Gmina | Interpretacje podatkowe

Gmina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gmina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu związanego z termomodernizacją budynków na terenie Gminy.
Fragment:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin T. (10 obiektów), C. (3 obiekty), S. (6 obiektów) i P. - 3 obiekty. Projekt realizowany jest w oparciu o porozumienie zawarte między gminami. Liderem jest Gmina T. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez przeprowadzenie ich głębokiej termomodernizacji. Celem bezpośrednim realizacji projektu jest bowiem ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację tych budynków. Gmina P. w związku z tym przedsięwzięciem będzie ponosić szereg wydatków inwestycyjnych. Obiekty na terenie Gminy P., to budynek szkoły w N., budynek szkoły w P. i budynek OSP P. Ww. inwestycje będą realizowane na budynkach, które służą przede wszystkim do wypełniania zadań publicznoprawnych nałożonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do realizacji, których Gmina została powołana, tj. czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu (usługi edukacyjne) i podlegającym opodatkowaniu ale zwolnionym z tego podatku (usługi wyżywienia uczniów świadczone przez stołówki szkolne). Są to budynki użyteczności publicznej. W budynku OSP P. znajdują się: garaże OSP, świetlica OSP, biblioteka, sale lekcyjne oraz trzy mieszkania komunalne przeznaczone pod najem.
2017
20
lip

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wpłat uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
Fragment:
Zarówno przyznanie danej osobie pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i opłata za te usługi lub zwolnienie z niej wynika z decyzji administracyjnej, przy czym wysokość tej opłaty ustalana jest w sposób określony w uchwale Rady Gminy. Zatem to organ Gminy decyduje w ramach sprawowania władztwa publicznego komu i na jakich zasadach zostanie przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Opłaty pobrane przez Gminę z tytułu świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych odprowadzane są do budżetu gminy, a z tytułu świadczenia pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych częściowo do budżetu Państwa (95%) a częściowo do budżetu Gminy. Wydatki związane ze świadczeniem pomocy w formie tych usług pokrywane są w przypadku usług opiekuńczych z budżetu Gminy, a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych z dotacji celowej z Budżetu Państwa. Pobrane przez Gminę opłaty za świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mają charakter daniny publicznej, ponieważ pobierane są w związku z ustawowym obowiązkiem Gminy organizowania i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania i są związane z realizacją celu publicznego. Wreszcie nie może ujść uwadze, że przedmiotem świadczenia Wnioskodawcy są świadczenia z zakresu pomocy społecznej, tyle że wykonywane w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
2017
20
lip

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę. Zadania w imieniu i na rzecz Gminy wykonuje Urząd Miasta. Wnioskodawca jest właścicielem budynku administracyjnego, w którym Urząd Miasta ma swoją siedzibę. W budynku tym Gmina wykorzystuje pomieszczenia do realizacji zadań, w ramach nałożonych odrębnymi ustawami, obowiązków publicznoprawnych oraz obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (sprzedaż nieruchomości: zabudowanych, niezabudowanych, rolnych, zawieranie umów dzierżawy i inne). Wydatki na utrzymanie tego budynku związane są z trzema kategoriami działalności Gminy, czyli: z działalnością niepodlegającą podatkowi VAT (tj. z zadaniami własnymi), z działalnością zwolnioną od podatku VAT oraz z działalnością opodatkowaną stawkami VAT. Gmina wykonując termomodernizację budynku działać będzie w charakterze podmiotu publicznego oraz podatnika VAT. Gmina nabywane towary i usługi do realizacji inwestycji będzie wykorzystywała do działalności gospodarczej jak i działalności niepodlegającej opodatkowaniu. W związku z tym, iż budynek Urzędu Miasta jest wykorzystywany do działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza Gmina nie ma możliwości przyporządkowania wydatków w całości do celów działalności gospodarczej.
2017
20
lip

Istota:
Czy Gminie wykonującej w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zadania własne, będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków?
Fragment:
Od wpłat dokonanych przez mieszkańców na rachunek Gminy odprowadzony będzie podatek VAT oraz będą wystawione faktury. Inwestycja realizowana będzie przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym. Realizacja powyższej inwestycji należy do zadań własnych gminy i wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Faktury związane z realizacją inwestycji będą wystawiane na Gminę. Umowy na odbiór ścieków z nowobudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną zawarte pomiędzy Gminą, a mieszkańcami. Powyższe czynności będą dokumentowane fakturami VAT, a uzyskane z tego tytułu dochody będą odprowadzane na rachunek budżetu. Gmina będzie wykorzystywać efekty zadania do czynności opodatkowanych podatkiem VAT - umowy cywilnoprawne z mieszkańcami Gminy, jak i na potrzeby własne odprowadzanie ścieków z budynku szkoły oraz przedszkola będących własnością Gminy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji, polegającej na budowie kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
20
lip

Istota:
W zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków.
Fragment:
Od wpłat dokonanych przez mieszkańców na rachunek Gminy odprowadzony będzie podatek VAT oraz będą wystawione faktury. Inwestycja realizowana będzie przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym. Realizacja powyższej inwestycji należy do zadań własnych gminy i wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Faktury związane z realizacją inwestycji będą wystawiane na Gminę. Umowy na odbiór ścieków z nowobudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną zawarte pomiędzy Gminą, a mieszkańcami. Powyższe czynności będą dokumentowane fakturami VAT, a uzyskane z tego tytułu dochody będą odprowadzane na rachunek budżetu. Gmina będzie wykorzystywać efekty zadania do czynności opodatkowanych podatkiem VAT -umowy cywilnoprawne z mieszkańcami Gminy, jak i na potrzeby własne odprowadzanie ścieków z budynku szkoły będącej własnością Gminy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji, polegającej na budowie kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
20
lip

Istota:
Obowiązek sporządzenia przez Spółkę dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji dokonywanych z podmiotem powiązanym – Gminą, dla których stosuje ceny rynkowe z uwagi na przekroczenie limitu, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 updop.Brak obowiązku uwzględnienia w limicie transakcji, których wartość jest już uregulowana zatwierdzonymi taryfami i uchwałami Rady Gminy.
Fragment:
Główną działalnością Spółki jest zaopatrzenie mieszkańców Gminy w wodę i odprowadzanie ścieków. Gmina poprzez Spółkę wykonuje zadania własne Gminy. W celu realizacji zadań własnych Gmina zawiera ze Spółką umowy na: eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnej i realizację zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na dostawę ciepła do budynków komunalnych, na projektowanie lub/i wykonawstwo sieci wodno-kanalizacyjnej. Pomiędzy Wnioskodawcą i Gminą lub jednostkami objętymi skonsolidowanym bilansem Gminy dochodzi zatem do różnego rodzaju transakcji. Gmina zakupuje od Spółki usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków, której wartość w 2016 r. przekroczyła kwotę 128.022,25 zł brutto, jak również dostawy energii cieplnej do budynków komunalnych znajdujących się na terenie Gminy, której wartość brutto w 2016 r. wynosiła 127.166,54 zł brutto. Gmina zakupuje od Spółki usługę na projektowanie lub/i wykonawstwo sieci wodno-kanalizacyjnej, których wartość w 2016 r. przekroczyła kwotę 79.417,00 zł brutto. Na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy, Gmina w 2016 r. wpłaciła na rzecz Spółki łączną kwotę 31.751,78 zł brutto stanowiącą dopłatę do każdego 1 m 3 ścieków odprowadzonych od odbiorców, dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wynikających z załącznika do Uchwały z dnia 30 grudnia 2014 r.
2017
19
lip

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji.
Fragment:
Gmina ... (dalej: Gmina) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizując zadania własne Gminy, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, a w szczególności w celu poprawy warunków komunikacyjnych, Gmina realizuje zadanie inwestycyjne (operację) pn. „ ... ”. Gmina, na podstawie zawartej w dniu 5 lipca 2016 r. umowy z Samorządem Województwa ... o przyznaniu pomocy Nr ... oraz aneksem Nr 1 do umowy z dnia 18 maja 2017 r. otrzymała pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji, w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Podatek VAT zaliczony jest do kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że Gmina nie może go odzyskać. Efekty realizacji wymienionej operacji nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może odzyskać uiszczony w związku z realizacją operacji „ ... ” podatek od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie może odzyskać uiszczonego w związku z realizacją operacji „ ... ” podatku od towarów i usług (VAT).
2017
19
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Gmina O. (dalej Gmina) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina jest miastem na prawach powiatu, posiada osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina podjęła łączne (scentralizowane) rozliczenia VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi. Oznacza to, że od tej daty jedynym czynnym podatnikiem VAT jest Gmina, a jej rozliczenia VAT obejmować będą wszystkie transakcje sprzedaży i zakupu realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Jednostki te nie przestają jednak istnieć - zmienia się natomiast ich status na gruncie VAT, gdyż przestają one być traktowane jako odrębni od Gminy podatnicy VAT, lecz z punktu widzenia VAT stają się częścią jednego podatnika - tj. Gminy. Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy, do zadań własnych gminy należą m.in. zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.
2017
19
lip

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Gminę na realizację projektu.
Fragment:
Natomiast po 5 letnim okresie trwałości projektu, mieszkańcy w budynkach, na których zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, przejmą prawo własności instalacji, bez konieczności dokonywania przez nich dodatkowych płatności na rzecz Gminy. Po podpisaniu umów z mieszkańcami i po wpłacie zaliczek przez mieszkańców, Gmina jest zobowiązania do wywiązania się z danego projektu bez względu na dofinansowanie UE. Otrzymane przez Gminę ..... dofinansowanie nie jest przeznaczone na dopłaty do ceny instalacji solarnej dla każdego mieszkańca, jest to dofinansowanie ogólne przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu. W przypadku nieotrzymania dofinansowania, wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne zostałyby na tym samym poziomie. Koszty mieszkańca nie zwiększyłyby się. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ilości nieruchomości biorących udział w projekcie. W ramach zawartych umów z mieszkańcami Gmina będzie wnosiła wkład własny. Umowy z firmami dokonującymi montażu kolektorów słonecznych będzie zawierała Gmina ..... Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu wykona na rzecz Gminy montaż i dostawę kolektorów słonecznych. Gmina po 5 latach przekaże je na własność mieszkańcom. Umowa zawarta pomiędzy Gminą a mieszkańcem przewiduje możliwość odstąpienia od umowy, zarówno przez mieszkańców, jak i przez Gminę, w § 7 – „ Rozwiązanie umowy ” o brzmieniu: Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: „ Właściciel ” nie realizuje zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości (budynku mieszkalnego) zawartej pomiędzy tymi samymi stronami.
2017
19
lip

Istota:
Czy Gmina ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z remontem budynku świetlicy wiejskiej ?
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W 2017 roku Gmina planuje remont kapitalny budynku świetlicy wiejskiej w ...., gm. ..... Ponieważ budynek ten wymaga gruntownego remontu, gmina planuje realizację tego zadania z dofinansowaniem środków z pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... W składanym wniosku o dofinansowanie tego zadania podatek od towarów i usług będzie zaliczony do kosztów kwalifikowanych. Realizowane zadanie jest zadaniem własnym gminy, zgodnie art. 7 ust.1 pkt 9, 15, 17, 18 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r, poz.446), gdyż dotyczy obszaru działania gminy w zakresie kultury, utrzymania obiektu gminnego, tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, współpracy z organizacjami społecznymi. Budynek świetlicy po wykonaniu remontu nadal będzie stanowił własność Gminy. W budynku tym po wykonanym remoncie nadal odbywać się będą spotkania mieszkańców sołectwa, zajęcia kulturalne oraz w budynku tym swą siedzibę będzie miało Koło Gospodyń Wiejskich. Ponadto budynek będzie służył jako lokal wyborczy. Korzystanie ze świetlicy będzie nieodpłatne.
2017
19
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Siłownia będzie ogólnodostępna i niekomercyjna, więc będzie służyć do wykonywania zadań własnych gminy o charakterze publicznym, a nie czynności podlegających opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Zrealizowana inwestycja nie będzie miała charakteru komercyjnego, a więc za korzystanie z powstałej infrastruktury nie będą pobierane żadne opłaty. Ponadto siłownia będzie ogólnodostępna, a więc korzystać z niej będzie mogła każda chętna osoba. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Planowana inwestycja będzie realizowana przez Gminę i faktury zakupu dotyczące budowy siłowni będą wystawiane na Gminę. Budynek Zespołu Szkół, w którym siłownia będzie się znajdować jest również własnością Gminy. Według wyżej opisanego zdarzenia przyszłego dotyczącego inwestycji planowanej do realizacji zdaniem Gminy na bazie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości prawnej do odzyskania podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
19
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Gmina zamierza realizować inwestycję pn. ... W ramach zadania przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zostaną wykonane prace związane z uzbrojeniem instalacji c.w.u. W zakresie przebudowy świetlicy wiejskiej Gmina nie będzie podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (art. 15 ust. 6), gdyż Gmina podlega odrębnym przepisom, a po zrealizowaniu inwestycji nie będą zawierane umowy cywilnoprawne, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT. Podczas realizacji inwestycji faktury VAT wystawiane będą na Gminę i opłacane z rachunku bankowego Gminy. Gmina nie odliczy podatku VAT naliczonego z ww. faktur. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy stanowisko Gminy jest prawidłowe, iż powyższe okoliczności nie pozwalają na odliczenie podatku VAT w zakresie przebudowy świetlicy wiejskiej w K. ? Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie przebudowy świetlicy wiejskiej w K. nie posiada prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż powstałe składniki majątkowe tej inwestycji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności w celu uzyskania przychodu.
2017
19
lip

