Gmina | Interpretacje podatkowe

Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości ... oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy ... - Zadanie 1”
Fragment:
Analiza przedstawionego stanu faktycznego w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika z wniosku – Gmina będzie wykorzystywać efekty projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT – umowy cywilnoprawne z mieszkańcami Gminy i z właścicielem sklepu, jak i na potrzeby własne - dostarczenie wody do świetlicy wiejskiej i szkół będących własnością Gminy, wydatki na realizację projektu – wbrew stanowisku Gminy – nie będą wykorzystywane w całości do celów prowadzonej działalności gospodarczej, ale również innej działalności, tj. wykonywanej poza zakresem podatku od towarów i usług. Działalność Gminy obejmuje bowiem również zadania publiczne niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Gmina wykonuje zadania w ramach władztwa publicznego, które nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia ani zwrotu podatku w pełnej wysokości w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Wnioskodawca, zgodnie z art. 86 ust. 1, będzie miał prawo do odliczenia podatku w części w jakiej efekty projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej oraz prawa do zwrotu podatku w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości ...”
Fragment:
W związku z powyższym Gmina realizując zadania własne prowadzi inwestycje dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Po wybudowaniu kanalizacji Gmina zamierza przekazać nieodpłatnie w administrowanie spółce z o.o., która nie jest zakładem budżetowym Gminy. Wybudowana sieć kanalizacyjna pozostaje nadal własnością Gminy i stanowić będzie element jej majątku trwałego. Oddane sieci kanalizacyjne będą użytkowane wyłącznie przez Spółkę. Gminie nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur, ponieważ to spółka będzie zajmować się eksploatacją sieci i będzie pobierać opłaty. Gmina nie zamierza bezpośrednio czerpać z realizacji tego zadania jakichkolwiek korzyści finansowych. Kieruje się zapisami o samorządzie gminnym, nakładającymi na Gminę jako zadania własne sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie, gdyż zakłada, iż zakupy te nie zostaną wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie wykonującej w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wydatkami poniesionymi na realizację przedsięwzięcia
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie operacji dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy. Wniosek o dofinansowanie będzie odpowiedzią na ogłoszony konkurs w ramach programu LEADER (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020). Gmina po wykonaniu inwestycji, przekaże wytworzoną w ramach przedmiotu operacji infrastrukturę Zakładowi komunalnemu, który będzie operatorem wytworzonego majątku. W piśmie uzupełniającym z dnia 5 stycznia 2017 r. Zainteresowany wskazał, że: Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z centralizacją podatku VAT, od 1 stycznia 2017 r. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej będzie służyła czynnościom mieszanym. Sprzedaż dokonywana przez operatora sieci: Zakład Budżetowy na rzecz gminy i jednostek gminnych będzie się odbywała bez opodatkowania podatkiem VAT, a dla pozostałych odbiorców będzie opodatkowana podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości lub braku możliwości odzyskania VAT przez gminę w ramach realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
2017
24
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia.
Fragment:
Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Jednak niektóre, wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT. Od 1 stycznia 2017 r. Gmina dokona centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług z jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi do niej należącymi. W latach 2017-2018 Gmina ma zamiar przeprowadzić operację inwestycyjną polegającą na „ Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w zachodniej części Gminy ”, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami i modernizację sieci wodociągowej, realizując tym samym zadanie własne wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446). Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie operacji w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017
24
lut

