IPPP3/443-58/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina bądź Urząd Gminy są pośredniczącym podmiotem gazowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym? Czy z tytułu wynajmu powierzchni w budynku Urzędu Gminy i refakturowania na rzecz najemców zakupu gazu dla celów opałowych Gmina jest obowiązana do uiszczania podatku akcyzowego?
IPPP3/443-58/14-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. gaz
 2. lokal użytkowy
 3. ogrzewanie
 4. wyroby akcyzowe
 5. wyroby energetyczne
 6. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2014 r. (data wpływu 23 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów gazowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów gazowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jako osoba prawna zawiera umowy cywilnoprawne z podmiotami gospodarczymi związane z obsługą Wójta Gminy i Rady Gminy to jest organów administracji publicznej. W dniu 20 sierpnia 2009 r. Gmina zawarła umowę kompleksową z P. S.A. z siedzibą w W. na dostarczanie paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w obiekcie odbiorcy na adres: J. ul. M.. Powyższy adres to siedziba Urzędu Gminy oraz siedziba Wójta Gminy oraz Biura Rady Gminy. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Jednocześnie Gmina część powierzchni w budynku przy ul M. w J. przeznacza dla celów cywilnoprawnych pod wynajem dla banku oraz apteki.

W związku z nowelizacją ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Wójt Gminy J. był zobowiązany złożyć oświadczenie sprzedawcy paliwa gazowego, czy jest pośredniczącym podmiotem gazowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Gmina zakupuje gaz dla celów opałowych zarówno na potrzeby Urzędu Gminy, jak i najemców, tj. banku i apteki z uwagi na wspólny piec ogrzewający budynek. Gmina obciąża najemców kosztami zakupionego gazu proporcjonalnie do ich zużycia (refakturuje), ale gazu tego im nie odsprzedaje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Gmina bądź Urząd Gminy są pośredniczącym podmiotem gazowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym...

Czy z tytułu wynajmu powierzchni w budynku Urzędu Gminy i refakturowania na rzecz najemców zakupu gazu dla celów opałowych Gmina jest obowiązana do uiszczania podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy ani Gmina J., ani też Urząd Gminy J. nie są pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23 d lit. b i c ustawy o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot gazowy to między innymi podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, zaś zgodnie z lit. a dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych. Zgodnie zaś z art. 9 ust. 4 tej ustawy w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu. W myśl art. 9c ustawy w wypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy, użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy itp. W stosunku do Wnioskodawcy żadna z powyższych sytuacji nie zachodzi. Wnioskodawca wprawdzie nabywa jako finalny nabywca wyrób gazowy, ale go nie odsprzedają nie używa go także jako pośredniczący podmiot gazowy. Zgodnie z art. 31 b ust. 2 pkt 2 ustawy zwolnione są od akcyzy wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 przeznaczone dla celów opałowych przez organy administracji publicznej. Skoro zatem paliwo gazowe dostarczane na podstawie umowy z dnia 20 sierpnia 2009 r. służy celom opałowym związanym z wykonywaniem ustawowych obowiązków organów administracji publicznej, Wójta i Rady Gminy J., a do wykonywania ustawowych zadań przez Wójta Gminy służy Urząd Gminy J., zarówno Urząd Gminy J. jak i Gmina, z którą z uwagi na wymogi wynikające z prawa cywilnego P. zawarło umowę nie są pośredniczącymi podmiotami gazowymi, lecz finalnym nabywcą gazowym w rozumieniu art. 2 ust. 19a ustawy. Faktu tego nie zmienia, iż Gmina wynajmuje część powierzchni budynku ok. 26%, w którym znajduje się Urząd bankowi oraz aptece. Gmina bowiem zakup gazu dla celów najemców refakturuje, nie zaś odsprzedaje. Stąd nie jest ona podatnikiem podatku akcyzowego w myśl art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy. Takim podatnikiem nie jest też Urząd Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe
  - niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Natomiast, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy, pośredniczący podmiot gazowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
 2. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
 4. będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 5. będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 6. będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 7. będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym
  - który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

W przypadku wyrobów gazowych, zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Natomiast stosownie art. 16 ust. 3a podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 2. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 3. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 4. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Z kolei, zgodnie z 31b ust. 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez:

 1. gospodarstwa domowe;
 2. organy administracji publicznej;
 3. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 5. żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 6. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 7. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 8. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów – art. 31b ust. 5 ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina jako osoba prawna zawiera umowy cywilnoprawne z podmiotami gospodarczymi związane z obsługą Wójta Gminy i Rady Gminy to jest organów administracji publicznej. W dniu 20 sierpnia 2009 r. Gmina zawarła umowę kompleksową z P. SA z siedzibą w W. na dostarczanie paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w obiekcie odbiorcy na adres, który jest adresem siedziby Urzędu Gminy oraz siedzibą Wójta Gminy oraz Biura Rady Gminy. Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Jednocześnie Gmina J. część powierzchni w budynku przeznacza dla celów cywilnoprawnych pod wynajem dla banku oraz apteki. W związku z nowelizacją ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Wójt Gminy był zobowiązany złożyć oświadczenie sprzedawcy paliwa gazowego, czy jest pośredniczącym podmiotem gazowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Gmina J. zakupuje gaz dla celów opałowych zarówno na potrzeby Urzędu Gminy, jak i najemców, tj. banku i apteki z uwagi na wspólny piec ogrzewający budynek. Gmina obciąża najemców kosztami zakupionego gazu proporcjonalnie do ich zużycia (refakturuje), ale gazu tego im nie odsprzedaje.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy jest pośredniczącym podmiotem gazowym oraz czy z tytułu wynajmu powierzchni w ww. budynku i refakturowania na rzecz najemców zakupu gazu dla celów opałowych Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia podatku akcyzowego.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że prowadzenie działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy jest prawem podmiotu, a nie jego obowiązkiem. Zgodnie z art. 9c ustawy sprzedaż wyrobów gazowych pomiędzy pośredniczącymi podmiotami gazowymi nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Co oznacza, że do takiej sprzedaży pomiędzy P. SA a Wnioskodawcą (w przypadku gdyby występował jako pośredniczący podmiot gazowy) nie będzie miało zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 2 ustawy.

Aby dany podmiot mógł prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot gazowy musi spełniać warunki określone w ww. art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy.

Z treści wniosku wynika, że Gmina zawarła umowę na dostarczanie paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w obiekcie w J. stanowiącej siedzibę Urzędu Gminy oraz siedzibę Wójta Gminy. Jednocześnie część powierzchni ww. budynku jest przeznaczona pod wynajem dla banku oraz apteki. Gmina zakupuje gaz dla celów opałowych zarówno na potrzeby Urzędu Gminy, jak i najemców, tj. banku i apteki z uwagi na wspólny piec ogrzewający budynek. Gmina obciąża najemców kosztami zakupionego gazu proporcjonalnie do ich zużycia (refakturuje), ale gazu tego im nie odsprzedaje.

Zatem, w celu określenia czy Wnioskodawca może złożyć powiadomienie, o którym mowa w art. 16 ust. 3a i prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot gazowy należy sprawdzić czy używa wyrobów gazowych do celów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 23d lit. b) ustawy tj. do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych takim zwolnieniem.

Zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez organy administracji publicznej.

Stosownie do art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) przez organy administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2.

Z kolei, w myśl art. 5 § 2 pkt 6 ww. ustawy, przez organy jednostek samorządu terytorialnego rozumie się organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

Z analizy przedstawionego stanu faktycznego oraz wyżej powołanych przepisów wynika, że Wnioskodawca spełnia definicję organu administracji publicznej, o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy, a zatem zużycie gazu na cele opałowe przez Wnioskodawcę jako organ administracji publicznej korzysta ze zwolniania od podatku akcyzowego.

Jednakże należy zauważyć, że zwolnienie będzie miało zastosowanie tylko do wyrobów gazowych zużywanych na cele opałowe organu administracji publicznej, natomiast zwolnieniem z akcyzy nie będzie objęte zużycie tych wyrobów w celu ogrzewania lokali użytkowych wynajmowanych przez Wnioskodawcę na potrzeby banku i apteki. Wnioskodawca zużywając gaz na potrzeby ogrzania lokali użytkowych wynajmowanych innym podmiotom nie występuje bowiem jako organ administracji publicznej lecz jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali na podsatwie umów cywilnoprawnych. Tym samym takie zużycie wyrobów gazowych (w przypadku działania przez Wnioskodawcę jako podmiot pośredniczący) podlega opodatkowaniu na podstawie art. 9c ust. 1 pkt 4 ustawy.

A zatem, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym, ponieważ z przedstawionych okoliczności nie wynika, że Gmina złożyła stosowne powiadomienie do właściwego naczelnika urzędu celnego. Jednakże, skoro Wnioskodawca zużywa nabywany gaz na cele zarówno podlegające zwolnieniu, jak i nie podlegajace zwolnieniu to, zgodnie z art. 16 ust. 3a ustawy, może złożyć powiedomienie do naczelnika urzędu celnego i prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot gazowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23d lit. b) ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w pytaniu nr 2 dotyczą kwestii czy z tytułu wynajmu powierzchni w ww. budynku i refakturowania na rzecz najemców zakupu gazu dla celów opałowych Gmina jest obowiązana do uiszczenia podatku akcyzowego. Przy czym należy zauważyć, że przedstawiony problem dotyczy sytuacji, w której Wnioskodawca nabywa wyroby jako finalny nabywca gazowy.

Jak już wskazano powyżej, Wnioskodawca spełnia definicję organu administracji publicznej, o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy, a zatem Wnioskodawca jako finalny nabywca gazowy może nabywać wyroby gazowe w zwolnieniu od akcyzy ze względu na zużycie wyrobów na cele opałowe organu administracji publicznej. Przy czym, zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy, warunkiem takiego zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Jednakże, zwolnienie będzie miało zastosowanie tylko do wyrobów gazowych zużywanych na cele opałowe organu administracji publicznej tj. na potrzeby siedziby Urzędu Gminy, Wójta Gminy oraz Rady Gminy, natomiast zwolnieniem z akcyzy nie będzie objęte nabycie i zużycie tych wyrobów w celu ogrzewania lokali użytkowych wynajmowanych przez Wnioskodawcę na potrzeby banku i apteki. Wnioskodawca zużywając gaz na potrzeby ogrzania lokali użytkowych wynajmowanych innym podmiotom nie występuje bowiem jako organ administracji publicznej lecz jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali na podsatwie umów cywilnoprawnych. W konsekwencji, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy gazu i użycia go na potrzeby wynajmowanych lokali użytkowych Wnioskodawca dokona czynności określonej w art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy, powodującej powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym na podstawie art. 11b ust. 1 pkt 4 ustawy, dla której w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy stanie się podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do zapłaty podatku akcyzowego od gazu użytego niezgodnie ze zwolnieniem gazu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 również należało uznać za nieprawidłowe.

W podsumowaniu należy wyjaśnić, że:

 1. Wnioskodawca może złożyć powiadomienie, o którym mowa w art. 16 ust. 3a ustawy i nabywać wyroby gazowe jako pośredniczący podmiot gazowy. W takiej sytuacji Wnioskodawca nabędzie gaz bez podatku akcyzowego, ponieważ sprzedaż wyrobów gazowych pośredniczącym podmiotom gazowym nie podlega opodatkowaniu. Dopiero użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy podlega opodatkowaniu na podstawie art. 9c ust. 1 pkt 4 ustawy, natomiast użycie wyrobów gazowych przez taki podmiot będący organem administracji publicznej korzysta ze zwolnienia w myśl art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nabywając wyroby gazowe jako podmiot pośredniczący będzie zobowiązany do zapłaty akcyzy z tytułu zużycia gazu na potrzeby ogrzania lokali wynajmowanych na potrzeby banku i apteki, natomiast gaz zużywany na potrzeby Urzędu Gminy, Wójta Gminy oraz Biura Rady Gminy będzie korzystał ze zwolnienia.
 2. Zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy, Wnioskodawca może wskazać w umowie zawartej ze sprzedawcą wyrobów gazowych, że wyroby te będą użyte do celów określonych w art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy i nabywać te wyroby gazowe jako finalny nabywca gazowy. W takiej sytuacji Wnioskodawca nabędzie gaz w zwolnieniu, ponieważ sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, które są przeznaczone do celów opałowych przez organy administracji publicznej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy w zw. z art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy. Jednakże w przypadku zużycia nabytych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem (tj. na potrzeby ogrzania lokali wynajmowanych dla banku i apteki) Wnioskdoawca dokona czynności opodatkowanej określonej w art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy, powodującej powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym i w konsekwencji stanie się podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do zapłaty podatku akcyzowego od gazu użytego niezgodnie z przeznaczeniem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.