Gmina | Interpretacje podatkowe

Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego?
Fragment:
Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok w sprawie C-276/14, w którym TSUE ostatecznie zadecydował, że samorządowe jednostki budżetowe nie powinny być uznawane za podatników VAT. W związku z tym, Gmina przeprowadziła konsolidację rozliczeń podatku VAT obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. W związku z konsolidacją rozliczeń w JST, tylko Gmina jest uprawniona do wystawiania faktur dokumentujących transakcje związane z działalnością realizowaną przez samorządowe jednostki budżetowe, a w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych, faktury zakupowe powinny określać jako nabywcę Gminę, i to Gmina sporządza deklarację VAT-7. Gmina w 2018 r. realizuje na swoim terenie inwestycję pn. „ T. ” współfinansowaną ze środków RPO. Ponoszone w tym zakresie wydatki udokumentowane będą wystawionymi przez dostawców/wykonawców na Gminę fakturami VAT z wykazanymi w nich kwotami VAT. Właścicielem budynku przy ul. K. jest w 73% Urząd Miejski w S. (jednostka budżetowa Gminy), w 27% Starostwo Powiatowe. Termomodernizowany budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w S., jest wykorzystywany przez Urząd Miejski (w zakresie w jakim jest jego właścicielem) zarówno do czynności opodatkowanych jak i nieopodatkowanych.
2018
21
lut

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Tym samym niezaprzeczalnie uzyskane dofinansowanie odnosi się wprost i bezpośrednio wyłącznie do transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a wybraną w drodze przetargu firmą, która sprzeda i zamontuje na rzecz Gminy Instalacje. Innymi słowy, dofinansowanie to ma wpływ jedynie na cenę (w sensie ciężaru ekonomicznego) usługi nabywanej przez Gminę. Jednocześnie uzyskane dofinansowanie nie odnosi się do - zupełnie odrębnej - transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a Mieszkańcem, tj. świadczenia usług termomodernizacji. Przede wszystkim umowy o dofinansowanie w żaden sposób nie przewidują ani nie regulują świadczenia przez Gminę usług termomodernizacji na rzecz Mieszkańców. Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Reasumując, Gmina podkreśla, że wysokość dotacji nie zależy od tego, jakie wynagrodzenie zostanie pobrane przez Gminę od Mieszkańców w ramach realizacji usługi termomodernizacji. Ad III.9 Gmina pragnie wyjaśnić, że żądanie uzupełnienia przez podatnika alternatywnego stanu faktycznego wykracza poza rozpatrywane w niniejszej sprawie interpretacyjnej pytanie podatnika.
2018
21
lut

Istota:
W zakresie stawki podatku dla świadczenia – usług montażu Instalacji – wykonywanego przez Gminę na rzecz Mieszkańców
Fragment:
Tym samym niezaprzeczalnie uzyskane dofinansowanie odnosi się wprost i bezpośrednio wyłącznie do transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a wybraną w drodze przetargu firmą, która sprzeda i zamontuje na rzecz Gminy Instalacje. Innymi słowy, dofinansowanie to ma wpływ jedynie na cenę (w sensie ciężaru ekonomicznego) usługi nabywanej przez Gminę. Jednocześnie uzyskane dofinansowanie nie odnosi się do - zupełnie odrębnej - transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a Mieszkańcem, tj. świadczenia usług termomodernizacji. Przede wszystkim umowy o dofinansowanie w żaden sposób nie przewidują ani nie regulują świadczenia przez Gminę usług termomodernizacji na rzecz Mieszkańców. Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Reasumując, Gmina podkreśla, że wysokość dotacji nie zależy od tego, jakie wynagrodzenie zostanie pobrane przez Gminę od Mieszkańców w ramach realizacji usługi termomodernizacji. Ad III.9 Gmina pragnie wyjaśnić, że żądanie uzupełnienia przez podatnika alternatywnego stanu faktycznego wykracza poza rozpatrywane w niniejszej sprawie interpretacyjnej pytanie podatnika.
2018
21
lut

Istota:
Obowiązek rozliczenia przez Gminę w drodze odwrotnego obciążenia VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji
Fragment:
Tym samym niezaprzeczalnie uzyskane dofinansowanie odnosi się wprost i bezpośrednio wyłącznie do transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a wybraną w drodze przetargu firmą, która sprzeda i zamontuje na rzecz Gminy Instalacje. Innymi słowy, dofinansowanie to ma wpływ jedynie na cenę (w sensie ciężaru ekonomicznego) usługi nabywanej przez Gminę. Jednocześnie uzyskane dofinansowanie nie odnosi się do - zupełnie odrębnej - transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a Mieszkańcem, tj. świadczenia usług termomodernizacji. Przede wszystkim umowy o dofinansowanie w żaden sposób nie przewidują ani nie regulują świadczenia przez Gminę usług termomodernizacji na rzecz Mieszkańców. Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Reasumując, Gmina podkreśla, że wysokość dotacji nie zależy od tego, jakie wynagrodzenie zostanie pobrane przez Gminę od Mieszkańców w ramach realizacji usługi termomodernizacji. Gmina pragnie wyjaśnić, że żądanie uzupełnienia przez podatnika alternatywnego stanu faktycznego wykracza poza rozpatrywane w niniejszej sprawie interpretacyjnej pytanie podatnika.
2018
21
lut

