ITPP3/4513-18/15/JK | Interpretacja indywidualna

Spółka w opisanym stanie faktycznym spełnia warunki uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.
ITPP3/4513-18/15/JKinterpretacja indywidualna
  1. gaz
  2. wyroby akcyzowe
  3. zwolnienie
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja frytek gastronomicznych i innych produktów ziemniaczanych. W ramach tej działalności Spółka nabywa oraz wykorzystuje znaczące ilości gazu ziemnego (CN 2711 21 00) od zewnętrznego dostawcy. Zużywany przez Spółkę gaz w zdecydowanej większości wykorzystywany jest do celów opałowych w procesie produkcji. Nieznaczna część gazu jest używana przez Spółkę do celów grzewczych, tj. ogrzania hal produkcyjnych i pomieszczeń administracyjnych.

Wnioskodawca na podstawie definicji zakładu energochłonnego dokonał obliczenia udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej za 2014 r. Spółka ograniczyła „udział zakupu wyrobów gazowych” wyłącznie do ceny paliwa gazowego (bez abonamentu, opłat itp.) oraz bez VAT. Natomiast jako „wartość produkcji sprzedanej” Spółka przyjęła wartość produkcji sprzedanej w bieżących cenach bazowych, tj. przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez VAT), również tych które nie mają bezpośredniego związku z użyciem wyrobów energetycznych (gazu). Do wyliczenia kwoty przychodów ze sprzedaży Spółka przyjęła m.in.: przychody z tytułu sprzedaży usług produkcji, sprzedaży produktów ubocznych, dzierżawy powierzchni, sprzedaży opakowań. Bazując na powyższych danych Wnioskodawca dokonał wyliczeń, z których wynika, że procentowy udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w skali 2014 r. przekroczył 5%.

Troska o środowisko jest jednym z wyznaczników funkcjonowania Wnioskodawcy i z tego względu Spółka podejmuje liczne działania mające na celu produkcję wyrobów w sposób przyjazny dla środowiska oraz promuje przedsięwzięcia proekologiczne. Jako przykład takich działań można wskazać m.in. posiadanie własnej oczyszczalni ścieków, w której Spółka wprowadziła nowoczesną instalację beztlenową, uruchomienie instalacji odzysku ciepła pozwalającej na redukcję rocznego zużycia gazu o ok. 9%, jak również w Spółce wdrożono System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie PN-EN ISO 14001:2004, którym objęty jest cały zakład produkcyjny. Spółka wskazuje również, iż jest uczestnikiem systemu zielonych certyfikatów.

W ocenie Wnioskodawcy, aby możliwe było uznanie, iż w Spółce funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego konieczne było podjęcie przez Spółkę szeregu stricte określonych działań, które Wnioskodawca wskazuje poniżej.

W pierwszej kolejności jest to określenie polityki środowiskowej danej organizacji, która to polityka powinna spełniać wskazane w normie wymagania (być odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów na środowisko działań danej organizacji, jej wyrobów i usług, zawierać zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom, zobowiązanie do spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązuje i które dotyczą jej aspektów środowiskowych, stanowić ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych itp.).

Po drugie, zgodnie z PN-EN ISO 14001:2004 dana organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedury identyfikowania aspektów środowiskowych - związanych z jej działaniami, wyrobami i usługami w ramach określonego zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz określenia tych aspektów środowiskowych, które mają znaczący wpływ na środowisko. Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać udokumentowane cele i zadania środowiskowe dla odpowiednich służb oraz na odpowiednich szczeblach organizacji.

Po trzecie, kierownictwo danej organizacji odpowiedzialne jest za wdrożenie takiego systemu, co wiąże się m.in. z zapewnieniem zasobów ludzkich, infrastruktury organizacyjnej, technologii i zasobów finansowych. Kierownictwo organizacji powinno m.in. wyznaczyć swojego specjalnego przedstawiciela, do zakresu kompetencji którego należeć będzie zapewnienie, że System Zarządzania Środowiskowego jest ustanowiony, wdrożony i utrzymywany zgodnie z wymaganiami tej normy. Dalsze obszary wdrożeniowe obejmują ustanowienie wewnętrznej komunikacji, wymogi pod adresem dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego, nadzór nad dokumentami, sterowanie operacyjne oraz gotowość i reagowanie na awarie.

Po czwarte norma wymaga, aby ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedury w celu monitorowania i wykonywania pomiarów kluczowych charakterystyk operacji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko.

Po piąte wreszcie, w świetle normy PN-EN ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego powinien być poddany przeglądom, w zaplanowanych odstępach czasu, w celu potwierdzenia jego przydatności, adekwatności i skuteczności.

W związku z procesem wdrożenia normy PN-EN ISO 14001:2004 w swoim zakładzie, Spółka zrealizowała działania, do których norma ta zobowiązuje - na potwierdzenie czego otrzymała ona stosowny certyfikat wystawiony przez posiadającą uprawnienia jednostkę certyfikującą , który jest ważny do 31 lipca 2016 r. Certyfikat ten jest potwierdzeniem, iż w całym zakładzie Wnioskodawcy wdrożona została norma PN-EN ISO 14001:2004.

Od dnia 1 listopada 2013 r., Spółka nabywając wyroby gazowe płaciła podatek akcyzowy. Natomiast w lutym 2015 r. Wnioskodawca złożył dostawcy wyrobów gazowych oświadczenie, w którym potwierdził, że nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym, a paliwo gazowe przeznacza w całości na cele opałowe jako zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w świetle art. 3lb ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przyjęta przez Spółkę metodologia wyliczania procentowego udziału kosztów zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej jest poprawna i pozwala na określenie czy Spółka spełnia wymóg uznania ją za zakład energochłonny ...
  2. Czy w świetle art. 3lb ust. 1 pkt 5 oraz art. 3lb ust. 10 ustawy, (w stanie prawnym po dniu 1 listopada 2013 r.), podjęte przez Spółkę działania i przyjęte procedury związane z wdrożeniem w jej zakładzie normy PN-EN ISO 14001:2004, składające się na funkcjonujący w Spółce System Zarządzania Środowiskowego - spełniają wymóg uznania ich za „system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej”, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy w odniesieniu do całości zużywanego gazu ziemnego...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, w świetle art. 3lb ust. 10 ustawy, przyjęta przez nią metodologia wyliczania procentowego udziału kosztów zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej jest poprawna i pozwala na stwierdzenie, że Spółka spełnia wymóg uznania ją za zakład energochłonny.

Spółka stoi na stanowisku, iż w świetle art. 3lb ust. 1 pkt 5 oraz art. 3lb ust. 10 ustawy, podjęte przez Spółkę działania i przyjęte procedury związane z wdrożeniem w jej zakładzie normy PN-EN ISO 14001:2004, składające się na funkcjonujący w Spółce System Zarządzania Środowiskowego - spełniają wymóg uznania ich za „system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej”, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy w odniesieniu do całości zużywanego gazu ziemnego.

Uzasadnienie:

Przedmiotowe zwolnienie zawarte w art. 3lb ust. 1 pkt 5 ustawy, iż: „Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej”. Rozwinięcie wymogów, jakie powinien spełniać zakład energochłonny zawarto w art. 3lb ust. 10 ustawy, stanowiącym, iż: „Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”. Ustawa wskazuje więc cechy, jakie musi posiadać (warunki, jakie musi spełnić) podmiot, aby skorzystać ze zwolnienia. Warunki te to: kryterium „energochłonności”, polegające na udziale zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej na poziomie co najmniej 5% oraz kryterium wprowadzenia u danego podmiotu jednego z tzw. systemów „pro-środowiskowych” lub „pro-energetycznych”.

Wnioskodawca w poniższej argumentacji przedstawi szczegółową analizę wskazanych przesłanek warunkujących skorzystanie przez Spółkę ze zwolnienia od opodatkowania zużywanego przez nią gazu.

Przewidziana w art. 3lb ust. 10 ustawy formuła: „udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosił nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział” nie zawiera jakichkolwiek odesłań do innych regulacji, w związku z czym powoduje praktyczne wątpliwości które w uproszczeniu można podsumować jako pytania:

  • jak rozumieć „udział zakupu wyrobów gazowych”,
  • jak rozumieć „wartość produkcji sprzedanej”.

Ustawa o podatku akcyzowym nie określa w jaki sposób należy interpretować pojęcie „udział zakupu wyrobów gazowych”. W ocenie Wnioskodawcy, może być rozumiany zasadniczo na dwa sposoby.

W sposób „szeroki”, tj. obejmując wszelkie niezbędne wydatki, które Spółka musi ponieść, aby nabyć gaz ziemny, a więc łączną należność wynikającą z faktur od dostawcy gazu (zarówno cenę paliwa gazowego, jak i pozostałe koszty łącznie z abonamentem, opłatą sieciową stałą, opłatą sieciową zmienną, opłatą za odchylenia od ciepła spalania, opłatą za przekroczenie mocy itp.). W praktyce - byłaby to suma kwot z faktur od dostawcy gazu - bez VAT.

Drugą możliwością według Spółki jest interpretacją „wąska” ograniczająca „udział zakupu wyrobów gazowych” wyłącznie do ceny paliwa gazowego (bez abonamentu, opłat itp.) - oraz również bez VAT.

Spółka do wyliczenia udziału zakupu wyrobów gazowych za 2014 r. przyjęła metodologię wskazaną w interpretacji „wąskiej”, a więc ograniczyła „udział zakupu wyrobów gazowych” wyłącznie do ceny paliwa gazowego (bez abonamentu, opłat itp.) oraz bez VAT.

Również pojęcia „wartość produkcji sprzedanej” ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje oraz nie odsyła w tym zakresie do innych aktów prawnych. Jednakże w większości interpretacji indywidualnych Minister Finansów uznawał, iż „wartość produkcji sprzedanej” powinna być rozumiana zgodnie z rozp. RM w sprawie statystyki publicznej . W świetle tego rozporządzenia, jako produkcję sprzedaną przemysłu rozumie się: „wartość produkcji sprzedanej w bieżących cenach bazowych, tj. przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez VAT), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu”. Wskazane wyżej rozporządzenie zostało wydane również na rok 2014 i zawarta w nim definicja produkcji sprzedanej jest aktualna, a w związku z tym będzie miała zastosowanie do stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawcę. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż Minister Finansów interpretuje pojęcie „wartości produkcji sprzedanej” szeroko, tj. do wartości produkcji sprzedanej dla wyliczenia energochłonności nakazuje wliczyć przychód również z tych własnych wyrobów, robót i usług, które nie mają bezpośredniego związku z zużyciem wyrobów energetycznych (gazu). W związku z tym Spółka przyjęła opisaną wyżej definicję „wartości produkcji sprzedanej” mając jednak na uwadze, iż kwestia ta nie została uregulowana w przepisach ustawy o podatku akcyzowym Wnioskodawca pragnie potwierdzić prawidłowość zastosowanej metodologii. Interpretując pojęcia w sposób przedstawiony przez Wnioskodawcę w powyższej argumentacji, z wyliczeń Spółki wynika, iż poziom energochłonności przekracza poziom 5%. W związku z tym aby uznać czy Spółka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania nabywanych wyrobów gazowych należy przenalizować, czy spełniony jest również kolejny warunek jakim jest wdrożenie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W zakresie drugiego z warunków, ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje jak dokładnie należy rozumieć pojęcie „systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej”, ani nawet nie wymienia przykładów takich systemów.

Przykładowe wskazanie takich systemów ujęto natomiast w uzasadnieniu do zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym, gdzie wskazano, iż: „Zwolnieniu podlegać będzie także użycie ww. wyrobów w celach opałowych przez zakłady energochłonne, w których wprowadzony został wżycie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za system taki uważa się m.in. system ETS, o którym mowa w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE”.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż system EU ETS oraz system EMAS nie są i nie mogą być jedynymi rodzajami systemów „pro-środowiskowych”, których wdrożenie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z akcyzy. Gdyby intencją ustawodawcy było ograniczenie prawa do zwolnienia wyłącznie do wspomnianych dwóch systemów - z pewnością dałby temu wyraz w treści przepisu. Tymczasem dla zwolnienia z akcyzy wystarczające jest wprowadzenie jakiegokolwiek systemu, o ile może być on uznany za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej”.

Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby za taki system uznać również System Zarządzania Środowiskowego wprowadzony w Spółce, a oparty na normie PN-EN ISO 14001:2004. W szczególności zarówno podstawowym celem wspomnianej normy, jak i wszystkich przyjętych przez Spółkę procedur w związku z jej realizacją, jest przyczynianie się do spełniania celów z zakresu ochrony środowiska. Jednocześnie nie powinno budzić wątpliwości, iż całokształt działań i procedur składa się na „system” w rozumieniu analizowanego przepisu.

Stanowisko takie wielokrotnie potwierdziły już organy podatkowe przykładowo m.in. w:

Interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2014 r. (ILPP3/443-120/13-2/TW), w której organ uznał iż : „Mając na uwadze powyższe ustalenia, przyjąć należy, że wprowadzenie w życie przez zakład energochłonny systemu - o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy - polega na wdrożeniu (wprowadzeniu w życie) u tego finalnego nabywcy gazowego uporządkowanego układu elementów stanowiących organizacyjną całość w celu: osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej w ramach odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień (weryfikowanych dodatkowo przez zewnętrzny podmiot posiadający uprawnienia kontrolne). Realizacja powyższego warunku nie jest przy tym możliwa w inny sposób niż wprowadzenie jednego z poniższych systemów w jednostkach zużywających wyroby gazowe, tj. de facto kotłowniach. Nabywca zużywający gaz ma bowiem wdrożyć układ elementów stanowiący organizacyjną całość służący ochronie środowiska lub podwyższeniu efektywności energetycznej. Za systemy uprawniające do zwolnienia uznać przy tym należy: objęcie kotłowni Europejskim Systemem Handlu Emisjami; system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060); wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001:2004 i uzyskanie w tym zakresie certyfikatu, przyznanego przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą”.

Interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2014 r. (IPTPP3/443A-2/14-5/KK), w której organ zanegował prawo Spółki do korzystania ze zwolnienia określonego w art. 3lb ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym z tego względu, iż wnioskodawca nie spełniał definicji zakładu energochłonnego, jednakże potwierdził, iż system ISO 14001 zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą, stanowi jeden z systemów prowadzących do osiągania celu dotyczącego ochrony środowiska.

Interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2014 r. (IPTPP3/443A-35/14-2/KK), w której organ podatkowy stwierdził, iż : ,Zatem za systemy uprawniające do zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. l pkt 5 ustawy należy uznać: <...> wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001:2004 i uzyskanie w tym zakresie certyfikatu, przyznanego przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę. Potwierdzeniem powyższego są zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. 2008 Nr 202, poz. 1248 ze zm.). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza wdrożyć w życie system zarządzania środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 14001:2004 w całym swoim przedsiębiorstwie. Zatem, skoro Spółka jest zakładem energochłonnym, w którym wdrożony zostanie system zarządzania środowiskowego zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą, która posiada akredytację na świadczenie usług certyfikujących, będzie uprawniona do stosowania zwolnienia z tytułu zużycia wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że Spółka będąca zakładem energochłonnym objętym systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004, nabywając gaz o kodzie CN 2711 27 00 z przeznaczeniem do użycia w celach opałowych, będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania akcyzą na podstawie w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy”.

W odniesieniu do analogicznej regulacji zwolnienia z akcyzy dotyczącego wyrobów węglowych (art. 3la ust. 2 pkt 9 ustawy - w stanie prawnym przed 20 września 2013 r. oraz odpowiadającym mu art. 3la ust. 1 pkt 9 ustawy - w stanie prawnym od 20 września 2013 r.) również zostało wydane wiele interpretacji potwierdzających stanowisko Wnioskodawcy. Przykładowo dotyczy to:

Interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2013 r. (ITPP3/443-161/13/MD), w której potwierdzono, iż podatnik mimo wystąpienia przez niego z systemu EU ETS może zachować prawo do zwolnienia z akcyzy ze względu na wdrożenie u niego właśnie normy ISO 14001:2004. W interpretacji tej potwierdzono, iż: „Mając na uwadze, że w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej ustawodawca odniósł się do systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej, w opinii Spółki system ISO 14001 spełnia tę przesłankę. Skoro bowiem jego głównym celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, to również jest to cel dotyczący ochrony środowiska. W konsekwencji, zdaniem Spółki, system ISO 14001 należy uznać za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 3la ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej”.

Interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2013 r. (ITPP3/4441-4/13/AF), zgodnie z którą „miał węglowy zużywany przez Spółkę do własnych celów opałowych korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 3 la ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym, o ile wprowadzony przez Spółkę System Środowiskowego (spełniający wymagania ISO 14001:2004, równoznaczne za spełnieniem wymagań PN-EN ISO 14001:2005) jest „audytowany” przez akredytowaną i certyfikowaną jednostkę, a Spółka prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 31a ust 4 ww. ustawy”.

Interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2013 r. (ITPP3/443-66a/12/13-S/JK), zgodnie z którą „W ocenie tutejszego organu za przesłankę do stosowania zwolnienia określonego w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy, może zostać uznane wdrożenie akredytowanego systemu środowiskowego opartego o normę ISO 14001:2004. Uzyskanie certyfikatu, przyznanego przez uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą, stanowi potwierdzenie wdrożenia i funkcjonowania systemu, a także osiągania w jego ramach celów środowiskowych. <...> Zatem stwierdzić należy, że wyroby węglowe zużywane przez Spółkę do celów opałowych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, korzystają ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy, w związku z wdrożeniem akredytowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania (EMS) funkcjonującego w całym przedsiębiorstwie według normy ISO 14001:2004”.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż kwestię dotyczącą tego jaki system należy uznać za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej precyzuje planowana nowelizacja przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie bowiem z opublikowanymi założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 listopada 2014 r. (dalej: „nowelizacja”) ustawodawca wskazał, iż w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi ze strony podmiotów gospodarczych dotyczącymi tego jaki system należy uznać za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej należy doprecyzować, iż jest nim m.in. System Zarządzania Środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą, certyfikatem ISO 14001:2004.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż funkcjonujący w jej zakładzie system zarządzania środowiskowego oparty o normę PN-EN ISO 14001:2004 (na potwierdzenie czego uzyskała ona stosowny certyfikat wystawiony przez posiadającą uprawnienia jednostkę certyfikującą stanowi „system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej”, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na to, że Spółka: posiada status zakładu energochłonnego oraz posiada system o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, jest ona uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy w odniesieniu do całości zużywanego przez nią gazu ziemnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.