Istota:
Podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej”.
Fragment:
Z uwagi na wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Gmina jest czynnym podatnikiem, zarejestrowanym we właściwym urzędzie skarbowym. W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto Gmina składa jako podatnik stosowne deklaracje rozliczeniowe dla potrzeb podatku od towarów i usług. W najbliższym czasie Gmina zamierza zrealizować operację pn. „ Przebudowa odcinka drogi gminnej ” z udziałem środków PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi poprzez przebudowę odcinka drogi o długości 1,028 km. W wyniku tej operacji powstanie ogólnodostępna publiczna droga gminna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności przebudowanej infrastruktury. Gmina wskazała, że projekt będzie zrealizowany w celu wykonywania nałożonych na Gminę obowiązkowych zadań publicznych (zadań własnych) określonych ustawą o samorządzie gminnym. Projekt będzie zrealizowany w celu wykonywania nałożonych na Gminę obowiązkowych zadań publicznych (zadań własnych) określonych ustawą o samorządzie gminnym.
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie: opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy.
Fragment:
Wydatki inwestycyjne związane z budowa/modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej są/będą dokumentowane wystawianymi przez dostawców/wykonawców na Gminę fakturami VAT, na których to Gmina oznaczona jest jako nabywca przedmiotowych towarów i usług. Przy pomocy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, Gmina za pośrednictwem Zakładu świadczy odpłatne usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przedmiotowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna, co do zasady jest/będzie wykorzystywana do świadczenia odpłatnych usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę na rzecz podmiotów zewnętrznych, tj. do czynności, które zdaniem Gminy podlegają opodatkowaniu VAT. Od momentu dokonania tzw. centralizacji rozliczeń VAT, rozliczenie podatku należnego z tytułu pobieranych opłat dokonywane jest przez Gminę w składanych przez Gminę deklaracjach VAT-7. Przedmiotowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna wykorzystywana jest/będzie przez Gminę także na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy (czynności niepodlegające VAT). Ponadto, woda jest wykorzystywana do celów technologicznych związanych ze świadczonymi przez Zakład usługami (w szczególności woda jest wykorzystywana przez Zakład w procesie uzdatniania wody). W rozpatrywanej sprawie, wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności dotyczą kwestii, czy świadczenie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych stanowi czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku.
2017
19
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Właścicielem budynków Szkoły 1 i 2, które będą przedmiotem termomodernizacji jest Gmina, która, po realizacji projektu zapewni ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem (ich przeznaczenie i wykorzystanie nie zmieni się). Szkoła Podstawowa 1 jest jednostką organizacyjną Gminy i będzie dokonywała rozliczenia podatku VAT wspólnie z Gminą. Szkoła Podstawowa 2 jest prowadzona przez Fundację. Fundacja, zgodnie z zawartą z Gminą umową, przejęła zadanie własne Gminy polegające na prowadzeniu Szkoły Podstawowej 2. Przejęła także do bezpłatnego korzystania budynek wraz z jego wyposażeniem i przynależną działką na zasadach użyczenia. Umowa zawarta między Gminą a Fundacją zabrania jej oddawać w dzierżawę lub użyczenie przedmiotu użyczenia innym osobom. Fundacja ma obowiązek umożliwić nieodpłatne wykorzystanie pomieszczeń szkoły na cele społeczne oraz nie pobiera od rodziców i opiekunów opłat za prowadzenie działalności dydaktycznej. Gmina jest właścicielem nieruchomości. Fundacja jest odrębnym od Gminy podmiotem – podatnikiem VAT. Pałacyk jest obiektem należącym do Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK), będącego instytucją kultury, a właścicielem MOK jest Gmina. MOK jest odrębnym podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku VAT.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie:
- opodatkowania świadczonych przez Gminę usług najmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej;
- prawa do pełnego lub częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową i funkcjonowaniem hali widowiskowo-sportowej;
- metody określenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT
Fragment:
Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki inwestycyjne oraz późniejsze wydatki bieżące będą obejmowały nabycie zarówno towarów jak i usług i będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Gmina zamierza wykorzystywać nową Halę w następujący sposób: część powierzchni, np. kawiarnia, czy określone sale rekreacyjne i sportowe zostanie wynajęta na rzecz zainteresowanych podmiotów zewnętrznych na cele prowadzonej przez nie działalności gospodarczej - m.in. gastronomicznej czy usługowej; określone pomieszczenia (np. cześć sektorów hali głównej) będą wykorzystywane głównie na cele realizacji zadań własnych Gminy, lecz - w określonym zakresie - będą również przedmiotem najmu na rzecz zainteresowanych podmiotów i społeczności lokalnej; pozostała część Obiektu (przykładowo pomieszczenia biurowe czy sala) będzie służyła wyłącznie realizacji zadań własnych Gminy, nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla wypełniania których Gmina została powołana. Tak więc, określone powierzchnie będą przeznaczone przez Gminę w całości na cele najmu, inne będą służyć wyłącznie do celów realizacji zadań własnych Wnioskodawcy, zaś część pomieszczeń będzie wykorzystywana zarówno do celów odpłatnego najmu jak i zadań statutowych Gminy. Szczegółowy wykaz powierzchni przeznaczonych do celów odpłatnego najmu oraz, w przypadku powierzchni wykorzystywanych na więcej niż jeden sposób - dni i/lub godzin, w których będą one miały określone przeznaczenie zostanie ustalony w stosownym regulaminie opracowanym przez Dyrektora OSIR.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanymi projektami pn. „Przebudowa drogi gminnej ...” oraz „Przebudowa drogi ...”
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 446) Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy. Inwestycja nie będzie generowała przychodów, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W tej sytuacji gminie nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków, a tym samym podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym w projekcie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy gmina jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji, a tym samym podatek VAT może zaliczyć do wydatków niekwalifikowanych w projekcie? Zdaniem Wnioskodawcy: Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z realizacją inwestycji, ponieważ inwestycja jest z zakresu zadań własnych Gminy realizując zadanie publiczne. Będąc podatnikiem podatku VAT, w tym zakresie Gmina nie ma prawa do zwrotu podatku VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług) w związku z czym podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym w projektach.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrotu różnicy podatku związanego z inwestycją
Fragment:
Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy targowisk i hal targowych (art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym). Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). Biorąc pod uwagę przywołane regulacje należy wskazać, że zakres aktywności podejmowanych przez Gminę należy oceniać według kryterium celowości, ze szczególnym uwzględnieniem czy ich realizacja ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Zgodnie z tą zasadą każde działanie podejmowane przez Gminę w imieniu własnym na własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu Gminy, a dotyczące nieruchomości stanowiących mienie gminne, należy uznać za działanie publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, które jest wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadanie własne.
2017
15
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku.
Fragment:
Gmina podpisze umowę z wykonawcą, który wykona „ ... ”. Następnie Gmina złoży wniosek o dofinansowanie sporządzonego dokumentu ze środków WFOŚiGW w ... W związku z powyższym faktura za wykonanie zadania pn. „ ... ” zostanie wystawiona na Gminę .... Gmina ... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zadanie będzie finansowane z dotacji z WFOŚiGW oraz ze środków własnych Gminy .... Efekty zrealizowanego zadania będą służyły Wnioskodawcy do celów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT przy zakupie usługi w postaci, „ ... ” naliczonego na fakturze wystawionej przez Wykonawcę powyższego zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT przy zakupie wyżej wskazanej usługi. Warunkiem zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gminie za zakupioną usługę opisaną we wniosku dotyczącą: „ (...)
2017
15
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępniania Klubu Wiejskiego, oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na przebudowę pomieszczeń Klubu Wiejskiego.
Fragment:
Przedmiotowe, nieodpłatne udostępnianie Klubu Wiejskiego będzie służyło przede wszystkim realizacji zadań własnych Gminy (z zakresu kultury). Gmina będzie udostępniała pomieszczenia na potrzeby zebrań kół gospodyń wiejskich, kół zainteresowań, czy organizacji nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych. Są to zdarzenia z zakresu zadań własnych Gminy i tym samym jej działalności. W konsekwencji, z tytułu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń Klubu Wiejskiego, Gmina nie będzie zobowiązana do naliczania VAT. Stanowisko takie było już wielokrotnie potwierdzane przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. W interpretacji indywidualnej z dnia 29 lipca 2016 r., sygn. ILPP1/4512-1-274/16-2/HW. Według Dyrektora „ (...) nieodpłatne świadczenie usług przez Gminę, polegające na udostępnianiu świetlic wiejskich na cele gminne, odbywa się w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością, tj. w ramach zadań własnych Gminy. Tym samym, w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy, bowiem nieodpłatne wykorzystanie odbywa się w związku z wykonywaniem przez Gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność ”. W identycznym stanie faktycznym, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z dnia 9 maja 2012 r., sygn.
2017
14
lip

Istota:
Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy.
Fragment:
Wydatki inwestycyjne związane z budową/przebudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będą dokumentowane wystawianymi przez dostawców/wykonawców na Gminę fakturami VAT, na których to Gmina oznaczona jest jako nabywca przedmiotowych towarów i usług. Przy pomocy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, Gmina za pośrednictwem ZGKiM świadczy odpłatne usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, której budowę planuje Gmina, wykorzystywana będzie w celu świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przedmiotowa infrastruktura co do zasady jest/będzie wykorzystywana do świadczenia odpłatnych usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę, tj. do czynności, które zdaniem Gminy podlegają opodatkowaniu VAT. Od momentu dokonania tzw. centralizacji rozliczeń VAT, rozliczenie podatku należnego z tytułu pobieranych opłat dokonywane jest przez Gminę w składanych przez Gminę deklaracjach VAT-7. Przedmiotowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna wykorzystywana jest/będzie przez Gminę także w celu dostarczania wody oraz do odprowadzania ścieków do własnych jednostek organizacyjnych, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy (czynności niepodlegające VAT). Ponadto, woda jest wykorzystywana do celów technologicznych związanych ze świadczonymi przez Zakład usługami (w szczególności woda jest wykorzystywana przez Zakład w procesie uzdatniania wody).
2017
14
lip

Istota:
Opodatkowanie partycypacji przez jednostki oświatowe gminy i powiatu w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego międzyzakładowej organizacji związkowej ZNP i w kosztach wynagrodzenia osoby prowadzącej PKZP na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami oświatowymi gmin.
Fragment:
(...) Gminy Miejskiej, Gminy Wiejskiej i Powiatu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 31maja 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania partycypacji przez jednostki oświatowe Gminy i Powiatu (...) w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego międzyzakładowej organizacji związkowej ZNP oraz opodatkowania partycypacji w kosztach wynagrodzenia osoby prowadzącej Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową funkcjonującą na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami oświatowymi Gminy Miejskiej, Gminy Wiejskiej i Powiatu. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące stany faktyczne. Stan faktyczny nr 1. Zespół Administracyjny Oświaty w (...) jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej (...) obsługującą jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska (...). Nauczyciel z Gimnazjum nr (...) w (...) pełni funkcję przewodniczącego międzyzakładowej organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Organizacja obejmuje członków ZNP z jednostek oświatowych Gminy Miejskiej (...) i Powiatu (...).
2017
14
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT obowiązkowych wpłat mieszkańców stawką 8% i 23% które wpłyną na rachunek Gminy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, określenia podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych przez Gminę usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami poniesionymi na realizację projektu.
Fragment:
Odbiorcami ostatecznymi (użytkownikami instalacji) będą mieszkańcy Gminy F. Energia wytworzona z montowanych instalacji OZE powinna być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych i gospodarczych użytkowanych przez te gospodarstwa domowe. Termin składania wniosków o dofinansowywanie przez mieszkańców Gminy F upłynął 21 grudnia 2016 roku. Po zakończeniu inwestycji, instalacja o której mowa we wniosku będzie własnością Gminy F przez cały okres trwałości projektu. Po tym terminie, kompletny zestaw określonej instalacji zostanie przekazany użytkownikowi na własność. Nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji udokumentowane będzie za pomocą faktur VAT wystawionych dla Gminy F. Środki z dofinansowania unijnego w wysokości 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych wpłyną na konto Gminy. Realizowana inwestycja jest zadaniem własnym Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446). Dla Gminy F zasadniczym celem realizacji inwestycji jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza (poprawa stanu powietrza), powstającego wskutek podgrzewania przez mieszkańców wody do celów użytkowych, czy ogrzewania domów.
2017
14
lip

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.
Fragment:
Pojęcie wkład własny występuje w umowie pomiędzy Gminą a Instytucją Zarządzającą dofinansowaniem i w ramach tej umowy Gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego, czyli części wydatków kwalifikowanych projektu, które nie będą objęte dofinansowaniem. W tym przypadku odpowiedź na pytanie brzmi: tak, Gmina w ramach realizacji projektu będzie wnosiła wkład własny na realizację projektu. Natomiast, w ramach umów o realizację usługi na rzecz mieszkańca, zawieranych pomiędzy Gminą a mieszkańcem, kategoria wkładu własnego nie występuje. W ramach tej drugiej umowy (pomiędzy mieszkańcem a Gminą), Gmina zobowiązuje się do świadczenia na rzecz mieszkańca kompleksowej usługi termomodernizacyjnej w zamian za wynagrodzenie. Umowy te stanowią, że w zamian za jednorazową odpłatność ze strony mieszkańca na rzecz Gminy, Gmina wykona montaż i podpięcie instalacji na/w budynkach mieszkańców Gminy oraz gruncie poszczególnych nieruchomości, w skład których będą wchodziły Instalacje; udostępni zamontowaną instalację na rzecz mieszkańców a także przeniesie prawa do własności na rzecz mieszkańców po upływie określonego czasu (po okresie trwałości projektu). Gmina w ramach realizacji przedmiotowej umowy zabezpieczy rzeczową i finansową realizację projektu, na którą składa się wyłonienie wykonawcy instalacji oraz nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustalenie harmonogramu montażu instalacji, sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, przeprowadzenie odbiorów końcowych oraz rozliczenie finansowe Projektu.
2017
14
lip

Istota:
Czy dochody otrzymywane przez M-GOPS z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej, odpłatności za wydany duplikat Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o pomocy społecznej kwalifikują do podmiotowego wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czy też korzystają z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w K., zwany dalej M-GOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy K. M-GOPS realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej będące zadaniami własnymi gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań własnych gminy na podstawie art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. należy min.: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie art. 18 ustawy o pomocy społecznej należy min: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłacanie zasiłków celowych związanych z klęską żywiołową, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Ponadto do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podst. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny należy przyznawanie członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „ kartą ”.
2017
14
lip

