Gmina | Interpretacje podatkowe

Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych, brak obowiązku opodatkowania czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji po zakończeniu projektu, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu oraz brak uznania otrzymanego dofinansowania za dotację stanowiącą podstawę opodatkowania.
Fragment:
Nie można uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne (mieszkańców) deklarujące uczestnictwo w projekcie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które zostaną wykonane przez Gminę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które ma zostać wykonane przez Gminę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, Gmina zawierając umowę z wykonawcą robót dotyczących instalacji kolektorów słonecznych oraz umowy z mieszkańcami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie (zaliczki) z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi montażu kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
23
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu przez Gminę.
Fragment:
Uruchomienie e-usług będzie połączone z integracją systemów informatycznych, wdrożeniem rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne w Urzędzie Gminy i placówkach edukacyjnych. Termin realizacji projektu: 17 października 2016 r. podpisano aneks do studium wykonalności i poniesiono wydatek, planowane zakończenie 30 czerwca 2018 r. W wyniku realizacji projektu nie będą generowane żadne przychody, w związku z tym brak jest czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (nie wystąpi sprzedaż opodatkowana). Towary i usługi nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Produkty projektu będą służyły działalności administracyjnej (nieopodatkowanej), zatem Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w projekcie. Gmina składa deklaracje VAT -7. Faktury za towary i usługi w ramach realizowanej inwestycji wystawiane będą na Gminę. Gmina będzie dokonywać płatności na rzecz Wykonawcy. Właścicielem majątku powstałego w wyniku planowanego wdrożenia e-usług będzie Wnioskodawca – Gmina. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z realizacją projektu Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawo do zwrotu różnicy podatku VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy brak jest prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na realizację Projektu, gdyż inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (...)”.
Fragment:
Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych „ od podstaw ”, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a tym samym Gmina nie ma prawa ubiegania się o jego zwrot. Część mienia (droga) powstałego w wyniku realizacji tego projektu będzie ogólnodostępne mieszkańcom Gminy i podmiotom gospodarczym działającym na tym terenie i nie będzie wiązało się z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Gminę. Pozostała część mienia powstałego w wyniku realizacji przedmiotowego zadania, tj. sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami zostały nieodpłatnie przekazane do używania przez podmioty, które jako jedyne posiadają zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy, a tym samym również nie będzie wiązało się z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Gminę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez OPS.
Fragment:
Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należą czynności w zakresie pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 17 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W świetle powyższego mając na uwadze, że Gmina świadcząc czynności opisane we wniosku (poprzez OPS) będzie niewątpliwie wykonywała zadania własne oraz zadania zlecone w ramach reżimu publicznoprawnego (jako organ władzy publicznej) nie powinna być uznana w tym zakresie za podatnika VAT. Opisane we wniosku czynności, wykonywane są przez Gminę w oparciu o wydawane decyzje administracyjne. Natomiast ww. opłaty pobierane w związku z wykonywaniem tych zadań publicznych i mają charakter administracyjnoprawny. Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (dalej: WSA).
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami związanymi z planowaną inwestycją pn. „Kompleks rekreacyjny (...)”.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powyższej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Zadania własne obejmują sprawy m.in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy). Z opisu sprawy wynika, że Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wnioskodawca planuje budowę „ Kompleksu rekreacyjnego (...) ”. Celem operacji jest wykonanie następujących elementów: utwardzenie terenu dla inwestycji „ Tor (...) ” o długości 450 mb, budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w postaci toru rowerowego o powierzchni 1050 m 2 , c) zakup i montaż trzech urządzeń siłowni zewnętrznej – ma to na celu stworzenie miejsca rekreacji uwzględniającego przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wymagane jest aby Beneficjent przedłożył przed dniem zakończenia realizacji inwestycji – indywidualną interpretację podatkową z informacją czy Beneficjent ma możliwość lub nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „ Kompleks rekreacyjny (...) ”.
2017
23
wrz

