Gmina | Interpretacje podatkowe

Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji.
Fragment:
Gmina zamierza zrealizować operację pn. „ Przebudowa ... ” z udziałem środków PROW na lata 2014-2020. Grunty, na których powstać ma droga, stanowią własność Gminy. W wyniku tej operacji powstanie droga publiczna ogólnodostępna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności elementu wybudowanej infrastruktury. W ramach realizowanego projektu Gmina będzie nabywała usługi a faktury będą wystawiane na Gminę. Usługi nabywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może odzyskać uiszczony w związku z realizacją operacji pn. „ Przebudowa ... ” podatek od towarów i usług (VAT)... Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie występują czynności opodatkowane, czyli nie wystąpi żaden podatek należny. Realizowane przez Gminę czynności, do których został zrealizowany projekt są ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatne. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem jak wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
2016
17
sie

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
Fragment:
Wszystkie poniesione wydatki na inwestycję związaną z budową drogi będą dokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Gminy. Wszystkie faktury zakupowe zapłaci Gmina ...... Powstała droga będzie ogólnodostępna, nie będzie generowała przychodu. Nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (we wniosku 3) Czy Gminie ..... będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy projekcie budowy drogi... Zdaniem Wnioskodawcy Ad. 1. (we wniosku Ad.3.). Przy budowie drogi gminnej nie może gmina odliczyć podatku z faktur kosztowych inwestycji. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb lokalnych. w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy m. in. gminnych dróg, ulic, organizacji ruchu drogowego. gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. (we wniosku 2) Dlaczego brak prawa do odliczenia podatku przy budowie dróg... Gmina nie ma prawa odzyskania (odliczenia) podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na budowę dróg gminnych, ponieważ towary i usługi związane z budową dróg gminnych nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2016
14
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Gmina .... nie uwzględnia go w swoich rozliczeniach w zakresie podatku VAT, gdyż nie dokonaliśmy jeszcze centralizacji ze swoimi jednostkami. Sytuacja ulegnie zmianie kiedy Gmina .... dokona centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami. Centralizacji Gmina planuje dokonać do końca 2016 roku a więc w trakcie realizowania przedmiotowej inwestycji. Gmina .... nie zakończy inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków ZSS ..... przed datą 01.01.2017 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina .... może odliczyć podatek VAT, który zawierać się będzie w realizowanym zadaniu polegającym na termomodernizacji budynku ZSS imienia ....... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina .... nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w wartości całkowitej planowanego przedsięwzięcia. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług powiązane jest z tym aby dane zadanie było związane z wykonywanymi przez Gminę ..... czynnościami opodatkowanymi. W tym przypadku realizacja przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji budynku ZSS im. ..... nie będzie związana z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
2016
12
sie

Istota:
Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Gminę w odniesieniu do realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, dla którego Gmina będzie występowała z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....?
Fragment:
Wykonawcą zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest będzie podmiot wybrany przez Gminę, który posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia przedmiotowych prac. Umowę z Wykonawcą zawrze Gmina i dlatego faktury VAT dokumentujące wykonaną usługę związaną z realizowanym zadaniem wystawiane będą na Gminę ...... Wobec tego, że towary i usługi nabywane przez Gminę w związku z realizacją przedmiotowego zadania, nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz będą służyły wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – to Gminie ..... nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Gminę .... w odniesieniu do realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ....., dla którego Gmina będzie występowała z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ....... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ..... jest czynnym podatnikiem podatku VAT, lecz wydatki, które Gmina poniesie w związku z realizacją zadania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.
2016
11
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki wystawione będą na Gminę Miasta ...... Pełna nazwa zadania: „ ..... ”. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym. Przewidywany czas realizacji zadania – od 01.08.2016 r. do 30.09.2016 r. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż Gmina Miasta ..... jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina Miasta .... w odniesieniu do planowanego zadania pn. „ ..... ” ma prawną możliwość do odliczenia podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina Miasta .... nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina nie uzyska dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizowane zadanie nie będzie służyło wykonywaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, dlatego Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizacje tego zadania.
2016
11
sie

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Przedszkole użytkuje budynek objęty termomodernizacją na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą ...., której forma jest nieodpłatna. Forma organizacyjna Publicznego Przedszkola ... to jednostka budżetowa Gminy. W budynku Publicznego Przedszkola .... będącego przedmiotem termomodernizacji są realizowane wyłącznie usługi świadczone w ramach zadań statutowych jednostki, określone ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.), tj. usługi w ramach wychowania przedszkolnego. Zakres pytania kierowanego we wniosku dotyczy wydatków ponoszonych przed centralizacją rozliczeń Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Gmina zamierza dokonać centralizacji rozliczeń podatku VAT ze swoimi jednostkami z dniem 01 stycznia 2017 r., natomiast w 2016 r. rozliczać się będzie według dotychczasowych zasad jako podatnik Gmina. Realizacja przedmiotowego zadania zostanie zakończona w 2016 r. tj. w okresie przed wejściem gminy w centralizację. Planowany koszt inwestycji to kwota 210.689,24zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina .... w odniesieniu do wyżej opisanego przedsięwzięcia ma możliwość odzyskania podatku VAT, dla którego będzie występowała z wnioskiem o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW ...., w ramach Programu Priorytetowego - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja na realizację zadania pn. „ ..... ”...
2016
10
sie

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach zakupowych związanych z montażem i instalacją ogniw fotowoltaicznych u Mieszkańców Gminy.
Fragment:
Gmina pragnie ponadto wskazać, iż zakupiona przez nią usługa montażu i instalacji ogniw fotowoltaicznych, wykonana na zlecenie Gminy przez wybranego przez nią wykonawcę, jest bezpośrednio związana ze świadczeniem przez Gminę na rzecz Mieszkańców usługi modernizacji budynku. W zaistniałej sytuacji związek ten jest oczywisty i w najwyższym stopniu bezpośredni, gdyż nabywana przez Gminę usługa jest w dużym stopniu tożsama z usługą świadczoną przez Gminę na rzecz Mieszkańców. Organizując proces inwestycyjny Gmina jest tutaj swego rodzaju pośrednikiem czy przedstawicielem Mieszkańców. Nabyła ona usługę wykonania instalacji fotowoltaicznych, zapewniła koordynację procesu inwestycyjnego, odpowiedni nadzór i rozliczenie administracyjno-finansowe (zgody odbiorcy, dofinansowanie itp.). Zobowiązanie do takich działań wynikało dla Gminy z zawartych z Mieszkańcami umów o wzajemnych zobowiązaniach. Z drugiej strony Gmina otrzymała od Mieszkańców określone wpłaty wynikające z tych umów i stanowiące wynagrodzenie za jej świadczenia. Co więcej, należy tu podkreślić, że związek dokonywanych przez Gminę zakupów ze sprzedażą opodatkowaną istnieje od samego początku inwestycji polegającej na realizacji instalacji fotowoltaicznych, gdyż już w fazie planowania tej inwestycji Gmina zamierzała pobrać od Mieszkańców opłatę, która warunkowała montaż instalacji fotowoltaicznych na ich posesjach i udostępnienie im tych instalacji do korzystania.
2016
10
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanym wydzierżawieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Fragment:
Według art. 7 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na podstawie ust. 2 ww. artykułu, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; (...); 6. tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte (...)
2016
9
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje przekazane do nieodpłatnego użytkowania przez Zakład oraz sposobu dokonania odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
I SA/Go 112/14, w którym sąd jednoznacznie stwierdził, że: „ Zakład jest co prawda jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze Gminy ale działa w jej imieniu. Przez to Gminę i Zakład można uznać za jedność zwłaszcza, że zakład budżetowy nie posiada odrębnej osobowości prawnej. To uzasadnia zdaniem Sądu przyznanie Gminie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych na poczet inwestycji wodno-kanalizacyjnych mimo, że opodatkowana sprzedaż usług dostarczania wody i odbierania ścieków nie jest wykonywana bezpośrednio przez Gminę a przez jej jednostkę organizacyjną. ” w wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 27 marca 2014 r. (I SA/Rz 104/14), w którym sąd uznał, że: „ Dla przyznania Gminie prawa do odliczenia podatku naliczonego istotnym jest, że Zakład wykonuje usługi komunalne w jej imieniu, wykorzystując przy tym wytworzone przez Gminę mienie. Zakład jest co prawda jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze Gminy ale działa w jej imieniu. Przez to Gminę i Zakład można uznać za jedność zwłaszcza, że zakład budżetowy nie posiada odrębnej osobowości prawnej. To uzasadnia zdaniem Sądu przyznanie Gminie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych na poczet inwestycji wodno-kanalizacyjnej mimo, że opodatkowana sprzedaż usług dostarczania wody i odbierania ścieków nie jest wykonywana bezpośrednio przez Gminę a przez jej jednostkę organizacyjną ”. w orzeczeniu WSA w Szczecinie z dnia 6 marca 2014 r. o sygn.
2016
9
sie

Istota:
Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po jej ewentualnej likwidacji, na własność Gminy Miasto wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy, a wymieniona Spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić na rachunek organu podatkowego?
Fragment:
Wymieniona ustawa o dochodach jednostek samorządowych w art. 4 ust. 1 pkt 4 stanowi, że do źródeł dochodów własnych gminy zalicza się dochody z majątku gminy. Ponadto w art. 4 ust. 1 pkt 12 powołanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawarto stwierdzenie wypełniające katalog dochodów własnych gminy o wszelkie (inne ) dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. Zakres odwołania do przepisów odrębnych nie został przez ustawodawcę ograniczony, co oznacza, że również przepisy kodeksu spółek handlowych, a w szczególności zapisy dotyczące likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym art. 282 Kodeksu spółek handlowych ) wypełniają definicję dochodów własnych gminy w zakresie w jakim przewidują przekazanie gminie majątku w związku z likwidacją spółki kapitałowej, której gmina była jedynym udziałowcem. Kreowanie przez to zdarzenie ( przekazanie majątku likwidowanej spółki) dochodu do opodatkowania, poprzez zaliczenie wartości majątku do przychodu udziałowca, skutkuje uznaniem, że jest to jedna z przewidzianych prawem okoliczności skutkujących powstaniem dochodu po stronie podmiotu przejmującego majątek. Tym samym wykładnia literalna powołanych przepisów (art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym (...)
2016
9
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych zawierających błąd, który dotyczy omyłkowego wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu NIP-u Gminy, NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy oraz Urzędu jako nabywcy i NIP-u Urzędu.
Fragment:
ITPP2/443-641/13/AW , w której organ uznał, że: „ składane przez Urząd rozliczenia podatku od towarów i usług były/są rozliczeniami Gminy (jak wskazano wyżej Urząd jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy Gminie) (...) nie występuje odrębna od podmiotowości Gminy podmiotowość Urzędu Gminy. Gmina i Urząd nie mogą być odrębnymi (odrębnie zarejestrowanymi) podatnikami podatku od towarów i usług, gdyż są to ściśle ze sobą związane podmioty ”; wydanej dnia 28 lutego 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP2/443-1491/12/RS , w której organ podatkowy stwierdził, że: „ Urząd gminy (miasta) jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy (miasta), również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy (miasta). Zatem Urząd działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd. (...) podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności może być wyłącznie Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną, nie zaś Urząd. Dlatego też tylko Gmina może składać rozliczenia deklaracyjne w podatku od towarów i usług.
2016
7
sie

Istota:
Prawo do zwrotu proporcjonalnej części podatku VAT związanego ze zrealizowaną inwestycją
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina była beneficjentem zadania pn. „ ..... ”. Efekt jaki powstał w wyniku realizacji zadania nie generował sprzedaży opodatkowanej. Towary i usług nabyte i zakupione w celu realizacji zadania nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną Gminy. Oddanie inwestycji do użytkowania nastąpiło 21 czerwca 2013 r. w zakresie etapu I obejmującego m. in. ul ...... Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego zadania były wystawiane na Gminę, która jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina wykorzystuje poniesione wydatki na przedmiotowe zadanie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Realizacja przedmiotowego zadania należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Realizacja projektu nie była ukierunkowana na osiąganie zysku. Na etapie projektowania, jak i realizacji zadania, nie było planów prowadzenia na objętych przebudową terenach działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Po zakończeniu realizacji zadania pojawiła się propozycja dzierżawy części terenów zlokalizowanych w obrębie deptaka al. ..... (część ciągu pieszego).
2016
7
sie

Istota:
Czy Gmina .... w odniesieniu do planowanego zadania ma prawną możliwość do odliczenia podatku VAT?
Fragment:
Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późń zm.) - podstawa prawna działania art. 7 ust.1 pkt 1 ww. ustawy: „Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy w szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Gminę ....., ul. ...., ...... Pełna nazwa zadania: „ ...... ”. Przedział czasowy przewidywany do realizacji zadania: 1 lipca 2016 r. - 30 września 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Gmina ..... w odniesieniu do planowanego zadania ma prawną możliwość do odliczenia podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina .... nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina ..... nie uzyska żadnych dochodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
7
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
O kwotę zapłaconego podatku, Gmina będzie zmuszona zwiększyć udział własny w inwestycji, co będzie dużym obciążeniem dla gminnego budżetu. Gmina informuje, iż wykonanie przedsięwzięcia pn.: „ ...... ”, nie będzie wykorzystane do odpłatnego świadczenia usług i pobierania opłat opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Faktury dotyczące realizacji zadania będą wystawiane na Gminę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina .... ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „ ..... ”... Zdaniem Wnioskodawcy, realizując inwestycję pn.: „ ..... ”, nie będzie mogła odliczyć podatku od towarów i usług (naliczonego) od wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, ponieważ w tym przypadku występuje brak związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Gmina wykonując wskazane zadanie, wykonuje zadanie własne gminy, nie prowadząc w tym zakresie działalności gospodarskiej, nie będzie wykonywała żadnych usług związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, która nie wykonuje działalności gospodarczej.
2016
7
sie

Istota:
Opodatkowanie usług świadczonych przez jednostkę budżetową – podatnika VAT – na rzecz Gminy i innych jednostek podległych gminie.
Fragment:
Z Gminą , z jednostkami budżetowymi, z zakładem budżetowym podległym Gminie oraz z mieszkańcami i firmami na terenie Gminy Wnioskodawca ma podpisane umowy cywilno-prawne o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. Wnioskodawca obecnie jest odrębnym od Gminy czynnym podatnikiem VAT. Wśród czynności, które wykonuje, Wnioskodawca wskazał czynności na rzecz Gminy tj. dostawa wody i odbiór ścieków komunalnych. Za zużytą wodę i odprowadzone ścieki wszystkich odbiorców Wnioskodawca rozlicza fakturami VAT, zgodnie ze wskazaniem wodomierza. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w stanie obecnym, gdzie Wnioskodawca jako gminna jednostka budżetowa jest czynnym podatnikiem VAT wykonującym, na podstawie statutu, obowiązki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego powinien wystawiać dla Gminy i innych jednostek podległych Gminie faktury VAT za zużytą wodę i ścieki. W omawianej sytuacji czynności wykonywane przez Wnioskodawcę – gminną jednostkę budżetową, będącą odrębnym od Gminy zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – na rzecz Gminy, jednostek budżetowych, zakładu budżetowego podległego Gminie wypełniają niewątpliwie definicję odpłatnego świadczenia usług zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zatem zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
7
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 29 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizację inwestycji pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy - etap I. ” We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. W maju 2016 zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy - etap l ”. Celem inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska na terenie Gminy. Zakres projektu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy – etap I ” będzie obejmować termomodernizację n. w. budynków tj: Zadanie 1 – dwa budynki Szkoły Podstawowej, Zadanie 2 - jeden budynek administracyjno-biurowy na potrzeby OSP. Inwestycja prowadzona będzie etapowo. Wydatki inwestycyjne są będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Podatek VAT z tytułu tych wydatków będzie kosztem kwalifikowanym. Wyłącznym beneficjentem projektu będzie Gmina. Zakres realizacji: Zadanie 1 – Przedmiotem inwestycji będą dwa obiekty Szkoły Podstawowej: budynek parterowy w konstrukcji drewnianej, rok oddania do użytku 1938, budynek piętrowy (parter i piętro) w konstrukcji murowanej, rok oddania do użytku 1958.
2016
7
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Gmina po wykonaniu zadania nie będzie osiągała przychodów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem drogi. Gmina wystąpiła o przyznanie pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina przy wydatkach na zadanie "Przebudowa drogi gminnej ..." będzie mogła korzystać z odliczeń podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie może skorzystać z możliwości odliczenia podatku VAT ponieważ nie spełnia warunku określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z brakiem przychodów ze sprzedaży związanej z przedmiotową drogą. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne do otrzymania pomocy finansowej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2016
5
sie

Istota:
Czy na podstawie brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód Wnioskodawczyni z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (działki nr 689/70) Gminie i Miastu ... korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wiosną 2011 r. przedstawiciele Gminy i Miasta (...) zgłosili Wnioskodawczyni potrzebę uregulowania stanu prawnego ulicy (...), w której duży udział ma działka o nr (...) będąca własnością Wnioskodawczyni. Argumentowali to tym, że w dalszej części wspomnianej drogi nastąpił w ostatnich latach rozwój budownictwa jednorodzinnego i dlatego istnieje potrzeba dokonania dla tych mieszkańców przez gminę inwestycji na całej ulicy (...), takich jak: poprowadzenie głównego ujęcia gazu, kanalizacji, utwardzenie całości drogi kostką betonową oraz zamontowanie lamp oświetleniowych. Gmina nie może uruchomić ww. prac dopóki nie zostanie spełniony warunek przejęcia przez nią całości drogi. W krótkim czasie gmina przedstawiła sporządzoną wycenę wspomnianej działki (...). Dokument ten wykonało na zlecenie gminy biuro rzeczoznawcy. Wnioskodawczyni nie jest w posiadaniu tego dokumentu i nie pamięta nazwy biura, były w nim podane wskaźniki na podstawie których wykonano wyliczenia. W trakcie tego spotkania przedstawiono Wnioskodawczyni dwie możliwości przejęcia przez gminę działki: jedna to możliwość wywłaszczenia, a druga dająca możliwość porozumienia się stron co do ceny sprzedaży na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
2016
4
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem usług polegających na odbiorze od mieszkańców gminy, transporcie i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Fragment:
Zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały wnioskodawcą mogą być podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadające nieruchomości położone na terenie Gminy ...... Dotacja celowa będzie udzielana na pisemny wniosek ww. wnioskodawców spełniających kryteria podane w Uchwale Rady Gminy. Po zaakceptowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca podpisze z Gminą .... umowę o przystąpieniu do realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Podmiot, z którym zawarto umowę o udzielenie dotacji zobowiązany będzie do przedłożenia Wójtowi Gminy .....rozliczenia przedsięwzięcia pod względem rzeczowym i finansowym. Odbioru odpadów dokona wybrany zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych Wykonawca, z którym Gmina ..... zawrze stosowną umowę. Po zakończeniu realizacji całości przedsięwzięcia Wykonawca za wykonanie prac wystawi każdemu wnioskodawcy fakturę za wykonaną usługę. W związku z tym faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” nie będą wystawiane na Gminę ..... Gmina .... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zadanie będzie finansowane z dotacji z WFOŚ oraz ze środków własnych Gminy ..... Dokonane zakupy w ramach tego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
4
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku.
Fragment:
Zaopatrzenie w energię elektryczną - oświetlenie ulic jest zadaniem własnym Gminy. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu wystawiane będą na Gminę ...... Oświetlenie ulic jest czynnością ogólnie dostępną mieszkańcom nieodpłatnie i niepodlegającą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Ad. zadanie 3: Zadanie trzecie w ramach zdarzenia 1 dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr ..... w m. ...., Gmina ...... Faktury za nabyte usługi w związku z przyszłą realizacją inwestycji wystawiane będą na Gminę ...... Teren drogi jest własnością Gminy - jest skomunalizowany. Droga jest terenem ogólnie dostępnym nieodpłatnie. Po przeprowadzonej przebudowie drogi własność nie ulegnie zmianie i w dalszym ciągu wykorzystywana będzie do czynności niepodlegających opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług stanowi niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania. Gmina ..... planuje przystąpić do realizacji zadania pn. „ ..... ”. Faktury za nabyte usługi w związku z przyszłą realizacją inwestycji wystawiane będą na Gminę ...... Teren drogi jest własnością Gminy - jest skomunalizowany.
2016
3
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku
Fragment:
Gmina .... planuje przystąpić do realizacji zadania pn. „ ..... ”: zadanie 1 - rozbudowa sieci wodociągowej ....., zadanie 2 - przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 - przebudowa drogi gminnej.” Ad. zadanie 1: Zaopatrzenie mieszkańców w wodę zgodnie z art. 7 pkt 1, podpunkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zmianami) należy do zadań własnych gminy. Rozbudowany odcinek sieci wodociągowej w miejscowości .... będzie własnością Gminy ..... Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizację projektu wystawiane będą na Gminę ..... W celu świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gmina przekaże w użytkowanie wybudowane urządzenia przedsiębiorstwu usługowo - handlowemu z którym zawarła umowę na ww. usługi. Z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca płaci Gminie miesięcznie czynsz dzierżawny opodatkowany podatkiem od towarów i usług, który to Gmina wykazuje w składanej do US ..... deklaracji VAT-7 i przekazuje należny podatek. Ad. zadanie 2: Przebudowa linii energetycznej jest konieczna ze względu na kolizję aktualnego przebiegu linii i planowanego przebiegu przebudowywanej drogi. Konieczne jest przełożenie linii na skraj pasa drogowego. Zaopatrzenie w energię elektryczną - oświetlenie ulic jest zadaniem własnym Gminy. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu wystawiane będą na Gminę ...... Oświetlenie ulic jest czynnością ogólnie dostępną mieszkańcom nieodpłatnie i niepodlegającą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.
2016
3
sie

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
Fragment:
Gmina Miasto ..... jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, ponadto jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina zamierza przystąpić w roku bieżącym do wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola nr .... przy ul. .... w Zespole Przedszkolnym .... w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ ..... ”. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych. Zadanie planowane jest do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... Zadanie obejmuje wykonanie robót na terenie obiektu Przedszkolnego, w którym realizowane są zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Realizacja omawianego zadania inwestycyjnego należy do zadań własnych gminy, co wynika z zapisów art. 7 ust. l pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594). Zakupione w ramach zadania towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. Wszystkie faktury dotyczące ww. zadania będą wystawiane na Gminę Miasto ..... Interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku VAT od towarów i usług jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadania.
2016
3
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Wymogiem WFOŚiGW jest przedłożenie interpretacji indywidualnej o braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę. Otrzymana dotacja z WFOŚiGW pokryje częściowo koszty związane z usuwaniem azbestu, tj. 99 % kosztów, pozostałe środki, tj. 1% pochodzić będzie z budżetu Gminy. Mieszkańcy, którzy złożą do Wójta Gminy wniosek o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z zadaniem. Zgodnie z przyjętym regulaminem dofinansowanie będzie dotyczyć obiektów budowlanych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej z terenu Gminy, których właścicielami są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami. Gmina podpisze umowę z Wykonawcą na realizację zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, który posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia przedmiotowych prac. Faktury dokumentujące wydatki ponoszone na realizację zadania wystawiane będą na Gminę ...... Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT, wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizacją zadania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.
2016
3
sie

Istota:
Czy przy realizacji opisanej inwestycji Gmina ..... w żaden sposób nie może odzyskać zapłaconego podatku VAT.
Fragment:
Budynek ten powstaje na dwóch działkach, jedna jest własnością Gminy ...., druga jest własnością Ochotniczej Straży Pożarnej ..... i jest przekazana w dzierżawę Gminie .... na okres 20 lat. W budynku na parterze mieścić się będzie Urząd Stanu Cywilnego wraz ze salą ślubów, Biblioteka Publiczna Gminy .... i garaże dla samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej ....., na piętrze będzie sala rehabilitacyjna i sala konferencyjna. Gmina .... będzie prowadziła działalność polegającą na wykorzystaniu sali rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy na cele rehabilitacyjne nie pobierając opłat za te usługi. Gmina .... będzie się starała o podpisanie umowy z NFZ na dofinansowanie działalności rehabilitacyjnej dla mieszkańców. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki w formie pożyczki z NFOŚ i GW ...., środki z PFRON oraz stara się o dofinansowanie zaprojektowanych w budynku instalacji fotowoltaicznych z WFOŚ i GW ...... Działalności jakie będą prowadzone w nowo powstającym budynku nie będą generowały żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem VAT, dlatego też Gmina w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT zapłaconego z faktur podczas realizacji inwestycji, zakupy usług w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, dlatego też, we wszystkich wnioskach składanych o dofinansowanie inwestycji, wnioskowane kwoty dofinansowania wykazywane są w kwotach brutto.
2016
3
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia
Fragment:
Faktury dotyczące zakupów towarów i usług związanych z budową i montażem systemu fotowoltaicznego, o którym mowa we wniosku będą wystawiane na Gminę ....., która jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Mienie powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia pozostanie własnością Gminy .... i nie będzie w żadnej odpłatnej formie przekazane osobie trzeciej. Mienie to będzie wykorzystywane przez Przedszkole i Żłobek Gminny na zasadzie realizacji zadań publicznych nieodpłatnie. Przedszkole nie będzie odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT. Żłobek nie będzie odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT. Zakres pytania dotyczy wydatków poniesionych zarówno przed jak i po centralizacji ( zarówno w 2016r. jak i w 2017r.) Gmina nie będzie dokonywała korekt deklaracji w zakresie wynikającym ze skutków centralizacji za okresy rozliczeniowe, w których dokonywane będą wydatki. Gminne jednostki organizacyjne nie będą dokonywać odrębnych od Gminy rozliczeń podatku VAT zarówno przed centralizacją jak i po centralizacji. Inwestycja wymieniona we wniosku realizowana jest w 2016r. przed centralizacją, która dokonana zostanie z dniem 1 stycznia 2017r. - i kontynuowana będzie po centralizacji - w 2017r. Wnioskodawca dokona scentralizowania rozliczeń ze swoimi jednostkami w trakcie trwania inwestycji.
2016
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania fakturami korygującymi zmniejszenia podstawy opodatkowania czynności pomiędzy Gminą a jednostkami organizacyjnymi w związku z centralizacją rozliczeń VAT oraz wskazania okresów za jakie Gmina powinna wykazać wynikające z korekty/centralizacji rozliczeń zmniejszenie wartości podstawy opodatkowania i VAT należnego oraz zmniejszenie wartości pierwotnie odliczonego VAT naliczonego.
Fragment:
W konsekwencji – jako że zdaniem Gminy terminy dokonania obniżenia wartości podstawy opodatkowania i VAT należnego oraz wartości podatku naliczonego będą niezależne od terminu otrzymania faktury korygującej – w opinii Gminy nie ma ona obowiązku uzyskiwać potwierdzeń otrzymania faktur korygujących. W opinii Gminy, powyższe stanowisko potwierdza w szczególności fakt, że rzeczone faktury korygujące będą dotyczyły działalności wykonywanej pomiędzy Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, a więc w ramach struktury jednego podatnika, jakim jest Gmina. Należy również zauważyć, że Gmina już na dzień dzisiejszy jest świadoma, iż w związku z rozważaną korektą rozliczeń za przeszłe okresy zmniejszeniu ulegnie wartość podatku należnego i naliczonego pierwotnie wykazanego przez Gminę i jej jednostki organizacyjne i w konsekwencji zobowiązanie Gminy do uzyskania potwierdzenia odbioru faktur korygujących miałoby charakter sztuczny. Co więcej sytuację taką można by było de facto porównać do zdarzenia, w którym Gmina miałaby uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej do wystawionej przez Gminę tzw. faktury wewnętrznej – w związku z centralizacją rozliczeń VAT Gmina wejdzie bowiem w prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych w zakresie VAT. Reasumując, w opinii Gminy w związku z planowaną korektą/centralizacją rozliczeń: Gmina nie jest (...)
2016
2
sie

Istota:
Uznanie czynności polegających na demontażu azbestu z nieruchomości za usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od podatku i wskazanie stawki podatku na ww. usługi oraz prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności polegających na demontażu azbestu.
Fragment:
Z treści umów, jakie Gmina zamierza zawrzeć z właścicielami nieruchomości prywatnych (dalej: Właściciele lub Mieszkańcy) wynika, że będą oni partycypowali w kosztach demontażu azbestu z nieruchomości stanowiących ich własność w wysokości nie mniejszej niż 15% poniesionych przez Gminę kosztów. Pozostała część wydatków Gminy zostanie pokryta z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto Właściciele będą zobowiązani do wpłaty zaliczki na konto Gminy, której rozliczenie nastąpi po realizacji i rozliczeniu zadania. Udział Mieszkańców w realizacji przedmiotowego projektu będzie dobrowolny. Wyrażenie chęci udziału w projekcie będzie oznaczało akceptację konieczności partycypacji w kosztach demontażu azbestu. Gmina nabędzie usługę demontażu azbestu z nieruchomości stanowiących własność prywatną od Wykonawcy, a następnie obciąży Mieszkańców częścią poniesionych kosztów. Jednostkowy koszt usunięcia przedmiotowych odpadów, który poniesie Gmina, będzie wyższy niż zwrot kosztów, które Gmina będzie pobierać od Właścicieli. Jednocześnie, zgodnie z treścią umów, które Gmina planuje zawrzeć, Mieszkańcy będą zobowiązani do m.in.: uzgodnienia z Gminą i Wykonawcą terminu wykonania czynności demontażu azbestu, udostępnienia Wykonawcy obiektu, odnośnie którego mają być wykonane czynności demontażu azbestu w terminie uzgodnionym z Gminą i Wykonawcą, zapewnienia Wykonawcy dostępu do wyrobów zawierających azbest w sposób umożliwiający ich demontaż, w szczególności poprzez zdemontowanie pokrycia z innego materiału, jeżeli takie wystąpi.
2016
31
lip

Istota:
Czy w odniesieniu do opisanego przedsięwzięcia istnieje możliwość odliczenia przez Gminę podatku VAT?
Fragment:
Realizacja inwestycji związana jest z działalnością statutową Gminy, tj. mieści się w zakresie działania Gminy – zadanie własne Gminy – art. 7 ust. 1 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), tj. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz zieleni gminnej i zadrzewień. Właścicielem gruntu jest Gmina. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina nie będzie prowadziła w nowo zagospodarowanej części parku opodatkowanej sprzedaży usług. Ponadto, efekty planowanej inwestycji nie będą służyć Gminie do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Na terenie parku Gmina wydzierżawia grunt o pow. 257 m 2 pod działalność gospodarczą, z tytułu dzierżawy pobierany jest czynsz. Zaznaczyć jednak należy, że grunt objęty przedmiotem dzierżawy nie będzie objęty projektem zagospodarowania parku i na wydzierżawionym terenie nie będą prowadzone żadne prace związane z zagospodarowaniem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do opisanego przedsięwzięcia istnieje możliwość odliczenia przez Gminę podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina stoi na stanowisku, że nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, odliczenie takie przysługuje wówczas, jeżeli towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.
2016
31
lip

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej, inwentaryzacji drzew i krzewów oraz realizacją zadania.
Fragment:
Teren parku stanowi i będzie stanowić własność Gminy ... i jest terenem ogólnodostępnym dla mieszkańców Gminy, od których nie pobiera się żadnych opłat wstępu, ani nie będzie pobierać opłat za korzystanie z elementów zagospodarowania terenu parku. Plac zabaw wykonany zostanie na działce będącej we współużytkowaniu wieczystym w udziale 49,90%. Gmina ... zawrze porozumienie ze wspólnotą mieszkaniową o bezpłatnym użyczeniu na cele projektu na rzecz Gminy. Plac zabaw będzie użytkowany przez dzieci uczęszczające do zlokalizowanego tam przedszkola samorządowego w godzinach jego funkcjonowania. Nie będą pobierane dodatkowe opłaty od rodziców za korzystanie z infrastruktury placu zabaw. Po godzinach funkcjonowania przedszkola, plac zabaw będzie bezpłatnie udostępniony na rzecz mieszkańców ... i Gminy. Gmina ... złożyła wniosek o dofinansowanie na wykonanie dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacji drzew i krzewów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina ... planuje realizację zadania z dofinansowania w ramach naborów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w chwili obecnej oczekuje na ich ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski w .... W przypadku nie otrzymania dofinansowania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ....
2016
31
lip

Istota:
Zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Zadanie będzie polegało na usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy .... Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina ... z tytułu usuwania wyrobów azbestowych nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym. Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) – podstawa prawna działania art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy: „Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”. Faktury dokumentujące poniesione wydatki wystawione będą na Gminę ... Pełna nazwa zadania: „ ... ”. Przedział czasowy przewidywany do realizacji zadania: 01.07.2016 r. – 30.09.2016 r. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ... w odniesieniu do planowanego zadania ma prawną możliwość do odliczenia podatku VAT...
2016
31
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gmina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.