Gmina | Interpretacje podatkowe

Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycjami, których efekty zostały/będą przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy.
Fragment:
W związku z tym niniejszy wniosek będzie dotyczył również takich wydatków związanych z Inwestycjami, które nie stanowią wydatków inwestycyjnych, a które Gmina ponosi/będzie ponosiła bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, po oddaniu do użytkowania Inwestycji na podstawie Protokołu (dalej: „ wydatki bieżące ”). W przypadku, w którym Gmina poniosła/będzie ponosiła za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, do której przekazała/przekaże zrealizowaną Inwestycję, wydatki zarówno inwestycyjne jak i bieżące, pod warunkiem, iż wydatki te nie są/nie będą pokrywane z dochodów/przychodów z bieżącej działalności jednostki, rozliczenia między Gminą a jednostką następują/będą następowały na podstawie wystawianej przez jednostkę na rzecz Gminy noty księgowej (lub innego dopuszczalnego przepisami ustawy o rachunkowości dokumentu), w oparciu o którą Gmina przekazuje/będzie przekazywała jednostce odpowiednie środki w celu realizacji zleconego jej zadania. Jednocześnie Gmina w przyszłości planuje zachować tożsamy do przedstawionego powyżej modelu finansowania wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych przez jednostki organizacyjne na zlecenie Gminy, celem wytworzenia i utrzymania Inwestycji. Jednostki organizacyjne wykorzystują/będą wykorzystywały Inwestycje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej (czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT), jak i do działalności innej niż gospodarcza (poza VAT).
2017
16
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Omawiana Inwestycja została zrealizowana przez Gminę w związku z jej działalnością, jako organu publicznego stosownie do zadań własnych gminy wskazanych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 446; dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Zgodnie bowiem z treścią art. 7 ust. 1 pkt 10 wspomnianej ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Na realizację przedmiotowego projektu Gmina .... pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zawierając stosowną umowę o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa ..... Gmina .... zleciła realizację przedmiotowej Inwestycji Wykonawcy wybranemu w trybie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Z tytułu nabycia przedmiotowych usług Gmina otrzymała od Wykonawcy fakturę VAT z wykazanym podatkiem naliczonym. Powstałe w ramach Inwestycji obiekty nie są i nie będą w przyszłości wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przedmiot Inwestycji nie będzie stanowił źródła przychodu.
2017
16
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w przypadku zawarcia ze Związkiem umowy cywilnoprawnej, na podstawie której infrastruktura byłaby udostępniona Związkowi za odpłatnością, Gmina będzie występowała w charakterze podatnika VAT, a świadczenia wykonywane w ramach takiej umowy stanowić będą czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia od VAT oraz w zakresie wskazania, czy w związku z zamiarem odpłatnego udostępnienia infrastruktury na rzecz Związku, Gmina ma/będzie mieć prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikających z faktur dokumentujących realizację wydatków inwestycyjnych dotyczących Infrastruktury oraz terminu dokonania przez Gminę odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych.
Fragment:
Odpłatna umowa cywilnoprawna, na podstawie której Gmina będzie udostępniała Infrastrukturę Związkowi, niezależnie od jej typu, niewątpliwie będzie po stronie Gminy rodzić obowiązki w zakresie podatku VAT, a zatem Gmina będzie w tym przypadku działać w charakterze podatnika VAT (szersze uwagi w tym zakresie Gmina przedstawiła w uzasadnieniu do pytania nr 1). Natomiast, co do związku pomiędzy zakupionymi przez Gminę na potrzeby wytworzenia Infrastruktury towarami i usługami, a wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych, wydaje się on bezpośredni i oczywisty. Bez wybudowania Infrastruktury, nie będzie możliwe świadczenie odpłatnych usług na rzecz Związku. Tym samym, w ocenie Gminy, będzie przysługiwać jej pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych. Co więcej, intencją Gminy jest, by wszystkie nowe inwestycje dotyczące Infrastruktury przekazywane były w przyszłości Związkowi na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej najpóźniej z momentem nabycia prawa do użytkowania poszczególnych jej elementów. W tym celu zamiarem Gminy jest, aby każdorazowo niezwłocznie po uzyskaniu prawa do użytkowania nowopowstałej Infrastruktury, Gmina i Związek zawierały nową umowę cywilnoprawną, względnie podpisywały odpowiedni aneks do jednej z obowiązujących umów.
2017
16
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Czy Gmina zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług może pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony zawarty w kosztach wykonanych robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ...? Zdaniem Wnioskodawcy, aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia należnego podatku o podatek naliczony nabywane przez podatnika towary i usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu, co wynika wprost z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z powyższym, gdy efekty realizacji zadań nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, czyli nie będzie zachodzić żadna z przesłanek wymienionych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Odnosząc powyższe do zadań Gminy jakim jest inwestycja pn. ... Inwestycja ta jest zadaniem własnym Gminy i nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a Gmina w tym zakresie po myśli art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie jest podatnikiem VAT. Po wykonaniu przebudowy drogi Gmina nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą sfinansowaną w ramach projektu takich jak m. in. wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem.
2017
16
lis

Istota:
Odwrotne obciążenie.
Fragment:
Zdaniem Gminy w schemacie według jakiego zostanie zrealizowana dostawa i montaż Instalacji, Wykonawca będzie działał jako wykonawca generalny, a Gmina jako inwestor. Mianowicie przy realizacji Inwestycji to Gmina jest podmiotem, na rzecz którego zostanie zrealizowana Inwestycja, bowiem to Gmina zleci jej wykonanie w celu odpłatnego udostępnienia jej efektu Uczestnikom oraz to Gmina zostanie właścicielem efektu usług świadczonych przez Wykonawcę. To również Gmina pokryje koszt dostawy i montażu Instalacji, których dokona Wykonawca. Zdaniem Gminy o tym, że przy nabywaniu od Wykonawcy usługi polegającej na dostawie i montażu Instalacji działa on w charakterze inwestora przesądza to, że to Gmina: dokona odbioru końcowego efektu usług świadczonych przez Wykonawcę; dokona płatności za wykonane przez Wykonawcę usługi i nie dokona refakturowania kosztu ich wykonania na inny podmiot (np. Uczestników); nabędzie własność efektu usług świadczonych przez Wykonawcę. Zdaniem Gminy opisane wyżej okoliczności realizacji Inwestycji przesądzają o tym, że w ramach współpracy pomiędzy Gminą a Wykonawcą, Gmina będzie pełniła funkcję inwestora, natomiast Wykonawca rolę głównego wykonawcy. W konsekwencji, Gmina nie będzie zobowiązana do wykazania w swojej deklaracji VAT-7 podatku należnego od usługi wykonanej przez Wykonawcę w zakresie dostawy i montażu Instalacji na zasadach określonych w art. 17 ust. lh w związku z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT.
2017
14
lis

Istota:
 • stawka podatku VAT dla wpłat wnoszonych przez uczestników projektu,
 • prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu,
 • braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji
 • Fragment:
  Gmina ... (dalej: „ Gmina ” lub „ Wnioskodawca ”) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina realizuje projekt pn. „ ... ” (dalej: „ Inwestycja ”). W ramach realizacji Inwestycji Gmina dokona zakupu instalacji solarnych i kotłów na biomasę (dalej łącznie jako: „ Instalacje ”), które zostaną zamontowane na obiektach prywatnych należących do mieszkańców Gminy. Gmina uzyskała dofinansowanie części kosztów realizacji Inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 (dalej: „ EFRR ”). Zgodnie z umową zawartą przez Gminę z Urzędem Marszałkowskim Województwa... o dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji ze środków EFRR: Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji; podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym inwestycji; instalacje pozostaną własnością Gminy przez okres tzw. trwałości projektu (tj. przez okres 5 lat od dnia otrzymania przez Gminę ostatniej transzy dofinansowania); Gmina zobowiązała się do pokrycia tzw. wkładu własnego wymaganego przy współfinansowaniu Inwestycji ze środków EFRR w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych Inwestycji oraz wszelkich kosztów niekwalifikowanych Inwestycji, który Gmina planuje sfinansować z wpłat mieszkańców, na obiektach których zostaną zamontowane Instalacje (dalej: „ Uczestnicy ”).
  2017
  14
  lis

  Istota:
  Określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.
  Fragment:
  Gmina ... (dalej: „ Gmina ” lub „ Wnioskodawca ”) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina realizuje projekt pn. „ ... ” (dalej: „ Inwestycja ”). W ramach realizacji Inwestycji Gmina dokona zakupu instalacji solarnych i kotłów na biomasę (dalej łącznie jako: „ Instalacje ”), które zostaną zamontowane na obiektach prywatnych należących do mieszkańców Gminy. Gmina uzyskała dofinansowanie części kosztów realizacji Inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 (dalej: „ EFRR ”). Zgodnie z umową zawartą przez Gminę z Urzędem Marszałkowskim Województwa ... o dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji ze środków EFRR: Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji; podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym inwestycji; instalacje pozostaną własnością Gminy przez okres tzw. trwałości projektu (tj. przez okres 5 lat od dnia otrzymania przez Gminę ostatniej transzy dofinansowania); Gmina zobowiązała się do pokrycia tzw. wkładu własnego wymaganego przy współfinansowaniu Inwestycji ze środków EFRR w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych Inwestycji oraz wszelkich kosztów niekwalifikowanych Inwestycji, który Gmina planuje sfinansować z wpłat mieszkańców, na obiektach których zostaną zamontowane Instalacje (dalej: „ Uczestnicy ”).
  2017
  14
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z przebudową targowiska miejskiego w ramach projektu.
  Fragment:
  Gmina planuje przebudować targowisko wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, będącą jej własnością. Gmina będąc czynnym podatnikiem VAT nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż planowana inwestycja stanowi zadanie własne gminy, a sposób wykorzystania inwestycji po jej zakończeniu w żaden sposób nie jest powiązany ze sprzedażą opodatkowaną. Na targowisku obecnie jak i po zakończeniu modernizacji, będzie jedynie pobierana opłata targowa – jej pobieranie wynika z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z obiektu, ani nie będzie osiągała z tego tytułu innych dochodów. Gmina musi uzyskać interpretację podatkową, aby wydatki brutto potraktować jako koszty kwalifikowalne projektu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w związku z realizacją projektu „ Przebudowa targowiska (...) ” ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z ww. inwestycją, jeżeli zakup robót budowlanych, towarów i usług nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi i Gmina nie będzie również wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą sfinansowaną w ramach operacji dofinansowanej z PROW 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z ww. inwestycją, ponieważ efekty zrealizowanej inwestycji nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.
  2017
  14
  lis

  Istota:
  W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
  Fragment:
  W celu pozyskania środków na realizację przedmiotowej Inwestycji Gmina zawarła w dniu 27 lipca 2017 r. z Województwem ..... umowę nr ..... o przyznaniu pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: „ PROW ”) na lata 2014-2020. W związku z realizacją Inwestycji Gmina nabyła we własnym imieniu i na własny rachunek towary i usługi, których zakup jest udokumentowany fakturami VAT wystawianymi na Gminę. Gmina jest w stanie dokonać bezpośredniego i wyłącznego przyporządkowania wydatków poniesionych na Inwestycję do działalności niepodlegającej VAT. Gmina nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać Inwestycji do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT, niekorzystających ze zwolnienia z opodatkowania, tj. przykładowo usług dzierżawy powierzchni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 tejże ustawy.
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Czy w odniesieniu do transakcji wynikających z umów zawartych z Gminą Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?
  Fragment:
  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”, „ Wnioskodawca ”) jest w 100% gmina miejska w X. (dalej: „ Gmina ”). Gmina w uchwale budżetowej uchwala kwoty wydatków wynikających z jej zadań statutowych, w tym z zakresu gospodarki odpadami (przykład na 2017 r: uchwała nr xx Rady Miejskiej w X. z xx grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy X. na 2017 r. Załącznik nr xx Plan wydatków 90002 Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych; przykład na 2016 r.: uchwała nr xx Rady Miejskiej w X. z xx grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy X. na 2016 r.). Gmina ogłasza przetarg na wykonanie powyższych zdań ustalając wartość tych usług. W związku z podstawowym przedmiotem działalności Spółki, pomiędzy Gminą a Spółką zostały zawarte następujące umowy: w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu xx października 2016 r. na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy na okres 36 miesięcy; w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu xx marca 2016 r. na odbiór odpadów komunalnych zebranych z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących pojemniki typu „ dzwon ” na okres do dnia xx lutego 2019 r.; w wyniku udzielenia zamówienia z wolnej ręki w dniu xx sierpnia 2016 r. na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy na czas określony do xx listopada 2016 r.
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Brak prawa do odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją zadania
  Fragment:
  Należy też zważyć, że Gmina, w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności – na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy – do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Uszczegółowienie w art. 7 ust. 1 omawianej ustawy wskazuje na szereg obszarów, w jakich gmina realizuje swoje zadania, w szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 15 ww. ustawy). W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Opodatkowanie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych, brak opodatkowania czynności na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy, brak opodatkowania wykorzystania infrastruktury w zakresie zużycia własnego.
  Fragment:
  Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT. Z opisu sprawy wynika, iż Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik czynny. Gmina samodzielnie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. W ramach działalności prowadzonej w powyższym zakresie Gmina: wykonuje, na podstawie umów cywilnoprawnych, odpłatnie czynności w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych, tj. kilku tysięcy mieszkańców Gminy (obejmującej 25 miejscowości) oraz działających na jej terenie przedsiębiorstw, jak i jednostek ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy i opiekuna świetlicy wiejskiej ...., któremu Gmina powierzyła zarząd nad tym obiektem oraz najemców świetlic wiejskich, którzy są obciążani przez Gminę kosztami zużycia wody i ścieków na podstawie wystawianych przez Gminę faktur VAT - wskazane czynności Gmina dokumentuje wystawianymi (...)
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (...)”.
  Fragment:
  W ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisji CO 2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (...)” zamierza przeprowadzić termomodernizację 6 obiektów użyteczności publicznej w Gminie, w tym budynków OSP i Świetlicy Wiejskiej. W ramach realizacji inwestycji Gmina poniesie koszty związane m.in. z wykonaniem robót budowlanych, pełnieniem nadzoru inwestorskiego, opracowaniem dokumentacji technicznej. Faktury dokumentujące ponoszone wydatki w związku z realizacją ww. zadania wystawiane będą na Gminę. Przeznaczenie budynków po robotach budowlanych pozostaje bez zmian, będą użytkowane jako świetlica wiejska (na działalność kulturalną) oraz strażnice OSP. Obiekty przeznaczone są na działalność kulturalną, związaną z kultywowaniem tradycji regionalnych przez mieszkańców Gminy (świetlica), natomiast w budynkach OSP realizowane są zadania własne gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Poprzez przedmiotowe zadanie Gmina realizuje zadanie własne jakim jest ochrona środowiska, pośrednio realizuje także inne zadania własne tj. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na terenie ww. budynków nie jest prowadzona działalność podlegająca opodatkowaniem podatkiem VAT. Tak więc zakupy towarów i usług w ramach termomodernizacji ww. budynków nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług i efekty osiągnięte przez wykonanie ww. zadania nie będą wykorzystywane do dalszej działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług VAT.
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”.
  Fragment:
  Beneficjentem środków, jak i realizatorem inwestycji będzie Urząd Gminy realizujący to zadanie w imieniu Gminy. Faktury wystawiane będą na Gminę a odbiorcą będzie Urząd Gminy a nie Zespoły Szkolno-Przedszkolne. Termomodernizacja obejmować będzie dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny A, Zespół Szkolno-Przedszkolny B. Zakres prac obejmować będzie: wymianę pokrycia oraz ocieplenie dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymianę stolarki okiennej, wymianę grzejników. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Gmina podejmując się realizacji ww. inwestycji ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie edukacji oraz poprawę warunków bezpieczeństwa w budynkach szkół, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz 15 ww. ustawy (zadania własne gminy). Zespół Szkolno-Przedszkolny A oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny B są jednostkami, nad którymi nadzór sprawuje Gmina, która przekazuje im środki na funkcjonowanie zgodnie z planem finansowym jednostek.
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Dofinansowanie otrzymane na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie” polegającego na zakupie i montażu wraz z uruchomieniem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę na/w budynkach mieszkalnych oraz na gruncie mieszkańców Gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, będzie miało bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu świadczenia usług, a zatem będzie stanowić zapłatę otrzymaną od osoby trzeciej. W konsekwencji ww. dofinansowanie będzie stanowiło podstawę opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, i będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, według stawki właściwej dla czynności, z którą to dofinansowanie będzie związane.
  Fragment:
  Wszystkie faktury dotyczące realizacji projektu – Odnawialne źródła energii w Gminie będą wystawione i zapłacone przez Gminę. Realizacja ww. projektu należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446). W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, sprawy ochrony środowiska i przyrody należą do zadań własnych gmin. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, 831, 903, 1250, 1427, 1933) w art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 22 określa, że finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii jest zadaniem własnym gmin. Dla Gminy zasadniczym celem realizacji inwestycji jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza (poprawa stanu powietrza), powstającego wskutek podgrzewania przez mieszkańców wody do celów użytkowych oraz ogrzewania domów za pomocą węgla, miału węglowego czy ekogroszku.
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego”.
  Fragment:
  Czy w odniesieniu do powyższego istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Gminę w odniesieniu do planowanej inwestycji pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego ”, na której realizację pozyskano środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia poniesionego kosztu podatku VAT w związku z wydatkami związanymi z realizacją przedmiotowego projektu. Do wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez Gminę został dołączony załącznik: „ Oświadczenie o kwalifikowalności VAT ” w którym oświadczono, że Gmina nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT z powodu nie spełnienia przesłanek art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, a realizacja przedmiotowego projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Po zakończeniu niniejszej inwestycji nie będzie ona wykorzystywana do czynności opodatkowanych i Gmina nie będzie czerpała opodatkowanych dochodów, a stanowisko zajęte w oświadczeniu podtrzymuje.
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Czy Gmina zawierając porozumienie z GDDKiA występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług?
  Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawianych przez Spółkę dla Gminy?
  Fragment:
  Ustalono ten sam zakres prac oraz identyczny sposób rozliczeń między Gminą a Y., ale proporcjonalny do czasu wykonywania usługi, czyli na okres 8 miesięcy. Y. wystawia/będzie wystawiał faktury na tych samych zasadach co Gmina dla GDDKiA. Faktury od Spółki opiewają na te same kwoty netto i podatek VAT. W przekonaniu Gminy dokument, na którym ustalono stosunki zobowiązaniowe ze Spółką jest umową cywilnoprawną mimo nazwania jej porozumieniem. Jest to zlecenie wykonania określonego zadania przez Wnioskodawcę dla profesjonalnego podmiotu gospodarczego. Usługa wykonywana przez Spółkę mieści się w ramach podstawowej jej działalności gospodarczej. Gmina „ ostrożnościowo ” nie odlicza podatku naliczonego i nie wykazuje go w swoich rejestrach zakupów i w deklaracji VAT-7. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina zawierając porozumienie z GDDKiA występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług? Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawianych przez Spółkę dla Gminy? Ad. 1. Gmina uważa, że zawierając porozumienie z GDDKiA nie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. jedn.: Dz.
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części od wydatków poniesionych przy realizacji projektu „...”?
  Fragment:
  Gmina X. jest czynnym podatnikiem od towarów i usług. Złożyła wniosek o dofinansowanie i otrzymała środki Unii Europejskiej w ramach ... Działanie: ... . Zadaniem realizowanym w ramach dofinansowania jest termomodernizacja budynków dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy, polegająca na dociepleniu budynku, wykonaniu nowej elewacji, wymianie stolarki, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz modernizacji kotłowni. W budynku jednej ze szkół (Szkoła Podstawowa) oprócz pomieszczeń przeznaczonych do działalności oświatowej znajduje się jedno mieszkanie wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy. Mieszkanie to jest wynajmowane. Gmina jako czynny podatnik VAT wystawia faktury VAT stosując odpowiednią do tego rodzaju sprzedaży stawkę podatku VAT. Ponieważ Gmina jako Wnioskodawca chce zaliczyć podatek VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu, musi wykazać iż podatek VAT nie będzie mógł zostać odzyskany w całości lub części. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części od wydatków poniesionych przy realizacji projektu „ ... (...)
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Czy otrzymane przez Gminę na jej rachunek bankowy wpłaty mieszkańców z tytułu wkładu własnego na montaż instalacji w ramach projektu powinny być opodatkowane podatkiem VAT? Jeżeli tak, to wg jakiej stawki podatkowej?
  Czy Gmina będzie obowiązana opodatkować dotację otrzymaną na montaż instalacji? Jeżeli tak, to wg jakiej stawki podatkowej?
  Czy przekazanie przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców Gminy, u których zostały zainstalowane za kwotę wniesionego wkładu własnego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeżeli tak, to według jakiej stawki podatkowej?
  Czy Gmina może w całości odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących realizację projektu?
  Fragment:
  Z uwagi na wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. W dniu 13 kwietnia 2017 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu o nazwie „ XXX ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Planowana inwestycja jest jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ). W ramach projektu Gmina zapewni montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na 98 prywatnych nieruchomościach mieszkańców Gminy (w większości przypadków na budynkach mieszkalnych, sporadycznie poza nimi). Przedmiotowy projekt będzie finansowany przez Gminę ze środków RPO Województwa na lata 2014-2020, gdzie beneficjentem środków będzie Gmina oraz uczestnicy projektu. Poza wniesionym wkładem własnym mieszkańcy nie będą ponosili żadnych dodatkowych opłat na rzecz Gminy. W chwili obecnej z zainteresowanymi mieszkańcami zostały podpisane umowy wstępne ustalające wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane z realizacją przedmiotowego projektu. Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu Gmina ogłosi postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrany zostanie wykonawca instalacji.
  2017
  11
  lis

  Istota:
  Braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
  Fragment:
  W wyniku realizacji projektu ma nastąpić utworzenie jednego ośrodka scalającego i koordynującego działania innych jednostek kultury zlokalizowanych na terenie Gminy. Centrum Społeczno-Kulturalne stanie się centralnym elementem życia kulturalnego Gminy. Wnioskodawca realizując ww. projekt pn. „ ..... ” będzie realizował zadania własne nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, określone w art. 7 ust. 1 pkt 10, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży towarów ani usług opodatkowanej podatkiem VAT związanych z realizowaną inwestycją. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji pn. „ ..... ” Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina w związku z planowaną inwestycją nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycje jak i po jej zakończeniu, ponieważ inwestycja jest z zakresu zadań własnych gminy. Realizując zadanie publiczne, będąc podatnikiem podatku VAT, w tym zakresie Gmina nie ma prawa do zwrotu podatku VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), ma więc prawo do potraktowania podatku jako kosztu kwalifikowanego.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
  Fragment:
  Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) – podstawa prawna działania art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy w szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Gminę ...., ul. ......, ...., nazwa zadania: „ ..... ”. Przedział czasowy przewidziany do realizacji zadania 25.09.2017 r. – 15.12.2017 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w odniesieniu do planowanego zadania ma prawną możliwość do odliczenia podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina nie uzyska żadnych dochodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
  Fragment:
  U. z 2017 r., poz. 1875), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym) oraz edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy). Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Sposób obliczenia podatku kwalifikującego się do odliczenia, w sytuacji gdy wydatków dotyczących sieci wodno-kanalizacyjnej nie można przypisać w całości do działalności gospodarczej gminy.
  Fragment:
  Gmina ... (dalej jako „ Gmina ”) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT-7. Zdecydowanie większość zadań Gmina realizuje w ramach reżimu publicznoprawnego. Jednak wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regułom VAT. W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych Gmina świadczy usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, świadczy usługi dzierżawy lokali, dzierżawy gruntu, dokonuje sprzedaży gruntu, świadczy usługi najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń VAT z podległymi jednostkami. Począwszy od 1 stycznia 2017 r. za dostarczanie wody i odbiór ścieków Gmina wystawia faktury VAT jedynie na rzecz mieszkańców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. W strukturze organizacyjnej Gminy funkcjonują jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ..., Zespół ... w ..., Przedszkole w ..., Szkoła Podstawowa w ... i Publiczne Gimnazjum w ... oraz Urząd Gminy ..., które z dniem 1 stycznia 2017 r. po dokonanej centralizacji rozliczeń VAT rozliczane są za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na podstawie not księgowych, jako czynność wewnętrzna niepodlegająca VAT.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych, za które płatności dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej innej gminy.
  Fragment:
  UZASADNIENIE W dniu 17 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów placówek oświatowych, za które płatności dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej innej gminy. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 4 października 2017 r. i 12 października 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy i pytania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W związku z obowiązkową centralizacją podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego, Gmina od dnia 1 stycznia 2017 roku rozpoczęła wspólne rozliczanie podatku VAT wraz z jej jednostkami budżetowymi. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina wykonuje w szczególności zadania własne i zlecone, do których realizacji jest obowiązana na podstawie odrębnych przepisów prawa. Gmina, przy pomocy jednostek budżetowych, a w szczególności Zespołu Szkół (dalej: ZSO), wykonuje zadania z zakresu edukacji, w tym wyżywienia uczniów i pracowników (sprzedaży obiadów) ZSO, za które pobiera opłaty. Zespół Szkół został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 8 lutego 2002 r. W jednostce organizacyjnej gminy, tj. ZSO znajduje się stołówka szkolna. Stołówka prowadzona jest przez Zespół Szkół (ZSO). Stanowi integralną część jednostki organizacyjnej (ZSO) i nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Stołówka działa na zasadach określonych w art. 67a ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej (...)”.