Istota:
Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku
Fragment:
Nr 123 poz. 858 ze zm.) stwierdza, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina w latach 2017 - 2018 zamierza zrealizować inwestycję pod nazwą „ ... ”. Na wyżej wymienioną inwestycję Gmina planuje złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego zadania Gmina planuje wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej ... nr ....), oraz zakupić ciągnik rolniczy i beczkę asenizacyjną do obsługi wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakupiony sprzęt tj. ciągnik i beczka asenizacyjna będzie wykorzystywany do opróżniania osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, wybudowanych na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców Gminy. Gmina zawrze z właścicielami przydomowych oczyszczalni umowy cywilnoprawne na wykonywanie usługi opróżniania i odbioru ścieków z osadników. Za pomocą ciągnika i beczki asenizacyjnej ścieki będą dowożone do gminnej oczyszczalnie ścieków. Za usługę opróżnienia i dowiezienia ścieków do gminnej oczyszczalni, właścicielowi przydomowej oczyszczalni zostanie wystawiona faktura z 8% stawką VAT.
2017
24
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków będą własnością (środkami trwałymi) Gminy, które Gmina przekaże do eksploatacji właścicielowi nieruchomości. Pełna treść umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków brzmi następująco: „UMOWA Nr na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy .............. w dniu.....r......pomiędzy: Gminą ........., reprezentowaną przez: Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy zwaną dalej GMINĄ a Panem / Panią....... zam........ będącym właścicielem (współwłaścicielem) działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr położonej w miejscowości......., zwanym w dalszej części umowy WŁAŚCICIELEM, została zawarta umowa na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. § 1. GMINA oświadcza, że jest realizatorem (inwestorem) zadania inwestycyjnego pn: „ B ....... ” które planuje wykonać w latach ................ Ustala się, że na realizację zadania inwestycyjnego, realizowanego przez GMINĘ w latach ............. WŁAŚCICIEL ponosić będzie koszty w wysokości .......... zł brutto za indywidualną oczyszczalnię przydomową, montowaną w gospodarstwie WŁAŚCICIELA. GMINA wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. § 2 WŁAŚCICIEL oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania nieruchomością a w tym także prawo do zawarcia niniejszej umowy i przez jej zawarcie nie naruszy interesu osób trzecich.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ...”
Fragment:
Planowana inwestycja mieści się w zakresie zadań własnych gminy, ustalonych przepisami krajowymi, a także gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z drogi, ani nie będzie osiągała z tego tytułu dochodu. Powyższa inwestycja w zakresie przebudowy drogi dokonywana w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania dróg gminnych. Majątek powstały wskutek realizacji podmiotowej inwestycji będzie służył zaspokajaniu potrzeb wspólnoty, w szczególności nie będzie on wykorzystywany przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej. Stosownie do art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) Gminie nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z przebudową drogi, ponieważ nie będzie ona wykorzystana przez Gminę do czynności podlegających opodatkowaniu. Gmina nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tym samym Gmina nie będzie miała prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania przebudowy drogi gminnej
Fragment:
Planowana inwestycja mieści się w zakresie zadań własnych gminy, ustalonych przepisami krajowymi, a także gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z drogi, ani nie będzie osiągała z tego tytułu dochodu. Powyższa inwestycja w zakresie przebudowy drogi dokonywana w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania dróg gminnych. Majątek powstały wskutek realizacji podmiotowej inwestycji będzie służył zaspokajaniu potrzeb wspólnoty, w szczególności nie będzie on wykorzystywany przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej. Stosownie do art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2016 r. poz. 710 ze zm.) Gminie nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z przebudową drogi, ponieważ nie będzie ona wykorzystana przez Gminę do czynności podlegających opodatkowaniu. Gmina nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tym samym Gmina nie będzie miała prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
23
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Gmina .... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupiony samochód pożarniczy lekki będzie przekazany protokołem przekazania w nieodpłatne użytkowanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej .... i będzie wykorzystywany przez OSP w ramach tego protokołu. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji zadania, o którym mowa we wniosku będą wystawiane na Gminę ..... Realizacja zadania przedmiotowej inwestycji należy do zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446). Zakupiony samochód pożarniczy lekki po przekazaniu Ochotniczej Straży Pożarnej ..... będzie wykorzystywany do działań ratowniczych (np. wypadki i kolizje drogowe, klęski żywiołowe itp.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją przez Gminę .... zadania „ ..... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina .... jest jednostką samorządu terytorialnego niewykonującą działalności gospodarczej i w przekonaniu Wnioskodawcy nie przysługuje Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2017
23
lut

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT w całości w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
(...) gminy). W tym miejscu należy podkreślić, że o kwalifikacji wydatków związanych z ww. działalnością w zakresie świadczenia usług wodno-ściekowych (tzn. ustalenia czy związane są one z działalnością gospodarczą Gminy, czy też z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą a jej jednostkami z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków. Kwalifikacja tych wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę za pomocą swojego zakładu budżetowego służy infrastruktura, a w opisanym przypadku – jak wynika z wniosku – służy ona także działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT (tj. działalności jednostek organizacyjnych Gminy), gdyż czynności niepodlegające opodatkowaniu wykonywane przez te jednostki organizacyjne są czynnościami niepodlegającymi Gminy. To, że Gmina i jej jednostki po dokonaniu centralizacji będą działały w ramach jednego podatnika, nie zmienia faktu, że działania w ramach reżimu publicznoprawnego (tj. świadczenia nieodpłatnych usług w ramach zadań statutowych przez jednostki organizacyjne Gminy czy Urząd Gminy) nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
23
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dot. przebudowy drogi.
Fragment:
Powyższy wniosek dotyczy zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane przez Gminę, pn.: „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości ... ”. Celem przebudowy dróg gminnych w miejscowości ... będzie poprawa jakości dróg dla użytkowników, co nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak również żadnych innych. Inwestycja będzie służyć społeczeństwu, będzie ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty. Właścicielem mienia będzie Gmina. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gminie realizującej zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości ... ” przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot? Zdaniem Wnioskodawcy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują sprawy między innymi gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości ... ” zostanie przebudowana droga lokalna poprawiająca jakość poruszania się po drogach gminnych jej użytkownikom.
2017
23
lut

Istota:
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Przy tak przedstawionym opisie sprawy należy wskazać, iż wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, Gmina nie będzie nabywała towarów i usług, które będą wykorzystywane jedynie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Bowiem ww. zadania (korzyści) stanowią zadania własne gminy. Z okoliczności sprawy wynika, że przedmiotowe obiekty przyczynią się do osiągania przez Gminę dochodów z tytułu odpłatnego ich udostępniania. Nadto – jak wskazał Wnioskodawca – pozostałe korzyści odnoszone przez Gminę i jej mieszkańców są niemierzalne, m.in. ochrona i zachowanie zabytków, zwiększenie atrakcyjności Gminy, tak turystycznej, jak i dla samych mieszkańców, jak również pobudzanie aktywności zawodowej i gospodarczej ludności (obsługa obiektów, obsługa turystów, możliwość oferowania przybyłym dodatkowych usług (i towarów). Zatem z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż zakupione towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane przez Gminę w dwojaki sposób, tj. do czynności: niepodlegających opodatkowaniu, tj. do realizacji zadań które mieszczą się w ramach zadań własnych Gminy, czyli ochrona i zachowanie zabytków, zwiększenie atrakcyjności Gminy, tak turystycznej, jak i dla samych mieszkańców, jak również pobudzanie aktywności zawodowej i gospodarczej ludności (obsługa obiektów, obsługa turystów, możliwość oferowania przybyłym dodatkowych usług (i towarów), oraz opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. do odpłatnego udostępniania przedmiotowych obiektów.
2017
22
lut

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej (...)”
Fragment:
(...) Gmina może uznać koszt podatku VAT za kwalifikowalny w ramach projektu, o ile nie może ubiegać się o jego zwrot, w związku z czym występuje o interpretację indywidualną w tej sprawie. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług, w ramach realizowanego projektu Gmina będzie nabywała towary i usługi, a faktury będą wystawiane na Gminę. Obiekt, którego dotyczy inwestycja, przekazany jest przez Gminę w trwały zarząd do Szkoły Podstawowej (...). Szkoła realizuje nieodpłatne zadania publiczne Gminy (określone ustawą o samorządzie gminnym) z zakresu edukacji i działa w formie jednostki budżetowej. Realizowana inwestycja w zakresie ww. zadań nie jest związana z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi, gdyż realizacja projektu w tym zakresie wynika z zadań własnych Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, związanych z realizacją zadań: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody, docieplenie dachu dobudowanych pomieszczeń poddasza, (...)
2017
22
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, który w roku 2017 będzie realizował zadanie inwestycyjne. Obiekty, które będą objęte ww. zadaniem to: Budynek Hali i Pływalni Krytej, będący własnością Gminy, a oddany w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Budynek Pływalni Krytej, będący własnością Gminy, a oddany w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji ww. projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, wskazując jako jedną z jednostek realizujących projekt Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K... – jednostka budżetowa Gminy. Projekt będzie realizowany w roku 2017, zakończenie projektu jest planowane na koniec II kwartału 2017 r. Realizacja projektu pn.: „ ... ” ma na celu m.in. pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej, co pozwoli wykorzystać ją do zasilania obiektów publicznych Gminy, w tym obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w K..: Budynku Hali i Pływalni Krytej, oraz Budynku Pływalni Krytej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K... jest jednostką organizacyjną Gminy K..., działającą w formie jednostki budżetowej sektora finansów publicznych.
2017
22
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dot. przebudowy drogi.
Fragment:
Powyższy wniosek dotyczy zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane przez Gminę, pn.: „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości ... ”. Celem przebudowy dróg gminnych w miejscowości ... będzie poprawa jakości dróg dla użytkowników, co nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak również żadnych innych. Inwestycja będzie służyć społeczeństwu, będzie ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty. Właścicielem mienia będzie Gmina. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gminie realizującej zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości ... ” przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot? Zdaniem Wnioskodawcy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują sprawy między innymi gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości ... ” zostanie przebudowana droga lokalna poprawiająca jakość poruszania się po drogach gminnych jej użytkownikom.
2017
22
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W imieniu Gminy powstałym majątkiem będzie zarządzał Wójt Gminy. Powstała infrastruktura objęta niniejszym wnioskiem inwestycyjnym będzie wykorzystana do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). W uzupełnieniu do wniosku z dnia 17 stycznia (data wpływu), Gmina wskazała, że posiada jednostki podległe: Urząd Gminy X , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w X, Zespół ... w X, Przedszkole w X, Szkoła Podstawowa w X, ... Gimnazjum w X, które od dnia 1 stycznia 2017 r. po centralizacji rozliczeń VAT będą obciążane notami księgowymi. Jednocześnie Gmina wskazała, iż usługi z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków w miejscowości X będą świadczone dla mieszkańców i osób przebywających sezonowo na terenie miejscowości X. Żadna z jednostek podległych Gminie nie będzie korzystała z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powstałej w wyniku realizacji ww. projektu. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy Gmina w odniesieniu do ww. projektu będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT Zdaniem Gminy, realizując ww. projekt będzie możliwe odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące na budowę oraz utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która jest wykorzystywana przez Gminę do świadczenia usług z zakresu usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody.
2017
22
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W imieniu Gminy powstałym majątkiem będzie zarządzał Wójt Gminy. Powstała infrastruktura objęta niniejszym wnioskiem inwestycyjnym będzie wykorzystana do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). W uzupełnieniu do wniosku z dnia 17 stycznia (data wpływu), Gmina wskazała, że posiada jednostki podległe: Urząd Gminy X , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w X, Zespół ... w X, Przedszkole w X, Szkoła Podstawowa w X, ... Gimnazjum w X, które od dnia 1 stycznia 2017 r. po centralizacji rozliczeń VAT będą obciążane notami księgowymi. Jednocześnie Gmina wskazała, iż usługi z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków w miejscowości G. będą świadczone dla mieszkańców. Żadna z jednostek podległych Gminie nie będzie korzystała z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powstałej w wyniku realizacji ww. projektu. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy Gmina w odniesieniu do ww. projektu będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT Zdaniem Gminy, realizując ww. projekt będzie możliwe odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące na budowę oraz utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która jest wykorzystywana przez Gminę do świadczenia usług z zakresu usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody.
2017
22
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dot. przebudowy drogi.
Fragment:
Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Warunkiem zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych jest uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej o braku możliwości odzyskania tego podatku w związku z realizacją tego zadania. Drogi gminne ... w miejscowościach ..., stanowiące przedmiot zdarzenia, nie mogą być poddane czynnościom cywilnoprawnym, a przede wszystkim jakimkolwiek usługom lub obrotom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. W związku z tym właściciel drogi - Gmina nie może wystawić faktur VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy Gmina może odzyskać uiszczony podatek od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją operacji pn. „ P. ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma żadnej możliwości prawnej podjęcia czynności związanych z naliczaniem podatku VAT od użytkowania drogi publicznej, a w konsekwencji ubiegania się o zwrot podatku VAT od poniesionych kosztów modernizacji tej drogi. Gmina nie ma prawa do odzyskania podatku naliczonego i ubiegania się odzyskanie podatku VAT.
2017
22
lut

Istota:
Obowiązek stosowania prewspółczynnika
Fragment:
Nieodpłatne udostępnianie części zarządzanej przez Gminę infrastruktury sportowej na rzecz klubów sportowych nie jest realizowane dla celów działalności gospodarczej opodatkowanej Gminy. Efektem nieodpłatnego udostępnienia części zarządzanej przez Gminę infrastruktury sportowej na rzecz klubów sportowych nie jest (nie ma być) poszerzenie grona osób korzystających z odpłatnej oferty sportowej Gminy. Gmina nie podejmuje nieodpłatnego udostępniania części zarządzanej przez Gminę infrastruktury sportowej na rzecz klubów sportowych w celach marketingowych i promocyjnych. Nieodpłatne udostępnianie części zarządzanej przez Gminę infrastruktury sportowej na rzecz klubów sportowych realizowane jest dla celów działalności publicznoprawnej Gminy pozostającej poza zakresem działalności opodatkowanej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Działalność Gminy w zakresie sportu, rekreacji i turystyki jest finansowana z dochodów własnych Gminy (w tym z wpływów podatkowych). Udostępnianie części zarządzanej przez Gminę infrastruktury sportowej na rzecz klubów sportowych jest realizacją celów statutowych, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Gmina dokonując po centralizacji odliczeń podatku VAT od zakupów związanych wyłącznie z działalnością (...)
2017
22
lut

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
Fragment:
Faktury od wykonawców projektu wystawiane będą na Gminę .... Gmina ... nie ma wyodrębnionego Zakładu Usług Komunalnych i po zakończeniu inwestycji, to Gmina będzie odbierać wytworzone nieczystości płynne - ścieki, od mieszkańców gminy w oparciu o zawarte umowy. Przyjęcie ścieków Gmina będzie dokumentować wystawionymi fakturami VAT, które ujmowane będą w rejestrach sprzedaży. Inwestycja pod nazwą „ ... ” w ..., generować będzie dochody stanowiące dochód Gminy. Przedmiotowa inwestycja wykorzystywana będzie przez Gminę do działalności gospodarczej opodatkowanej, nie będzie służyła działalności gospodarczej jednostek budżetowych jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Inwestycja służyć będzie Gminie i nie zaistnieje fakt korzystania przez jednostki budżetowe z oczyszczalni, ponieważ jednostki budżetowe posiadają własne oczyszczalnie. Nabywane przez Gminę towary i usługi dotyczące budowy oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą, wykorzystywane będą przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz zaistnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do prowadzonej działalności gospodarczej w przedmiotowej oczyszczalni ścieków.
2017
22
lut

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Spółki oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków przez Gminę na realizację inwestycji.
Fragment:
Gmina (dalej: „ Gmina ” lub „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ VAT ”). W latach 2017-2018 Gmina zamierza zrealizować inwestycję pn. ..., (dalej: „ Inwestycja ”). W celu pozyskania funduszy na realizację Inwestycji Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy na operacje typu „ Gospodarka wodno–ściekowa ” w ramach poddziałania: „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wydatki Gminy związane z realizacją Inwestycji będą dokumentowane przez jej kontrahentów fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Gmina nie podjęła jeszcze decyzji w jaki sposób majątek będzie finalnie wykorzystywany po zakończeniu Inwestycji, jednak rozważa przekazanie wytworzonych środków trwałych w nieodpłatne administrowanie Z. Sp. z o. o. (dalej: Spółka lub Z.), w której to Spółce Gmina posiada 100% udziałów. Przedmiotem działalności Z. jest przede wszystkim zbiorowe dostarczanie wody i energii cieplnej, odprowadzanie ścieków oraz zarządzanie zasobem lokalowym Gminy.
2017
22
lut

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną Gminy z następujących względów: forma przekazania - umowa użyczenia nie rodzi skutków podatkowych, nie służy czynnościom opodatkowanym Gminy; użyczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, podatnikiem podatku VAT od niewielkich, symbolicznych wpłat dokonywanych przez organizacje pozarządowe na konto domu kultury z tytułu najmu, mediów będzie nie Gmina lecz dom kultury, zatem Gmina nie będzie podatnikiem podatku VAT w tym zakresie. Od strony Gminy w dalszym ciągu nie będzie związku ze sprzedażą opodatkowaną wydatkowanych środków, od wydatków na remont obiektu będącego przedmiotem wniosku nie przysługiwało Gminie prawo odliczenia podatku VAT, a Gmina nadal jest właścicielem obiektu będącego przedmiotem umowy użyczenia. W opinii Gminy nie ma ona prawa do odzyskania podatku VAT z uwagi na brak związku ze sprzedażą opodatkowaną w całości i w części (art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) - obiekt przekazano w formie umowy użyczenia domowi kultury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
22
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Przydomowe oczyszczalnie ścieków po ich wybudowaniu będą stanowiły własność Gminy, a mieszkańcom zostaną przekazane w nieodpłatne użytkowanie. Z tytułu przekazania w nieodpłatne użytkowanie Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat, ani też nie będzie ponosiła żadnych wydatków związanych z późniejszą eksploatacją tych oczyszczalni. Wydatki poniesione na realizację zadania zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy, tj. na Gminę. Realizacja przedmiotowego zadania w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) należy do zadań własnych gminy. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Art. 7 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy stanowi, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy - w szczególności zadania te obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
2017
22
lut

Istota:
Odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu związanych z realizacją inwestycji.
Fragment:
Z tytułu jego użytkowania Gmina nie będzie pobierała opłat. Dla tegoż przedsięwzięcia Gmina Chodzież zamierza ubiegać się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obiekt będący przedmiotem inwestycji, będzie ogólnodostępny. Z tytułu jego użytkowania Gmina nie będzie pobierała opłat. W związku z powyższym zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a zatem będzie związana z wykonywaniem czynności niepodlegających temu podatkowi. Opisana we wniosku inwestycja będzie realizowana w związku z działalnością statutową Gminy i należy do zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 10 (kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych). W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Gmina będzie miała prawo do odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania.
2017
18
lut

Istota:
Gmina będzie miała możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadań pn.: „Przebudowa (modernizacja) hydroforni w S., budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w P., przebudowa sieci wodociągowej w L.”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca będzie działać jako podatnik VAT a wydatki związane z realizacją inwestycji będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.
Fragment:
W celu poprawy tych warunków Gmina zamierza realizować zadania inwestycyjne pn.: „ Przebudowa (modernizacja) hydroforni w S., budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w P., przebudowa sieci wodociągowej w L. ”? Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym o energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadań wystawiane będą na Gminę. Efekty realizacji zadań będą wykorzystywane do celów zarobkowych i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina jest właścicielem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Dochody ze sprzedaży wody, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych stanowią dochód Gminy. Czynności związane z realizacją zadań własnych Gminy w sprawie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych realizowane są na podstawie umów cywilnoprawnych (między Gminą-dostawca, a mieszkańcami-odbiorca). Całość wytworzonej infrastruktury w ramach planowanej inwestycji będzie wykorzystywana przez Gminę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
18
lut

Istota:
Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w A”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie zostały spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją inwestycji nie służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.
Fragment:
Gmina zrealizowała operację pn. „Przebudowa drogi gminnej w A, która uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji to poprawa dostępności komunikacyjnej 20 nieruchomości poprzez przebudowę drogi o długości 0,459 km. Inwestycja została zrealizowana na gruncie stanowiącym własność Gminy. Powstała droga o długości 0,459 km o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 2785,00 m 2 i 20 zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 396,00 m 2 . Korzystanie z drogi jest nieodpłatne i ogólniedostępne. Wnioskodawca nie planuje przekazania prawa własności wybudowanej infrastruktury. W ramach operacji Gmina nabyła następujące usługi: prace projektowe, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Faktury zostały wystawione na Gminę. Nabyte usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może odzyskać uiszczony w związku z realizacją operacji pn. „ Przebudowa drogi gminnej w A ” podatek od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja operacji nie służy sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie występują czynności opodatkowane.
2017
18
lut

