Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Gmina nie jest/nie będzie zobowiązana do naliczania podatku z tytułu dostawy wody/odbioru ścieków dla odbiorców wewnętrznych (własnych jednostek organizacyjnych).

Fragment:

Gmina podjęła rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi Jednostkami organizacyjnymi Gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne Gminy obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Gmina świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu Gminy (dalej łącznie: „ Odbiorcy zewnętrzni ”) oraz dostarcza wodę/odbiera ścieki w Jednostkach organizacyjnych Gminy, w tym w Urzędzie Gminy w ... oraz w innych miejscach wykorzystywanych do realizacji zadań własnych Gminy (dalej: „ Odbiorcy wewnętrzni ”). Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez Gminę infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną jest Urząd Gminy w ... (dalej: „ Urząd ”) będący formą organizacyjną, w ramach której skonkretyzowane działania związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną podejmuje właściwy referat Gminy. Gmina ponosi liczne wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (dalej: „ Wydatki inwestycyjne ”).

2018
20
paź

Istota:

Nieuznania Gminy za podatnika VAT z tytułu pobieranych opłat:
 • za wyżywienie uczniów Przedszkoli i Szkół,
 • za pobyt dziecka w Przedszkolu (powyżej określonego limitu godzin),
 • za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków,
 • przez GOPS za świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowania do stacjonarnych domów opieki społecznych położonych na terenie innych JST, za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz za pobyt w mieszkaniu chronionym
 • Fragment:

  Zatem w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina) wykonuje we własnym imieniu i na własny rachunek czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – jest traktowana jako podatnik podatku od towarów i usług, gdyż w przedmiotowym zakresie działa de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca („ Gmina ”) jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Gmina wykonuje zadania własne (określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) samodzielnie lub poprzez powołane jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe/zakłady budżetowe). Na terenie Gminy działają w formie samorządowych jednostek budżetowych - m.in.: publiczne przedszkola, w tym inne prowadzone przez Gminę formy wychowania przedszkolnego (Przedszkola) oraz publiczne szkoły podstawowe (Szkoły), poprzez które Gmina realizuje zadania własne w zakresie edukacji publicznej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS lub Ośrodek), poprzez który Gmina realizuje zadania własne w zakresie pomocy społecznej. Ww. jednostki budżetowe w ramach całokształtu prowadzonej przez siebie działalności realizują określone czynności.

  2018
  20
  paź

  Istota:

  Uznanie, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą, która będzie służyć do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych.

  Fragment:

  W ww. zakresie Gmina (za pośrednictwem Zakładu) świadczy na podstawie umów cywilnoprawnych m.in. usługi odbioru ścieków na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu Gminy, przy czym wszystkie wskazane podmioty nie wchodzą w skład struktury organizacyjnej Gminy (dalej: Odbiorcy zewnętrzni). Dodatkowo, Gmina odbiera i oczyszcza ścieki od odbiorców wewnętrznych rozumianych jako Urząd Gminy, jednostki organizacyjne Gminy, świetlice wiejskie oraz od stadionu gminnego (dalej jako: Odbiorcy wewnętrzni). Gmina realizuje/będzie realizować inwestycje kanalizacyjne, które są/będą wykorzystywane dla potrzeb odprowadzania ścieków od Odbiorców zewnętrznych i nie będą jednocześnie wykorzystywane do odprowadzania ścieków od jednostek wewnętrznych Gminy, w tym urzędu obsługującego Gminę oraz świetlic wiejskich, czy stadionu gminnego (dalej: Infrastruktura). Inwestycje w Infrastrukturę tego typu obejmują różnego rodzaju urządzenia związane z odbiorem ścieków, w tym przede wszystkim sieci kanalizacyjne, ale również urządzenia towarzyszące jak przepompownie, oczyszczalnie itd. W szczególności Gmina w ramach inwestycji w Infrastrukturę jest w trakcie realizacji zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej ul. A ”. Ponadto, Gmina w ramach inwestycji w Infrastrukturę zrealizowała zadania pn. „ Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej ul.

  2018
  20
  paź

  Istota:

  Gminie przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego, jednak nie na podstawie ustalonego sposobu określenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, a na podstawi przepisów wydanych na podstawie delegacji ustawowej.