Istota:
W zakresie odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z przebudową drogi gminnej.
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowaną inwestycją będą wystawiane na Gminę. Nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina realizując projekt będzie realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina w związku z planowaną inwestycją nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycję jak i po jej zakończeniu ponieważ inwestycja jest z zakresu zadań własnych Gminy ustalonych przepisami krajowymi oraz Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
13
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki za zużycie energii elektrycznej.
Fragment:
W związku z centralizacją rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, podatnikiem VAT z tytułu czynności wykonywanych przez jednostki budżetowe Gminy jest wyłącznie Gmina. Z przyczyn organizacyjnych, poszczególne jednostki budżetowe Gminy sporządzają tzw. cząstkowe deklaracje VAT oraz prowadzą cząstkowe rejestry sprzedaży i zakupu, które następnie stanowią podstawę do przygotowania zbiorczej deklaracji VAT-7 składanej przez Gminę do Urzędu Skarbowego. Co do zasady, w cząstkowych rejestrach zakupu prowadzonych przez poszczególne jednostki ujmowane są faktury zakupowe, które - poza danymi Gminy jako nabywcy - zawierają dane danej jednostki jako odbiorcy faktury. Podobnie cząstkowe rejestry sprzedaży jednostek uwzględniają m.in. faktury, które poza wskazaniem Gminy jako sprzedającego, zawierają dane odpowiedniej jednostki jako wystawcy faktury. Tym niemniej, fakt wskazania na fakturach zakupowych danych poszczególnych jednostek budżetowych jako odbiorców nie ma w ocenie Gminy znaczenia z punktu widzenia przysługiwania Gminie prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem, że faktury wskazują Gminę jako nabywcę i istnieje obiektywny związek nabywanych usług z czynnościami opodatkowanymi wykazywanymi w rozliczeniach VAT Gminy. W konsekwencji, nie ma przeciwwskazań, by faktury zakupowe, wskazujące jako odbiorcę Z, ujmowane były w cząstkowych rejestrach zakupu O, pod warunkiem że przedmiotowe faktury zakupowe jako nabywcę wskazują Gminę, a jednocześnie kwoty realizowanej przez O sprzedaży usług wstępu na lodowisko wykazywane są w deklaracjach VAT składanych przez Gminę.
2017
13
lip

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej X”.
Fragment:
Z uwagi na wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Gmina jest czynnym podatnikiem, zarejestrowanym we właściwym urzędzie skarbowym. W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto Gmina składa jako podatnik stosowne deklaracje rozliczeniowe dla potrzeb podatku od towarów i usług. W najbliższym czasie Gmina zamierza zrealizować operację pn.: „ Przebudowa drogi gminnej X ” z udziałem środków PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 2,4 km. W wyniku tej operacji powstanie ogólnodostępna publiczna droga gminna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności przebudowanej infrastruktury. Gmina wskazała, że projekt będzie zrealizowany w celu wykonywania nałożonych na Gminę obowiązkowych zadań publicznych (zadań własnych) określonych ustawą o samorządzie gminnym. Projekt będzie zrealizowany w celu wykonywania nałożonych na Gminę obowiązkowych zadań publicznych (zadań własnych) określonych ustawą o samorządzie gminnym.
2017
12
lip

Istota:
Prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości ... nie będzie wykorzystywana przez Gminę i jej jednostki organizacyjne zarówno do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza. Sieć wodociągowa w miejscowości .... nie będzie wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej. Wybudowana sieć wodociągowa będzie stanowiła własność Gminy. Gmina sieci wodociągowej nie będzie nikomu dzierżawić. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Gminie .... będzie przysługiwało prawo zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu realizacji zadania pn. „ ..... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie .... będzie przysługiwało prawo zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu budowy sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Czynności wykonywane przez Gminę na podstawie umów cywilno-prawnych, za które Wnioskodawca otrzyma płatność od mieszkańców (tj. dofinansowanie kosztów wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków) będą stanowiły odpłatne świadczenie usług czyli czynności podlegające opodatkowaniu VAT. Wydatki poniesione przez Gminę na planowaną inwestycję będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT. Gmina będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku należnego od wpłat mieszkańców wnoszonych przy realizacji inwestycji oraz w przyszłości od wpłat za usługę dzierżawy wybudowanej sieci wodociągowej.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją Inwestycji pomocne:
Fragment:
Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę służy do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy. Gmina w ramach przetargu wyłoni wykonawcę i podpisze z nim umowę. Wszystkie wydatki w ramach ww. inwestycji dokumentowane zostaną fakturami VAT wystawianymi na Gminę. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego indywidualnie będzie ponosić koszty w związku z realizacją ww. zadań. Otrzymane dofinansowanie nie będzie przeznaczone na dopłaty do ceny instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla każdego mieszkańca, a będzie to dofinansowanie ogólne przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację montażu kolektorów słonecznych oraz montażu kotłów na biomasę? Zdaniem Wnioskodawcy Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i wydatki ponoszone na inwestycje są powiązane z działalnością opodatkowaną Gminy, dlatego też będzie miała możliwość do pełnego odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki związane z montażem kolektorów słonecznych i pieców na biomasę.
2017
12
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gmina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.