Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
cze

Istota:

Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur poniesionych w związku z wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi w takiej części w jakiej zakupione towary i usługi są jest on związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Fragment:

Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki inwestycyjne i bieżące są/będą dokumentowane wystawianymi na Gminę przez dostawców towarów/usługodawców fakturami VAT, z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego - na fakturach są wskazywane dane Gminy, w tym numer NIP Gminy. Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, iż ww. wydatki są ponoszone w ramach wykonywania zadań własnych Gminy, do których, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Ponoszone przez Gminę wydatki inwestycyjne i bieżące są zasadniczo wykorzystywane przez Wnioskodawcę, poprzez OSiR, do dwóch rodzajów czynności: realizowanych w ramach prowadzonej przez OSiR działalności statutowej, które wykonywane są na rzecz lokalnej społeczności nieodpłatnie i stanowią realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym np. organizacji i realizacji zleconych imprez sportowych i innych z zakresu kultury fizycznej na boisku piłkarskim. Czynności te Gmina traktuje jako realizację zadań własnych Gminy i uznaje je za niepodlegające opodatkowaniu VAT; wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych, odpłatnych czynności polegających m. in. na wynajmie boiska i terenów rekreacyjnych położonych przy nim. Czynności te, zdaniem Gminy, stanowią czynności opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

2018
23
cze

Istota:

Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Fragment:

Inwestycja promująca odnawialne źródła energii poprawi wizerunek Gminy jako regionu proekologicznego i dbającego o jakość życia swoich mieszkańców. Ponadto, skutkować może wzrostem liczby turystów odwiedzających obszar i dywersyfikacją działalności prowadzonej przez mieszkańców poprzez tworzenie przedsiębiorstw w sektorze turystycznym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opodatkowanie usług nabytych od podwykonawcy powinno odbywać się zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia? Zdaniem Gminy: Przy realizacji zadania pn. „ ... ” inwestorem jest mieszkaniec Gminy, natomiast wykonawcą Gmina. Ogłaszając przetarg na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych Gmina wyłoni wykonawcę. Dokonywana przez Gminę na rzecz mieszkańców dostawa i montaż instalacji będzie świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Do usług montażu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych PKWiU 43.22.12.0 – „ Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych ” kupionych od wykonawców, które zostaną następnie przekazane na rzecz mieszkańców, Gmina będzie zobowiązana do stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h, tj. zasady odwrotnego obciążenia.

2018
23
cze

Istota:

- Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, na rzecz podmiotów zewnętrznych,
- Brak opodatkowania odpłatnych czynności realizowanych przez Gminę na rzecz Jednostek,
- Brak opodatkowania wykorzystania infrastruktury w zakresie zużycia własnego.

Fragment:

W strukturze organizacyjnej Gminy funkcjonują następujące jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół A i Zespół Szkół B. Funkcjonujące w ramach Gminy Jednostki nie stanowią odrębnych od Gminy podatników VAT – obroty osiągane przez Jednostki są wykazywane w skonsolidowanych rozliczeniach VAT Gminy. Wnioskodawca wskazał, że w dniu 1 stycznia 2017 r. doszło do scentralizowania rozliczeń VAT Gminy i Jednostek. Gmina jest właścicielem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, znajdującej się na terenie administracyjnym Gminy. Gmina prowadzi działalność w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków za pomocą własnej infrastruktury. W ramach działalności prowadzonej w powyższym zakresie Gmina: wykonuje, na podstawie umów cywilnoprawnych, odpłatnie czynności w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych, tj. kilku tysięcy mieszkańców Gminy oraz działających na jej terenie przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy (dalej: transakcje zewnętrzne) – wskazane czynności Gmina dokumentuje wystawianymi na mieszkańców/kontrahentów fakturami VAT (...)

2018
23
cze

Istota:

Możliwość odzyskania przez Gminę poniesionego kosztu podatku VAT w związku z realizacją projektu ,,Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” 2.1.1 WRPO.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Z opisu sprawy wynika, Gmina od 1 stycznia 2017 r. jest „ Vatowcem ”, jednak na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, pomimo uzyskania prawnej, faktycznej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, Gmina nie może, w przypadku kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu WRPO 2.1.1. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną, odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT w żadnym jego elemencie. Gmina jest partnerem ww. projektu złożonego przez Gminę A, który na mocy uchwały Zarządu Województwa z dnia 19 maja 2017 r. został przyjęty do dofinansowania. Gmina w ramach realizacji swojego zadania planuje w roku 2018 ponieść następujące wydatki: zakup środków trwałych – sprzęt niezbędny do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów; zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem; integracja utworzonych systemów z systemami dziedzinowymi, stworzenie formularzy e-usług; szkolenia dla użytkowników.