  Fragment:

  Gmina podjęła rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi Jednostkami organizacyjnymi Gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne Gminy obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Gmina świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu Gminy (dalej łącznie: „ Odbiorcy zewnętrzni ”) oraz dostarcza wodę/odbiera ścieki w Jednostkach organizacyjnych Gminy, w tym w Urzędzie Gminy w ... oraz w innych miejscach wykorzystywanych do realizacji zadań własnych Gminy (dalej: „ Odbiorcy wewnętrzni ”). Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez Gminę infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną jest Urząd Gminy w ... (dalej: „ Urząd ”) będący formą organizacyjną, w ramach której skonkretyzowane działania związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną podejmuje właściwy referat Gminy. Gmina ponosi liczne wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (dalej: „ Wydatki inwestycyjne ”).

  2018
  20
  paź

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

  Fragment:

  Faktury dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu, wystawione będą na Gminę, nie będą związane z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi. Gmina nie będzie również w wyniku realizacji tych zadań uzyskiwała żadnych przychodów, które generowałyby podatek należny. Gmina wskazała we wniosku o dofinansowanie podatek VAT jako wydatek kwalifikowalny do refundacji. Projekt „ ... ” realizowany będzie w związku z działalnością statutową gminy i należy do zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446. z późn. zm.). W kosztach inwestycji Gmina ujmuje podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowalny i wykazuje do objęcia refundacją. Inwestycja po zrealizowaniu służyć będzie społeczności lokalnej, poprawi sytuację w zakresie dostępu do nowoczesnych platform komunikacji z obywatelem, zapewni komfort pracy pracowników administracji w zakresie obsługi petenta urzędu Gminy. Ponadto, takie rozwiązanie znacznie ułatwi dostępność usług dla osób niepełnosprawnych. Zakupiony sprzęt stanowić będzie własność jednostki podległej - Urząd Gminy. Za korzystanie z e-usług nie będą pobierane opłaty. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem towarów i usług.

  2018
  20
  paź

  Istota:

  Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektów.

  Fragment:

  Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy). Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem VAT, dokonuje sprzedaży opodatkowanej VAT i zwolnionej z VAT oraz sprzedaży niepodlegającej VAT. Gmina działa również jako podmiot władzy publicznej, realizując nałożone na nią przepisami prawa zadania publiczne, realizując tym samym potrzeby społeczności lokalnej. Gmina jest między innymi właścicielem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, którą stanowią boiska sportowe i place zabaw. Gmina ponosi wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych i bieżących związanych odpowiednio z budową, modernizacją i utrzymaniem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Realizując zadania własne Gminy, określone w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, Gmina zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „ A. ”.

  2018
  20
  paź

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku przez Gminę od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie infrastruktury rekreacyjnej.

  Fragment:

  Faktury za zrealizowane dostawy usług bądź towarów w ramach realizowanej operacji wystawione będą na Gminę, czynnego podatnika VAT. Wykonawcą i dostawcą towarów i usług będzie też czynny podatnik VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w związku z realizacją inwestycji Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o rozliczenie projektu składanego przez Gminę interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Gmina jest zobligowana do dostarczenia takiej interpretacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina realizując projekt pn.: „ Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie ” ma prawo odliczyć z faktur zakupowych związanych z realizacją projektu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina realizując zadanie pn.: „ Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie ” nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu towarów i usług związanych z realizacją zadania. W celu dokonania oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku należy rozstrzygnąć, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT, zostały nabyte przez podatnika tego podatku, od podatnika tego podatku oraz czy pozostają w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

  2018
  20
  paź

  Istota:

  Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem traktora ogrodowego z osprzętem oraz rozsiewacza nawozów, piasku i soli.

  Fragment:

  Gmina Z jest czynnym podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków, wynajmu lokali. Gmina prowadzi działalność mieszaną tzn. opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z dniem 1 stycznia 2017 roku Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, gmina ustala wskaźniki proporcji, o których mowa w art. 86 oraz art. 90 ustawy o VAT. Na rok 2018 prewspółczynnik wynosi 12%. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gmina w ramach realizowanego wniosku zamierza kupić traktor ogrodowy z osprzętem oraz rozsiewacz nawozów, piasku i soli. Wspomniany sprzęt zostanie wykorzystany do bieżących prac gospodarczych i porządkowych, w tym utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy Z. Zakupiony sprzęt będzie przeznaczony również do koszenia traw na terenie boisk, parku, placach przy świetlicach wiejskich, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków oraz do sypania piaskiem i solą oblodzonych chodników w miesiącach zimowych.

  2018
  20
  paź

  Istota:

  Prawo do odliczenia, odzyskania.

  Fragment:

  Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie ... ”. Realizacja tego zadania mieści się w katalogu zadań publicznych, do realizacji których gmina została powołana. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawym.in. ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, czy też promocji gminy. Celem głównym projektu jest wykonanie siłowni plenerowych i placów zabaw w celu udostępnienia lokalnej społeczności, turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Projekt obejmuje budowę ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Urządzenia te mają służyć poprawie kondycji fizycznej i zachowaniu dobrego stanu zdrowia wszystkich użytkowników powstałej infrastruktury.

  2018
  20
  paź

  Istota:

  - Opodatkowanie świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych,
  - Brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostawy wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

  Fragment:

  Infrastruktura, której dotyczą Wydatki jest/będzie wykorzystywana przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Jak wskazano we wniosku, w strukturze organizacyjnej Gminy oprócz Urzędu Gminy występują następujące jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa A, Szkoła Podstawowa B, Szkoła Podstawowa C, Szkoła Podstawowa D, Szkoła Podstawowa E, Szkoła Podstawowa F, Szkoła Podstawowa G, Gimnazjum (dalej: „ Jednostki oświatowe ”), Zespół Obsługi Placówek Oświatowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednostki budżetowe Gminy realizują zadania z zakresu zadań publicznoprawnych, tj. Jednostki oświatowe oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w szczególności realizują zadania własne Gminy w zakresie edukacji publicznej, natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej. Ponadto, Urząd Gminy, jako jednostka obsługująca Gminę, realizuje szeroki zakres zadań własnych Gminy. Niemniej jednak, jednostki te wykonują również czynności mieszczące się, w ocenie Gminy, w zakresie działalności gospodarczej, tj.: Urząd Gminy świadczy usługi: sprzedaży usług w zakresie dostawy wody, usługi najmu/dzierżawy nieruchomości i ruchomości, sprzedaży nieruchomości, reklamowe, montażu/wymiany wodomierzy.

  2018
  20
  paź

  Istota:

  Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi związanymi z realizacją projektu.

  Fragment:

  U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy), utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy). Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach swojej działalności realizuje zadania z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz zadania z zakresu kultury. Powyższe zadania należą do zadań własnych gminy. Na wykonanie zadania pn. „ Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w A ” Gmina prawdopodobnie uzyska dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ” typ operacji „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne ”.

  2018
  20
  paź

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”.

  Fragment:

  U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym). Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina A) jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W roku 2018 Gmina A ubiega się o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „ ... ” w ramach Działania 3.3, Oś Priorytetowa III „ ... ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej dla uczniów z terenu Gminy A. Faktury związane z realizacją inwestycji będą wystawiane na Gminę z zastosowaniem nr NIP nadanego Gminie. Mienie wytworzone w przedmiotowej inwestycji nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych - realizacja umów cywilnoprawnych w obrębie których znajdują się przychody z najmu, dzierżawy, sprzedaży opodatkowanych składników majątku.

  2018
  19
  paź

  Istota:

  W zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy wykonywanych przez Gminę usług zapewnienia pobytu w noclegowni oraz dokumentowania usług zapewnienia pobytu w noclegowni realizowanych na podstawie porozumienia zawartego z innymi gminami.

  Fragment:

  U. 2017. 1769 ze zm.), polegających na obowiązku udzielenia schronienia bezdomnym mężczyznom z tychże gmin. W każdym z tych porozumień gminy postanowiły, iż: Gmina prowadzi noclegownię, do której będzie przyjmować bezdomnych mężczyzn skierowanych z gminy będącej stroną porozumienia. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia noclegowni i zapewni obsługę administracyjną i organizacyjną noclegowni. Do realizacji zadania gminy wyznaczają odpowiednio Ośrodek Pomocy Społecznej w C. oraz jednostkę organizacyjną gminy będącą stroną porozumienia, właściwą do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Niniejsze porozumienia zostały zawarte na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Na rzecz gminy, każda z gmin będąca stroną porozumienia, zobowiązana jest do uiszczenia z tytułu realizacji zadań określonych w pkt 1-3 opłaty stałej płatnej w dwóch transzach; pierwsza transza płatna do 30 czerwca 2018 r., a druga do listopada 2018 r. W przypadku nieuregulowania którejkolwiek transzy opłaty stałej, porozumienie ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym. Opłata stała ponoszona jest przez gminy niezależnie od skorzystania przez osoby bezdomne z noclegu. Dodatkowo każda z gmin, zobowiązana jest do zapłaty na rzecz gminy, wynagrodzenia za udzielenie schronienia na noc, za każdą osobę która przebywała w noclegowni zgodnie z jej skierowaniem.

