0111-KDIB3-2.4012.1.2017.1.EJU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2017 r. (data wpływu 6 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „(...)”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczne i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów 1 usług od 24 lipca 2000 r.

Gmina K... w dniu 3 czerwca 2016 r. wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym Inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „(...)” na realizację którego otrzymała zgodę w dniu 28 października 2016 r. (podpisanie umowy o przyznanie pomocy).

Celem operacji jest poprawa i podwyższenie na terenie Gminy K... parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej na odcinku 2 km 611 m, poprzez przebudowę drogi gminnej nr ... w miejscowościach K..., P... M..., M.... Realizacja operacji spowoduje poprawę jakości dróg gminnych, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 6B Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pn. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”.

Koszt całkowity inwestycji wyniesie 1 567 360,90 brutto (w tym: 293 083,75 VAT). W zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji całkowity koszt Inwestycji łącznie z podatkiem VAT będzie kosztem kwalifikowanym. Gmina ubiega się o pomoc w dofinansowaniu w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 997 311,00 zł brutto.

Projekt inwestycyjny zakłada rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe przebudowy - poszerzenia-wzmocnienia nawierzchni wraz z odwodnieniem, oświetleniem hybrydowym, poprawą bezpieczeństwa poprzez montaż barier sprężystych SP-06, uzupełnieniem oznakowania poziomego i pionowego.

Teren realizowanej przebudowy to ciąg drogi gminnej dz. Nr 203 M..., dz. Nr 10 P... , dz. Nr 844/2; 869/4; 869/6; 843 i K.... Początek zakresu zlokalizowany jest w okolicy skrzyżowania z DP-1569 K K...-K.... Koniec zakresu przebudowy lokuje i się w okolicach skrzyżowania z DP 1570 K P...-M...-K.... Długość odcinka drogi gminnej objętego pracami wynosi 2611,5 m wg. projektu budowlanego. Klasa przebudowywanej drogi określona w MPZP jako „D”.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pasażerów oraz ogólnych warunków ruchu wykonane zostanie na całej długości drogi wzmocnienie krawędzi i poszerzenie jezdni asfaltowej do 5.00 mb, ponadto uzupełnione zostaną pobocza do szerokości 0,50 m każde. Na poszerzeniach jezdni i w miejscach przełomów w ciągu drogi gminnej wykonane zostały obecnie wzmocnienia konstrukcji poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej gr. 25 cm i zasadniczej gr. 15 cm, a na całej szerokości istniejącej jezdni i przygotowanych poszerzeniach planowane jest wykonanie warstwy wiążącej AC 16 w gr. 4 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm wykonanej na skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowej.

Dla poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu planowane jest wykonanie chodników dł. ok. 10 mb w okolicach istniejących przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych na jezdni. Rowy zostaną udrożnione, oczyszczone, istniejące korytka i przepusty a w znacznej części rowy zostaną umocnione korytkami betonowymi. Zostaną wykonane ścianki czołowe przepustów z żelbetu. Pod chodnikami przystanków autobusowych przykryty zostanie rurami fi 400 PVC SN 8 rów odwadniający - wymiana istniejących zniszczonych rur betonowych.

Przebudowa zakłada również wykonanie oświetlenia hybrydowego - lampy zostaną zamontowane w okolicy skrzyżowań z drogami gminnymi i przystankami komunikacji zbiorowej. Ponadto wyczyszczone zostaną wszystkie przepusty pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi wraz z oczyszczaniem rowów z namułu do 10cm bez ich pogłębiania. Uzupełnione zostanie oznakowanie poziome na przystankach na jezdni - po wykonaniu warstw asfaltowych i w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi. Pobocza o szerokości 0,50 cm każde, wykonane zostaną z kruszywa łamanego. Następnie zostaną wykonane opaski gruntowe - humusowanie o szer. do 0,30 m każde w celu zabezpieczenia przed rozmywaniem poboczy z kruszywa. Przebudowa zakłada poprawę odwodnienia jezdni i powstałych elementów chodnika tj. wykonanie odcinkowych umocnień rowu korytkami betonowymi 50/50/15 cm. Odwodnienie posiada swój początek i koniec/ ujście w istniejących elementach odwodnienia drogi gminnej/przepust, rów drogi/. Wody opadowe z jezdni i poboczy zostaną odprowadzone poprzez spadek poprzeczny poszczególnych elementów drogi do rowów i korytek betonowych. Wykonując odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne jezdni i poboczy oraz umocnienia rowów nie zostanie zaburzony i zmieniony spływ wód opadowych. Ilość wód tj. powierzchnia zlewni również nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe zostaną wprowadzone do istniejącego przepustu lub/i istniejącego rowu. Istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy prowadzące do przyległych działek nawiązane zostaną z kruszywa łamanego w obrębie poboczy, zjazdy kostki brukowej betonowej wyregulowane i skrzyżowania z asfaltu nawiązane do rzędnych nowego asfaltu.