2018
23
cze

Istota:

W zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji.

Fragment:

Od tego czy mieszkaniec dokona wpłaty wkładu własnego zależy możliwość przeprowadzenia przez Gminę działań zmierzających do ochrony środowiska na konkretnych posesjach mieszkańców Gminy. Właścicielem instalacji po oddaniu jej przez wykonawcę pozostaje Gmina. Kwota wkładu własnego mieszkańca biorącego udział w projekcie będzie określona procentowo i stanowić będzie bezzwrotną zaliczkę uprawniającą do przejęcia instalacji po okresie trwałości projektu, jeżeli Gmina podejmie taką decyzję. Koszt realizacji projektu "Odnawialne Źródła Energii w Gminie" w ramach realizacji zadania OZE na budynkach użyteczności publicznej (tj. montaż instalacji fotowoltaicznych) na/w budynkach użyteczności publicznej (Publicznych Szkół Podstawowych) w 80% będzie pokryty z otrzymanego przez Gminę dofinansowania, a w 20% z wkładu własnego Gminy. Efekty realizowanych zadań w postaci wykonania instalacji fotowoltaicznych na/w budynkach użyteczności publicznej nie zostaną przekazane odrębnemu podmiotowi, pozostają własnością Gminy. Zgodnie z art. 6. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina jako właściciel budynków (...)

2018
23
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych w związku z realizacją projektu dotyczącego OZE na terenie Gminy.

Fragment:

Spoczywający na Gminie obowiązek dokonania takiego przekazania własności jest częścią wszystkich zobowiązań Gminy wynikających z tej umowy o wzajemnych zobowiązaniach i dopełnia zakres usługi realizowanej przez Gminę. Bez tego elementu usługa Gminy nie miałaby sensu, a mieszkańcy nie zdecydowaliby się na udział w projektach i uiszczenie na rzecz Gminy wynagrodzenia przewidzianego w umowie. Należy tu podkreślić, że Gmina dokonuje montażu Instalacji na rzecz mieszkańców, a więc docelowe przekazanie im własności instalacji jest niezbędnym elementem realizowanej przez nią usługi. Konkluzje Gminy potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2015 r. o sygn. IPTPP3/4512-184/15-8/OS , w której organ odstąpił od uzasadnienia prawnego uznając przedstawione stanowisko Gminy w pełni za prawidłowe. Podobne stanowisko przedstawił również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydając w dniu 22 listopada 2013 r. interpretację o sygn. ITPP2/443-889/13/AW , w której organ podatkowy interpretując analogiczną umowę z mieszkańcami, stwierdził, że w niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, będzie wykonanie usługi montażu kolektora słonecznego, na poczet której pobiera od niego określoną w umowie wpłatę (...).

2018
22
cze

Istota:

Odzyskanie podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

Fragment:

Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy finansowej, Gmina do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, nie może przenieść prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji projektu na inny podmiot. Ad. 1 Na terenie Gminy N. funkcjonuje spółka komunalna pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., w której Gmina posiada 100% udziałów. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. zajmowanie się gospodarką wodno-kanalizacyjną Gminy. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i z tytułu świadczonych usług dostawy wody i obioru ścieków rozlicza podatek VAT. Gmina powstałą w wyniku inwestycji ”sieć wodociągową”, zamierza udostępnić Spółce bezpośrednio od momentu oddania jej do użytkowania. W tym celu Gmina zawrze ze Spółką stosowną odpłatną umowę (umowę przesyłu). W związku z powyższym, od momentu oddania do użytkowania, powstała infrastruktura (realizowana przez Gminę) będzie wykorzystywana do czynności podlegających VAT (świadczenie odpłatnej usługi przesyłu wody na rzecz Spółki). Z tytułu zawartej umowy przesyłu Gmina pobierać będzie od Spółki określone w umowie wynagrodzenie oraz wystawiać będzie faktury VAT.

2018
22
cze

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach konkursu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
22
cze

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej

Fragment:

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Gmina xxx jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina wykonuje zadania, do których została powołana, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Większość tych zadań realizowana jest przez gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Część czynności Gmina wykonuje na podstawie umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom ustawy o VAT. Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług, zwanego dalej podatkiem VAT, z podległymi jednostkami budżetowymi. Podległy Urząd Gminy jako jednostka budżetowa prowadzi w imieniu Gminy sprzedaż opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Sprzedaż prowadzona przez Gminę to m.in. czynsze mieszkalne jak i użytkowe dla mieszkańców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Gmina będzie realizować inwestycję pod nazwą „ xxx ”, dofinansowaną ze środków w ramach PROW na lata 2014  2020 w proporcji 63,63% środków kwalifikowanych projektu (dofinansowanie). Podatek VAT zaliczany jest do środków niekwalifikowanych projektu. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie łącznie 6,914 km kanalizacji sanitarnej.

2018
22
cze

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług dostarczania wody oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.

Fragment:

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją Inwestycji zostały udokumentowane wystawianymi przez dostawców/wykonawców na Gminę fakturami VAT, na których Gmina oznaczona jest jako nabywca przedmiotowych towarów i usług. Powstałą w efekcie realizacji Inwestycji infrastrukturę Zakład wykorzystuje na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy w zakresie świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody, tj. do czynności opodatkowanych VAT na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu Gminy (dalej łącznie: Odbiorcy zewnętrzni). Sieć wodociągowa jest/będzie podłączona wyłącznie do budynków nienależących do Gminy i jest/będzie wykorzystywana wyłącznie do odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody do posesji i budynków prywatnych. Infrastruktura nie jest/nie będzie wykorzystywana na własne potrzeby Gminy (np. na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy, Urzędu Gminy i innych miejsc, które służą do wykonywania zadań własnych Gminy), tj. nie służy/nie będzie służyła do wykonywania czynności zwolnionych z VAT lub do zdarzeń znajdujących się poza zakresem ustawy o VAT. Nie jest/nie będzie ona podłączona do żadnych budynków należących do Gminy lub którejkolwiek z jej jednostek organizacyjnych, ani nie jest/nie będzie ona wykorzystywana do doprowadzania wody do takich budynków.

2018
22
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Gmina jest zarejestrowana jako podatnik czynny. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który określa zadania własne gminy polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. sprawy kultury. W świetlicy planuje się między innymi: organizację zajęć świetlicowych, spotkania koła gospodyń wiejskich, a także szereg spotkań integrujących społeczność lokalną np: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, andrzejki, mikołajki. Udostępniając wybudowane świetlice nieodpłatnie mieszkańcom, gmina realizować będzie zadania własne. Będą one również wykorzystywane do celów działalności gospodarczej obejmującej odpłatny najem na rzecz podmiotów trzecich. Wartość poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na budowę świetlicy wiejskiej w X będzie wynosiła 958.101,06 zł, natomiast wartość poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na budowę świetlicy wiejskiej w Y będzie wynosiła 962.646,58 zł.

2018
21
cze

Istota:

Interpretacja w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników oraz prawa do zastosowania klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do odbiorców zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem.

Fragment:

(...) Gminy będą dalej zwane łącznie jako: „ Jednostki organizacyjne ”). Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina podjęła rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi Jednostkami organizacyjnymi Gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym zadania własne Gminy obejmują m. in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Gmina świadczy usługi w zakresie dostawy wody do mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu Gminy (dalej łącznie: „ Odbiorcy zewnętrzni ”) oraz dostarcza wodę w Jednostkach organizacyjnych Gminy (z wyjątkiem Urzędu Gminy, do którego wodę dostarcza zewnętrzny podmiot) oraz w innych miejscach wykorzystywanych do realizacji zadań własnych Gminy (dalej: „ Odbiorcy wewnętrzni ”). Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez Gminę infrastruktura wodociągowa. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie infrastrukturą wodociągową jest Urząd Gminy w R. (dalej: „ Urząd ”) będący formą organizacyjną, w ramach której skonkretyzowane działania związane z infrastrukturą wodociągową podejmuje właściwy referat Gminy. Gmina ponosi liczne wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodociągowej (dalej: „ Wydatki inwestycyjne ”).

2018
21
cze

Istota:

Opodatkowanie świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystaniem infrastruktury w celu dostaw wody na rzecz odbiorców wewnętrznych Gminy.

Fragment:

Jednocześnie Gmina nie wyklucza w przyszłości likwidacji jednostek budżetowych, jak również utworzenia innych jednostek budżetowych lub też samorządowych zakładów budżetowych celem realizacji jej zadań, jako jednostki samorządu terytorialnego (Wszystkie jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe Gminy będą dalej zwane łącznie jako: „ Jednostki organizacyjne ”). Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina podjęła rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi Jednostkami organizacyjnymi Gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym zadania własne Gminy obejmują m. in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Gmina świadczy usługi w zakresie dostawy wody do mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu Gminy (dalej łącznie: „ Odbiorcy zewnętrzni ”) oraz dostarcza wodę w Jednostkach organizacyjnych Gminy (z wyjątkiem Urzędu Gminy, do którego wodę dostarcza zewnętrzny podmiot) oraz w innych miejscach wykorzystywanych do realizacji zadań własnych Gminy (dalej: „ Odbiorcy wewnętrzni ”). Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez Gminę infrastruktura wodociągowa. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie infrastrukturą wodociągową jest Urząd Gminy w R. (dalej: „ Urząd ”) będący formą organizacyjną, w ramach której skonkretyzowane działania związane z infrastrukturą wodociągową podejmuje właściwy referat Gminy. Gmina ponosi liczne wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodociągowej (dalej: „ Wydatki inwestycyjne ”).

2018
21
cze

Istota:

W zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego.

Fragment:

Wszystkie faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu będą wystawione na Gminę M. Przedmiotowy projekt dotyczy dwóch odrębnych budynków: Urzędu Gminy w M i Zespołu Szkół w M. Budynek urzędu stanowi własność Gminy, jest wykorzystywany do celów działalności opodatkowanej VAT, zwolnionej od VAT oraz niepodlegającej VAT. W ramach działalności opodatkowanej Gmina zajmuje się: odbiorem i oczyszczaniem ścieków, dzierżawą gruntów gminnych, wynajmem lokalu użytkowego oraz sporadycznie sprzedażą nieruchomości, które to czynności są opodatkowane podatkiem VAT. W ramach działalności nieopodatkowanej Gmina wykonuje zadania własne i zlecone nieopodatkowane VAT, jak np. pobieranie opłat publicznoprawnych, świadczenie czynności administracyjnych. W budynku urzędu gminy dokonuje się prac związanych z obsługą powyższych czynności. Gmina M, jako czynny podatnik od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podatek VAT rozlicza w sposób następujący: w przypadku, gdy nabywane towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych - Gmina M odlicza podatek w 100%; - w pozostałych przypadkach Gmina M nie odlicza podatku. W przypadku termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w M, przedmiotowa inwestycja jest wykonywana w budynku, który służy przede wszystkim do wypełniania zadań własnych Gminy, tj. do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie edukacji publicznej.

2018
21
cze

Istota:

Opodatkowanie usług dzierżawy sieci wodociągowej oraz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących budowy sieci wodociągowej w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W ramach realizacji tego zadania własnego Gmina sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy. Sieć wodociągowa powstała w wyniku realizacji w/w zadania stanowić będzie własność Gminy, jednakże w związku z powierzeniem przez Radę Gminy K obowiązku realizacji zadań gminy z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w K (dalej ZGK) - spółce, której wyłącznym właścicielem jest Gmina K, sieć ta przekazana zostanie w dzierżawę ZGK na podstawie umowy. W ramach umowy ZGK przejmie wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie dostarczania wody wobec osób, które przyłącza się do wybudowanej sieci. Z tytułu korzystania z wybudowanej przez Gminę infrastruktury ZGK będzie pobierać od mieszkańców opłaty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), a także uiszczać będzie na rzecz Gminy czynsz roczny, na podstawie wystawianych przez Gminę faktur. Gmina wystawiać będzie faktury VAT zgodnie zobowiązującymi przepisami. Wysokość czynszu należnego Gminie odpowiadać będzie kosztom ponoszonym przez Gminę, związanym z utrzymaniem sieci wodociągowej (w tym amortyzacja).

2018
21
cze

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na demontażu i usuwaniu pokryć dachowych cementowo-azbestowych z terenu posesji osób fizycznych i podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy

Fragment:

U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami, dalej ustawa o samorządzie gminnym) Gmina jest wyposażona w osobowość prawną i posiada zdolność do czynności cywilnoprawnych. Gmina wykonuje zadania własne samodzielnie lub poprzez powołane gminne jednostki budżetowe. W roku 2018 Gmina ... będzie ubiegać się o dotację na demontaż i usuwanie pokryć dachowych cementowo-azbestowych (odpadów azbestowych) z terenu posesji osób fizycznych i podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy .... Dotacja pochodzić będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Wymagane jest przedłożenie interpretacji indywidualnej, co do braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę .... Dotacja z WFOŚiGW w ... wynosić będzie do 90% kosztów całkowitych, pozostała część pochodzić będzie z własnych środków gminy, pochodzących z wpływów za użytkowanie środowiska. Demontaż i utylizacja pokryć dachowych cementowo-azbestowych (odpadów azbestowych) zostaną zlecone specjalistycznej firmie. Wnioski o demontaż i usunięcie pokryć dachowych cementowo-azbestowych zainteresowani mieszkańcy złożyli do Urzędu Gminy .... Po przyznaniu dofinansowania gmina ... zawrze umowy z właścicielami posesji na bezpłatny demontaż i odbiór pokryć dachowych.

2018
21
cze

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

W przypadku Gminy, warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ efekty realizowanego zadania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Reasumując, w opinii Gminy, nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w ramach realizacji inwestycji, gdyż wydatki te nie będą służyły Gminie do prowadzenia działalności gospodarczej. W zaistniałej sytuacji nie zajdzie związek pomiędzy dokonywanymi zakupami a przychodem ze sprzedaży jaki otrzyma Gmina, wobec czego nie będzie ona miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
21
cze

Istota:

W zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

Wstęp do parku będzie nieodpłatny w ramach własnych zadań gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zadania własne obejmują sprawy dotyczące ochrony środowiska i przyrody. Gmina ... jest czynnym podatnikiem VAT. Przepis art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług przyjmuje zasadę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, w związku z realizacją zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina będzie nabywcą związanych z nasadzeniem drzew i krzewów, stworzeniem ciągów komunikacyjnych, budową mostka, oświetlenia oraz wyposażenia parku w elementy małej architektury. Faktury w związku z realizacją ww. projektu będą wystawiane na Gminę. Usługa będzie służyła wykonywaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu, gdyż należy ona do zadań własnych Gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
21
cze

Istota:

Możliwość odzyskania w całości lub w części podatku VAT naliczonego w związku z planowanym projektem pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej ...”.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, do zakresu działania której należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina została powołana do zadań własnych nałożonych przez ustawę o samorządzie gminnym. Zadania publiczne są wykonywane przez Gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W przypadku wykonywania zadań wynikających z ww. ustawy, Gmina nie jest uznawana za podatnika podatku VAT z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca realizuje projekt pn.: „ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej ... ”, który dofinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z dnia 20 czerwca 2017 r.

2018
21
cze

Istota:

Brak prawa do podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach realizowanej inwestycji.

Fragment:

Wytworzone na potrzeby tej działalności środki trwałe pozostają elementem majątku Gminy, są jednak przekazywane nieodpłatnie do użytkowania przez PGK. Gmina, w ramach operacji „ Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w A ” planuje poniesienie wydatków inwestycyjnych na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej (dalej: „ Inwestycja ”). Gmina, planuje wykorzystanie opisanej wyżej Inwestycji, poprzez PGK do realizacji wskazanych wyżej zadań własnych Gminy. Inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. PGK, jako jednostka wspierająca działania Gminy, nie posiada statusu samodzielnego podatnika VAT (tj. nie posiada odrębnej od Gminy podmiotowości podatkowej dla celów VAT). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku realizacji Inwestycji, Gmina będzie mogła odliczyć naliczony podatek VAT związany z realizacją Inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT naliczonego w związku z realizacją Inwestycji, jako iż będzie ona wykorzystywana wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Gmina zauważa, że stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

2018
20
cze

Istota:

Opodatkowanie czynności związanych ze świadczeniem przez Gminę dodatkowych usług wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Fragment:

Natomiast – zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ww. ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. zadania obejmujące sprawy utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz – art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, z późn. zm.) w rozdziale 3a – „ Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ” wskazano, że gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 cyt. ustawy). Zgodnie z art. 6c ust. 2 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2018
20
cze

Istota:

Ustalenie, czy pobierane przez Gminę opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu stanowią podstawę opodatkowania świadczenia podlegającego opodatkowaniu VAT.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, o czym stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej (pkt 8). Jak wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy). Jak stanowi art. 9 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Przechodząc z kolei do usług wychowania przedszkolnego i kwestii wyżywienia w przedszkolu należy powołać przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

2018
20
cze

Istota:

Obowiązek zastosowania „mechanizmu odwrotnego obciążenia” w związku z nabyciem przez gminę usługi instalacji paneli solarnych i fotowoltaicznych.

