0111-KDIB2-3.4010.361.2018.1.APA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą dywidendy Gminie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą dywidendy Gminie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą dywidendy Gminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Z. o statucie miejskim i na terenie gminy S.

Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Z. o statucie miejskim, która posiada 100% udziałów. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spółka osiąga dochody, które po pomniejszeniu o podatek dochodowy, w tym o podatek odroczony, stanowią zysk netto.

Stosownie do art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami) decyzja odnośnie podziału uzyskiwanego zysku pozostaje w kompetencjach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Część zysku za 2018 r. Zgromadzanie Wspólników może w drodze podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku zadysponować na wypłatę dywidendy.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego sprawy Wnioskodawca zawarł we własnym stanowisku w sprawie, wskazując, że majątkiem Gminy są udziały otrzymane w zamian za wniesione do Spółki mienie, uzyskane przez Gminę na ich podstawie dochody z tytułu dywidendy w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego będą stanowić dochód z majątku Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka z o.o. jako płatnik podatku dochodowego jest zobowiązana do pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% od wypłaconej Gminie dywidendy oraz sporządzenia w związku z tym informacji CIT-7?

Zdaniem Wnioskodawcy, według art. 7b pkt 1 ust. 1a (winno być: art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody z zysków kapitałowych uważa się; przychody z udziału w zyskach osób prawnych z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału (...). Klasycznym przykładem przychodu z udziału w zyskach osób prawnych jest niewątpliwie dywidenda.

Natomiast art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...).

Jak wynika z powyższego, dochód z udziału w zyskach osób prawnych jest opodatkowany „u źródła”, tzn. należny podatek oblicza, pobiera i odprowadza na rachunek właściwego urzędu skarbowego podmiot wypłacający te należności, w trybie i na zasadach wskazanych w ww. art. 26 ustawy.

Jednocześnie – stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b i 2d pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

  1. art. 3 ust. 1 – informację o wysokości pobranego podatku,
  2. art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu – informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku

–sporządzone według ustalonego wzoru (...).

Mocą art. 26a ust. 1 omawianej ustawy podatkowej, płatnicy, o których mowa w art. 26, i podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są obowiązani – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku – przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2, do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.

Zgromadzenie Wspólników Spółki, w której jedynym udziałowcem jest Gmina, może w drodze podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku zadysponować na wypłatę dywidendy dla Gminy.

W odniesieniu do niniejszego wskazać należy, że stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnieniem z podatku objęte są dochody gminy określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r., poz. 1530) źródłami dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy.

Ponieważ, majątkiem Gminy są udziały otrzymane w zamian za wniesione do Spółki mienie, uzyskane przez Gminę na ich podstawie dochody z tytułu dywidendy w świetle wyżej powołanych przepisów będą stanowić dochód z majątku Gminy.

Jednak z uwagi na zwolnienie podmiotowe określone w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmujące jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie dochodów własnych tych podmiotów (w tym dochodów pochodzących z ich majątku) należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie dochód, o którym mowa w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie zwolniony z opodatkowania.

Wobec powyższego wypłaty dokonywane przez Spółkę będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat, a tym samym sporządzenia stosownych informacji związanych z tym zdarzeniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz., 1036 ze zm., dalej: „updop”), za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez uczestników funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego funduszu lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Na podstawie art. 22 ust. 1 updop podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Z kolei art. 26 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

W myśl art. 26 ust. 3 updop płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b i 2d pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

  1. art. 3 ust. 1 – informację o wysokości pobranego podatku,
  2. art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu – informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku

–sporządzone według ustalonego wzoru.

Natomiast art. 26a ust. 1 updop wskazuje, że płatnicy, o których mowa w art. 26, i podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2, do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 updop zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1530, z późn. zm.) źródłami dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy.

W związku z powyższym, ponieważ majątkiem Gminy są udziały otrzymane w zamian za wniesione do Spółki mienie, uzyskane dochody z tytułu dywidendy będą stanowić dochód z majątku Gminy, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Konsekwencją tego zwolnienia jest brak obowiązku poboru przez Spółkę zryczałtowanego podatku dochodowego i tym samym Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzania informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7).

Reasumując, należy stwierdzić, że wypłata dywidendy na rzecz Gminy, nie rodzi skutków w postaci obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego oraz sporządzenia informacji CIT-7.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X, Y, X, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.