Gazociąg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gazociąg. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
9
lis

Istota:

Odszkodowanie za szkody powstałe w gospodarstwie rolnym w wyniku prowadzenia na tym gruncie budowy gazociągu

Fragment:

Przedsiębiorstwu Gazowniczemu ww. nieruchomość w celu umieszczenia w niej gazociągu oraz wyrażają zgodę na prowadzenie w przyszłości przez Przedsiębiorstwo Gazownicze na tej nieruchomości prac eksploatacyjnych oraz prac związanych z bieżącą konserwacją wspomnianego gazociągu. Wnioskodawczyni i jej mąż służebność tą ustanowili nieodpłatnie. W 2013 r. Wnioskodawczyni i jej mężowi wypłacono uzgodnioną kwotę odszkodowania, a następnie otrzymali oni wystawione przez Przedsiębiorstwo Gazownicze informacje PIT-8C, w których określono w pozycji 34, że kwota siedmiu tysięcy siedemset pięćdziesięciu złotych została wypłacona tytułem: "odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku prowadzenia na tych gruntach inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej". Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.

2012
3
sie

Istota:

Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest odszkodowanie za szkody w gruncie rolnym w wyniku prowadzenia na nim prac budowlanych przy budowie gazociągu?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 6 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania z tytułu szkód w gruncie rolnym powstałych w związku z budową gazociągu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 31 maja 2012 r. (data wpływu 4 czerwca 2012 r.). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jest Pani rolnikiem i wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne oraz opłaca składki KRUS. W dniu 15 września 2010 r. podpisała Pani umowę z Sp. z o.o. na budowę oraz przebieg gazociągu przez teren Pani nieruchomości rolnej. Tego samego dnia podpisany został akt notarialny dotyczący ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie niezbędnym do przesyłania gazu, wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na sieci gazowej, swobodnym dostępie służb gazowniczych, w tym przejazdu i przechodu w celu usunięcia awarii, wykonywania prac konserwacyjnych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i remontowych sieci gazowej. W § 5 umowy, spółka gazownicza zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie za powstałe szkody w wyniku budowy gazociągu. Podstawę naliczenia odszkodowania stanowią straty w zasiewach, uprawach, zbiorach oraz za kilkuletni okres rekultywacji terenu. W 2011 r. od spółki gazownictwa otrzymała Pani odszkodowanie za szkody powstałe wyniku budowy gazociągu oraz otrzymał informację o wypłaconych przychodach innych źródeł PIT-8C.

2012
3
sie

Istota:

Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest odszkodowanie za szkody w gruncie rolnym w wyniku prowadzenia na nim prac budowlanych przy budowie gazociągu?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 6 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania z tytułu szkód w gruncie rolnym powstałych w związku z budową gazociągu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 31 maja 2012 r. (data wpływu 4 czerwca 2012 r.). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jest Pan rolnikiem i wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne oraz opłaca składki KRUS. W dniu 15 września 2010 r. podpisał Pan umowę z Sp. z o.o. na budowę oraz przebieg gazociągu przez teren Pana nieruchomości rolnej. Tego samego dnia podpisany został akt notarialny dotyczący ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie niezbędnym do przesyłania gazu, wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na sieci gazowej, swobodnym dostępie służb gazowniczych, w tym przejazdu i przechodu w celu usunięcia awarii, wykonywania prac konserwacyjnych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i remontowych sieci gazowej. W § 5 umowy, spółka gazownicza zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie za powstałe szkody w wyniku budowy gazociągu. Podstawę naliczenia odszkodowania stanowią straty w zasiewach, uprawach, zbiorach oraz za kilkuletni okres rekultywacji terenu. W 2011 r. od spółki gazownictwa otrzymał Pan odszkodowanie za szkody powstałe wyniku budowy gazociągu oraz otrzymał informację o wypłaconych przychodach innych źródeł PIT-8C.