Fragment:

W ramach procesu inwestycyjnego Gmina wystąpi jako główny wykonawca, bowiem ostatecznie to Gmina będzie realizowała odpłatne świadczenie na rzecz mieszkańca, a podmiot realizujący usługi na jej rzecz, będzie podwykonawcą świadczącym usługi. W związku z tym Gmina dokonuje zakupu usług i jest zobowiązana do opodatkowania, tj. naliczenia właściwej stawki podatku VAT oraz ujęcia takiej transakcji wraz z podatkiem należnym we właściwej deklaracji dla podatku od towarów i usług. W umowach ustalono wzajemne zobowiązania organizacyjno-finansowe stron, które dotyczą montażu i eksploatacji instalacji zestawu kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych. Faktury za realizację zakupu oraz montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych będą wystawione na Gminę. Gmina jako wykonawca realizuje projekt na rzecz mieszkańców. Efektem prac, jakich oczekuje mieszkaniec w ramach zawartej z Gminą umowy, jest wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych. Z tego względu mieszkaniec, a nie Gmina, jest podmiotem zlecającym i oczekującym wykonania na własnej nieruchomości przedmiotowych usług budowlanych (tj. inwestorem). W tym przypadku fakt przeniesienia przez Gminę prawa do własności instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych po okresie trwałości projektu nie wpływa na określenie jej pozycji jako inwestora.

2018
20
cze

Istota:

Prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Dokonywane zakupy i usługi w ramach budowy kanalizacji i wodociągu wykorzystane będą przez Gminę do czynności opodatkowanych VAT (sprzedaż wody i odbiór ścieków). Niniejsza inwestycja realizowana przez Gminę będzie finansowana ze środków własnych i środków Unii Europejskiej. Wybudowany wodociąg i kanalizacja będą własnością Gminy. Kanalizacja budowana będzie w ulicach R., P., M. K., B. a wodociąg w ulicy D. G. Na wyżej wymienionych ulicach nie znajdują się żadne budynki jednostek organizacyjnych Gminy, w związku z powyższym nie ma możliwości podpięcia się do tych sieci gminnym jednostkom organizacyjnym ani Gminie. Zaplanowane prace nie obejmują budowy infrastruktury, która miałaby służyć własnym potrzebom gminy, ani jej jednostkom organizacyjnym. Na terenie Gminy istnieją obszary nieposiadające kanalizacji i wodociągu. Są to ulice położone w znacznej odległości od istniejącej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Część istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wybudowano w latach 70-tych ubiegłego wieku i znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Budowa kanalizacji i wodociągu realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, do których należą sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

2018
20
cze

Istota:

Możliwość odzyskania podatku VAT.

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, Gmina jest podatnikiem podatku VAT jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Gmina planuj realizację robót budowlanych w ramach niniejszego projektu wykonuje w tym zakresie zadania własne służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Majątek powstały wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji będzie stanowił majątek Gminy i będzie służył wyłącznie zaspokajaniu potrzeb wspólnoty Gminy. Wobec tego Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat z tytułu korzystania z przedmiotowych skwerów, siłowni i placu zabaw. Reasumując, Gmina będzie ponosić wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Gminę, lecz nie będzie mogła dokonywać odliczeń kwot podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z odnowieniem skwerów oraz utworzeniem ogólnodostępnej, zewnętrznej siłowni połączonej z placem zabaw dla dzieci. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina nie będzie wykorzystywała uzyskanych rezultatów realizacji wyżej wymienionych zadań do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
20
cze

Istota:

Opodatkowanie odpłatnego udostępniania Inwestycji, odliczenie podatku, sposób odliczenia podatku.

