0111-KDIB3-2.4012.148.2018.2.AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Teza w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.” oraz zadania obejmującego adaptację obiektu w B. (pkt b)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2018 r. (data wpływu 6 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z 28 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.” oraz zadania obejmującego adaptację obiektu w B. (pkt b) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.” oraz zadania obejmującego adaptację obiektu w B. (pkt b). Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 26 marca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.148.2018.1.AR.

We wniosku, uzupełnionym pismem z 28 marca 2018 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczne i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 24 lipca 2000 r.

Gmina realizuje wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 dla 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.”.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej w obiektach użyteczności publicznej; ograniczenie niskiej emisji; wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (biomasa, pompy ciepła c.w.u.), redukcja emisji zanieczyszczeń emitowanych w wyniku spalania paliw, poprawa stanu technicznego obiektów.

Obiekty użyteczności publicznej Gminy objęte projektem posiadają nieszczelne przewody przesyłu energii cieplnej, przepuszczające ciepło ściany oraz stropy, co powoduje duże straty energii cieplnej.

W objętych projektem budynkach po przeprowadzeniu analizy zidentyfikowano możliwość znacznego zwiększenia efektywności energetycznej w wyniku realizacji zaplanowanych zadań. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną skutkować będzie zmniejszeniem zużycia paliw, a tym samym redukcją emisji zanieczyszczeń.

Realizacja projektu będzie miała także pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Zakres projektu obejmuje 3 budynki użyteczności publicznej: budynek Szkoły Podstawowej w J., budynek Szkoły Podstawowej w M. oraz obiekt wielofunkcyjny w B., który po modernizacji wykorzystywany będzie przez jednostki organizacyjne gminy, do realizacji celów statutowych i zadań własnych gminy, w tym na podejmowanie konkretnych działań skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Zakres robót w SP J. oraz SP M. obejmuje:

 • demontaż istniejącej, zużytej i niewydajnej instalacji c.o. którą stanowią; rury stalowe, grzejniki żeberkowe żeliwne, i piec gazowy,
 • budowę nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, zastosowanie grzejnikowych zaworów termostatycznych, automatycznych odpowietrzników na pionach, zaworów podpionowych
 • montaż gazowego kotła kondensacyjnego z pełną automatyką i sterowaniem pogodowym,
 • wymiana zewnętrznych drzwi stalowych na aluminiowe szczelne o wyższej izolacyjności cieplnej
 • wymiana zużytej stolarki okiennej (SP J.) oraz montaż nawiewników automatycznych w istniejących oknach (SP M.)
 • ocieplenie stropu na poddaszu poprzez ułożenie na nim warstwy izolacji termicznej
 • przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zasilanej elektrycznie pompy ciepła typu powietrze/woda oraz wymianę zasobnika c.w.u
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, metodą bez spoinową i wykończenie tynkiem,
 • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej
 • budowa instalacji wentylacyjnej dla pompy ciepła c.w.u. J.

Zakres robót w obiekcie wielofunkcyjnym B. obejmuje:

 1. wykonanie prac dotyczących modernizacji energetycznej w budynku polegających na:
  • demontażu kaflowych pieców grzewczych w budynku
  • budowie nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, zastosowanie grzejnikowych zaworów termostatycznych, automatycznych odpowietrzników na pionach, zaworów podpionowych,
  • montaż kotła na biomasę z pełną automatyką i sterowaniem pogodowym,
  • wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych
  • wymiana części istniejących okien drewnianych (strona pd - wsch obiektu)
  • montaż nawiewników automatycznych w oknach
  • ocieplenie stropu na poddaszu
  • budowa instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowanie zasilanej elektrycznie pompy ciepła typu powietrze/woda i zasobnika c.w.
  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
  • ocieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych budynku
  • demontaż istniejącego stropu drewnianego i budowa nowego, żelbetowego stropu gęsto żebrowego nad drugą kondygnacją,
  • budowa nowego pionu kominowego w technologii murowej bądź systemowej
  • budowa instalacji wentylacyjnej dla pompy ciepła c.w.u.
 2. wykonanie prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku z usług publicznych związanych z oświatą na usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne dot. głębokiej modernizacji takich jak:
  • demontaż istniejącego stropu drewnianego i budowa nowego, żelbetowego stropu gęsto żebrowego nad poziomem parteru.
  • rozbiórka części ścian działowych, budowa nowych ścian oraz otworów w ścianach nośnych
  • wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych w budynku
  • wykonanie remontu całego budynku polegającego na pomalowaniu ścian: wykonaniu nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach oraz okładzin ściennych w pomieszczeniach higien.-sanit. , a także wykonanie sufitów podwieszanych
  • zmiana konstrukcji schodów prowadzących na poddasze budynku (z drewnianych na stalowe)
  • obudowanie klatki schodowej ścianami oraz wyposażenie jej w urządzenia służące do usuwania dymu
  • wykonanie podjazdu/pochylni dla ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu głównym do budynku
  • wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości zgodnej z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy K.

Zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot wniosku o dofinansowanie, obejmuje w swym zakresie rzeczowym:

 • Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w J.
 • Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w M.
 • Termomodernizację obiektu wielofunkcyjnego w B. – budynek wykorzystywany był wcześniej dla usług oświaty – Szkoły Podstawowej w B. Po likwidacji Szkoły użyczony Centrum Kultury w K. od 1 października 2013 do dnia 6 listopada 2017

(rozwiązanie umowy użyczenia). Po modernizacji będzie użytkowany jedynie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej – jednostkę organizacyjną gminy, stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności do podjęcia zatrudnienia oraz Ochotniczą Straż Pożarną (OSP) w B. Budynki objęte projektem należą do kategorii budynków użyteczności publicznej i pozostaną własnością Gminy. J.

Gmina K. ma spisaną umowę użyczenia:

 • na całą nieruchomość (budynek i grunt) ze Szkołą Podstawową w J., a Dyrektor Szkoły w J. ma spisaną umowę dzierżawy pomiędzy Gminą K. – Szkołą Podstawową im. ... w J. reprezentowaną przez Dyrektora szkoły, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ... Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w N. reprezentowanym przez Dyrektora SP ZOZ. Pomieszczenia dzierżawione są z przeznaczeniem na Podstację – miejsce stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ ... Pogotowie Ratunkowe.

Według umowy miejsce postojowe o powierzchni 25 m2 przy budynku Szkoły Podstawowej w J. jest udostępniane odpłatnie (miejsce postojowe nie jest objęte projektem będącym przedmiotem wniosku) wraz z pomieszczeniem znajdującym się na parterze budynku szkoły o powierzchni 37,20 m2 co stanowi 3,93% powierzchni (całkowita powierzchnia użytkowa budynku Szkoły Podstawowej w J. wynosi 945,6m2)

 • na część budynku ze Szkołą Podstawową w M. oraz pozostałą część tego budynku z Gminną Biblioteką Publiczną w K. (jednostka instytucji kultury)
 • w chwili obecnej na nieruchomość w B. Gmina nie ma podpisanej żadnej umowy a po zakończeniu modernizacji obiekt zostanie użyczony dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej Gminy K. oraz OSP w B.

Ww. jednostki nie będą wykorzystywać budynków do czynności opodatkowanych (oprócz dzierżawy pomieszczeń w Szkole Podstawowej w J. o łącznej powierzchni 37,20 m2 na parterze budynku oraz miejsce przy tym budynku dla karetki z przeznaczeniem na Podstację o powierzchni 25 m2).

Miejsce postojowe nie jest objęte projektem będącym przedmiotem wniosku. Planuje się kontynuowanie obecnej umowy dzierżawy.

Przewidywane zyski z tytułu dzierżawy pomieszczeń nie są znaczące dla budżetu Gminy. Gmina realizowałaby inwestycję gdyby miała ona być wykorzystana wyłącznic do celów publicznych, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Gmina powstała na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Według obowiązującego statutu Gminy posiada 19 jednostek organizacyjnych oraz 16 jednostek pomocniczych. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), dotyczącymi zakresu działania i zadań własnych gminy tj. art. 7.1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 8) edukacji publicznej, 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, realizacja zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.”, stanowiącego przedmiot wniosku o dofinansowanie, służyć będzie do wypełniania zadań publicznoprawnych Gminy, nałożonych przepisami ww. ustawy, dla realizacji których gmina została powołana.

Gmina scentralizowała się z dniem 1 stycznia 2017 r., więc w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług rozlicza podatek od swoich podległych jednostek budżetowych: Szkoły Podstawowej w J. i M. oraz WTZ w K.