Utwardzenie/korekta skrzyżowań i zjazdów wykonana będzie w granicach działki i pasa drogowego w celu nawiązania wysokościowego. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,0% w kierunku rowów, pobocza będą miały spadek 4-6%. Na poszerzeniach jezdni drogi gminnej i w obrębie likwidowanych przełomów zostaną wykonane wzmocnienia konstrukcji poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstw asfaltowych. W miejscach wykopów kanalizacyjnych/przepustów zostaną wykonane podbudowy i zasypka z zagęszczeniem nie mniejszym niż 1,0 (100%) w skali Proctora. Wykopy zostaną uzupełnione kruszywem naturalnym i zagęszczone warstwami. Krawężniki, obrzeża, korytka betonowe będą układane na podsypkach i ławach zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi projektu.

Przebudowa obejmuje cały ciąg drogi gminnej a wszystkie roboty zlokalizowane są w obrębie istniejącego pasa drogowego tj. wskazanych działek drogowych.

Wszystkie parametry drogi objętej wnioskiem o przyznanie pomocy (m.in. jezdnia, pobocze, chodniki) są zgodne z parametrami wynikającymi z rozporządzenia dla danej klasy drogi.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustalono na moment od podpisania umowy o przyznanie pomocy tj. 28 października 2016 r., a zakończenie planowane jest na październik 2018 r. W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego Gmina poniesie koszty ogólne związane z przebudową drogi gminnej, dokumentacją projektową, nadzorem inwestorskim.

Ponoszone w tym zakresie wydatki będą udokumentowane wystawionymi na Gminę K... jako nabywcę, Urząd Gminy jako odbiorcę przez wykonawców/dostawców fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie Gmina, która także będzie właścicielem majątku, który powstanie w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W imieniu Gminy powstałym majątkiem zarządzać będzie Wójt Gminy. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. W przypadku tego przedsięwzięcia Gmina realizuje zadanie, którego efektem będzie zaspokajanie tego typu potrzeb w zakresie rozwijania obszaru służącego społeczności lokalnej, jako atrakcyjna przestrzeń publiczna. Powstała Infrastruktura zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie K... będzie przysługiwało prawo dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pod nazwą „(...)” z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z realizacją w/w projektu Gmina nie ma możliwości odliczenia w całości ani w części podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją inwestycji, gdyż w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak również po jego zakończeniu nie będą podejmowane żadne czynności podlegające opodatkowaniu. Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę K... jako nabywcę, Urząd Gminy jako odbiorcę przez wykonawców/ dostawców i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 7 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póżn.zm) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm) - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny.

W myśl art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług, możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego istnieje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Gmina nie będzie wykorzystywała towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „(...)” do działalności opodatkowanej stawkami VAT zatem nie spełnia tego warunku i nie ma możliwości w żaden sposób odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem pn. „(...)” jest związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczne i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina będzie realizowała projekt pn. „(...)”. W przypadku tego przedsięwzięcia Gmina realizuje zadanie, którego efektem będzie zaspokajanie potrzeb w zakresie rozwijania obszaru służącego społeczności lokalnej, jako atrakcyjna przestrzeń publiczna. Ponoszone w tym zakresie wydatki będą udokumentowane wystawionymi na Gminę jako nabywcę, Urząd Gminy jako odbiorcę przez wykonawców/dostawców fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powstała infrastruktura zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Gminy.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, ponoszone wydatki nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, powstała infrastruktura zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Gminy, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Gmina nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie będzie nabywała ich do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i tym samym nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełnia przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości ani w części wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gmina nie ma możliwości odliczenia w całości ani w części podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją inwestycji jest prawidłowe.

Zaznaczyć należy, że w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementu zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.