  Fragment:
  U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jak wynika z art. 7 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gospodarki nieruchomościami oraz gminnego budownictwa mieszkaniowego (art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 7 ww. ustawy). Realizacja tych zadań następować może także w drodze dostawy towarów i świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy (w zakresie dostaw i usług co do zasady odpłatnych). Dodać bowiem należy, że wykonywanie wskazanych wyżej zadań może odbywać się w dwojakim charakterze, tj. wykonywanej władzy publicznej lub w warunkach działalności gospodarczej. W tym miejscu należy podkreślić, że z uwagi na swą specyfikę, jednostki samorządu terytorialnego nie są podmiotami zrównanymi z komercyjnymi przedsiębiorcami. Powyższe wynika chociażby z racji uprzywilejowania tych jednostek poprzez treść art. 15 ust. 6 ustawy i nieuznawania ich za podatnika w określonych okolicznościach, tj. w przypadku działania w charakterze organu władzy publicznej, którego przymiotu komercyjny przedsiębiorca nie posiada i którego działalność, co do zasady, jest opodatkowana w całości.
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych Związku Komunalnego.
  Fragment:
  W celu poprawy jakości transportu lokalnego Gminy tworzące Związek zamierzają uczynić Związek akcjonariuszem większościowym spółki akcyjnej. Posiadanie większościowego pakietu akcji umożliwi Związkowi koordynację transportu lokalnego w regionie i przyczyni się do lepszego wykonywania statutowych zadań Związku. Związek oraz Gminy rozważają osiągnięcie niniejszego rezultatu poprzez zakup akcji spółki przez Związek od Gmin tworzących Związek. Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że dochód Związku przeznaczony na nabycie akcji od Gmin tworzących Związek, może korzystać ze zwolnienia o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4g updop, gdyż dochód ten zostaje przeznaczony dla Gmin. W związku z zawartą transakcją Związek uzyska bowiem status większościowego akcjonariusza spółki akcyjnej dzięki czemu będzie mógł skuteczniej realizować zadania Gmin tworzących Związek. Realizacja przez Wnioskodawcę zadań własnych Gmin tworzących związek jest realizacją dyspozycji wynikającej z powołanego wcześniej art. 17 ust. 1 pkt 4g updop. Stanowisko Związku jest zatem prawidłowe ”. Jednocześnie należy podkreślić, iż w analizowanym stanie faktycznym dochód (przychód) Związku Komunalnego ma jedynie charakter księgowy, bowiem nie ma on pokrycia w środkach pieniężnych, które byłyby przekazane do dyspozycji Związku (przysporzeniem po stronie Związku jest wzrost wartości udziałów w Spółce).
  2017
  10
  lis

  Istota:
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących roboty związane z realizacją projektu pt. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ....”
  Fragment:
  Ponadto Gmina wyjaśnia iż: Gmina po zrealizowaniu zadania zamierza wykorzystać sieć wodociągową, kanalizacyjną i przydomowe oczyszczalnie ścieków do celów działalności gospodarczej. Gmina dopiero zamierza realizować projekt. Zakupy związane z realizacją tego wniosku będą dokumentowane fakturami VAT, a Gmina będzie figurować jako nabywca. Przedmiotowe sieci będą wykorzystane przez Gminę do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług – sprzedaż wody i ścieków. Usługi w tym zakresie będzie świadczył Samorządowy Zakład Budżetowy Gminy – Zakład Usług Komunalnych. Gmina przekaże sieć Zakładowi Usług Komunalnych nieodpłatnie. Wybudowane sieci wodociągowe, kanalizacyjne będą wykorzystywane przez Gminę do dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków z budynków mieszkańców miejscowości na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz budynków mienia Gminy, w których mieszczą się – Szkoła podstawowa w ... oraz ... prowadzonych przez Stowarzyszenia. Na potwierdzenie tych czynności zostaną wystawione faktury VAT. Efekty projektu Stowarzyszenia w budynkach Gminy będą wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
  2017
  9
  lis

  Istota:
  W zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania jak i po zakończeniu inwestycji
  Fragment:
  Beneficjentem projektu jest Gmina ...., która będzie właścicielem całej infrastruktury po zakończeniu jego realizacji. Za prowadzenie i utrzymanie utworzonego obiektu Gminnego Ośrodka Kultury również odpowiedzialna będzie Gmina. Koszty funkcjonowania GOK-u pokrywane będą z budżetu Gminy. Zapewnienie trwałości organizacyjnej, finansowej i instytucjonalnej projektu oraz utrzymanie jego rezultatów: powstałym w wyniku realizacji projektu majątkiem zarządzać będzie Gminny Ośrodek Kultury ...... Gmina będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją produktów. Środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją majątku będą zabezpieczone w budżecie Gminy. W przyszłości nie jest planowane przekazanie obiektu innym jednostkom ani też żadna forma odstąpienia. W związku z poprawą stanu technicznego infrastruktury, zastosowaniem wydajnych energetycznie rozwiązań oraz odnawialnych źródeł energii, po realizacji projektu spadną koszty eksploatacyjne infrastruktury. W okresie trwałości projektu, jednostką finansującą będzie Gmina, która będzie też odpowiedzialna za wdrożenie projektu. Gmina posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, jak również w zakresie utrzymania ich trwałości.
  2017
  9
  lis

  Istota:
 • określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji solarnych oraz pieców c.o. na rzecz mieszkańców,
 • stawka podatku VAT dla usług montażu instalacji solarnych oraz pieców c.o., za które Wnioskodawca otrzymuje wpłaty od mieszkańców oraz dla dofinansowania ze środków unijnych
 • Fragment:
  W istocie nie sposób logicznie odpowiedzieć na pytanie czy w przypadku nie uzyskania dotacji Gmina ... realizowałaby projekt, gdyż zdarzenie takie nie miało miejsca i mieć już nie będzie. W ocenie Wnioskodawcy realizacja projektu nie jest uzależniona od otrzymanej dotacji. Równie dobrze Gmina mogłaby zdecydować się na zaciągnięcie kredytu albo niezrealizowanie innych inwestycji żeby pokryć wydatki na OZE. Można by ewentualnie wskazywać, że zakres inwestycji byłby inny, ale stwierdzenie, że inwestycja jest uzależniona od otrzymania dofinansowania jest nieprawidłowe. Gmina ... nie zna odpowiedzi na pytanie czy w przypadku nieotrzymania dofinansowania wpłaty ponoszone przez mieszkańców byłyby wyższe. W alternatywnych stanach faktycznych mogłoby być tak, że mieszkańcy zapłacą więcej, ale równie dobrze mogłoby być tak, że zapłacą tyle samo (gdyby Gmina zaciągnęła kredyt) lub nawet nie zapłacą nic (gdyby Gmina zaciągnęła odpowiednio wysoki kredyt lub zrezygnowała z innych inwestycji). W kontekście polityki Gminy względem mieszkańców wydaje się mało prawdopodobne, aby Gmina obciążyła mieszkańców dodatkowymi wyższymi kwotami. Gmina przewiduje, że opłaty mieszkańców nie byłyby wyższe. Wysokość otrzymanego dofinansowania nie jest uzależniona od ilości nieruchomości biorących udział w projekcie.
  2017
  9
  lis

  Istota:
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Stworzenie miejsca rekreacji”
  Fragment:
  Z opisu sprawy wynika, że Gmina, będąca czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizuje zadanie inwestycyjne pn. „ Stworzenie miejsca rekreacji ”. W wyniku tego zadania powstanie infrastruktura służąca rekreacji, poprzez budowę ciągu pieszego – utwardzenie z kostki betonowej, infrastruktura ta będzie ogólnodostępna i niekomercyjna. Wybudowany ciąg pieszy będzie dostępny nie tylko dla mieszkańców, ale dla każdego zainteresowanego skorzystaniem z niego. Zrealizowana operacja nie będzie przynosiła żadnego dochodu. Gmina nie planuje przekazania prawa własności wybudowanej infrastruktury. Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020, polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych opisanej operacji, poniesionych i opłaconych przez beneficjenta. Gmina realizując zadanie inwestycyjne realizuje zadanie własne gminy, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, tym samym nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (nie będą generowały dochodu).
  2017
  4
  lis
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gmina
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.