Gmina | Interpretacje podatkowe

Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy A z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości B do dróg wyższej kategorii”.
Fragment:
Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy A z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości B do dróg wyższej kategorii ”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Roboty budowlane nie zostały zakończone. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Gmina będzie zajmowała się zarządzaniem i utrzymaniem powstałej infrastruktury drogowej. Wydatki, które Gmina poniosła przy realizacji projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Gmina nie wykonuje czynności opodatkowanych w tym zakresie. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
27
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie”.
Fragment:
Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii należy także do zadań własnych gminy określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, ze zm.). Gmina pragnie również zaznaczyć, iż majątek powstały wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji będzie stanowił majątek Gminy i będzie służył wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy. Gmina nie pobiera i nie będzie pobierała od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z przedmiotowego oświetlenia. Nabyte towary i usługi związane z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy będą służyć czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedmiotowe oświetlenie nie będzie przez Gminę wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Mając na względzie fakt, że przedmiotowe oświetlenie będzie służyło Gminie jedynie na potrzeby realizacji jej zadań własnych w zakresie planowania i finansowania oświetlenia miejsc publicznych, to w przedmiotowej sprawie Gmina nie będzie wykonywała świadczeń podlegających opodatkowaniu VAT, a co za tym idzie nie będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z modernizacją oświetlenia zewnętrznego.
2017
27
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) – podstawa prawna działania art. 7 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy: „Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Gminę ..., ul. .... Pełna nazwa zadania: „ ... ”. Przedział czasowy przewidywany do realizacji zadania: 15.05.2017 r. – 31.12.2017 r. W piśmie z dnia 10 maja 2017 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w odniesieniu do planowanego zadania ma prawną możliwość do odliczenia podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina nie uzyska żadnych dochodów.
2017
27
maj

Istota:
Brak możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
Fragment:
W przypadku Gminy ... zakupiony będzie średni / ciężki samochód z przeznaczeniem dla OSP w Chodlu niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Gminę, która zostanie obciążona podatkiem VAT. Po dokonaniu zakupu pojazd zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych Gminy, a następnie przekazany jednostce OSP w bezpłatne użytkowanie i będzie wykorzystywany do działań ratowniczych (np. wypadki i kolizje drogowe, klęski żywiołowe itp.). Projekt jako całość ma charakter niekomercyjny – zakupione wozy strażackie nie będą wykonywać żadnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, skutkujących sprzedażą opodatkowaną, a wykorzystywane będą wyłącznie do realizowania zadań własnych Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina jako partner w projekcie będzie miała możliwość odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2017
27
maj

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych. W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m. in. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (art. 7 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy). Gmina zamierza zakupić lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej .... Przedmiotowy pojazd zostanie nieodpłatnie oddany w użytkowanie OSP .... i będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia nieodpłatnych usług na rzecz mieszkańców Gminy w celu wykonywania działań ratowniczo - bojowych i nie będzie służył czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
2017
27
maj

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania
Fragment:
W konsekwencji, w ocenie Gminy, w przypadku gdy w zakresie realizacji danej czynności Gmina nie działa w charakterze podatnika VAT, nie jest możliwe opodatkowanie tej czynności. W związku z powyższym, zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku, nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w przytoczonym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkujące możliwość skorzystania przez Gminę z prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Zadania. Na powyższe, zdaniem Gminy nie powinien wpływać fakt odpłatnego dostarczania mediów do sąsiedniego budynku będącego własnością osoby fizycznej, odrębnego od Budynku Jednostki i nieobjętego zakresem realizowanego Zadania. Realizacja przedmiotowej Inwestycji nie ma bowiem związku z tymi czynnościami. W szczególności bowiem celem planowanego Zadania jest ograniczenie znacznych strat ciepła w Budynku Jednostki i umożliwienie utrzymania właściwej temperatury pomieszczeń w czasie sezonu grzewczego i temu będą służyć wydatki, związane z realizacją Zadania. Celem wydatków jakie Gmina poniesie w tym zakresie nie jest zapewnienie możliwości dostarczania mediów osobie fizycznej. Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2016 r., sygn.
