Gmina | Interpretacje podatkowe

Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie stawki podatku obowiązującej dla świadczenia kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, podstawy opodatkowania tej czynności oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i sposobu realizacji tego prawa.
Fragment:
Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia prawa własności zostało pobrane przed rozpoczęciem budowy POŚ tym samym Gmina nie będzie pobierała żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu. Należy podkreślić, że zgodnie ze zmienioną Umową, powyższa wiązka świadczeń, do których realizacji zobowiązana jest Gmina, traktowana jest jako jedno świadczenie złożone (kompleksowa usługa oczyszczania ścieków), z tytułu którego pobierana jest jedna opłata (wynagrodzenie pobrane przez Gminę przed rozpoczęciem budowy POŚ). Jak wspomniano powyżej, inwestycja w POŚ została dofinansowana ze środków unijnych. Przy realizacji inwestycji w POŚ Gmina korzystała z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowy o dofinansowanie zabraniają Gminie przeniesienia posiadania i własności POŚ przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy, jednakże poza tym nie narzucają Gminie żadnej konkretnej formy wykorzystania POŚ. W szczególności umowy o dofinansowanie nie regulują ani nie odnoszą się do samej kwestii świadczenia przez Gminę usług w zakresie oczyszczania ścieków za pomocą POŚ. Jednocześnie, biorąc pod uwagę cel budowy POŚ w Gminie, jest oczywiste, że POŚ mają służyć Mieszkańcom do zaspokajania ich potrzeb sanitarnych. Gmina pragnie również wskazać, że ma zamiar wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi z wnioskiem o potwierdzenie klasyfikacji statystycznej wykonywanych przez nią usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU).
2016
10
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie (...)”.
Fragment:
(...) gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza złożyć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie (...) wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Wdrażanie (...) ”. Będzie to projekt partnerski, Wnioskodawca będzie Liderem projektu, Gmina B. – partnerem. Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie A. i Gminie B., poprzez rozwój czystych, bezpiecznych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. W 2016 r. Gmina realizuje opracowanie dokumentacji projektowej, Studium Wykonalności Inwestycji i wniosku aplikacyjnego oraz zamierza rozpocząć rzeczową realizację projektu, która potrwa do dnia 30 listopada 2018 r. Zakres rzeczowy projektu po stronie Gminy obejmie: Zadanie 1 (realizacja w 2016 r. i 2017 r.): Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy A. – etap I. Przedmiotem jest budowa oświetlenia drogowego w układzie linii kablowej nn ułożonej w ziemi na głębokości 0,7 m i posadowieniu słupów oświetleniowych w 31 obwodach w miejscowościach: (...).
2016
10
gru

Istota:
Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „....”
Fragment:
Beneficjentem, który otrzyma dotację oraz będzie tę dotację rozliczać jest Gmina i Miasto (jednostka samorządu terytorialnego). W imieniu gminy projekt będzie realizować jednostka budżetowa, tj. Zarząd Dróg i Służby Komunalne, który realizuje zadania z zakresu zarządu drogami gminnymi. Planowany termin realizacji zadania to rok 2017. Obecnie Gmina i jednostka budżetowa ZDiSK są zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Od dnia 1.01.2017 r w gminie przeprowadzona zostanie centralizacja rozliczeń Vat. Wytworzona infrastruktura będzie wykorzystywana przez gminę do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących między innymi sprawy zaopatrzenia w energię elektryczną. Zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne, do zadań własnych gminy w zakresie m.in zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie i finansowanie oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że efekty realizacji projektu pn.: „ ... ” nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gminie i Miastu przy realizacji projektu "...." przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Stanowisko Wnioskodawcy: Ponieważ towary i usługi związane z realizowanym zadaniem nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na wybudowanie infrastruktury przekazanej nieodpłatnie zakładowi budżetowemu
Fragment:
Wnioskodawca w obrocie prawnym występuje za pośrednictwem swoich organów, którymi są Rada Gminy i Wójt Gminy. Przydzielone mu zadania Wójt wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy (dalej: Urząd Gminy) będącego aparatem pomocniczym Wójta, działającym na podstawie regulaminu. 16 stycznia 2013 r. Gmina otrzymała potwierdzenie rejestracji Gminy jako podatnika VAT czynnego (VAT-5) i od tamtej pory składa deklaracje VAT-7. Urząd Gminy nie jest i nie był wcześniej zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT (nie składał deklaracji VAT), posiada jednak odrębny od Gminy numer NIP. Gmina posiada szereg gminnych jednostek organizacyjnych, wśród których znajduje się m.in. samorządowy zakład budżetowy. W formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej [dalej: Zakład]. Zakład jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT odrębnym od Gminy, rejestracja Zakładu jako podatnika podatku od towarów i usług miała miejsce 1 lutego 1999 r. Przedmiotem działalności Zakładu jest stałe zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez świadczenie usług komunalnych i powszechnie dostępnych, w szczególności w zakresie zarządzania mieniem będącym własnością Gminy (w tym: utrzymanie i eksploatacja obiektów i sieci wodociągowej oraz zapewnienie stałej dostawy wody, utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz stały odbiór ścieków, nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz odprowadzanych do kanalizacji ścieków, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remonty).
2016
10
gru