Istota:
Uznanie za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT świadczenia przez Gminę odpłatnej usługi przesyłu wody, oraz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z odpłatną usługą przesyłu wody.
Fragment:
Jednocześnie zamiarem Gminy jest, aby taki sposób gospodarowania majątkiem był utrzymywany w przyszłości, tj. przez okres co najmniej 10 lat od oddania sieci do użytkowania. Wybudowana sieć wodociągowa będzie służyła Gminie wyłącznie do wykonywania odpłatnie usług przesyłu na rzecz Spółki, co oznacza, że ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji będą miały związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi Gminy i nie będą miały związku z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (w szczególności sieć wodociągowa nie będzie służyła Urzędowi Miasta i Gminy lub jednostkom organizacyjnym Gminy do wykonywania nieodpłatnych zadań własnych). W związku z powyższym oraz w odniesieniu do stanowiska Gminy przedstawionego w uzasadnieniu do pytania oznaczonego nr 1, Gmina będzie ponosiła wydatki na budowę sieci wodociągowej jako podatnik VAT, a wydatki te będą służyły Gminie wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W konsekwencji, spełnione zostaną przesłanki pozytywne do zaistnienia prawa do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych na budowę wodociągu. Ponadto, w opisanej sytuacji nie wystąpi żadna z negatywnych przesłanek prawa do odliczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1454) z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja VAT w Gminie, gdzie Gmina wraz z jednostkami budżetowymi stanowi jednego podatnika VAT i podatek od czynności realizowanych przez jednostki organizacyjne będzie rozliczany w jednej deklaracji składanej przez Gminę. Gmina przeznaczyła do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem działki 251/25 (Bi) o powierzchni 2,4885 ha położoną na terenie Gminy. Do przetargu przystąpił główny dzierżawca części nieruchomości, tj. o powierzchni 1,00 ha, wykupił całą nieruchomość o powierzchni 2,4885 ha. Ponieważ Gmina miała wątpliwości co do zastosowania prawidłowej stawki VAT, transakcja sprzedaży została opodatkowana 23% VAT. Gmina nabyła nieruchomość dz. nr 251/25 (...) o powierzchni 2,4885 ha zabudowaną stodołą i oborą, co stanowi jeden budynek magazynowy z przeznaczeniem na bazę magazynowo-sprzętową do utrzymania dróg gminnych oraz rozbudowę Zakładu Gospodarki Komunalnej umową przeniesienia własności od Agencji Nieruchomości Rolnych o wartości 14.360,54 zł, określonej w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 28 lutego 2005 r. W dniu 13 marca 2008 r. Gmina decyzją w sprawie ustanowienia trwałego zarządu przekazała zabudowania położone na ww. działce na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy – Zakładu Gospodarki Komunalnej.
2017
23
wrz

Istota:
Należy stwierdzić, że w odniesieniu do realizowanego projektu Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, tj. Gmina nie ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki (nabycie towarów i usług) związanych z realizacją inwestycji (dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji w zakresie Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”), polegającej na zagospodarowaniu terenu przy świetlicy - budowa boiska wielofunkcyjnego, zakup wyposażenia boiska, budowa siłowni plenerowej wraz z zakupem urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń, budowa placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, ogrodzenie terenu.
Fragment:
W omawianym zdarzeniu, warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż, jak wskazał Wnioskodawca, utworzenie na obszarze działki, stanowiącej własność Gminy, bazy sportowo-rekreacyjnej służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy. Poniesione wydatki na ww. inwestycję nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych. Gmina wprawdzie, zawarła umowę użyczenia w 2008 r. - nieodpłatne użyczenie gruntu oraz nieruchomości - świetlicy wiejskiej, z Gminnym Centrum Kultury, jednakże nieodpłatne użyczenie gruntu oraz nieruchomości nastąpi w strukturach jednego podatnika , wobec czego nie jest to czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca we wniosku wyraźnie wskazał, że w Gminie od dnia 1 stycznia 2017 r. funkcjonuje scentralizowany system prowadzenia rozliczeń podatkowych Gminy oraz jej jednostek, co skutkuje składaniem jednej deklaracji VAT dla Gminy wraz z jej jednostkami. Wobec tego, należy stwierdzić, że w odniesieniu do realizowanego projektu Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, tj. Gmina nie ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki (nabycie towarów (...)
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu (...)”.
Fragment:
Jeżeli zatem dana czynność ma miejsce w ramach wykonywania zadań nałożonych na gminę odrębnymi przepisami prawa i nie ma formy umowy cywilnoprawnej – nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ze względu na brak pojawienia się przesłanki podmiotowej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Podkreślenia wymaga, że w przypadku gmin wykonywanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych ma charakter publicznoprawny, a gminy zostały powołane do realizacji tych zadań. Co więcej, w odniesieniu do realizacji tych zadań Gmina nie działa jako podmiot profesjonalny biorący udział w obrocie gospodarczym. Obowiązki Gminy w tym zakresie wynikają z przepisów prawa, które określają sposób i zakres ich wykonywania. W konsekwencji, realizując Inwestycję polegającą na budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, Gmina nie działa jako podatnik VAT. Brak związku pomiędzy wydatkami a działalnością opodatkowaną. Z literalnej interpretacji art. 86 ust. 1 ustawy o VAT bezpośrednio wynika, że odliczyć można podatek naliczony związany z transakcjami, których następstwem jest określenie podatku należnego.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie m.in. uznania świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ za czynność podlegającą opodatkowaniu, stawki podatku dla świadczonej przez Gminę usługi oraz ustalenia podstawy opodatkowania dla tej czynności.
Fragment:
W związku z wykonywaniem ww. prac Projektanci i Wykonawcy wystawiają lub będą wystawiali na Gminę faktury VAT. W konsekwencji Gmina nie wykonuje/nie wykona de facto prac projektowych ani robót budowlanych. Niemniej, na gruncie ekonomicznym, zakupione od Projektantów i Wykonawców usługi będą w pewnym stopniu elementem świadczenia, które Gmina wykona na rzecz Mieszkańców. Mieszkańcy będą zatem bezpośrednimi beneficjentami (odbiorcami) POŚ. Gmina wskazuje, że wykonywanie przez nią wyżej opisanych czynności związanych z budową POŚ przyczyni się do uregulowania gospodarki ściekowej w Gminie. Poprzez zapewnienie mieszkańcom z terenu Gminy nowoczesnych i sprzyjających środowisku rozwiązań w zakresie odprowadzania ścieków (zwłaszcza w porównaniu z dotychczas użytkowanymi zbiornikami bezodpływowymi) Gmina zamierza wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego. Zatem opisana w stanie faktycznym usługa dotyczy kompleksowego usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych przy wykorzystaniu instalacji POŚ. Gmina wskazuje, iż wystąpiła do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi z wnioskiem o potwierdzenie klasyfikacji statystycznej wykonywanych przez Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „ PKWiU ”).
2017
23
wrz

Istota:
Czy Gmina w obecnym stanie prawnym ma możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu?
Fragment:
Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego jest „ płatnikiem ” podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), której nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Gmina nie dokonała żadnych zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi w związku z którymi można byłoby odliczyć podatek naliczony. Gmina odprowadza podatek od towarów i usług tylko od czynności związanych z: czynszami, najmem lokali, dzierżawą mienia komunalnego, sprzedażą mienia komunalnego, użytkowaniem wieczystym nie odliczając podatku naliczonego. Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług bez możliwości jego odliczenia w związku z inwestycjami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w obecnym stanie prawnym ma możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku należnego z tytułu poniesionych wydatków i nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i uslug, bowiem inwestycja nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
23
wrz

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy budowie sieci kanalizacyjnej w ramach projektu.
Fragment:
Zakup usług i towarów w ramach zarządzenia i promocji projektu będą w całości dotyczyć prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej. Gmina odliczy 100% podatku naliczonego w fakturach zakupu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego przy budowie sieci kanalizacyjnej w ramach zadania p.n. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina uważa, iż będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego przy budowie sieci kanalizacyjnej w ramach zadania p.n. „ ... ”. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków od mieszkańców oraz budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej należy do zadań własnych gminy. W tym zakresie gmina prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków podlega opodatkowaniu stawką VAT 8%. Gmina odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek Vat z tego tytułu. Wybudowana sieć kanalizacyjna będzie służyła w całości czynnościom opodatkowanym i będzie służyła do prowadzonej działalności gospodarczej. Nie jest to czynność wykonywana poza działalnością gospodarczą gminy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
23
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie zrealizowane w ramach zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. W celu wybudowania sieci kanalizacji Gmina będzie dokonywać zakupów usług od podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego typu pracami budowlanymi. Podmioty te będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, nabycie od nich usług zostanie udokumentowane fakturami, z których będzie wynikał podatek VAT w stawce 23%. Podatek od towarów i usług w tym projekcie będzie kosztem niekwalifikowanym. Właścicielem i zarządcą nowowybudowanych sieci kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami ścieków będzie Gmina. Gmina będzie ponosić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, a faktury dokumentujące zakup towarów i usług związanych z realizacją inwestycji wystawiane będą na Gminę. Gmina będzie wykorzystywać infrastrukturę kanalizacji sanitarnej wyłącznie do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT, tj. w szczególności do: świadczenia usług w zakresie kanalizacji sanitarnej na rzecz mieszkańców Gminy (usługi opodatkowane odpowiednią stawką VAT). W tym miejscu należy dodać także, iż Gmina nie posiada Zakładu Komunalnego świadczącego usługi w ramach odbioru ścieków i będzie zawierała umowy cywilnoprawne z mieszkańcami we własnym imieniu i na własny rachunek.
2017
23
wrz

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Gminę na realizację projektu.
Fragment:
W ramach projektu dokonano podziału inwestycji na zadania, których wartość netto (bez podatku VAT) została zaliczona do wydatków kwalifikowanych: zadanie 1 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Gminy, zadanie 2 - Budowa instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Gminy, zadanie 3 - Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Źródła finansowania projektu zaplanowano: 70% wydatków kwalifikowanych wyniesie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 30% wydatków kwalifikowanych wyniesie wkład własny mieszkańców Gminy objętych projektem. Przed rozpoczęciem zadania zostaną podpisane z mieszkańcami Gminy umowy udziału w zadaniu, której zapisy będą określać, iż: Gmina zabezpieczy realizację projektu, tj. będzie odpowiedzialna za przygotowanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizację prac budowlanych oraz nadzór inwestorski, mieszkaniec Gminy (właściciel nieruchomości) zobowiąże się do wpłaty na rzecz Gminy kwoty stanowiącej 30% kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych (kwota brutto łącznie z podatkiem VAT), ustalonej odpowiednio do wielkości i rodzaju zainstalowanej instalacji oraz pokrycia kosztów studium wykonalności i nadzoru inwestorskiego (wydatek niekwalifikowany w ramach projektu) podzielonych proporcjonalnie na wszystkich uczestników projektu.
2017
23
wrz

