Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
kwi

Istota:

Wskazanie czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w deklaracji podatkowej podatku VAT od usługi montażu Instalacji.

Fragment:

Realizując przedmiotową usługę na rzecz mieszkańca swojej Gminy, Wnioskodawca będzie posiłkować się podmiotem trzecim, tj. firmą, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać dostawy i montażu instalacji na terenie Gminy. Wykonawca, który na zlecenie Gminy będzie dokonywać dostawy i montażu instalacji, o których mowa we wniosku jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Zakupiona przez Gminę usługa montażu Instalacji sklasyfikowana jest w dziale 43 roboty budowlane specjalistyczne w grupowaniu 43.22.12.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według PKWiU z 2008 r. Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją Projektu wystawiane będą na Gminę. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w deklaracji podatkowej podatku VAT od usługi wykonanej przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu Instalacji. Ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku, a w konsekwencji czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania podatku od towarów i usług w składanej deklaracji podatkowej, ma charakter indywidualny.

2018
24
kwi

Istota:

Podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę na rzecz Mieszkańców

Fragment:

Gmina nie jest w stanie realizować Projekt ze środków własnych. Ad.8 Jak w odpowiedzi Ad. 7. Bez otrzymanego dofinasowania Gmina nie realizowałby Projektu. Ad. 9 Odpowiedź jak Ad.7 oraz Ad. 8. Ad. 10 Umowę z Wykonawcą usług montażowych będzie zawierał Związek, działający w imieniu własnym oraz w imieniu gmin partnerskich, w tym gminy. W przypadku zgłoszenia podwykonawstwa w zakresie usług montażu, umowę zawrze główny Wykonawca usług montażowych Ad.11 Wykonawca na rzecz Gminy wykona dostawy i montaże Instalacji, natomiast Gmina udostępni mieszkańcowi instalacje do użytkowania na okres 5 lat, a po upływie tego okresu przekaże instalację na własność mieszkańcowi. Ad. 12 Tak. Umowa będzie zawierała uregulowania dotyczące możliwości odstąpienia od umowy zarówno przez mieszkańca, jak i Gminę. Przesłankami do odstąpienia od umowy może być nieopłacenie kwot (wkładu pieniężnego mieszkańca) w terminie wyznaczonym Umową, brak możliwości technicznych wykonania instalacji, stwierdzonych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, jak również w przypadku niewywiązywania się z zobowiązań zawartych w umowie. Ad. 13 Do sprawowania bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac polegających na montażu instalacji upoważniony będzie Inspektor Nadzoru.

2018
24
kwi

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem 5 letniego trwania Umowy

Fragment:

Gmina nie jest w stanie realizować Projekt ze środków własnych. Ad.8 Jak w odpowiedzi Ad. 7. Bez otrzymanego dofinasowania Gmina nie realizowałby Projektu. Ad. 9 Odpowiedź jak Ad.7 oraz Ad. 8. Ad. 10 Umowę z Wykonawcą usług montażowych będzie zawierał Związek, działający w imieniu własnym oraz w imieniu gmin partnerskich, w tym gminy. W przypadku zgłoszenia podwykonawstwa w zakresie usług montażu, umowę zawrze główny Wykonawca usług montażowych Ad.11 Wykonawca na rzecz Gminy wykona dostawy i montaże Instalacji, natomiast Gmina udostępni mieszkańcowi instalacje do użytkowania na okres 5 lat, a po upływie tego okresu przekaże instalację na własność mieszkańcowi. Ad. 12 Tak. Umowa będzie zawierała uregulowania dotyczące możliwości odstąpienia od umowy zarówno przez mieszkańca, jak i Gminę. Przesłankami do odstąpienia od umowy może być nieopłacenie kwot (wkładu pieniężnego mieszkańca) w terminie wyznaczonym Umową, brak możliwości technicznych wykonania instalacji, stwierdzonych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, jak również w przypadku niewywiązywania się z zobowiązań zawartych w umowie. Ad. 13 Do sprawowania bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac polegających na montażu instalacji upoważniony będzie Inspektor Nadzoru.

