0112-KDIL1-1.4012.213.2017.1.MW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Turystyka bez granic (...)”
0112-KDIL1-1.4012.213.2017.1.MWinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenie podatku
 3. projekt
 4. zadania inwestycyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2017 r. (data wpływu 23 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Turystyka bez granic (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Turystyka bez granic (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina zamierza zrealizować własne zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn. „Turystyka bez granic (...)” zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego z dn. 15 lutego 2017 r. w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Gmina występuje w projekcie jako partner wiodący, który jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego i terminowego wdrożenia całego projektu. Program będzie realizowany również przez drugiego partnera, jakim jest Gmina Słowacka. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 października 2018 r. Własność i inne prawa majątkowe będące wynikiem projektu należą odpowiednio do partnera wiodącego oraz do partnerów projektu.

Dofinansowanie przyznane dla projektu wynosi nie więcej niż 1 324 641,20 EUR przy czym stopa dofinansowania dla Gminy wynosi 770 703,25 EUR.

Przedmiotem projektu jest dobudowa nowych odcinków tras do istniejącego transgraniczego szlaku turystycznego. Gmina jest zlokalizowana tuż przy granicy słowackiej, ale turyści słowaccy rzadko korzystają z jej oferty turystycznej (kierują się do A. lub B.). Gminie K., która leży blisko popularnego N., też trudno pozyskać polskich turystów. Obie gminy mają podobne unikalne walory środowiskowe m.in. torfowiska, a poprzez wspólny projekt chcą działać na rzecz większego docenienia ich walorów przyrodniczych i kulturowych przez ludność lokalną i turystów, a także poprawić rozpoznawalność i stopień wykorzystania ich oferty turystycznej przez wypoczywających. Będzie to możliwe dzięki wspólnej dobudowie nowych odcinków tras do istniejącego transgranicznego szlaku turystycznego oraz dzięki wspólnej promocji szlaku atrakcji w gminach. W ramach projektu atrakcje te zostaną dołączone do szlaku i będą znacznie bardziej docenione. Tylko wspólne działania przyniosą odczuwalny efekt na pograniczu u obu Partnerów.

Korzyści Partnera z udziału w projekcie:

 • wzrost poziomu docenienia unikalnych walorów przyrodniczych Partnera oraz rozszerzenie ich promocji i ochrona przed niekontrolowanym ruchem turystycznym,
 • poprawa dostępności walorów przyrodniczych i kulturowych dzięki wydłużeniu transgranicznego szlaku turystycznego, doprowadzeniu go do atrakcji i wprowadzeniu nowych aktywności turystycznych,
 • podniesienie wartości turystycznej Gminy,
 • poprawa rozpoznawalności oferty turystycznej Gminy na pograniczu, co przyczyni się do rozwoju transgranicznego ruchu turystycznego,
 • wartość dodana ze współpracy z Partnerem, tj. wspólny rozwój oferty turystycznej na bazie rozszerzonego transgranicznego szlaku turystycznego oraz efekt synergii i skali wynikający ze wspólnego działania na rzecz rozwoju rynku turystycznego na pograniczu (m.in. osoby obsługujące transgraniczny ruch turystyczny nauczą się języka sąsiada, na forum będą zgłaszane pomysły użytkowników na dalszy rozwój szlaku).

Projekt będzie służył dalszemu rozwojowi oferty turystycznej obu partnerów oraz zacieśnieniu współpracy, w tym m.in.:

 1. Dalszy rozwój szlaku m.in. poprzez umieszczenie na nim docelowo stałej, multimedialnej gry terenowej, zasilanej odnawialnymi źródłami energii, z zadaniami rozmieszczonymi na trasie transgranicznego szlaku. Druga możliwość to uzupełnianie szlaku o nowe odcinki m.in. w oparciu o opinie zgromadzone na forum i dokładanie nowych atrakcji do aplikacji multimedialnej.
 2. Wykreowanie wspólnych stałych imprez rekreacyjnych na transgranicznym szlaku pomiędzy J. i K. (np. rajdy pieszo-rowerowe oraz marsze Nordic Walking). Planuje się pozyskanie do współpracy przy organizacji takich imprez wszystkich gmin leżących na trasie transgranicznego szlaku turystycznego.
 3. Dalsze działania dotyczące rozszerzenia szlaku o kolejne odcinki, prowadzące do innych atrakcji turystycznych na terenie obu gmin.
 4. Wspólne działania na rzecz promocji szlaku poza obszarem wsparcia np. targi.
  Dokonywane w ramach realizacji projektu pn. „Turystyka bez granic (...)” zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych stawkami VAT, jak również nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z tego podatku. Projekt, o którym mowa we wniosku, obejmuje wyłącznie działanie Gminy niepodlegające opodatkowaniu.
  Realizowany projekt należy do zadań własnych Gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 10, 18 i 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a pozyskane w ramach tego projektu elementy majątku nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Turystyka bez granic (...)”, będzie przysługiwało Gminie prawo odliczenia podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług możliwość odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych stawkami VAT.

Realizacja projektu nie spowoduje zakłócenia konkurencji, gdyż inwestycja dotyczy budowy ścieżek rowerowych, z których korzystanie będzie bezpłatne. Poprzez wdrożenie projektu Beneficjent zrealizuje zadania własne gminy, do których należy m.in. rozpowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, promocji gminy. Cele publiczne projektu wynikają z interesu społecznego istnienia Beneficjenta – jako jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, Gmina nie może mieć prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z realizacją dobudowy tras na istniejącym szlaku transgranicznym, ponieważ nie będzie ani w trakcie realizacji projektu, ani po jego zakończeniu sprzedaży związanej z opodatkowaniem. Gmina działa jako czynny podatnik podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Art. 15 ust. 6 ww. ustawy stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Usługi związane z udostępnianiem powstałych tras na szlaku turystycznym odbywać się będą nieodpłatnie, tzn. że z tego tytułu Gmina nie będzie osiągać dochodów, nie będzie też zawierać umów cywilnoprawnych. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych i dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z kosztami poniesionymi na realizację tego zadania. Powyższe wynika z faktu, że nie został spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy. Będą to wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, promocji gminy oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (art. 7 ust. 1 pkt 10, 18 i 20 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina zamierza zrealizować własne zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn. „Turystyka bez granic (...)” zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego z dn. 15 lutego 2017 r. w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Gmina występuje w projekcie jako partner wiodący, który jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego i terminowego wdrożenia całego projektu. Program będzie realizowany również przez drugiego partnera, jakim jest Gmina Słowacka. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 października 2018 r. Własność i inne prawa majątkowe będące wynikiem projektu należą odpowiednio do partnera wiodącego oraz do partnerów projektu.

Przedmiotem projektu jest dobudowa nowych odcinków tras do istniejącego transgraniczego szlaku turystycznego. Gmina jest zlokalizowana tuż przy granicy słowackiej, ale turyści słowaccy rzadko korzystają z jej oferty turystycznej (kierują się do A. lub B.). Gminie K., która leży blisko popularnego N., też trudno pozyskać polskich turystów. Obie gminy mają podobne unikalne walory środowiskowe m.in. torfowiska, a poprzez wspólny projekt chcą działać na rzecz większego docenienia ich walorów przyrodniczych i kulturowych przez ludność lokalną i turystów, a także poprawić rozpoznawalność i stopień wykorzystania ich oferty turystycznej przez wypoczywających. Będzie to możliwe dzięki wspólnej dobudowie nowych odcinków tras do istniejącego transgranicznego szlaku turystycznego oraz dzięki wspólnej promocji szlaku atrakcji w gminach. W ramach projektu atrakcje te zostaną dołączone do szlaku i będą znacznie bardziej docenione. Tylko wspólne działania przyniosą odczuwalny efekt na pograniczu u obu Partnerów.

Korzyści Partnera z udziału w projekcie:

 • wzrost poziomu docenienia unikalnych walorów przyrodniczych Partnera oraz rozszerzenie ich promocji i ochrona przed niekontrolowanym ruchem turystycznym,
 • poprawa dostępności walorów przyrodniczych i kulturowych dzięki wydłużeniu transgranicznego szlaku turystycznego, doprowadzeniu go do atrakcji i wprowadzeniu nowych aktywności turystycznych,
 • podniesienie wartości turystycznej Gminy,
 • poprawa rozpoznawalności oferty turystycznej Gminy na pograniczu, co przyczyni się do rozwoju transgranicznego ruchu turystycznego,
 • wartość dodana ze współpracy z Partnerem, tj. wspólny rozwój oferty turystycznej na bazie rozszerzonego transgranicznego szlaku turystycznego oraz efekt synergii i skali wynikający ze wspólnego działania na rzecz rozwoju rynku turystycznego na pograniczu (m.in. osoby obsługujące transgraniczny ruch turystyczny nauczą się języka sąsiada, na forum będą zgłaszane pomysły użytkowników na dalszy rozwój szlaku).

Projekt będzie służył dalszemu rozwojowi oferty turystycznej obu partnerów oraz zacieśnieniu współpracy, w tym m.in.:

 1. Dalszy rozwój szlaku m.in. poprzez umieszczenie na nim docelowo stałej, multimedialnej gry terenowej, zasilanej odnawialnymi źródłami energii, z zadaniami rozmieszczonymi na trasie transgranicznego szlaku. Druga możliwość to uzupełnianie szlaku o nowe odcinki m.in. w oparciu o opinie zgromadzone na forum i dokładanie nowych atrakcji do aplikacji multimedialnej.
 2. Wykreowanie wspólnych stałych imprez rekreacyjnych na transgranicznym szlaku pomiędzy J. i K. (np. rajdy pieszo-rowerowe oraz marsze Nordic Walking). Planuje się pozyskanie do współpracy przy organizacji takich imprez wszystkich gmin leżących na trasie transgranicznego szlaku turystycznego.
 3. Dalsze działania dotyczące rozszerzenia szlaku o kolejne odcinki, prowadzące do innych atrakcji turystycznych na terenie obu gmin.
 4. Wspólne działania na rzecz promocji szlaku poza obszarem wsparcia np. targi.
  Dokonywane w ramach realizacji projektu pn. „Turystyka bez granic (...)” zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych stawkami VAT, jak również nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z tego podatku. Projekt, o którym mowa we wniosku, obejmuje wyłącznie działanie Gminy niepodlegające opodatkowaniu.
  Realizowany projekt należy do zadań własnych Gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 10, 18 i 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a pozyskane w ramach tego projektu elementy majątku nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Turystyka bez granic (...)”, będzie przysługiwało Gminie prawo odliczenia podatku VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Realizacja wskazanego we wniosku zadania inwestycyjnego odbywać się będzie w ramach władztwa publicznego i gmina wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował. Z całokształtu działań Gminy związanych z nabywanymi towarami i usługami wynika, że poniesienie wszelkich zakupów (kosztów) związanych z zadaniem inwestycyjnym wskazanym we wniosku nie będzie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane we wniosku zadanie inwestycyjne pn. „Turystyka bez granic (...)” nie będzie działał w charakterze podatnika VAT.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Turystyka bez granic (...)”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku, zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zgodnie bowiem z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczyć zatem należy, że w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego zdarzenia przyszłego niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.