Istota:
Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykonywaniem przedstawionej inwestycji?
Fragment:
Poniesione wydatki zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanych faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykonywaniem przedstawionej wyżej inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, działania związane z budową gminnego targowiska są działaniami publicznymi zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 730 z późn. zm.). Gmina nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykorzystaniem przedstawionej wyżej inwestycji, ponieważ nie będzie służyć wykonywaniu przez Gminę czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Dokonujący sprzedaży na terenie przedmiotowej inwestycji będą zobowiązani do uiszczenia opłaty targowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość opłaty ustala rada gminy w trybie określonym ustawowo. Gmina pobierając taką opłatę działa jako organ władzy publicznej.
2017
23
wrz

Istota:
Opodatkowanie wpłat mieszkańców, wpłat własnych Gminy, środków otrzymanych z PROW oraz moment powstania obowiązku podatkowego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz przepisy powołane w ww. zakresie należy zgodzić się ze stanowiskiem Gminy, że obowiązek podatkowy w przypadku wpłat mieszkańców oraz kwot uzyskanych z dotacji powstanie z chwilą otrzymania przez Gminę środków (wpłat mieszkańców, przekazania dotacji). W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie wskazać należy, że w przypadku opodatkowania wpłat własnych Gminy, które będą stanowić jej udział w realizację przedmiotowego projektu, - jak słusznie wskazała Gmina - „ wkład własny Gminy wniesiony w realizację projektu nie wypełnia dyspozycji ww. art. 5 ustawy. Nie dochodzi w tym przypadku po stronie Gminy do odpłatnej dostawy towaru bądź do odpłatnego świadczenia usług. Tym samym wkład własny Gminy w realizację projektu nie stanowi podstawy opodatkowania ”. Wobec powyższego udzielenie odpowiedzi w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia przez Gminę wkładu własnego w realizację przedmiotowej inwestycji należało uznać za bezprzedmiotowe. Ponadto należy nadmienić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy na gruncie sytuacji opisanej we wniosku ma zastosowanie tzw. odwrotne obciążenie (por. art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy), co wprawdzie nie może mieć wpływu na sam zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego, ale rzutuje na sposób skorzystania z tego prawa.
2017
23
wrz

Istota:
Uznanie usługi odpłatnego udostępniania infrastruktury kanalizacyjnej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz przyszłe wydatki bieżące związane z ww. infrastrukturą.
Fragment:
Mając na względzie przedstawiony stan prawny oraz to, że udostępniona infrastruktura kanalizacyjna do użytkowania na rzecz ZGK pozostanie własnością Gminy, zdaniem Gminy należy uznać, że świadczenie odpłatnego udostępniania przedmiotowej infrastruktury kanalizacyjnej na podstawie Umowy pomiędzy Gminą a ZGK, na gruncie ustawy o VAT będzie stanowić odpłatne świadczenie usług przez Gminę na rzecz ZGK. Gmina bowiem, w drodze wzajemnych ustaleń zawartych w Umowie udostępni infrastrukturę kanalizacyjną na rzecz ZGK, ponadto świadczenie to będzie czynnością odpłatną, ponieważ ZGK zobowiązany będzie do uiszczania na rzecz Gminy wynagrodzenia. Przedmiotowy stosunek prawny będzie zatem dwustronnie zobowiązujący i wzajemny. Odpowiednikiem świadczenia Gminy sprowadzającego się do udostępnienia przedmiotowej infrastruktury do użytkowania będzie świadczenie ZGK, polegające na uiszczaniu kwoty ustalonego wynagrodzenia. Skoro wynagrodzenie będzie stanowiło obligatoryjny element powyższego stosunku zobowiązaniowego, to świadczenie Gminy na rzecz ZGK będzie odpłatnym świadczeniem usług dla potrzeb VAT. Jednocześnie Gmina wskazuje, że jej zdaniem, zamierzone odpłatne udostępnienie przedmiotowej infrastruktury kanalizacyjnej na rzecz ZGK do użytkowania nie będzie czynnością zwolnioną od VAT bądź niepodlegającą opodatkowaniu VAT.
2017
21
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika określonego w rozporządzeniu.
Fragment:
Urząd Gminy S., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu oraz Centrum Obsługi Szkół w S. mieszczą się w jednym budynku - za zużycie wody i odprowadzane ścieki obciążany jest tylko Urząd Gminy. Urząd Gminy S. w imieniu Gminy S. świadczy usługi opodatkowane VAT, zwolnione z VAT oraz niepodlegające opodatkowaniu. Ponadto Urząd Gminy oraz GOPS w S. zajmują wspólnie drugi budynek - za wodę i ścieki obciążany jest również tylko Urząd Gminy Dodatkowo Urząd Gminy obciążany jest za zużycie wody i odprowadzanie ścieków na oczyszczalni ścieków, na której oczyszczane są wszystkie ścieki doprowadzane z gminnej kanalizacji - do której podłączone są budynki mieszkańców gminy, firm i instytucji opodatkowane podatkiem VAT oraz budynki jednostek budżetowych, które nie podlegają opodatkowaniu VAT. Dodatkowo na oczyszczalnię ścieków dostarczane są ścieki dowożone od odbiorców zewnętrznych - usługi opodatkowane VAT. Jednostki budżetowe wykonują następujące rodzaje działalności: 1. Urząd Gminy S. Wykonuje działalność inną niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust 2 ustawy o VAT wynikającą z zadań własnych nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami, realizowane przez Gminę w reżimie administracyjnym, publicznoprawnym – w szczególności pobór podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydawanie administracyjnych decyzji, pozwoleń i koncesji, utrzymanie i budowa ogólnodostępnej infrastruktury gminnej jak drogi, chodniki, oświetlenie, place zabaw, sale gimnastyczne, zapewnienie porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej itp.
2017
21
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Gmina będzie pobierała czynsz dzierżawny za wynajem wiat i miejsc niezadaszonych. Gmina będzie również ponosić koszty bieżące związane z utrzymaniem targowiska, tj. w szczególności utrzymania czystości, remonty i konserwacje. Po oddaniu inwestycji do użytkowania Gmina chce wprowadzić czynsz dzierżawny z tytułu udostępniania wiaty lub miejsca, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z korzystającymi ze stoisk handlowych. Gmina będzie wystawiać na rzecz podmiotów handlujących faktury VAT oraz odprowadzać VAT należny według podstawowej stawki VAT. Towary i usługi nabyte przez Gminę w celu realizacji projektu i po jego zakończeniu będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną. W kosztach inwestycji Gmina chciałaby ująć podatek od towarów i usług w całości jako koszt niekwalifikowany i wskazać w budżecie projektu jako wydatek niepodlegający refundacji ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z projektem na działce o pow. 1709,00 m2, znajdować się będzie wiata o powierzchni zabudowy 162,00 m2, natomiast powierzchnia handlowa stanowisk niezadaszonych wynosić będzie 115,25 m2. W uzupełnieniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2017 r. Gmina poinformowała, że od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku będzie pobierała opłatę targową.
2017
20
wrz

Istota:
1. Czy wpłaty dokonywane przez mieszkańców Gminy na rachunek bankowy Gminy na budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach projektu „...” podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawek 23% i 8% w zależności od miejsca zainstalowania instalacji oraz powierzchni budynku wg poniższego rozróżnienia:

a. zainstalowane na budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego nieprzekraczającej 300 m2, opodatkowane według stawki 8%,
b. zainstalowane na budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego powyżej 300 m2, opodatkowane według stawki 23%,
c. zainstalowane na budynku gospodarczym, opodatkowane według stawki 23%,
d. zainstalowane w systemie wolnostojącym na nieruchomości, np. na stelażu obok budynku opodatkowane według stawki 23% ?

2. Czy przekazanie po 5 latach przez Gminę prawa własności instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej mieszkańcom (uczestnikom projektu) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeżeli tak, to co stanowi podstawę opodatkowania? Jeżeli tak, to wg jakiej stawki?
3. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od całości (100%) zadania, wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu, w zakresie wydatków kwalifikowanych i nie kwalifikowanych w tym:

a. budową instalacji fotowoltaicznych,
b. budową instalacji kolektorów słonecznych,
c. przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego,
d. usługą inspektora nadzoru ?
Fragment:
W konsekwencji należy uznać, że w okresie trwałości projektu Gmina będzie świadczyła na rzecz swoich mieszkańców wpisującą się w cel prowadzonej działalności usługę przy użyciu wytworzonego w ramach projektu majątku należącego w tym okresie do Gminy. Usługę tę Gmina będzie wykonywała nieodpłatnie. Zatem czynność oddania mieszkańcom instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, które zostaną wykonane w ramach projektu (towarów stanowiących część przedsiębiorstwa Gminy) do bezpłatnego użytkowania nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na niewypełnienie przesłanek zawartych w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, ponieważ nieodpłatne świadczenie usług będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań własnych). W tym miejscu należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przekazanie przez Gminę prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców (uczestników projektu) po 5 latach od zakończenia projektu bez dodatkowego wynagrodzenia nie będzie stanowiło odrębnej czynności opodatkowanej podatkiem VAT lecz będzie stanowić końcowy etap usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców. Zaznaczenia jednak wymaga fakt, że w efekcie końcowym wystąpią czynności opodatkowane podatkiem VAT, a pobierane przez Wnioskodawcę wpłaty od mieszkańców stanowią wynagrodzenia za te właśnie czynności.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących realizacji inwestycji pn. „...”
Fragment:
Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącej drogi gminnej na terenie Gminy. Przebudowa obejmuje wymianę nawierzchni, podbudowę i wykonanie poboczy. Wszystkie elementy projektu będą udostępniane całkowicie nieodpłatnie i nie będą z tego tytułu pobierane żadne opłaty. W imieniu gminy powstałym majątkiem zarządzać będzie Burmistrz Gminy i Miasta. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. W przypadku tego przedsięwzięcia gmina realizuje zadanie, którego efektem będzie zaspokojenie tego typu potrzeb w zakresie rozwijania obszarów wiejskich. Powstała infrastruktura zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla gminy. Realizacja wnioskowanego projektu wpisuje się w działalność tzw. publicznoprawną w ramach, której Gmina działa w charakterze podatnika VAT. Zakup towarów i usług niezbędnych do przebudowy drogi gminnej nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Wszystkie zakupy są udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą jest Gmina. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina w związku z realizacją inwestycji pn. „ ... ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 związanego z operacją „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących wyżej wymienionej inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, przebudowa drogi w ramach realizacji projektu nie będzie służyła działalności opodatkowanej podatkiem VAT, gdyż korzystanie z drogi będzie nieodpłatne.
2017
19
wrz

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych.
Fragment:
Zdaniem Gminy, w związku z ponoszeniem wydatków mieszanych, które w pewnej części są/będą także związane z obszarem działalności Gminy, obejmującym zdarzenia spoza zakresu VAT, niewątpliwie nie dochodzi do przekazania towarów lub ich zużycia na cele osobiste Gminy ani jej pracowników, ani też do darowizn. W przypadku bowiem nieodpłatnego świadczenia usług, przykładowo w związku z nieodpłatnym udostępnianiem obiektów kulturalnych Gminy, np. celem organizacji spotkań sołeckich, wyborów czy rozmaitych przedsięwzięć aranżowanych przez organizacje charytatywne, nie ulega wątpliwości, iż taka czynność wynika z określonych zadań Gminy, a nie stanowi wykorzystania przedmiotowych obiektów na cele osobiste Gminy czy jej pracowników. Nie powinno budzić wątpliwości, iż są/będą to zdarzenia z zakresu zadań własnych Gminy i tym samym jej działalności (dodatkowo wykonywane poza reżimem cywilnoprawnym). Podsumowując, zdaniem Gminy, fakt iż nabywane przez nią towary i usługi mają/będą miały związek z wykonywaniem zadań własnych nałożonych ustawowo nie świadczy o wykorzystywaniu przez Gminę tych towarów i usług na cele osobiste. Ponoszone przez Gminę w tym zakresie wydatki, jak wynika z opisu sprawy, nie są/nie będą również ponoszone na cele określone w art. 8 ust. 5 ustawy o VAT. W konsekwencji, Gmina stoi na stanowisku, że w analizowanym przypadku, przysługuje/będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia odpowiedniej części podatku naliczonego od ponoszonych od dnia 1 stycznia 2016 r. wydatków mieszanych, ustalonej zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.
2017
19
wrz

Istota:
Częściowe odliczenie podatku
Fragment:
Podział godzin, w których Sprzęt drogowy jest przeznaczony do korzystania tj. odpłatnego wynajmowania oraz do wykorzystywania na cele gminne określa szczegółowo powyższe Zarządzenie Wójta Gminy. Pobierane opłaty za wynajem Sprzętu drogowego stanowią/będą stanowić dochód Gminy. Powyższe opłaty Gmina ujmuje/będzie ujmowała w rejestrach sprzedaży oraz rozlicza/będzie rozliczać z tego tytułu podatek należny w składanych deklaracjach VAT-7. Gmina w związku z zakupem powyższego Sprzętu drogowego poniosła określone wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące jak np. koszty napraw, wymiany części/elementów, itp. oraz będzie ponosić w przyszłości wydatki inwestycyjne, jak i bieżące, jak np. koszty napraw, wymiany części/elementów, itp. Poniesione przez Gminę wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę przez dostawców towarów, z wykazanymi na nich kwotami VAT. Natomiast wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące jakie zostaną poniesione przez Gminę ponoszone także będą udokumentowane fakturami VAT (z uwzględnieniem podatku VAT) wystawionymi na Gminę przez dostawców/usługodawców. Gmina pragnie podkreślić, iż w momencie nabycia towarów i usług w ramach zakupu Sprzętu drogowego była zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Tym samym Gmina ponosiła wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące na Sprzęt drogowy w ramach wykonywanej przez nią działalności gospodarczej i w konsekwencji już w momencie tego nabycia działała ona w charakterze podatnika VAT.
2017
16
wrz

Istota:
Częściowe odliczenie podatku.
Fragment:
Podział godzin, w których Sprzęt drogowy jest przeznaczony do korzystania tj. odpłatnego wynajmowania oraz do wykorzystywania na cele gminne określa szczegółowo powyższe Zarządzenie Wójta Gminy. Pobierane opłaty za wynajem Sprzętu drogowego stanowią/będą stanowić dochód Gminy. Powyższe opłaty Gmina ujmuje/będzie ujmowała w rejestrach sprzedaży oraz rozlicza/będzie rozliczać z tego tytułu podatek należny w składanych deklaracjach VAT-7. Gmina w związku z zakupem powyższego Sprzętu drogowego poniosła określone wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące jak np. koszty napraw, wymiany części/elementów, itp. oraz będzie ponosić w przyszłości wydatki inwestycyjne, jak i bieżące, jak np. koszty napraw, wymiany części/elementów, itp. Poniesione przez Gminę wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę przez dostawców towarów, z wykazanymi na nich kwotami VAT. Natomiast wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące jakie zostaną poniesione przez Gminę ponoszone także będą udokumentowane fakturami VAT (z uwzględnieniem podatku VAT) wystawionymi na Gminę przez dostawców/usługodawców. Gmina pragnie podkreślić, iż w momencie nabycia towarów i usług w ramach zakupu Sprzętu drogowego była zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Tym samym Gmina ponosiła wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące na Sprzęt drogowy w ramach wykonywanej przez nią działalności gospodarczej i w konsekwencji już w momencie tego nabycia działała ona w charakterze podatnika VAT.
2017
16
wrz

Istota:
Sposób odliczenia podatku.
Fragment:
Podział godzin, w których Sprzęt drogowy jest przeznaczony do korzystania tj. odpłatnego wynajmowania oraz do wykorzystywania na cele gminne określa szczegółowo powyższe Zarządzenie Wójta Gminy. Pobierane opłaty za wynajem Sprzętu drogowego stanowią/będą stanowić dochód Gminy. Powyższe opłaty Gmina ujmuje/będzie ujmowała w rejestrach sprzedaży oraz rozlicza/będzie rozliczać z tego tytułu podatek należny w składanych deklaracjach VAT-7. Gmina w związku z zakupem powyższego Sprzętu drogowego poniosła określone wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące jak np. koszty napraw, wymiany części/elementów, itp. oraz będzie ponosić w przyszłości wydatki inwestycyjne, jak i bieżące, jak np. koszty napraw, wymiany części/elementów, itp. Poniesione przez Gminę wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę przez dostawców towarów, z wykazanymi na nich kwotami VAT. Natomiast wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące jakie zostaną poniesione przez Gminę ponoszone także będą udokumentowane fakturami VAT (z uwzględnieniem podatku VAT) wystawionymi na Gminę przez dostawców/usługodawców. Gmina pragnie podkreślić, iż w momencie nabycia towarów i usług w ramach zakupu Sprzętu drogowego była zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Tym samym Gmina ponosiła wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące na Sprzęt drogowy w ramach wykonywanej przez nią działalności gospodarczej i w konsekwencji już w momencie tego nabycia działała ona w charakterze podatnika VAT.
2017
16
wrz