2018
24
kwi

Istota:

Stawka podatku dla świadczenia – usług montażu Instalacji – wykonywanego przez Gminę na rzecz Mieszkańców

Fragment:

(...) Gminę wpłaty mieszkańców nieruchomości na których zostaną wykonane przedmiotowe instalacje, w ramach Projektu, na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w Projekcie, są opodatkowane podatkiem VAT. Co prawda celem Gminy przystępującej do realizacji Projektu nie jest świadczenie materialne na rzecz mieszkańców, jednak dążąc do realizacji celu jakim jest ochrona środowiska, mieszkańcy zyskają nie tylko korzyści materialne, ale również konkretni uczestnicy Projektu, którzy podpiszą stosowną umowę z Gminą i przyjmą na siebie określone w niej zobowiązania, odniosą korzyści o charakterze majątkowym w formie bezpłatnego korzystania z zainstalowanych instalacji, a po okresie trwałości Projektu przejmą je na własność. Jest więc konkretny odbiorca działań Gminy, związany z Gminą umową oraz dokonujący wpłaty z tytułu uczestnictwa w Projekcie. Wpłata mieszkańca ma być warunkiem wykonania przedmiotowych instalacji. Można więc stwierdzić, że działania Gminy i mieszkańca wykonywane są w ramach umowy zobowiązaniowej i że wpłata mieszkańca następuje za świadczenie Gminy na jego rzecz. Zaplanowany sposób organizacji i zarządzania (...)

2018
24
kwi

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w całości lub części, w związku z realizacją projektu

Fragment:

Oba obiekty będą w wyznaczonym czasie udostępniane nieodpłatnie dla wszystkich osób odwiedzających (mieszkańcy gminy, odwiedzający, turyści). Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizacja projektu pn. „ ... ” dokonywana będzie w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją projektu będą wystawiane na: Gminę ..., ul. M. ..... , . ..., NIP ...... Wnioskodawca będzie wykorzystywał efekty projektu pn. „ ... ” do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do zadań opisanych projektem pn. „ ... ”, Gmina ... będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub części? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
24
kwi

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

Gmina z tytułu demontażu i usuwania wyrobów azbestowych nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym. Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych gminy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) - podstawa prawna działania art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy: zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Gminę ..., ul. ... , ... . Pełna nazwa zadania ... . Przedział czasowy przewidywany do realizacji: 15.05.2018 r. do 31.12.2018 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w odniesieniu do planowanego zadania ma prawną możliwość do odliczenia podatku VAT ? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawnej możliwości do odliczenia podatku VAT, gdyż ww. zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina nie uzyska z tego zadania żadnych dochodów.

2018
21
kwi

Istota:

W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług dla budowy budynku żłobka

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy realizując inwestycję pn. „ Utworzenie Gminnego Żłobka w U. ”, gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług dla budowy budynku żłobka? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina realizując projekt będzie realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją (budowa żłobka). Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jednak dla realizacji opisanego we wniosku projektu pn.: „ Utworzenie Gminnego Żłobka w U. ” realizuje działalność publicznoprawną, w ramach której Gmina nie działa w charakterze podatnika VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawiane będą na Gminę. Budynek żłobka w U. nie będzie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej, realizacja projektu będzie ściśle związana z wykonywaniem zadań publicznoprawnych, zadań własnych Gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Gmina jest wspólnotą samorządową, która odpowiada za rozwiązywanie lokalnych problemów i realizuje elementarne świadczenia publiczne o znaczeniu lokalnym służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

2018
21
kwi

Istota:

Uznanie odpłatnych usług w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych/dostarczania wody na rzecz odbiorców zewnętrznych jako czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystających ze zwolnienia, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Oczyszczalni i innych miejsc na potrzeby własne oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z utrzymaniem Oczyszczalni, obliczonej w oparciu o prewspółczynnik właściwy dla ZGKiM. wg wzoru przewidzianego dla zakładów budżetowych w rozporządzeniu.

Fragment:

Gmina jeszcze raz wskazuje, iż wartość osiągniętej przez ZGKiM sprzedaży usług dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych w całkowitej wartości sprzedaży usług dostarczania wody oraz usług odprowadzania ścieków (od podmiotów zewnętrznych oraz z jednostek organizacyjnych Gminy, innych miejsc wykorzystywanych na własne potrzeby Gminy) wyniosła w 2016 roku 98%. Mając powyższe na względzie Gmina dokonała kalkulacji wysokości prewspółczynnika dla Oczyszczalni będącej w administrowaniu Zakładu, przy uwzględnieniu opisanej powyżej przez Gminę metodologii, która – zdaniem Gminy – jest reprezentatywna i oparta o zasadę neutralności podatku VAT. Tym samym, skalkulowana przez Gminę wartość wstępnego prewspółczynnika na rok 2017 w oparciu o dane za rok 2016 dla Oczyszczalni wynosi 98 %. W opinii Gminy, ustalone w powyższy sposób udziały procentowe najdokładniej odzwierciedlają/będą odzwierciedlały rzeczywiste wykorzystywanie Oczyszczalni, w odniesieniu do wydatków, których Gmina nie jest/nie będzie w stanie jednoznacznie przyporządkować do poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności przez ZGKiM. Powyższa metoda, zdaniem Gminy, daje/będzie dawała możliwość obiektywnego i najbardziej rzetelnego wyodrębnienia części wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z rodzajów czynności, do wykonywania których jest/będzie wykorzystywana Oczyszczalnia. W konsekwencji powyższego, zdaniem Gminy, (...)

2018
21
kwi

Istota:

Prawo do odzyskania kwot podatku VAT wynikających z faktur zapłaconych z tytułu nabycia usług budowlanych związanych z budową obiektu gminnego.

Fragment:

Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Jednak niektóre, wybrane czynności, Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT. W latach 2018-2019 Gmina ma zamiar przeprowadzić operację inwestycyjną polegającą na rozbudowie świetlicy wiejskiej. Gmina ma zamiar wystąpić o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Budynek świetlicy nie służy Gminie do czynności opodatkowanych, jest obiektem ogólnodostępnym dla mieszkańców, na terenie którego się znajduje. Po rozbudowie jego funkcje się nie zmienią, nadal obiekt ten nie będzie służył działalności komercyjnej, nie będzie dzierżawiony. Gmina nie będzie dokonywała żadnych transakcji sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w związku z rozbudową świetlicy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina po realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie świetlicy wiejskiej będzie miała prawo do odzyskania kwot podatku VAT wynikających z faktur zapłaconych z tytułu nabycia usług budowlanych związanych z budową obiektu gminnego? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
21
kwi

Istota:

Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z związku z realizacją zadania.

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Realizując zadania własne określone w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, tj. w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty Gmina zrealizowała zadanie pn. „ ... ” z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grunty, na których powstała inwestycja stanowią własność Gminy. Celem zrealizowanej operacji było stworzenie miejsca przeznaczonego do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez zagospodarowanie terenu ze stawem. W wyniku realizacji zadania powstało zagospodarowane ogólnodostępne miejsce publiczne, a korzystanie z niego jest i będzie nieodpłatne. Gmina nie planuje przekazania prawa własności. Gmina w ramach realizacji zadania zleciła wykonanie tej inwestycji firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego. Faktura dokumentująca wydatki związane z realizacją zadania, wystawiona została na Gminę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych oraz nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2018
21
kwi

Istota:

Sposób wyliczenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy

Fragment:

IBPP3/4512-188/16/ASz : „ świadczenie - składające się na istotę usługi - zakłada istnienie dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, tj. dwóch odrębnych podmiotów. ” Jednostki budżetowe nie są uznawane za odrębnych od gminy podatników podatku od towarów i usług. W przypadku dostawy wody i odbioru ścieków przez jednostki budżetowe gminy, nie występuje wzajemne świadczenie pomiędzy dwoma podatnikami. „ W konsekwencji nie występuje żadna czynność, dla której to czynności gmina występowałaby w charakterze podmiotu świadczącego usługę na rzecz jednostek budżetowych. Dostawa wody i odbiór ścieków dla jednostek budżetowych gminy (np. szkół, GOPS) jest dostawą wody i odbiorem ścieków dla potrzeb własnych gminy, a nie świadczeniem na rzecz innego podmiotu. ” W związku z tym, że Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi, po centralizacji staje się jednym podmiotem, dostawa wody i odbiór ścieków dla jednostek budżetowych gminy będzie usługą dla potrzeb własnych Gminy, a nie świadczeniem na rzecz innego podmiotu, gdyż taki nie wystąpi. Podstawową (konieczną) cechą usługi/dostawy towaru jest istnienie bezpośredniego konsumenta, odbiorcy świadczenia odnoszącego z niego korzyść (choćby potencjalną). Świadczenie bowiem zakłada istnienie podmiotu będącego jego bezpośrednim odbiorcą. Przy czym z założenia winien to być podmiot inny niż wykonujący usługę/dostawca towaru.

2018
21
kwi

Istota:

Opodatkowanie świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

Fragment:

W zaistniałej sytuacji niewątpliwie ponoszone przez Gminę Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące są niezbędne do tego, aby Gmina mogła świadczyć usługi dostawy wody od Odbiorców zewnętrznych. Usługi te, jak Gmina wykazała powyżej, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT i niekorzystającymi ze zwolnienia z tego podatku. Jednocześnie wydatki będące przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację nie będą wykorzystywane do świadczenia przez Gminę usług na rzecz jej jednostek organizacyjnych, które to czynności należałoby potraktować jako pozostające poza zakresem opodatkowania VAT. W konsekwencji w opinii Gminy, z uwagi na fakt, iż pomiędzy Wydatkami inwestycyjnymi i Wydatkami bieżącymi dotyczącymi Infrastruktury ponoszonymi/które będą ponoszone przez Gminę istnieje/istnieć będzie ścisły związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi VAT, tj. usługami dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych na podstawie umów cywilnoprawnych, Gminie przysługuje / będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego/który będzie wykazywany na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w tym zakresie. Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie (...)

2018
21
kwi

Istota:

Opodatkowania świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

Fragment:

W zaistniałej sytuacji niewątpliwie ponoszone przez Gminę Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące są niezbędne do tego, aby Gmina mogła świadczyć usługi odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych. Usługi te, jak Gmina wykazała powyżej, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT i niekorzystającymi ze zwolnienia z tego podatku. Jednocześnie wydatki będące przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację nie będą wykorzystywane do świadczenia przez Gminę usług na rzecz jej jednostek organizacyjnych ani na rzecz samej Gminy, które to czynności należałoby potraktować jako pozostające poza zakresem opodatkowania VAT. W konsekwencji w opinii Gminy, z uwagi na fakt, iż pomiędzy Wydatkami inwestycyjnymi i Wydatkami bieżącymi dotyczącymi Infrastruktury ponoszonymi/które będą ponoszone przez Gminę istnieje/istnieć będzie ścisły związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi VAT, tj. usługami odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych na podstawie umów cywilnoprawnych, Gminie przysługuje / będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego/który będzie wykazywany na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w tym zakresie. Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie m.in. w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. 2041-IBPP3.4512.56.2017.2.SR, w której wskazał, że „ W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będą spełnione.

2018
20
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją.

Fragment:

Czy Miasto i Gmina ...jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją pn. „ Budowa placów zabaw na terenie Gminy ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja zadania pn. „ Budowa placów zabaw na terenie ... ” dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich służyć będzie zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Gmina buduje place zabaw, ogólnodostępne, nieodpłatnie i nie występuje w charakterze podatnika VAT, a poniesione w związku z tą inwestycją wydatki nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych. Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ zakupy towarów i usług związane z realizacją przedmiotowego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Gmina realizując przedmiotowe przedsięwzięcie realizuje zadanie własne nałożone na Gminę przepisami ustawy o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT związanej z realizowaną inwestycją pn. „ Budowa placów zabaw na terenie ... ”. W związku z tym, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nakładami poniesionymi na realizację opisanego we wniosku zadania inwestycyjnego.

2018
20
kwi

Istota:

Dokumentowanie wpłat od mieszkańców za zestawy OZE oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT z tytułu nabycia od wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji OZE

Fragment:

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Gmina Z. (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Gmina ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina zawarła umowę (nr xxx dalej: „ Umowa o Dofinansowanie ”) o „dofinansowanie Projektu „ Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Z. ” (dalej: „ Projekt ” lub „ Inwestycja ”). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: „ EFRR ”) w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta energia” działania Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020.” Celem Projektu jest promocja wśród mieszkańców Gminy rozwiązań związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii (dalej: „ OZE ”). Ubiegając się o dofinansowanie, Gmina nie wskazała podatku naliczonego od wydatków na przedmiotową Inwestycję jako wydatku kwalifikowanego w ramach niniejszego Projektu. Celem głównym Projektu jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku. Cele Projektu są związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii przez mieszkańców gminy, co wiąże się m.in. z poprawą jakości powietrza w regionie i poprzez to są spójne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020.

2018
20
kwi

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji realizowanej ze środków unijnych.

Fragment:

Infrastruktura budowana w ramach inwestycji stanowić będzie własność Gminy i będzie wykorzystywana do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto, Gmina nie będzie wykorzystywała wybudowanej infrastruktury do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W rezultacie przedmiotowe siłownie zewnętrzne będą służyć Gminie wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT i tym samym nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podsumowując, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury dokumentującej wydatki poniesione na realizację budowy zewnętrznych siłowni z tego względu, iż Gmina realizując inwestycję i nabywając niezbędne towary i usługi nie występuje w charakterze podatnika VAT, a wydatki poniesione na realizację inwestycji nie będą związane z czynnościami Gminy podlegającymi opodatkowaniu VAT. Prawidłowość stanowiska w przypadkach zbliżonych do sytuacji Gminy została potwierdzona w licznych interpretacjach podatkowych, np. Dyrektora Izby Skarbowej z Katowicach z 28 sierpnia 2014 r., nr IBPP3/443- 718/14/EJ, czy Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 listopada 2016 r., nr 0461.ITPP3,4512.695.2016.1.BJ.

2018
20
kwi

Istota:

Obowiązek wystawienia faktury na rzecz generalnego wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

Część tych usług Generalny Wykonawca powierza Gminie w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Gminą za pośrednictwem MZK. Tym samym Gmina, z uwagi na brak dysponowania przez MZK przymiotem osobowości prawnej, będzie stroną umowy, na podstawie, której usługi będą realizowane przez zakład budżetowy Gminy. Dojdzie zatem do sytuacji, w której Gmina występująca w stosunku prawnym zawartym na podstawie umowy nr 1 jako Inwestor, na podstawie umowy nr 2 jest zobowiązana do wykonania pracy na rzecz Generalnego Wykonawcy. W ocenie Wnioskodawcy obowiązek zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia wystąpiłby, gdyby MZK posiadał osobowość prawną i był samodzielnym odrębnym od Gminy podmiotem praw i obowiązków. Jednakże ze względu na okoliczność, iż MZK jest zakładem budżetowym Gminy, a podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia usług świadczonych na rzecz Generalnego Wykonawcy jest Gmina, która w przedstawionej relacji gospodarczej działa przede wszystkim jako Inwestor, mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania. Należy zauważyć, że charakter w jakim działa Gmina należy oceniać nie przez pryzmat jednej transakcji (umowy nr 2), ale w kontekście całej inwestycji realizowanej przez Gminę, w której występuje ona jako Inwestor.

2018
20
kwi

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości ....

Fragment:

Wybudowany kolektor sanitarny nie będzie służył żadnym czynnościom niepodlegającym oraz zwolnionym z podatku VAT, ponieważ z przyłączy nie będą korzystały żadne inne budynki użyteczności publicznej należące do Gminy .... Gmina ... zawrze umowy z wykonawcą zadania wyłonionego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu wybudowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości ...Gmina ... będzie dokonywała zakupów towarów i usług od podmiotów zajmujących się tego typu pracami budowlanymi. Ponoszone przez Gminę wydatki na realizację budowy przedmiotowej kanalizacji będą dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Wobec tego zakupowane towary i usługi w związku z realizacją budowy, o której mowa we wniosku służyć będą wykonywaniu czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie ... będzie przysługiwało obniżenie kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości .....? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości ...Gmina ... będzie miała możliwość odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujące nabycie towarów i usług, bowiem jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a także w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, o których mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2018
20
kwi

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Gmina ... jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT ze względu na świadczenie usług w zakresie dostawy wody z wodociągu dla mieszkańców gminy oraz wynajmu lokali i tylko w tym zakresie ma możliwość odliczenia podatku VAT. Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług istnieje w przypadku realizacji inwestycji związanej z budową, przebudową lub modernizacją sieci wodociągowej. Nie ma takiej możliwości w przypadku realizacji zadania pn. „ (...) budowy trzech małych oczyszczalni ścieków przy Szkołach Podstawowych w ... ”. Usługi wykonane w ramach planowanego zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące opisane wydatki wystawione będą na Gminę .... W związku z tym, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach na roboty budowlane, podatek VAT od ww. robót został przez Gminę wskazany jako kwalifikowalny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ... ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja zadania pn. „ ... ”, nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. zadania.

2018
20
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz stawki podatku z tytułu udostępnienia infrastruktury.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W najbliższym czasie Gmina zamierza realizować inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanalizacji sanitarnej. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Budżetu Gminy oraz z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.2 Ochrona wody i gleb. Po wybudowaniu sieci Gmina przekaże ją w użytkowanie B zwanym dalej Usługodawcą. „ Usługodawca w terminie do (...) dnia następnego miesiąca po upływie kwartału będzie informował Gminę A na piśmie o ilości sprzedanej wody i ścieków w danym kwartale. Informacja Usługodawcy będzie podstawą do obciążenia usługodawcy przez Gminę A 0,10 zł brutto za każdy sprzedany 1m3 wody i ścieków, raz na kwartał na podstawie wystawionej faktury VAT ”. Gmina A wystawia faktury VAT ze stawką 23%. B nie jest jednostką organizacyjną Gminy A . Jest to podmiot posiadający odrębną od Gminy osobowość prawną. Gmina udostępnia przedmiotową infrastrukturę B na podstawie Umowy z dn. (...) 2003 r., której: „1.

2018
18
kwi

Istota:

W zakresie odpłatnej dzierżawy stanowisk handlowych na rzecz podmiotów zewnętrznych, Gmina działa jako podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, a czynność podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu 23% stawki podatku.
Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne dotyczące budowy targowiska.

Fragment:

Targowisko nie było/nie jest wykorzystywane do wykonywania innych czynności niż opodatkowane (tj. innych niż opodatkowane a podlegające VAT np. zwolnionych z VAT) - nie zmienia tego fakt, iż jednocześnie Gmina pobierała opłatę targową z tytułu handlu na Targowisku (co należy uznać za czynność pozostającą poza VAT). Gmina wskazała, że w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, co do pełnego prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących poniesione przez Gminę wydatki inwestycyjne należy wskazać, że fakt pobierania przez Gminę opłaty targowej nie ma absolutnie żadnego wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeśli Targowisko było/jest wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, mimo że jednocześnie Gmina pobierała opłatę targową z tytułu handlu na Targowisku, co należy uznać za czynność pozostającą poza zakresem VAT. Reasumując, zdaniem Gminy, w związku ze świadczeniem przez Gminę usług polegających na dzierżawie stoisk handlowych, Gminie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z powstaniem Targowiska i tym samym Gmina nie będzie zobowiązana do zastosowania jakiejkolwiek proporcji w celu ustalenia części podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. W świetle obowiązującego (...)

2018
18
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego efekty w postaci wybudowanej kanalizacji zostaną wydzierżawione.

Fragment:

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, majątek wybudowany w ramach przedsięwzięcia zostanie przekazany w dzierżawę Przedsiębiorstwu Usług Wodno-Kanalizacyjnych jednostka operatorska - sp. z o.o. (spółka komunalna, 100% udziałów posiada Gmina), które administruje mieniem Gminy i pobiera opłaty z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Gmina zamierza przekazać wybudowaną kanalizację sanitarną spółce komunalnej Gminy na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy. Wydzierżawienie sieci kanalizacji sanitarnej stanowi czynność cywilnoprawną, w związku z czym wykonując czynności dzierżawy sieci Gmina będzie działała jako podatnik VAT realizujący działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Na ocenę statusu Gminy w tym przypadku - a w konsekwencji na ocenę uprawnień obowiązków Gminy wynikających z ustawy o VAT w tym przypadku - nie ma wpływu ani cel, ani też rezultat prowadzonej działalności. To oznacza, że podlega opodatkowaniu VAT ww. działalność Gminy, jeżeli jej cel wpisuje się w działalność statutową Gminy i w wykonywanie zadań własnych wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Dodatkowo podlega opodatkowaniu VAT działalność Gminy w powyższym zakresie również w przypadku, w którym jej rezultat nie prowadziłby do wygenerowania zysku. Wartość czynszu dzierżawnego ustalono na poziomie rocznym w wysokości 110.581 zł. Wartość czynszu wskazaną powyżej skalkulowano przy założeniu, że na moment przyjęcia przedmiotowych środków trwałych do ewidencji dokumentem OT ich wartość początkowa będzie wartością netto inwestycji, bez podatku VAT podlegającego w ocenie Gminy odliczeniu w całości.

2018
18
kwi

Istota:

 • uznania świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku,
 • prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z Infrastrukturą, która służy/będzie służyć Gminie do świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych i nie służy i nie będzie służyć do dostawy wody na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych,
 • Fragment:

  W zaistniałej sytuacji niewątpliwie ponoszone przez Gminę Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące są niezbędne do tego, aby Gmina mogła świadczyć usługi dostawy wody od Odbiorców zewnętrznych. Usługi te, jak Gmina wykazała powyżej, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT i niekorzystającymi ze zwolnienia z tego podatku. Jednocześnie wydatki będące przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację nie będą wykorzystywane do świadczenia przez Gminę usług na rzecz jej jednostek organizacyjnych, które to czynności należałoby potraktować jako pozostające poza zakresem opodatkowania VAT. W konsekwencji w opinii Gminy, z uwagi na fakt, iż pomiędzy Wydatkami inwestycyjnymi i Wydatkami bieżącymi dotyczącymi Infrastruktury ponoszonymi/które będą ponoszone przez Gminę istnieje/istnieć będzie ścisły związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi VAT, tj. usługami dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych na podstawie umów cywilnoprawnych, Gminie przysługuje/będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego/który będzie wykazywany na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w tym zakresie. Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie (...)