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków bieżących na gospodarkę wodno-kanalizacyjną i nakładów inwestycyjnych na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, po centralizacji rozliczeń Gminy i jej jednostek.
Fragment:
Do obliczania podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług wykorzystywanych zarówno w działalności gospodarczej jak i innej działalności np. realizacji zadań publicznych nie będących działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT Gmina zastosuje prewspółczynnik (art. 86 ust. 2c ustawy o VAT). W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. centralizacji VAT w Gminie, jednostki gminne (szkoły i GOPS) nie będą posiadać odrębności podatkowej na gruncie przepisów w zakresie podatków od towarów i usług. Wszelkie czynności wykonywane przez nie na rzecz osób trzecich będą rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła (Gminę), natomiast czynności dokonywane w ramach Gminy (pomiędzy jednostkami budżetowymi i gminą) mają charakter wewnętrzny. Gmina od 1 stycznia 2017 r. nie będzie działać w charakterze odrębnego od swoich jednostek podatnika podatku VAT. Dostawa wody i odbiór ścieków dla jednostek budżetowych gminy (szkół i GOPS) będzie dostawą wody i odbiorem ścieków dla potrzeb własnych Gminy, a nie świadczeniem na rzecz innego podmiotu, a tym samym w przedmiotowej sytuacji nie będzie występować czynność na rzecz konsumenta, którą można rozpatrywać w kategoriach podlegających, bądź niepodlegających opodatkowaniu. Gmina będzie wykorzystywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach prowadzonej działalności i w związku z tym nie będzie miała obowiązku stosowania „ preproporcji ” o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, będzie mogła dokonywać odliczenia w wysokości 100% VAT naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych na powyższą działalność.
2016
10
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia od infrastruktury kanalizacyjnej, brak prawa do korekty w związku z budową oczyszczalni ścieków.
Fragment:
Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie zakładu lub jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1 powołanej ustawy), który – w myśl art. 33 ustawy o samorządzie gminnym – wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Z przywołanych przepisów wynika, że jednostki organizacyjne gminy wykonują określone zadania gminy, dla których zostały powołane. W zakresie tych zadań podlegają również kontroli i nadzorowi przez organy gminy. Są zatem częścią struktury aparatu pomocniczego gminy, służącego do właściwego wywiązywania się z obowiązków ustawowych. Zauważyć należy, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „ samorządowy zakład budżetowy ”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w obowiązującej od dnia 1 stycznia 2010 r. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
2016
8
gru

Istota:
W analizowanym przypadku nie będą spełnione przesłanki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy i warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działać jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją ww. inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości X. w km 0+000 - 1+500”, a także prawo do zwrotu podatku z tego tytułu w trybie art. 87 ustawy.
Fragment:
Wnioskodawca nadmienia, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje w systemie miesięcznym, W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków poczynionych w związku z realizacją operacji pn. „ Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 1+500 ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jako podmiot realizujący projekt, nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT od faktur dokumentujących przebudowę drogi gminnej w km 0+000 - 1+500. Projekt charakteryzuje jego niedochodowość, a za korzystanie z drogi nie będą pobierane opłaty. Cechą projektu (operacji) jest jego ogólnodostępny i nieodpłatny charakter. Inwestycja nie jest związana z działalnością gospodarczą gminy w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dlatego też gminie nie przysługuje odliczenie podatku VAT od faktur, dokumentujących przebudowę drogi. Realizując powyższy projekt, Gmina działa jako organ władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, dlatego też dla tej czynności nie ma przymiotu podatnika podatku VAT. W związku z powyższym, Gmina nie może dla poczynionych wydatków skorzystać z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż wydatki te nie służą czynnościom opodatkowanym gminy (poniesione zostały na cele nie związane z działalnością gospodarczą gminy w rozumieniu ustawy o VAT).
2016
6
gru