Centrum Kultury w K. – samorządowa instytucja kultury powołana została Uchwałą Rady Gminy K. Nr 3/14/98 z dnia 2 grudnia 1998 roku i wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Gminy poz. nr 1. Posiada osobowość prawną. Organizatorem dla Centrum Kultury K. jest Gmina. Podstawowym ich celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury. Centrum Kultury w K. jest zarejestrowanym odrębnie od Gminy podatnikiem VAT czynnym.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w K. – powstały na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2004 roku i rozpoczęły działalność od dnia 5 grudnia 2005 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej – jednostka budżetowa gminy stwarzająca osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności do podjęcia zatrudnienia.

Warsztaty Terapii Zajęciowej – jednostka budżetowa Gminy podlega centralizacji VAT od 1 stycznia 2017.

Ochotnicza Straż Pożarna w B. (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicze straże pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach z późn. zm., ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej z późn. zm., a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach realizowanej inwestycji Gmina ponosi koszty związane m.in. z opracowaniem audytów energetycznych, opracowaniem dokumentacji projektowej i analizy finansowej, wykonaniem robót budowlanych, pełnieniem nadzoru inwestorskiego, promocją projektu.

Zakupy, które Gmina dokonuje w związku z realizacją inwestycji są dokumentowane fakturami VAT, w których jako nabywca figuruje Gmina.

Termin rozpoczęcia projektu 30 grudnia 2015 r. (audyt energetyczny).

Termin podpisania umowy o dofinansowanie: 23 czerwca 2017.

Planowany termin zakończenia projektu: II kwartał 2018 r.

Całkowity szacowany koszt inwestycji dot. modernizacji energetycznej budynków wynosi 1 726 382,25 zł brutto. Zakres ten w przypadku pozyskania dofinansowania będzie współfinansowany z RPO 2014-2020 w wysokości 951 728,70 zł.

Koszt ten nie obejmuje jednak wykonania prac w obiekcie wielofunkcyjnym Bukowiec zawartych w punkcie b). Podatek VAT został ujęty po stronie kosztów kwalifikowanych. Przedmiotowy projekt zachowa trwałość przez co najmniej 5 lat od jego zakończenia.

Gmina wystąpiła już z indywidualną interpretacją do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach odnośnie prowadzonej inwestycji i otrzymała odpowiedź z dnia 3 listopada 2016 r. znak: IBPP3/4512-477/16-3/KS. Interpretację Gmina otrzymała pod koniec 2016 r. tj. jeszcze przed dokonaniem centralizacji VAT jednostek podległych Gminie. Mimo, że w treści wniosku o interpretację Gmina wyraźnie zaznaczyła, że dokona centralizacji od 1 stycznia 2017 r. to po przedłożeniu jej w dniu l2 grudnia 2017 r. do Urzędu M. w K. będącego Instytucją zarządzającą projektem zwrócono się do Wnioskodawcy o przedłożenie indywidualnej interpretacji podatkowej uwzględniającej aktualny stan faktyczny i prawny.

Od momentu wystąpienia z pierwszą interpretacją stan faktyczny uległ zmianie tylko w kwestii dotyczącej:

 1. zmiany użytkowania obiektu w B. (wcześniej wykazano, że budynek będzie użyczony Centrum Kultury w K. i WTZ w K., a po zmianie zostanie użyczony tylko na potrzeby WTZ w K. oraz OSP w B.). Umowa użyczenia z Centrum Kultury w K. została rozwiązana z dniem 6 listopada 2017 r.
 2. zmiany terminu zakończenia projektu (wcześniej wykazano IV kwartał 2017, a po zmianie będzie to II kwartał 2018)
 3. zmiany szacowanego całkowitego kosztu inwestycji (wcześniej szacowany koszt wykazano w wysokości 1 619 222 zł brutto, a po zmianie szacowany całkowity koszt wyniesie 1 726 382,25 zł brutto
 4. zmiany dofinansowania z RPO 2014-2020 (wcześniej wykazano kwotę 971 533,20 zł a po zmianie będzie to 951 728,70 zł.

