Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu „Montaż kolektorów słonecznych w gminie (...)”.

Fragment:

W 2018 r. zamierza przystąpić do realizacji projektu pn.: „ Montaż kolektorów słonecznych w gminie (...) ” polegającego na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dla zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych z terenu Gminy. Planując przystąpienie do realizacji projektu Gmina wypełnia swoje ustawowe zadania. W myśl ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 2 ust. 1, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, art. 6 ust. 1 – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 – sprawy ochrony środowiska i przyrody należą do zadań własnych gminy. Ustawa Prawo ochrony środowiska art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 22 określa, że finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii jest zadaniem własnym gmin. Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu gminy mogą być przeznaczone na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, a kwoty finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa są takimi środkami.

2018
30
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „(...)”.

Fragment:

Przedmiotowa inwestycja będzie ogólnodostępna i związana wyłącznie z działalnością nieodpłatną Gminy. Wobec powyższego, zdaniem Gminy nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu. Nawet gdyby uznać za tezą tzw. „ szerokiego rozumienia działania jako podatnik VAT ”, że Gmina działa w roli podatnika VAT na moment ponoszenia wydatków na nową bazę rekreacyjną, to w ramach realizowanego przedsięwzięcia wszystkie wydatki ponoszone przez Gminę nie są związane z działalnością Gminy generującą podatek VAT należny. Gmina będzie udostępniać obiekt nieodpłatnie. W konsekwencji, nie zostanie spełniony drugi z warunków niezbędnych do odliczenia podatku VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym Gminie nie będzie w ogóle przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o kwoty podatku VAT naliczonego wykazane na fakturach zakupowych Gminy otrzymanych w związku z budową bazy rekreacyjnej. Mając powyższe na uwadze Gmina stoi na stanowisku, że nie ma prawa do odliczenia VAT od wydatków na projekt pn.: „ (...) ” w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
30
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Budynek szkoły poddany pracom konserwatorskim i restauratorskim nie będzie służył działalności Gminy opodatkowanej podatkiem VAT. Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją. Nie będzie pobierała opłat za korzystanie z budynku, nie będzie osiągała z tego tytułu innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wykonując inwestycję Gmina będzie realizowała zadania własne nałożone na nią przepisami ww. ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym Gmina do kosztów kwalifikowanych projektu zaliczyłaby kwotę podatku VAT realizowanej inwestycji i w konsekwencji otrzymałaby dofinansowanie. W tym celu należy wykazać, że ten podatek VAT nie będzie mógł być przez nią odzyskany w całości lub w części zarówno na etapie realizacji inwestycji ani po jej zakończeniu. Tylko w takiej sytuacji Gmina może zaliczyć podatek VAT poniesiony na realizacje inwestycji jako wydatek kwalifikowany opisanego projektu. W związku z powyższym Gmina jest zobowiązana załączyć do wniosku o płatność inwestycji interpretację indywidualną dotyczącą odliczenia lub zwrotu podatku VAT.

2018
30
gru

Istota:

Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

Gmina będzie nabywała usługi, a faktury będą wystawiane na Gminę. Usługi nabywane w ramach zadanie nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą kwestii, czy Gmina będzie miała możliwość odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. zadania. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Gmina realizując zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa i przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy ” nie działa w charakterze podatnika VAT, lecz działa w zakresie realizacji zadań własnych Gminy polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie gminnych dróg, a efekty realizacji inwestycji – jak wynika z wniosku – nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego, jak również Gmina nie będzie miała prawa do zwrotu podatku VAT zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2018
30
gru

Istota:

Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne w części pokrytej z dofinansowania

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych i zakładu budżetowego). Wnioskodawca w latach 2012-2013 przeprowadził inwestycję pn. Inwestycje w Gminie poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych”, a w latach 2013-2015 inwestycję pn. „ Inwestycje w Gminie poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium terenów inwestycyjnych ”. Celem ogólnym inwestycji było pozyskanie nowych przedsiębiorców i zwiększenie poziomu nakładów inwestycyjnych w Gminie, w tym stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego. W przypadku inwestycji Gmina występowała w charakterze inwestora. Wydatki finansowane były ze środków własnych Gminy oraz z dofinansowania uzyskanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dla potrzeb ww. inwestycji VAT stanowił koszt kwalifikowany. W odniesieniu do inwestycji Gmina nie dokonała zwrotu VAT podlegającego dofinansowaniu. Wydatki związane z inwestycjami były dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Gminę. Gmina nie dokonała odliczenia VAT naliczonego wykazanego w ww. fakturach.

2018
29
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową przy zastosowaniu metody opartej na ilości wody dostarczanej w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczanej w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT

Fragment:

Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego mogą stosować także inne niż określone w rozporządzeniu zasady dotyczące sposobu obliczania proporcji (...) Jak wynika z treści wniosku, Gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną w celu odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych (mieszkańców Gminy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), jak i jednostek Gminy (Urzędu Gminy, jednostek budżetowych utworzonych przez Gminę) (...) Działalność Gminy, jako jednego podatnika, obejmuje bowiem również inne zadania niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem niepodlagającą opodatkowaniu tym podatkiem. Trzeba przy tym zauważyć, że o kwalifikacji wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną (czy związane są z działalnością gospodarczą Gminy, czy z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą, a jej jednostkami z tytułu odbioru ścieków. Kwalifikacja tych wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę służy infrastruktura. W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości, ale na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. (...) W świetle art. 86 ust. 2a u.p.t.u., Gmina będzie zobowiązana do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika (proporcji) umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego w prawidłowej wysokości w odniesieniu do nabywanych towarów i usług.

2018
29
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych

Fragment:

Uzyskany z tego tytułu obrót Gmina ujmie w rejestrze sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT (8%) z tytułu świadczenia powyższych usług Gmina wykaże w składanych deklaracjach VAT. Wybudowana sieć kanalizacji stanowić będzie własność gminy i zostanie połączona z wcześniej wykonanymi odcinkami kanalizacji. Gmina będzie samodzielnie zarządzała wybudowaną siecią i nie przekaże jej w administrowanie innemu podmiotowi. Etap I inwestycji przewiduje wykonanie przyłączy do sieci posesji stanowiących własność osób fizycznych oraz jednego przyłącza do budynku Wiejskiego Domu Kultury stanowiącego własność Gminy X. a przekazanego umową w nieodpłatne użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w X., natomiast etap II oprócz przyłączy dla użytkowników indywidualnych będących osobami fizycznymi obejmuje również przyłącza do budynków stanowiących własność Gminy - przekazanych umową w bezpłatne użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w X. i jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej we W. Instytucje te to jednostki nie podlegające centralizacji rozliczeń VAT z Gminą X. Na odbiór ścieków z tych posesji Gmina zawrze stosowne umowy i wystawi faktury VAT.

2018
29
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku.

Fragment:

U. z 2018 r. poz. 994), do zadań własnych gminy należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Gminy w zakresie pomocy społecznej, turystyki, utrzymania gminnych obiektów publicznych i administracyjnych, tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi. Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku, druga z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z przebudową Świetlicy Wiejskiej. Przebudowana Świetlica Wiejska będzie służyła zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy. Z tytułu wykonywania tych czynności Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat, a powstały w związku z realizacją inwestycji majątek będzie służył wyłącznie do realizacji zadań własnych Gminy. W związku z tym, zdaniem Gminy, powstała w ramach projektu infrastruktura nie będzie przez Gminę wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
23
gru

Istota:

W celu odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących Infrastruktury kanalizacyjnej (Infrastruktura 1 i 2) Gmina będzie zobowiązana stosować sposób określenia proporcji, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy, a także w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, natomiast w sytuacji wykorzystywania Infrastruktury również do czynności zwolnionych, Gmina będzie zobowiązana do zastosowania proporcji obliczonej zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie – jak wskazał Wnioskodawca – Infrastruktura 1 i 2 będzie wykorzystywana bezpośrednio przez Gminę, przede wszystkim do czynności opodatkowanych VAT polegających na świadczeniu odpłatnych usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców Gminy i podmiotów prywatnych funkcjonujących na terenie Gminy (Użytkownicy). Gmina zawrze z Użytkownikami umowy cywilnoprawne, których przedmiotem będzie odprowadzanie ścieków. Ponadto Infrastruktura 1 będzie wykorzystywana do przyjmowania i oczyszczania ścieków z Budynków publicznych, innych budynków użyteczności publicznej (będących własnością Gminy) wykorzystywanych m.in. przez jednostki budżetowe Gminy i z Urzędu Gminy. Infrastruktura 2 będzie z kolei wykorzystywana przez Gminę do odprowadzania ścieków z budynków będących własnością Gminy, tj. świetlic wiejskich i remiz strażackich znajdujących się w miejscowościach położonych na terenie Gminy, budynku Szkoły Podstawowej w G oraz budynku Szkoły Podstawowej w N, będącej jednostką budżetową Gminy (Budynki publiczne). Wnioskodawca wskazuje, że jednostki organizacyjne Gminy (Ośrodek Pomocy Społecznej w X, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w X, Szkoła Podstawowa w N) od których będą odprowadzane ścieki za pośrednictwem Infrastruktury 1 wykonują wyłącznie zadania publiczno-prawne tj. niepodlegające VAT. Natomiast w Urzędzie Gminy prowadzona jest działalność opodatkowana VAT, zwolniona z VAT i niepodlegająca VAT.

2018
23
gru

Istota:

Brak uznania Gminy za podatnika z tytułu realizacji inwestycji,
Brak opodatkowania wpłat Spółki stanowiących partycypację w kosztach inwestycji,

Fragment:

Dodatkowo, Gmina zwraca uwagę, że prawo własności drogi powstałej w ramach Inwestycji pozostaje po stronie Gminy, tj. nie zostało ono przeniesione na rzecz Spółki. W takim przypadku, Inwestycja ma charakter przedsięwzięcia wspólnego, w którym zarówno Gmina, jak i Spółka partycypowały w kosztach jej realizacji, zatem nie można twierdzić, że Gmina wykonała prace budowlane na rzecz Spółki. Ponadto, jak Gmina wskazała w uzasadnieniu do pytań nr 1 i 2, w jej ocenie, Gmina w ramach realizacji inwestycji nie działała w charakterze podatnika VAT oraz wpłata, którą Gmina otrzymała od Spółki z tytułu partycypacji w kosztach realizacji Inwestycji nie stanowi w ogóle wynagrodzenia za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Powyższe stanowisko Gminy zostało potwierdzone w cytowanej powyżej interpretacji indywidualnej DKIS z 22 listopada 2017 r., sygn. 0115-KDIT1-3.4012.630.2017.2.APR, w której organ wskazał, że: „(...) Gmina realizując inwestycję będzie działała jako podmiot prawa publicznego jedynie w odniesieniu do tej części inwestycji, która obejmie udział Gminy w gruncie drogi. W tym zakresie Gmina nie będzie wykonywać żadnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu na rzecz mieszkańców, którzy nie posiadają udziałów we współwłasności drogi.

2018
23
gru

Istota:

Sprzedaż przez Gminę samochodów pożarniczych wykorzystywanych wyłącznie w ramach zadań własnych Gminy nie podlega/nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Gmina realizuje te zadania m.in. poprzez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. System ten opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, w jego skład wchodzą również Ochotnicze Straże Pożarne, utrzymywane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i dotacji z budżetu państwa. Na terenie Gminy funkcjonuje m.in. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Z (OSP), wspófinansowana z budżetu Gminy. Dla celów wyposażenia OSP Gmina nabyła w 2010 r. samochód specjalny o przeznaczeniu pożarniczym (samochód pożarniczy), który został przekazany OSP do nieodpłatnego używania. Samochód wykorzystywany był przez OSP wyłącznie w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy we wskazanym powyżej zakresie, w szczególności dla celów ochrony przeciwpożarowej, tj. czynności, które w ocenie Gminy nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. W szczególności, samochód pożarniczy nie był wykorzystywany przez Gminę do jakichkolwiek czynności, które podlegałyby opodatkowaniu VAT. Gmina, w związku z wykorzystaniem samochodu pożarniczego, nie zawierała jakichkolwiek umów cywilnoprawnych z tego tytułu, tj. w szczególności nie udostępniała tego pojazdu za odpłatnością na rzecz innych podmiotów.

2018
23
gru

Istota:

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; należą do zadań własnych gmin. W uzupełnieniu Gmina wskazała, że w wyniku usunięcia kolizji istniejących sieci z projektowanym układem drogowym w ramach projektu przedmiotowego zadania, powstanie nowa sieć energetyczna w zakresie oświetlenia ulicznego oraz sieć telekomunikacyjna. Po wybudowaniu ww. sieci Gmina będzie sama zarządzała siecią. Wybudowana sieć wykorzystywana będzie do czynności niepodlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania. Gmina przystępując do realizacji projektu, wypełnia swoje ustawowe zadania. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; należą do zadań własnych gmin.

2018
23
gru

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawcy.

Fragment:

Gmina co miesiąc składa do Urzędu Skarbowego Deklarację VAT-7, zawierającą rozliczenie podatku należnego i naliczonego od prowadzonych czynności opodatkowanych stawkami VAT, głownie w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, gdyż czynności te Gmina prowadzi bezpośrednio bez zlecania ich jakimkolwiek innym podmiotom (brak Zakładu Komunalnego), Obecnie Gmina posiada około 43 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której korzysta ponad 500 gospodarstw domowych. Gmina od podłączonych gospodarstw domowych pobiera opłaty za odprowadzanie ścieków zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy w taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Gmina w związku z poborem opłat wystawia indywidualnym odbiorcom faktury VAT i należny z tego tytułu podatek jest uwzględniany w deklaracjach rozliczeniowych VAT-7, w której zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, Gmina obniża kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 12 km. W związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego przez Gminę, zadanie to zostanie udokumentowane fakturami wystawionymi na inwestora, tj. Gminę. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z operacją pn. „ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej ”.

2018
22
gru

Istota:

Gminie nie przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego na podstawie zaproponowanej przez Gminę metody wyliczania kwoty podatku podlegającego odliczeniu, ponieważ nie odpowiada ono najbardziej specyfice prowadzonej działalności. Tym samym obliczając kwotę podatku podlegającego odliczeniu należy zastosować unormowania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

Fragment:

Przedmiotowa infrastruktura jest/będzie również w niewielkim zakresie wykorzystywana przez Gminę na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania Jednostek organizacyjnych Gminy. Jest to wykorzystanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Odbiorców wewnętrznych i w ocenie Gminy stanowi ono czynność niepodlegającą VAT. Ponadto, woda jest/będzie wykorzystywana do celów technologicznych związanych ze świadczonymi przez Gminę usługami (w szczególności woda jest wykorzystywana przez Gminę w procesie uzdatniania wody) oraz może być wykorzystywana w celach przeciwpożarowych, jak również w innych miejscach wykorzystywanych do realizacji zadań własnych Gminy. Infrastruktura ta nie jest wykorzystywana w żaden inny sposób. Zważywszy na charakter wykorzystania, jest ono w pełni mierzalne, tj. Gmina rozlicza/będzie rozliczać je wyłącznie według ilości metrów sześciennych dostarczonej wody oraz odebranych ścieków. Dotyczy to zarówno świadczeń na rzecz Odbiorców zewnętrznych, jak i Odbiorców wewnętrznych. W obu tych przypadkach Gmina jest w stanie precyzyjnie wskazać, ile metrów sześciennych wody zostało zużyte/ile odebrano ścieków z wykorzystaniem Infrastruktury na potrzeby Odbiorców zewnętrznych (w ramach opodatkowanej (...)

2018
22
gru

Istota:

Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

Fragment:

Jak stanowi art. 2 pkt 1 ww. ustawy, przez jednostkę organizacyjną rozumie się: utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy; urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski. Z uwagi na powyższe okoliczności należy stwierdzić, że podatnikiem podatku VAT dla wszelkich czynności jest Gmina. Zatem wszystkie czynności wykonywane przez jednostki organizacyjne gminy na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach tych jednostek mają charakter wewnętrzny. Oznacza to, że przy scentralizowanym modelu rozliczeń świadczenie jakichkolwiek czynności pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi tej samej gminy a gminą staje się świadczeniem wewnętrznym niepodlegającym w ogóle podatkowi VAT. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W strukturze organizacyjnej Gminy znajduje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, funkcjonujący w formie samorządowego zakładu budżetowego. Gmina poprzez Zakład wykonuje zadania własne o charakterze użyteczności publicznej. Zakład wykonuje m.in. zadania własne Gminy w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb komunalnych społeczeństwa zamieszkującego teren jego działania takich jak: zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków, ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz eksploatacja urządzeń niezbędnych dla tej działalności, zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody oraz wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2018
22
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o „sposób określenia proporcji” właściwy (obliczany) dla ZGK.

Fragment:

Jednostką organizacyjną Gminy również Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) funkcjonujący w formie samorządowego zakładu budżetowego, który wykonuje w imieniu Gminy zadania w zakresie: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych (a więc działalność wodociągowo-kanalizacyjną); targowisk; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy. Gmina część swoich zadań wykonuje poprzez Urząd Miejski (Urząd). Gmina zgodnie z Ustawą Centralizacyjną podjęła rozliczanie VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. W związku z powyższym, ZGK oraz pozostałe Jednostki oraz Urząd nie funkcjonują jako odrębni od Gminy podatnicy VAT, a podatnikiem VAT jest Gmina. ZGK – jako zakład budżetowy (jednostka organizacyjna) Gminy, nieposiadający odrębnej od Gminy osobowość prawnej – prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną przy wykorzystaniu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, której właścicielem jest Gmina (Infrastruktura). Infrastruktura (...)

2018
22
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT i od tego dnia prowadzi wspólne rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. Wszystkie wydatki ponoszone przez Gminę i jej jednostki organizacyjne są dokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę. Jednym z obszarów działalności gminy jest wykonywanie zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie obejmujących między innymi sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, zieleni gminnej i zadrzewień. Gmina planuje budowę drogi publicznej znajdującej się na jej terenie. Na realizację planowanej inwestycji pn.: „ Budowa drogi gminnej (...) ” Gmina będzie się ubiegała o pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej na operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana inwestycja stanowi zadanie własne Gminy. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z obiektów, ani nie będzie osiągała z tego tytułu innych dochodów.

2018
22
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodną przy zastosowaniu metody opartej na ilości wody dostarczanej w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczanej w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT.

Fragment:

Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego mogą stosować także inne niż określone w rozporządzeniu zasady dotyczących sposobu obliczania proporcji (...) Jak wynika z treści wniosku, Gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną w celu odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych (mieszkańców Gminy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), jak i jednostek Gminy (Urzędu Gminy, jednostek budżetowych utworzonych przez Gminę) (...) Działalność Gminy, jako jednego podatnika, obejmuje bowiem również inne zadania niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Trzeba przy tym zauważyć, że o kwalifikacji wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną (czy związane są z działalnością gospodarczą Gminy, czy z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą, a jej jednostkami z tytułu odbioru ścieków. Kwalifikacja tych wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę służy infrastruktura. W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości, ale na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. (...) W świetle art. 86 ust. 2a u.p.t.u., Gmina będzie zobowiązana do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika (proporcji) umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego w prawidłowej wysokości w odniesieniu do nabywanych towarów i usług.

2018
22
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Infrastrukturą kanalizacyjną z uwzględnieniem zasad określonych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy, a także w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, natomiast w sytuacji wykorzystywania Infrastruktury również do czynności zwolnionych, Gmina jest/będzie zobowiązana do zastosowania proporcji obliczonej zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

Fragment:

Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego mogą stosować także inne niż określone w rozporządzeniu zasady dotyczących sposobu obliczania proporcji (...) Jak wynika z treści wniosku, Gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną w celu odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych (mieszkańców Gminy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), jak i jednostek Gminy (Urzędu Gminy, jednostek budżetowych utworzonych przez Gminę). Analiza przedstawionego zdarzenia w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro Gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną zarówno w celu odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych jak i własnych jednostek organizacyjnych, od dnia 1 stycznia 2016 r. wydatki związane z realizacją inwestycji – wbrew stanowisku Gminy – nie będą dotyczyły wyłącznie działalności opodatkowanej, ale również innej działalności tj. wykonywanej poza zakresem podatku od towarów i usług. Działalność Gminy, jako jednego podatnika, obejmuje bowiem również inne zadania niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Trzeba przy tym zauważyć, że o kwalifikacji wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną (czy związane są z działalnością gospodarczą Gminy, czy z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą a jej jednostkami z tytułu odbioru ścieków.

2018
22
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodną przy zastosowaniu metody opartej na ilości wody dostarczanej w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczanej w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT

Fragment:

Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego mogą stosować także inne niż określone w rozporządzeniu zasady dotyczące sposobu obliczania proporcji (...) Jak wynika z treści wniosku, Gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną w celu odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych (mieszkańców Gminy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), jak i jednostek Gminy (Urzędu Gminy, jednostek budżetowych utworzonych przez Gminę) (...) Działalność Gminy, jako jednego podatnika, obejmuje bowiem również inne zadania niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem niepodlagającą opodatkowaniu tym podatkiem. Trzeba przy tym zauważyć, że o kwalifikacji wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną (czy związane są z działalnością gospodarcza Gminy, czy z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą, a jej jednostkami z tytułu odbioru ścieków. Kwalifikacja tych wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę służy infrastruktura. W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości, ale na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. (...) W świetle art. 86 ust. 2a u.p.t.u., Gmina będzie zobowiązana do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika (proporcji) umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego w prawidłowej wysokości w odniesieniu do nabywanych towarów i usług.

2018
21
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Z opisu sprawy wynika, że Gmina w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowała przedsięwzięcie z zakresu infrastruktury drogowej pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości A ”. Zadanie to jest realizowane wyłącznie w związku z działalnością statutową i należy do zadań własnych Gminy wskazanych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2018
21
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację Projektu pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej (...)”.

Fragment:

Jak zostało opisane w stanie faktycznym, Gmina, w ramach Projektu zrealizuje inwestycję polegającą na modernizacji ogólnodostępnego Boiska, z którego mieszkańcy Gminy będą korzystać nieodpłatnie. Realizacja przedmiotowego Projektu nie ma celu zarobkowego. Należy wskazać, że czynności wykonywane przez Gminę nie mają charakteru świadczenia na rzecz oznaczonego podmiotu – konkretnego usługobiorcy w ramach istniejącej więzi prawnej. Działania Gminy nie mieszczą się więc w dyspozycji przytoczonego wyżej art. 5 oraz art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Gmina nie wykonuje w tym zakresie czynności podlegających opodatkowaniu. Konsekwentnie, w ocenie Gminy wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizacją Projektu nie mają/nie będę miały związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT. W sprawie będącej przedmiotem wniosku, warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest/nie będzie spełniony. Poniesione w ramach realizacji ww. inwestycji wydatki nie są/nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. W związku z powyższym, Gmina nie ma/nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. inwestycji w Infrastrukturę.

2018
21
gru

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania przy dostawie i montażu instalacji OZE na rzecz mieszkańców Gminy

Fragment:

Realizując przedmiotową usługę na rzecz mieszkańca swojej Gminy, Wnioskodawca oraz Partnerzy będą posiłkować się podmiotem trzecim, tj. firmą, która na zlecenie Gminy A (jako Lidera Projektu) będzie dokonywać dostawy i montażu instalacji zarówno na terenie tej Gminy jak również na obszarze pozostałych gmin partnerskich, w tym Gminy. W postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia Gmina A działa jako pełnomocnik pozostałych gmin, zaciągając zobowiązania w imieniu i ze skutkiem dla wszystkich. Zgodnie z Umową Partnerską w przyjętym modelu partnerstwa wkład własny na realizację projektu wnoszą wszyscy Partnerzy w częściach proporcjonalnych do wartości ich zadań cząstkowych realizowanych w Projekcie, a także w tym samym zakresie ponoszą oni wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu. Tym samym, w oparciu o postanowienia Umowy Partnerskiej, faktury za prace instalacyjne będą wystawiane przez Wykonawcę bezpośrednio na Gminę – w części dotyczącej jej udziałów w projekcie i na pozostałych partnerów – według ich udziałów. Gmina, podobnie jak pozostałe gminy partnerskie uczestniczące w Realizacji Projektu, będzie podpisywała indywidualne umowy z mieszkańcami dotyczące zasad udostępniania instalacji oraz ponoszenia części kosztów instalacji dotyczących danego zestawu na nieruchomości mieszkańca.

2018
20
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Gmina jest na etapie złożenia wniosku o płatność dla zadania pn. ..., na które otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jednym z załączników jaki Gmina musi dołączyć do wniosku o płatność jest interpretacja indywidualna. Przedmiotowa interpretacja powinna dotyczyć przedmiotowej operacji i powinna jednoznacznie wskazywać czy Beneficjent może lub nie może odzyskać uiszczonego w związku z realizacją operacji podatku od towarów i usług VAT. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Realizowane zadanie jest zgodne z § 6 („ Podstawowym obowiązkiem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców ”) statutu Gminy uchwalonego Uchwałą nr ... Rady Gminy z dnia 3 lutego 2003 r. oraz na podstawie ustawy o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1 pkt 2 („ Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. ”). Zadanie zostało zrealizowane w ramach Prawa Zamówień Publicznych, a obejmowało roboty budowlane w zakresie: wykonania nawierzchni z kruszywa naturalnego o długości 1320 m. Szerokość drogi po przebudowie 3,5m oraz pobocze utwardzone o szer. 0,5 m.

2018
20
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków za pomocą sposobu określenia proporcji opartego na kryterium udziału rocznego udokumentowanych transakcji opodatkowanych w całkowitym obrocie Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków

Fragment:

Organu: Czy obiekty komunalne należą do Wnioskodawcy lub jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy? oraz Jeśli obiekty komunalne należą do jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy, to jaka jest forma organizacyjno-prawna tych jednostek (np. jednostka budżetowa czy zakład budżetowy)? Wnioskodawca wskazał: wymienione wyżej obiekty są własnością Gminy. Obiekty te są użytkowane przez gminne jednostki budżetowe. Dostawa wody i odbiór ścieków na rzecz tych jednostek dokumentowane są jako czynności wewnętrzne Gminy za pomocą not księgowych. Prowadząc działalność w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, realizując jednocześnie obowiązki ustawowe (art 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), Gmina ponosi wydatki w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ponosi wydatki związane z utrzymaniem i remontami tejże infrastruktury. W ramach działań inwestycyjnych Gmina planuje w najbliższym czasie zrealizować zadanie pn.: „ ... ”. Ponoszone przez Gminę wydatki są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę, z wyodrębnionymi na nich kwotami naliczonego podatku VAT. Wydatki inwestycyjne ponoszone przez Gminę są wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak i zwolnionych z opodatkowania. Ponoszone wydatki inwestycyjne Gmina będzie wykorzystywała zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jak i innych celów (dostawa wody i odbiór ścieków dokonywanych na rzecz jednostek budżetowych).

2018
20
gru

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Fragment:

W odpowiedzi na pytanie: „ Czy Gmina świadczy/będzie świadczyć na rzecz mieszkańców usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT? Jeżeli tak, to jakie? ”, Wnioskodawca wskazał, że Gmina nie świadczy bezpośrednio żadnych usług ani prac na rzecz mieszkańca, jedyna czynność podatkowa jaka występuje na poziomie Gmina – Mieszkaniec to wpłata dokonywana na poczet wkładu własnego (udziału mieszkańca) w projekcie wnoszona na podstawie faktury wystawianej przez Gminę za dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy na Gminie będzie spoczywać obowiązek rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem instalacji? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), przy realizacji zadania pn. „” inwestorem jest mieszkaniec Gminy, natomiast wykonawcą Gmina. Ogłaszając przetarg na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę Gmina wyłoniła wykonawcę. Dokonywana przez Gminę na rzecz mieszkańców dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę będzie świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Gmina od zakupionych od wykonawców usług montażu instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę PKWiU 43.22.12.0 – „ Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych ”, które zostaną następnie przekazane na rzecz mieszkańców, będzie zobowiązana do stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h, tj. zasady odwrotnego obciążenia.

2018
20
gru

Istota:

W zakresie braku prawa do odzyskania w całości lub w części kwoty podatku VAT w związku z realizacją inwestycji zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu

Fragment:

Gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy należą m.in. zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg gminnych. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji: budowa lub modernizacja dróg lokalnych, wniosek dotyczy projektu pn. ... . Wnioskodawca realizując ten projekt będzie realizował zadania własne nałożone na niego wyżej wymienionymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Realizację inwestycji będzie nadzorowała Gmina. Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie Gmina. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji Wnioskodawca będzie ponosił wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Gminę. Przebudowana droga nie będzie służyła działalności Gminy opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją, w szczególności nie będzie pobierała opłat za korzystanie z drogi ani nie będzie osiągała z tego tytułu innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
20
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego (w drodze odliczenia lub zwrotu podatku) zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu.

Fragment:

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował będzie Urząd Gminy. Bezpośrednimi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Gminy. W związku z realizacją inwestycji Gmina będzie ponosić wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Przebudowana droga gminna nie będzie służyła działalności opodatkowanej Gminy podatkiem VAT. Tym samym, Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją. Nie będzie pobierała opłat za korzystanie z drogi, ani nie będzie osiągała z tego tytułu innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina wykorzystywać będzie drogę wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Droga będzie ogólnodostępna zgodnie z przeznaczeniem. Otrzymana kwota dofinansowania z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie uwzględniała podatek VAT jako koszt kwalifikowalny zgodnie z przepisami określającymi zasady przyznawania tych środków. Gmina zamierza dołączyć do wniosku o dofinansowanie inwestycji interpretację indywidualną dotyczącą odliczenia lub zwrotu podatku VAT, ponieważ chce zaliczyć kwotę podatku VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu i otrzymać do nich dofinansowanie.

2018
20
gru

Istota:

Możliwość zastosowania indywidualnego prewspółczynnika.

Fragment:

Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego mogą stosować także inne niż określone w rozporządzeniu zasady dotyczących sposobu obliczania proporcji (...) Jak wynika z treści wniosku, Gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną w celu odprowadzania ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych (mieszkańców Gminy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), jak i jednostek Gminy (Urzędu Gminy, jednostek budżetowych utworzonych przez Gminę) (...) Działalność Gminy, jako jednego podatnika, obejmuje bowiem również inne zadania niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Trzeba przy tym zauważyć, że o kwalifikacji wydatków na infrastrukturę kanalizacyjną (czy związane są z działalnością gospodarczą Gminy, czy z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą, a jej jednostkami z tytułu odbioru ścieków. Kwalifikacja tych wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę służy infrastruktura. W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości, ale na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. (...) W świetle art. 86 ust. 2a u.p.t.u., Gmina będzie zobowiązana do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika (proporcji) umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego w prawidłowej wysokości w odniesieniu do nabywanych towarów i usług.

2018
19
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Głównym celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie zapewnienia dostępności komunikacyjnej, skrócenia czasu dojazdu oraz bezpieczeństwa na drogach szczególnie pomiędzy miejscowościami ... i .... Omawiana Inwestycja będzie realizowana przez Gminę w związku z jej działalnością, jako organu publicznego, stosownie do zadań własnych gminy wskazanych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446; dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Zgodnie bowiem z treścią art. 7 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Ponadto, w szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Na realizację przedmiotowego projektu Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, składając stosowny wniosek o przyznanie pomocy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa .... Gmina zleci realizację przedmiotowej Inwestycji Wykonawcy wybranemu w trybie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Z tytułu nabycia przedmiotowych usług Gmina otrzymała od Wykonawcy fakturę VAT z wykazanym podatkiem naliczonym.