Istota:
Czy Gmina, będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami związanymi z planowaną inwestycją polegającą na „Budowie dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020”?
Fragment:
Budowa dróg ma na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy oraz wszystkich użytkowników dróg publicznych na terenie Gminy, a nie generowanie przychodów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy Gmina może odzyskać koszt podatku VAT poniesiony w związku z realizacją opisanej inwestycji. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - efekty zrealizowanego projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym VAT, a więc towary i usługi nabyte przez Gminę w ramach realizacji inwestycji drogowej nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Gminę. Zatem, skoro efekty przedmiotowej inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową dróg lokalnych na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. Gmina nie będzie miała również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.
2016
6
gru

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Fragment:
Nie ma przeszkód, aby za działalność gospodarczą uznane było wykonywanie takich świadczeń, które są podejmowane przez Gminę w celu zarobkowym, lecz przede wszystkim w związku z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców, a nie są działaniami organu władzy publicznej. Takie działania stanowią wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. A zatem Gmina nie zamierza wykorzystywać samochodu w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, generującej po stronie Gminy podatek należny. Domu Samopomocy w S. jest jednostką budżetową. Gmina planuje nabycie samochodu w miesiącu czerwcu bądź w lipcu 2016 r. Gmina w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń Domu Samopomocy. Gmina planuje dokonać tzw. „ scentralizowania ” rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi od 1 stycznia 2017 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w odniesieniu do planowanego zakupu samochodu w ramach realizacji projektu pn. „ ... ” Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury zakupu tegoż samochodu? Stanowisko Wnioskodawcy: Podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takich faktur
Fragment:
IBPP1/443-853/09/MS wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który stwierdził, że: „ Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu, również na gruncie podatku od towarów i usług nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy w imieniu Gminy realizuje zadania władne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy. W konsekwencji podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności jest wyłącznie Gmina, w żadnym zaś przypadku Urząd Gminy. (...) W świetle powyższego dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług Gmina i Urząd Gminy powinny stosować NIP nadany Gminie. Wszystkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Urząd dotyczące czynności przypisywanych prawnie gminom, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP Gminy. ” Jednocześnie w indywidualnej interpretacji z dnia 25 sierpnia 2009 r., sygn. IBPP1/443-517/09/MS , wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach potwierdzone zostało, że: „ (...) na Gminie ciąży obowiązek związany z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług, jak również obowiązek prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług. Natomiast urzędy gminy realizujące zadania spoczywające na samorządowych osobach prawnych, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występują wyłącznie jako aparaty pomocnicze działające w imieniu i na rzecz ww. osób prawnych.
2016
6
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina ... otrzyma dofinansowanie w wysokości 829.054zł. Realizując ten projekt na podstawie art. 7 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Gmina .... realizuje zadanie, które mieści się w katalogu zadań własnych gminy, jednocześnie gmina na mocy art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych może otrzymać tego rodzaju dotację, która przeznaczona będzie na realizację zadań własnych gminy. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018. Faktury za realizację tego projektu wystawiane będą na Gminę ...., która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W zakresie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług Gmina .... wykonuje jedynie najem lokali, dzierżawę gruntów oraz sprzedaż mienia komunalnego, toteż realizowane zadanie nie wiąże się z zakupem usług i towarów związanych z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości ....? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przedstawionym stanie faktycznym brak jest związku nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną prowadzoną przez Gminę ...., toteż nie ma prawnej możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2016
5
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Realizując ten projekt na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Gmina .... realizuje zadanie, które mieści się w katalogu zadań własnych gminy, jednocześnie gmina na mocy art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych może otrzymać tego rodzaju dotację, która przeznaczona będzie na realizację zadań własnych gminy. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2017. Faktury za realizację tego projektu wystawiane będą na Gminę ...., która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W zakresie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług Gmina .... wykonuje jedynie najem lokali, dzierżawę gruntów oraz sprzedaż mienia komunalnego, toteż realizowane zadanie nie wiąże się z zakupem usług i towarów związanych z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania polegającego na budowie dróg gminnych –....? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przedstawionym stanie faktycznym brak jest związku nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną prowadzoną przez Gminę ...., toteż nie ma prawnej możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stanowisko Gminy .... jest więc następujące: Gmina .... nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w cenie nabytych towarów i usług przy realizacji zadania z zakresu budowy dróg gminnych - ......
2016
5
gru

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (ubiegania się o jego zwrot) wynikający z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...” realizowanego przez Gminę B. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020”
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Gmina B. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składa deklaracje VAT-7 oraz odprowadza podatek należny (od umów najmu, dzierżawy, sprzedaży mienia). Gmina B. jako podatnik VAT czynny zarejestrowana została w miesiącu czerwcu 2012 r.W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Gmina B. jest jedynym beneficjentem w realizacji projektu pn. "...". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Gmina B. otrzymała w darowiźnie od Skarbu Państwa w 2011 r. park w R. na cele realizacji zadań publicznych - zadań własnych gminy, to jest dotyczących kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz ładu przestrzennego.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Gmina ... jest czynnym podatnikiem VAT od 01.04.2011 roku. Realizując zadania własne Gminy, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, a w szczególności w celu poprawy warunków komunikacyjnych, Gmina zamierza realizować zadanie inwestycyjne pn. „ ... ”. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Faktury VAT, dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, wystawiane będą na Gminę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających (...)
2016
5
gru

Istota:
Czy nabycie usługi tłumaczenia w ramach promocji i współpracy gmin, od zagranicznego podmiotu nie posiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski będzie importem usług i czy Gmina C. będzie zobowiązana do opodatkowania w/w usługi i ujęcia jej w deklaracji VAT
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy nabycie usługi tłumaczenia w ramach promocji i współpracy gmin, od zagranicznego podmiotu nie posiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski będzie importem usług i czy Gmina Chrzanów będzie zobowiązana do opodatkowania w/w usługi i ujęcia jej w deklaracji VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem znak: ... (data wpływu 21 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 września 2016 r. znak: IBPP2/4512-551/16-1/RSz. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: Gmina (dalej jako: Wnioskodawca lub „ Gmina ”) jest zarejestrowana jako czynny podatnik od towarów i usług VAT, lecz nie posiada statusu podatnika VAT UE. Realizując swoje zadania ustawowe wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym m. innymi: wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy i współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, gmina organizuje tzw. „ Dni C. ”, na które oficjalnie zapraszane są delegacje zagraniczne miast partnerskich. Wraz z grupą zagraniczną przyjeżdża tłumacz - osoba nie posiadająca ani siedziby, ani stałego zamieszkania na terytorium Polski, z którym zawierana jest umowa dot. obsługi tłumaczenia podczas spotkań i uroczystości.
2016
5
gru

Istota:
1) Czy usługi dzierżawy hali sportowo-widowiskowej świadczone przez Gminę na rzecz instytucji kultury będą podlegały opodatkowaniu VAT?
2) Czy Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę oraz bieżące utrzymanie hali sportowo-widowiskowej, która będzie przedmiotem dzierżawy na rzecz instytucji kultury?
Fragment:
W świetle powyższego uznać należy, że z tytułu dzierżawy Gmina będzie podatnikiem VAT, gdyż świadczenia wykonywane będą na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej przez Gminę z instytucją kultury. W konsekwencji uznać należy, że Gmina będzie dokonywać odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, zdaniem Gminy, usługa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT. W konsekwencji, zdaniem Gminy, pierwszy z warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostanie spełniony. Drugim warunkiem niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jak wskazano powyżej, umowa dzierżawy stanowi umowę cywilnoprawną i w konsekwencji, Gmina działając w roli podatnika zobligowana będzie do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu. Zdaniem Gminy, w przypadku odpłatnej dzierżawy hali sportowo-widowiskowej na rzecz instytucji kultury będzie istnieć bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami na budowę oraz bieżące utrzymanie hali sportowo-widowiskowej z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Gminy, należy uznać, że w przypadku odpłatnej dzierżawy Hali sportowo-widowiskowej będzie istnieć bezpośredni związek podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z jej budową i utrzymaniem, a wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. odpłatną dzierżawą.
2016
5
gru

Istota:
1. Czy obrót z tytułu poszczególnych rodzajów dostaw towarów i świadczenia usług wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w punktach od 1 do 7 (zarówno opodatkowanych VAT, jak i zwolnionych z podatku) należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.?
2. Czy obrót z tytułu poszczególnych rodzajów dostaw towarów i świadczenia usług wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w punktach od 1 do 7 (zarówno opodatkowanych VAT, jak i zwolnionych z podatku) należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.?
3. Czy obrót, wynikający z działalności Jednostek z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży Gminy, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
Fragment:
Niemniej jednak, w przypadku wyposażenia Urzędu, zdaniem Gminy, uzasadnione będzie zastosowanie art. 90 ust. 5 ustawy o VAT. Są to środki trwałe faktycznie wykorzystywane przez Gminę do prowadzonej przez nią działalności. Zatem w opinii Gminy, po ich wykorzystaniu lub w przypadku wymiany na nowe elementy wyposażenia, spełnione zostaną przesłanki tego przepisu. Ponadto, zdaniem Gminy, regulacja określona w art. 90 ust. 5 ustawy o VAT będzie miała zastosowanie w odniesieniu do obrotów związanych z ewentualną sprzedażą budynku urzędu Gminy. Budynek ten, jak również jego wyposażanie, stanowią podstawową grupę kosztów mieszanych, wykorzystywanych bezpośrednio do prowadzonej przez Gminę działalności. Ponadto, podatek naliczony związany z zakupami w tym zakresie podlega rozliczeniu przy użyciu współczynnika VAT (zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy wyrażonym w odrębnym wniosku o interpretację). Reasumując, w odniesieniu do obrotów wskazanych w punktach 1-6 stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego, Gmina jest zdania, że powinna je uwzględnić w kalkulacji współczynnika VAT. Wynika to z faktu, że stanowią one integralną część zwykłej działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę. Jednocześnie, w odniesieniu do obrotów wskazanych w punkcie 7, za właściwe w opinii Wnioskodawcy należy przyjąć, że obroty te powinny zostać wykluczone z kalkulacji współczynnika, jako związane z zasobami bezpośrednio wykorzystywanymi przez Wnioskodawcę do prowadzonej działalności.
2016
5
gru

Istota:
Możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „....” realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi gminnej
Fragment:
(...) Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Faktury VAT, dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, wystawiane będą na Gminę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina P. ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „ ... ” realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi gminnej? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn. „ ... ”. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 446), tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, a w szczególności w celu poprawy warunków komunikacyjnych, Gmina zamierza realizować zadanie inwestycyjne pn.: „ ... ”. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Faktury VAT, dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, wystawiane będą na Gminę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn.: „ ... ”, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi gminnej w ...? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ ... ”. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2016
5
gru

Istota:
Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. /.../?
Fragment:
Odnosząc się do w/w przesłanek, zdaniem Gminy nie będzie miała ona prawa dokonać odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z realizowanej inwestycji pn. /.../. Gmina nie będzie bowiem działała jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, albowiem powstała infrastruktura udostępniona zostanie nieodpłatnie, a sama realizacja zadania odbywać się będzie w ramach realizacji zadań własnych - zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) - gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy - do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne w szczególności obejmują zaś sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. W zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji Gmina będzie zatem działała jako organ władzy publicznej realizując zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami i może w tym zakresie korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym.
2016
3
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych w związku z dzierżawą oczyszczalni ścieków spółce gminnej.
Fragment:
Z powyższych uregulowań wynika, że gminy co do zasady nie są podatnikami VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. Jednak, w drodze wyjątku, gminy są podatnikami na gruncie VAT jeżeli wykonują czynności, nawet takie dla realizacji których zostały one powołane, na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższe oznacza, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług gminy są podatnikami tego podatku w zakresie wszelkich czynności, które realizują na podstawie umów cywilnoprawnych. Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a także otrzyma w związku z realizacją inwestycji faktury VAT, które zawierają NIP nadany Gminie, należy stwierdzić, że Gmina będzie nabywać towary i usługi związane z realizacją inwestycji jako podatnik VAT. Podsumowując, należy stwierdzić, że w odniesieniu do nabywanych towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji, Gmina działa w charakterze podatnika VAT. Tym samym pierwsza przesłanka, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy jest w przedmiotowej sytuacji spełniona. II. Wykorzystanie Infrastruktury do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Powyższa inwestycja w zakresie przebudowy drogi jest dokonywana w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, a w szczególności poprawa warunków komunikacyjnych. Faktury VAT, dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, wystawiane będą na Gminę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Gmina nie będzie pobierała od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z przedmiotowej drogi. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „ .... ”, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych, współfinansowanego ze środków pochodzących z pomocy na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż zgodnie z art. 86 ust. l ustawy VAT, odliczenie takie przysługuje jedynie w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu
Fragment:
Budowa infrastruktury odbywa się w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą w szczególności sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Zadania powyższe Gmina realizuje samodzielnie - nie posługuje się ani jednostkami podległymi, ani też podmiotami zewnętrznymi. Jednocześnie Gmina zawarła z mieszkańcami oraz innymi podmiotami mającymi siedzibę na terenie Gminy umowy cywilno-prawne o dostarczanie wody i odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, na podstawie których wnoszą oni na zasadach i wg stawek określonych przez Radę Gminy opłaty (wynagrodzenie) za powyższe usługi. Opłaty są wnoszone na podstawie wystawionej przez Gminę faktury VAT ze stawką 8%.Od dochodów Gminy z tego tytułu jest naliczany i odprowadzany przez gminę podatek VAT. Obecnie Gmina będzie realizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych ... ”. Zadanie to ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków co przyczyni się do możliwości skanalizowania dodatkowych obszarów miejscowości częściowo już skanalizowanych. Zadanie będzie polegało na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków. Obecnie działająca oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w październiku 2006 r. o przepustowości 200 m 3 /d.
2016
3
gru

Istota:
Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, Gmina będzie ponosiła wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, zakupem sprzętu i materiału, wykonaniem robót budowlanych. Wydatki te będą dokumentowane wystawianymi na Gminę przez wykonawców fakturami VAT z wykazywanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Po wybudowaniu boiska sportowego przy szkole w......, Gmina pozostanie jej właścicielem. Nowowybudowane boisko będzie ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz będzie służyło całemu lokalnemu społeczeństwu. Boisko nie będzie służyło Gminie jako obiekt przynoszący dochody. Ponadto Wnioskodawca informuje, że budowa boiska będzie związana z realizacją zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie będzie stanowiło własność Gminy. Zakupy dokonywane w ramach projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a Gmina w związku z realizacją budowy boiska nie będzie uzyskiwała żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (...)
2016
2
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z partycypacją SSE w kosztach inwestycji związanej z budową drogi wraz z infrastrukturą, po stronie Gminy dojdzie do dokonania jakiejkolwiek czynności podlegającej opodatkowaniu.
Fragment:
Powstała w ramach zadania droga i infrastruktura będą własnością Gminy i przez nią będzie wykorzystywana. Gmina będzie ponosić wydatki związane z realizacją inwestycji, z tytułu których kontrahenci będą wystawiać na rzecz Gminy faktury z wykazanymi kwotami VAT. Po wybudowaniu, przedmiotowa droga będzie drogą publiczną, ogólnodostępną dla lokalnej społeczności. W rezultacie, z powstałej infrastruktury będzie korzystać zarówno SSE, jak i każdy zainteresowany mieszkaniec Gminy. Stosownie do poczynionych ustaleń, zarządzanie i utrzymanie powstałej drogi będzie leżało w gestii Gminy. Na podstawie zawartego porozumienia, SSE zobowiązuje się do partycypowania w kosztach inwestycji poprzez przeznaczenie na ten cel określonej kwoty (w tym sfinansowania i przekazania na rzecz Gminy dokumentacji projektowej oraz wyłonienia wykonawcy tego projektu). Otrzymane od K. środki pieniężne zostaną ujęte w budżecie Gminy w dziale – Transport i łączność, rozdziale – Drogi publiczne gminne – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Gmina zadeklarowała realizację opisanego zadania w terminie do jednego roku od dnia otrzymania dokumentacji projektowej od SSE Opisane zadanie będzie realizowane w 2017 r.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej
Fragment:
Dotychczas Gmina poniosła wydatki związane z realizacją przedmiotowej inwestycji wyłącznie w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej. Ponadto Gmina planuje pozyskać dofinansowanie na realizację niniejszego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace związane z przebudową przedmiotowej drogi będą polegały na przebudowie istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną wraz z przebudową istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych, pobocze utwardzone kruszywem. Ponoszone przez Gminę wydatki inwestycyjne są/będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Majątek powstały w wyniku realizacji ww. inwestycji nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, t.j. Gmina nie będzie czerpać żadnych dochodów z tytułu wykorzystywania przedmiotowego majątku. Powstałe drogi będą służyły wyłącznie do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Budowa i modernizacja dróg będzie odbywała się w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95) należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Spółka z o.o. z siedzibą .... nie jest prawnie ani finansowo powiązana z Gminą .... Jest spółką sąsiedniej Gminy ...., a więc niezależnym i odrębnym podmiotem gospodarczym, który w myśl art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.) nie należy do sektora finansów publicznych. Spółka .... pobiera opłaty za odprowadzanie ścieków i wystawia faktury VAT mieszkańcom Gminy .... na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych. Wobec powyższego Gmina nie prowadzi działalności na wybudowanej sieci w zakresie odbioru ścieków, a tym samym Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz.710). Gmina ... jako beneficjent pomocy unijnej złożyła instytucji zarządzającej funduszami – Urzędowi Marszałkowskiemu .... oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT i niemożliwości jego odzyskania. W zakresie zrealizowanego projektu pn.: „ ...., ” Gmina .... działała jako organ władzy publicznej. Nabywcą wystawianych przez Wykonawcę faktur była Gmina ..... Gmina .... przedmiotową sieć kanalizacji sanitarnej po oddaniu do użytkowania nie wykorzystywała do żadnych z niżej wymienionych czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych od podatku od towarów i usług, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
2
gru

