0112-KDIL1-2.4012.624.2018.2.TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2018 r. (data wpływu 12 września 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2018 r. (data wpływu 7 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku w przypadku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku w przypadku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek uzupełniono w dniu 7 grudnia 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
 1. Zaistniały stan faktyczny: Gmina realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 12 km, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z operacją pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej”. Do wykonania zadania w postępowaniu przetargowym został wyłoniony najkorzystniejszy Wykonawca firma R Sp. z o.o. Sp. Kom. Główny Wykonawca robót, firma R Sp. z o.o., Sp. Kom., z którym Gmina zawarła stosowną umowę jest aktywnym podatnikiem podatku VAT. Za wykonane roboty budowlane Wykonawca zgodnie z umową, wystawia częściowe faktury z naliczonym podatkiem VAT. Umowa na wykonanie zadania z dopuszczała podwykonawstwo w związku z powyższym Wykonawca robót firma R Sp. z o.o., Sp. Kom., zlecił wykonanie części zadania podwykonawcy, tj. firmie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe. Podwykonawca jest aktywnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca robót zlecił Podwykonawcy zgodnie z umową o podwykonawstwo z dnia 7 listopada 2017 r. wykonanie przewiertów sterowanych pod rurociągi. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., czynność ta określona jest pod nr 42.21.21.0 i jest ona wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. W dniu 10 stycznia 2018 r. Wykonawca robót przedstawił Gminie fakturę VAT nr za wykonanie części robót w wysokości zł netto, i 23% VAT, tj. zł brutto. Termin płatności zgodny z umową, tj. 30 dni. Przed dokonaniem zapłaty, w dniu 18 stycznia 2018 r. do Gminy, zgłosił się Podwykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, informując, że główny Wykonawca zadania, tj. firma R Sp. z o.o., Sp. Kom., zalega mu z płatnościami. Podwykonawca jako dowód przedłożył protokół odbioru wykonanych przewiertów oraz Fakturę VAT nr wystawioną na Nabywcę (Wykonawcę), tj. R Sp. z o.o., Sp. Kom. Faktura VAT wystawiona przez Podwykonawcę dla Wykonawcy zawierała kwotę netto zł równą kwocie brutto, VAT 0,00 zł, oraz adnotację o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT. W tym samym dniu, tj. 18 stycznia 2018 r. Wykonawca zadania (R Sp. z o.o., Sp. Kom.) złożył w do Gminy informację w formie umowy cesji zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, dokonującą cesji wierzytelności w kwocie zł na Podwykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe. W takiej sytuacji Gmina bezpośrednio zapłaciła Podwykonawcy kwotę zł wskazaną na fakturze Podwykonawcy, natomiast głównemu Wykonawcy na podstawie przedłożonej przez niego faktury VAT nr zapłacono mniej o tożsamą kwotę zł. Określone w pkt 69 pytanie 1 dotyczy zastosowania art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącego kwestii naliczenia podatku VAT od kwoty widniejącej na fakturze z adnotacją o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT
 2. Zdarzenie przyszłe: Gmina jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina co miesiąc składa do Urzędu Skarbowego Deklarację VAT-7, zawierającą rozliczenie podatku należnego i naliczonego od prowadzonych czynności opodatkowanych stawkami VAT, głownie w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, gdyż czynności te Gmina prowadzi bezpośrednio bez zlecania ich jakimkolwiek innym podmiotom (brak Zakładu Komunalnego), Obecnie Gmina posiada około 43 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której korzysta ponad 500 gospodarstw domowych. Gmina od podłączonych gospodarstw domowych pobiera opłaty za odprowadzanie ścieków zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Gmina w związku z poborem opłat wystawia indywidualnym odbiorcom faktury VAT i należny z tego tytułu podatek jest uwzględniany w deklaracjach rozliczeniowych VAT-7, w której zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, Gmina obniża kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 12 km. W związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego przez Gminę, zadanie to zostanie udokumentowane fakturami wystawionymi na inwestora, tj. Gminę. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z operacją pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej”. Realizowane zadanie budowy kanalizacji sanitarnej, z której korzystać będą indywidualne gospodarstwa domowe, należy do zadań własnych Gminy, stosownie do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a uzyskane w ramach tego zadania elementy majątku będą służyły tak jak dotychczas sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT. Gmina będzie bowiem wystawiać faktury VAT i pobierać opłaty od indywidualnych odbiorców podłączonych do nowo wybudowanej sieci. Podatek VAT należny od wystawionych faktur będzie uwzględniony w deklaracjach VAT-7. Z uwagi na pozyskaną dotację i zakaz podwójnego finansowania koszty podatku VAT, zostały uznane jako koszty niekwalifikowane współfinansowanej ze środków UE operacji, z uwagi na art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, i możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie prowadzonej gospodarki wodnościekowej. Określone w pkt 69 pytanie 2 dotyczy zastosowania art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, i możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej a tym samym określenia kwoty podatku VAT jako koszt niekwalifikowany współfinansowanej ze środków UE operacji.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

 1. wybudowana w ramach projektu pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej” sieć kanalizacyjna będzie wykorzystywana do wykonywania przez Gminę czynności wyłącznie opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Sieć kanalizacyjna nie będzie wykorzystywana do wykonywania przez Gminę czynności zwolnionych od tego podatku bądź niepodlegających opodatkowaniu
 2. Gmina nabytą infrastrukturę w całości przypisuje do celów wykonywanej działalności gospodarczej
 3. Wnioskodawca opisanego we wniosku projektu (Gmina) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, u którego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 bądź 9 ustawy
 4. Klasyfikacja statystyczna usługi nabywanej od Wykonawcy: 432111.0 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Kto jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT wynikającego z przedłożonej przez Podwykonawcę faktury VAT nr o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT? Wskazany Nabywca (Wykonawca) czy Gmina która dokonała zapłaty zgodnie z umową cesji?
 2. Czy z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej”, o którym mowa w poz. 68 niniejszego wniosku będzie przysługiwało Gminie prawo odliczenia podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, zobowiązany do rozliczenia podatku VAT wynikającego z przedłożonej przez Podwykonawcę faktury VAT nr o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT jest Wykonawca, tj. R Sp. z o.o., Sp. Kom., gdyż to Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie przewiertów i na Wykonawcę jako Nabywcę została wystawiona faktura z odwrotnym obciążeniem. Gmina dokonała jedynie zapłaty kwoty widniejącej na fakturze Podwykonawcy zgodnie z umową cesji i do wysokości określonej w tej umowie.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, gdyż podatek ten będzie wynikał z prowadzonych przez Gminę czynności opodatkowanych. Zgodnie z treścią art. 86.1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu czy opodatkowanie danej czynności powinno nastąpić z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na klasyfikacji podanej przez Wnioskodawcę.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Zatem to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem realizowanych świadczeń. W przypadku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia to nabywca jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku, tym samym nabywca jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji nabywanych świadczeń.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU świadczenia na rzecz Wnioskodawcy) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W myśl art. 17 ust. 1h ustawy, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Załącznik nr 14 do ustawy obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców.

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia terminu „podwykonawca” wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN – podwykonawca to „firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy” (http://sjp.pwn.pl/sjp/podwykonawca;2503008).

Zatem, ustalenie czy dane świadczenie podlega rozliczeniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku – ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdej sytuacji należy zbadać, czy spełnione są następujące warunki:

 • usługodawcą usługi jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 • usługobiorcą usługi jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • dane świadczenie jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz
 • usługa ta jest świadczona przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wszystkie wymienione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. W konsekwencji niespełnienie chociażby jednego z tych warunków eliminuje zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Z przedstawionych stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 12 km, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z operacją pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości”. Do wykonania zadania postępowaniu przetargowym został wyłoniony Wykonawca firma R Sp. z o.o. Sp. Kom. Główny Wykonawca robót, firma R Sp. z o.o., Sp. Kom., z którym Gmina zawarła stosowną umowę jest aktywnym podatnikiem podatku VAT. Za wykonane roboty budowlane Wykonawca zgodnie z umową, wystawia częściowe faktury z naliczonym podatkiem VAT. Umowa na wykonanie zadania z dopuszczała podwykonawstwo w związku z powyższym Wykonawca robót, zlecił wykonanie części zadania podwykonawcy, tj. firmie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe. Podwykonawca jest aktywnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca robót zlecił Podwykonawcy zgodnie z umową o podwykonawstwo z dnia 7 listopada 2017 r. wykonanie przewiertów sterowanych pod rurociągi. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., czynność ta określona jest pod nr PKWiU 42.21.21.0 i jest ona wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. W dniu 10 stycznia 2018 r. Wykonawca robót przedstawił Gminie fakturę VAT nr za wykonanie części robót w wysokości zł netto, i 23% VAT, tj. zł brutto. Termin płatności zgodny z umową, tj. 30 dni. Przed dokonaniem zapłaty, w dniu 18 stycznia 2018 r. do Gminy, zgłosił się Podwykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, informując, że główny Wykonawca zadania, tj. firma R Sp. z o.o., Sp. Kom., zalega mu z płatnościami. Podwykonawca jako dowód przedłożył protokół odbioru wykonanych przewiertów oraz Fakturę VAT nr wystawioną na Nabywcę (Wykonawcę), tj. R Sp. z o.o., Sp. Kom. Faktura VAT wystawiona przez Podwykonawcę dla Wykonawcy zawierała kwotę netto zł równą kwocie brutto, VAT 0,00 zł, oraz adnotację o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT. W tym samym dniu, tj. 18 stycznia 2018 r. Wykonawca zadania (R Sp. z o.o., Sp. Kom.) złożył w do Gminy informację w formie umowy cesji zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, dokonującą cesji wierzytelności w kwocie zł na Podwykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe. W takiej sytuacji Gmina bezpośrednio zapłaciła Podwykonawcy kwotę zł wskazaną na fakturze Podwykonawcy, natomiast głównemu Wykonawcy na podstawie przedłożonej przez niego faktury VAT nr zapłacono mniej o tożsamą kwotę zł. Określone w pkt 69 pytanie 1 dotyczy zastosowania art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącego kwestii naliczenia podatku VAT od kwoty widniejącej na fakturze z adnotacją o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego kto jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT wynikającego z przedłożonej przez Podwykonawcę faktury VAT nr o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT.

W opisanej sytuacji w odniesieniu do nabywanych przez R Sp. z o.o., Sp. Kom. od Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego usług o PKWiU 42.21.21.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych” będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Wskazać bowiem należy, że PKWiU 42.21.21.0 jest wymienione w pozycji 7 załącznika nr 14 do ustawy, wśród świadczeń objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Jednocześnie R Sp. z o.o. Sp. Kom. (Główny Wykonawca) świadczenie w postaci wykonania przewiertów sterowanych pod rurociągi nabywa w celu świadczenia na rzecz Wnioskodawcy usług mieszczących się w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. Zatem Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe realizujący świadczenie na rzecz R Sp. z o.o., Sp. Kom. w postaci wykonania przewiertów sterowanych pod rurociągi działa względem R Sp. z o.o., Sp. Kom. jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy.

W konsekwencji to R Sp. z o.o., Sp. Kom. jest podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu tych usług na zasadzie odwrotnego obciążenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Natomiast w związku ze złożoną do Gminy informacją dot. umowy cesji i w związku z tym zapłatą przez Gminę bezpośrednio Podwykonawcy kwoty zł należy wyjaśnić, że fakt ten pozostaje bez wpływu na obowiązek dokonania przez Wykonawcę rozliczenia podatku VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Środki te należy bowiem uznać za uiszczane przez podmiot trzeci (tj. Gminę) wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy (tj. R Sp. z o.o., Sp. Kom.).

Reasumując, zobowiązaną do rozliczenia podatku VAT wynikającego z przedłożonej przez Podwykonawcę faktury VAT nr o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT jest wskazany Nabywca (Wykonawca).

Wątpliwości Wnioskodawcy wyrażone w pytaniu nr 2 dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej”.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina co miesiąc składa do Urzędu Skarbowego Deklarację VAT-7, zawierającą rozliczenie podatku należnego i naliczonego od prowadzonych czynności opodatkowanych stawkami VAT, głównie w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, gdyż czynności te Gmina prowadzi bezpośrednio bez zlecania ich jakimkolwiek innym podmiotom (brak Zakładu Komunalnego).

Gmina od podłączonych gospodarstw domowych pobiera opłaty za odprowadzanie ścieków zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Wybudowana w ramach projektu pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej” sieć kanalizacyjna będzie wykorzystywana do wykonywania przez Gminę czynności wyłącznie opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Sieć kanalizacyjna nie będzie wykorzystywana do wykonywania przez Gminę czynności zwolnionych od tego podatku bądź niepodlegających opodatkowaniu. Gmina nabytą infrastrukturę w całości przypisuje do celów wykonywanej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, Wnioskodawca działając jako podatnik VAT będzie wykorzystywał nabywane usługi mieszczące się w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem, z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej”, będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku VAT.

Tym samym stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.