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  Fragment:

  Celem projektu jest poprawa stanu środowiska oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez budowę wodociągu w miejscowości ... oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie. Inwestycja ma za zadanie zapobiec zanieczyszczeniu gleb i wód podziemnych. W ramach projektu, Gmina zawarła z mieszkańcami umowy (dalej zwane umową o wzajemnych zobowiązaniach), które stanowią, że w zamian za odpłatnością ze strony mieszkańca na rzecz Gminy, Gmina zaprojektuje i wybuduje na gruncie mieszkańców przydomowe oczyszczalnie ścieków („ POŚ ”), a następnie udostępni wybudowane POŚ na rzecz mieszkańców przez okres trwałości projektu. Wpłaty mieszkańców zostaną opodatkowane przez Gminę, a inwestycje będą służyły Gminie tylko i wyłącznie do czynności opodatkowanych. W ramach projektu Gmina będzie występować jako podatnik VAT. W ramach projektu Gmina będzie ponosić wydatki związane z realizacją umowy. Wydatki będą dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na rzecz Gminy. Źródłem finansowania projektu będzie dotacja ze środków europejskich (63,63% kosztów kwalifikowanych) oraz wkład własny Gminy i mieszkańców - stanowiący ułamek wartości POŚ (wkład mieszkańców to około 36,37%). Na podstawie umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem wpłaty mieszkańców będą miały charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji na przedmiotowych nieruchomościach prywatnych będzie uzależniona od wpłat dokonywanych przez poszczególnych mieszkańców.

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję wodno-kanalizacyjną (w tym z inwestycją) z zastosowaniem sposobu obliczania proporcji innego niż wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015r

  Fragment:

  W przypadku Gminy, biorąc pod uwagę zakres realizowanych poprzez Urząd Gminy zadań zarówno komercyjnych (podlegających opodatkowaniu VAT), jak i działań „ władczych ”, wykonywanych w charakterze władczego organu władzy publicznej (poza działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT), ponoszone na gospodarkę wodno-kanalizacyjną wydatki, powinny, być zdaniem Gminy, rozliczone w oparciu o prewspólczynnik. Jak wynika bowiem z przedstawionego stanu faktycznego, Gmina świadczy poprzez Urząd Gminy odpłatnie usługi dostarczania wody i oczyszczania/odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw. Dostarczanie wody do budynku Urzędu Gminy oraz do jednostek organizacyjnych Gminy jest natomiast czynnością wewnętrzną Gminy. Innymi słowy, takie dostawy uznać należy za wykorzystywanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla celów własnych Gminy, wykraczających poza zakres prowadzonej przez Gminę (Urząd Gminy) działalności gospodarczej. Ilość dostarczanej i odbieranej wody z poszczególnych lokalizacji zasadniczo mierzona jest przy zastosowaniu wodomierzy i liczników, co stanowi podstawę do kalkulacji należnego przez podmioty zewnętrzne wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług oraz - przez inne jednostki organizacyjne Gminy - podstawę do ujęcia prawidłowej wartości dochodów wykonanych i wydatków wykonanych w sprawozdawczości budżetowej, jaką przygotowywać musi Gmina wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Powyższe oznacza, iż Gmina jest w stanie precyzyjnie ustalić wartość sprzedaży w oparciu o ilość dostarczonej i odebranej wody do/od odbiorców zewnętrznych, oraz na potrzeby własne Gminy (posługując się wyliczeniami opartymi o wskazania wodomierzy i liczników).

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  Określenie podstawy opodatkowania dla usługi wykonywanej przez Gminę.

  Fragment:

  Gmina składając wnioski o dofinansowanie inwestycji miała świadomość, że będzie to związane z ponoszeniem przez nią dodatkowych kosztów - jest to dla Gminy w pełni naturalne i zrozumiałe, ponieważ dzięki realizacji inwestycji realizuje także swoje zadania własne z zakresu ochrony środowiska. Biorąc zatem pod uwagę charakter dofinansowania, Gmina stoi na stanowisku, że realizowane inwestycje związane są przede wszystkim z kosztami, jakie ponosi Gmina w ramach realizowania swoich zadań własnych, a które są współfinansowane przez instytucje dofinansowujące, Gminę oraz mieszkańców. Nie należy zatem postrzegać realizowanych inwestycji jako opartych jedynie na uzyskanym dofinansowaniu oraz na wpłatach otrzymanych od mieszkańców. W związku z powyższym, w ocenie Gminy, podstawą opodatkowania z tytułu wykonania przez Gminę usługi instalacji zestawu OZE lub POŚ będzie wyłącznie suma kwot wynagrodzenia (tj. wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane) przez Gminę w tym zakresie od mieszkańców biorących udział w projekcie, pomniejszona o podatek należny. Dotacje kosztowe jako wyłączone z podstawy opodatkowania VAT. W ocenie Gminy, jedynie dotacje, które zostały przeznaczone na dopłatę do ceny towaru lub usługi, a więc mają bezpośredni wpływ na wysokość ceny/odpłatności za dane świadczenie powinny być wliczone do podstawy opodatkowania VAT.

