0112-KDIL2-2.4012.479.2018.2.AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 26 września 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 15 października 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek uzupełniono dnia 15 października 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny. W dniu 17 kwietnia 2018 r. Gmina za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „(...)” złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację pn.: „(...)”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja była realizowana w dniach 2-4 września 2018 r. na terenie Gminy. Rozpoczął ją jarmark w dniu (...) września. W jego ramach odbyły się prelekcje, (...) konkursy, zabawy i gry. Na jarmarku wystawcy zaprezentowali stoiska, na których można było zobaczyć m.in. (...) oraz ekspozycje prezentujące (...). Podczas dwóch kolejnych dni odbyła się międzynarodowa konferencja, w której uczestniczyli B z kraju i z zagranicy, władze lokalne, przedsiębiorcy, nauczyciele i uczniowie. Konferencja miała duże znaczenie dla rozwoju (...) Gminy. Poruszane podczas niej zagadnienia dotyczyły m.in. walorów (...) Gminy, w tym A, które znane są wśród B na całym świecie; szans, jakie daje ich wykorzystanie, a także przykładów przedsięwzięć (...) w innych rejonach kraju. Ważnym elementem konferencji była wizyta na C, (...). Z badań (...) przeprowadzonych (...) podczas konferencji wynika nowa, nieznana dotąd wiedza na temat C. Odsłoniły się bowiem (...).. Osobą, która pierwsza badała (...), był profesor (...). Według niego nowa wiedza zwiększy atrakcyjność miejsca. Inny z uczestników konferencji (...), zwrócił uwagę, że nowo odnalezione (...) i wskazują na to, że w Gminie jest nie tylko C, ale (...). Uczestnicy konferencji udali się także do rezerwatu przyrody, (...) i poznali historię rezerwatu.

Jako jeden z załączników do wniosku Gmina złożyła oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, w którym Wójt Gminy jako osoba reprezentująca jednostkę oświadczył, że podmiot, który reprezentuje jest podatnikiem podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy od towarów i usług. Dodatkowo zobowiązał się do zwrotu zrefundowanego w ramach operacji podatku VAT jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

W dniu 16 sierpnia 2018 r. Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Województwem na kwotę dofinansowania 31 969,00 zł, tj. 63,3% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (koszty brutto). Wartość kosztów kwalifikowalnych zapisanych we wniosku i zestawieniu rzeczowo-finansowym została określona na podstawie rozeznania cenowego i wynosi 50 243,38 zł, z czego podatek VAT wynosi 3 448,76 zł. Podatek VAT został wskazany jako koszt kwalifikowalny operacji i od tej kwoty została obliczona wysokość udzielonej pomocy. Koszty kwalifikowalne obejmowały koszty związane z jarmarkiem i koszty związane z konferencją. Wszystkie zadania w ramach operacji zostały wykonane bez zastrzeżeń. Gmina dokona płatności wykonawcom za wykonanie przedmiotu zamówień.

W związku z tym, że Gmina wykazała VAT w kosztach kwalifikowalnych, zobowiązana jest do załączenia do wniosku o płatność interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Organ upoważniony.

W uzupełnieniu do wniosku Gmina wskazała, że:

 1. Wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizacją operacji pn.: „(...)” dotyczą: wynajęcia placu, sali konferencyjnej, wyżywienia, noclegów, opłaty za stoisko (...), wykonania rzeźb, wynagrodzeń dla prelegentów, wynajęcia transportu, wykonania materiałów promocyjnych i związane są z realizacją zadań własnych Gminy – sprawy dotyczące kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych – art. 7 ust. 1 pkt 10 i promocja Gminy – art. 7 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432).
 2. Celem zorganizowania jarmarku i konferencji jest wzrost potencjału turystycznego obszaru Lokalnej Grupy Działania „(...)” (LGD „(...)”), w tym także Wnioskodawcy, który jest jednym z członków LGD „(...)”.
  Cel zorganizowania jarmarku i konferencji wpisuje się w realizację zadań własnych Gminy – sprawy dotyczące kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych – art. 7 ust. 1 pkt 10 i promocję Gminy – art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432).
  Głównym tematem jarmarku i konferencji były (...) występujące na terenie Gminy – A. A są (...), znane są jednak wyłącznie w środowisku B. Wyjątkowość A występujących na terenie Gminy polega na tym, że są bardzo dobrze zachowane (...). Stanowią one ogromny, ale ciągle niewykorzystany potencjał turystyczny. Problem niewykorzystania ich związany jest z brakiem wiedzy o nich (czym są, gdzie występują, jakie jest ich znaczenie), wśród lokalnej społeczności, w tym przedsiębiorców, a także wśród szerszego grona odbiorców – na terenie kraju i poza jego granicami. Intencją organizatora wydarzeń – Gminy była zatem promocja A wśród szerokiego grona odbiorców. Tylko bowiem dzięki znajomości zasobów tego terenu i wiedzy o nich można budować potencjał turystyczny terenu.
  Jarmark był wydarzeniem (...), otwartym dla wszystkich, podczas którego było wiele możliwości zapoznania się z A. Każdy kto przyszedł, znalazł dla siebie interesujące propozycje. Uwagę starszych uczestników jarmarku skoncentrowały prelekcje: (...), (...), a także na temat (...) – gry terenowej polegającej na poszukiwaniu skrytek, która została opracowana także na terenie Gminy. (...), czyli „szlak” (...) w Gminie nosi nazwę „(...)” i na mapie układa się w kształt A. Młodsi z wielką pasją brali udział w (...), warsztatach artystycznych, ceramicznych, czy wypalania obrazków pirografem. Tematem wszystkich warsztatów był A. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się także pokaz mody z wykorzystaniem A, a także konkursy z wiedzy o A, z walorów (...) Gminy oraz z rozpoznawania odgłosów zwierząt leśnych i domowych, w których nagrodami były rzeźby z motywem A. Najmłodsi uczestniczyli także chętnie w licznych zabawach, konkursach i grach prowadzonych podczas jarmarku. Wystawy (...), ekspozycje prezentujące (...) wzbudzały zainteresowanie i starszych i młodszych.
  Konferencja ma duże znaczenia dla rozwoju (...) Gminy. Poruszane bowiem podczas niej zagadnienia dotyczyły m.in. walorów (...) Gminy – w pierwszej kolejności A, szans jakie daje ich wykorzystanie, a także przykładów przedsięwzięć (...) w innych rejonach kraju. Ważnym elementem konferencji była wizyta na C, (...). Ze wstępnych badań (...) przeprowadzonych (...) podczas konferencji wynika nowa, nieznana dotąd wiedza na temat C. Odsłoniły się bowiem (...), które jak się okazało, (...). Osobą, która pierwsza badała (...). Według niego nowa wiedza zwiększy atrakcyjność miejsca, należy więc myśleć o pokazaniu tych atrakcji ludziom, (...), a także o zorganizowaniu centrum edukacyjnego, w którym będzie można zapoznać się z (...). To zwiększy zainteresowanie całym terenem. Inny z uczestników konferencji (...) zwrócił uwagę na to, że (...) od znanych dotychczas i wskazują na to, że w Gminie jest nie tylko C, ale (...). (...) widzi w tym odkryciu duże szanse na promocję Gminy i sugeruje zbudowanie tu naukowego parku rozrywki.
  Informacje na temat wydarzeń zostały nagłośnione przez media lokalne, regionalne i ogólnopolskie. Pierwsze efekty konferencji już są zauważalne – po konferencji na teren (...) wrócił (...) i pobrał kolejne próbki (...) do badań. Przygotowywana jest także przez B z Państwowego Instytutu (...) – (...) i osób związanych z Gminą publikacja na temat nowych odkryć (...) w Gminie. Ukaże się ona w „(...)”.
  Pomysł konferencji zrodził się podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy, prowadzonych podczas pisania Lokalnej Strategii Rozwoju. Uczestniczyli w nich przedsiębiorcy zainteresowani m.in. wykorzystaniem A w promocji Gminy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele sektora samorządowego. W wyniku dyskusji zdecydowano, że w realizacji operacji zostaną wykorzystane różne metody – pierwszego dnia będzie to jarmark z wykorzystaniem metod aktywizujących jego uczestników – warsztatów, gier, konkursów, drugiego i trzeciego dnia metodą pracy będzie prelekcja, trzeciego dnia odbędą się także badania w terenie oraz wizyta w rezerwacie, podczas której uczestnicy nie tylko zobaczą walory przyrodnicze Gminy, ale także wysłuchają informacji o nich. Różnorodność metod pozwoli na osiągnięcie jak najlepszego efektu promocyjnego.
 3. Wystawcy na jarmarku prezentowali swoje stoiska za darmo, Gmina nie pobierała od nich żadnych opłat.
 4. W konferencji wzięli udział naukowcy – B z kraju i z zagranicy, władze lokalne, przedsiębiorcy lokalni, nauczyciele ze szkół Gminy i Miasta, uczniowie ze szkół Gminy, przedstawiciele firm, instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, obiektów turystycznych, przedstawiciele organizatora konferencji – Gminy.
 5. Nabyte towary i usługi związane z realizacją operacji pn.: „(...)” oraz powstałe efekty nie będą służyły czynnościom:
  • opodatkowanym podatkiem od towarów i usług,
  • zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu pt. „(...)”, Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w całości lub części?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedmiotowa operacja nie służy czynnościom opodatkowanym.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina realizując operację „(...)”, nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Gmina nie uzyskuje żadnych przychodów związanych z wykonanym projektem oraz prowadzi wyłącznie działalność w zakresie zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (pkt 10) oraz promocji gminy (pkt 18).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny. W dniu 17 kwietnia 2018 r. Gmina za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „(...)” złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację pn.: „(...)”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja była realizowana w dniach 2-4 września 2018 r. na terenie Gminy. Rozpoczął ją jarmark w dniu (...) września. W jego ramach odbyły się prelekcje, (...), warsztaty artystyczne, pokaz mody ekologicznej, konkursy, zabawy i gry. Na jarmarku wystawcy zaprezentowali stoiska, na których można było zobaczyć m.in. (...) oraz ekspozycje prezentujące (...). Wystawcy na jarmarku prezentowali swoje stoiska za darmo, Gmina nie pobierała od nich żadnych opłat.

Podczas dwóch kolejnych dni odbyła się międzynarodowa konferencja. W konferencji wzięli udział naukowcy – B z kraju i z zagranicy, władze lokalne, przedsiębiorcy lokalni, nauczyciele ze szkół Gminy i Miasta, uczniowie ze szkół Gminy, przedstawiciele firm, instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, obiektów turystycznych, przedstawiciele organizatora konferencji – Gminy. Poruszane podczas niej zagadnienia dotyczyły m.in. walorów (...) Gminy, w tym A, które znane są wśród B na całym świecie; szans, jakie daje ich wykorzystanie, a także przykładów przedsięwzięć (...) w innych rejonach kraju.

Celem zorganizowania jarmarku i konferencji jest wzrost potencjału turystycznego obszaru Lokalnej Grupy Działania „(...)” (LGD „(...)”), w tym także Wnioskodawcy, który jest jednym z członków LGD „(...)”. Cel zorganizowania jarmarku i konferencji wpisuje się w realizację zadań własnych Gminy – sprawy dotyczące kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych – art. 7 ust. 1 pkt 10 i promocję Gminy – art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym.

Informacje na temat wydarzeń zostały nagłośnione przez media lokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Głównym tematem jarmarku i konferencji były (...) występujące na terenie Gminy – A. Intencją organizatora wydarzeń – Gminy była zatem promocja A wśród szerokiego grona odbiorców. Jarmark był wydarzeniem (...), otwartym dla wszystkich, podczas którego było wiele możliwości zapoznania się z A.

Wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizacją projektu dotyczą: wynajęcia placu, sali konferencyjnej, wyżywienia, noclegów, opłaty za stoisko Muzeum (...) wykonania rzeźb, wynagrodzeń dla prelegentów, wynajęcia transportu, wykonania materiałów promocyjnych i związane są z realizacją zadań własnych Gminy (art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy o samorządzie gminnym).

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w odniesieniu do przedmiotowego projektu Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w części lub w całości.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Bowiem w ramach realizowanego projektu pn.: „(...)” Gmina nie dokonuje zakupów towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika VAT. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Gmina realizuje ww. zadanie w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym. Jarmark był wydarzeniem (...), otwartym dla wszystkich. Wystawcy na jarmarku prezentowali swoje stoiska za darmo, Gmina nie pobierała od nich żadnych opłat. Ponadto, z wniosku nie wynika aby nabyte towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu oraz powstałe efekty służyły czynnościom wykonywanym w ramach działalności gospodarczej – opodatkowanym podatkiem od towarów i usług

Zatem w analizowanej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie są spełnione.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących operacji pn.: „(...)”.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia ani w całości ani w części podatku naliczonego od towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Powyższe wynika z faktu, że nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego

Tutejszy organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.