Gazociąg | Interpretacje podatkowe

Gazociąg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gazociąg. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odszkodowanie za szkody powstałe w gospodarstwie rolnym w wyniku prowadzenia na tym gruncie budowy gazociągu
Fragment:
Przedsiębiorstwu Gazowniczemu ww. nieruchomość w celu umieszczenia w niej gazociągu oraz wyrażają zgodę na prowadzenie w przyszłości przez Przedsiębiorstwo Gazownicze na tej nieruchomości prac eksploatacyjnych oraz prac związanych z bieżącą konserwacją wspomnianego gazociągu. Wnioskodawczyni i jej mąż służebność tą ustanowili nieodpłatnie. W 2013 r. Wnioskodawczyni i jej mężowi wypłacono uzgodnioną kwotę odszkodowania, a następnie otrzymali oni wystawione przez Przedsiębiorstwo Gazownicze informacje PIT-8C, w których określono w pozycji 34, że kwota siedmiu tysięcy siedemset pięćdziesięciu złotych została wypłacona tytułem: "odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku prowadzenia na tych gruntach inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej". Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
2014
9
lis

Istota:
Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest odszkodowanie za szkody w gruncie rolnym w wyniku prowadzenia na nim prac budowlanych przy budowie gazociągu?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania z tytułu szkód w gruncie rolnym powstałych w związku z budową gazociągu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 31 maja 2012 r. (data wpływu 4 czerwca 2012 r.). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jest Pani rolnikiem i wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne oraz opłaca składki KRUS. W dniu 15 września 2010 r. podpisała Pani umowę z Sp. z o.o. na budowę oraz przebieg gazociągu przez teren Pani nieruchomości rolnej. Tego samego dnia podpisany został akt notarialny dotyczący ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie niezbędnym do przesyłania gazu, wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na sieci gazowej, swobodnym dostępie służb gazowniczych, w tym przejazdu i przechodu w celu usunięcia awarii, wykonywania prac konserwacyjnych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i remontowych sieci gazowej. W § 5 umowy, spółka gazownicza zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie za powstałe szkody w wyniku budowy gazociągu. Podstawę naliczenia odszkodowania stanowią straty w zasiewach, uprawach, zbiorach oraz za kilkuletni okres rekultywacji terenu. W 2011 r. od spółki gazownictwa otrzymała Pani odszkodowanie za szkody powstałe wyniku budowy gazociągu oraz otrzymał informację o wypłaconych przychodach innych źródeł PIT-8C.
2012
3
sie

Istota:
Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest odszkodowanie za szkody w gruncie rolnym w wyniku prowadzenia na nim prac budowlanych przy budowie gazociągu?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania z tytułu szkód w gruncie rolnym powstałych w związku z budową gazociągu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 31 maja 2012 r. (data wpływu 4 czerwca 2012 r.). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jest Pan rolnikiem i wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne oraz opłaca składki KRUS. W dniu 15 września 2010 r. podpisał Pan umowę z Sp. z o.o. na budowę oraz przebieg gazociągu przez teren Pana nieruchomości rolnej. Tego samego dnia podpisany został akt notarialny dotyczący ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie niezbędnym do przesyłania gazu, wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na sieci gazowej, swobodnym dostępie służb gazowniczych, w tym przejazdu i przechodu w celu usunięcia awarii, wykonywania prac konserwacyjnych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i remontowych sieci gazowej. W § 5 umowy, spółka gazownicza zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie za powstałe szkody w wyniku budowy gazociągu. Podstawę naliczenia odszkodowania stanowią straty w zasiewach, uprawach, zbiorach oraz za kilkuletni okres rekultywacji terenu. W 2011 r. od spółki gazownictwa otrzymał Pan odszkodowanie za szkody powstałe wyniku budowy gazociągu oraz otrzymał informację o wypłaconych przychodach innych źródeł PIT-8C.
2012
3
sie

Istota:
Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawczynię z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach rolnych będących własnością Wnioskodawczyni w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury technicznej w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Umowa ta określała warunki udostępnienia będących Państwa własnością gruntów rolnych pod budowę i eksploatację gazociągu wysokiego ciśnienia relacji P.–K.–K. Umowa przewidywała m.in. ustanowienie służebności gruntowej na Państwa działce gruntu, polegającej na prawie przeprowadzenia gazociągu oraz jego eksploatowania oraz wypłacie na Państwa rzecz odszkodowania z tego tytułu. W celu realizacji powyższych ustaleń w dniu 15 listopada 2008 r. pomiędzy ww. stronami zawarta została notarialna umowa, która polegała na przyjęciu oferty sformułowanej przez spółkę w akcie notarialnym z dnia 13 listopada 2008 r. Na podstawie tych dwóch aktów ustanowiona została na rzecz Spółki służebność przesyłu o treści tożsamej, jak określona umową z dnia 28 listopada 2007r. służebność gruntowa. Za jej ustanowienie Spółka zobowiązała się do zapłaty stosownego wynagrodzenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawczynię z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach rolnych będących własnością Wnioskodawczyni w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury technicznej w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych...
2011
1
lip

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu odszkodowanie wypłacone rolnikowi za wybudowanie i pozostawienie gazociągu na gruntach rolnych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i załączonych dokumentów wynika, że otrzymała Pani informację o niektórych przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) za 2006r. wystawioną przez "X" s.j. z której wynika kwota 5.000 zł wypłacona jako „odszkodowanie za wbudowanie i pozostawienie na działce nr ... gazociągu średniego ciśnienia”. Z dołączonego do wniosku aktu własności ziemi i wypisu z rejestru gruntów wynika, że wspomniana działka jest przeznaczona do użytkowania rolniczego i jest Pani jej właścicielem. Ponadto oświadczyła Pani, że w momencie budowy gazociągu na działce znajdowały się uprawy rolne. W złożonym wniosku pyta Pani czy w/w kwota podlega opodatkowaniu stojąc na stanowisku że jest ona zwolniona od podatku, ponieważ stanowi odszkodowanie i mieści się w katalogu zwolnień od podatku. Wypełniając dyspozycję art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm) w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia, stanowisko zawarte we wniosku uznaję za prawidłowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie - w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
2011
1
maj

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu odzkodowanie wypłacone rolnikowi za wybudowanie i pozostawienie gazociągu na gruntach rolnych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i załączonych dokumentów wynika, że otrzymała Pani informację o niektórych przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) za 2006r. wystawioną przez "X" s.j. z siedzibą w Opolu, z której wynika kwota 9.500 zł wypłacona jako „zadośćuczynienie za szkody z tytułu przejścia gazociągu z rur PE przez posesję na działce nr ...”. Z dołączonego do wniosku aktu notarialnego wynika, że wspomniana działka jest przeznaczona do użytkowania rolniczego i jest Pani jej właścicielem. Ponadto oświadczyła Pani, że w momencie budowy gazociągu na działce znajdowały się uprawy rolne. W złożonym wniosku pyta Pani czy w/w kwota podlega opodatkowaniu stojąc na stanowisku że jest ona zwolniona od podatku, ponieważ stanowi odszkodowanie i mieści się w katalogu zwolnień od podatku. Wypełniając dyspozycję art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm) w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia, stanowisko zawarte we wniosku uznaję za prawidłowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie - w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
2011
1
maj

Istota:
- dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w związku z przeprowadzoną modernizacją sieci gazowej.
Fragment:
Podstawą opodatkowania budowli znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorcy zgodnie z art.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) jest wartość budowli. Dla budowli, które są amortyzowane, będzie to wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Jeżeli środek trwały (np. budowla) ulegnie ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, jego wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na jego ulepszenie. Ponieważ podstawą opodatkowania budowli amortyzowanej jest jej wartość, według której oblicza się amortyzację na dany rok podatkowy, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, jest ona właściwa dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości do końca tego roku. Oznacza to, że nowa wartość budowli wynikająca z jej ulepszenia musi być uwzględniona przy obliczaniu podatku od nieruchomości, ale na nowy rok podatkowy tj. 2007.Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni
2011
1
kwi

Istota:
Czy przy niezmienionym sposobie wykorzystywania gazociągów, zmiana opodatkowania przedmiotowych budowli skutkuje z dniem 1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono ich modernizację, czy od następnego miesiąca?
Fragment:
Według wnioskodawcy przy niezmienionym sposobie wykorzystywania gazociągów, zmiana opodatkowania powyższych budowli skutkuje z dniem l stycznia następującego po roku, w którym zakończono ich modernizację, nie zaś od następnego miesiąca. Prezydent Miasta Wejherowa po rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zważył co następuje: Podatkiem od nieruchomości opodatkowane są budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych). Podstawą opodatkowania budowli lub ich części zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę do obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 3 tejże ustawy jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, powstał w ciągu roku podatkowego - podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gazociąg
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.