Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Faktura VAT dokumentująca nabycie usługi w ramach realizacji zadania wystawiona zostanie na Gminę ..., która jest czynnym podatnikiem VAT. Podsumowując, Gmina ... w ramach tej umowy nie jest właścicielem rowerów i stacji rowerowych ... (...). Nabywana usługa (zorganizowanie, bieżące zarządzanie i eksploatacja rowerów, pobieranie opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymanie i obsługa wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu ...) nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Gminę ..... Gmina nie świadczy ani w przyszłości nie będzie świadczyć usług w skutek których powstałby podatek należny. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca wskazał, że w związku z realizacją ... (...) nie rozlicza i nie będzie rozliczać podatku VAT ani w całości, ani w części. W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie. Czy Gmina ... ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją powyższego zadania? Zdaniem Wnioskodawcy: Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z zadaniem pn.: „ ... ”, gdyż wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi Gminy.

2018
9
gru

Istota:

Prawa do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków na Inwestycję pn. „...”, za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, opartego na kryterium ilościowym, tj. udziale rocznej ilości odebranych ścieków na rzecz zewnętrznych odbiorców w całkowitej rocznej ilości odebranych ścieków na rzecz wszystkich podmiotów

Fragment:

Jak wskazano w opisie sprawy, w ramach prowadzonej działalności Gminy w zakresie odbioru ścieków, zakupy dokonywane przez Gminę wykorzystywane są również na potrzeby własne Gminy, tj. w celu odbioru ścieków na potrzeby w szczególności budynku Urzędu Gminy, a także innych budynków stanowiących mienie Gminy. Zdaniem Gminy, w tym przypadku nie sposób uznać, iż tego rodzaju wykorzystanie Infrastruktury spełnia przesłanki, pozwalające na jego zrównanie z odpłatnym świadczeniem usług, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Przedmiotowa Infrastruktura nie jest bowiem w tym przypadku wykorzystywana na cele osobiste Gminy, czy tez pracowników Gminy. W związku z powyższym, Gmina stoi na stanowisku, iż zużycie własne, w ramach którego następuje wykorzystanie Infrastruktury w celu realizacji nieodpłatnych czynności w zakresie odbioru ścieków na potrzeby własne Gminy, nie podlega opodatkowaniu VAT. Powyższe oznacza to, że w związku ze świadczeniem usług odbioru ścieków, Gmina dokonuje zarówno czynności stanowiących działalność gospodarczą (odpłatnego świadczenia usług na rzecz odbiorców zewnętrznych), jak i czynności innych niż działalność gospodarcza (niepodlegające opodatkowaniu VAT czynności wewnętrzne).

2018
9
gru

Istota:

Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Gmina odpowiada za zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. W ramach ww. zadań gmina zrealizowała w 2018 r. przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „ ... ”. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu, na działce będącej własnością Gminy nr 504/17, została wybudowana siłownia zewnętrzna licząca 20 urządzeń. Wybudowana infrastruktura ma charakter ogólnodostępny, bezpłatny i ma za zadanie służyć realizacji zadań własnych Gminy. Siłownia zewnętrzna udostępniona jest nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom Gminy oraz innym osobom przebywającym na terenie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej. Działanie Gminy polegające na montażu siłowni zewnętrznej wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy. Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą tego, czy będzie miał on prawo do odliczenia (odzyskania) podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”.

2018
9
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Po zakończeniu realizacji projektu boiska wielofunkcyjne i teren przyległy będzie nadal własnością Gminy i będzie stanowić jej środek trwały. Administracją i obsługą obiektów będzie zajmowała się Gmina wypełniając wyznaczone jej zadania publiczne. Gmina dzięki realizacji projektu wypełni swoje ustawowe zadania wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należą do zadań własnych gmin. Gmina zagospodaruje teren w X i Y poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych, w celu zapewnienia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności urządzonych terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedmiotowe działanie Gminy wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

2018
9
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących roboty budowlane wykonywane w związku z realizacją operacji pn.: „Przebudowa (...)”.

Fragment:

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy). Z opisu sprawy wynika, że Gmina w dniu 30 kwietnia 2018 r. w ramach ogłoszonego naboru na operacje typu „ Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego ” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „ Przebudowa (...) ”. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Planowana do realizacji przez Gminę inwestycja związana jest z jej działalnością statutową i należy do jej zadań własnych. Gmina nie będzie wykorzystywała obiektu, który powstanie w ramach realizacji operacji do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina będzie nabywcą faktur za towary i usługi związane z realizacją przedmiotowej inwestycji a co za tym idzie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od faktur wystawionych za realizację zadania, gdyż nie jest to wydatek związany ze sprzedażą opodatkowaną.

2018
9
gru

Istota:

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy”.

Fragment:

Gmina w ramach przetargu wyłoniła wykonawcę robót budowlanych i podpisała umowę z wykonawcą. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót określono na dzień 14.08.2018 r. Faktury wystawiono na Gminę. W wyniku inwestycji wykonano w trzech miejscowościach: elementy siłowni, elementy placu zabaw. Na koszty realizacji inwestycji składają się: roboty ziemne, drogowe oraz zagospodarowanie terenu. Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania wystawiono na Gminę. Nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywanie czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powstała w ramach projektu infrastruktura nie jest i nie będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W trakcie realizacji przedmiotowego projektu zarządcą powstałej infrastruktury będzie Gmina. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy Gmina ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy ”. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
9
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej”.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina złożyła w 2018 r. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „ Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej ”. W wyniku realizacji tej operacji powstanie ogólnodostępna siłownia zewnętrzna. Korzystanie z siłowni będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności wybudowanej infrastruktury. Siłownia zewnętrzna po zrealizowanej operacji będzie własnością Gminy i będzie przez nią zarządzana. Wszystkie poniesione wydatki na inwestycję związane z realizacją przedsięwzięcia będą dokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Gminy. W związku z realizacją projektu Gmina nie będzie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
9
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania innego sposobu obliczania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy niż wymieniony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Fragment:

Poszczególne zadania własne Gminy wykonywane są w ramach Gminy przez jej samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz przez urząd obsługujący Gminę. Zadania własne obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Działalność w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, jest wykonywana bezpośrednio przez Gminę. Podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodno-kanalizacyjną jest urząd obsługujący Gminę będący jej jednostką budżetową, w obrębie której działania związane z zarządzaniem infrastrukturą wodno-kanalizacyjną prowadzi właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy. Oczywiście Urząd Gminy poza realizacją zadań z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków realizuje również inne zadania własne Gminy, w tym podlegające opodatkowaniu VAT, niepodlegające opodatkowaniu VAT, jak również zwolnione z VAT. Gmina (działając za pośrednictwem Urzędu Gminy) w ramach prowadzonej działalności w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, świadczy usługi na rzecz: podmiotów trzecich, tj. mieszkańców Gminy oraz przedsiębiorstw (czynności zewnętrzne), których realizacja podlega opodatkowaniu VAT i jest dokumentowana fakturami VAT; oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy, np.

2018
8
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że wydatki, które zostały poniesione w ramach realizacji Inwestycji mają na celu realizację zadań własnych Gminy w zakresie spraw dotyczących pomocy społecznej. Tym samym budynek DDP nie jest/nie będzie wykorzystywany na chwilę obecną przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W ocenie Gminy, w związku z powyższym nie zaistnieje związek pomiędzy wydatkami na Inwestycję z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT przez Gminę. W konsekwencji druga przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkująca możliwość odliczenia VAT naliczonego, również nie zostanie spełniona. Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2016 r. sygn. IBPP3/4512-941/15/BJ wydanej w podobnej sprawie, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że: „w sytuacji gdy - jak wyjaśniła Gmina - przystępując do realizacji projektu wykorzystywała i zamierza nadal wykorzystywać przebudowany budynek przedszkola do działalności publicznoprawnej, a ponadto budynek przedszkola jest przeznaczony do realizacji jej zadań ustawowych wynikających z ustawy o systemie oświaty, to Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z jego przebudową. Podsumowując, Gminie nie (...)