2017
27
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizacje zużycia energii należy także do zadań własnych gminy określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku, druga z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego. Zmodernizowane oświetlenie uliczne będzie przez Gminę wykorzystywane do oświetlenia dróg znajdujących się na terenie Gminy. Z tytułu wykonywania tych czynności Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat, a powstały w związku z realizacją inwestycji majątek będzie służył wyłącznie zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, a więc wyłącznie realizacji zadań własnych gminy. W związku z tym zdaniem Gminy, przedmiotowe oświetlenie nie będzie przez Gminę wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
27
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania pn. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”. W ramach przedmiotowej inwestycji Gmina zrealizuje roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej o długości 0,37 km wraz z niezbędną infrastrukturą drogową. Po zrealizowaniu inwestycji Gmina nie będzie prowadziła w związku z przedmiotową inwestycją sprzedaży opodatkowanej. Jednocześnie odrębne przepisy prawa nakładają na Gminę obowiązek budowy i utrzymania dróg, w związku z czym powstała infrastruktura będzie zarządzana i utrzymywana przez Gminę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku VAT z faktur dotyczących opisanej inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją wyżej wskazanego zadania, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT z faktur dotyczących opisanej inwestycji ponieważ, powstała infrastruktura nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 oraz art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15.
2017
27
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy na rachunek bankowy Gminy na poczet pokrycia kosztów uczestnictwa w projekcie stawki podatkowej dla usługi montażu instalacji fotowoltaicznych brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania po 5 latach przez Gminę prawa własności instalacji mieszkańcom (uczestnikom projektu)brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności oddania przez Gminę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu podstawa opodatkowania z tytułu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców
Fragment:
Gmina będzie realizowała projekt w partnerstwie. Liderem projektu będzie Stowarzyszenie .... Obszaru Funkcjonalnego, którego Gmina jest członkiem. Zawarta umowa zapewni sfinansowanie 85% poniesionych na inwestycję kosztów kwalifikowanych. Projekt będzie polegał na dostawie, montażu, uruchomieniu i konfiguracji instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW na budynkach mieszkalnych (jednorodzinnych i wielomieszkaniowych) lub na gruncie oraz innych budynkach niemieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy, członka Stowarzyszenia ROF. Gmina będzie zawierała umowy z wykonawcami robót realizujących inwestycję, a zakup będzie udokumentowany fakturą VAT wystawioną na Gminę. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego będzie indywidualnie ponosiła koszty związane z realizacją przedmiotowego projektu. Otrzymane przez Gminę dofinansowanie będzie w całości przeznaczone na pokrycie 85% kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektu. Ponadto Gmina ze środków własnych poniesie koszty związane z podatkiem VAT. Gmina będzie realizowała inwestycję otrzymując za zakupione usługi faktury, na których będzie widniała jako nabywca. W cenie świadczonych na rzecz mieszkańców usług uwzględniona jest wartość wszelkich kosztów kwalifikowanych związanych z ich wykonaniem (dostawą towarów).
2017
27
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców gminy na rachunek bankowy Gminy z tytułu budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach projektu „....” oraz stawki podatkowej dla ww. czynności ustalenie podstawy opodatkowania dla usług polegających na montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii odliczenie lub uzyskanie zwrotu podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności oddania przez Gminę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazanie po 5 latach przez Gminę prawa własności instalacji mieszkańcom (uczestnikom projektu) -
Fragment:
Lider projektu będzie ogłaszał przetarg, zawierał umowy z wykonawcami robót realizującymi inwestycję, a zakup usług będzie udokumentowany fakturami VAT wystawionymi na każdą gminę oddzielnie w zakresie w jakim na terenie gminy będzie realizowana inwestycja. Gmina otrzyma faktury VAT dokumentujące zakup usług montażu instalacji na terenie gminy. Pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi mieszkańcami gminy zostaną zawarte umowy cywilnoprawne, które regulują wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe gminy oraz mieszkańców, czyli „ Właścicieli ” nieruchomości, na których będą instalowane instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. Zgodnie z tymi umowami instalacja nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, agroturystyki i będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Po zakończeniu prac montażowych, zamontowane urządzenia wchodzące w skład instalacji staną się własnością Gminy przez 5 lat od zakończenia projektu. W tym czasie Gmina użyczy instalacji „ Właścicielowi ” nieruchomości do korzystania zgodnie z przeznaczeniem tj. do produkcji energii elektrycznej i ciepłej wody. Właściciele nieruchomości, u których zamontowane zostaną przedmiotowe instalacje wpłacą do Gminy kwotę stanowiącą 17% kosztów kwalifikowanych projektu oraz 100% kosztów niekwalifikowanych w dwóch ratach: I rata w wysokości 50% po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku aplikacyjnego Gminy, II rata w wysokości 50% po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.
2017
27
maj

Istota:
Przekazywane pomiędzy Gminą i GZK dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków nie będą stanowiły elementu podstawy opodatkowania i Gmina nie powinna wykazywać z tego tytułu podatku VAT należnego, a przepływy finansowe uznać należy za pozostające poza zakresem VAT. W konsekwencji, niewykorzystana przez GZK część dotacji przedmiotowej za rok 2016, która została zwrócona Gminie w styczniu 2017 r. nie powinna być ujmowana przez Gminę w podstawie opodatkowania w rozliczeniu podatku VAT za styczeń 2017 r.
Fragment:
Oznacza to, że przy scentralizowanym modelu rozliczeń świadczenie jakichkolwiek czynności pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi tej samej gminy a gminą staje się świadczeniem wewnętrznym niepodlegającym podatkowi od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji i wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych. Wobec powyższego, podatnikiem VAT dla wszelkich czynności jest Gmina. Jak wynika z poczynionych ustaleń, po dokonanej centralizacji – to Gmina, będąca podatnikiem podatku VAT, a nie Zakład – wykonuje czynności w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz wszystkich taryfowych grup zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. Zatem w sytuacji, kiedy Gmina będzie udzielać dotacji z budżetu gminy do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz Zakładu, przy scentralizowanym modelu rozliczeń, świadczenie takich czynności pomiędzy Gminą a GZK jest świadczeniem wewnętrznym niepodlegającym podatkowi VAT. Z uwagi na przedstawiony we wniosku opis sprawy, przywołane powyżej przepisy prawa, należy uznać, że po dokonanej od 1 stycznia 2017 r. centralizacji, przekazywane przez Gminę z budżetu gminy na rzecz Zakładu dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków nie stanowią elementu podstawy opodatkowania.
2017
26
maj

Istota:
Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że przychody generowane na sprzedaży „wewnętrznej” należy rozumieć jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą danej jednostki, uprawniające co do zasady, do odliczenia VAT w pełnej wysokości. Jak wskazano powyżej wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy nie przesądza o kwalifikacji zakupów. Zatem, gdy jednostka organizacyjna realizuje jednocześnie działalność gospodarczą, jak i działalność inną niż gospodarcza (działalność poza VAT) i nie ma możliwości przypisania zakupów wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, to fakt ten powoduje, że jednostka będzie musiała stosować przepisy art. 86 ust. 2a w powiązaniu z § 3 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia.
