IPPP3/4513-66/16-2/ISK | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia do gazu zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00.
IPPP3/4513-66/16-2/ISKinterpretacja indywidualna
 1. gaz
 2. wyroby
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia do gazu zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia do gazu zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi i będzie prowadzić w latach następnych działalność w zakresie budowy dróg i mostów. Do budowy nawierzchni dróg i mostów używana jest masa mineralno-bitumiczna (kod CN 2715 00 00), będąca wyrobem energetycznym w rozumieniu art. 87 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Masa mineralno-bitumiczna jest produkowana przez spółkę we własnym zakresie.

Proces wytwarzania mas można podzielić na następujące etapy:

 • dozowanie wstępne kruszywa,
 • suszenie i ogrzewanie kruszywa w suszarce bębnowej,
 • mieszanie kruszywa z pozostałymi składnikami mieszanki (bitum),
 • odbiór gotowej masy mineralno-bitumicznej.

Wnioskodawca dokonuje nabycia gazu wysokooktanowego (kod CN 2711 21 00) przy ciśnieniu nie niższym niż 50 kPa, o mocy 800 m3/h, dla którego zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym stawka podatku akcyzowego wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ), który używany jest na potrzeby technologiczne instalacji produkcyjnej w celu uzyskania ciepła potrzebnego do podgrzania masy (tj. suszenia i ogrzewania kruszywa używanego do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych). Nabywany gaz pozwala na rozgrzanie substancji mineralnych (kruszywa) w bębnie suszącym instalacji produkcyjnej z pomocą specjalnego palnika. Kruszywo (żwir, piasek, grys) jest podgrzewane do temperatury 160-190 st. C w celu połączenia go z rozgrzanym asfaltem (bitumem) dla uzyskania masy bitumicznej. Masa bitumiczna jest wykorzystywana jako nawierzchnia dróg i mostów. Proces suszenia kruszywa odbywa się poprzez cały okres cyklu produkcyjnego.

Wnioskodawca jest w stanie określić ilość gazu zużywanego do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, służy do tego odpowiednie urządzenie pomiarowe.

Wnioskodawca nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu gazowego, nie dokonuje sprzedaży zakupionego gazu.

W umowie nabycia gazu, zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a dostawcą gazu zostanie określone, że nabywany gaz zostanie wykorzystany w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym gaz nabywany przez Wnioskodawcę i zużywany w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, jest zwolniony z podatku akcyzowego przy spełnieniu warunków określonych w art. 31b ust. 3 pkt 3 i ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, zużycie nabywanego gazu o kodzie CN 2711, przy produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej, pozwala na zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do tegoż nabycia, zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3.

Należy wskazać, iż spełnione są wszelkie ustawowe przesłanki niezbędne do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „wyroby gazowe” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zakres opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów gazowych, został określony w rozdziale 1 działu IV ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono:

 • pod pozycją 28. z kodem CN 2711 - Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz
 • pod pozycją 32, z kodem CN 2715 00 00 - Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy).

Analizując powyższe można stwierdzić, iż wyrobem akcyzowym jest m.in. wyrób o kodzie CN 2711 jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych.

Zużycie gazu w rozumieniu ustawy następuje poprzez użycie tego wyrobu do celów opałowych. Zgodnie z przedstawionym powyżej procesem produkcyjnym zużycie gazu następuje w celu ogrzania kruszywa podczas produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, będących wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3, zwalnia się od podatku akcyzowego wyroby gazowe zużywane w procesie produkcji wyrobów energetycznych, którymi są m.in mieszanki mineralno-bitumiczne o kodzie CN 2715 00 00.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zużycie nabywanego gazu o kodzie CN 2711 21 00, przy produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej, pozwala na zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, będących wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca nabywa gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00, który używany jest do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych. Wnioskodawca nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu gazowego. W umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a dostawcą gazu wskazane zostanie, iż dostarczony gaz będzie wykorzystywany do celów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej czyli do produkcji wyrobu energetycznego. Zakupiony gaz służy do ogrzewania kruszywa w celu połączenia go z bitumem, a więc gaz jest używany bezpośrednio w produkcji masy asfaltowo-bitumicznej.

Zasadą jest opodatkowanie akcyzą wyrobów gazowych, jednakże ustawodawca przewidział szereg zwolnień podatkowych. Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

W myśl art. 31b ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży gazu ziemnego w ramach zwolnienia z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, to jest gazu przeznaczonego do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, warunkiem zwolnienia jest, aby w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą gazu ziemnego było określone, że nabywany przez Wnioskodawcę gaz ziemny będzie używany do produkcji wyrobów energetycznych - mieszanek mineralno-bitumicznych. Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego przyszłego wskazał, że w umowie zawartej pomiędzy nim a dostawcą gazu wskazane zostanie, iż dostarczony gaz będzie wykorzystywany do celów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej. W obecnie zawartej umowie nie jest wskazane, że gaz będzie wykorzystywany na cele objęte zwolnieniem.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 przeznaczonego do użycia w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, jest wolne od podatku akcyzowego. Warunkiem zwolnienia, zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy, jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą wyrobów gazowych a Wnioskodawcą jako nabywcą wyrobów gazowych, że wyroby te będą użyte do produkcji wyrobów energetycznych, to jest mieszanek mineralno-bitumicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów – art. 31b ust. 5 ustawy.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W pozycji 32 załącznika nr 1 do ustawy, stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy) zaklasyfikowane do grupowania CN 2715 00 00.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi i będzie prowadzić w latach następnych działalność w zakresie budowy dróg i mostów. Do budowy nawierzchni dróg i mostów używana jest masa mineralno-bitumiczna (kod CN 2715 00 00), będąca wyrobem energetycznym w rozumieniu art. 87 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Masa mineralno-bitumiczna jest produkowana przez spółkę we własnym zakresie.

Wnioskodawca dokonuje nabycia gazu wysokooktanowego (kod CN 2711 21 00) przy ciśnieniu nie niższym niż 50 kPa, o mocy 800 m3/h, dla którego zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym stawka podatku akcyzowego wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ), który używany jest na potrzeby technologiczne instalacji produkcyjnej w celu uzyskania ciepła potrzebnego do podgrzania masy (tj. suszenia i ogrzewania kruszywa używanego do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych). Nabywany gaz pozwala na rozgrzanie substancji mineralnych (kruszywa) w bębnie suszącym instalacji produkcyjnej z pomocą specjalnego palnika. Kruszywo (żwir, piasek, grys) jest podgrzewane do temperatury 160-190 st. C w celu połączenia go z rozgrzanym asfaltem (bitumem) dla uzyskania masy bitumicznej.

Wnioskodawca nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu gazowego, nie dokonuje sprzedaży zakupionego gazu.

W umowie nabycia gazu, zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a dostawcą gazu zostanie określone, że nabywany gaz zostanie wykorzystany w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania zwolnienia dla gazu nabywanego i zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych przy spełnieniu warunków określonych w art. 31b ust. 3 pkt 3 i ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa, należy stwierdzić, iż produkowane przez Wnioskodawcę mieszanki mineralno-bitumicznye o kodzie CN 2715 00 00 stanowią wyrób akcyzowy zaliczany jednocześnie do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Zatem Wnioskodawca, w zakresie w jakim wykorzystuje gaz wysokooktanowy o kodzie CN 2711 21 00 w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00 będących wyrobami energetycznymi, będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, skoro z treści umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotem dostarczającym przedmiotowy wyrób gazowy będzie wynikać, że wyroby te zostaną zużyte do celów objętych zwolnieniem, o których mowa w art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.