2011
1
lip

Istota:

Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawczynię z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach rolnych będących własnością Wnioskodawczyni w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury technicznej w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Umowa ta określała warunki udostępnienia będących Państwa własnością gruntów rolnych pod budowę i eksploatację gazociągu wysokiego ciśnienia relacji P.–K.–K. Umowa przewidywała m.in. ustanowienie służebności gruntowej na Państwa działce gruntu, polegającej na prawie przeprowadzenia gazociągu oraz jego eksploatowania oraz wypłacie na Państwa rzecz odszkodowania z tego tytułu. W celu realizacji powyższych ustaleń w dniu 15 listopada 2008 r. pomiędzy ww. stronami zawarta została notarialna umowa, która polegała na przyjęciu oferty sformułowanej przez spółkę w akcie notarialnym z dnia 13 listopada 2008 r. Na podstawie tych dwóch aktów ustanowiona została na rzecz Spółki służebność przesyłu o treści tożsamej, jak określona umową z dnia 28 listopada 2007r. służebność gruntowa. Za jej ustanowienie Spółka zobowiązała się do zapłaty stosownego wynagrodzenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawczynię z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach rolnych będących własnością Wnioskodawczyni w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury technicznej w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych...

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu odszkodowanie wypłacone rolnikowi za wybudowanie i pozostawienie gazociągu na gruntach rolnych?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i załączonych dokumentów wynika, że otrzymała Pani informację o niektórych przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) za 2006r. wystawioną przez "X" s.j. z której wynika kwota 5.000 zł wypłacona jako „odszkodowanie za wbudowanie i pozostawienie na działce nr ... gazociągu średniego ciśnienia”. Z dołączonego do wniosku aktu własności ziemi i wypisu z rejestru gruntów wynika, że wspomniana działka jest przeznaczona do użytkowania rolniczego i jest Pani jej właścicielem. Ponadto oświadczyła Pani, że w momencie budowy gazociągu na działce znajdowały się uprawy rolne. W złożonym wniosku pyta Pani czy w/w kwota podlega opodatkowaniu stojąc na stanowisku że jest ona zwolniona od podatku, ponieważ stanowi odszkodowanie i mieści się w katalogu zwolnień od podatku. Wypełniając dyspozycję art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm) w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia, stanowisko zawarte we wniosku uznaję za prawidłowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie - w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu odzkodowanie wypłacone rolnikowi za wybudowanie i pozostawienie gazociągu na gruntach rolnych?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i załączonych dokumentów wynika, że otrzymała Pani informację o niektórych przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) za 2006r. wystawioną przez "X" s.j. z siedzibą w Opolu, z której wynika kwota 9.500 zł wypłacona jako „zadośćuczynienie za szkody z tytułu przejścia gazociągu z rur PE przez posesję na działce nr ...”. Z dołączonego do wniosku aktu notarialnego wynika, że wspomniana działka jest przeznaczona do użytkowania rolniczego i jest Pani jej właścicielem. Ponadto oświadczyła Pani, że w momencie budowy gazociągu na działce znajdowały się uprawy rolne. W złożonym wniosku pyta Pani czy w/w kwota podlega opodatkowaniu stojąc na stanowisku że jest ona zwolniona od podatku, ponieważ stanowi odszkodowanie i mieści się w katalogu zwolnień od podatku. Wypełniając dyspozycję art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm) w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia, stanowisko zawarte we wniosku uznaję za prawidłowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie - w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w związku z przeprowadzoną modernizacją sieci gazowej.

Fragment:

Podstawą opodatkowania budowli znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorcy zgodnie z art.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) jest wartość budowli. Dla budowli, które są amortyzowane, będzie to wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Jeżeli środek trwały (np. budowla) ulegnie ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, jego wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na jego ulepszenie. Ponieważ podstawą opodatkowania budowli amortyzowanej jest jej wartość, według której oblicza się amortyzację na dany rok podatkowy, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, jest ona właściwa dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości do końca tego roku. Oznacza to, że nowa wartość budowli wynikająca z jej ulepszenia musi być uwzględniona przy obliczaniu podatku od nieruchomości, ale na nowy rok podatkowy tj. 2007.Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy niezmienionym sposobie wykorzystywania gazociągów, zmiana opodatkowania przedmiotowych budowli skutkuje z dniem 1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono ich modernizację, czy od następnego miesiąca?

Fragment:

Według wnioskodawcy przy niezmienionym sposobie wykorzystywania gazociągów, zmiana opodatkowania powyższych budowli skutkuje z dniem l stycznia następującego po roku, w którym zakończono ich modernizację, nie zaś od następnego miesiąca. Prezydent Miasta Wejherowa po rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zważył co następuje: Podatkiem od nieruchomości opodatkowane są budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych). Podstawą opodatkowania budowli lub ich części zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę do obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 3 tejże ustawy jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, powstał w ciągu roku podatkowego - podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego.