0112-KDIL1-2.4012.183.2018.1.DC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie i rozbudowie wraz z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia świetlicy wiejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu 17 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie i rozbudowie wraz z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia świetlicy wiejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie i rozbudowie wraz z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia świetlicy wiejskiej. Wniosek uzupełniono w dniu 17 kwietnia 2018 r. o adres elektroniczny do doręczeń ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Działalność opodatkowana VAT Gminy obejmuje działalność zwolnioną z VAT oraz działalność opodatkowaną według stawek VAT. Gmina wykonuje działalność podlegającą ewidencji dla celów VAT poprzez swoje jednostki organizacyjne – Urząd Gminy, jednostki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jednocześnie Gmina działa jako organ władzy publicznej wykonując szereg działań nieodpłatnie na rzecz lokalnej społeczności, które wynikają z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; dalej: ustawa o samorządzie gminnym).

W konsekwencji, w zależności od planowanego sposobu użytkowania danego majątku lub w zależności od zaplanowanego przeznaczenia danych wydatków, Gmina ponosząc wydatki inwestycyjne i bieżące działa jako podatnik VAT – jeżeli planuje wykonywanie co najmniej częściowo działalności opodatkowanej VAT w związku z ponoszonymi wydatkami, albo jako organ władzy publicznej przeznaczając w całości ponoszone wydatki na cel działalności nieodpłatnej niepodlegającej opodatkowaniu VAT.

Obecnie Gmina planuje wykonać projekt polegający na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej wraz z pracami wykończeniowymi w świetlicy i zakupem wyposażenia do zmodernizowanej świetlicy. Przedmiotowe wydatki będą stanowiły po stronie Gminy wydatki o charakterze majątkowym. Po zakończeniu inwestycji Gmina przyjmie zmodernizowaną świetlicę wraz z wyposażeniem na stan swoich środków trwałych. Faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne w tym zakresie będą wystawione na Gminę.

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej obejmie zgodnie z dokumentacją projektową następujące prace:

 • demontaż i wymianę stolarki drzwiowej,
 • demontaż posadzki w poziomie piętra,
 • rozbiórkę posadzki w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP),
 • rozbiórkę ogrodzenia,
 • skucie i wymianę tynków wewnętrznych,
 • wykonanie nowych klatek schodowych,
 • wykonie poszerzeń otworów drzwiowych,
 • wykonanie nowych stropów monolitycznych żelbetowych,
 • ściągnięcie warstwy gleby urodzajnej,
 • wykonanie elementów żelbetowych (schodów wewnętrznych, stropów),
 • wykonanie ścian murowanych,
 • wykonanie montażu elementów konstrukcji dachu,
 • zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi konstrukcji drewnianej,
 • wymurowanie ścianek,
 • wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej,
 • obudowa ścian i sufitów płytami,
 • wykonanie sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wg dokumentacji projektowej,
 • wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki,
 • wykonanie obróbek blacharskich: rynien i rur spustowych,
 • montaż stolarki,
 • wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonanie posadzki w pomieszczeniach,
 • wykonanie tynków,
 • impregnacja drewnianych elementów zewnętrznych (kolorystyka naturalne drewno) – impregnacje olejowe lub solne,
 • malowanie,
 • wykonanie prac glazurniczych,
 • montaż osprzętu elektrycznego i sanitarnego,
 • wykonanie zagospodarowania terenu (drogi, dojścia, dojazdy),
 • wykonanie ganków i zadaszeń drewnianych,
 • wykonanie posadzki przemysłowej w pomieszczeniu garażu OSP,
 • wykonanie kuchni wg wytycznych technologicznych,
 • wykonanie ganków i zadaszeń przy wejściach do budynku.

Po wykonaniu inwestycji Gmina planuje wykorzystywać świetlicę wiejską wyłącznie do działalności nieodpłatnej w ramach wykonywania zadań własnych Gminy związanych z kulturą i rekreacją, utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, w tym z tworzeniem warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz z wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej. W szczególności Gmina planuje, że w zmodernizowanej świetlicy wiejskiej będą się odbywały zebrania wiejskie, spotkania sołectwa i nieodpłatne imprezy gminne, jak również będzie miała tam siedzibę OSP. Gmina nie planuje czerpać jakichkolwiek pożytków z udostępniania świetlicy wiejskiej, a zatem nie powstanie po stronie Gminy dochód, który podlegałby opodatkowaniu VAT.

Jeżeli po modernizacji świetlicy wiejskiej będzie wysokie zainteresowanie udostępnieniem pomieszczeń tej świetlicy na cele własne zainteresowanych (imprezy rodzinne), wówczas Gmina powierzy tę działalność albo samorządowej instytucji kultury działającej w Gminie – Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej (dalej: GOKiGBP), albo OSP, które mają odrębną osobowość prawną niż Gmina. To oznacza, że ewentualne przychody z odpłatnego udostępnienia zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w mogą się pojawić po stronie GOKiGBP lub OSP, ale nie będą one stanowiły dochodów opodatkowanych VAT Gminy. Jednocześnie Gmina nie będzie pobierała od GOKiGBP lub OSP żadnej odpłatności (czynszu) za prowadzenie działalności odpłatnej w świetlicy wiejskiej.

Gmina ubiega się o dofinasowanie do inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej wraz z pracami wykończeniowymi w świetlicy i zakupem wyposażenia do zmodernizowanej świetlicy do kwoty brutto wydatków, a zatem wraz ze sfinansowaniem części podatku VAT od planowanych wydatków inwestycyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości lub w części od wydatków inwestycyjnych na projekt przebudowy i rozbudowy wraz z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych na projekt przebudowy i rozbudowy wraz z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Uzasadnienie

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Mając powyższe na uwadze jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku VAT występować mogą w dwojakim charakterze: (i) podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa oraz (ii) podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, nawet jeżeli dotyczą one zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Tym samym, aby przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT powinny zostać spełnione jednocześnie dwa warunki – wydatki są dokonywane przez podmiot działający w roli podatnika VAT na cel prowadzenia przez ten podmiot działalności opodatkowanej VAT, generującej zobowiązanie w podatku VAT należnym.

Jak wskazała Gmina w opisie sprawy modernizowana w ramach planowanego projektu inwestycyjnego świetlica wiejska będzie po zakończeniu zadania wykorzystywana po stronie Gminy wyłącznie do działalności nieodpłatnej w ramach wykonywania zadań własnych Gminy związanych z kulturą i rekreacją, utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, w tym z tworzeniem warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz z wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej. W szczególności Gmina planuje, że w zmodernizowanej świetlicy wiejskiej będą się odbywały zebrania wiejskie, spotkania sołectwa i nieodpłatne imprezy gminne, jak również będzie miała tam siedzibę OSP. Gmina nie planuje czerpać jakichkolwiek pożytków z udostępniania świetlicy wiejskiej, a zatem nie powstanie po stronie Gminy dochód, który podlegałby opodatkowaniu VAT.

Na powyższe nie będzie miało również żadnego wpływu ewentualne czerpanie pożytków przez GOKiGBP lub OSP posiadających osobowość prawną, bowiem te podmioty wykonują swoją działalność w imieniu własnym i na własną rzecz, a zatem ich przychody w żaden sposób nie mogą stanowić dochodów Gminy. Skoro jednocześnie Gmina nie będzie pobierała żadnej odpłatności od obu ww. jednostek, po stronie Gminy nie pojawi się w związku ze zmodernizowaną świetlicą wiejską żaden dochód opodatkowany VAT.

