Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
sie

Istota:

W zakresie możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego budowy parkingu.

Fragment:

Za korzystanie z parkingu nie będą pobierane opłaty w związku z tym Gmina po zakończeniu inwestycji nie będzie osiągała przychodów związanych z użytkowaniem parkingu. Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Realizując powyższą operację Gmina nie może odzyskać poniesionego kosztu VAT z tego powodu, iż planowana operacja nie będzie wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy, a co za tym idzie została zobowiązana do uzyskania interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT, którą winna złożyć wraz z wnioskiem o płatność. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w wyniku realizacji operacji pn.: „ Budowa parkingu w miejscowości(...) ”? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy realizowana przez Gminę operacja nie będzie wykorzystana do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z powyższym nie będzie przysługiwało Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

2018
18
sie

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę deptaka spacerowego”.

Fragment:

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadań własnych Gminy wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.). W ramach inwestycji powstał deptak spacerowy o długości 340 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. ławki (6 szt.), kosze na śmieci (6 szt.), pergole z tablicami informującymi o turystycznych atrakcjach Gminy (5 szt.), lampa solarna LED z wbudowanym czujnikiem zmierzchu (1 szt.) oraz stojak na rowery. Poprzez realizację tej inwestycji osiągnięty zostanie cel jakim jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Wybudowany deptak spacerowy jest własnością Gminy, jest ogólnodostępny, a za korzystanie z niego nie są pobierane żadne opłaty. Do kosztów kwalifikowalnych został ujęty podatek od towarów i usług. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Faktury wystawiane były na Gminę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie zrealizowanej inwestycji pn. „ Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę deptaka spacerowego ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „ Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę deptaka spacerowego ”.

2018
16
sie

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Fragment:

Jak zostało wskazane, Gmina nie przewidywała/nie przewiduje wykorzystywania nabytych towarów i usług w ramach realizacji Inwestycji do świadczenia odpłatnych usług/dostawy towarów, które potencjalnie mogłyby podlegać opodatkowaniu VAT po stronie Gminy i stanowiłyby działalność gospodarczą Gminy w rozumieniu ustawy o VAT. Wydatki na Inwestycję są zatem ponoszone poza działalnością gospodarczą Gminy, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym nie zostanie spełniona pierwsza przesłanka warunkująca prawo do odliczenia VAT, stanowiąca o ponoszeniu wydatków przez podatnika tego podatku w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Ad. B Związek wydatków na Inwestycję z działalnością opodatkowaną VAT. Drugim warunkiem wynikającym z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia VAT naliczonego, jest związek (co najmniej pośredni) ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Jak zostało wskazane, Gmina ponosiła/ponosi/ będzie ponosiła wydatki na Inwestycję niemniej zamiarem Gminy nie było/nie jest/nie będzie wykorzystywanie Inwestycji do czynności opodatkowanych VAT. Tym samym, w ocenie Gminy, nie istnieje/nie będzie istniał związek pomiędzy wydatkami związanymi z realizacją Inwestycji z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT przez Gminę. W konsekwencji druga przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkująca możliwość odliczenia VAT naliczonego również nie zostanie spełniona.

2018
16
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pod nazwą „(...)” i sposobu określenia proporcji.

Fragment:

Po zakończeniu robót, wykonana Inwestycja zostanie nieodpłatnie przekazana na rzecz Zakładu, wykonującego odpłatne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na rzecz podmiotów z terenu Gminy. Wydatki na Inwestycję będą każdorazowo dokumentowane wystawianymi przez dostawców i usługodawców na Gminę fakturami VAT. Przy pomocy wybudowanej Infrastruktury Gmina, co do zasady, świadczy odpłatne usługi odprowadzania ścieków i doprowadzania wody na rzecz podmiotów zewnętrznych (stanowiące, w ocenie Gminy, czynności opodatkowane i niezwolnione z VAT). W marginalnym zakresie, przedmiotowa Infrastruktura jest również wykorzystywana przez Gminę na własne potrzeby (czynności niepodlegające VAT). Gmina wskazuje bowiem, że przy pomocy Infrastruktury, w zdecydowanej większości świadczy usługi doprowadzania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych (które, zdaniem Gminy, będą czynnościami opodatkowanymi i niezwolnionymi z VAT). Do Infrastruktury podłączonych jest ponad tysiąc gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy (a po ukończeniu Inwestycji będzie ich jeszcze więcej). Natomiast na własne potrzeby Gminy, Infrastruktura jest/będzie wykorzystywana jedynie do świadczenia usług doprowadzania wody i odprowadzania ścieków na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy, a więc w niewielkiej jej części. Gmina wskazuje, że jest w stanie precyzyjnie ustalić ile metrów sześciennych wody zostało zużyte/ile odebrano ścieków z wykorzystaniem Infrastruktury na potrzeby podmiotów zewnętrznych (w ramach opodatkowanej VAT dostawy wody/odbioru ścieków), a ile na potrzeby jednostek organizacyjnych (w toku działalności realizowanej przez Gminę za pośrednictwem jednostek organizacyjnych).

2018
16
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że Gmina nie będzie miała prawa do odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Reasumując: Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług; zakupy dostaw i usług realizować będzie Gmina i na Gminę będą wystawiane faktury VAT dotyczące przedmiotowych zakupów; towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych; omawiane zadanie należy do zadań własnych gminy na mocy art. 2 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego zadania, tym samym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
16
sie

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Fragment:

Gminie nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina będąc czynnym podatnikiem podatku VAT ma możliwość odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją polegającą na przebudowie drogi gminnej w X? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Gmina jest podatnikiem podatku VAT. Na podstawie art. 86 ust. 1, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu „ X ”. Przebudowa drogi należy do zadań własnych gminy, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Gmina, wykonując zadania, działa jako organ administracji publicznej i zadanie to nie ma cech działalności gospodarczej. Ponoszone wydatki z tą inwestycją nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych.

2018
16
sie

Istota:

Uznanie odpłatnych czynności w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków realizowanych przez Gminę na rzecz odbiorców zewnętrznych za czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.

Fragment:

Gmina X (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest jednostką samorządu terytorialnego położoną w województwie .... Gmina jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: VAT), jako podatnik VAT czynny. Gmina jest właścicielem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, znajdującej się na terenie administracyjnym Gminy, przy pomocy której samodzielnie świadczy usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W latach 2018-2022 Gmina zamierza zrealizować inwestycję pn. „ ... ” (dalej: Inwestycja). Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki do wartości netto nakładów inwestycyjnych. Wniosek o dofinansowanie w tym zakresie został już przez Gminę złożony. Wydatki jakie Gmina poniesie na realizację Inwestycji są/będą dokumentowane wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanym podatkiem naliczonym. Dotychczas Gmina poniosła wyłącznie wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. Celem Inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (dalej również: Infrastruktura) w części miejscowości X i Z X.

2018
16
sie

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na przebudowę targowiska oraz prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego przez korektę okresów, w których Gmina otrzymała faktury od wykonawcy robót (dostawcy towarów lub usług) za wydatki inwestycyjne

Fragment:

W szczególności, (i) w odniesieniu do czynności polegającej na odpłatnym wydzierżawieniu targowiska na rzecz Zakładu Gmina jest podatnikiem VAT oraz (ii) poniesione przez Gminę wydatki mają bezpośredni związek z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi (w omawianym przypadku z czynnością polegającą na odpłatnym wydzierżawieniu targowiska na rzecz Zakładu) Gmina pragnie zauważyć, że przed rozpoczęciem inwestycji targowisko było już przedmiotem dzierżawy na rzecz Zakładu. Realizacja inwestycji nie zmieniła przeznaczenia targowiska, gdyż po jego przebudowie nadal miało być dzierżawione na rzecz Zakładu. Uznać zatem należy, że Gmina przystępowała do realizacji inwestycji z zamiarem odpłatnej dzierżawy targowiska na rzecz Zakładu. W opinii Gminy, wydatki inwestycyjne na przebudowę targowiska, były niezbędne, gdyż bez tej przebudowy Gmina nie miałaby w ogóle możliwości świadczenia usługi podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż targowisko nie nadawałoby się do użytku. Zatem, w ocenie Gminy, mając na uwadze fakt, iż w analizowanym przypadku spełnione zostały przesłanki zdefiniowane w cytowanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego. Gmina pragnie podkreślić, iż stanowisko odmienne od przedstawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku.

2018
16
sie

Istota:

Uznanie Gminy za podatnika podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (...)” oraz prawo do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego związanego z realizacją ww. projektu.

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289. z późn. zm.) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Przykładowy katalog zadań realizowanych w tym zakresie przez gminy, został określony w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ocenie Wnioskodawcy, wskazane do realizacji przedsięwzięcie pn. „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (...) ” należy do opisanych powyżej zadań własnych gminy, którego efektem będzie zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, polegających m.in. na utrzymaniu czystości i porządku w gminie (zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zakupione urządzenia zostaną natomiast udostępnione społeczności nieodpłatnie i nie będą generowały dochodów dla Gminy. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Gmina w zakresie ww. zadania (realizacji projektu opisanego w stanie faktycznym niniejszego wniosku), nie będzie działała jako podatnik VAT, ale jako organ, do którego będzie miał zastosowanie przepis art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. W tym zakresie, Wnioskodawca wskazuje na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 października 2017 r. pod sygn.

2018
16
sie

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

NSA uznał natomiast, że każde działanie podejmowane przez gminę w imieniu własnym na własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu gminy, służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, należy uznać za działanie publiczne. A zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należy do zadań własnych gminy. Planowana budowa ścieżki wykonywana będzie w celu wykonywania czynności lub transakcji typu publicznego, a od tych występuje zakaz odliczania i zwrotu podatku vat. Nie będą wykonywane żadne czynności opodatkowane na wskazanej ścieżce, co nie daje możliwości Gminie na dokonywanie tam sprzedaży. Gmina nie będzie mogła w żaden sposób odzyskać podatku VAT stanowiącego koszt budowy ścieżki (...). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
16
sie

Istota:

Opodatkowanie odpłatnej czynności udostępniania przystanków komunikacyjnych na rzecz przewoźników.

Fragment:

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, zarządzanie przystankami komunikacyjnymi przez Gminę należy do zadań własnych gminy w myśl przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Jednocześnie, zgodnie ze wskazanymi regulacjami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Gmina jest zobowiązana do określenia w drodze stosownej uchwały organu Gminy warunków oraz zasad korzystania z przystanków, w tym opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina. Opłaty uzyskiwane przez Gminę z tytułu udostępniania przystanków na rzecz przewoźników, zgodnie z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, stanowią dochód Gminy z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, a w szczególności na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców. Gmina nie ma zatem swobody w zakresie wydatkowania dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Gminy, opłaty pobierane od przewoźników za korzystanie z przystanków mają charakter należności publicznoprawnych, których wysokość i zasady pobierania są ustalane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, a dochód uzyskany z poboru takich opłat w całości służy celom publicznym. Z tytułu pobierania opłat o charakterze daniny publicznoprawnej za korzystanie z przystanków Gmina wykonuje zadania własne, działając w interesie publicznym.

2018
15
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu - budowa targowiska miejskiego oraz okres rozliczeniowy, w którym Gmina winna dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji

Fragment:

Opłata targowa nie jest bowiem należna z tytułu wykorzystywania przez gminę targowiska, skoro jest nieekwiwalentnym zobowiązaniem podatkowym należnym gminie, powstającym z mocy prawa w następstwie prowadzenia przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, sprzedaży na targowisku. Decydujące przy tym jest faktyczne wykonywanie przez te osoby czynności sprzedaży, w miejscu wskazanym przez gminę do prowadzenia takiej sprzedaży. ” „ (...) obowiązek ponoszenia opłaty targowej przez podmioty prowadzące sprzedaż w miejscu wskazanym przez gminę jako targowisko nie stanowi wykorzystywania przez gminę targowiska na inne cele niż prowadzenie działalności gospodarczej w ujęciu art. 86 ust. 7b u.p.t.u. gmina wykorzystuje targowisko jedynie na cele prowadzonej działalności gospodarczej (udostępniania powierzchni), a opłata targowa obciąża podmioty, z tytułu realizowanej na targowisku sprzedaży. ” „ (...) należy zgodzić się także z Sądem I instancji, że Gmina ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową targowiska. ” W takim stanie rzeczy nie sposób było przyjąć, aby ze zrealizowaną inwestycją miała znaczący związek opłata targowa. Pobieranie przez Gminę tej opłaty publicznoprawnej nie było następstwem powstania inwestycji w postaci targowiska miejskiego wraz z budynkiem sanitarno-gospodarczym, nie tkwiło w niej, ani z niej nie wynikało.

2018
15
sie

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

Faktury VAT dokumentujące wykonaną usługę związaną z realizowanym zadaniem będą wystawiane na Gminę. Gmina jest podatnikiem podatku czynnym, wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizacją zadania nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Zadanie objęte projektem należy do zadań własnych Gminy uregulowanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Wykonanie zadania wynika z uchwał Rady Gminy: uchwała nr ... Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie programu usuwania azbestu z terenu Gminy; uchwała nr ... Rady Gminy z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję związaną z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2018 roku? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jest czynnym podatnikiem od towarów i usług. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami) korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (sprzedaż opodatkowana).

2018
15
sie

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją inwestycji

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym). Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), Gmina w związku z realizacją inwestycji pn. „ ... ” nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia wydatków na inwestycję jak i po jej zakończeniu, ponieważ inwestycja jest z zakresu zadań własnych gminy ustalonych przepisami krajowymi oraz Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
15
sie

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na realizację projektu pn. „...”

Fragment:

Gmina uznała, że wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT obliczona dla Szkoły w X wynosi 0%. Wartość proporcji obliczona dla Szkoły w X na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za lata 2016-2017 wynosi 100%. Gmina uznała, że proporcja dla Szkoły w X, zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za lata 2016-2017 wynosi 100%. W uzupełnieniu z dnia 31 lipca 2018 r. wskazano, że: Urząd Gminy w K. informuje, iż w piśmie z 18 lipca 2018 r. w pkt 5 oraz 6 dotyczących wartości proporcji obliczonej dla Szkoły w X na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za lata 2016-2017 oraz uznania przez Gminę proporcji dla Szkoły W x , nastąpił błąd pisarski, wskazujący na 100% wartości proporcji. Wartość proporcji powinna wynosić 0%. Wnioskodawca prosi zatem o uznanie proporcji na poziomie 0%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma prawo do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynku użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej w X? Stanowisko Wnioskodawcy: Gmina stoi na stanowisku, że nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu pn.”...”.

2018
15
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części od wydatków inwestycyjnych na projekt budowy zaplecza socjalnego dla obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Fragment:

Obecnie Gmina planuje wykonać projekt polegający na budowie zaplecza socjalnego dla obiektów rekreacyjno-sportowych. Przedmiotowe wydatki będą stanowiły po stronie Gminy wydatki o charakterze majątkowym. Po zakończeniu inwestycji Gmina przyjmie budynek zaplecza sportowego wraz z wyposażeniem na stan swoich środków trwałych. Faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne w tym zakresie będą wystawione na Gminę. Budowa zaplecza socjalnego będzie obejmowała następujące prace: roboty ziemne i przygotowawcze, wzniesienie budynku (w szczególności wykonanie fundamentów, ścian konstrukcyjnych, ścian działowych, pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej i okiennej, posadzek, tynków i robót malarskich), wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej, wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i gniazdek elektrycznych, zagospodarowanie terenu wokół wybudowanego budynku. Gmina planuje ukończyć prace związane z budową obiektu zaplecza socjalnego do końca września 2018 r. Wydatki będą ponoszone przez Gminę poprzez działanie Urzędu Gminy. Zaplecze socjalne zostanie zlokalizowane w centralnej części miejscowości na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego stanowiącego ogólnodostępne miejsce dla lokalnej społeczności – miejsce spotkań i realizacji potrzeb sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców i przyjezdnych gości (w tym w szczególności korzystających z okolicznych tras rowerowych).

2018
15
sie

Istota:

Ustalenie, czy wpłaty mieszkańców na podstawie umowy można uznać za wynagrodzenie i w związku z tym winny być opodatkowane podatkiem VAT oraz ustalenie, czy przekazanie przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców nie będzie stanowić odrębnej czynności opodatkowanej, ale będzie stanowić element całościowej usługi świadczonej przez Gminę.

Fragment:

Ponadto, wątpliwości Gminy dotyczą kwestii ustalenia, czy przekazanie przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców nie będzie stanowić odrębnej czynności opodatkowanej, ale będzie stanowić element całościowej usługi świadczonej przez Gminę. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że po zakończeniu przedmiotowej inwestycji, przydomowe oczyszczalnie ścieków pozostaną własnością Gminy przez okres 5 lat, licząc od momentu otrzymania dofinansowania przez Gminę. Po upływie tego okresu zostaną nieodpłatnie przekazane właścicielom, na rzecz których zostały wybudowane. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gmina, zawierając umowy z mieszkańcami, zobowiąże się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych. Mieszkańcy Gminy, na działkach, na których zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą je użytkowali, a zatem będą mieli prawo do rozporządzania tymi budowlami jak właściciel. Przeniesienie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków na mieszkańców nie będzie zatem stanowić odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale będzie stanowić element całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców. Jednocześnie należy wskazać, że przekazanie przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom, na rzecz których zostały wybudowane, nie będzie stanowić nieodpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy.

2018
15
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Z wniosku wynika, że Gmina przekazała do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych objętego PROW na lata 2014-2020. W przypadku Gminy jest to operacja pt. „ Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej ”. Faktury dokumentujące wykonane prace przez wykonawcę obciążone podatkiem VAT były wystawiane na Gminę. Na podstawie otrzymanych od wykonawcy Faktur VAT Gmina dokonała płatności za wykonane prace. W złożonym wniosku o przyznanie pomocy Gmina wskazała, iż podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem od towarów i usług. Jednocześnie informuje, że w najbliższym czasie wybudowany budynek świetlicy wiejskiej zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych Gminy. Budynek świetlicy wiejskiej będzie jedynym (bezpłatnym) miejscem spotkań i integracji mieszkańców oraz jednocześnie centrum kulturalno-oświatowym wsi.

2018
15
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanymi zadaniami.

Fragment:

Zorganizowanie przez gminę wyjazdu na targi dla kół gospodyń wiejskich, poza aspektem promocyjnym gminy, aktywizacją kół, stworzeniem możliwości wymiany doświadczeń, poszerzenia horyzontów, to również docenienie przez gminę ich dorobku oraz ich dużej roli w aktywizacji lokalnej społeczności. Gospodarstwa Agroturystyczne położone na terenie gminy z uwagi na walory przyrodniczo-turystyczne i położenie gminy mają bogatą ofertę, która z powodzeniem może być skierowana do mieszkańców odległych regionów. Poprzez udział w Targach Turystycznych, gospodarstwa agroturystyczne mają możliwość zaprezentowania swojej oferty szerszej społeczności i zachęcenia potencjalnych klientów do odwiedzenia gminy, cichej i spokojnej, położonej nad dużym akwenem jakim jest Jezioro. Rolnictwo w gminie odgrywa znaczącą rolę w charakterze gminy. Obszar gminy to aż 28 sołectw, obejmujący swym zasięgiem 29 wsi. Przeważająca część gminy, pomimo intensywnie rozwijającej się, z uwagi na położenie gminy w okolicach zabudowy mieszkaniowej, to grunty w dalszym ciągu użytkowane rolniczo. Oprócz uprawy zbóż, znaczącą rolę na terenie gminy odgrywa branża sadownicza, ale także uprawa warzyw i owoców drobnych – borówki, maliny, porzeczki.

2018
13
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Wybrane działania przeprowadzane są przez Gminę na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT. W ramach tych czynności Gmina dokonuje zarówno transakcji opodatkowanych VAT według odpowiednich stawek, jak również podlegających opodatkowaniu VAT, lecz zwolnionych od podatku. Innymi słowy Gmina wykonuje: zadania o charakterze publicznoprawnym, uznawane przez Gminę jako niepodlegające regulacjom VAT, z tytułu których Gmina nie uzyskuje żadnych wpływów (np. związane z budową infrastruktury drogowej), zadania w ramach systemu publicznego, uznawane przez Gminę jako niepodlegające regulacjom VAT, z tytułu których Gmina uzyskuje określone wpływy (np. opłata za wydanie decyzji administracyjnej), czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, uznawane przez Gminę jako podlegające regulacjom VAT, z których Gmina otrzymuje wynagrodzenie (np. sprzedaż działek, wynajem lokali użytkowych), czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, zwolnionych od VAT, z tytułu których Gmina otrzymuje wynagrodzenie (np. wynajem lokali na cele mieszkaniowe lub sprzedaż określonych nieruchomości). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pt. „ ... ”, zwanej w dalszej części wniosku „ Inwestycją ”, w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018
13
sie

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku dotyczącego realizacji projektu polegającego na przebudowie targowiska.

Fragment:

Wysokość opłaty ustala właściwa miejscowo rada gminy w trybie określonym ustawowo. Gmina pobierając takie opłaty będzie działała jako organ władzy publicznej, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, w konsekwencji czego opłaty te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy, należy stwierdzić, że Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie targowiska na terenie gminy. Jak wskazano we wniosku, Gmina pobierać będzie od podmiotów dokonujących sprzedaży w wiacie handlowej na targowisku wyłącznie opłatę targową. Wszystkie urządzenia powstałe w wyniku realizacji inwestycji, w tym parking, będą ogólnodostępne i nieodpłatne. Zatem w związku z realizacją inwestycji po stronie Gminy nie wystąpi żadna sprzedaż opodatkowana VAT, a jedyne należności jakie pobierać będzie Gmina będą miały charakter publicznoprawny. Tym samym, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisaną inwestycję nie działa w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
11
sie

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupów sprzętu i wyposażenia i innych pomocy dydaktycznych (oprogramowanie, systemy informatyczne) na potrzeby pracowni przedmiotowych (informatycznej i biologicznej).

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy). Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wynika z treści wniosku -zakupione pomoce wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji nieodpłatnych zadań związanych z edukacją publiczną. Projekt, jako całość ma charakter niekomercyjny - zakupione pomoce dydaktyczne nie będą służyły wykonywaniu żadnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych skutkujących sprzedażą opodatkowaną, a wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zadań własnych Gminy. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Gmina nabywając usługi celem zrealizowania przedmiotowej inwestycji, nie będzie nabywała ich jako podatnik podatku VAT w ramach swojej działalności gospodarczej.

2018
11
sie

Istota:

Brak prawa do zwrotu podatku naliczonego związanego z realizacją zadania

Fragment:

Ponadto Wnioskodawca informuje, że: Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT; Faktury dokumentujące nabycie usług związanych z realizacją zadania będą wystawione na Gminę; Usługi zakupione w ramach realizacji zadania będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ... jako podatnik VAT może otrzymać zwrot tego podatku z urzędu skarbowego z tytułu zrealizowania przedmiotowego zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jest osobą prawną i podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz najmu i dzierżawy lokali. Zakup usługi „ ... ” w ramach planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Gmina nie może odliczyć tego podatku, ponieważ taka usługa nie jest związana z prowadzoną przez Gminę działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on jako podatnik VAT możliwości zwrotu podatku z tytułu zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, gdyż: inwestycja wynika z zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym; w efekcie jej zrealizowania nie jest i nie będzie źródłem przychodów z czynności opodatkowanych określonych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług; zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj.

2018
11
sie

Istota:

Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W myśl z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje zadanie pod nazwą „ Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego ” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - tryb pozakonkursowy. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Gminy i ma za celu poprawę efektowności energetycznej w infrastrukturze publicznej, w tym wypadku dotyczy to budynku Przedszkola Publicznego mieszczącego się.

2018
11
sie

Istota:

Uznanie gminy za organ władzy publicznej oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, z późn. zm.), utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Przykładowy katalog zadań realizowanych w tym zakresie przez gminy, został określony w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ocenie Wnioskodawcy, wskazane do realizacji przedsięwzięcie należy do opisanych powyżej zadań własnych Gminy, którego efektem będzie zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty polegających m.in. na utrzymaniu czystości i porządku w Gminie (zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zakupione urządzenia zostaną natomiast przekazane lub udostępnione społeczności nieodpłatnie i nie będą generowały dochodów dla Gminy, ani nie będą wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Gmina w zakresie ww. zadania (realizacji projektu opisanego w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku), nie będzie działała jako podatnik VAT, ale jako organ, do którego będzie miał zastosowanie przepis art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. W tym zakresie, Wnioskodawca wskazuje na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 października 2017 r. pod sygn.

2018
11
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizacją projektu pn. „...”; opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych oraz brak podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT przekazania przez Gminę po 5 latach własności instalacji na rzecz mieszkańców; opodatkowania otrzymanego dofinansowania oraz ustalenia czy otrzymaną dotację należy traktować jako kwotę brutto, od której należy odprowadzić podatek VAT oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych przez Gminę od Wykonawcy robót budowlanych związanych z zamontowaniem i uruchomieniem instalacji OZE.

Fragment:

Należy bowiem zauważyć, że otrzymane przez Gminę dofinansowanie nie zostanie przeznaczone na ogólną działalność Gminy. Jak wynika z opisu sprawy, środki finansowe – z RPO – będą wykorzystane na określone działania związane z realizacją projektu ww. projektu w części dotyczącej wykonania instalacji na budynkach należących do mieszkańców. Wobec tego, dofinansowanie otrzymane przez Gminę w części dotyczącej wykonania instalacji na budynkach należących do mieszkańców będzie niczym innym jak wynagrodzeniem z tytułu świadczonych przez Gminę usług. Tym samym, uwzględniając w rozpatrywanej sprawie treść ww. art. 29a ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania z tytułu świadczonej przez Gminę usługi, tj. wykonania instalacji na budynkach należących do mieszkańców będzie kwota należna, w postaci wpłaty, którą uiszczają mieszkańcy biorący udział w projekcie zgodnie z zawartymi umowami, a także środki otrzymane przez Gminę od podmiotu trzeciego na realizację ww. projektu w części, w jakiej dofinansowują one cenę świadczonych na rzecz mieszkańców usług, pomniejszone o kwotę podatku należnego. W przedmiotowej sprawie otrzymane przez Gminę dofinansowanie (dotacja) z RPO na realizację projektu pn. „ ... ” przeznaczone na wykonanie instalacji na budynkach należących do mieszkańców będzie miało bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu świadczenia usług, a zatem stanowić będzie zapłatę otrzymaną od osoby trzeciej.

2018
10
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

W celu realizacji przedmiotowej Inwestycji, Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do kwoty nakładów netto. Na realizację przedmiotowej Inwestycji Gmina poniesie wydatki, które będą dokumentowane wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego. Gmina pragnie wskazać, że nie będzie wykorzystywała towarów i usług nabywanych w związku z realizacją Inwestycji do czynności opodatkowanych VAT czy też opodatkowanych, ale zwolnionych z VAT. Inwestycja będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Gmina nie ma zamiaru i nie zamierza pobierać jakiejkolwiek odpłatności w związku z wykorzystaniem efektów zrealizowanej Inwestycji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji Inwestycji wskazanej w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje Gminie i nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji Inwestycji wskazanej w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym.

2018
10
sie

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Fragment:

Jak zostało wskazane, Gmina nie przewidywała/nie przewiduje wykorzystywania nabytych towarów i usług w ramach realizacji Inwestycji do świadczenia odpłatnych usług/dostawy towarów, które potencjalnie mogłyby podlegać opodatkowaniu VAT po stronie Gminy i stanowiłyby działalność gospodarczą Gminy w rozumieniu ustawy o VAT. Wydatki na Inwestycję są zatem ponoszone poza działalnością gospodarczą Gminy, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym nie zostanie spełniona pierwsza przesłanka warunkująca prawo do odliczenia VAT, stanowiąca o ponoszeniu wydatków przez podatnika tego podatku w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Ad. B Związek wydatków na Inwestycję z działalnością opodatkowaną VAT. Drugim warunkiem wynikającym z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia VAT naliczonego, jest związek (co najmniej pośredni) ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Jak zostało wskazane, Gmina ponosiła/ponosi/ będzie ponosiła wydatki na Inwestycję niemniej zamiarem Gminy nie było/nie jest/nie będzie wykorzystywanie Inwestycji do czynności opodatkowanych VAT. Tym samym, w ocenie Gminy, nie istnieje/nie będzie istniał związek pomiędzy wydatkami związanymi z realizacją Inwestycji z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT przez Gminę. W konsekwencji druga przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkująca możliwość odliczenia VAT naliczonego również nie zostanie spełniona.

2018
10
sie

Istota:

Ustalenie, czy Wnioskodawca będzie działać jako podatnik VAT przy realizacji inwestycji oraz w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją ww. projektu.

Fragment:

Stąd należy przyjąć, że budowa drogi publicznej jest zadaniem własnym gminy, należy do sfery publicznej i nie może być traktowana jako realizacja działalności gospodarczej. Gminie nie przysługuje zatem prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją tego rodzaju inwestycji ”. Podobne stanowisko wynika z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2016 r., nr 3063-ILPP2-3.4512.85. 2016.1.ZD. W świetle powyższego, przy realizacji przedmiotowej inwestycji, Gmina nie będzie działać jako podatnik podatku VAT, z uwagi na realizację zadania własnego gminy, które będzie służyć zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej i wynikać będzie z realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami. Zdaniem Miasta i Gminy, Gmina będzie występować wyłącznie jako organ władzy publicznej, co przesądza o wykluczeniu jej z kategorii podatnika VAT. Ad. 2. W świetle obowiązującego stanu prawnego art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
10
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, a także lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ww. ustawy). W tym miejscu należy przywołać również przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136, z późn. zm.). I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „ organizatorem ”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest gmina: na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie. Na mocy art. 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, do zadań organizatora należy: planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.