Geodezja | Interpretacje podatkowe

Geodezja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to geodezja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności udostępniania dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Fragment:
W ramach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Geodezji Urzędu Miejskiego - świadczy usługi udostępniania dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Za powyższe czynności pobiera wyłącznie opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Czynności te dokumentuje fakturą VAT i traktuje jako czynności zwolnione na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy postępuje prawidłowo. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług...
2013
25
wrz

Istota:
Czy koszt geodezyjny podziału działki, związany z przeniesieniem własności gruntu z majątku małżonków na rzecz wspólników spółki cywilnej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Konstrukcja kosztów wynikająca z w/wym przepisu oparta jest na klauzuli generalnej, a mianowicie aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, to między nim, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo - skutkowy tego typu, iż jego poniesienia ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. Zgodnie z art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Geodezyjny podział gruntu, w tym m.in. na przedmiotową działkę, nie był związany bezpośrednio z nabyciem części gruntu przez wspólników i został dokonany przed wystąpieniem małżonków z roszczeniem o nabycie działki. Zdaniem tut. organu podatkowego koszty tego podziału dotyczyły małżonków jako osób fizycznych, występujących z roszczeniem, a nie wspólników spółki cywilnej, w związku z tym nie mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki.
2011
1
kwi

Istota:
Czy geodeta będący jednocześnie biegłym sądowym, który wykonuje ekspertyzy na zlecenie sądu jest zobowiązany do płacenia podatku od towarów i usług?
Fragment:
Nr 14 z 2000 r, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonywanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonywanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.Z treści złożonego zapytania wynika, że nie jest Pan pracownikiem sądu i zadania wykonuje na jego zlecenie. Dla rozstrzygnięcia zagadnienia będącego przedmiotem zapytania podstawowe znaczenie ma więc spełnienie wymogów, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT. W związku z powyższym w przypadku jeżeli wykonujący czynności jest związany ze zlecającym prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym co do:u warunków wykonania czynności przez zleceniobiorcę,u warunków i zasad wynagradzania zleceniobiorcy przez zleceniodawcę,u zakresu odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności,ustawodawca uznaje te czynności za wyłączone z zakresu wykonanej samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 2, wykluczając w ten sposób świadczące te usługi osoby z kręgu podatników VAT, a ich czynności z opodatkowania tym podatkiem. Tak więc nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako niespełniające kryteriów samodzielnej działalności gospodarczej, jedynie te czynności określone w art. 13 pkt 2 - 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które realizowane są w oparciu o stosunek prawny zawierający postanowienia swoiste dla umowy o pracę - w szczególności w zakresie przejęcia przez zlecającego w ramach świadczonej usługi w stosunku do osób trzecich.
2011
1
mar

Istota:
Czy po dniu 01.05.2004 r. uległ zmianie VAT na usługi geodezyjne wykonywane dla budownictwa mieszkaniowego?
Fragment:
(...) Wykonywane przez Podatnika usługi mieszczą się, jak przedstawiono we wniosku,w grupowaniu PKWiU 74.20.7 "usługi naukowe i techniczne doradztwa związanegoz problematyką inżynierską". W ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, usługi naukowo - techniczne nie zostały wymienione jako czynności opodatkowane obniżoną stawką VAT wynoszącą 7%. Również rozporządzenie wykonawcze do w/w ustawy nie obniżyło stawki na te usługi. Art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarówi usług, na który we wniosku powołuje się Podatnik nie ma zastosowania w przypadku świadczonych przez niego usług, bowiem obniżona stawka podatku w wysokości 7% właściwa jest wyłącznie w odniesieniu do usług robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 45 "Roboty budowlane". W związku z powyższym należy uznać, że od dnia 1 maja 2004r. stawka podatku VAT na usługi wykonywane przez Podatnika wynosi 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.
2011
1
mar

Istota:
Jaka jest wysokość stawki VAT na usługi geodezyjne związane z budową infrastruktury mieszkoniowej?
Fragment:
Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W/w przepis ma zastosowanie wyłącznie do robót budowlano-montażowych, oraz remontów i robót konserwacyjnych, do których to robót nie można zaliczyć usług geodezyjnych zatem bez względu na charakter budownictwa z jakim są związane usługi te opodatkowane są obecnie stawką podstawową VAT tj. 22%. Stanowisko podatnika przedstawione w piśmie z dnia 12.05.2004 r. uznać należy zatem za niesłuszne pod względem prawnym.
2011
1
lut

Istota:
Czy świadczone usługi polegające na obsłudze Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej PZGiK), w myśl Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podlegają naliczaniu podatku "VAT" ?
Fragment:
Z treści przedmiotowego pisma wynika, że Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi wystąpił w dniu 29.08.2003 r. z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, w celu określenia grupowania wykonywanych przez siebie czynności. Wniosek o przypisanie właściwego symbolu PKWiU dla świadczonych usług oraz odpowiedź Urzędu Statystycznego Podatnik przedstawił w dniu 10.02.2004 r. na wezwanie tut. Organu podatkowego z dnia 30.01.2004 r. Urząd Statystyczny - w odpowiedzi na w/w wniosek Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi w piśmie z dnia 16.10.2003 r. OISK-5672/KU-317/10-6583/03, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 ze zm.), w oparciu o przedstawiony opis- wyraził opinię, iż usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi w zakresie obsługi PZGiK, np. udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego, wykonywanie wypisów z rejestru gruntów, uzgadnianie usytuowania projektowania sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż kopii map prawnych, lokalizacyjnych i ewidencyjnych, przyjmowanie zgłoszeń wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych przed przystąpieniem do ich wykonania mieszczą się w grupowaniu PKWiU 75.14.12-00.00 – „Usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne z wyjątkiem spraw personalnych”.
2011
1
sty

Istota:
Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi geodezyjne związane z budownictwem mieszkaniowym w świetle obowiązujących przepisów?
Fragment:
(...) oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Od 01 maja 2004r. - w związku z nieuwzględnieniem w załączniku nr 3 do ustawy PKWiU 74.20.7 - stawka 7% na wyżej wymienione usługi przestała obowiązywać. Usługi te nie są również wymienione w żadnym z innych przepisów uprawniających do stosowania obniżonej stawki VAT. Obecnie stawką właściwą jest stawka podstawowa – 22%.
2011
1
sty

Istota:
Czy opłaty pobierane za czynnosci organów administracji związane z realizacją zadań wymienionych w art. 40 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.14.12 z wyłączeniem umów cywilnoprawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. W związku z wykonywaniem powyższych czynności urząd obsługujący starostę powiatowego nie będzie uznawany za podatnika podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535/. Wyjątek stanowią czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Czynności polegające na odpłatnym sporządzaniu kopii nalezy uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., które podlegają opodatkowaniu stawką 22% zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Geodezja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.