Istota:
1.Czy w wykonaniu umowy Koncesji Spółka wykonuje jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na rzecz Gminy?
2.Jaka jest podstawa opodatkowania VAT przy ewentualnym uznaniu, że mamy do czynienia ze świadczeniem usług w opisywanym stanie faktycznym?
Fragment:
(...) Gminy S. uprzednio pisemnie zaakceptowanych przez Koncesjodawcę. projektów taryf na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, na co najmniej 70 dni przed upływem terminu ważności taryfy wraz z pełnym uzasadnieniem, pobierania od klientów na terenie Gminy S. opłaty za dostarczaną wodę i odbierane ścieki zgodnie zatwierdzonym przez Rade Gminy S. stawkami taryf. W okresie trwania umowy koncesji stawki taryf nie mogą ulec wzrostowi, w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy koncesji - wykonanie audytu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy S., inwentaryzacji infrastruktury, oceny zdolności przesyłowych, stanu technicznego, co będzie podstawą do aktualizacji wyceny majątku, na którym będą świadczone usługi, po wykonaniu audytu wskazanego powyżej zaproponowanie rozwiązania w celu optymalizacji gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy S., aktywnego udziału, tj. poprzez przygotowanie i przedstawienie Koncesjodawcy projektu wieloletniego planu rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy S. uwzględniającego oczekiwania mieszkańców. Koncesjonariusz zobowiązany jest do realizacji przedmiotu koncesji przy pomocy osób zatrudnionych (...)
2016
2
gru

Istota:
W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu dokonania odliczenia kwot podatku naliczonego
Fragment:
Należy podkreślić, iż zgodnie z Umową w sprawie POŚ, powyższa wiązka świadczeń, do których realizacji zobowiązana jest Gmina, traktowana jest jako jedno świadczenie złożone (kompleksowa usługa oczyszczania ścieków), z tytułu którego pobierana jest jedna opłata (wynagrodzenie pobrane przez Gminę przed rozpoczęciem budowy POŚ). W odniesieniu do inwestycji podatek VAT naliczony został przez Gminę częściowo odliczony w miesiącach otrzymania faktur zakupowych, natomiast w pozostałej części Gmina nie dokonała odliczenia VAT naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach zakupowych. Gmina pragnie również wskazać, iż planuje wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur przy Urzędzie Statystycznym .... z wnioskiem o potwierdzenie klasyfikacji statystycznej wykonywanych przez Gminę usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez Gminę powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Ponadto w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W ocenie Gminy realizacja inwestycji w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków (dalej: „ POŚ ”) należy do zadań własnych Gminy jako sprawa z zakresu „ kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych ” związana z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2016
2
gru

Istota:
Czy Gmina ma możliwość odzyskania kosztu podatku od towarów i usług w ramach opisanego projektu?
Fragment:
W ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gminie została przyznana pomoc finansowa na realizację ww. projektu. Wydatkami finansowymi Gminy w ramach projektu będą koszty robót budowlanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odzyskania kosztu podatku od towarów i usług w ramach projektu opisanego w poz. 80? Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług w ramach ww. projektu. Wynika to z faktu, że Gmina nie prowadzi działalności w tym zakresie, a jednocześnie projekt nie generuje dochodu. Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług wynika z art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r, poz. 610, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
2
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gmina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.