Fragment:
W świetle powyższego Wnioskodawca uznał za istotne potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w zakresie zasad opodatkowania VAT świadczeń wewnętrznych, t.j. świadczeń świadczonych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy, oraz pomiędzy tymi jednostkami a Gminą. Transakcje zawierane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy, które są jednym podatnikiem VAT wraz z Gminą dokumentowane są notami księgowymi, które pozostają poza systemem VAT. Noty te są wystawiane przez Gminę na rzecz jej scentralizowanych jednostek organizacyjnych, przez scentralizowane jednostki organizacyjne Gminy na rzecz innych scentralizowanych jednostek organizacyjnych Gminy oraz przez te jednostki na rzecz Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT należnym, dokonywane przez Gminę i jej jednostki organizacyjne jako tzw. „ czynności wewnętrzne ”, powodują obowiązek stosowania przez nie prewspółczynnika uregulowanego przepisami art. 86 ust. 2a-2g ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT należnym, dokonywane przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, jako tzw. „ czynności wewnętrzne ”, nie powodują obowiązku stosowania przez nie prewspółczynnika uregulowanego przepisami art. 86 ust. 2a-2g ustawy o VAT. Jak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
26
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 446) Gmina zaspakaja zbiorowe potrzeby mieszkańców w tym między innymi w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień oraz promocji gminy. Realizowany projekt ma na celu umożliwienie mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Gminę skorzystanie z infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu publicznego w formie skweru z zielenią stanowiącą funkcję ozdobną, społeczną oraz wypoczynkową. W myśl przywoływanych powyżej przepisów Gmina uważa, że nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym Gmina uważa, że nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
26
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację zadania.
Fragment:
Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT z podległymi jednostkami. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład struktury Gminy tj.: Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Miejskie Nr ..., Przedszkole Miejskie Nr ..., Szkoła Podstawowa Nr ..., Szkoła Podstawowa Nr ..., Szkoła Podstawowa Nr ..., Gimnazjum Nr ..., Ośrodek Sportu i Turystyki, Centrum .... Podatnikiem i stroną w kontaktach na zewnątrz jest wyłącznie Gmina i to ona świadczy usługi opodatkowane i ma prawo do odliczenia VAT naliczonego, a zakłady budżetowe, jak i jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, czyli wszelkie czynności przez nie wykonane na rzecz osób trzecich rozliczane są przez Gminę, a czynności dokonywane w ramach Gminy zarówno pomiędzy jednostkami budżetowymi jak i zakładami budżetowymi mają charakter wewnętrzny. W związku z powyższym Gmina zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków na budowę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury terenów przy Jeziorze będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji na terenie miasta C., po centralizacji rozliczeń Gminy i jej jednostek.
2017
26
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Jednostki organizacyjne wchodzące w skład struktury Gminy tj.: Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Ośrodek Sportu i Turystyki, Centrum Usług Wspólnych. Podatnikiem i stroną w kontaktach na zewnątrz jest wyłącznie Gmina i to ona świadczy usługi opodatkowane i ma prawo do odliczenia VAT naliczonego, a zakłady budżetowe, jak i jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, czyli wszelkie czynności przez nie wykonane na rzecz osób trzecich rozliczane są przez Gminę, a czynności dokonywane w ramach Gminy zarówno pomiędzy jednostkami budżetowymi jak i zakładami budżetowymi mają charakter wewnętrzny. W związku z powyższym Gmina zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków na termomodernizację obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Ch., po centralizacji rozliczeń Gminy i jej jednostek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2017
26
maj

Istota:
Usług w zakresie uznania, że dokonując po centralizacji podatku VAT Gminy i jednostek organizacyjnych odliczeń podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina nie będzie zobowiązana do stosowania art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Zadania własne (statutowe) Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców Gmina realizuje jako podatnik VAT świadcząc, za pośrednictwem SZGK, opodatkowane podatkiem VAT usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz swoich mieszkańców oraz firm znajdujących się na obszarze Gminy. Gmina stoi na stanowisku, iż odbiorcami usług są tylko i wyłącznie te podmioty, które zawarły umowę cywilnoprawną dotyczącą świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków pomiędzy SZGK a finalnym odbiorcą (mieszkańcem lub firmą znajdująca się na obszarze Gminy). Jednostki organizacyjne Gminy (w tym SZGK) nie są identyfikowane jako odbiorcy usług w tym zakresie bowiem z drugiej strony musiałby istnieć podmiot świadczący tę usługę (świadczeniodawca). W związku z faktem iż świadczeniodawca i odbiorca są tym samym podmiotem (Jednostka Gminy - Jednostka Gminy) nie można świadczyć usług „ samemu sobie ”. Gmina nie dostrzega odbiorców świadczeń pomiędzy własnymi jednostkami - rozumując w ten sposób można by uznać (błędnie), że np. wydrukowanie kartki papieru przez pracownika Gminy, pożyczenie długopisu, a nawet zapalenie światła w budynku (z którego korzystają również inne jednostki mające siedzibę w tym samym budynku) byłoby uważane za świadczenie usług przez Gminę na rzecz Gminy (jednostka nie jest bowiem odrębnym od Gminy podmiotem). Jakiekolwiek wyodrębnianie jednostki organizacyjnej w samej jednostce jest absurdalne i musi doprowadzić do nielogicznych konkluzji.
2017
26
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu.
Fragment:
Realizacja powyższego projektu należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.). Gmina w ramach realizowanego projektu będzie nabywała towary i usługi, które nie będą wykorzystywane przez Gminę do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Faktury będą wystawiane na Gminę ..... Nabywane towary i usługi przez Gminę w ramach realizowanej inwestycji będą wykorzystywane w związku z zadaniami wynikającymi z zadań własnych Gminy i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Gmina będzie wykorzystywała budynek do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obiekt, którego dotyczy inwestycja, stanowi mienie Gminy i nie został ustanowiony trwały zarząd. Urząd Gminy .... realizuje nieodpłatne zadania publiczne Gminy (określone ustawą o samorządzie gminnym) z zakresu administracji i działa w formie jednostki budżetowej. Gmina działa jako organ władzy publicznej, wykonujący ustawowe czynności wobec społeczności lokalnej. Ponadto w ramach realizacji zadania Gmina może uznać koszt podatku VAT za kwalifikowalny, o ile nie może ubiegać się o jego zwrot.
2017
24
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania pn. „ XXX ” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”. W ramach przedmiotowej inwestycji Gmina zrealizuje roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej o długości 0,29 km wraz z niezbędną infrastrukturą drogową. Po zrealizowaniu inwestycji Gmina nie będzie prowadziła w związku z przedmiotową inwestycją sprzedaży opodatkowanej. Jednocześnie odrębne przepisy prawa nakładają na Gminę obowiązek budowy i utrzymania dróg, w związku z czym powstała infrastruktura będzie zarządzana i utrzymywana przez Gminę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących opisanej inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją wyżej wskazanego zadania nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług z faktur dotyczących opisanej inwestycji, ponieważ powstała infrastruktura nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 oraz art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, „ przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ”.
2017
24
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy oraz związanej z szaletami miejskimi.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 21 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 10 maja 2017 r. (dopłata) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy oraz związanej z szaletami miejskimi. We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”). Dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. W ramach swojej działalności Gmina dokonuje szeregu czynności, do wykonywania których zobowiązana jest na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm., dalej: „ ustawa o samorządzie gminnym ”). W ramach swojej działalności, Gmina wykonuje szereg czynności działając jako podatnik VAT tj. czynności opodatkowane podatkiem VAT oraz zwolnione od podatku VAT. W latach 2013-2015 Wnioskodawca zrealizował szereg inwestycji, w szczególności w zakresie: rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy (w szczególności: sieć kanalizacyjna i infrastruktura kanalizacyjna, pompy kanalizacyjne, itp.) - dalej: „ Inwestycje kanalizacyjne ”, inwestycje związane z szaletami miejskimi (dalej: „ Szalety ”). W celu zrealizowania wskazanych inwestycji, Gmina dokonała szeregu wydatków.