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

  Fragment:

  W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Gmina pobierając opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia będzie traktowana w tym zakresie jako podatnik VAT. Na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu jako nabywca będzie figurowała Gmina. Po centralizacji Gminy ze swoimi jednostkami budżetowymi dochody przedszkola z tytułu opłat za wyżywienie i opiekę przedszkolną będą stanowiły obroty Gminy z tytułu świadczenia usług i będą wykazywane w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 w poz. 10 jako zwolnione od podatku. Gmina jako organ prowadzący przedszkole realizując przedmiotową inwestycje wykonuje zadania własne w zakresie zapewnienia warunków działania przedszkola oraz jego wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT przy realizacji zadania polegającego na: „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawnych możliwości do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, o której mowa we wniosku, ponieważ rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

  Fragment:

  Po wykonaniu projektu ryzyko podtopień zostanie znacznie ograniczone, co umożliwi pełne wykorzystanie gruntów rolnych (należących do osób trzecich – zasadniczo rolników z terenu Gminy). Gmina działając poprzez Urząd Miejski i OSiR zleciła wykonanie oczyszczenia ww. stawów i rowów podmiotowi wybranemu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Nasadzenia śródpolne wykonuje z kolei jednostka organizacyjna Gminy – zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych (dalej: ZUK), który podlega centralizacji rozliczeń VAT z Gminą. W konsekwencji, w związku z projektem Gmina otrzymuje zasadniczo faktury VAT z wykazanym podatkiem VAT naliczonym od podmiotu wybranego do oczyszczania stawów i rowów. W przypadku prac wykonanych przez ZUK Gmina, działająca poprzez Urząd Miejski, otrzymuje noty księgowe bez podatku VAT. Gmina uznała podatek VAT naliczony od kosztów ponoszonych na projekt za wydatek kwalifikowany, co oznacza, że jej zdaniem nie podlega on odliczeniu ani w całości, ani w części. Utrzymanie w należytym stanie technicznym gminnych cieków wodnych oraz stawów, jak również infrastruktury rekreacyjno-turystycznej jest zadaniem własnym Gminy, co wnika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Gmina, działając poprzez Urząd Miejski, dokonuje odliczenia VAT od wydatków mieszanych w oparciu o tzw. sposób określenia proporcji z art. 86 ust. 2a-2b ustawy o VAT oraz w wybranych przypadkach również w oparciu o współczynnik, o którym mowa w art. 90 ust. 3-4 ustawy o VAT.

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  W zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

  Fragment:

  Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) – podstawa prawna działania art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. „ Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (...) 12) edukacji publicznej ”. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Gminę ..., ... . Zespół Szkół Publicznych w ... będzie realizował zadanie w ramach konkursu „ ... ”. Przedziałem czasowym przewidzianym do realizacji zadania jest rok szkolny 2018/2019. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w odniesieniu do planowanego zadania ma prawną możliwość do odliczenia podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT. Gmina z powyższego tytułu nie uzyska żadnych dochodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  2018
  18
  kwi

  Istota:

  W zakresie:
  prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT;
  nieuwzględniania zdarzeń spoza zakresu ustawy o VAT w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT;
  nieuwzględniania w kalkulacji proporcji sprzedaży Gminy dostawy towarów i świadczenia usług wynikających z działalności podległych jednostek;
  braku obowiązku stosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.);
  braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o VAT;
  możliwości zastosowania od razu proporcji właściwej, w przypadku gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych za lata przeszłe.

  Fragment:

  Stąd też w tym kontekście należy rozpatrywać, czy czynności wskazane we wniosku są realizowane przez Gminę w ramach jej zadań z zakresu władzy publicznej. Niewątpliwie wpływy uzyskiwane przez Gminę z tytułu pobieranych: opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty adiacentckiej, renty planistycznej, wpływy z decyzji administracyjnych, pozwoleń i koncesji, w szczególności na sprzedaż alkoholu oraz za zajęcie pasa ruchu i udziału w podatkach dochodowych, nie stanowią wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów cywilnoprawnych za świadczenie wzajemne, lecz są dochodem własnym Gminy mającym charakter daniny publicznej. Wpływy te są formą sprawowania władztwa publicznego, a zatem Gmina w związku z tymi czynnościami korzysta z wyłączenia od opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W świetle powołanych wyżej przepisów stwierdzić również należy, że zakres aktywności podejmowanej przez Gminę należy interpretować w perspektywie ogólnej zasady, tj. że ich realizacja ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Obowiązywanie tej zasady powoduje, że w ocenie Organu, każde działanie podejmowane przez Gminę w imieniu własnym, na własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu Gminy, a dotyczące mienia gminnego (w tym również nieruchomości gminnych zajętych pod ogólnodostępną infrastrukturę gminną jak drogi, chodniki, oświetlenie, place zabaw) należy uznać za działanie publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, które jest wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadanie własne.