Geodezja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to geodezja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
25
wrz

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania czynności udostępniania dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fragment:

W ramach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Geodezji Urzędu Miejskiego - świadczy usługi udostępniania dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Za powyższe czynności pobiera wyłącznie opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Czynności te dokumentuje fakturą VAT i traktuje jako czynności zwolnione na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy postępuje prawidłowo. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług...

2011
1
kwi

Istota:

Czy koszt geodezyjny podziału działki, związany z przeniesieniem własności gruntu z majątku małżonków na rzecz wspólników spółki cywilnej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Konstrukcja kosztów wynikająca z w/wym przepisu oparta jest na klauzuli generalnej, a mianowicie aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, to między nim, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo - skutkowy tego typu, iż jego poniesienia ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. Zgodnie z art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Geodezyjny podział gruntu, w tym m.in. na przedmiotową działkę, nie był związany bezpośrednio z nabyciem części gruntu przez wspólników i został dokonany przed wystąpieniem małżonków z roszczeniem o nabycie działki. Zdaniem tut. organu podatkowego koszty tego podziału dotyczyły małżonków jako osób fizycznych, występujących z roszczeniem, a nie wspólników spółki cywilnej, w związku z tym nie mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki.

2011
1
mar

Istota:

Czy geodeta będący jednocześnie biegłym sądowym, który wykonuje ekspertyzy na zlecenie sądu jest zobowiązany do płacenia podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 14 z 2000 r, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonywanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonywanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.Z treści złożonego zapytania wynika, że nie jest Pan pracownikiem sądu i zadania wykonuje na jego zlecenie. Dla rozstrzygnięcia zagadnienia będącego przedmiotem zapytania podstawowe znaczenie ma więc spełnienie wymogów, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT. W związku z powyższym w przypadku jeżeli wykonujący czynności jest związany ze zlecającym prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym co do:u warunków wykonania czynności przez zleceniobiorcę,u warunków i zasad wynagradzania zleceniobiorcy przez zleceniodawcę,u zakresu odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności,ustawodawca uznaje te czynności za wyłączone z zakresu wykonanej samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 2, wykluczając w ten sposób świadczące te usługi osoby z kręgu podatników VAT, a ich czynności z opodatkowania tym podatkiem. Tak więc nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako niespełniające kryteriów samodzielnej działalności gospodarczej, jedynie te czynności określone w art. 13 pkt 2 - 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które realizowane są w oparciu o stosunek prawny zawierający postanowienia swoiste dla umowy o pracę - w szczególności w zakresie przejęcia przez zlecającego w ramach świadczonej usługi w stosunku do osób trzecich.

2011
1
mar

Istota:

Czy po dniu 01.05.2004 r. uległ zmianie VAT na usługi geodezyjne wykonywane dla budownictwa mieszkaniowego?

Fragment:

(...) Wykonywane przez Podatnika usługi mieszczą się, jak przedstawiono we wniosku,w grupowaniu PKWiU 74.20.7 "usługi naukowe i techniczne doradztwa związanegoz problematyką inżynierską". W ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, usługi naukowo - techniczne nie zostały wymienione jako czynności opodatkowane obniżoną stawką VAT wynoszącą 7%. Również rozporządzenie wykonawcze do w/w ustawy nie obniżyło stawki na te usługi. Art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarówi usług, na który we wniosku powołuje się Podatnik nie ma zastosowania w przypadku świadczonych przez niego usług, bowiem obniżona stawka podatku w wysokości 7% właściwa jest wyłącznie w odniesieniu do usług robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 45 "Roboty budowlane". W związku z powyższym należy uznać, że od dnia 1 maja 2004r. stawka podatku VAT na usługi wykonywane przez Podatnika wynosi 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest wysokość stawki VAT na usługi geodezyjne związane z budową infrastruktury mieszkoniowej?

Fragment:

Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W/w przepis ma zastosowanie wyłącznie do robót budowlano-montażowych, oraz remontów i robót konserwacyjnych, do których to robót nie można zaliczyć usług geodezyjnych zatem bez względu na charakter budownictwa z jakim są związane usługi te opodatkowane są obecnie stawką podstawową VAT tj. 22%. Stanowisko podatnika przedstawione w piśmie z dnia 12.05.2004 r. uznać należy zatem za niesłuszne pod względem prawnym.

2011
1
sty

Istota:

Czy świadczone usługi polegające na obsłudze Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej PZGiK), w myśl Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podlegają naliczaniu podatku "VAT" ?

Fragment:

Z treści przedmiotowego pisma wynika, że Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi wystąpił w dniu 29.08.2003 r. z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, w celu określenia grupowania wykonywanych przez siebie czynności. Wniosek o przypisanie właściwego symbolu PKWiU dla świadczonych usług oraz odpowiedź Urzędu Statystycznego Podatnik przedstawił w dniu 10.02.2004 r. na wezwanie tut. Organu podatkowego z dnia 30.01.2004 r. Urząd Statystyczny - w odpowiedzi na w/w wniosek Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi w piśmie z dnia 16.10.2003 r. OISK-5672/KU-317/10-6583/03, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 ze zm.), w oparciu o przedstawiony opis- wyraził opinię, iż usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi w zakresie obsługi PZGiK, np. udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego, wykonywanie wypisów z rejestru gruntów, uzgadnianie usytuowania projektowania sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż kopii map prawnych, lokalizacyjnych i ewidencyjnych, przyjmowanie zgłoszeń wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych przed przystąpieniem do ich wykonania mieszczą się w grupowaniu PKWiU 75.14.12-00.00 – „Usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne z wyjątkiem spraw personalnych”.

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi geodezyjne związane z budownictwem mieszkaniowym w świetle obowiązujących przepisów?

Fragment:

(...) oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Od 01 maja 2004r. - w związku z nieuwzględnieniem w załączniku nr 3 do ustawy PKWiU 74.20.7 - stawka 7% na wyżej wymienione usługi przestała obowiązywać. Usługi te nie są również wymienione w żadnym z innych przepisów uprawniających do stosowania obniżonej stawki VAT. Obecnie stawką właściwą jest stawka podstawowa – 22%.

2011
1
sty

Istota:

Czy opłaty pobierane za czynnosci organów administracji związane z realizacją zadań wymienionych w art. 40 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.14.12 z wyłączeniem umów cywilnoprawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. W związku z wykonywaniem powyższych czynności urząd obsługujący starostę powiatowego nie będzie uznawany za podatnika podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535/. Wyjątek stanowią czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Czynności polegające na odpłatnym sporządzaniu kopii nalezy uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., które podlegają opodatkowaniu stawką 22% zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy.