Gmina | Interpretacje podatkowe

Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 zadania pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowooci O Gmina W”.
Fragment:
Wydatki inwestycyjne zwi1zane z budow1 ww. infrastruktury zostan1 udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez wykonawce na Gmine, która na fakturach zostanie oznaczona jako nabywca przedmiotowej inwestycji. Infrastrukture wodno-kanalizacyjn1, powsta31 w wyniku realizacji inwestycji Gmina zamierza przekazaa w nieodp3atnie zarz1dzanie Gminnemu Zak3adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w (GZGKiM). GZGKiM jest samorz1dowym zak3adem bud?etowym powo3anym przez Gmine do realizacji zadan w3asnych, w tym m.in. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zaopatrzenie w wode, kanalizacje i odprowadzanie ocieków komunalnych, które to czynnooci podlegaj1 opodatkowaniu podatkiem VAT. Z tytu3u owiadczenia ww. us3ug GZGKiM wystawia faktury VAT, które ujmuje w swoich rejestrach sprzeda?y oraz dokonuje rozliczen podatku VAT nale?nego. Bior1c pod uwage ustawe o centralizacji VAT, która z dniem 1 stycznia 2017 r. obejmie wszystkie gminy, w tym tak?e Gmine, to Gmina bedzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, który sk3ada3 bedzie jedn1 deklaracje VAT, obejmuj1c1 deklaracje cz1stkowe sk3adane przez jej jednostki organizacyjne, w tym zak3ad bud?etowy GZGKiM. W rozpatrywanej sprawie w1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 tego, czy Gminie bedzie przys3ugiwaa prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 ww. zadania.
2017
15
sty

Istota:
Czy w przypadku transakcji polegaj1cej na zamianie nieruchomooci bed1cej w3asnooci1 Miasta na nieruchomooci nale?1ce do osoby fizycznej, Miasto prawid3owo naliczy3o podatek VAT od ca3ej wartooci ustalonej przez rzeczoznawce (zamienianej nieruchomooci), a nie od ró?nicy wartooci zamienianych nieruchomooci?
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 778), kszta3towanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyj1tkiem morskich wód wewnetrznych, morza terytorialnego i wy31cznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamknietych, nale?y do zadan w3asnych gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreolenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreolenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie w drodze decyzji o warunkach zabudowy. O przeznaczeniu nieruchomooci stanowi1 zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako Yród3o prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego.
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie: prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które zostan1 omy3kowo wystawione po dokonaniu ,,centralizacji” ze wskazaniem danych jednostek bud?etowych Gminy – w owietle wyroku TSUE oraz braku obowi1zku wystawiania not koryguj1cych lub ubiegania sie o wystawienie faktur koryguj1cych w przypadku b3ednego oznaczenia nabywcy (wskazania danych danej jednostki bud?etowych a nie Gminy) w odniesieniu do transakcji maj1cych miejsce w okresie po dokonaniu tzw. „centralizacji” rozliczen VAT.
Fragment:
Niemniej jednak, nie mo?na wykluczya, ?e kontrahenci mog1 omy3kowo w przysz3ooci wystawiaa faktury VAT wskazuj1ce jednostki bud?etowe jako nabywców towarów i us3ug (bez wskazania danych Gminy jako podatnika VAT). W szczególnooci niektóre faktury zakupowe, otrzymywane przez Gmine mog1 zostaa wystawione przez kontrahentów ze wskazaniem: jednostki bud?etowej Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy, numeru NIP jednostki bud?etowej Gminy przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, jednostki bud?etowej Gminy jako nabywcy i numeru NIP tej jednostki. W1tpliwooci Gminy budzi m.in. kwestia mo?liwooci odliczenia podatku naliczonego na bie?1co, w sytuacji, gdy po dokonaniu tzw. „ centralizacji ” rozliczen VAT kontrahenci omy3kowo bed1 wystawiaa faktury VAT ze wskazaniem danych jednostek bud?etowych, a nie Gminy. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania: Czy faktury VAT dotycz1ce nabycia przez Gmine towarów lub us3ug, które zostan1 w przysz3ooci, tj. ju? po dokonaniu tzw. „ centralizacji ” rozliczen VAT, omy3kowo wystawione ze wskazaniem danych jednostek bud?etowych Gminy, tj. w szczególnooci ze wskazaniem: jednostki bud?etowej Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy, numeru NIP jednostki bud?etowej Gminy, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, jednostki bud?etowej Gminy jako nabywcy i numeru (...)
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie uznania Gminy za podatnika z tytu3u dostawy nieruchomooci.
Fragment:
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzaj1ce ustawe o samorz1dzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorz1dowych, Gmina sta3a sie w3aocicielem nieruchomooci w drodze tzw. komunalizacji mienia panstwowego. Nabycie by3o w szczególnooci stwierdzane decyzjami Wojewody (...). Nabycie przez Gmine nieruchomooci nast1pi3o z mocy prawa i by3o niezale?ne od jej woli. W zwi1zku z nabyciem Gmina nie mia3a prawa do odliczenia podatku naliczonego. Nabycie mia3o charakter nieodp3atny. Gmina nie prowadzi i nie prowadzi3a jakiejkolwiek dzia3alnooci na terenie nieruchomooci. Gmina nie oddawa3a ich w posiadanie zale?nie. Niektóre nieruchomooci po3o?one s1 na terenie gdzie obowi1zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym przewidziano mo?liwooa zabudowy. Gmina dokonuje sprzeda?y przedmiotowych nieruchomooci. Sprzeda? poprzedzona jest procedur1 przetargow1 uregulowan1 w ustawie o gospodarce nieruchomoociami. Gmina oprócz powy?szej procedury, zamieszcza og3oszenia i obwieszczenia dotycz1ce nieruchomooci przeznaczonych do sprzeda?y nabywcy og3oszen Urzedu Miasta, na stronie internetowej oraz w lokalnej prasie. Gmina nie dokonuje nak3adów na nieruchomooci w celu doprowadzenia mediów. Nieruchomooci by3y lub bed1 podzielone na dzia3ki decyzj1 Burmistrza Gminy. W1tpliwooci Gminy dotycz1 kwestii czy dokonuj1c odp3atnego zbycia nieruchomooci dzia3a ona jako podatnik i tym samym prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 opodatkowan1 podatkiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie zastosowania korekty podatku naliczonego w zwi1zku z centralizacj1 rozliczen Gminy.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 1515, z póYn. zm.) wynika, ?e w celu wykonywania zadan gmina mo?e tworzya jednostki organizacyjne, a tak?e zawieraa umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz1dowymi. Tak wiec tak?e sama gmina – w zakresie wykonywania swych zadan – mo?e bya odrebnym podatnikiem, w tym wykonywaa czynnooci na postawie umów cywilnoprawnych. Przy owiadczeniu powy?szych czynnooci gmina nie wystepuje jako organ w3adzy publicznej. Nie pos3uguje sie w3adztwem publicznym. Dzia3a jako uczestnik obrotu gospodarczego. W zwi1zku z tym – w zakresie powy?szych czynnooci dodatkowych – gmina, jeoli bedzie je podejmowa3a, powinna bya uznana za podatnika VAT. Wnioskodawca wskazuje na treoa wyroków s1dowych, które potwierdzaj1 status Gmin jako podatnika podatku VAT. Przyk3adowo w wyroku z dnia 22 marca 2007 r. (I SA/Wr 852/06, LEX 924250) WSA we Wroc3awiu stwierdzi3: „ W zakresie, w jakim gmina pozostaje podatnikiem podatku od towarów i us3ug, podatnikiem tym nie mo?e bya urz1d gminy, jako jednostka powo3ana do obs3ugi organu gminy ”. Teza powy?sza zosta3a podtrzymana w orzeczeniu NSA z dnia 4 grudnia 2008 r. (I FSK 1148/07, Wspólnota 2009, nr 1, s. 27), w którym stwierdzono: „ Gmina jako jednostka samorz1du terytorialnego jest podatnikiem VAT (...) ”. zwi1zek zakupów z czynnoociami opodatkowanymi Na mocy art. 86 ustawy o podatku od towarów i us3ug, odliczenie podatku VAT naliczonego od podatku VAT nale?nego jest mo?liwe wówczas, gdy nabywane przez Podatnika towary lub us3ugi bede s3u?y3y czynnoociom opodatkowanym.
2017
15
sty

Istota:
Podatek w zakresie ustalenia metody okreolenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, najbardziej odpowiadaj1cej specyfice wykonywanej przez Gmine dzia3alnooci i dokonywanych przez ni1 nabya.
Fragment:
Tak?e ten warunek w ocenie Wnioskodawcy zostaje spe3niony, poniewa? przyjety przez niego sposób okreolenia proporcji, odzwierciedla zgodnie ze stanem faktycznym, niezale?nie od opinii, uczua i interesów Gminy czeoa wydatków przypadaj1c1 odpowiednio na dzia3alnooa podlegaj1c1 pod regulacje ustawy o VAT oraz na cele inne ni? taka dzia3alnooa (z wyj1tkiem celów osobistych). Czeoa osób zatrudnionych w Gminie przyczynia sie do realizowania zadan podlegaj1cych pod ustawe VAT, czeoa przyczynia sie do realizacji zadan zwi1zanych z dzia3alnooci1 niepodlegaj1c1 pod ustawe VAT, a pozosta3a czeoa pracowników w ró?nym stopniu przyczynia sie do osi1gania zarówno celów podlegaj1cych pod re?im ustawy VAT i niepodlegaj1cych. Ze wzgledu na taki podzia3 obowi1zków pracowników Gminy, sposób obliczenia tzw. prewskaYnika, który spe3nia kryterium obiektywizmu i proporcjonalnooci w ocenie Wnioskodawcy powinien uwzgledniaa wszystkie osoby, zatrudnione w Gminie. Ponadto Wnioskodawca zaznacza, ?e przy zastosowaniu sposobu okreolenia proporcji danych wskazanych wprost w ustawie o VAT i rozporz1dzeniu, otrzymane wyniki w ocenie Gminy nie odpowiadaj1 specyfice wykonywanej przez ni1 dzia3alnooci i dokonywanych przez ni1 nabya, dlatego te? Gmina przyje3a inny, w3asny sposób okreolenia tzw. prewspó3czynnika. Reasumuj1c, Wnioskodawca uwa?a, ?e z uwagi na art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w zw. z ust. 2h, prawid3owym (...)
2017
15
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków zwi1zanych z realizacj1 Inwestycji.
Fragment:
W Gminie od dnia 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje scentralizowany system prowadzenia rozliczen podatkowych Gminy oraz jej jednostek, co skutkuje sk3adaniem jednej deklaracji VAT dla Gminy wraz z jej jednostkami. Projekt, o którym mowa bedzie realizowany samodzielnie przez Gmine, która podpisze umowe z Wykonawc1 i jednoczeonie sie z nim rozliczy. W zakresie projektu planowana jest do wykonania kompleksowa modernizacja energetyczna budynku po by3ej szkole na siedzibe Oorodka Pomocy Spo3ecznej (OPS), w którym to budynku bedzie równie? funkcjonowa3a owietlica – dom dziennego pobytu dla osób starszych. Po zakonczeniu inwestycji wytworzony maj1tek – nieruchomooa zabudowana zostanie przekazana odp3atnie w trwa3y zarz1d jednostce organizacyjnej gminy, tj. OPS, który realizuje zadania w3asne Gminy z zakresu pomocy spo3ecznej, w tym oorodków i zak3adów opiekunczych. Trwa3y zarz1d ustanowiony zostanie celem realizacji przez OPS celów statutowych. OPS – jednostka bud?etowa Gminy nie posiada osobowooci prawnej i nie prowadzi dzia3alnooci gospodarczej. Nieruchomooa zostanie jej przekazana w trwa3y zarz1d na podstawie decyzji Burmistrza Gminy w oparciu o ustawe o gospodarce nieruchomoociami i ustalona zostanie op3ata roczna z tytu3u trwa3ego zarz1du, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug.
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych.
Fragment:
Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i us3ug, w ramach realizowanego projektu Gmina bedzie nabywa3a towary i us3ugi, a faktury bed1 wystawiane na Gmine. Obiekty, których dotyczy inwestycja s1 w3asnooci1 Gminy i nie planuje sie przekazania prawa w3asnooci obiektów po zakonczeniu inwestycji. Realizowana inwestycja w zakresie zadania 1 i 2 nie jest zwi1zana z wykonywanymi przez Gmine czynnoociami opodatkowanymi, a w zakresie zadania 3 i 4 jest zwi1zana z dzia3alnooci1 opodatkowan1 i dzia3alnooci1 niepodlegaj1c1 ustawie o VAT. Towary i us3ugi zakupione w zwi1zku z realizacj1 projektu w zakresie zadania 1 i 2, czyli remont konserwatorski fontanny oraz renowacja zabytkowych murów miejskich nie s1 wykorzystywane do dzia3alnooci opodatkowanej i nie przynosz1 ?adnych przychodów dla Gminy, gdy? s1 to zabytki kultury, ogólnodostepne i nieodp3atne dla wszystkich mieszkanców Gminy. Gmina równie? nie planuje wykorzystywaa powsta3ej w zakresie zadania 1 i 2 infrastruktury do wykonywania czynnooci opodatkowanych, gdy? realizacja projektu w tym zakresie wynika z zadan w3asnych Gminy. Natomiast zadania 3 i 4, czyli remont konserwatorski Ratusza z przebudow1 – przebudowa strefy wejociowej oraz remont konserwatorski Ratusza Miejskiego zwi1zane s1 z dzia3alnooci1 opodatkowan1, poniewa? Gmina wynajmuje lokalnym firmom czeoa pomieszczen znajduj1cych sie w Ratuszu i osi1ga z tego tytu3u przychody opodatkowane podatkiem od towarów i us3ug VAT stawk1 podstawow1.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie prawa do pe3nego odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 inwestycji.
Fragment:
Oczyszczalnia ocieków wraz sieci1 kanalizacyjn1 bedzie s3u?y3a wy31cznie do odbioru, usuwania i oczyszczania ocieków komunalnych z terenu Gminy .... Oczyszczalnia ocieków i siea kanalizacyjna nie bed1 wynajmowane. Gmina ... bedzie wykorzystywaa ww. obiekty budowlane wy31cznie w celu realizacji zadan w3asnych gminy z zakresu kanalizacji, usuwania i oczyszczania ocieków komunalnych. Koszty eksploatacji oczyszczalni ocieków i sieci kanalizacyjnej ponosia bedzie Gmina ... z w3asnego bud?etu. Realizacja powy?szego przedsiewziecia polegaj1cego na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ocieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kana3ami bocznymi kanalizacji w miejscowooci ... bedzie mia3a zwi1zek z wykonywanymi przez Gmine .... czynnoociami opodatkowanymi podatkiem od towarów i us3ug, zwolnionymi z opodatkowania oraz niepodlegaj1cymi opodatkowaniem podatkiem od towarów i us3ug. Budowa zostanie dokonana w ramach zadan w3asnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz1dzie gminnym. Faktury dokumentuj1ce poniesione wydatki w zwi1zku z realizacj1 przedsiewziecia bed1 wystawiane na Gmine .... Wnioskodawca bedzie ponosi3 wydatki i otrzymywa3 faktury zwi1zane z realizacj1 inwestycji w okresie planowanym od m-ca czerwca 2017 r. do m-ca wrzeonia 2018r. Jednostki bud?etowe Gminy ..., tj.
2017
15
sty

Istota:
Brak wy31czenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania przez Gmine za poorednictwem Placówek oowiatowych duplikatów legitymacji oraz owiadectw
Fragment:
Powy?sz1 dzia3alnooa mo?na porównaa do dzia3alnooci Gminy w zakresie wydawania dowodów osobistych czy prawa jazdy, za które Gmina pobiera stosowne op3aty. W stosunku do powy?szych op3at, które s1 pobierane w wyniku wykonywania przez Gmine zadan w oparciu o re?im publicznoprawny nie budzi w1tpliwooci fakt, ?e nie podlegaj1 one opodatkowaniu VAT. Zosta3o to dodatkowo potwierdzone w wyroku NSA z 8 lutego 2013 r., sygn. I FSK 520/12. Zdaniem Gminy analogicznie nale?y podejoa do kwestii pobierania op3at przez Gmine, za poorednictwem Placówek oowiatowych, za wydawanie duplikatów dokumentów urzedowych jakimi s1 legitymacje i owiadectwa. Dokumenty te mog1 bya bowiem wydawane wy31cznie przez uprawnione do tego podmioty okreolone w ustawie o systemie oowiaty w wysokooci wskazanej w Rozporz1dzeniu. Tym samym op3aty uiszczane za wykonanie tych czynnooci nale?y uznaa za op3aty publicznoprawne niepodlegaj1ce opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, w stosunku do wydawania duplikatów legitymacji i owiadectw przez Gmine za poorednictwem jej jednostek bud?etowych zastosowanie znaleYa powinien art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, co wy31cza w tym zakresie uznanie Gminy za podatnika VAT. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przysz3ego jest nieprawid3owe.
2017
15
sty

Istota:
Brak mo?liwooci obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego od wydatków poniesionych przez Gmine w zwi1zku z realizacj1 projektu polegaj1cego na wybudowaniu obszaru parkowo-rekreacyjnego
Fragment:
Realizacja projektu i sposób póYniejszego wykorzystywania jej efektów (wyposa?enie obszaru parkowo-rekreacyjnego) wpisuj1 sie w realizacje zadan Gminy i prowadzon1 przez Gmine dzia3alnooa publicznoprawn1. Zgodnie z artyku3em 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorz1dzie gminnym oraz paragrafem 6 ust. 10 Statutu Gminy: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale?y do zadan w3asnych gminy. W szczególnooci zadania w3asne obejmuj1 sprawy: kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz1dzen sportowych. Ani towary ani us3ugi niezbedne do realizacji opisanego we wniosku projektu nie bed1 przez Gmine w jakikolwiek sposób wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych generuj1cych podatek nale?ny podlegaj1cy rozliczeniu w sk3adanej przez Gmine deklaracji VAT. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie: Czy Gmina ma mo?liwooa obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego od wydatków poczynionych przez Gmine na realizacje projektu polegaj1cego na wybudowaniu obszaru parkowo-rekreacyjnego udostepnianego na rzecz ludnooci nieodp3atnie? Stanowisko Wnioskodawcy: Gmina nie ma mo?liwooci obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego od wydatków poczynionych przez Gmine na realizacje projektu polegaj1cego na wybudowaniu obszaru parkowo-rekreacyjnego udostepnianego na rzecz ludnooci nieodp3atnie.
2017
15
sty

Istota:
Opodatkowanie czynnooci w zakresie pomocy spo3ecznej.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w3asnym i na w3asn1 odpowiedzialnooa. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu dzia3ania gminy nale?1 wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze?one ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadan w3asnych gminy nale?y zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególnooci zadania w3asne obejmuj1 sprawy pomocy spo3ecznej, w tym oorodków i zak3adów opiekunczych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy o samorz1dzie gminnym). W celu wykonywania zadan gmina mo?e tworzya jednostki organizacyjne, a tak?e zawieraa umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz1dowymi – art. 9 ust. 1 cyt. ustawy. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o samorz1dzie gminnym, wykonywanie zadan publicznych mo?e bya realizowane w drodze wspó3dzia3ania miedzy jednostkami samorz1du terytorialnego. Gminy, zwi1zki miedzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorz1du terytorialnego mog1 sobie wzajemnie b1dY innym jednostkom samorz1du terytorialnego udzielaa pomocy, w tym finansowej – art. 10 ust. 2 ww. ustawy. Maj1c na uwadze obowi1zuj1ce przepisy ustawy o podatku od towarów i us3ug nale?y wskazaa, ?e pod pojeciem us3ugi (owiadczenia) nale?y rozumiea ka?de zachowanie, na które sk3adaa sie mo?e zarówno dzia3anie (uczynienie, wykonanie czegoo na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nie czynienie b1dY te? tolerowanie).
2017
15
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentuj1cych wydatki inwestycyjne zwi1zane z budow1 infrastruktury wodoci1gowo-kanalizacyjnej wykorzystywanej przez Zak3ad Gospodarki Komunalnej do wykonywania w ramach realizacji zadan w3asnych Gminy us3ug zbiorowego odprowadzania ocieków i dostarczania wody oraz sposobu realizacji tego prawa
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 594, z póYn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w3asnym i na w3asn1 odpowiedzialnooa. W celu wykonywania zadan gmina – zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorz1dzie gminnym – mo?e tworzya jednostki organizacyjne, a tak?e zawieraa umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz1dowymi. Podmioty takie s1 wyodrebnionymi jednostkami organizacyjnymi niemaj1cymi osobowooci prawnej, które prowadz1 swoj1 dzia3alnooa w formie zak3adu lub jednostki bud?etowej. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o samorz1dzie gminnym, organami gminy s1 rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1 powo3anej ustawy), który – w myol art. 33 ustawy o samorz1dzie gminnym – wykonuje zadania przy pomocy urzedu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Z przywo3anych przepisów wynika, ?e jednostki organizacyjne gminy wykonuj1 okreolone zadania gminy, dla których zosta3y powo3ane. W zakresie tych zadan podlegaj1 równie? kontroli i nadzorowi przez organy gminy. S1 zatem czeoci1 struktury aparatu pomocniczego gminy, s3u?1cego do w3aociwego wywi1zywania sie z obowi1zków ustawowych. Zauwa?ya nale?y, ?e zarówno ustawa o podatku od towarów i us3ug, jak równie? przepisy wykonawcze do niej nie definiuj1 terminu „ samorz1dowy zak3ad bud?etowy ”, wobec czego nale?y posi3kowaa sie definicj1 legaln1 zawart1 w obowi1zuj1cej od dnia 1 stycznia 2010 r. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie prawa do pe3nego odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 inwestycji
Fragment:
Po wykonaniu inwestycji i jej odbiorze Gmina bedzie w3aocicielem sieci. Gmina bedzie owiadczya us3ugi odprowadzania ocieków na rzecz mieszkanców oraz osób prowadz1cych dzia3alnooa gospodarcz1. Natomiast odprowadzanie ocieków jednostek bud?etowych Gminy bedzie czynnooci1 wewnetrzn1 Gminy. Tym samym w zakresie gospodarki ociekowej, o której mowa we wniosku, Gmina nie prowadzi dzia3alnooci, która skutkowa3aby powstaniem czynnooci wykonywanych poza zakresem podatku VAT. Stanowisko to zosta3o przedstawione w Interpretacji Indywidualnej IBPP3/4512-188/16/ASz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Dlatego te? Gmina nabywa prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego wynikaj1cego z faktur dokumentuj1cych ich poniesienie. Gmina mo?e skorzystaa z prawa do odliczenia podatku poprzez wykazanie go w bie?1cych deklaracjach podatkowych, nie póYniej jednak ni? w ci1gu 5 lat, licz1c od pocz1tku roku, w którym wyst1pi3o prawo do obni?enia podatku. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest nieprawid3owe. Rozpatruj1c kwestie poruszone we wniosku w pierwszej kolejnooci nale?y wskazaa, ?e w dniu 29 wrzeonia 2015 r. zapad3 (...)
2017
12
sty

Istota:
Prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 inwestycji.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 446), do zadan w3asnych gminy nale?y zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie wodoci1gów i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ocieków komunalnych, utrzymania czystooci i porz1dku oraz urz1dzen sanitarnych, zaopatrzenia w energie elektryczn1 i ciepln1 oraz gaz (pkt 3). Gmina jako jednostka zamierza z3o?ya wniosek o przyznanie pomocy ze orodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „ Gospodarka wodno-ociekowa ”, w ramach poddzia3ania „ Wsparcie inwestycji zwi1zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow1 wszystkich rodzajów ma3ej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialn1 i oszczedzanie energii ”. W ramach tego programu Gmina zamierza wybudowaa 117 sztuk przydomowych, biologicznych oczyszczalni ocieków na nieruchomoociach prywatnych. Po zakonczeniu realizacji projektu, Gmina nie bedzie obci1?aa w3aocicieli nieruchomooci, na których zostan1 wybudowane przydomowe oczyszczalnie, ?adnymi op3atami z tytu3u ich u?ytkowania i konserwacji. Z tego te? tytu3u Gmina nie bedzie uzyskiwaa ?adnych dochodów. Skoro w ramach tego projektu Gmina nie uzyska ?adnych dochodów, nie bedzie prowadzia sprzeda?y, nie bedzie mog3a odzyskaa podatku VAT.
2017
12
sty

Istota:
Zastosowanie art. 86 ust. 2a-2h ustawy.
Fragment:
We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. (ostatecznie doprecyzowane w uzupe3nieniu wniosku) Gmina ... (dalej jako: „Wnioskodawca„ „ Gmina ”) wykonuje zadania, dla których zosta3a powo3ana, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz1dzie gminnym. Wiekszooa z tych zadan jest realizowana przez Gmine w ramach re?imu publicznoprawnego. Komunalny Zak3ad Gospodarczy w ... (dalej jako: „ KZG ” „ Zak3ad ”), jako zak3ad bud?etowy prowadzi na terenie Gminy dzia3alnooa polegaj1c1 na dostarczaniu wody oraz eksploatacje sieci kanalizacyjnej. KZG owiadczy us3ugi dostarczania wody i odprowadzania ocieków na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadaj1cych osobowooci prawnej (w szczególnooci mieszkancy, przedsiebiorcy czy instytucje z terenu Gminy, dalej 31cznie jako: „ Odbiorcy zewnetrzni ”) oraz jednostek organizacyjnych Gminy (Urzedu Gminy, jednostek bud?etowych oraz zak3adów bud?etowych utworzonych przez Gmine (dalej jako: „ Odbiorcy wewnetrzni ”). Z tego tytu3u na rzecz obu wymienionych kategorii odbiorców wystawiane s1 faktury VAT. W Gminie nie nast1pi3a jeszcze centralizacja rozliczen podatku VAT, KZG pozostaje nadal odrebnym od Gminy podatnikiem VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokona centralizacji rozliczen podatku VAT ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi, w tym Zak3adem.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie prawa do pe3nego odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 inwestycji.
Fragment:
Po wykonaniu inwestycji i jej odbiorze Gmina bedzie w3aocicielem sieci. Gmina bedzie owiadczya us3ugi dostawy wody i odprowadzania ocieków na rzecz mieszkanców oraz osób prowadz1cych dzia3alnooa gospodarcz1. Natomiast dostawa wody i odprowadzanie ocieków jednostek bud?etowych Gminy bedzie czynnooci1 wewnetrzn1 Gminy. Tym samym w zakresie gospodarki wodno-ociekowej, o której mowa we wniosku, Gmina nie prowadzi dzia3alnooci, która skutkowa3aby powstaniem czynnooci wykonywanych poza zakresem podatku VAT. Stanowisko to zosta3o przedstawione w Interpretacji Indywidualnej IBPP3/4512-188/16ASZ Dyrektora Izby Skarbowej ...... Dlatego te? Gmina nabywa prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego wynikaj1cego z faktur dokumentuj1cych ich poniesienie. Gmina mo?e skorzystaa z prawa do odliczenia podatku poprzez wykazanie go w bie?1cych deklaracjach podatkowych, nie póYniej jednak ni? w ci1gu 5 lat, licz1c od pocz1tku roku, w którym wyst1pi3o prawo do obni?enia podatku. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest nieprawid3owe. Rozpatruj1c kwestie poruszone we wniosku w pierwszej kolejnooci nale?y wskazaa, ?e w dniu (...)
2017
12
sty

Istota:
Czy Gmina ma obowi1zek zastosowania prewspó3czynnika do dzia3alnooci zwi1zanej z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ocieków w zwi1zku z zastosowaniem not wewnetrznych do jednostek bud?etowych podleg3ych Gminie?
Czy buduj1c infrastrukture wodoci1gow1 Gmina bedzie mia3a prawo do pe3nego odliczenia podatku VAT od tej inwestycji?
Fragment:
Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokona centralizacji rozliczen podatku VAT z podleg3ymi jednostkami. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi sprzeda? opodatkowan1, zwolnion1 i niepodlegaj1c1 opodatkowaniu VAT. Sprzeda? opodatkowana dotyczy m.in. odp3atnych us3ug dostarczania wody, odprowadzania ocieków komunalnych, czynszów i najmów dla mieszkanców Gminy oraz osób prowadz1cych dzia3alnooa gospodarcz1. Dostawa wody oraz odbiór ocieków komunalnych dotyczy równie? jednostek bud?etowych gminy. Jednostki bud?etowe podleg3e Gminie bed1 obci1?ane za dostawe wody i odbiór ocieków not1 ksiegow1 jako owiadczenie niepodlegaj1ce opodatkowaniu VAT. Ponadto Gmina w przysz3ym roku zamierza wybudowaa kolejn1 stacje uzdatniania wody wraz z budow1 studni g3ebinowej, która bedzie zaspakaja3a zbiorowe potrzeby mieszkanców Gminy. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania. Czy Gmina ma obowi1zek zastosowania prewspó3czynnika do dzia3alnooci zwi1zanej z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ocieków w zwi1zku z zastosowaniem not wewnetrznych do jednostek bud?etowych podleg3ych Gminie? Czy buduj1c infrastrukture wodoci1gow1 Gmina bedzie mia3a prawo do pe3nego odliczenia podatku VAT od tej inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.
2017
12
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki w związku z realizacją inwestycji, okresów za jakie Wnioskodawca powinien dokonać odliczenia od wydatków inwestycyjnych oraz braku konieczności zastosowania art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku dokonania korekty deklaracji podatkowej.
Fragment:
Inwestycja została przyjęta na stan środków trwałych Gmina w dniu 1 lutego 2013 r., z zamiarem wykorzystywania inwestycji do działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obecnie, po zakończeniu procedury powstania Spółki, Burmistrz Gminy zamierza podpisać ze Spółką porozumienie, które będzie stanowić, że Gmina zamierza oddać do użytkowania Spółce przedmiotową inwestycję za wynagrodzeniem (dalej: „ porozumienie ”). W rezultacie, zgodnie z postanowieniami tego porozumienia, Gmina będzie pobierać wynagrodzenie od Spółki na podstawie wystawianych przez Gminę faktur VAT. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że: Inwestycja była realizowana w latach 2009-2012 i w tym czasie Gmina ponosiła wydatki związane z tą inwestycją. Dokumentacja techniczna została wykonana i zapłacona w 2008 roku. Protokolarny odbiór robót pomiędzy wykonawcą a Gminą odbył się w listopadzie 2012 roku, Kanalizacja sanitarna została przyjęta na środki trwałe Gminy 1 lutego 2013 roku. Kanalizacja została przyjęta na stan środków trwałych Gminy, natomiast – jak wynika z informacji udzielonej przez Gminę w dniu 10 listopada 2016 r. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji (dalej jako: ZWiK) nią zawiaduje – obowiązujące umowy między ZWiK z odbiorcami końcowymi o odbiór wody zostały poszerzone o usługę odbioru ścieków na podstawie protokołu przekazania stanu liczników i wykonanego przyłącza kanalizacyjnego, ZWiK podpisuje umowy z nielicznymi nowymi odbiorcami usług i pobiera od odbiorców końcowych opłaty na własny rachunek.
2017
11
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na realizacji usług publicznych w Gminie
Fragment:
Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina będzie realizowała projekt pn. „ ... ”. Zakres inwestycji będzie obejmował powstanie nowego portalu Urzędu Miasta oraz Biuletynu Informacji Publicznej, które wprowadzą nową jakość komunikacji. W ramach zadania zostanie także zakupiony i dostarczony sprzęt teleinformatyczny do siedziby beneficjenta. Powstały portal będzie ogólnodostępny i bezpłatny dla mieszkańców oraz wszystkich osób zainteresowanych. Gmina nie planuje sprzedaży, dzierżawy, najmu ani pobierania opłat związanych z przedmiotem projektu (m.in. zakupiony sprzęt teleinformatyczny), tym samym nie przewiduje się przychodów z tytułu funkcjonowania przedmiotowej infrastruktury. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2017
11
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, ponieważ – jak wynika z treści wniosku – realizacja ww. projektu należy do zadań własnych Gminy wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym. Nadto, mienie powstałe w wyniku realizacji ww. zadania nie będzie wykorzystywane przez Gminę ... do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Skoro zatem efekty przedmiotowego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.
2017
11
sty

Istota:
1. Czy usługa przesyłu ścieków komunalnych, świadczona przez Gminę na rzecz spółki, z wykorzystaniem majątku Inwestycji, podlega/będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie korzysta/nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT?
2. Czy Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na realizację Inwestycji, z uwzględnieniem zasad tzw. korekty wieloletniej, wynikających z art. 91 ust. 1-7a ustawy o VAT?
3. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 2, w jaki sposób Gmina powinna dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na realizację Inwestycji?
4. Czy nieodpłatne udostępnienie przez Gminę Inwestycji do użytkowania spółki stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?
Fragment:
Powyższe rozwiązanie, tj. świadczenie przez Gminę na rzecz spółki odpłatnej usługi przesyłu ścieków komunalnych z wykorzystaniem majątku Inwestycji polega/będzie polegało na pozostawieniu majątku Inwestycji w posiadaniu Gminy i jednoczesnym świadczeniu przez Gminę we własnym imieniu i na w rachunek, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze spółką, odpłatnej usługi przesyłu ścieków komunalnych na rzecz spółki przy wykorzystaniu w całości majątku Inwestycji. Świadczenie usługi przesyłu przez Gminę na rzecz spółki z wykorzystaniem Inwestycji ma na celu zapewnienie Gminie regularnych wpływów z tytułu wynagrodzenia za świadczoną usługę, co prowadzi do minimalizowania kosztów poniesionych Gminę na budowę Inwestycji i zapewnia/ma zapewniać efektywne zarządzanie przedmiotowym majątkiem. Od momentu wdrożenia usługi przesyłu ścieków komunalnych z wykorzystaniem majątku Inwestycji, Gmina obciąża/będzie obciążała spółkę kwotami wynagrodzenia za usługę przesyłu, wystawianymi przez Gminę fakturami VAT. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia usługi przesyłu ścieków komunalnych na rzecz spółki Gmina wykazuje/będzie wykazywała w składanych deklaracjach VAT-7. Gmina zaznaczyła, że w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym pytania Gminy, odnoszące się do możliwości odliczenia VAT naliczonego od przeszłych wydatków na budowę Inwestycji, dotyczą wyłącznie wydatków, co do których prawo do odliczenia VAT nie wygasło/nie uległo przedawnieniu na podstawie przepisów szczególnych.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Ponadto wskazano, iż faktury w związku z poniesionymi wydatkami na realizację inwestycji będą wystawione na Gminę. Gmina .... planuje realizację inwestycji w latach 2016-2017. Inwestycja w postaci sieci wodociągowej będzie wykorzystywana do działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z wybudowanej sieci będą korzystać odbiorcy indywidualni - jednostki organizacyjne gminy nie będą korzystać z tej sieci. Gmina wybudowaną sieć będzie wykorzystywać wyłącznie do działalności gospodarczej opodatkowanej - dostarczanie wody. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gminie będącej podatnikiem podatku VAT będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania opisanego w pozycji 80 wniosku? Zdaniem Wnioskodawcy, wodociągi i zaopatrzenie w wodę stanowi zadanie własne gminy. Zadanie to jest realizowane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym. Gmina nie posiada Zakładu Gospodarki Komunalnej i wyżej wymienione zadania realizuje samodzielnie. Dostarczanie wody stanowi działalność opodatkowaną 8% stawką podatku VAT. Gmina nalicza i odprowadza podatek należny. Zgodnie z art. 86. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku ze zdarzeniem opisanym w poz. 67 wniosku ORN-IN Gmina .... nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od planowanego do realizacji zadania, a po jego zrealizowaniu zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina .... jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina będzie inwestorem zadania pod nazwą „ ..... ”. Faktury będą wystawiane na Gminę ...., ale nie może ona odzyskać poniesionego podatku VAT, gdyż nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego, ponieważ Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności opodatkowanej w obiektach powstałych lub odtworzonych (wyremontowanych). Stosownie do postanowień art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie - zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 7 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz .446, z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wśród zadań tam wymienionych znajdują się m.in. sprawy z zakresu: ochrony środowiska i przyrody, gminnych dróg i mostów, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, turystyki, w tym terenów rekreacyjnych.
2017
11
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 446) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). Gmina Xxxx realizując to zadanie będzie działa na podstawie zawartego z Powiatem Xxxx porozumienia, zgodnie z którym to Gmina zarządza drogą powiatową nr ... Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Gmina będąc inwestorem przedmiotowego projektu nabywając towary i usługi w celu realizacji przedsięwzięcia, nie będzie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT. Gmina jednoznacznie wskazała, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego, polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej o długości 250 mb w formule „ zaprojektuj i wybuduj ” w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”.
2017
5
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego
Fragment:
W związku z tym Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku naliczonego związku z realizacją wymienionego zadania na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, Wnioskodawcy będzie również przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy na zasadach określonych w art. 87 ust. 2-10 ustawy. Tym samym stanowisko Gminy w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji ww. zadania należało uznać za nieprawidłowe. Należy również wyjaśnić, że do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na rzecz mieszkańców przez Gminę w ramach zadania trzeba odnieść się w sposób całościowy. Gmina zawierając umowę z mieszkańcami zobowiązała się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych. W konsekwencji stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie wybudowanie przez Gminę oczyszczalni. Natomiast przeniesienie w przyszłości (po upływie 5 lat) własności oczyszczalni na mieszkańców nie będzie stanowić odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
4
sty

Istota:
Prawo do odzyskania lub odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku (...)”.
Fragment:
Czy realizując projekt pn. „ Rewitalizacja zabytkowego parku w (...) ” Gmina ma możliwość w całości lub w części odzyskania lub odliczenia kosztu podatku VAT poniesionego w ramach projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina – jednostka samorządu terytorialnego, czynny podatnik od towarów i usług będzie inwestorem w zadaniu pn. „ Rewitalizacja zabytkowego parku w (...) ”. Będąc właścicielem przedmiotowego obiektu, tj. zabytkowego parku nie pobiera żadnych opłat z tytułu korzystania z obszaru parku. Po wykonaniu inwestycji Gmina pozostanie właścicielem obiektu i nie zamierza czerpać jakichkolwiek dochodów z tytułu np. korzystania z nieruchomości. Obiekt będzie wykorzystywany do celów publicznych, będzie otwarty dla wszystkich chętnych użytkowników. Faktury związane z realizacją inwestycji będą wystawiane na Gminę z zastosowaniem nr NIP nadanego Gminie. Zrealizowane zadanie nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Mając powyższe na uwadze Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania lub odliczenia kosztu podatku VAT poniesionego w ramach projektu pn. „ Rewitalizacja zabytkowego parku w (...) ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
31
gru

Istota:
Uznanie, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Wnioskodawca, razem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawarł porozumienie międzygminne (dalej: Porozumienie) Aglomeracji W, rozumianej jako obszar funkcjonalny tworzony przez gminy: A; B; C; D; E; F; G - miasto, gmina wiejska H; I; J; K; L - miasto, gmina wiejska L; Ł; M; N; O; P; R miasto S; gmina wiejska S; T; które na podstawie porozumienia realizują wspólną strategię rozwoju. Porozumienia międzygminne zostały uregulowane w art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że: Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Z powyższego wynika, że porozumienie to może być zawarte wyłącznie przez gminy. Przepis ten daje więc możliwość przekazania własnych zadań gminy innej gminie. Zawarte porozumienie rodzi stosunek prawny między jego stronami, o treści determinowanej postanowieniami porozumienia. Gmina przejmująca zadania do wykonania, na mocy porozumienia międzygminnego wykonuje je w swoim imieniu, ale na rzecz swoją i pozostałych Gmin, które zawarły porozumienie. Jedynym zobowiązaniem gminy przekazującej zadanie, jest udział w kosztach realizacji projektu Pomocy Technicznej, realizowanego w ramach RPO W 2014-2020.
2016
31
gru

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Urząd gminy jest jednostką organizacyjną służącą do wykonywania ustawowych zadań organu wykonawczego gminy (art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.). Z tej przyczyny ilekroć dana sprawa dotyczy zadań organu wykonawczego gminy, a nie gminy jako osoby prawnej, tylekroć podlega załatwieniu za pośrednictwem urzędu gminy. Kwestie związane z poborem podatku i wykonywaniem obowiązku podatkowego są więc bieżącymi sprawami gminy i jako takie pozostają zastrzeżone do kompetencji organu wykonawczego Gminy (art. 30 ust. 1 powołanej ustawy) i dlatego załatwiane są za pośrednictwem urzędu gminy – z tej przyczyny atrybuty podatnika przypisywano powszechnie urzędom gmin jako jednostkom organizacyjnym, czego wyrazem jest okoliczność, że numery NIP i REGON przypisywano w pierwszym rzędzie urzędom gmin, a nie gminom jako takim. Powyższe rozumienie przepisów, mimo że dyskusyjne i uprawnione tak samo, jak odmienna wykładnia przedstawiona w skierowanym do Wnioskodawcy wezwaniu, jest ugruntowane od lat i z tej przyczyny przyjęto je również w postępowaniach dotyczących realizacji zadań z udziałem środków europejskich, w tym w postępowaniu opisanym w stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku.
2016
31
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od kancelarii prawniczej.
Fragment:
Gmina ... (dalej: „ Gmina ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina ponosi i ponosiła w przeszłości liczne wydatki na realizację inwestycji polegających na budowie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Natomiast działalność polegająca na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków w Gminie, z wykorzystaniem infrastruktury wybudowanej przez Gminę prowadzi spółka gminna B. Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ”) na podstawie umów użytkowania lub użyczenia. Udostępnianie przez Gminę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na rzecz Spółki, stanowi po stronie Gminy czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT, w ramach tzw. transakcji wymiany barterowej usług. Świadczone usługi Gmina dokumentuje fakturami VAT i rozlicza z tego tytułu VAT należny. Wszystkie powstałe dotychczas odcinki infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej od momentu oddania ich do użytkowania są przedmiotem umowy zawartej ze Spółką, na podstawie której dochodzi do wzajemnej wymiany świadczeń (barter usług). Infrastruktura jest zatem wykorzystywana przez Gminę wyłącznie do działalności opodatkowanej VAT. Gmina była zainteresowana odliczeniem podatku VAT z wybudowanej infrastruktury.
2016
31
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gmina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.