Pozostałe informacje nie uległy zmianie.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

1. Budynki będą wykorzystywane do następujących kategorii czynności:

 1. Budynek Szkoły Podstawowej w M. będzie wykorzystywany do:
  • czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowa nieodpłatnego użyczenia pomiędzy Gminą K. a Szkołą Podstawową w M. oraz Gminą K. a Gminną Biblioteką Publiczną w K. na działalność związaną z zadaniami własnymi Gminy),
  • do czynności zwolnionych od podatku VAT (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – zwolnienie na podstawie art. 43 ust. l pkt 26 ustawy o VAT).
 2. Obiekt wielofunkcyjny w B. będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowa nieodpłatnego użyczenia z Warsztatem Terapii Zajęciowej Gminy K. oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w B.).
 3. Budynek Szkoły Podstawowej w J. będzie wykorzystywany do;
  • czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowa nieodpłatnego użyczenia pomiędzy Gminą K. a Szkołą Podstawową w J. na działalność związaną z zadaniami własnymi Gminy),
  • do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą K. – Szkołą Podstawową im. ... w J. reprezentowaną przez Dyrektora szkoły, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w N. reprezentowanym przez Dyrektora SP ZOZ),
  • do czynności zwolnionych od podatku VAT (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych –zwolnienie na podstawie art. 43 ust. l pkt 26 ustawy o VAT).

2. Szkoła Podstawowa w M. wykonuje w swoim budynku działalność inną niż gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (działalność związana z zadaniami własnymi Gminy).
Obiekt wielofunkcyjny w B. wykorzystywany będzie do działalności innej niż gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, (Warsztat Terapii Zajęciowej – WTZ – działalność związana z zadaniami własnymi Powiatu, a na podstawie Porozumienia między Gminą a Powiatem realizowana przez Gminę; Ochotnicza Straż Pożarna w B. – OSP – działalność związana z zadaniami własnymi Gminy).
Szkoła Podstawowa w J. wykonuje w swoim budynku działalność inną niż gospodarcza w rozumieniu art. 15. ust. 2 ustawy o VAT (działalność związana z zadaniami własnymi Gminy) oraz działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (działalność opodatkowana podatkiem VAT z tytułu zawartej umowy dzierżawy).

3. Dla czynności wykonywanych przez Szkołę Podstawową w J. w ramach realizacji projektu nie jest możliwe przypisanie dokonanych zakupów w całości do działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15. ust. 2 ustawy o VAT.

4. Wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez Szkołę Podstawową w J. w roku 2017 wyniosła 1%.

5. Gmina uznała, że wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez Szkołę Podstawową w J. w roku 2017 wyniosła 0%.

6. Wartość proporcji określona na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez Szkołę Podstawową w J. wyniosła:

 • w roku 2016 – 0% (Szkoła korzystała na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ze zwolnienia podmiotowego),
 • w roku 2017 –100% (tylko czynność opodatkowana z tytułu czynszu za dzierżawę)

7. Gmina uznała, że proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za lata:

 • 2016 wyniosła 0% (Szkoła korzystała na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ze zwolnienia podmiotowego),
 • 2017 wyniosła 100% (Szkoła nie stosowała obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ponieważ nie wystąpiły czynności zwolnione. Ponadto uznano, że proporcja obliczona na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy nie przekroczyła 2%, wobec czego nie dokonywano w ciągu roku obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych kosztów inwestycyjnych w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.” oraz zadania obejmującego adaptację obiektu w B. (pkt b)?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 28 marca 2018 r.):

Gmina w przypadku realizacji inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.” oraz z wykonania prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku w B. z usług publicznych związanych z oświatą na usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne (pkt b) nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Inwestycja polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz wymianie źródeł ciepła na ekologiczne.

Zgodnie z art. 7 ust. l pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, w tym m.in. edukacji publicznej i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Zrealizowane zadanie nie posłuży do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Obiekty poddane modernizacji będą jedynie użyczane jednostkom organizacyjnym Gminy.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki inwestycyjne są wystawiane na Gminę jako nabywcę. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w zakresie zadań własnych Gminy.

Szkoła Podstawowa J., Szkoła Podstawowa M. oraz WTZ K. – jednostki budżetowe Gminy K. podlegają centralizacji VAT od 1 stycznia 2017.

W myśl art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług, możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego istnieje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Pomimo, że czynności polegające na odpłatnym udostępnianiu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w J. na podstawie umowy dzierżawy stanowią czynności cywilnoprawne dla których Gmina występować będzie w charakterze podatnika podatku od towarów i usług (dzierżawa pomieszczeń o łącznej powierzchni 37,20 m2 co stanowi 3,93% powierzchni przedmiotowego budynku oraz miejsce na Podstację o powierzchni 25 m2 – nie będące przedmiotem wniosku) to jednakże przewidywane zyski z tytułu dzierżawy pomieszczeń nie są znaczące dla budżetu Gminy, a głównym celem dokonywanych zakupów w ramach realizowanego zadania jest wykonywanie zadań własnych Gminy (niepodlegających opodatkowaniu).

Gmina nie dokonuje termomodernizacji budynku w celu zwiększenia dochodów z dzierżawy ale jej zasadniczym celem jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. szkoły. Zatem wykorzystanie pomieszczeń szkoły na cele komercyjne (w niewielkim zakresie) nie może przesądzić o uprawnieniu do realizacji tego prawa. Są one zbyt nieuchwytne, mało konkretne w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającemu opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy inwestycyjne dokonywane w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Uprawnienie do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje w przypadku nabycia towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak stanowi art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Zgodnie z art. 86 ust. 2g ustawy, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.

Ponadto w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 90 ust. 1 ustawy).

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy).

W świetle art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy – w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z treści art. 86 ust. 22 ustawy wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Na podstawie powyższej delegacji, zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193), zwane dalej rozporządzeniem.

Z § 2 pkt 5 rozporządzenia wynika, że przez urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego rozumie się urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, działający w formie samorządowej jednostki budżetowej.

Przez jednostkę budżetową, zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia, rozumie się utworzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową jednostkę budżetową.

Z kolei zakładem budżetowym jest, stosownie do § 2 pkt 7 rozporządzenia, utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowy zakład budżetowy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem w przypadku jednostki samorządu terytorialnego, sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla:

 • urzędu obsługującego jednostki samorządu terytorialnego (tj. urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego oraz urzędu marszałkowskiego),
 • samorządowej jednostki budżetowej,
 • samorządowego zakładu budżetowego.

Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie ustalany jeden „całościowy” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego, jako osoby prawnej, tylko będą ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W § 3 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia ustawodawca podał ustalony według wzoru sposób określania proporcji w przypadku urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, w przypadku jednostki budżetowej oraz zakładu budżetowego.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego, takie jak np. gminy, są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 powołanej ustawy). Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina realizuje wniosek pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.”. Zakres projektu obejmuje 3 budynki użyteczności publicznej: budynek Szkoły Podstawowej w J., budynek Szkoły Podstawowej w M. oraz obiekt wielofunkcyjny w B. Budynki będą wykorzystywane do następujących kategorii czynności:

 1. Budynek Szkoły Podstawowej w M. będzie wykorzystywany do:
  • czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowa nieodpłatnego użyczenia pomiędzy Gminą K. a Szkołą Podstawową w M. oraz Gminą K. a Gminną Biblioteką Publiczną w K. na działalność związaną z zadaniami własnymi Gminy ),
  • do czynności zwolnionych od podatku VAT (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – zwolnienie na podstawie art. 43 ust. l pkt 26 ustawy o VAT).
 2. Obiekt wielofunkcyjny w B. będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowa nieodpłatnego użyczenia z Warsztatem Terapii Zajęciowej Gminy K. oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w B.).
 3. Budynek Szkoły Podstawowej w J. będzie wykorzystywany do:
  • czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowa nieodpłatnego użyczenia pomiędzy Gminą K. a Szkołą Podstawową w J. na działalność związaną z zadaniami własnymi Gminy),
  • do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą K. – Szkołą Podstawową im. ... w J. reprezentowaną przez Dyrektora szkoły, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ... Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w N. reprezentowanym przez Dyrektora SP ZOZ),
  • do czynności zwolnionych od podatku VAT (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych –zwolnienie na podstawie art. 43 ust. l pkt 26 ustawy o VAT).

Wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez Szkołę Podstawową w J. w roku 2017 wyniosła 1%. Gmina uznała, że wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez Szkołę Podstawową w J. w roku 2017 wyniosła 0%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych kosztów inwestycyjnych w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.” oraz zadania obejmującego adaptację obiektu w B. (pkt b).

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Jak wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji, z tytułu zakupów związanych z modernizacją energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w M., w którym prowadzona jest działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT oraz działalność zwolniona od podatku VAT oraz z tytułu zakupów związanych z modernizacją energetyczną obiektu wielofunkcyjnego w B., w którym prowadzona jest wyłącznie działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT – Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Natomiast zakupy związane z modernizacją energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w J., który będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowanych podatkiem VAT oraz do czynności opodatkowanych VAT i czynności zwolnionych, które będą dotyczyły działalności gospodarczej jak również czynności pozostających poza działalnością czyli niepodlegających opodatkowaniu VAT, tj. realizacji zadań publicznych niebędących działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem przy odliczaniu podatku naliczonego od zakupów związanych z modernizacją energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w J. powinny znaleźć odpowiednie zastosowanie regulacje art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy.

W przypadku bowiem, gdy nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe (a z taką sytuacja mamy do czynienia w sprawie będącej przedmiotem złożonego wniosku), podatnik zobowiązany jest do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika (proporcji) umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego w prawidłowej wysokości, zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 ust. 2a-2h. W dalszej kolejności podatnik od wydatków związanych z działalnością opodatkowaną i zwolnioną od podatku ma obowiązek zastosować proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że Gmina (rozliczająca się z podatku VAT łącznie ze wszystkimi jednostkami budżetowymi) – co do zasady – będzie miała prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów realizowanych na potrzeby projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.” oraz zadania obejmującego adaptację obiektu w B. (pkt b), jednakże tylko w takim zakresie, w jakim nabywane towary i usługi służyć będą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Należy wskazać, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności Wnioskodawca winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej, zwolnionej oraz poza działalnością gospodarczą).

W przypadku, gdy przyporządkowanie zakupów do działalności gospodarczej nie będzie możliwe i wydatki, o których mowa wyżej, będą służyły zarówno do wykonywania działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej od podatku VAT), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (zdarzenia pozostające poza zakresem VAT), Wnioskodawca w pierwszej kolejności będzie zobowiązany, na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy, do obliczenia podatku naliczonego zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. W dalszej kolejności podatnik od wydatków związanych z działalnością opodatkowaną i zwolnioną od podatku ma obowiązek zastosować proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy.

W analizowanym przypadku budynek Szkoły Podstawowej w J. będący przedmiotem realizowanej w ramach ww. projektu inwestycji będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowa nieodpłatnego użyczenia pomiędzy Gminą K. a Szkołą Podstawową w J. na działalność związaną z zadaniami własnymi Gminy), do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą K. – Szkołą Podstawową im. ... w J. reprezentowaną przez Dyrektora szkoły, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ... Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w N. reprezentowanym przez Dyrektora SP ZOZ) oraz do czynności zwolnionych od podatku VAT (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – zwolnienie na podstawie art. 43 ust. l pkt 26 ustawy o VAT). Przy czym – jak wskazał Wnioskodawca – wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez Szkolę Podstawową w J. w roku 2017 wyniosła 1%.

Jak wskazano wyżej, zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2, jeżeli proporcja nie przekroczy 2% podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% i nie dokonywać odliczeń podatku naliczonego. Zasada ta – z uwagi na treść art. 86 ust. 2g ustawy – ma również zastosowanie do proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy. Nie oznacza to jednak, że wskaźnik poniżej 2% pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem wyliczonej proporcji. W powyższej sytuacji, bowiem podatnik ma prawo wyboru, czy dokona on odliczenia w oparciu o wyliczoną proporcję, czy też zrezygnuje z tego prawa i nie odliczy podatku naliczonego.

Jak wynika z rozpatrywanej sprawy, wyliczona dla jednostki budżetowej Gminy uczestniczącej w ww. projekcie proporcja nie przekracza 2%, na skutek czego Wnioskodawca uznał na podstawie art. 86 ust. 2g ustawy w zw. z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy, że proporcja ta wyniesie 0%. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przedmiotowym projektem.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy oraz przepisów rozporządzenia – co do zasady – Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.” oraz zadania obejmującego adaptację obiektu w B. (pkt b), w części w jakiej zakupione towary i usługi będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT. Należy jednak zauważyć, że z uwagi na fakt, że czynności opodatkowane VAT stanowią w analizowanym przypadku znikomą część działalności jednostki budżetowej której dotyczy ww. projekt i wyliczona dla niej proporcja nie przekracza 2%, to Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 2g w zw. z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy, może przyjąć, że proporcja wynosi 0% i nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu.

W świetle powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny w postaci braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.” oraz zadania obejmującego adaptację obiektu w B. (pkt b), jednakże dokonał tego w oparciu o inną niż Organ podstawę prawną i argumentację.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.