Istota:
Czy Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedmiotowego szaletu miejskiego (wydatków bieżących i inwestycyjnych)?
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że na terenie Gminy znajduje się szalet miejski, stanowiący własność Gminy. Gmina zawarła umowę z firmą na obsługę szaletu miejskiego, w ramach której firma zapewnia środki czystości i utrzymuje w obiekcie porządek. Firma w ramach umowy otrzymuje od Gminy wynagrodzenie miesięczne na podstawie wystawionej faktury. Ponadto usługobiorca zobowiązany jest do pobierania określonej opłaty od każdej osoby korzystającej z szaletu i odprowadzenia uzyskanej kwoty na konto Urzędu Miejskiego. Rozliczenie następuje na podstawie wydanych biletów. Nie ma możliwości bezpłatnego skorzystania z ww. usługi. Pobieranie opłat mieści się w ramach własnych Gminy. Gmina ponosi bieżące wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego w odpowiednim stanie technicznym, w tym w szczególności koszty wody, ścieków, prądu, itp. W przyszłości Gmina może również ponosić wydatki związane z z jego remontem czy przeglądem technicznym. Wydatki te są/będą dokumentowane przez dostawców/usługodawców wystawionymi na Gminę fakturami VAT. Opłaty za użytkowanie przedmiotowych toalet stanowią dochód Gminy. Gmina nie nalicza z tego tytułu VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi fakt, czy Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego (...)
2017
16
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
W celu możliwości sfinansowania wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu/zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarom Wiejskich na lata 2014–2020, operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędności energii ”. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie w wyniku czego zostały zawarte umowy między Gminą a Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy finansowej na wymienione na wstępie zadanie. Zadanie realizowane jest na drogach stanowiących własność Gminy i jest zarządzane przez Gminę. Drogi są ogólnodostępne i niepodlegające czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Przebudowywana droga jest ogólnodostępna i nie podlega czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zarówno na dzień dzisiejszy jak i po realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych posiada status drogi publicznej nie generującej żadnych przychodów zarządzającemu czyli Gminie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będąc właścicielem a tym samym zarządcą drogi gminnej w miejscowości D. będącej drogą publiczną ogólnodostępną, na której nie są wykonywane czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług nie ma prawa do zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
16
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
W celu możliwości sfinansowania wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu/zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarom Wiejskich na lata 2014–2020, operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędności energii ”. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie w wyniku czego zostały zawarte umowy między Gminą a Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy finansowej na wymienione na wstępie zadanie. Zadanie realizowane jest na drogach stanowiących własność Gminy i jest zarządzane przez Gminę. Drogi są ogólnodostępne i niepodlegające czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Przebudowywana droga jest ogólnodostępna i nie podlega czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zarówno na dzień dzisiejszy jak i po realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych posiada status drogi publicznej nie generującej żadnych przychodów zarządzającemu czyli Gminie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będąc właścicielem a tym samym zarządcą drogi dz. nr 207 w miejscowości R. będącej drogą publiczną ogólnodostępną na której nie są wykonywane czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług nie ma prawa do zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
16
wrz

Istota:
Ustalenie, czy realizowane przez Gminę (za pośrednictwem Zakładu) odpłatne czynności polegające na zaopatrzeniu w wodę, wykonywane na rzecz podmiotów trzecich (na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych) będą stanowiły usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
(...) Gminy i Zakładu. W związku z tym, od tego dnia zakład nie figuruje już jako odrębny od Gminy podatnik VAT. Gmina, poprzez Zakład będzie wykorzystywała przedmiotową Infrastrukturę przede wszystkim w prowadzonej przez siebie działalności w zakresie dostarczania wody (przy użyciu sieci wodociągowych) na rzecz podmiotów trzecich (m.in. mieszkańców Gminy) na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Gmina, za pośrednictwem Zakładu, pobiera opłaty za powyższe czynności. Wykonywane czynności będą dokumentowane wystawianymi przez Gminę (za pośrednictwem Zakładu) fakturami VAT. Ponadto, z Infrastruktury w niewielkim/marginalnym zakresie będą również korzystały jednostki organizacyjne Gminy, tj. np. szkoły i/lub przedszkola będące jednostkami budżetowymi niebędącymi odrębnymi od Gminy podatnikami VAT, zlokalizowane w powyższych 6 miejscowościach, do których finalnie trafi woda. Wykorzystywanie Infrastruktury do czynności realizowanych na rzecz należących do Gmin jednostek, Gmina uznaje za czynności niepodlegające ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Wobec tego dokumentowanie ich i rozliczanie odbywa się z pomocą innych niż faktura VAT dokumentów, np. not księgowych.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na inwestycję pn. „...” oraz zastosowania przy obliczeniu podatku naliczonego od inwestycji budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej prewspółczynnika zakładu budżetowego.
Fragment:
Inwestycja pn. „ ... ” planowana jest do realizacji w roku bieżącym tj. 2017 do końca roku, wydatki z tytułu zakupów związanych z ww. inwestycją Gmina będzie dokonywać w roku 2017. Zostało ogłoszone już zamówienie publiczne na stronie BIP Urzędu Gminy. Zakupy, jakie będą dokonywane w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” będą udokumentowane fakturami VAT, na których nabywcą będzie Gmina. Budowana infrastruktura wodno-kanalizacyjna będzie wykorzystywana do odprowadzania ścieków i doprowadzania wody z/do budynków mieszkańców gminy (przedsiębiorców działających na terenie gminy) na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, czyli wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Gmina posiada możliwość odzyskania podatku VAT od inwestycji związanej z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tzn. czy gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na tą inwestycję? Czy w sytuacji, w której Gmina przekazała sieć wodociągowo-kanalizacyjną swojemu zakładowi budżetowemu działającemu, jako Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, który realizuje zadania własne gminy, może zastosować przy obliczeniu podatku naliczonego od inwestycji budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej prewspółczynnik ww. zakładu budżetowego? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1 Opisany powyżej stan faktyczny w ocenie Wnioskodawcy daje możliwość gminie do odzyskania podatku VAT od inwestycji związanej z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
2017
16
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gmina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.