  2018
  19
  paź

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania

  Fragment:

  Jak zostało opisane w stanie faktycznym, Gmina w ramach Projektu zrealizuje inwestycje polegające na budowie ogólnodostępnej infrastruktury drogowej. Mieszkańcy Gminy będą korzystać nieodpłatnie z wybudowanych w ramach Projektu dróg. Realizacja przedmiotowego Projektu nie ma celu zarobkowego. Należy wskazać, że czynności wykonywane przez Gminę nie mają charakteru świadczenia na rzecz oznaczonego podmiotu - konkretnego usługobiorcy w ramach istniejącej więzi prawnej. Działania Gminy nie mieszczą się więc w dyspozycji przytoczonego wyżej art. 5 oraz art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Gmina nie wykonuje w tym zakresie czynności podlegających opodatkowaniu. Konsekwentnie, w ocenie Gminy, wydatki poniesione przez Gminę w związku z przebudową Infrastruktury nie mają związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku, warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony. Poniesione w ramach realizacji ww. inwestycji w Infrastrukturę wydatki nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. W związku z powyższym, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. inwestycji w Infrastrukturę.

  2018
  19
  paź

  Istota:

  Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury (...)”.

  Fragment:

  Gmina nie będzie mogła odzyskać w całości lub części zarówno na etapie realizowania inwestycji ani po jej zakończeniu. Gmina jako beneficjent pomocy unijnej występując z wnioskiem o dofinansowanie do instytucji zarządzającej funduszami, złożyła oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Urzędowi Marszałkowskiemu. Jednocześnie Gmina jako beneficjent pomocy unijnej zobowiązana jest dołączyć do wniosku o płatność końcową inwestycji interpretację indywidualną dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT. Jest to warunek programowy, aby móc zaliczyć kwotę podatku VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu i otrzymać do nich dofinansowanie. W złożonym uzupełnieniu Gmina wskazała, że w związku z inwestycją wyłoniono wykonawcę. Gmina nabywa od wykonawcy fakturę ogólną dokumentującą usługi budowlane i inne czynności związane z wykonaniem inwestycji. Faktura od wykonawcy w ramach przedmiotowej inwestycji będzie wystawiona na Gminę. Wszelkie pozostałe faktury dokumentujące zakup materiałów czy też usług niezbędnych do realizacji zadania obciążać będą wykonawcę i na niego będą wystawiane. Celem projektu jest poszerzenie ogólnodostępnych usług dla ludności w zakresie szeroko rozumianej rekreacji.

  2018
  19
  paź

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu.

  Fragment:

  U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym) . Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach realizacji zadań własnych Gmina wykonała operację pn. „ Przebudowa drogi gminnej ... ”, która polegała na przebudowie drogi publicznej ogólnodostępnej. Korzystanie z przedmiotowej drogi jest, było i będzie bezpłatne. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z niej ani nie będzie osiągała z tego tytułu innych przychodów i dochodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Realizacja ww. operacji przyczyniła się do skrócenia czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej (w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne), zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków komunikacyjnych, poprawy powiązań gminnej sieci drogowej z głównymi ciągami komunikacyjnymi (w tym z drogami powiatowymi).

  2018
  19
  paź

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu.

  Fragment:

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jest zarejestrowana pod NIP jako gmina i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina realizuje inwestycję polegającą na budowie targowiska gminnego „ M (...) ” w ramach operacji typu „ Inwestycje (...) ” objętej PROW na lata 2014-2020. W ramach inwestycji przewidziano m.in. zadaszenie stoisk targowych (namioty handlowe), budowę toalety publicznej, oświetlenia, drogi dojazdowej, ciągu pieszego, miejsc postojowych oraz odwodnienie i utwardzenie terenu. Gmina na podstawie zawartych umów będzie otrzymywać od kontrahentów faktury za realizację inwestycji i je regulować. W związku z wydatkami związanymi z realizacją inwestycji Gmina będzie dokonywać odliczenia podatku naliczonego. Natomiast po wykonaniu zadania i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Gmina będzie ponosiła wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska (dostawa wody, energii, wywóz nieczystości). Od handlujących na targowisku pobierana będzie opłata targowa (tak jak dotychczas jest to praktykowane). Gmina nie będzie zawierała z handlującymi umów dotyczących opłaty rezerwacyjnej.

