Gmina | Interpretacje podatkowe

Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu związanych z realizacją inwestycji.
Fragment:
Z tytułu jego użytkowania Gmina nie będzie pobierała opłat. Dla tegoż przedsięwzięcia Gmina Chodzież zamierza ubiegać się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obiekt będący przedmiotem inwestycji, będzie ogólnodostępny. Z tytułu jego użytkowania Gmina nie będzie pobierała opłat. W związku z powyższym zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a zatem będzie związana z wykonywaniem czynności niepodlegających temu podatkowi. Opisana we wniosku inwestycja będzie realizowana w związku z działalnością statutową Gminy i należy do zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 10 (kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych). W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Gmina będzie miała prawo do odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania.
2017
18
lut

Istota:
Gmina będzie miała możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadań pn.: „Przebudowa (modernizacja) hydroforni w S., budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w P., przebudowa sieci wodociągowej w L.”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca będzie działać jako podatnik VAT a wydatki związane z realizacją inwestycji będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.
Fragment:
W celu poprawy tych warunków Gmina zamierza realizować zadania inwestycyjne pn.: „ Przebudowa (modernizacja) hydroforni w S., budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w P., przebudowa sieci wodociągowej w L. ”? Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym o energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadań wystawiane będą na Gminę. Efekty realizacji zadań będą wykorzystywane do celów zarobkowych i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina jest właścicielem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Dochody ze sprzedaży wody, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych stanowią dochód Gminy. Czynności związane z realizacją zadań własnych Gminy w sprawie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych realizowane są na podstawie umów cywilnoprawnych (między Gminą-dostawca, a mieszkańcami-odbiorca). Całość wytworzonej infrastruktury w ramach planowanej inwestycji będzie wykorzystywana przez Gminę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
18
lut

Istota:
Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w A”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie zostały spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją inwestycji nie służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.
Fragment:
Gmina zrealizowała operację pn. „Przebudowa drogi gminnej w A, która uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji to poprawa dostępności komunikacyjnej 20 nieruchomości poprzez przebudowę drogi o długości 0,459 km. Inwestycja została zrealizowana na gruncie stanowiącym własność Gminy. Powstała droga o długości 0,459 km o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 2785,00 m 2 i 20 zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 396,00 m 2 . Korzystanie z drogi jest nieodpłatne i ogólniedostępne. Wnioskodawca nie planuje przekazania prawa własności wybudowanej infrastruktury. W ramach operacji Gmina nabyła następujące usługi: prace projektowe, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Faktury zostały wystawione na Gminę. Nabyte usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może odzyskać uiszczony w związku z realizacją operacji pn. „ Przebudowa drogi gminnej w A ” podatek od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja operacji nie służy sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie występują czynności opodatkowane.
2017
18
lut

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania przez Gminę czynności nieodpłatnego udostępniania hali sportowej przez szkołę, opodatkowania przez Gminę czynności wynajmu ww. hali przez szkołę, sposobu dokonania korekty nieodliczonego uprzednio przez Gminę podatku naliczonego związanego z jej remontem i zakupem wyposażenia oraz prawa Gminy do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z bieżącym jej utrzymaniem.
Fragment:
(...) Gminę czynności nieodpłatnego udostępniania hali sportowej przez szkołę oraz opodatkowania przez Gminę czynności wynajmu ww. hali przez szkołę - jest prawidłowe, sposobu dokonania korekty nieodliczonego uprzednio przez Gminę podatku naliczonego związanego z remontem hali sportowej i zakupem wyposażenia do niej oraz prawa Gminy do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z bieżącym jej utrzymaniem - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 21 listopada 2013 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania przez Gminę czynności nieodpłatnego udostępniania hali sportowej przez szkołę, opodatkowania przez Gminę czynności wynajmu ww. hali przez szkołę, sposobu dokonania korekty nieodliczonego uprzednio przez Gminę podatku naliczonego związanego z jej remontem i zakupem wyposażenia oraz prawa Gminy do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z bieżącym jej utrzymaniem. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
2017
18
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Faktury za usługi, które „ sprzedaję ” (z gospodarowania majątkiem), wystawiane są przez Gminę z NIP Gminy. W chwili obecnej Gmina zamierza złożyć wniosek o dotację na zadanie pn. „ ... ”. W przypadku otrzymania wsparcia Gmina podpisze umowę na dofinasowanie. W ramach ww. umowy Gmina przeprowadzi zamówienie publiczne na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w M. Wykonawca za wykonaną usługę wystawi Gminie fakturę VAT. Gmina będzie właścicielem przebudowanej infrastruktury. Zarządzanie obiektem, jego eksploatacja, utrzymanie oraz świadczenie usług z jego wykorzystaniem w chwili obecnej jest powierzone podmiotowi zewnętrznemu na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej. Podmiot świadczy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ponosi koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody. Jest podatnikiem podatku VAT. Podmiot płaci na rzecz Gminy czynsz za administrowanie infrastrukturą na podstawie wystawionych comiesięcznie faktur VAT. Z tytułu czynszu po stronie Gminy powstanie podatek należny. Podmiotem zewnętrznym, któremu zlecono realizację zadania polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę odbiorców z terenu Gminy jest firma: W. Sp. z o. o. Umowę cywilnoprawną ze Spółką W.
2017
18
lut

Istota:
Opodatkowanie usług w zakresie odbioru ścieków oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi.
Fragment:
(...) Gminę usług w zakresie odbioru ścieków stanowi/będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT; Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją Inwestycji; Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące związane z eksploatacją majątku; Odliczenia powyższych kwot podatku naliczonego Gmina powinna dokonać w oparciu o zasady przewidziane w art. 86 ustawy o VAT, tj. w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał/powstanie obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w okresie, w którym Gmina otrzymała/otrzyma poszczególne faktury, co w zakresie wydatków przeszłych będzie prowadziło do korekty stosownych deklaracji VAT złożonych przez Gminę. Uzasadnienie stanowiska Gminy: Ad 1. Opodatkowanie VAT usług w zakresie odbioru ścieków świadczonych przez Gminę. Mając na względzie fakt, iż majątek powstały/nabyty w ramach realizacji Inwestycji pozostaje/pozostanie własnością Gminy i Gmina otrzymuje/będzie otrzymywała na mocy umów cywilnoprawnych odpowiednie wynagrodzenie od mieszkańców za odbiór ścieków, należy uznać, że odpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru ścieków przez Gminę jest/będzie odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu przepisów o VAT.
2017
18
lut

Istota:
Zastosowanie stawki 8%do czynności przyłączenia odbiorców do sieci wodociągowej.
Fragment:
W związku z inwestycjami w zakresie Infrastruktury, Gmina zawierała z zainteresowanymi mieszkańcami (dalej: „ Mieszkańcy ”, „ Odbiorcy ”) umowy cywilnoprawne dotyczące przyłączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych na terenie Gminy. Zgodnie z umową, Mieszkańcy uiszczali opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej w określonej wysokości. Mieszkańcy zainteresowani podłączeniem do budowanej sieci wodociągowej, dokonywali wpłat jednorazowych lub wpłat w ratach na rzecz Gminy. Wpłaty (z kasowego punktu widzenia wpływu pieniądza) były pobierane w trakcie trwania budowy Infrastruktury. Wnioskodawca wskazuje, że po podpisaniu umowy Gmina przystępowała do realizacji inwestycji. Mieszkańcy uiszczali wpłaty w trakcie jej trwania i ostatecznie każdy z nich powinien był uiścić całą wysokość opłaty za przyłączenie. Gmina nie wyklucza zawierania podobnych umów także w przyszłości. Gmina nie wyklucza również zawierania w przyszłości umów w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych na terenie Gminy. Usługę przyłączenia do sieci wodociągowej Gmina zaklasyfikowała pod pozycją: 36.00.20.0 „ usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych ”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: „ PKWiU ”), wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „ PKWiU 2008 ”).
2017
15
lut

Istota:
Możliwość odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (...)”.
Fragment:
Niemniej jednak, zdaniem Gminy, po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT, czynności te powinny być po stronie Gminy wykazywane jako korzystające ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, ani Gmina, ani Szkoła, nie będzie uzyskiwać żadnych wpływów z tytułu wykorzystania/udostępniania przedmiotowego budynku. W związku z powyższym realizacja Zadania, zdaniem Gminy, nie będzie w żaden sposób związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. Gmina i/lub Szkoła nie będzie czerpać żadnych dochodów w związku z realizacją przedmiotowego Projektu. Po zakończeniu realizacji Projektu Gmina i/lub Szkoła nie będzie wykorzystywać budynków Szkoły do żadnych innych czynności odpłatnych, w szczególności zamiarem Gminy i/lub Szkoły nie jest wynajem/dzierżawa pomieszczeń Szkoły, ani jakakolwiek inna forma odpłatnego udostępniania przedmiotowych budynków. Gmina wykorzystuje budynki Szkoły do realizacji zadań określonych w ustawie o systemie oświaty oraz określonych w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Realizacja przedmiotowego Projektu należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, tj. do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnych, w tym m. in. z zakresu edukacji publicznej.
2017
15
lut

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej (...)".
Fragment:
Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Jak wskazała w opisie sprawy Gmina, realizacja przedmiotowych projektów należy do zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Mając na względzie powyższy stan prawny oraz fakt, że przedmiotowe zadanie będzie służyło realizacji zadań własnych Gminy we wskazanym powyżej zakresie, zdaniem Gminy, powyższe przesłanki zrównania czynności nieodpłatnych z odpłatnym świadczeniem usług nie zostaną spełnione. W konsekwencji, zdaniem Gminy, należy uznać, że przeznaczenie zrealizowanej inwestycji wyłącznie do nieodpłatnego korzystania i na własne potrzeby na gruncie VAT nie będzie stanowiło podlegającego opodatkowaniu VAT świadczenia usług. Mając na uwadze powyższe, Gmina stoi na stanowisku, iż jako że Gmina w zakresie realizowanych zadań nie będzie działała jako podatnik VAT, a poniesione przez Gminę wydatki nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a zatem Gmina nie będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektów. Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z 4 września 2014 r. sygn.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z inwestycją – przebudowa dróg
Fragment:
Gmina .... będzie wyłącznym właścicielem przebudowywanych dróg. Ww. drogi będą służyć społeczności lokalnej, będzie ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane żadne opłaty. Mienie, które powstanie w wyniku zrealizowanej inwestycji będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie zrealizowanej inwestycji pn. „ ..... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy tego odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ale towary i usługi nabyte w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ ..... ” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie przedmiotowej inwestycji.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z inwestycją – przebudowa dróg
Fragment:
Gmina .... będzie wyłącznym właścicielem przebudowywanych dróg. Ww. drogi będą służyć społeczności lokalnej, będzie ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane żadne opłaty. Mienie, które powstanie w wyniku zrealizowanej inwestycji będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie zrealizowanej inwestycji pn. „ ..... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy tego odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ale towary i usługi nabyte w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ ..... ” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym gminie nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie przedmiotowej inwestycji.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z inwestycją
Fragment:
Gmina .... będzie wyłącznym właścicielem przebudowywanych dróg. Ww. drogi będą służyć społeczności lokalnej, będzie ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane żadne opłaty. Mienie, które powstanie w wyniku zrealizowanej inwestycji będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie zrealizowanej inwestycji pn. „ ..... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy tego odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ale towary i usługi nabyte w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ .... ” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym gminie nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie przedmiotowej inwestycji.
2017
14
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej.
Fragment:
Realizacja projektu przyczyni się do: podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy; wybudowana ścieżka rowerowa będzie stanowiła część szerszego systemu komunikacji zbiorowej, przyczyniając się do stworzenia spójnego systemu komunikacji rowerowej głównych obszarów Gminy oraz stanowiąc element sieci lokalnej; wybudowana ścieżka rowerowa będzie miała pozytywny wpływ na efekt ekologiczny, poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie Gminy, dzięki zwiększeniu intensywności ruchu rowerowego względem samochodowego; wzrost poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu na terenie; poprawa wizerunku Gminy jako miejsca nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych zachęcających do uprawiania aktywnych form turystyki; wzrost zainteresowania inwestycjami w infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy przez przedsiębiorców (obiekty noclegowe, gastronomia). Projekt nie będzie generował przychodów. Zakłada się, że infrastruktura powstała w wyniku projektu będzie udostępniana nieodpłatnie. Przy zakupie towarów i usług dotyczących projektu Gmina nie planuje odliczać podatku VAT, gdyż zakłada się, że infrastruktura powstała w wyniku projektu będzie udostępniana nieodpłatnie. Produkty projektu (infrastruktura transportowa) nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2017
11
lut