2017
24
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
Fragment:
Ze zbiornika nie będą korzystać jednostki organizacyjne Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację opisanej we wniosku inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację ww. inwestycji. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców. Po zakończeniu inwestycji Gmina będzie pobierać opłaty od odbiorców za zużycie wody i odprowadzenie ścieków wraz z podatkiem VAT wg stawki 8%. Gmina jest osobą prawną oraz czynnym podatnikiem VAT z tytułu czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Do zakresu działania Gminy należą sprawy publiczne zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446). Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), Gmina będzie wykonywała czynności opodatkowane w zakresie planowanej inwestycji po jej zakończeniu. W zaistniałej sprawie Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach dokumentujących realizację inwestycji, a podatek od towarów i usług stanowić będzie koszt niekwalifikowalny inwestycji.
2017
24
maj

Istota:
W zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji oraz zakupami związanymi z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków
Fragment:
(...) gminy oraz innych jednostek podległych). W tym miejscu należy podkreślić, że o kwalifikacji wydatków związanych z ww. działalnością w zakresie świadczenia usług wodno-ściekowych (tzn. ustalenia czy związane są one z działalnością gospodarczą Gminy, czy też z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą a jej jednostkami z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków. Kwalifikacja tych wydatków zależy od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę za pomocą swojego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego służyć będzie wytworzona infrastruktura oraz dokonywane zakupy. W opisanym przypadku – jak wynika z wniosku – zakupy związane z inwestycją oraz dostarczaniem wody i odbiorem ścieków będą służyć również działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT (tj. działalności jednostek organizacyjnych Gminy). To, że Gmina i jej jednostki po dokonaniu centralizacji działają w ramach jednego podatnika, nie zmienia faktu, że działania w ramach reżimu publicznoprawnego (tj. świadczenia nieodpłatnych usług w ramach zadań statutowych przez jednostki organizacyjne Gminy) nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
24
maj

Istota:
Brak możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
Fragment:
Koszty wyposażenia jednostek OSP i zapewnienia gotowości bojowej ponosi Gmina zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). Celem realizowanego projektu jest zakup ogółem 43 samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych. W przypadku Gminy, zakupiony będzie średni samochód z przeznaczeniem dla OSP w ... niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Gminę, która zostanie obciążona podatkiem VAT. Po dokonaniu zakupu pojazd zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych Gminy a następnie przekazany jednostce OSP w bezpłatne użytkowanie i będzie wykorzystywany do działań ratowniczych (np. wypadki i kolizje drogowe, klęski żywiołowe itp.). Projekt jako całość ma charakter niekomercyjny - zakupione wozy strażackie nie będą wykonywać żadnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, skutkujących sprzedażą opodatkowaną a wykorzystywane będą wyłącznie do realizowania zadań własnych Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina jako partner w projekcie będzie miała możliwość odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2017
23
maj

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Gmina jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług nie będzie posiadała możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu?
Fragment:
W przyszłości Gmina planuje realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ B. ” (występuje o dofinansowanie inwestycji z programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020, w ramach działania: „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”). Mienie wytworzone, ulepszone w ramach budowy stacji uzdatniania wody jest/będzie przekazane w bezpłatne użytkowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ł. - spółka Miasta Ł. Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 1 lutego 2011 r., w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ł. i Gminę P. zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, MPWiK Ł. spółka Miasta Ł., zawiera indywidualne umowy z mieszkańcami Gminy P. na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Urządzenia infrastruktury wodnokanalizacyjnej na podstawie umowy użyczenia nr (...) z dnia 24 marca 2011 r. przekazane są przez Gminę w bezpłatne używanie MPWiK Ł. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu wystawiane będą na Gminę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Gmina jako zarejestrowany (...)
2017
23
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
Gmina będzie odbierała wyroby azbestowe od mieszkańców nieodpłatnie w ramach własnych zadań Gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Przepis art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług przyjmuje zasadę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, w związku z realizacją zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina będzie nabywcą usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność prywatną od wykonawcy wybranego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Faktury w związku z realizacją ww. projektu będą wystawiane na Gminę. Usługa będzie służyła wykonywaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu, gdyż należy ona do zadań własnych Gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Rozliczenie kosztów odbioru odpadów odbędzie się pomiędzy Gminą a wyłonioną firmą, bez obciążania mieszkańców.
2017
22
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Korzystanie z Gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku będzie nieodpłatne, a Gmina nie będzie prowadziła żadnej działalności zarobkowej na terenie obiektu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych faktur VAT przez wykonawców, na zakup towarów i usług związanych z inwestycją? Zdaniem Wnioskodawcy: Gminie, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT od wykonawców, gdyż nabyte towary i usługi nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi w Gminie. Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl tego przepisu w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W związku z tym, że wybudowany w ramach inwestycji Gminny ośrodek opieki, turystyki i wypoczynku będzie udostępniany nieodpłatnie, to Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT związanych z inwestycją.
2017
22
maj

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez gminę.
Fragment:
Większość zadań Gmina wykonuje w ramach systemu publiczno-prawnego. W związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu związanych z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków, wynajmem lokali i sprzedażą nieruchomości Gmina jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług i korzysta z prawa do odliczania podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami. W tym celu Gmina dokonuje bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi wspólnie z jednostkami budżetowymi, urzędem i zakładem budżetowym. Od 1 stycznia 2012 r. Gmina w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r, w sprawie C-276/14 dokonała centralizacji VAT. Korekty deklaracji VAT 7 za okres 2012-2016 Gmina złożyła w Urzędzie Skarbowym w Y. 30 grudnia 2016 r. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT i składa zbiorcze deklaracje VAT 7. Żadna z jej jednostek organizacyjnych, tj. urząd, jednostki budżetowe czy samorządowy zakład budżetowy nie dokonuje bezpośrednich rozliczeń podatku VAT z urzędem skarbowym. Gmina w dniu 25 lipca 2016 r. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa X. o dofinansowanie projektu pn. „ T. ” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X. na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
2017
22
maj

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania w ramach umowy użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz Gminy
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Powiat zawarł umowę użyczenia z Gminą, zgodnie z którą oddał Gminie do używania nieruchomość na prowadzenie działalności związanej z realizacją zadań publicznych, w szczególności: edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej w tym działalności polegającej na wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Powiat przekazał nieruchomość Gminie w dniu 1 września 2015 r. Realizacja celu publicznego Gminy stanowi przyczynę zawarcia umowy użyczenia. Umowa dopuszcza oddanie przez Biorącego do używania (Gminę) oddanie osobom trzecim. W przypadku zawarcia przez Gminę odpłatnej umowy udostępnienia przedmiotu umowy osobie trzeciej, jest on zobowiązany do przekazania na rzecz Powiatu 20% kwoty netto odpłatności wynikającej z zawartej umowy. Zawarta umowa użyczenia dopuszcza oddanie przez Biorącego do używania (Gminę) oddanie tej nieruchomości osobom trzecim za zgodą Użyczającego (Powiat). Na dzień dzisiejszy Gmina nie występowała o zgodę na zawarcie umowy najmu lub dzierżawy z osobą trzecią. W związku z powyższym Powiat nie otrzymuje od Gminy żadnej odpłatności. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania w ramach umowy użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu.
2017
22
maj

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania w ramach umowy użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz Gminy T.
Fragment:
Strony nie dopuszczają możliwości wykorzystania przedmiotu umowy ani jego części jako lokalu w rozumieniu przepisu ar.2 us.1 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy nie ma związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Powia.Przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy, dokonane zostało celem realizacji zadań publicznych Gminy. Okoliczność ta, tj. realizacja celu publicznego stanowi przyczynę zawarcia umowy użyczenia. Realizacja celu publicznego Gminy stanowi przyczynę zawarcia umowy użyczenia. Powiat przekazał nieruchomość Gminie w dniu 1 października 2014 r. Gmina nie występowała o zgodę na zawarcie umowy najmu lub dzierżawy z osobą trzecią. Roczny odpis na amortyzację jest jedynym kosztem utrzymania ww. nieruchomości ponoszonym przez Powiat. Zawarta umowa użyczenia dopuszcza oddanie przez Biorącego do używania (Gminę) oddanie tej nieruchomości osobom trzecim za zgodą Użyczającego (Powiat). Na dzień dzisiejszy Gmina nie występowała o zgodę na zawarcie umowy najmu lub dzierżawy z osobą trzecią. W związku z powyższym Powiat nie otrzymuje od Gminy żadnej odpłatności. Jednocześnie Powiat informuje, że nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy nieodpłatne przekazanie w ramach umowy użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak to jaka jest podstawa opodatkowania, jeżeli jedyny koszt ponoszony przez Powiat to roczny odpis na amortyzację.
2017
22
maj

Istota:
Odliczenie podatku od wydatków poniesionych na zakup beczki asenizacyjnej i ciągnika rolniczego.
Fragment:
Użytkownik użyczy Gminie do bezpłatnego używania część tej działki na której będzie umieszczona przydomowa oczyszczalna na okres 5 lat i przez ten czas oczyszczalnie będą stanowiły mienie Gminy. W ciągu tych 5 lat koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni (naprawy, konserwacje itp.) będzie ponosiła Gmina natomiast koszty związane z utrzymaniem będzie ponosił użytkownik (en. elektryczna, bakterie itp.). Osad z przedmiotowych oczyszczalni ścieków do zbiorowej oczyszczalni znajdującej się na terenie gminy będzie odprowadzany przy użyciu ciągnika i beczki asenizacyjnej. Usługa odbioru osadu będzie realizowana przez Gminę na rachunek użytkownika. Po upływie 5 lat, licząc od dnia zapłaty ostatniej faktury za realizację inwestycji Gmina przekaże wybudowany środek trwały (pomniejszony o wartość amortyzacji z ww. okresu) na własność użytkownikowi i zwróci użyczoną część działki, od tego momentu użytkownik będzie ponosił koszty związane z ewentualnymi naprawami i jak dotychczas z utrzymaniem. Inwestorem realizowanego zadania będzie Gmina, wszystkie faktury VAT z tytułu dostaw towarów i usług związanych z inwestycją będą wystawiane na Gminę z podaniem jej nr NIP. Inwestycja będzie realizowana przez inwestora – gminę zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz na podstawie obowiązujących przepisów.
2017
20
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wykonywanych przez Gminę usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług DPS tj. usług zapewnienia pobytu i wyżywienia w domu pomocy społecznej oraz usług zapewnienia pobytu w Dziennym Domu Pobytu,zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy wykonywanych przez Gminę usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług DPS tj. usług zapewnienia pobytu i wyżywienia w domu pomocy społecznej oraz usług zapewnienia pobytu w Dziennym Domu Pobytu,dokumentowanie usług świadczonych za pośrednictwem GOPS w sytuacji gdy płatności za nie dokonywane są w części przez „płatników”, a w części przez beneficjentów tych świadczeń
Fragment:
W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 18 kwietnia 2017 r., przedstawiono następujący stan faktyczny: Gmina (dalej: „ Gmina ”, „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ VAT ”). Na terenie Gminy funkcjonują m.in. następujące jednostki budżetowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w N. (dalej: „ GOPS ”) oraz Dzienny Dom „ xxx ” (dalej: „ DDW ”). Zarówno GOPS jak i DDW nie są odrębnie od Gminy zarejestrowanymi podatnikami VAT. Gmina dokonała obowiązkowej centralizacji swoich rozliczeń w zakresie VAT. Usługi świadczone przez Gminę za pośrednictwem GOPS. GOPS wykonuje zadania Gminy z zakresu pomocy społecznej określone m.in. w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 - dalej: „ UPS ”), w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 - dalej: „ UPPR ”) oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 - dalej: „ UWR ”). Do zadań GOPS w zakresie wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, w świetle powyżej wskazanych ustaw należą m.in.: wypłata świadczeń pieniężnych: udzielanie zasiłków (...)
2017
20
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gmina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.