Istota:
Ustalenie za 2017 rok prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i współczynnika VAT, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT dla Szkoły Podstawowej w B.
Fragment:
Gminny Żłobek w P., wykonuje jako jeden podatnik pod nazwą „ Gmina P. ”. Natomiast usługi świadczone pomiędzy Gminą, a jej jednostkami organizacyjnymi traktowane są jako nie podlegające ustawie o VAT czyli „ np ”. Gmina (należy przez to rozumieć podatnika „ Gminę P. ”) większość zadań nałożonych na nią realizuje w ramach reżimu publicznoprawnego. Niemniej jednak, część czynności wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom ustawy o VAT. W związku z wykonywaniem powyższych czynności tj. zarówno tych podlegających opodatkowaniu VAT jak i tych wynikających z zadań własnych nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami, Gmina ponosi różnego rodzaju koszty, w tym także dokonuje zakupu określonych towarów i usług. W odniesieniu do podatku naliczonego wynikającego z wydatków, które są ponoszone bezpośrednio i wyłącznie w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, Gmina co do zasady, korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W tym celu, Gmina dokonuje bezpośrednio przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT i odlicza podatek w całości.
2018
21
lut

Istota:
Brak obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem trwania Umów
Fragment:
Tym samym niezaprzeczalnie uzyskane dofinansowanie odnosi się wprost i bezpośrednio wyłącznie do transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a wybraną w drodze przetargu firmą, która sprzeda i zamontuje na rzecz Gminy Instalacje. Innymi słowy, dofinansowanie to ma wpływ jedynie na cenę (w sensie ciężaru ekonomicznego) usługi nabywanej przez Gminę. Jednocześnie uzyskane dofinansowanie nie odnosi się do - zupełnie odrębnej - transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a Mieszkańcem, tj. świadczenia usług termomodernizacji. Przede wszystkim umowy o dofinansowanie w żaden sposób nie przewidują ani nie regulują świadczenia przez Gminę usług termomodernizacji na rzecz Mieszkańców. Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Reasumując, Gmina podkreśla, że wysokość dotacji nie zależy od tego, jakie wynagrodzenie zostanie pobrane przez Gminę od Mieszkańców w ramach realizacji usługi termomodernizacji. Gmina pragnie wyjaśnić, że żądanie uzupełnienia przez podatnika alternatywnego stanu faktycznego wykracza poza rozpatrywane w niniejszej sprawie interpretacyjnej pytanie podatnika.
2018
21
lut

Istota:
Stawka podatku dla świadczenia – usług montażu Instalacji – wykonywanego przez Gminę na rzecz Mieszkańców
Fragment:
Tym samym niezaprzeczalnie uzyskane dofinansowanie odnosi się wprost i bezpośrednio wyłącznie do transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a wybraną w drodze przetargu firmą, która sprzeda i zamontuje na rzecz Gminy Instalacje. Innymi słowy, dofinansowanie to ma wpływ jedynie na cenę (w sensie ciężaru ekonomicznego) usługi nabywanej przez Gminę. Jednocześnie uzyskane dofinansowanie nie odnosi się do - zupełnie odrębnej - transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a Mieszkańcem, tj. świadczenia usług termomodernizacji. Przede wszystkim umowy o dofinansowanie w żaden sposób nie przewidują ani nie regulują świadczenia przez Gminę usług termomodernizacji na rzecz Mieszkańców. Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Reasumując, Gmina podkreśla, że wysokość dotacji nie zależy od tego, jakie wynagrodzenie zostanie pobrane przez Gminę od Mieszkańców w ramach realizacji usługi termomodernizacji. Gmina pragnie wyjaśnić, że żądanie uzupełnienia przez podatnika alternatywnego stanu faktycznego wykracza poza rozpatrywane w niniejszej sprawie interpretacyjnej pytanie podatnika.
2018
21
lut

Istota:
Brak obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów
Fragment:
Tym samym niezaprzeczalnie uzyskane dofinansowanie odnosi się wprost i bezpośrednio wyłącznie do transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a wybraną w drodze przetargu firmą, która sprzeda i zamontuje na rzecz Gminy Instalacje. Innymi słowy, dofinansowanie to ma wpływ jedynie na cenę (w sensie ciężaru ekonomicznego) usługi nabywanej przez Gminę. Jednocześnie uzyskane dofinansowanie nie odnosi się do - zupełnie odrębnej - transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a Mieszkańcem, tj. świadczenia usług termomodernizacji. Przede wszystkim umowy o dofinansowanie w żaden sposób nie przewidują ani nie regulują świadczenia przez Gminę usług termomodernizacji na rzecz Mieszkańców. Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Reasumując, Gmina podkreśla, że wysokość dotacji nie zależy od tego, jakie wynagrodzenie zostanie pobrane przez Gminę od Mieszkańców w ramach realizacji usługi termomodernizacji. Gmina pragnie wyjaśnić, że żądanie uzupełnienia przez podatnika alternatywnego stanu faktycznego wykracza poza rozpatrywane w niniejszej sprawie interpretacyjnej pytanie podatnika.
2018
21
lut

Istota:
Podstawa opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę na rzecz Mieszkańców
Fragment:
Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Należy tu podkreślić, że będący przedmiotem dofinansowania zakup i montaż Instalacji przez Gminę (na swoją rzecz) jest transakcją całkowicie odrębną od usługi termomodernizacji świadczonej przez Gminę na rzecz Mieszkańca. Po pierwsze - inne są strony tych transakcji (wykonawca i Gmina versus Gmina i Mieszkaniec). Po drugie - całkowicie odmienny jest zakres świadczeń przewidzianych pomiędzy stronami. W pierwszym przypadku zakres obejmuje zakup i montaż Instalacji przez wykonawcę na rzecz Gminy, natomiast w drugim przypadku jest to prawidłowe zamontowanie Instalacji (tak aby mogły właściwie funkcjonować), udostępnienie ich przez Gminę do korzystania Mieszkańcowi, a finalnie (wraz z końcem okresu Umowy) przekazanie ich przez Gminę na własność Mieszkańca. Cena usługi realizowanej przez wykonawcę na rzecz Gminy i cena usługi termomodernizacji realizowanej przez Gminę na rzecz Mieszkańca obejmuje zatem zupełnie odmienne świadczenia i z tego powodu absurdalnym byłoby twierdzenie, że dofinansowanie uzyskane przez Gminę do ceny zakupu i montażu Instalacji jest dofinansowaniem do ceny świadczonych przez nią usług na rzecz Mieszkańca.
2018
21
lut

Istota:
Ustalenie czy otrzymywane przez Gminę wpłaty od Mieszkańców stanowią wynagrodzenie za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi i jako takie podlegają opodatkowaniu VAT
Fragment:
Tym samym niezaprzeczalnie uzyskane dofinansowanie odnosi się wprost i bezpośrednio wyłącznie do transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a wybraną w drodze przetargu firmą, która sprzeda i zamontuje na rzecz Gminy Instalacje. Innymi słowy, dofinansowanie to ma wpływ jedynie na cenę (w sensie ciężaru ekonomicznego) usługi nabywanej przez Gminę. Jednocześnie uzyskane dofinansowanie nie odnosi się do - zupełnie odrębnej - transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a Mieszkańcem, tj. świadczenia usług termomodernizacji. Przede wszystkim umowy o dofinansowanie w żaden sposób nie przewidują ani nie regulują świadczenia przez Gminę usług termomodernizacji na rzecz Mieszkańców. Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Reasumując, Gmina podkreśla, że wysokość dotacji nie zależy od tego, jakie wynagrodzenie zostanie pobrane przez Gminę od Mieszkańców w ramach realizacji usługi termomodernizacji. Gmina pragnie wyjaśnić, że żądanie uzupełnienia przez podatnika alternatywnego stanu faktycznego wykracza poza rozpatrywane w niniejszej sprawie interpretacyjnej pytanie podatnika.
2018
21
lut

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości w związku z realizacją zadania
Fragment:
Zgodnie z umową z Województwem ..., celem programu i dofinansowania jest: poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków, modernizację stacji ujęcia wody oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy .... W ramach projektu, Gmina zawarła z mieszkańcami umowy (dalej zwane umową o wzajemnych zobowiązaniach), które stanowią, że w zamian za odpłatnością ze strony mieszkańca na rzecz Gminy, Gmina zaprojektuje i wybuduje na gruncie mieszkańców przydomowe oczyszczalnie ścieków („ POŚ ”), a następnie udostępni wybudowane POŚ na rzecz mieszkańców przez okres trwałości projektu. Wpłaty mieszkańców zostaną opodatkowane przez Gminę, a inwestycje będą służyły Gminie tylko i wyłącznie do czynności opodatkowanych. W ramach projektu Gmina będzie występować jako podatnik VAT. W ramach projektu Gmina będzie ponosić wydatki związane z realizacją umowy. Wydatki będą dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na rzecz Gminy. Źródłem finansowania projektu będzie dotacja ze środków europejskich (63,63% kosztów kwalifikowanych) oraz wkład własny Gminy i mieszkańców – stanowiący ułamek wartości POŚ (wkład mieszkańców to około 36,37%). Na podstawie umowy – pomiędzy Gminą a mieszkańcem wpłaty mieszkańców będą miały charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji na przedmiotowych nieruchomościach prywatnych będzie uzależniona od wpłat dokonywanych przez poszczególnych mieszkańców.
2018
21
lut

Istota:
W zakresie braku obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem trwania Umów
Fragment:
Tym samym niezaprzeczalnie uzyskane dofinansowanie odnosi się wprost i bezpośrednio wyłącznie do transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a wybraną w drodze przetargu firmą, która sprzeda i zamontuje na rzecz Gminy Instalacje. Innymi słowy, dofinansowanie to ma wpływ jedynie na cenę (w sensie ciężaru ekonomicznego) usługi nabywanej przez Gminę. Jednocześnie uzyskane dofinansowanie nie odnosi się do - zupełnie odrębnej - transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a Mieszkańcem, tj. świadczenia usług termomodernizacji. Przede wszystkim umowy o dofinansowanie w żaden sposób nie przewidują ani nie regulują świadczenia przez Gminę usług termomodernizacji na rzecz Mieszkańców. Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Reasumując, Gmina podkreśla, że wysokość dotacji nie zależy od tego, jakie wynagrodzenie zostanie pobrane przez Gminę od Mieszkańców w ramach realizacji usługi termomodernizacji. Ad III.9 Gmina pragnie wyjaśnić, że żądanie uzupełnienia przez podatnika alternatywnego stanu faktycznego wykracza poza rozpatrywane w niniejszej sprawie interpretacyjnej pytanie podatnika.
2018
21
lut

Istota:
W zakresie braku obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów
Fragment:
Tym samym niezaprzeczalnie uzyskane dofinansowanie odnosi się wprost i bezpośrednio wyłącznie do transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a wybraną w drodze przetargu firmą, która sprzeda i zamontuje na rzecz Gminy Instalacje. Innymi słowy, dofinansowanie to ma wpływ jedynie na cenę (w sensie ciężaru ekonomicznego) usługi nabywanej przez Gminę. Jednocześnie uzyskane dofinansowanie nie odnosi się do - zupełnie odrębnej - transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a Mieszkańcem, tj. świadczenia usług termomodernizacji. Przede wszystkim umowy o dofinansowanie w żaden sposób nie przewidują ani nie regulują świadczenia przez Gminę usług termomodernizacji na rzecz Mieszkańców. Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Reasumując, Gmina podkreśla, że wysokość dotacji nie zależy od tego, jakie wynagrodzenie zostanie pobrane przez Gminę od Mieszkańców w ramach realizacji usługi termomodernizacji. Ad III.9 Gmina pragnie wyjaśnić, że żądanie uzupełnienia przez podatnika alternatywnego stanu faktycznego wykracza poza rozpatrywane w niniejszej sprawie interpretacyjnej pytanie podatnika.
2018
21
lut

Istota:
W zakresie podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę na rzecz Mieszkańców
Fragment:
Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Należy tu podkreślić, że będący przedmiotem dofinansowania zakup i montaż Instalacji przez Gminę (na swoją rzecz!) jest transakcją całkowicie odrębną od usługi termomodernizacji świadczonej przez Gminę na rzecz Mieszkańca. Po pierwsze - inne są strony tych transakcji (wykonawca i Gmina versus Gmina i Mieszkaniec). Po drugie - całkowicie odmienny jest zakres świadczeń przewidzianych pomiędzy stronami. W pierwszym przypadku zakres obejmuje zakup i montaż Instalacji przez wykonawcę na rzecz Gminy, natomiast w drugim przypadku jest to prawidłowe zamontowanie Instalacji (tak aby mogły właściwie funkcjonować), udostępnienie ich przez Gminę do korzystania Mieszkańcowi, a finalnie (wraz z końcem okresu Umowy) przekazanie ich przez Gminę na własność Mieszkańca. Cena usługi realizowanej przez wykonawcę na rzecz Gminy i cena usługi termomodernizacji realizowanej przez Gminę na rzecz Mieszkańca obejmuje zatem zupełnie odmienne świadczenia i z tego powodu absurdalnym byłoby twierdzenie, że dofinansowanie uzyskane przez Gminę do ceny zakupu i montażu Instalacji jest dofinansowaniem do ceny świadczonych przez nią usług na rzecz Mieszkańca.
2018
21
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy otrzymywane przez Gminę wpłaty od Mieszkańców stanowią wynagrodzenie za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi i jako takie podlegają opodatkowaniu VAT
Fragment:
Tym samym niezaprzeczalnie uzyskane dofinansowanie odnosi się wprost i bezpośrednio wyłącznie do transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a wybraną w drodze przetargu firmą, która sprzeda i zamontuje na rzecz Gminy Instalacje. Innymi słowy, dofinansowanie to ma wpływ jedynie na cenę (w sensie ciężaru ekonomicznego) usługi nabywanej przez Gminę. Jednocześnie uzyskane dofinansowanie nie odnosi się do - zupełnie odrębnej - transakcji zawieranej pomiędzy Gminą a Mieszkańcem, tj. świadczenia usług termomodernizacji. Przede wszystkim umowy o dofinansowanie w żaden sposób nie przewidują ani nie regulują świadczenia przez Gminę usług termomodernizacji na rzecz Mieszkańców. Również przewidziana w umowach o dofinansowanie metodologia kalkulacji i wypłaty dofinansowania w żaden sposób nie odnosi się do współpracy Gminy z Mieszkańcem, ani tym bardziej nie wiąże przewidzianego dla Gminy dofinansowania z ewentualnym wynagrodzeniem pobieranym przez Gminę z tytułu świadczonych przez Gminę usług termomodernizacji. Współpraca Gminy z Mieszkańcem w ogóle nie wynika z tych umów ani nie jest ich przedmiotem. Reasumując, Gmina podkreśla, że wysokość dotacji nie zależy od tego, jakie wynagrodzenie zostanie pobrane przez Gminę od Mieszkańców w ramach realizacji usługi termomodernizacji. Ad III.9 Gmina pragnie wyjaśnić, że żądanie uzupełnienia przez podatnika alternatywnego stanu faktycznego wykracza poza rozpatrywane w niniejszej sprawie interpretacyjnej pytanie podatnika.
2018
21
lut

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę świetlicy na podstawie art. 86 ust. 7b ustawy.
Fragment:
Po zakończeniu inwestycji nowa świetlica będzie udostępniana nieodpłatnie (czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT) w celu organizacji zebrań i uroczystości organizowanych przez Wójta Gminy, sołtysów oraz sołectwa, etc. oraz za odpłatnością (czynności opodatkowanych VAT) na rzecz korzystających w celu organizacji imprez okolicznościowych. Opłaty za odpłatne udostępnianie Świetlicy będą przez Gminę dokumentowane fakturami VAT, wykazywane w składanych deklaracjach VAT, a podatek należny będzie odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. Świetlica wiejska jest budynkiem, którego wartość przekracza 15.000,00 zł. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu wystawiane będą na Gminę. Ponadto, Gmina będzie ponosiła wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy, w tym koszty zużycia mediów, zakupu środków czystości. Przedmiotowe wydatki dokumentowane są wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym przypadku Gmina, jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług jest i będzie uprawniona do odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, związane z budową świetlicy wiejskiej (...)
2018
21
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części, w związku z budową odwiertu badawczego
Fragment:
Realizacja zadania polegającego na budowie odwiertu badawczego, którego celem jest zweryfikowanie zasobów geotermalnych, a w szczególności możliwości dalszego ich wykorzystania do celów zbiorowego zaopatrzenia w ciepło należy do zadań własnych Gminy w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Warunki naboru określone przez NFOŚiGW nakazują przedłożenie przez wnioskodawcę interpretacji indywidualnej co do możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę. Wnioskodawca będzie ubiegać się o 100,00% dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Efektem realizacji zadania będzie rozpoznanie budowy geologicznej okolic ... oraz rozpoznanie możliwości i zasadności eksploatacji złóż kopalin i wód podziemnych, które zostaną udostępnione przez Gminę Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz posłużą do planowania dalszych działań Gminy w obszarze zbiorowego zaopatrzenia w ciepło. Podczas realizacji zadania polegającego na odwierceniu otworu badawczego o głębokości około 3.000 m oraz wyposażeniu go w niezbędne orurowanie oraz głowicę eksploatacyjną, faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z jego realizacją wystawiane będą na Gminę i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną Gminy, gdyż Gmina nie wystawia faktur sprzedaży odbiorcom energii cieplnej. Według Prawa Budowlanego i pozyskanej opinii technicznej w tym zakresie wynika, iż sam odwiert (otwór wiertniczy) nie jest obiektem budowlanym (budowlą) w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a jest rodzajem wyrobiska górniczego.
2018
21
lut

Istota:
Brak prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Ponadto, Wnioskodawca informuje: Wnioskodawca, czyli Gmina .... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Faktury dokumentujące nabycie usług związanych z odbiorem azbestu będą wystawiane na Gminę. Usługi zakupione w ramach realizacji projektu są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina .... jako podatnik VAT może otrzymać zwrot tego podatku z urzędu skarbowego z tytułu zrealizowania przedmiotowego zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jest osobą prawną i podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz najmu i dzierżawy lokali. Zakup usługi polegającej na zbiórce, transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ramach planowanego do realizacji zadania, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Gmina nie może odliczyć tego podatku, ponieważ taka usługa nie jest związana z prowadzoną przez Gminę działalnością opodatkowaną podatkiem VAT Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.
2018
21
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kancelarię prawną z tytułu świadczenia obsługi prawnej dotyczącej wykorzystywania przez Gminę wybudowanego Parku.
Fragment:
Nabywane przez Gminę we wskazanym zakresie usługi prawnicze polegają w szczególności na tym, że kancelaria prawna w pierwszej kolejności dokonuje prawnopodatkowej analizy (w ramach szerszej analizy kilku innych zagadnień − te inne zagadnienia nie są jednak przedmiotem niniejszego wniosku) w zakresie rozliczenia VAT należnego i naliczonego związanego z działalnością Gminy dotyczącą przedmiotowych obiektów sportowych. Świadczone na rzecz Gminy usługi prawne objęły swym zakresem w szczególności: przygotowanie i złożenie w imieniu Gminy (na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego pracownikowi kancelarii przez Gminę) wniosku do Ministra Finansów (obecnie: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie rozliczenia VAT należnego i naliczonego związanego z działalnością Gminy dotyczącą Parku − czego efektem było uzyskanie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 4 marca 2016 r. o sygn. ... (Gmina w drodze indywidualnej interpretacji uzyskała potwierdzenie, iż: 1) dzierżawa Parku stanowi czynność opodatkowaną VAT, 2) przysługuje jej pełne prawo do odliczenia VAT w związku z budową Parku). analizę prawną w powyższym zakresie, tj. analizę zasadności roszczeń Gminy i przygotowanie stanowiska prawnego ją uzasadniającego, analizę zawartej przez Gminę umowy na dofinansowanie, bieżącą asystę, w związku ze złożonymi przez Gminę deklaracjami VAT-7 w powyższym zakresie. Z tytułu przedmiotowych usług Gmina otrzymuje od kancelarii faktury VAT z wykazanymi kwotami podatku.
2018
17
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT skalkulowanego w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące zużycia wody oraz ilości odprowadzonych ścieków od poszczególnych kategorii odbiorców.
Fragment:
Usługi wodociągowe i kanalizacyjne są świadczone przez Gminę głównie na rzecz podmiotów trzecich, a także - w dużo mniejszym zakresie - na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy (zgodnie z zapotrzebowaniem obu kategorii podmiotów). Przedmiotowy wniosek dotyczy przypadku, w którym infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna jest/będzie wykorzystywana zarówno na potrzeby dostawy wody i odbioru ścieków od mieszkańców Gminy oraz firm zlokalizowanych na terenie Gminy, jak i na potrzeby dostawy wody i odbioru ścieków od jednostek organizacyjnych Gminy (rozliczających podatek VAT razem z Gminą, w związku z wprowadzeniem centralizacji rozliczeń VAT), tj. na potrzeby prowadzonej przez Gminę działalności opodatkowanej VAT i jej działalności wewnętrznej (przy czym, działalność wewnętrzna Gminy ma będzie miała charakter marginalny, w porównaniu do prowadzonej działalności opodatkowanej VAT w tym zakresie). Gmina dokonała kalkulacji prewspółczynnika VAT dla Urzędu Gminy w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy o VAT. Prewspółczynnik VAT skalkulowany na podstawie Rozporządzenia, w oparciu o dane Gminy za 2016 r., wynosi 11%. W związku z tym, że skalkulowany prewspółczynnik VAT nie odzwierciedla specyfiki (...)
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności udostępniania przez Gminę pomieszczeń w budynku, będącym przedmiotem inwestycji, na podstawie umów nieodpłatnego użyczenia, w kontekście obciążania biorących w używanie opłatami związanymi ze zwykłym korzystaniem z rzeczy, za odpłatne świadczenie usług oraz w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.
Fragment:
Gmina zamierza przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej z dominującą funkcją biblioteki miejskiej. pn. „ (...) ”. Podmiotem realizującym projekt i jego operatorem w okresie eksploatacji (po zakończeniu realizacji inwestycji) jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. PGMiKM to jednostka organizacyjna Gminy, działająca jako jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej. Jednostka ta zarządza częścią majątku gminy, w tym obiektem będącym przedmiotem projektu. Właścicielem budynku jest Gmina. Zarządzanie obiektem pozostaje w gestii PGMiKM, która to jednostka, działając w imieniu Gminy, zrealizuje inwestycję objętą przedmiotowym projektem. W związku z centralizacją rozliczania podatku VAT w Gminie, która nastąpiła z początkiem roku 2016, jednostka budżetowa jaką jest PGMiKM posługiwać się będzie numerem identyfikacji podatkowej (NIP) Gminy. Faktury wykonawców robót i usług będą wystawiane na Gminę ze wskazaniem odbiorcy – PGMiKM, które będzie realizowało płatności. Budynek adoptowano na obiekt biblioteki miejskiej, w którym (...)
2018
17
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z remontem budynku świetlicy wiejskiej
Fragment:
Jak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie kultury oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, od dnia 1 stycznia 2017 r. dokonuje wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi w związku z centralizacją rozliczeń VAT. W ramach swojej działalności Gmina wykonuje czynności, do których zobowiązana jest na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W ramach realizacji zadań własnych na podstawie ww. ustawy, Gmina wykonała remont budynku świetlicy wiejskiej ... (na terenie Gminy), który służy mieszkańcom Gminy. Gmina zrealizowała zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej ... ” korzystając z dofinansowania Województwa na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia mienia Gminy.
Fragment:
Czy rozważane przez Gminę zbycie nieruchomości nabytych z mocy prawa na podstawie ustawy o samorządzie oraz niewykorzystywanych przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (w tym działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT oraz działalności Gminy jako organu władzy publicznej), podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy rozważane przez Gminę zbycie nieruchomości nabytych przez Gminę pod tytułem darmym, w drodze darowizny lub spadkobrania, oraz niewykorzystywanych przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (w tym działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT oraz działalności Gminy jako organu władzy publicznej), podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Zbycie nieruchomości nabytych z mocy prawa na podstawie ustawy o samorządzie oraz niewykorzystywanych przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (w tym działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT oraz działalności Gminy jako organu władzy publicznej), nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zbycie nieruchomości nabytych przez Gminę pod tytułem darmym, w drodze darowizny lub spadkobrania, oraz niewykorzystywanych przez Gminę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności (w tym działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT oraz działalności Gminy jako organu władzy publicznej), nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację zadania pn.: „Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy ...”.
Fragment:
(...) Gminy ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację zadania pn.: „ Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy ... ”. Wniosek uzupełniono w dniu 19 grudnia 2017 r. oraz 5 lutego 2018 r. poprzez wskazanie adresu elektronicznej skrzynki podawczej Gminy w systemie e-PUAP oraz doprecyzowanie opisu sprawy i własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadania pn.: „ Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy ... ” ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ma na celu poszerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy oraz rozwijanie właściwych postaw ekologicznych. Popularyzowana zostanie konieczność ograniczenia wytwarzanych odpadów, potrzeba segregacji i recyklingu odpadów, a także zakaz spalania odpadów w piecach.
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminy X”.
Fragment:
Gmina X Uchwałą roku przyjęła dokument „ Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy X ”, w którym wskazany został Cel Strategiczny – Poprawa jakości życia na terenie Gminy X poprzez prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami i energią, Cel szczegółowy – 2: Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy X, zadanie 2 – Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Właścicielem majątku, uzyskanego w drodze realizacji omawianego projektu inwestycyjnego będzie po jego zakończeniu Gmina X. Infrastruktura ta wykorzystywana będzie przez Gminę wyłącznie w celach związanych z energetycznym zaopatrzeniem obiektów, będących siedzibami gminnych jednostek organizacyjnych – placówek edukacyjnych. Produkty, uzyskane w drodze realizacji niniejszej inwestycji (nowoczesne instalacje fotowoltaiczne) nie zostaną w okresie 5-ciu lat po jej zakończeniu przez Gminę sprzedane, wydzierżawione, ani w żaden inny sposób przekazane jakimkolwiek podmiotom. Będą one stanowić wyłączną własność Gminy X. Za przygotowanie i realizację projektu odpowiedzialny jest Wnioskodawca – Gmina X. Umowę o udzielenie dofinansowania w imieniu Gminy podpisze z Instytucją Zarządzającą RPOW Wójt Gminy. Gmina X zabezpiecza we własnym budżecie środki, niezbędne do współfinansowania kosztów, związanych z wdrożeniem projektu. Projekt jest uwzględniony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Gmina prowadzić będzie ewidencję księgową (...)
2018
17
lut

Istota:
Uwzględnianie w mianowniku, przy wyliczeniu prewskaźnika, not księgowych z tytułu działalności statutowej Zakładu, uwzględnianie przy wyliczaniu preproporcji wartości ujmowanych w notach księgowych wystawianych przez Zakład z tytułu działań wykonanych na rzecz jednostki scentralizowanej (Gminy, jednostek budżetowych Gminy itd.) dotyczących świadczeń takich jak: woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, uznanie, czy ww. noty dotyczą czynności opodatkowanych podatkiem VAT, prawo do odliczenia całości podatku naliczonego względem nabyć towarów i usług służących wykonaniu czynności (usług), o których mowa w pytaniach nr 2 i 3, brak obowiązku ujmowania przy wyliczaniu prewspółczynnika: odsetek, kar umownych, odszkodowań, kwot (w postaci wyłącznie zapisów księgowych) stanowiących tzw. pokrycie amortyzacji środków trwałych, odpisów aktualizujących, uwzględnianie przy wyliczaniu prewspółczynnika przez Zakład otrzymanej dotacji oraz refundacji z biura pracy, ustalenie w zakresie działalności zakładu dwóch odrębnych sposobów wyliczania proporcji z uwzględnieniem różnych rodzajów działalności.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina za pośrednictwem zakładu budżetowego dostarcza wodę i odprowadza ścieki oraz świadczy usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych również na rzecz Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek budżetowych Gminy (szkoły, przedszkola). W tym miejscu należy podkreślić, że o kwalifikacji wydatków związanych z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków oraz wywozem nieczystości (tzn. ustalenia czy związane są one z działalnością gospodarczą Gminy, czy też z inną jej działalnością), a w konsekwencji o zakresie prawa do odliczenia, nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą, a jednostkami z tytułu wykorzystania danych wydatków na potrzeby własne. Kwalifikacja tych wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę (Urząd Miasta i Gminy, szkoły, przedszkola) służą ww. wydatki. Przykładowo bowiem w budynku urzędu Gminy są wykonywane zadania związane z obsługą wszelkich czynności zarówno w ramach prowadzonej przez Gminę działalności gospodarczej, jak i tej pozostającej poza sferą działalności gospodarczej. Wskazane okoliczności sprawy prowadzą do jednoznacznego przyjęcia, że w opisanej we wniosku sytuacji w odniesieniu do działalności związanej z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków oraz wywozem nieczystości, mamy do czynienia zarówno z czynnościami, które mieszczą się w definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15, ale również i takimi, które tej definicji nie spełnią.
2018
16
lut

Istota:
Prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych w 2017 r. oraz latach kolejnych na te odcinki/fragmenty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, które będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Gminę działalności opodatkowanej VAT/
Fragment:
(...) Gminy oraz firm zlokalizowanych na terenie Gminy, jak i na potrzeby dostawy wody i odbioru ścieków na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy (rozliczających podatek VAT razem z Gminą, w związku z wprowadzeniem centralizacji rozliczeń VAT), tj. na potrzeby prowadzonej przez Gminę działalności opodatkowanej VAT i jej działalności wewnętrznej (przy czym, działalność wewnętrzna Gminy ma/będzie miała charakter marginalny, w porównaniu do prowadzonej działalności opodatkowanej VAT w tym zakresie). W odniesieniu do realizowanych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych nie wystąpi natomiast sytuacja, w której jedynymi odbiorcami świadczonych usług byłyby jednostki organizacyjne Gminy. Niniejszy wniosek dotyczy pierwszej z wymienionych sytuacji, tj. przypadku, w którym infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna jest/będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby dostawy wody i odbioru ścieków od mieszkańców Gminy oraz firm zlokalizowanych na terenie Gminy, tj. na potrzeby działalności opodatkowanej VAT i nie będzie wykorzystywana w celu dostarczania wody i odbioru nieczystości od jednostek organizacyjnych Gminy. Wytworzona przez Gminę infrastruktura nie będzie również wykorzystywana do czynności zwolnionych z VAT. 4.
2018
16
lut

Istota:
 • uznania, iż realizacja przedmiotu porozumienia stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • stawki podatku VAT dla czynności wykonywanych w ramach porozumienia
 • Fragment:
  Gmina działając na podstawie art. 74 ustawy o samorządzie gminnym oraz w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawarła porozumienie międzygminne z Gminą ..., będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na mocy ww. porozumienia Gmina ... powierzyła Gminie... zadanie własne w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy ... Zadania objęte porozumieniem realizowane są za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o., któremu to Gmina ... powierzyła obowiązek wynikający z zadań własnych gminy, obejmujący zorganizowanie i utrzymanie na terenie Miasta ... Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PGO jest spółka komunalną ze 100% udziałem Gminy ... PGO realizujące zadanie w imieniu Gminy ... polegające na zapewnieniu mieszkańcom Gminy ... nieodpłatnego przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Na podstawie ww. porozumienia międzygminnego Gmina... dokonuje rozliczeń z Gminą ... z tytułu wykonywanych zadań. Ponadto Gmina ... dokonała na rzecz Gminy ...jednorazowej zapłaty w wysokości 10% poniesionych kosztów utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gmina ... zobowiązała się także do ponoszenia miesięcznych kosztów stałych prowadzenia PSZOK w ustalonej wysokości oraz comiesięcznych kosztów poniesionych na zagospodarowanie przyjmowanych w punkcie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców Gminy ... z zastrzeżeniem, że odpady niezagospodarowane w danym miesiącu zostaną rozliczone po ich faktycznym zagospodarowaniu.
  2018
  16
  lut

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie parku (...) oraz budowa miejsc postojowych”.
  Fragment:
  Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy). Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, która jako wspólnota samorządowa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym obejmuje swoim zakresem działania wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina realizuje zadania własne polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. W dniu 7 kwietnia 2017 r. Gmina podpisała z Województwem z siedzibą w (...) umowę o dofinansowanie operacji pod nazwą „ Zagospodarowanie parku (...) oraz budowa miejsc postojowych ”.
  2018
  16
  lut

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie uznania dzierżawy pływalni na rzecz Spółki za czynność podlegającą opodatkowaniu, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku.
  Fragment:
  Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Gminy oraz przy udziale dofinansowania przyznanego jej z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa. Gmina w najbliższej przyszłości planuje utworzenie Spółki prawa handlowego, w której Gmina będzie jedynym udziałowcem. Do zadań Spółki należeć będzie prowadzenie działalności sportowej na terenie Gminy. Tym samym po wykonaniu Inwestycji, Gmina planuje udostępnić pływalnię odpłatnie na podstawie umowy dzierżawy na rzecz ww. Spółki prawa handlowego. Przedmiotowe czynności, z tytułu których Gmina będzie pobierała czynsz dzierżawny, dokumentowane będą przez nią wystawianymi na rzecz dzierżawcy fakturami VAT. Czynności te Gmina planuje wykazywać w swoich rejestrach sprzedaży i składanych deklaracjach VAT-7 oraz rozliczać VAT należny z tego tytułu. To Spółka będzie świadczyć w swoim imieniu i na swoją rzecz usługi wstępu na pływalnię na rzecz mieszkańców Gminy i innych zainteresowanych. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania odpłatnego udostępnienia pływalni przez Gminę na rzecz Spółki za czynność podlegającą opodatkowaniu niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że planowana przez Gminę dzierżawa pływalni na rzecz Spółki stanowić będzie odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2018
  16
  lut
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gmina
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.