Fragment:

Całokształtem działalności Gminy (m.in. obsługą administracyjną, pobieraniem opłat itp.) w związku z zamierzoną Inwestycją będzie się zajmował wydział działający w Urzędzie Gminy i Miasta – Wydział Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji Urzędu Gminy i Miasta (dalej: „ Wydział ”). Gmina jednak nie wyklucza, że w przyszłości powoła Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej: „ GOSiR ”), mający działać w formie jednostki budżetowej Gminy. Podstawowym celem działania GOSiRu miałaby być realizacja zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. Gmina będzie pobierać opłaty od osób i podmiotów pragnących skorzystać z Budynku czy pozostałej Infrastruktury zgodnie z ustalonym cennikiem. Powyższe opłaty będą nierozerwalnie związane z możliwością korzystania z terenu Inwestycji, tj. Budynku oraz Infrastruktury. Inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności zwolnionej z VAT ani do działalności innej niż gospodarcza. Usługi odpłatnego udostępniania Budynku Gmina będzie klasyfikować pod numerem PKWiU 55 (Usługi związane z zakwaterowaniem). Gmina już od momentu planowania Inwestycji ma zamiar odpłatnego wykorzystywania powstającej Inwestycji do czynności opodatkowanych VAT.

2018
20
cze

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Towary i usługi nabyte przez Gminę w związku z realizacją projektu nie były związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż efekty tego projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej i Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina (...) nie uzyska żadnych środków finansowych związanych z efektami realizacji projektu, tzn. nie wystąpi związana z tym sprzedaż opodatkowana w Gminie. Wykonany projekt odnosi się do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenia warunków dla jego zrównoważonego rozwoju oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, tj.: opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, wykonaniem robót budowlanych, przeprowadzeniem promocji projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, nabyte przez Gminę w ramach realizacji projektu usługi i towary nie są i nie będą związane z działalnością opodatkowaną i w związku z art. 86 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Gmina (...) jako podatnik podatku VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych wydatków.

2018
20
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy). Z opisu sprawy wynika, że Gmina będąca podatnikiem podatku VAT realizuje przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie pod nazwą "Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy B." w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej ”.

2018
20
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego.

Fragment:

Organami Wnioskodawcy są Rada Gminy (jako organ stanowiący i kontrolny) i Wójt Gminy (jako organ wykonawczy, realizujący właściwe dla niego zadania przy pomocy Urzędu Gminy – jednostki organizacyjnej Gminy, działającej w formie jednostki budżetowej). Zasadniczy cel działania Urzędu to zapewnienie warunków, zapewniających możliwość odpowiedniego wykonania spoczywających na Gminie zadań własnych, zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych oraz zadań powierzonych na mocy porozumień. Wdrażając niniejszy projekt Gmina zrealizuje takie cele i zadania własne, jak: rewitalizacja terenów istotnych z punktu widzenia przestrzeni publicznej gminy, a jednocześnie zdegradowanych ich dotychczasową, wieloletnią eksploatacją. Gminie przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością, która zostanie objęta pracami budowlanymi, instalatorskimi, wykończeniowymi i innymi w celach związanych z realizacją opisywanego projektu – jest to działka o numerze 11178/11. Prawa majątkowe do tej nieruchomości, będącej uprzednio własnością Skarbu Państwa, zostały na Gminę przeniesione przez (...) S.A. – spółkę, której do wskazanej nieruchomości przysługiwało prawo użytkowania wieczystego (potwierdzają to zapisy aktu notarialnego z dn. 30.07.2015 r.).

2018
16
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do planowanego zadania

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... o dotację na zadanie z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy ..... W ramach projektu, Gmina .... zamierza odebrać azbest z posesji osób fizycznych znajdujących się na terenie Gminy, przygotować go do transportu i oddać do utylizacji. Utylizacja odpadów zawierających azbest polegać będzie na umieszczeniu ich na składowisku odpadów niebezpiecznych. Usługę wykonywać będzie uprawniona firma, która zostanie wyłoniona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udział w projekcie będą mogli wziąć nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy Gminy ...., którzy posiadają zalegający na działce azbest. Azbest jest odpadem niebezpiecznym, którego zgodnie z przepisami należy się pozbyć. Gmina, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i dbając o środowisko, stara się w tym zakresie o niezbędne środki do realizacji tego zadania. Gmina .... jest zarejestrowanym i czynnym płatnikiem podatku VAT ze względu na świadczenie usług w zakresie dostawy wody z wodociągu dla mieszkańców Gminy oraz wynajmu lokali i tylko w tym zakresie ma możliwość odliczenia podatku VAT. Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług istnieje w przypadku realizacji inwestycji związanej z budową, przebudową oraz modernizacją sieci wodociągowej.