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania przez Gminę za pośrednictwem Placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania przez Gminę za pośrednictwem Placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 stycznia 2017 r. (data wpływu 10 stycznia 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 29 grudnia 2016 r. znak: 2461-IBPP3.4512.865.2016.1.BJ. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Gmina (dalej: „ Gmina ”, „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy funkcjonują jednostki budżetowe zajmujące się działalnością oświatową (przedszkola i szkoły, dalej: „ Placówki oświatowe ”). Placówki oświatowe nie są obecnie odrębnie od Gminy zarejestrowanymi podatnikami VAT. W chwili obecnej Gmina nie dokonała jeszcze centralizacji swoich rozliczeń w zakresie VAT, którą planuje wprowadzić od dnia l stycznia 2017 r. Placówki oświatowe realizują zadania własne Gminy w zakresie edukacji publicznej w myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 – dalej: „ USG ”). Wymóg zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki jest zadaniem oświatowym Gminy w myśl art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
2017
11
lut

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z budową sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków.
Fragment:
W związku ze wzrostem zapotrzebowania mieszkańców Gminy na zaopatrzenie w wodę Gmina planuje wybudowanie nowej sieci wodociągowej oraz nowej oczyszczalni ścieków. Wykonanie budowy sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków będzie zrealizowane w ramach zadań własnych Gminy, tj. zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej - mieszkańców gminy. W celu wybudowania sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków Gmina będzie dokonywać zakupów usług od podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego typu pracami budowlanymi. Podmioty te będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, nabycie od nich usług zostanie udokumentowane fakturami, z których będzie wynikał podatek VAT w stawce 23%. Na zrealizowanie powyższej inwestycji Gmina przeznaczy część środków własnych oraz środki finansowe pozyskane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (rodzaj operacji Gospodarka wodno-ściekowa). W związku z tym właścicielem wybudowanego wodociągu i oczyszczalni będzie Gmina. Po wybudowaniu wodociągu i oczyszczalni ścieków Gmina planuje przekazać te budowle na podstawie umowy o administrowanie dla gminnej Spółki z o.o., gdzie jest 100% udziałowcem. Gmina w zamian za udzielenie prawa do administrowania będzie pobierać od gminnej Spółki z o.o. miesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy o administrowanie.
2017
11
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Dz.U. z 2016r., poz. 446) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Gmina nabywając towary i usługi w celu realizacji przedsięwzięcia, nie nabyła ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT. Gmina jednoznacznie wskazała, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT tylko zamierza je wykorzystywać wyłącznie w ramach działalności publicznoprawnej (w związku z realizacją zadań własnych). W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, polegającego na przebudowie drogi gminnej w związku z realizacją projektu pn. „ ..." ”.
2017
11
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na przebudowie dróg gminnych
Fragment:
Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę. Inwestorem dla przedsięwzięcia będzie Gmina, która także będzie właścicielem majątku, który powstanie w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W imieniu Gminy powstałym majątkiem zarządzać będzie Wójt Gminy. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. W przypadku tego przedsięwzięcia Gmina realizuje zadanie, którego efektem będzie zaspokajanie tego typu potrzeb w zakresie rozwijania obszaru służącego społeczności lokalnej, jako atrakcyjna przestrzeń publiczna. Powstała infrastruktura zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Gminy. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 stycznia 2017 r. o informację, że w złożonym wniosku w stanowisku własnym Gminy błędnie wpisano nazwę projektu – powinno być „ Przebudowa drogi ”. Gmina prosi o wprowadzenie korekty i uznanie tego zapisu jako oczywistej pomyłki pisarskiej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Gmina w odniesieniu do projektu pn. „ ... ” (...)
2017
11
lut

Istota:
Uznanie, że otrzymane od Gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej dotacje do 1 m3 wody i ścieków po centralizacji VAT nie będą objęte zakresem ustawy o VAT
Fragment:
Oznacza to, że przy scentralizowanym modelu rozliczeń świadczenie jakichkolwiek czynności pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi tej samej gminy a gminą staje się świadczeniem wewnętrznym niepodlegającym w ogóle podatkowi VAT. W rozpatrywanej sprawie Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji i wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że podatnikiem VAT dla wszelkich czynności jest Gmina. W analizowanej sprawie podległy Gminie Zakład wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT według stawek obniżonych: dostawa wody i odbiór ścieków. Obowiązujące na terenie administracyjnym Gminy stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzane są przez Radę Gminy w drodze uchwał. Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usługi. Okoliczności sprawy wskazują, że Gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu dopłatę do ceny 1 m 3 wody i ścieków – dotacje przedmiotową. Jak wynika z poczynionych ustaleń, po dokonanej centralizacji – to Gmina, będąca podatnikiem podatku VAT, a nie Zakład – wykonuje czynności w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz wszystkich taryfowych grup zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.
2017
11
lut

Istota:
Brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania przez Gminę za pośrednictwem Placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 20 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy czynności wydawania przez Gminę za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji i świadectw. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 stycznia 2017 r. (data wpływu 12 stycznia 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 29 grudnia 2016 r. znak: 2461-IBPP3.4512.918.2016.1.EJ. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Gmina (dalej: „ Gmina ”, „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy funkcjonują jednostki budżetowe zajmujące się działalnością oświatową (przedszkola i szkoły, dalej: „ Placówki oświatowe ”). Placówki oświatowe nie są obecnie odrębnie od Gminy zarejestrowanymi podatnikami VAT. W chwili obecnej Gmina nie dokonała jeszcze centralizacji swoich rozliczeń w zakresie VAT, którą planuje wprowadzić od dnia 1 stycznia 2017 r. Placówki oświatowe realizują zadania własne Gminy w zakresie edukacji publicznej w myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 – dalej: „ USG ”). Wymóg zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki jest zadaniem oświatowym Gminy w myśl art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
2017
11
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina zamierza przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej pn. „ ... ”. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana przebudowa i utwardzenie drogi masą bitumiczną. Powyższa inwestycja w zakresie przebudowy drogi jest dokonywana w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), należy w szczególności zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania dróg gminnych. Gmina pragnie zaznaczyć, że majątek powstały wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji będzie służył zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności nie będzie on wykorzystywany przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Gmina nie będzie pobierała od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z przedmiotowej drogi. Realizacja przedmiotowego zadania finansowana będzie z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017
11
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – „Odprowadzanie wód burzowych”.
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. inwestycji będą wystawiane na Gminę. Gmina będzie właścicielem efektów projektu. W wyniku realizacji projektu powstanie środek trwały, który będzie wykorzystywany przez gminę do realizacji zadań własnych i nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Gmina obecnie nie posiada podjętej uchwały odnośnie opłat pobieranych za odprowadzenie wód burzowych z terenu gminy, także w przyszłości nie zamierza obciążać opłatami (wystawiać faktur VAT) za odprowadzenie wód burzowych ani mieszkańców gminy ani innych podmiotów, które będą podłączone do wybudowanej inwestycji. Gmina będzie czerpała zysków z wybudowanej infrastruktury odprowadzającej wody burzowe i opadowe. Powstała infrastruktura nie będzie wykorzystywana zdaniem Gminy do czynności opodatkowanych VAT, tj. nie będzie przedmiotem najmu, dzierżawy etc. Gmina nie będzie osiągała w tym zakresie żadnych przychodów. Zdaniem Gminy wydatki ponoszone w ramach projektu będą związane z wykonywaniem przez Gminę działalności niepodlegającej ustawie o VAT (będą przejawem działalności własnej Gminy). Gmina od dnia 1 grudnia 2016 r. zamierza wdrożyć scentralizowany model rozliczenia VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2017
10
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Rada Gminy .... Uchwałą Nr ... z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu .... w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr ... na odcinku od km 5+837 do km 10+804 na terenie gminy ... na okres pięciu lat od przekazania płatności końcowej ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyraziła zgodę na przyjęcie przez Gminę .... zadań od Powiatu .... w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr .... na odcinku od km 5+837 do km 10+804 na terenie gminy .... na okres pięciu lat od przekazania płatności końcowej ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i upoważniła Wójta Gminy .... do zawarcia w tym celu w imieniu Gminy ....porozumienia z powiatem .... regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Faktury za roboty budowlane i za nadzór inwestorski wystawiane były na Gminę ...., Gmina .... jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT. Droga objęta inwestycją jest drogą użyteczności publicznej. Gmina .... nie będzie czerpała żadnych zysków i nie będzie pobierała żadnych opłat za użytkowanie drogi. Po upływie terminu realizacji projektu Gmina .... przekaże nieodpłatnie Powiatowi .... mienie powstałe w wyniku inwestycji dokumentem PT – „ Protokół przekazania – przyjęcia środka trwałego ”.
2017
10
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych Gminy, za które płatności dokonują podmioty trzecie
Fragment:
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina (dalej: „ Gmina ”, „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy funkcjonują jednostki budżetowe zajmujące się działalnością oświatową (przedszkola i szkoły, dalej: „ Placówki oświatowe ”). Placówki oświatowe nie są obecnie odrębnie od Gminy zarejestrowanymi podatnikami VAT. W chwili obecnej Gmina nie dokonała jeszcze centralizacji swoich rozliczeń w zakresie VAT, którą planuje wprowadzić od dnia 1 stycznia 2017 r. Placówki oświatowe realizują zadania własne Gminy w zakresie edukacji publicznej w myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 – dalej: „ USG ”). Wymóg zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki jest zadaniem oświatowym Gminy w myśl art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. – dalej: „ USO ”). Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 5 USO zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkól podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkól artystycznych oraz szkól przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia
Fragment:
Działka jest własnością Gminy. Boisko użytkowane będzie ogólnodostępne oraz użytkowane nieodpłatnie, zgodnie z regulaminem korzystania z boiska, przez wszystkich chętnych mieszkańców gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Zdaniem Wnioskodawcy: Ważnym pojęciem dotyczącym projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich jest kwalifikowalność kosztów. Koszty kwalifikowane to takie, które mogą zostać zrefundowane ze środków przekazanych z funduszy europejskich. Koszty niekwalifikowane to natomiast takie koszty, które nie mogą zostać zrefundowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich, a beneficjent pomocy musi pokryć je we własnym zakresie. Po zrealizowaniu projektu polegającego na budowie boiska rekreacyjnego w gminie, wytworzony w ramach projektu majątek będzie zarządzany przez Gminę. Boisko będzie nieodpłatnie udostępniane wszystkim chętnym użytkownikom. W przypadku przedmiotowego projektu, w przyszłości nie będzie on służył czynnościom opodatkowanym wobec powyższego gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z prowadzonym zadaniem
Fragment:
Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT - Gmina korzysta ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy. Towary i usługi nabywane w ramach ww. zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Realizacja operacji ma na celu poprawę warunków życia poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowę sieci wodociągowej. W wyniku realizacji operacji nie będą prowadzone przez Gminę żadne czynności zarobkowe prowadzące w następstwie do odzyskania VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z prowadzonym zadaniem. Jak wynika z powołanych przepisów prawa, odliczenie podatku uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż, jak wskazała Gmina, towary i usługi nabywane w ramach opisanego zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. W wyniku realizacji zadania nie będą przez Gminę prowadzone żadne czynności zarobkowe. Zatem, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją opisanego we wniosku zadania.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. „Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy ...”
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie podatek naliczony nie jest ściśle związany z czynnościami opodatkowanymi, a wręcz przeciwnie podatek naliczony jest związany z infrastrukturą (drogą, chodnikami, kanalizacją deszczową) niesłużącym czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Gminę. Planowana przez Gminę inwestycja należy do zakresu jej zadań własnych, do realizacji których Gmina jest zobowiązana ustawą o samorządzie gminnym. Budowa dróg gminnych nie stanowi czynności opodatkowanych wykonywanych przez Gminę na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Należy zatem stwierdzić, że Gmina wykonując przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie występuje w charakterze podatnika podatku VAT. Wydatki na ww. inwestycję, w momencie ich ponoszenia nie będą miały związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Gminy, lecz z czynnościami publicznoprawnymi. Tym samym zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Gminie ... nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nakładami poniesionymi na realizację opisanego we wniosku zadania inwestycyjnego w całości ani w części, zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt (...)
2017
9
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych przy realizacji projektu.
Fragment:
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w świetle zapisów art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych przy wykonaniu przedmiotowego projektu. Jak bowiem podano we wniosku, działania podejmowane przez Gminę nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto okoliczności sprawy i zapisy przywołanych przepisów prawa wskazują, iż realizując ww. projekt Gmina nie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Nie będzie przysługiwało również prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione (...)
2017
9
lut

