prowadzi obecnie prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej w celu wyboru wykonawcy przedmiotowego projektu w zakresie:

 1. zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w X poprzez:
  • remont istniejącego ogrodzenia z montażem dwóch bram wjazdowych,
  • wykonanie boiska o wym. 44x28 m – nawierzchnia poliuretanowa,
  • wykonanie bieżni o długości 60 m z zeskocznią do skoku w dal,
  • wykonanie ogrodzenia boiska wys. 3x6 m (dwa boki ogrodzenia z funkcją piłkochwytów).
  • wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
  • wykonanie utwardzeń o nawierzchni asfaltowej,
  • wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (wokół boiska),
  • montaż wyposażenia boisk (bramki stalowo-drewniane do piłki nożnej, bramki piłkarskie, słupki wraz z siatką do piłki siatkowej i tenisa ziemnego),
  • dostawę ławek i stojaka rowerowego,
  • ukształtowanie terenów zielonych (humusowanie, wysiew traw, plantowanie),
  • montaż lamp oświetlenia zewnętrznego: lampy solarne LED z modułem fotowoltaicznym (teren obecnie nieoświetlony) – 8 sztuk.
 2. zagospodarowania terenu w Y poprzez:
  • wykonanie boiska o wymiarach 17x14 m – nawierzchnia poliuretanowa,
  • wykonanie ogrodzenia boiska wys. 5 m (z funkcją piłkochwytów),
  • wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej – dojście do boiska,
  • montaż wyposażenia boiska (bramki stalowo-drewniane do piłki ręcznej, słupki wraz siatką do piłki siatkowej i tenisa ziemnego, stojaki do piłki koszykowej),
  • dostawę ławek – 3 sztuki,
  • ukształtowanie terenów zielonych (humusowanie, wysiew traw, plantowanie),
  • montaż lamp oświetlenia zewnętrznego: lampy solarne LED z modułem fotowoltaicznym (teren obecnie nieoświetlony) – 4 sztuki.

Teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe boiska jest własnością Gminy. W ramach realizacji inwestycji, Gmina występuje w charakterze inwestora. Fakturowanie wykonawcy robót i zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2019 roku. Oddanie obiektów rekreacyjnych do ogólnodostępnego użytkowania dla mieszkańców wsi X i Y to wrzesień 2019 r. Obiekty te będą miały charakter ogólnodostępny, bezpłatny.

Wydatki na przedmiotową inwestycję zostaną udokumentowane wystawioną przez wykonawcę fakturą na Gminę z wykazaną na niej kwotą podatku. Towary i usługi nabywane przez Gminę (czynnego podatnika VAT) w ramach ponoszonych wydatków związanych z inwestycją nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Gmina regulować będzie zobowiązania wobec wykonawcy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków własnych. W przedmiotowym projekcie podatek VAT ujęty został obecnie jako wydatek kwalifikowalny, jednakże warunkiem do ostatecznego rozliczenia w ww. projekcie kosztów brutto zadania jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w kwestii VAT.

Po zakończeniu realizacji projektu boiska wielofunkcyjne i teren przyległy będzie nadal własnością Gminy i będzie stanowić jej środek trwały. Administracją i obsługą obiektów będzie zajmowała się Gmina wypełniając wyznaczone jej zadania publiczne.

Gmina dzięki realizacji projektu wypełni swoje ustawowe zadania wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W świetle art. 7 ust. 1 ww. ustawy, do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną ora gaz, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należą do zadań własnych gmin. Gmina zagospodaruje teren w X i Y poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych, w celu zapewnienia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności urządzonych terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Przedmiotowe działanie Gminy wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będąc czynnym podatnikiem VAT ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z ww. inwestycją, jeżeli zakup robót budowlanych, towarów i usług związanych z powyższą inwestycją nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi i Gmina nie będzie również wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą sfinansowaną w ramach ww. operacji dofinasowanej z PROW 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 28 listopada 2018 r.) nie przysługuje mu prawo do odzyskania podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej wydatki poniesione na realizację inwestycji poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk wraz z zagospodarowaniem terenu, ze względu na fakt, iż wydatki poniesione na realizację inwestycji nie będą związane z czynnościami Gminy opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Ponieważ tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym do urzędu skarbowego miesięczne deklaracje VAT-7. Jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest np. kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości X poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z ogrodzeniem, remont istniejącego ogrodzenia, budowę bieżni oraz w miejscowości Y poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu. W celu pozyskania środków na zrealizowanie inwestycji Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i podpisała umowę o przyznanie dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina prowadzi obecnie prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej w celu wyboru wykonawcy przedmiotowego projektu w zakresie:

 1. zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w X poprzez:
  • remont istniejącego ogrodzenia z montażem dwóch bram wjazdowych,
  • wykonanie boiska o wym. 44x28 m – nawierzchnia poliuretanowa,
  • wykonanie bieżni o długości 60 m z zeskocznią do skoku w dal,
  • wykonanie ogrodzenia boiska wys. 3x6 m (dwa boki ogrodzenia z funkcją piłkochwytów).
  • wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
  • wykonanie utwardzeń o nawierzchni asfaltowej,
  • wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (wokół boiska),
  • montaż wyposażenia boisk (bramki stalowo-drewniane do piłki nożnej, bramki piłkarskie, słupki wraz z siatką do piłki siatkowej i tenisa ziemnego),
  • dostawę ławek i stojaka rowerowego,
  • ukształtowanie terenów zielonych (humusowanie, wysiew traw, plantowanie),
  • montaż lamp oświetlenia zewnętrznego: lampy solarne LED z modułem fotowoltaicznym (teren obecnie nieoświetlony) – 8 sztuk.
 2. zagospodarowania terenu w Y poprzez:
  • wykonanie boiska o wymiarach 17x14 m – nawierzchnia poliuretanowa,
  • wykonanie ogrodzenia boiska wys. 5 m (z funkcją piłkochwytów),
  • wykonanie utwardzeń z kostki brukowej betonowej – dojście do boiska,
  • montaż wyposażenia boiska (bramki stalowo-drewniane do piłki ręcznej, słupki wraz siatką do piłki siatkowej i tenisa ziemnego, stojaki do piłki koszykowej),
  • dostawę ławek – 3 sztuki,
  • ukształtowanie terenów zielonych (humusowanie, wysiew traw, plantowanie),
  • montaż lamp oświetlenia zewnętrznego: lampy solarne LED z modułem fotowoltaicznym (teren obecnie nieoświetlony) – 4 sztuki.

Teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe boiska jest własnością Gminy. W ramach realizacji inwestycji, Gmina występuje w charakterze inwestora. Fakturowanie wykonawcy robót i zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2019 roku. Oddanie obiektów rekreacyjnych do ogólnodostępnego użytkowania dla mieszkańców wsi X i Y to wrzesień 2019 r. Obiekty te będą miały charakter ogólnodostępny, bezpłatny. Wydatki na przedmiotową inwestycję zostaną udokumentowane wystawioną przez wykonawcę fakturą na Gminę z wykazaną na niej kwotą podatku. Towary i usługi nabywane przez Gminę (czynnego podatnika VAT) w ramach ponoszonych wydatków związanych z inwestycją nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Gmina regulować będzie zobowiązania wobec wykonawcy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków własnych. Po zakończeniu realizacji projektu boiska wielofunkcyjne i teren przyległy będzie nadal własnością Gminy i będzie stanowić jej środek trwały. Administracją i obsługą obiektów będzie zajmowała się Gmina wypełniając wyznaczone jej zadania publiczne. Gmina dzięki realizacji projektu wypełni swoje ustawowe zadania wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należą do zadań własnych gmin. Gmina zagospodaruje teren w X i Y poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych, w celu zapewnienia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności urządzonych terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedmiotowe działanie Gminy wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z nabywanymi towarami i usługami wynika, że ich nabycie nie będzie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca ww. inwestycję będzie realizował bezpośrednio i wyłącznie w związku z realizacją zadania publicznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – obiekty rekreacyjne będą miały charakter ogólnodostępny, bezpłatny.

Zatem, w analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanej inwestycji nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Tym samym, Zainteresowany nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania. W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać również prawo do zwrotu podatku naliczonego związanego z planowaną inwestycją, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, Gmina nie będzie mieć również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.