  2018
  19
  paź

  Istota:

  Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (w całości ani w części) z faktur dokumentujących nakłady (wydatki) na realizację projektu pn. „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy”.

  Fragment:

  W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Tworzenie warunków do aktywnej rekreacji poprzez budowę 11 obiektów rekreacyjnych w 2018 roku na terenie Gminy w tym: 5 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: S, W, M, O, K, 4 wiat rekreacyjnych w miejscowościach: B, K, O, D, 2 torów do jazdy na rowerze w S. Ww. obiekty nie będę służyły działalności Gminy opodatkowanej podatkiem VAT, będą to obiekty służące mieszkańcom danej miejscowości, ogólnodostępne. Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją, w szczególności nie będzie pobierała opłat za korzystanie z obiektów wybudowanych na rzecz mieszkańców, ani nie będzie osiągała z tego tytułu innych dochodów podlegających opodatkowaniu VAT. Gmina będzie wykorzystywać te obiekty jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, gdyż obiekty będą dostępne dla każdego zgodnie z przeznaczeniem. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy w związku z realizację projektu pn. „ Budowa siłowni zewnętrznych, na terenie GminyGmina będzie miała prawo do odzyskania w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego (w drodze odliczenia lub zwrotu tego podatku), zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

  2018
  19
  paź

  Istota:

  Pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

  Fragment:

  Zgodnie z umową z Województwem, celem programu i dofinansowania jest: poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków, modernizację stacji ujęcia wody oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. W ramach projektu, Gmina zawarła z mieszkańcami umowy (dalej zwane umową o wzajemnych zobowiązaniach), które stanowią, że w zamian za odpłatnością ze strony mieszkańca na rzecz Gminy, Gmina zaprojektuje i wybuduje na gruncie mieszkańców przydomowe oczyszczalnie ścieków („ POŚ ”), a następnie udostępni wybudowane POŚ na rzecz mieszkańców przez okres trwałości projektu. Wpłaty mieszkańców zostaną opodatkowane przez Gminę, a inwestycje będą służyły Gminie tylko i wyłącznie do czynności opodatkowanych. W ramach projektu Gmina będzie występować jako podatnik VAT. W ramach projektu Gmina będzie ponosić wydatki związane z realizacją umowy. Wydatki będą dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na rzecz Gminy. Na podstawie umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcem, wpłaty mieszkańców będą miały charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji na przedmiotowych nieruchomościach prywatnych będzie uzależniona od wpłat dokonywanych przez poszczególnych mieszkańców. W przypadku braku wpłaty mieszkaniec zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie. Wpłaty mieszkańców będą przez Gminę ujmowane w rejestrze sprzedaży VAT a podatek VAT należny z tego tytułu będzie odprowadzany do urzędu skarbowego.

  2018
  16
  paź

  Istota:

  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

  Fragment:

  W piśmie z dnia 17 września 2018 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Wnioskodawca wskazał, co następuje: W odpowiedzi na pytanie o treści: „ Czy Zakład Gospodarki Komunalnej jest podmiotem odrębnym od Gminy i dokonuje odrębnych od Gminy rozliczeń dla potrzeb podatku od towarów i usług? Czy jest podmiotem, który podlega wraz z Gminą centralizacji rozliczeń w zakresie VAT? ” Wnioskodawca wskazał, że: Zakład Gospodarki Komunalnej jest podmiotem odrębnym od Gminy i dokonuje odrębnych od Gminy rozliczeń dla potrzeb podatku od towarów i usług. ZGK nie podlega wraz z Gminą centralizacji rozliczeń w zakresie VAT. W odpowiedzi na pytanie o treści: „ Jeśli infrastruktura powstała w ramach projektu będzie oddana w zarządzanie ZGK, to obrót z tytułu usług kanalizacyjnych wykonywanych przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej w ramach projektu będzie obrotem Gminy czy Zakładu? ” Wnioskodawca wskazał, że: Majątek powstały po realizacji projektu pozostanie własnością Gminy. Zarządzanie majątkiem odbędzie się na podstawie odpłatnej umowy o zarządzanie infrastrukturą kanalizacyjną, obrót z tytułu usług kanalizacyjnych przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej w ramach projektu będzie obrotem Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku (...)

  2018
  16
  paź

  Istota:

  W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych przez Gminę na inwestycję dotyczącą budowy dróg gminnych.

  Fragment:

  Droga zlokalizowana jest na działce w Gminie. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowaną inwestycją będą wystawione na Gminę. Nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina realizując projekt będzie realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.), a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją. Gmina nie będzie mogła więc odzyskać w całości ani w części podatku VAT poniesionego na inwestycję zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2018. poz. 395 z późn. zm.) art. 86 ust. 1. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w wyżej opisanym zdarzeniu przyszłym dotyczącym budowy dróg gminnych w trzech miejscowościach Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizowaną inwestycją dotyczącą budowy dróg gminnych w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

  2018
  16
  paź

  Istota:

  Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

  Fragment:

  Przekazane środki trwałe w postaci infrastruktury kanalizacyjnej nadal są własnością Gminy. Efekt projektu nie generuje dla Gminy sprzedaży opodatkowanej. Wątpliwości Wnioskodawcy, w analizowanej sprawie dotyczą kwestii ustalenia, czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „ Budowa kanalizacji ... ”. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W opisie sprawy wskazano, że wybudowaną w ramach projektu sieć Gmina przekazała Zakładowi Gospodarki Komunalnej w nieodpłatne używanie. Aby zatem wyjaśnić wątpliwości Wnioskodawcy należy ustalić, czy w związku z czynnością nieodpłatnego udostępnienia ww. infrastruktury Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Gmina będzie działać w charakterze podatnika i konsekwentnie, czy czynność ta podlega opodatkowaniu VAT. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

  2018
  13
  paź

  Istota:

  Prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania dotyczącego przebudowy i rozbudowy drogi gminnej

  Fragment:

  Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 2 powyżej wskazanej ustawy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. W związku z powyższym, realizowane zadanie jest zadaniem własnym Gminy. Rozbudowa i modernizacja drogi gminnej odbywa się w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej. Po zakończeniu zadania przebudowana i rozbudowana droga poprawi gminną infrastrukturę stwarzając lepsze warunki w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie poprawy warunków komunikacyjnych. Gmina nie będzie prowadziła w tym zakresie działalności opodatkowanej podatkiem VAT i tym samym wydatki inwestycyjne poniesione przez Gminę w ramach realizacji ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. W ocenie Gminy mając na uwadze stan faktyczny sprawy oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego działania.

  2018
  13
  paź

  Istota:

  Opodatkowanie podatkiem VAT, stawka podatku VAT, podstawa opodatkowania podatkiem VAT, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia - POŚ

  Fragment:

  W przedstawionym przez Gminę stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym opisano konkretną umowę o dofinansowanie i konkretny projekt inwestycyjny. Gmina podkreśla zatem, że przedstawiona poniżej informacja nie stanowi elementu opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom DKIS Wnioskodawca odniesie się do hipotetycznych zdarzeń, o które pyta Organ. Gmina wskazuje, że alternatywnie, w przypadku niezrealizowania ww. projektu, Gmina mogłaby być zobowiązana do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych od Mieszkańców. Gmina nie dokonywałaby zwrotu środków Dofinansowania, gdyż są one przyznawane już po realizacji Projektu. Warunki umowy zawartej z Mieszkańcami nie są jednolite - w szczególności w zakresie wynagrodzenia należnego Gminie od danego Mieszkańca - i są uzależnione przede wszystkim od wielkości montowanej przez Gminę na jego rzecz przydomowej oczyszczalni ścieków. Przedmiotowe Umowy zawarte z Mieszkańcami przewidują możliwość odstąpienia od Umowy zarówno przez Mieszkańców, jak i przez Gminę. Mieszkaniec nie wnosząc kwoty wynagrodzenia daje podstawę dla Gminy do odstąpienia przez nią od zawartej Umowy. Ponadto Gmina może odstąpić od niniejszej Umowy jeżeli nie uzyska środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji projektu.

  2018
  13
  paź

  Istota:

  W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

  Fragment:

  Gmina będzie ponosić takie wydatki w przyszłości. Wydatki planowane z utworzeniem punktu dydaktycznego będą dokumentowane wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT. Powstały wskutek realizacji Projektu majątek pozostanie własnością Gminy. Majątek będzie wykorzystywany wyłącznie na cele edukacyjne w trakcie trwania zajęć lekcyjnych. W konsekwencji nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. Gmina nie będzie czerpać żadnych dochodów z tytułu wykorzystywania przedmiotowego majątku. Realizacja przedmiotowego Zadania należy do zadań własnych Gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm., dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy dotyczące edukacji publicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Zadania.

  2018
  13
  paź

  Istota:

  Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową wodociągu.

  Fragment:

  Trzeba przy tym zauważyć, że o kwalifikacji wydatków na ww. infrastrukturę (czy związane są z działalnością gospodarczą Gminy, czy z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą a jej jednostkami z tytułu wykorzystywania infrastruktury na potrzeby własne (dostarczania wody). Kwalifikacja tych wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę (obejmującą jej jednostki organizacyjne) będzie służyć przedmiotowa infrastruktura. W opisanym przypadku będzie ona służyć, poza działalnością gospodarczą, także działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT. W związku z tym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na przedmiotową infrastrukturę w pełnej wysokości. W celu odliczenia podatku naliczonego obowiązkiem Gminy w pierwszej kolejności będzie przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te będą związane. Gmina ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie będzie możliwe, Gminie będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi.

  2018
  13
  paź

  Istota:

  Odzyskanie podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w (...)”.

  Fragment:

  U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Z treści wniosku wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działając zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczne (zadania własne) m.in. odpowiada za utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym). Realizacja projektu pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w (...) ” stanowi realizację wyżej wymienionego zadania. Gmina realizuje operacje pn. „ Wymiana konstrukcji dachu i poszycia dachu istniejącego budynku świetlicy wiejskiej ” w ramach zadania pn. »Modernizacja świetlicy wiejskiej w (...)«”, na którą uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

  2018
  13
  paź

  Istota:

  Podleganie opodatkowaniu i zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego oraz żywienia dzieci w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.

  Fragment:

  Gmina (dalej: Wnioskodawca, Gmina) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 14 grudnia 1999 r. Gmina realizuje szereg zadań publicznych – we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Wśród zadań publicznych gmin ustawodawca wskazał m.in. edukację publiczną (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Realizacja ustawowego zadania w zakresie edukacji publicznej obejmuje m.in. prowadzenie przez gminy wychowania przedszkolnego w ustawowo określonych formach. Gmina realizuje wychowanie przedszkolne poprzez gminne jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe) nieposiadające osobowości prawnej, tj. publiczne przedszkola, w tym też funkcjonujące w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego oraz publicznej szkoły podstawowej, w której utworzono oddział przedszkolny. Gmina prowadzi obecnie 5 przedszkoli publicznych, w tym 1 w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego oraz 1 oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Gmina zapewnia uczniom prowadzonych przez siebie przedszkoli publicznych (oddziałów przedszkolnych) bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w okresie 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

  2018
  13
  paź

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej.

  Fragment:

  Niniejsza inwestycja będzie wykonywana przez Gminę w zakresie realizowania zadań nałożonych ustawą o samorządzie. Towary i usługi związane z realizacją zadania nabywane będą w ramach wykonywania zadań własnych, więc Gmina nie będzie działać jako podatnik podatku od towarów i usług. Podatek naliczony wynikający z wydatków objętych zakresem inwestycji nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina posiada możliwość odzyskania podatku VAT od realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie posiada możliwości odzyskania podatku VAT od realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, jeżeli towary lub usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Wydatki związane z realizacją inwestycji będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę. Gmina nie będzie prowadziła działalności gospodarczej, nie jest to czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  2018
  13
  paź

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn.: „Budowa placu rekreacyjnego (...)”.

  Fragment:

  U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy). Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług, jako podatnik VAT czynny. Gmina realizuje zadania własne, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. w obszarze kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Gmina planuje realizację inwestycji pn.: „ Budowa placu rekreacyjnego (...) ”, polegającej na budowie placu rekreacyjnego wraz z budynkiem socjalnym konstrukcji kontenerowej, wiatą rekreacyjną, betonowym grillem, placem zabaw dla dzieci, miejscem postojowym dla samochodów osobowych, stojakami na rowery, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości oraz ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu (Inwestycja).