Istota:
Czy po dniu 1 stycznia 2017 r. po dokonaniu centralizacji rozliczeń podatku VAT z podległymi jednostkami, Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy związane z utrzymaniem i budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej?
Fragment:
Wobec powyższego podatnikiem i stroną w kontaktach na zewnątrz jest wyłącznie Gmina. To Gmina świadczy usługi opodatkowane i z tego powodu ma prawo do odliczenia VAT naliczonego. Wnioskując z orzeczenia C-276/14 oraz uchwały I FSP 4/14, zdaniem Gminy należy uznać, że wszelkie czynności dokonywane w ramach jednostki samorządu terytorialnego (zarówno pomiędzy jednostkami budżetowymi, jak i zakładami budżetowymi) mają charakter wewnętrzny. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przedmiotowej sprawie, gdyż Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokona centralizacji rozliczeń podatku VAT z podległymi jednostkami. Tym samym Gmina (obsługujący ją Urząd Gminy), nie będzie działał w charakterze odrębnego od swoich jednostek budżetowych, podatnika podatku VAT. A także należy uznać, że w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, Urząd Gminy nie będzie prowadził działalności, która skutkowałaby powstawaniem czynności wykonywanych poza zakresem podatku VAT. Reasumując stwierdzić należy, że z racji braku możliwości uznania jednostek budżetowych za odrębnych od Gminy podatników podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy wody i odbioru ścieków przez jednostki budżetowe gminy, nie wystąpi wzajemne świadczenie pomiędzy dwoma podatnikami.
2017
9
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Inwestycja będzie realizowana w zakresie obowiązkowych zadań własnych Gminy. W ramach zadań nałożonych na gminy mieści się bowiem zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności takich jak odprowadzenie i oczyszczanie ścieków. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie stanowiła własność Gminy. Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, we własnym zakresie na podstawie zawartych z mieszkańcami umów cywilnoprawnych zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, za co pobiera od mieszkańców gminy opłaty. Usługi powyższe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzonych przez Gminę rejestrach i składanych deklaracjach podatkowych VAT-7, właściwych dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług. Wydatki Gminy związane z budową kanalizacji sanitarnej zostaną udokumentowane przez wykonawców prac fakturami VAT z właściwą stawką podatku VAT. Gmina z chwilą przystąpienia do budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków od samego początku przystępując do realizacji inwestycji (projektu i realizacji budowy), z chwilą nabycia towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem zamierza wykorzystać będącą jej efektem sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków dla celów działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r.
2017
9
lut

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania przez Gminę za pośrednictwem Placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw
Fragment:
Powyższą działalność można porównać do działalności Gminy w zakresie wydawania dowodów osobistych czy prawa jazdy, za które Gmina pobiera stosowne opłaty. W stosunku do powyższych opłat, które są pobierane w wyniku wykonywania przez Gminę zadań w oparciu o reżim publicznoprawny nie budzi wątpliwości fakt, że nie podlegają one opodatkowaniu VAT. Zostało to dodatkowo potwierdzone w wyroku NSA z 8 lutego 2013 r., sygn. I FSK 520/12. Zdaniem Gminy analogicznie należy podejść do kwestii pobierania opłat przez Gminę, za pośrednictwem Placówek oświatowych, za wydawanie duplikatów dokumentów urzędowych jakimi są legitymacje i świadectwa. Dokumenty te mogą być bowiem wydawane wyłącznie przez uprawnione do tego podmioty określone w ustawie o systemie oświaty w wysokości wskazanej w Rozporządzeniu. Tym samym opłaty uiszczane za wykonanie tych czynności należy uznać za opłaty publicznoprawne niepodlegające opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, w stosunku do wydawania duplikatów legitymacji i świadectw przez Gminę za pośrednictwem jej jednostek budżetowych zastosowanie znaleźć powinien art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, co wyłącza w tym zakresie uznanie Gminy za podatnika VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
9
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gmina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.