0112-KDIL1-1.4012.816.2018.1.SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy (...)".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Gmina A (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: VAT) jako podatnik VAT czynny.

Gmina planuje realizację projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy (...)” (dalej: Zadanie lub Projekt).

Projekt będzie realizowany w ramach projektu RPO W(...) 2014-2020, Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 51. Ochrona różnorodności biologicznej.

Zakres rzeczowy Projektu będzie obejmował:

 • opracowanie koncepcji założeń inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gminy,
 • opracowanie studium wykonalności inwestycji,
 • inwentaryzację pomników przyrody,
 • dokonanie ekspertyzy – przez arborystę-diagnostę,
 • pielęgnację drzew,
 • zakup sprzętu do pielęgnacji drzew,
 • kampanię edukacyjno-informacyjną nt. prawidłowej pielęgnacji drzew i ochrony bioróżnorodności,
 • oznakowanie pomników przyrody,
 • inwentaryzację przyrodniczą Gminy,
 • promocję.

Koncepcja założeń inwentaryzacji pomników przyrody będzie określała:

 • uzasadnienie wykonania inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gminy,
 • sposób i zakres przeprowadzenia: inwentaryzacji, ekspertyz i pielęgnacji wraz z oszacowanien kosztów,
 • określenie oznakowania pomników przyrody z oszacowaniem kosztów,
 • wykaz pomników, przy których zasadne jest ustawienie tablic kierunkowych i edukacyjnych oraz przykłady takich tablic,
 • propozycje powołania nowych pomników przyrody z uzasadnieniem,
 • propozycje zakupu specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji drzew z oszacowaniem kosztów, oraz zakres i koszt warsztatów na temat prawidłowej pielęgnacji drzew.

Inwentaryzacja pomników przyrody będzie polegała na wykonaniu przeglądu i opisu wszystkich istniejących pomników z wykorzystaniem metody VTA – „wizualnej oceny stanu drzewa”, zebraniu danych: dendrometrycznych (obwód, wysokość, itp.), współrzędnych GPS, dokumentacji fotograficznej oraz wskazań do pielęgnacji, zabezpieczeń lub innych rozwiązań.

Do prac inwetaryzacyjnych należeć będzie również wyszukanie drzew charakteryzujących się sędziwym wiekiem, dużymi rozmiarami czy też ciekawym wyglądem/pokrojem, mających być docelowo powołanych jako pomniki przyrody. Planuje się powołanie nowych pomników, nie mniej niż dziesięć drzew. W trakcie inwentaryzacji wytypowane zostaną drzewa „problemowe” do szczegółowych ekspertyz.

Wykonana przez arborystę-diagnostę ekspertyza stanu drzew obejmie trzynaście sędziwych drzew na terenie Gminy. Z inwentaryzacji ogólnej wybrane zostaną drzewa – pomniki przyrody spośród istniejących, jak i proponowanych drzew do objęcia ochroną, w przypadku których istnieje wątpliwość, co do ich stabilności i ewentualnego zagrożenia dla otoczenia – ekspertyza zweryfikuje dalsze działania, np. w przypadku niektórych drzew konieczna będzie pełna diagnostyka instrumentalna z wykorzystaniem najnowszych technologii: testu obciążeniowego i tomografu sonicznego. Szczególnie zostaną poddane takim badaniom drzewa rosnące w otoczeniu o dużym użytkowaniu przez ludzi: skwery, drogi, treny użyteczności publicznej.

Pielęgnacja drzew ma na celu zwiększenie ich stabilności i usunięcie zagrożenia zawaleniem się drzewa lub obłamaniu konarów. Konserwacja będzie wykonana za pomocą technik alpinistycznych, w sposób zgodny z najnowszą wiedzą na ten temat. Obejmie takie zabiegi jak: usuwanie martwych gałęzi, cięcia poprawiające statykę drzewa, zakładane wiązań elastycznych i innych zabezpieczeń. Konserwacja obejmie trzynaście drzew na terenie Gminy. Będą to drzewa rosnące w miejscach o znacznym natężeniu ruchu, gdzie ważne jest bezpieczeństwo. Zostaną one również wybrane pod kątem znaczenia dla krajobrazu i przyrody.

Zaplanowane w projekcie główne zabiegi pielęgnacyjne, pozwolą na zwiększenie stabilności i usunięcie zagrożeń związanych z zawaleniem się drzew. Ze względu jednak na fakt, że drzewa są organizmami żywymi, które podlegają ciągłemu wzrostowi, w projekcie przewidziano również zakup sprzętu do pielęgnacji, która pozwoli na podtrzymanie efektów głównych prac pielęgnacyjnych, będących następstwem inwentaryzacji i ekspertyz przewidzianych w projekcie. Dzięki zakupionemu wyposażeniu pracownicy zajmujący się zielenią na terenie Gminy, będą mieli narzędzia do skutecznej pielęgnacji drzew, co pozwoli na jeszcze skuteczniejsze zabezpieczenie i właściwą opiekę nad drzewami.

Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy będzie polegała na spisie podstawowych elementów przyrody Gminy ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych występujących na jej terenie, wymienionych w Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochron siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

Celem opracowania inwentaryzacji przyrodniczej jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności na terenie Gminy. Wyniki inwentaryzacji staną się podstawą do zaplanowania działań ochronnych w szczególności wobec gatunków zagrożonych wymienionych w Dyrektywach Unii Europejskiej oraz podstawą do wdrożenia skierowanych do mieszkańców Gminy działań edukacyjnych i informacyjnych, służących podniesieniu świadomości społecznej na temat bioróżnorodności i stanowiących jedno z narzędzi jej ochrony.

Realizowany Projekt należy do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.).

Faktury dokumentujące ponoszone w ramach realizacji Zadania wydatki będą wystawione na Gminę.

Projekt nie służy i nie będzie służył wykonywaniu przez Gminę czynności opodatkowanych VAT, Gmina nie osiąga i nie będzie osiągała w tym zakresie żadnych przychodów (np. nie będzie dzierżawiła zakupionego w ramach Zadania sprzętu do pielęgnacji drzew).

Zdaniem Gminy, wydatki ponoszone w ramach Zadania będą związane z wykonywaniem przez Gminę działalności niepodlegającej ustawie o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174; dalej: ustawa o VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, zgodnie z ust. 6 przedmiotowej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, zadania własne gminy obejmują sprawy w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usług są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo to przysługuje podatnikowi pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki negatywne, sprecyzowane w art. 88 ustawy o VAT.

Celem odliczenia podatku VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika VAT,
 • wydatek musi mieć związek z dokonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi VAT,
 • nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

Innymi słowy, nie jest możliwe obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez podmiot, który nie występuje w tym zakresie w roli podatnika VAT. Nie jest, przy tym, możliwe obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wydatków poniesionych przez podatnika w związku z wykonywaniem czynności pozostających poza zakresem ustawy o VAT bądź czynności zwolnionych z tego podatku.

Jak Gmina wskazała w opisie sprawy, Projekt będzie służyć realizacji zadań własnych Gminy w postaci zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Realizacja Zadania nie będzie służyła Wnioskodawcy do wykonywania jakichkolwiek odpłatnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

W związku z faktem, że realizując Projekt Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT – będzie wykonywała ona jedynie zadania własne w ramach reżimu publicznoprawnego (poza działalnością gospodarczą), przesłanki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie zostaną, jej zdaniem, spełnione. Tym samym z uwagi na brak związku ponoszonych na Zadanie wydatków z występującymi po stronie Gminy czynnościami opodatkowanymi VAT, Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia VAT.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS).

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 20 czerwca 2018 r. o sygn. 0112-KDIL4.4012.273.2018.1.JSK, w której DKIS podkreślił, że: „Wybudowana infrastruktura nie będzie wiązała się z żadną odpłatnością od jej użytkowników. Wiaty i tereny usług oświatowo-sportowych są bezpłatne i ogólnodostępne dla mieszkańców i osób z poza Gminy Ww. infrastruktura nie będzie zatem w żaden sposób wykorzystywana do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

(...)

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż Wnioskodawca realizując opisany projekt, polegający na budowie wiaty rekreacyjnej i zagospodarowaniu terenu usług oświatowo-sportowych, nie działa w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tego projektu nie będą w żaden sposób wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Również, w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2018 r. o sygn. 0112-KDIL2-1.4012.255.2018.1.AWA, DKIS stwierdził, że: „Gmina będzie realizowała opisany projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym. Tym samym, w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a więc nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

(...)

w odniesieniu do planowanej inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu parku (...)”, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działać jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT”.

W konsekwencji, zdaniem Gminy, nie przysługuje i nie będzie przysługiwać jej prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu, ani w części, ani w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznacza się, że w myśl art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub zmiany stanu prawnego, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej – przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.