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania przez Gminę czynności nieodpłatnego udostępniania hali sportowej przez szkołę, opodatkowania przez Gminę czynności wynajmu ww. hali przez szkołę, sposobu dokonania korekty nieodliczonego uprzednio przez Gminę podatku naliczonego związanego z jej remontem i zakupem wyposażenia oraz prawa Gminy do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z bieżącym jej utrzymaniem.
Fragment:
(...) Gminę czynności nieodpłatnego udostępniania hali sportowej przez szkołę oraz opodatkowania przez Gminę czynności wynajmu ww. hali przez szkołę - jest prawidłowe, sposobu dokonania korekty nieodliczonego uprzednio przez Gminę podatku naliczonego związanego z remontem hali sportowej i zakupem wyposażenia do niej oraz prawa Gminy do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z bieżącym jej utrzymaniem - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 21 listopada 2013 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania przez Gminę czynności nieodpłatnego udostępniania hali sportowej przez szkołę, opodatkowania przez Gminę czynności wynajmu ww. hali przez szkołę, sposobu dokonania korekty nieodliczonego uprzednio przez Gminę podatku naliczonego związanego z jej remontem i zakupem wyposażenia oraz prawa Gminy do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z bieżącym jej utrzymaniem. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
2017
18
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Faktury za usługi, które „ sprzedaję ” (z gospodarowania majątkiem), wystawiane są przez Gminę z NIP Gminy. W chwili obecnej Gmina zamierza złożyć wniosek o dotację na zadanie pn. „ ... ”. W przypadku otrzymania wsparcia Gmina podpisze umowę na dofinasowanie. W ramach ww. umowy Gmina przeprowadzi zamówienie publiczne na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w M. Wykonawca za wykonaną usługę wystawi Gminie fakturę VAT. Gmina będzie właścicielem przebudowanej infrastruktury. Zarządzanie obiektem, jego eksploatacja, utrzymanie oraz świadczenie usług z jego wykorzystaniem w chwili obecnej jest powierzone podmiotowi zewnętrznemu na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej. Podmiot świadczy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ponosi koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody. Jest podatnikiem podatku VAT. Podmiot płaci na rzecz Gminy czynsz za administrowanie infrastrukturą na podstawie wystawionych comiesięcznie faktur VAT. Z tytułu czynszu po stronie Gminy powstanie podatek należny. Podmiotem zewnętrznym, któremu zlecono realizację zadania polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę odbiorców z terenu Gminy jest firma: W. Sp. z o. o. Umowę cywilnoprawną ze Spółką W.
2017
18
lut

Istota:
Opodatkowanie usług w zakresie odbioru ścieków oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi.
Fragment:
(...) Gminę usług w zakresie odbioru ścieków stanowi/będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT; Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją Inwestycji; Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące związane z eksploatacją majątku; Odliczenia powyższych kwot podatku naliczonego Gmina powinna dokonać w oparciu o zasady przewidziane w art. 86 ustawy o VAT, tj. w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał/powstanie obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w okresie, w którym Gmina otrzymała/otrzyma poszczególne faktury, co w zakresie wydatków przeszłych będzie prowadziło do korekty stosownych deklaracji VAT złożonych przez Gminę. Uzasadnienie stanowiska Gminy: Ad 1. Opodatkowanie VAT usług w zakresie odbioru ścieków świadczonych przez Gminę. Mając na względzie fakt, iż majątek powstały/nabyty w ramach realizacji Inwestycji pozostaje/pozostanie własnością Gminy i Gmina otrzymuje/będzie otrzymywała na mocy umów cywilnoprawnych odpowiednie wynagrodzenie od mieszkańców za odbiór ścieków, należy uznać, że odpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru ścieków przez Gminę jest/będzie odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu przepisów o VAT.
2017
18
lut

Istota:
Zastosowanie stawki 8%do czynności przyłączenia odbiorców do sieci wodociągowej.
Fragment:
W związku z inwestycjami w zakresie Infrastruktury, Gmina zawierała z zainteresowanymi mieszkańcami (dalej: „ Mieszkańcy ”, „ Odbiorcy ”) umowy cywilnoprawne dotyczące przyłączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych na terenie Gminy. Zgodnie z umową, Mieszkańcy uiszczali opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej w określonej wysokości. Mieszkańcy zainteresowani podłączeniem do budowanej sieci wodociągowej, dokonywali wpłat jednorazowych lub wpłat w ratach na rzecz Gminy. Wpłaty (z kasowego punktu widzenia wpływu pieniądza) były pobierane w trakcie trwania budowy Infrastruktury. Wnioskodawca wskazuje, że po podpisaniu umowy Gmina przystępowała do realizacji inwestycji. Mieszkańcy uiszczali wpłaty w trakcie jej trwania i ostatecznie każdy z nich powinien był uiścić całą wysokość opłaty za przyłączenie. Gmina nie wyklucza zawierania podobnych umów także w przyszłości. Gmina nie wyklucza również zawierania w przyszłości umów w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych na terenie Gminy. Usługę przyłączenia do sieci wodociągowej Gmina zaklasyfikowała pod pozycją: 36.00.20.0 „ usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: „ PKWiU ”), wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „ PKWiU 2008 ”).
2017
15
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gmina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.