2018
8
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.: „(...) modernizacją parkingu”.

Fragment:

Wydatki na przedmiotową inwestycję zostaną udokumentowane wystawioną przez wykonawcę fakturą na Gminę X z wykazaną na niej kwotą podatku. Towary i usługi nabywane przez Gminę (czynnego podatnika VAT) w ramach ponoszonych wydatków związanych z inwestycją nie będą miały związku z wykonywaniem czynności podatkowanych. Gmina regulować będzie zobowiązania wobec wykonawcy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków własnych. W przedmiotowym projekcie podatek VAT ujęty został obecnie jako wydatek kwalifikowalny, jednakże warunkiem do ostatecznego rozliczenia w ww. projekcie kosztów brutto zadania jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w kwestii VAT. Po zakończeniu realizacji projektu parking będzie nadal własnością Gminy i będzie stanowić jej środek trwały. Administracją i obsługą obiektu będzie zajmowała się Gmina wypełniając wyznaczone jej zadania publiczne. Gmina dzięki realizacji projektu wypełni swoje ustawowe zadania wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2018
8
gru

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości wynikającej z wystawionych faktur dokumentujących poniesione wydatki na budowę placu zabaw

Fragment:

Inwestycja usytuowana jest na działkach, których właścicielem jest Gmina. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowaną inwestycją są wystawione na Gminę. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy. Inwestycja w zakresie budowy placu zabaw na terenie Gminy nie będzie generowała przychodów, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Plac zabaw będzie służył do celów niekomercyjnych, nieodpłatnych, wszyscy mieszkańcy mogą z niego korzystać. W tej sytuacji Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków, a tym samym podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym w ww. projekcie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gminie, w związku z realizacją projektu budowa obiektu małej architektury - placu zabaw na terenie Gminy, dofinansowanego ze środków UE w ramach (...)

2018
8
gru

Istota:

Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia w całości lub w części kwoty podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług wynikających z faktur związanych z realizacją opisanego projektu.

Fragment:

W kosztach kwalifikowanych jest uwzględniona również wysokość podatku VAT, który wynosi ... zł i zdaniem Gminy nie ma możliwości jego odzyskania. Wybudowana droga będzie służyć nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy . Użytkownicy nie będą ponosić żadnych opłat będących dochodem gminy. W związku z powyższym podatek VAT nie jest możliwy do odzyskania przez Gminę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z planowaną do realizacji „ Przebudową drogi gminnej w miejscowości. ” Gmina może odzyskać podatek VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Gminy podatek VAT przy realizacji zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości. ” jest kosztem kwalifikowanym i realizując powyższą operację Gmina nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT. Powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1018/15: „ Gmina budując drogę publiczną (gminną), nie występuje w charakterze podatnika VAT, a poniesione w związku z tą budową wydatki nie są związane z wykonywaniem przez gminę czynności opodatkowanych. Tym samym nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od kwoty podatku należnego ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
8
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: jako VAT). Gmina prowadzi wspólne rozliczenia z tytułu podatku od towarów usług obejmujące czynności wykonywane zarówno przez Gminę, jak i jej jednostki organizacyjne od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina jako JST złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn.: (...) Załącznikiem do wniosku o płatność będzie interpretacja indywidualna dotycząca możliwości odliczenia podatku VAT dotyczącego realizowanego projektu. Gmina jako wnioskodawca chce zaliczyć koszty podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu i tym samym otrzymać dofinansowanie. Aby móc otrzymać dofinansowanie Gmina musi wskazać, iż podatek VAT nie będzie mógł być przez Gminę odzyskany w całości lub części. Właścicielem modernizowanego budynku jest Gmina. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2016. Dzięki środkom dotacji z budżetu Województwa, oraz środków własnych z budżetu Gminy udało się przebudować budynek Domu Kultury na potrzeby Regionalnego Centrum Pamięci (...).

2018
8
gru

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę sieci kanalizacyjnej. Prawo do dokonania korekty.

Fragment:

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT. Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik czynny. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT wraz z podległymi jednostkami budżetowymi i obecnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym w sposób skonsolidowany. Gmina za pośrednictwem referatu w Urzędzie Gminy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków. Usługi dostarczania wody i odbioru ścieków dokumentuje wystawianymi fakturami VAT. W związku z prowadzoną działalnością, w 2017 r. Gmina zrealizowała inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Y. Gmina wykorzystuje powstałą w wyniku ww. inwestycji Infrastrukturę do świadczenia opodatkowanych usług zbiorowego odbioru ścieków. Z tytułu świadczonych usług, Gmina wystawia na kontrahentów (konsumentów i przedsiębiorców) faktury VAT oraz odprowadza podatek należny. Gmina zaznaczyła, że Infrastruktura nie jest wykorzystywana do świadczenia usług odbioru ścieków na rzecz jakichkolwiek gminnych jednostek budżetowych ani innych gminnych budynków lub budowli.

2018
7
gru

Istota:

Uznanie odpłatnych usług w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych/dostarczania wody na rzecz podmiotów zewnętrznych jako czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystających ze zwolnienia, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Infrastruktury przez Gminę, będącej w administrowaniu Zakładu, i innych miejsc na potrzeby własne oraz prawa do odliczenia części podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z utrzymaniem Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, obliczonej w oparciu o prewspółczynnik właściwy dla zakładu budżetowego wg wzoru przewidzianego dla zakładów budżetowych w rozporządzeniu.

Fragment:

Gmina podkreśla, iż działający w jej imieniu Zakład wykorzystuje/będzie wykorzystywał Infrastrukturę zarówno na potrzeby świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz podmiotów zewnętrznych (tj. do czynności, zdaniem Gminy, opodatkowanych VAT), jak i na potrzeby Gminy, tj. na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy, oraz innych miejsc wykorzystywanych na własne potrzeby Gminy (tj. do czynności zdaniem Gminy pozostających poza zakresem regulacji ustawy o VAT). Jak wskazano powyżej, odpłatne świadczenie usług dostarczania wody na rzecz podmiotów zewnętrznych stanowi/będzie stanowiło, w ocenie Gminy, czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku natomiast wykorzystywania Infrastruktury będącej w administrowaniu Zakładu na własne potrzeby, zgodnie z argumentacją Gminy przedstawioną w uzasadnieniu do pytania nr 3, czynność ta, w opinii Gminy, nie jest/nie będzie objęta regulacjami ustawy o VAT. Tym samym Gmina będzie miała możliwość częściowego odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych/bieżących poniesionych na Infrastrukturę.

2018
7
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

Fragment:

Możliwy do uzyskania przez Gminę poziom pomocy wynosi do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania. Koszt kwalifikowalny obejmuje również podatek od towarów i usług. Powyższa pomoc zostanie przekazana Gminie w formie refundacji poniesionych wydatków. Gmina jest zarządcą drogi powiatowej na podstawie Porozumienia Powiatu i Gminy w oparciu o uchwałę nr ... Rady Powiatu z dnia 15 października 2018 r. oraz uchwałę nr ... Rady Miejskiej z dnia 25 października 2018 r. w okresie realizacji projektu i będzie zarządcą drogi powiatowej przez okres 5 lat od dnia wypłaty — refundacji poniesionych wydatków, jednak nie będzie pobierała żadnych opłat od użytkowników drogi, z uwagi na brak podstaw prawnych, tj. nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych związanych z powstałą infrastrukturą. Inwestorem zadania jest Gmina i wszystkie faktury będą wystawione na Gminę. Wydatki, które zostaną poniesione zgodnie z realizacją projektu nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina jako czynny podatnik od towarów i usług będzie miała możliwość odzyskania podatku naliczonego w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania ...? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
7
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku przez Gminę od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej.