W ocenie Gminy, wszystkie wydatki na projekt przebudowy i rozbudowy wraz z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej będą przez Gminę ponoszone jako wydatki organu władzy publicznej a nie jako wydatki podatnika VAT. W konsekwencji nie zostanie spełniony pierwszy z warunków niezbędnych do odliczenia podatku VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym Gminie nie będzie w ogóle przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o kwoty podatku VAT naliczonego wykazane na fakturach zakupowych Gminy otrzymanych w związku z projektem.

Stanowisko Gminy potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2017 r. o sygn. 2461-IBPP3.4512.162.2017.1.PR, w której organ podatkowy w odniesieniu do podobnej inwestycji wskazuje, że sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami prowadzone są w ramach władztwa publicznego i gmina wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej, i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. W rozpatrywanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, nie będą spełnione. Gmina przekazując infrastrukturę na podstawie umowy użyczenia nieodpłatnie do użytkowania Domowi Kultury nie działała w charakterze podatnika VAT, a towary i usługi zakupione przez nią w celu realizacji inwestycji nie będą służyły Gminie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Dodatkowo stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 maja 2017 r. o sygn. 0112-KDILI-1.4012.46.2017.1.RW, w której Organ uznał w odniesieniu do ogólnodostępnej inwestycji jednostki samorządu terytorialnego w zakresie renowacji i budowy urządzeń małej infrastruktury w parku, że „rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Realizacja ww. zadania odbywać się będzie w ramach władztwa publicznego, a Gmina wykonując to zadanie będzie działała jako organ administracji publicznej i będzie mogła korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie będzie mogła być uznana za podatnika, gdyż będzie realizować ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. (...) Stwierdzić należy, że Gmina nie będzie miała możliwości umniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach planowanego zadania pn. »Przebudowa parku wiejskiego«. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie działa jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją zadania nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem”.

Podsumowując, w ocenie Gminy, w przedstawionym opisie sprawy Gminie nie będzie w ogóle przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych na projekt przebudowy i rozbudowy wraz z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, aby dany podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyżej przedstawionego stanu prawnego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

 1. podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 2. podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 9; pkt 15; pkt 17; pkt 18 i pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym, obejmują sprawy:

 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Z treści wniosku wynika, że Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina planuje wykonać projekt polegający na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej wraz z pracami wykończeniowymi w świetlicy i zakupem wyposażenia do zmodernizowanej świetlicy. Przedmiotowe wydatki będą stanowiły po stronie Gminy wydatki o charakterze majątkowym. Po zakończeniu inwestycji Gmina przyjmie zmodernizowaną świetlicę wraz z wyposażeniem na stan swoich środków trwałych. Faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne w tym zakresie będą wystawione na Gminę. Po wykonaniu inwestycji Gmina planuje wykorzystywać świetlicę wiejską wyłącznie do działalności nieodpłatnej w ramach wykonywania zadań własnych Gminy związanych z kulturą i rekreacją, utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, w tym z tworzeniem warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz z wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej. W szczególności Gmina planuje, że w zmodernizowanej świetlicy wiejskiej będą się odbywały zebrania wiejskie, spotkania sołectwa i nieodpłatne imprezy gminne, jak również będzie miała tam siedzibę OSP. Gmina nie planuje czerpać jakichkolwiek pożytków z udostępniania świetlicy wiejskiej, a zatem nie powstanie po stronie Gminy dochód, który podlegałby opodatkowaniu VAT. Wszystkie wydatki na projekt przebudowy i rozbudowy wraz z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej będą przez Gminę ponoszone jako wydatki organu władzy publicznej a nie jako wydatki podatnika VAT.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wskazania, czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości lub w części od wydatków inwestycyjnych na projekt przebudowy i rozbudowy wraz z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że Gmina nie będzie nabywać ich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

Zatem, w analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanej inwestycji nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca realizując przedmiotową inwestycję nie będzie działać w charakterze podatnika VAT.

Podsumowując, Gminie nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości lub w części od wydatków inwestycyjnych na projekt przebudowy i rozbudowy wraz z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowo-prawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.