ITPP3/443-368/14-9/AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku wyrobów gazowych zużywanych w procesie cynkowania ogniowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) oraz zgodnie z art. 223 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2017 r. sygn. akt. I GSK 1659/15 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Bd 163/15 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 11 stycznia 2018 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 8 października 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych zużywanych w procesie cynkowania ogniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 8 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych zużywanych w procesie cynkowania ogniowego.

Dotychczasowy przebieg postępowania.

W dniu 15 października 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: ITPP3/443-368/14/JK, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że przysługuje Jemu prawo do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego z tytułu zużywania wyrobów akcyzowych w procesie cynkowania ogniowego. Organ stwierdził bowiem, że w odniesieniu do czynności zużywania przez Spółkę przedmiotowego wyrobu gazowego we wskazanym procesie nie znajduje zastosowania art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Przy czym, organ podzielił poglądy Spółki w przedmiocie zastosowania ogólnych zasad opodatkowania w odniesieniu do zużywania tego wyrobu gazowego do ogrzewania pomieszczeń biurowych, podgrzewania wody do celów użytkowych, ogrzewania hal produkcyjnych. W rezultacie, pomimo podzielenia części stwierdzeń Spółki, stanowisko prezentowane we wniosku zostało uznane za nieprawidłowe.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 15 października 2014 r. znak: ITPP3/443-368/14/JK wniósł pismem z 3 listopada 2014 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 10 grudnia 2014 r. znak: ITPP3/443W-32/14/MD stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 15 października 2014 r. złożył skargę z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z 22 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Bd 163/15 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z 15 października 2014 r. znak: ITPP3/443-368/14/JK.

Sąd stwierdził, że istotą sporu w sprawie pozostaje ocena prawidłowości stanowiska skarżącej, że używany wyłącznie w ramach procesu cynkowania ogniowego gaz o kodzie CN 2711 21 00 powinien być zwolniony z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 u.p.a. Zgodnie z powołanym przepisem, zwalnia się z akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznych. W ocenie Sądu, za nieprzekonującą należy uznać argumentację organu odnośnie rozumienia terminu „procesu metalurgicznego”. Zdaniem organu pojęcie to należy rozumieć jako całość procesów zachodzących w przemyśle metalurgicznym ukierunkowanych na wytworzenie produktów tego przemysłu i z zapisu tego płynie wniosek, że cynkowanie ogniowe nie realizuje celu w postaci wytworzenia produktów przemysłu metalurgicznego. Sąd zwrócił uwagę, że wykładnia językowa, do której odwołał się także organ, nie daje jednoznacznej odpowiedzi, jak należy rozumieć na gruncie ustawy akcyzowej pojęcie „procesu metalurgicznego”. Zdaniem Sądu, nie można wykluczyć, że cynkowanie ogniowe jest procesem metalurgicznym. Nie ma również podstaw do eliminacji ze zwolnienia w podatku gazu użytego w ramach procesów metalurgicznych o charakterze ubocznym, o ile proces taki mieści się w pojęciu dalszej obróbki metalu i zmierza do uzyskania produktu takiego procesu. Ustawa formułuje zwolnienie w art. 31b ust. 1 pkt 4 u.p.a. jako zwolnienie przedmiotowe, co przy braku doprecyzowania zawartego w nim pojęcia „procesy metalurgiczne” wskazuje, że nie ma podstaw do ograniczania tego zwolnienia do wybranych procesów metalurgicznych sensu stricte.

Od ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy złożył skargę kasacyjną z 1 lipca 2015 r. znak ITPP3/4513-3-2/15/JK/92/15 do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z 13 października 2017 r. sygn. akt I GSK 1659/15 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, podtrzymując stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, oddalił skargę kasacyjną.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych zużywanych w procesie cynkowania ogniowego wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi zakład świadczący usługi cynkowania ogniowego. Wskazaną działalność, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, klasyfikuje do PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale. Zużywa gaz ziemny wysokometanowy grupy E, jako zakład świadczący usługi w procesie cynkowania ogniowego elementów stalowych, w piecach ogrzewanych gazem w grupie taryfowej W-6A, do ogrzewania wanien technologicznych w procesie cynkowania (kwas solny, topniki, odtłuszczacze), w fazie końcowej po cynkowaniu ogniowym elementów stalowych – w zależności od zlecenia malowania elementów stalowych w malarni proszkowej – oraz do suszenia elementów w suszarce gazowej. Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne zainstalowane w zakładzie biorące udział w procesie cynkowania, malowania proszkowego oraz do celów grzewczych zużywają gaz wysoko metanowy E. Ponadto, Spółka zużywa gaz na cele ogrzewania pomieszczeń oraz wody przeznaczonej do celów sanitarnych. Ma zamiar dokonywać przeliczenia procentowego mocy całkowitej do mocy zużytej na cele grzewcze i sanitarne na podstawie zainstalowanych urządzeń pomiarowych.

Wnioskodawca nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Natomiast jest finalnym nabywcą gazu zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a wymienionej ustawy. Zużywany gaz ziemny klasyfikuje do kodu CN 2711 21 00.

Spółka zużywa zatem gaz do procesów metalurgicznych, tj. do cynkowania i innych czynności, które następują po sobie i pozostają ze sobą w związku przyczynowym, a mają na celu dostarczenie finalnego produktu procesu metalurgicznego (np. ogrzewanie wanien, suszenie cynkowanych przedmiotów). Dodatkowo Spółka zużywa gaz w celu niezwiązanym bezpośrednio z procesem metalurgicznym, tj. np. ogrzewania pomieszczeń biurowych, ogrzewania wody do celów użytkowych, ogrzewania hal produkcyjnych promiennikami gazowymi. Gaz nabywa na podstawie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z dnia 28 lutego 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka nabywając gaz o kodzie CN 2711 21 00, który zamierza wykorzystywać w procesie cynkowania ogniowego, z wyłączeniem wykorzystania gazu do czynności innych niż składających się na proces cynkowania – uczestniczy w sprzedaży produktu akcyzowego, która jest zwolniona od podatku akcyzowego na mocy art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, gaz o kodzie CN 2711 21 00 zużywany w całym procesie metalurgicznym, w tym również w suszarkach gazowych, które są częścią procesu technologicznego linii produkcyjnej cynkowni podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Spółka wskazuje przy tym, że proces cynkowania ogniowego jest procesem metalurgicznym w rozumieniu art. 31b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w wyniku którego następuje nałożenie powłoki antykorozyjnej na elementy stalowe, dlatego sprzedaż przedmiotowego gazu do tych celów podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego. Procesy cynkowania i innych czynności następują po sobie i pozostają ze sobą w związku przyczynowym, i mają na celu dostarczenie finalnego produktu procesu metalurgicznego (np. ogrzewanie wanien, suszenie cynkowanych przedmiotów). Przepis art. 31b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi, że zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej. Zwalnia się zatem od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu (np. sprzedaż), których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do określonych celów opałowych. W opisanym przypadku celem zwolnienia jest zużycie w procesach metalurgicznych. Skoro Wnioskodawca zużywa gaz w procesach metalurgicznych – do których zalicza m.in. procesy cynkowania – to sprzedaż gazu do ww. celów wyczerpuje przesłanki uprawniające do zwolnienia go od podatku.

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji zużywania gazu o kodzie CN 2711 21 00 również do innych czynności niż opisane w pytaniu, które nie są związane technologicznie z procesem metalurgicznym cynkowania (ogrzewanie pomieszczeń biurowych, wody do celów użytkowych, ogrzewania hal produkcyjnych promiennikami gazowymi), sprzedaż gazu zużytego do tych czynności nie podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.