Fragment:

Projekt ten będzie realizowany przez Gminę w celu wykonania nałożonych na gminę obowiązków zadań publicznych (zadań własnych) określonych ustawą o samorządzie gminnym. Inwestycja po zrealizowaniu nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem w związku z brakiem możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających podatkowi od towarów i usług. Gmina nie będzie mogła odzyskać uiszczonego w związku z realizacją operacji podatku od towarów i usług (VAT). Gmina oświadczyła we wniosku aplikacyjnym w ramach PROW, iż zgodnie z art. 86 ust. 1, art. 113 ust 1 lub 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. 1221 tj.) Gmina jest podatnikiem podatku VAT, ale realizując ww. inwestycję nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT. We wniosku aplikacyjnym PROW wykazano więc podatek VAT jako koszt kwalifikowalny. Gmina planuje złożenie wniosku o płatność końcową zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w listopadzie 2019 r. Gmina ma jednak obowiązek złożyć interpretację indywidualną Izby Skarbowej dotyczącą możliwości odzyskania VATu na projekt już przy wniosku aplikacyjnym.

2018
7
gru

Istota:

Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych, brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej dla celów własnych, prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości, możliwość zastosowania sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT

Fragment:

Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT: –zadania własne Gminy (rodzaje zadań własnych, do których Gmina wykorzystuje ten budynek, są zależne od bieżących potrzeb Gminy) 33. Budynek przy ul. T., P. Budynek jest administrowany przez Urząd Gminy. W budynku jest wykonywana wyłącznie działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT: –zadania własne Gminy (rodzaje zadań własnych, do których Gmina wykorzystuje ten budynek, są zależne od bieżących potrzeb Gminy). 34. Budynek przy ul. T., M. Budynek jest administrowany przez Urząd Gminy. W budynku jest wykonywana wyłącznie działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT: –zadania własne Gminy (rodzaje zadań własnych, do których Gmina wykorzystuje ten budynek, są zależne od bieżących potrzeb Gminy). 35. Budynek przy ul. S., D. Budynek jest administrowany przez Urząd Gminy. W budynku jest wykonywana wyłącznie działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT: –zadania własne Gminy (rodzaje zadań własnych, do których Gmina wykorzystuje ten budynek, są zależne od bieżących potrzeb Gminy). 36.

2018
7
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej (...)”.

Fragment:

Realizacja przedmiotowej Inwestycji należy do zadań własnych Gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm., dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy dotyczące kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zmodernizowany obiekt pozostaje własnością Gminy i jest ogólnodostępny dla lokalnej społeczności. Gmina nie czerpie z tego tytułu żadnych przychodów, w szczególności nie pobiera opłat za wynajem pomieszczeń, nie dzierżawi przedmiotowej infrastruktury, itp. Zdaniem Gminy wydatki poniesione w ramach projektu związane są wyłącznie z wykonywaniem przez Gminę działalności niepodlegającej ustawie o VAT (są przejawem działalności Gminy w ramach reżimu publicznoprawnego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.

2018
7
gru

Istota:

Opodatkowanie i odliczenie – Gmina jako podatnik.

Fragment:

W zaistniałej sytuacji niewątpliwie ponoszone przez Gminę Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące są niezbędne do tego, aby Gmina mogła świadczyć usługi dostawy wody do Odbiorców zewnętrznych. Usługi te, jak Gmina wykazała powyżej, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT i niekorzystającymi ze zwolnienia z tego podatku. Jednocześnie wydatki będące przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację nie będą wykorzystywane do świadczenia przez Gminę usług na rzecz jej jednostek organizacyjnych ani na rzecz samej Gminy, które to czynności należałoby potraktować jako pozostające poza zakresem opodatkowania VAT. W konsekwencji w opinii Gminy, z uwagi na fakt, iż pomiędzy Wydatkami inwestycyjnymi i Wydatkami bieżącymi dotyczącymi Infrastruktury ponoszonymi/które będą ponoszone przez Gminę istnieje/istnieć będzie ścisły związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi VAT, tj. usługami dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych na podstawie umów cywilnoprawnych, Gminie przysługuje/będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego/który będzie wykazywany na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w tym zakresie. Stanowisko Gminy (...)

2018
7
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT od faktur związanych z realizowaną inwestycją.

Fragment:

Gmina była inwestorem, a po wybudowaniu droga pozostaje w zarządzie Gminy. Wykonana inwestycja stanowi realizację zadań własnych Gminy w zakresie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. sprawy w zakresie: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana na cele związane z czynnościami opodatkowanymi. Po zrealizowaniu inwestycji została wystawiona na rzecz Gminy faktura VAT od wykonawcy zewnętrznego inwestycji. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Realizacja przedmiotowej inwestycji odbywa się w ramach władztwa publicznego i Gmina realizując ją działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

2018
6
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności, Gmina realizuje zadania własne mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Do zadań własnych Gminy należą m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym). Realizując projekt Gmina wykonuje zatem zadania własne polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Mobilny pomost będzie udostępniany nieodpłatnie czyli nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Realizując projekt Gmina nie działała jako podatnik VAT i nie będzie on miał związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Gminie nie przysługiwało zatem prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości wynikającej z faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację operacji ..., ponieważ nie zostały spełnione przesłanki (wynikające art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
6
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, Gmina, będąca beneficjentem pomocy może ubiegać się o uznanie podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego tylko w przypadku gdy nie ma możliwości odzyskania podatku VAT na mocy prawodawstwa krajowego. W związku z tym, Gmina zamierza ubiegać się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych na etapie składania wniosków o płatność. W uzupełnieniu Gmina wskazała, że: przedmiotowy budynek nie będzie wykorzystywany przez Gminę jako czynnego podatnika VAT do wykonywania przez nią czynności opodatkowanych (tj.: zawierania przez Gminę umów dzierżawy/najmu lokali użytkowych, ustanawiania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, itp.). Przedmiotowy budynek nie będzie wykorzystywany przez Gminę jako czynnego podatnika VAT do wykonywania przez nią czynności zwolnionych (tj. np. zawierania przez Gminę umów dzierżawy gruntu na cele rolne, sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży „ starych ” budynków, itp.). W sytuacji, gdyby ww. budynek byłby wykorzystywany do działalności gospodarczej, Gmina będzie w stanie przyporządkować kwoty podatku naliczonego związanego bezpośrednio z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z podatku poprzez zastosowanie prewspółczynnika struktury sprzedaży, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.

2018
6
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego.

Fragment:

W ramach realizacji projektu Gmina nie osiągnie zysku. Przebudowa drogi nie posłuży wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak również nie zostanie ona wykorzystana do czynności zwolnionych z tego podatku. Realizowany projekt należy do zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Obejmuje on wyłącznie działania niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina jako beneficjent projektu zobowiązana jest zgodnie z umową o przyznanie pomocy, do przedłożenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT uznanego w przedmiotowym projekcie za wydatek kwalifikowany. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach VAT dotyczących realizacji projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług wskazanego na fakturach wystawionych przez wykonawców z tytułu realizacji ww. zadania. Nabywane przez Gminę towary i usługi w ramach realizowanego projektu będą służyły realizacji jej zadań statutowych i nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
6
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

Projekt pn. „ ... ” swoim zakresem przedmiotowym obejmie budowę ścieżek i ciągów pieszo rowerowych wraz z przebudową infrastruktury na terenie Gminy ... oraz na terenie siedmiu gmin wchodzących w skład Aglomeracji ... Gmina ... realizować będzie część przedsięwzięcia obejmującego działania na terenie Gminy .... Gmina ... będzie beneficjentem (partnerem) umowy dotyczącej ww. projektu. Realizatorem merytorycznym części projektu realizowanej przez Gminę, pełniącym jednocześnie nadzór nad jego prawidłowym wdrożeniem będzie Urząd Gminy w .... Faktury za dostawy towarów i usług w ramach projektu będą wystawiane na Gminę .... Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę ... do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Wszystkie prelekcje, imprezy i inne działania w ramach projektu będą dla użytkowników bezpłatne. Zakupione środki trwałe nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym wymaga od beneficjentów dołączenia indywidualnej interpretacji, czy w odniesieniu do realizowanego przez beneficjenta projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją projektu: „ ... ” Gmina ... będzie miała możliwość na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
6
gru

Istota:

Uznanie Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych; opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych; brak opodatkowania wykorzystywania Infrastruktury B na potrzeby własne Gminy; prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych wyłącznie na Infrastrukturę A związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
Prawo do odliczenia części podatku naliczonego w fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną wykorzystywaną w celu odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych, jak i na rzecz jednostek budżetowych Gminy i innych miejsc wykorzystywanych na potrzeby własne Gminy, obliczonej przy zastosowaniu klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody doprowadzonej do odbiorców zewnętrznych i ścieków odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych w całkowitej liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem i odprowadzonych ścieków ogółem w danym roku.

Fragment:

Z tytułu wykorzystywania przez Gminę Infrastruktury B także na własne potrzeby, tj. w szczególności na potrzeby funkcjonowania jednostek budżetowych Gminy, budynku Urzędu Gminy oraz innych miejsc wykorzystywanych na własne potrzeby Gminy, Gmina nie jest/nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku VAT należnego. Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych wyłącznie na Infrastrukturę A (tj. inwestycje wskazane w pkt 3-8 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz podobne inwestycje, które Gmina będzie realizowała w przyszłości i będą wykorzystywane w analogiczny sposób), tj. związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi VAT (świadczeniem przez Gminę odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych wyłącznie na rzecz podmiotów zewnętrznych). W związku z wykorzystaniem przez Gminę Infrastruktury B zarówno w celu odpłatnego świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków od podmiotów zewnętrznych oraz jednostek budżetowych Gminy, budynku Urzędu Gminy, innych miejsc wykorzystywanych na własne potrzeby Gminy, Gminie przysługuje/będzie (...)

2018
6
gru

Istota:

Brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki bieżące oraz inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, przy zastosowaniu klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczanej wody/odprowadzanych ścieków do/od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych dostarczanej wody/odprowadzanych ścieków do/od podmiotów zewnętrznych i do działalności innej niż działalność gospodarcza.

Fragment:

(...) Gminy). Gmina pragnie podkreślić, iż w celu obliczenia przedmiotowej proporcji nie powinna być uwzględniana woda wykorzystywana przez Urząd Gminy w procesie technologicznym. Woda ta stanowi koszt prowadzonej działalności gospodarczej Gminy związanej z dostawą wody/ odbiorem ścieków na rzecz użytkowników. Gmina pragnie jeszcze raz wskazać, iż udział ilości dostarczonej wody do jednostek budżetowych, których rozliczenia VAT podlegają centralizacji, do budynku Urzędu Gminy oraz do innych miejsc wykorzystywanych na własne potrzeby Gminy, w całości dostarczonej wody z użyciem gminnej infrastruktury wodociągowej za 2016 r. wyniósł 0,47%, natomiast udział ilości odprowadzonych ścieków od jednostek budżetowych, których rozliczenia VAT podlegają centralizacji, z budynku Urzędu Gminy oraz z innych miejsc wykorzystywanych na własne potrzeby Gminy, w całości odprowadzonych ścieków z użyciem gminnej infrastruktury kanalizacyjnej za 2016 r. wyniósł 2,23%. Mając powyższe na względzie, Gmina dokonała kalkulacji wysokości prewspółczynnika dla Infrastruktury, przy uwzględnieniu opisanej powyżej przez Gminę metodologii, która zdaniem Gminy jest najbardziej reprezentatywna i oparta o zasadę neutralności podatku VAT.

2018
6
gru

Istota:

W zakresie braku prawa do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wykazany na fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji, polegającej na budowie ciągu rowerowego oraz budowie odcinka rowerowej ścieżki turystycznej

Fragment:

W związku z podpisaną w dniu 7 maja umową nr XXXX/17 z Samorządem Województwa X, Gminie została przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w formie refundacji w wysokości 243 066,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W związku z realizacją inwestycji, Gmina poniosła wydatki, które zostały udokumentowane czteroma wystawionymi na Gminę fakturami, o których mowa powyżej. Podatek VAT, który został wykazany na fakturach dokumentujących wydatki związane z inwestycją, został uznany przez Gminę, na potrzeby rozliczania dofinansowania, jako koszt kwalifikowalny. Zarówno ciąg rowerowy w miejscowości K., jak i odcinek rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości O., powstałe w wyniku przedmiotowej inwestycji pozostaną własnością Gminy i nie będą przedmiotem odpłatnej dostawy towarów. Ścieżki te są ogólnodostępne i nie generują po stronie Gminy jakichkolwiek przychodów. Gmina zatem nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać, ani ciągu rowerowego w miejscowości K. ani rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości O., do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina pragnie zaznaczyć, iż zarówno realizacja inwestycji, jak i udostępnianie majątku powstałego na skutek jej realizacji, zgodnie w szczególności z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

2018
6
gru

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą za pomocą prewspółczynnika (skalkulowanego dla Zakładu) opartego na kryterium ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie ilości dostarczanej wody oraz odprowadzonych ścieków w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych i potrzeb własnych)

Fragment:

Jak wynika z treści wniosku, Gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną w celu odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych (mieszkańców Gminy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), jak i jednostek Gminy (Urzędu Gminy, jednostek budżetowych utworzonych przez Gminę). (...) Działalność Gminy, jako jednego podatnika, obejmuje bowiem również inne zadania niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Trzeba przy tym zauważyć, że o kwalifikacji wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną (czy związane są z działalnością gospodarczą Gminy, czy z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą, a jej jednostkami z tytułu odbioru ścieków. Kwalifikacja tych wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę służy infrastruktura. W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości, ale na zasadach określonych w art. 86 ust. 2 a u.p.t.u. (...) W świetle art. 86 ust. 2a u.p.t.u., Gmina będzie zobowiązana do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika (proporcji) umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego w prawidłowej wysokości w odniesieniu do nabywanych towarów i usług.

2018
6
gru

Istota:

Uznanie zaliczek i wkładów własnych za wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia na rzecz mieszkańców usług podlegających opodatkowaniu oraz stawka podatku dla usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Fragment:

W takim przypadku Mieszkaniec może żądać od Gminy zwrotu wpłaconej kwotyZaliczki; odmowy przez Mieszkańca zawarcia z Gminą umowy użyczenia Instalacji lub umowy sprzedaży Instalacji. Jednocześnie, Gmina uprawniona jest do rozwiązania Umowy Udziału w przypadku, gdy: Instalacja ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu z winy Mieszkańca; nastąpi ingerencja Mieszkańca w Instalację bez zgody Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Zaliczki i Wkłady własne Mieszkańców stanowią/będą stanowić wynagrodzenie za podlegające VAT usługi świadczone przez Gminę na rzecz Mieszkańców? W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, jaką stawką VAT będą opodatkowane usługi świadczone przez Gminę na rzecz Mieszkańców i tym samym Zaliczki oraz Wkłady własne Mieszkańców? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Zdaniem Gminy, Zaliczki i Wkłady własne Mieszkańców stanowią/będą stanowić wynagrodzenie za podlegające VAT usługi świadczone przez Gminę na rzecz Mieszkańców. Ad. 2. W ocenie Gminy: jeśli montaż Instalacji będzie dokonywany w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m 2 , to usługi świadczone przez Gminę na rzecz Mieszkańców (...)