IPPP3/443-1135/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

W zakresie produkcji oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 19 00 oraz gazu o kodzie CN 2711 19 00.
IPPP3/443-1135/14-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. energia elektryczna
 2. gaz
 3. skład podatkowy
 4. wyroby energetyczne
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Składy podatkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie produkcji oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 19 00 oraz gazu o kodzie CN 2711 19 00 jest:

 • jest prawidłowe – w części dotyczącej pytań nr 1 i 2;
 • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 3.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie produkcji oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 19 00 oraz gazu o kodzie CN 2711 19 00.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) planuje uruchomić na terytorium kraju instalację do pirolizy odpadów z tworzyw sztucznych oraz gumowych (z wyłączeniem PCV). W ramach procesu pirolizy uzyskiwany będzie: olej popirolityczny, węgiel, stal oraz gaz.

W ocenie Spółki olej popirolityczny, który będzie przez nią produkowany należy zakwalifikować do kodu CN 3811 90 00 0, podobnie jak czynią to inne podmioty dokonujące obrotu produktem z katalitycznego przerobu odpadów gumowych lub z tworzyw sztucznych. Natomiast produkowany gaz, w ocenie Spółki, należy zakwalifikować do kodu CN 2711 19 00.

W ocenie Spółki olej popirolityczny nie posiada takich parametrów, które umożliwiłyby jego stosowanie jako samoistnego paliwa opałowego, napędowego, nie może być również samoistnym komponentem do paliw, ponieważ musi być poddany dodatkowym procesom chemicznym. Dlatego też, olej popirolityczny o kodzie CN 3811 90 00 0 będzie sprzedawany przez Spółkę przede wszystkim jako surowiec do dalszego przetwarzania. Niemniej jednak, Spółka nie może wykluczyć, że olej popirolityczny o kodzie CN 3811 90 00 0 będzie nabywany przez niektórych kontrahentów również do celów opałowych lub napędowych.

Gaz o kodzie CN 2711 19 00 będzie wykorzystywany przez Spółkę lub sprzedawany do nabywców dla celów opałowych.

Spółka zamierza prowadzić sprzedaż ww. wyrobów do nabywców na terytorium kraju, a także do nabywców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z państw trzecich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy produkcja oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 90 00 0, oraz gazu o kodzie CN 2711 19 00 musi odbywać się w składzie podatkowym...
 2. Czy Spółka może korzystać z przedpłat podatku akcyzowego na poczet produkcji oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 90 00 0 oraz gazu o kodzie CN 2711 19 00...
 3. Czy w przypadku sprzedaży oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 90 00 0 do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych zastosowanie znajdzie stawka akcyzy w wysokości 0 zł, a na Spółce nie będzie ciążył z tego tytułu obowiązek składania deklaracji oraz wpłacania akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Spółka stoi na stanowisku, że produkcja oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 90 00 0 oraz gazu o kodzie CN 2711 19 00 nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Ad. 2.

Spółka stoi na stanowisku, że może korzystać z przedpłat podatku akcyzowego na poczet produkcji oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 90 00 0 oraz gazu o kodzie CN 2711 19 00.

Ad. 3.

W ocenie Spółki, w przypadku sprzedaży oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 90 00 0 do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych zastosowanie znajdzie stawka akcyzy w wysokości 0 zł, a na Spółce nie będzie ciążył z tego tytułu obowiązek składania deklaracji oraz wpłacania akcyzy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. Z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm, dalej: Ustawa), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Przez pojęcie wyrobu akcyzowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy rozumie się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy, do katalogu wyrobów energetycznych zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, nie będące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycję CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opalowych – bez względu na kod CN.

Przez pojęcie paliw silnikowych, zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy, należy rozumieć wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Paliwami opałowymi natomiast, w myśl art. 86 ust. 3 Ustawy, są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Olej popirolityczny o kodzie CN 3811 90 00 0 pomimo braku właściwych parametrów może być sprzedawany przez Spółkę do celów opałowych lub napędowych. W związku z powyższym, uzasadnione jest twierdzenie, że olej popirolityczny jest wyrobem energetycznym, a jego produkcja podlega opodatkowaniu właściwą stawką akcyzy.

Gaz o kodzie 2711 19 00 może być wykorzystywany lub sprzedawany przez Spółkę do celów opałowych. Tym samym, jego produkcja jako wyrobu energetycznego podlega opodatkowaniu właściwą stawką akcyzy.

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy, stawka podatku akcyzowego dla pozostałych paliw silnikowych wynosi 1822,00 zł/1000 litrów.

Zgodnie natomiast z art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy, stawka dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Jak stanowi art. 47 ust. 1 pkt 5 Ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy.

Olej popirolityczny o kodzie CN 3811 90 00 0 nie został wymieniony w Załączniku nr 2 do Ustawy.

Gaz o kodzie 2711 19 00 został natomiast wymieniony w poz. 21 Załącznika nr 2 do Ustawy.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust, 1 pkt 1-4 i 6, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, producent jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu
  - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie obowiązku produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym uwarunkowane jest wcześniejszą zapłatą akcyzy w formie przedpłaty oraz złożeniem deklaracji w tym zakresie.

Z uwagi na fakt, iż w przypadku produkcji oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 19 00 0 oraz gazu o kodzie 2711 19 00 możliwe jest dokonywanie przedpłat oraz składanie deklaracji w tym zakresie, produkcja tych wyrobów nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Analogiczne stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 września 2012 roku (sygn. IBPP4/443-274/12/PK), który stwierdził, że „w sytuacji skorzystania przez Spółkę z instytucji przedpłaty dla produkowanego oleju popirolitycznego, jak też ewentualnie dla produkowanego gazu, nie będzie zobowiązana do produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym”.

Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 Ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej
  - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Niemniej jednak, w myśl art. 21 ust. 3 Ustawy, ww. przepis art. 21 ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • jest prawidłowe – w części dotyczącej pytań nr 1 i 2;
 • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 3.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka planuje uruchomić na terytorium kraju instalację do pirolizy odpadów z tworzyw sztucznych oraz gumowych (z wyłączeniem PCV). W ramach procesu pirolizy uzyskiwany będzie: olej popirolityczny, węgiel, stal oraz gaz.

W ocenie Spółki olej popirolityczny, który będzie przez nią produkowany należy zakwalifikować do kodu CN 3811 90 00 0, natomiast produkowany gaz do kodu CN 2711 19 00. W ocenie Spółki olej popirolityczny nie posiada takich parametrów, które umożliwiłyby jego stosowanie jako samoistnego paliwa opałowego, napędowego, nie może być również samoistnym komponentem do paliw, ponieważ musi być poddany dodatkowym procesom chemicznym. Dlatego też, olej popirolityczny o kodzie CN 3811 90 00 0 będzie sprzedawany przez Spółkę przede wszystkim jako surowiec do dalszego przetwarzania. Niemniej jednak, Spółka nie może wykluczyć, że olej popirolityczny o kodzie CN 3811 90 00 0 będzie nabywany przez niektórych kontrahentów również do celów opałowych lub napędowych. Gaz o kodzie CN 2711 19 00 będzie wykorzystywany przez Spółkę lub sprzedawany do nabywców dla celów opałowych. Spółka zamierza prowadzić sprzedaż ww. wyrobów do nabywców na terytorium kraju, a także do nabywców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z państw trzecich.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. obowiązku produkcji ww. wyrobów w składzie podatkowym, a także możliwości dokonania przedpłaty podatku akcyzowego na poczet produkcji tych wyrobów.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 • objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 • objęte pozycją CN 3811.

W ust. 2 i 3 ww. art. 86 wyjaśniono, że paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa powyżej.

Stosownie do art. 87 ust. 1 produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Zgodnie z powyższym za paliwo silnikowe uznawane są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Definicja paliwa silnikowego odwołuje się więc do przeznaczenia danego wyrobu, a nie konkretnej pozycji w załączniku do ustawy.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy.

Stosownie do art. 40 ust. 6 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy przez skład podatkowy rozumie się miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Stosownie do powyższego instytucja składu podatkowego ma charakter obligatoryjny, ponieważ wszyscy producenci oraz przetwórcy wyrobów akcyzowych są zobowiązani do utworzenia składu podatkowego w miejscu, w którym następuje produkcja wyrobów akcyzowych, z wyjątkami określonymi w art. 47 ust. 1 ustawy. Co do zasady obowiązek produkcji w składzie podatkowym dotyczy wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Zatem aby ocenić czy Wnioskodawca jest zobowiązany do produkcji oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 90 00 0 oraz gazu o kodzie CN 2711 19 00 w pierwszej kolejności należy określić czy wyroby produkowane przez Spółkę zostały ujęte w załączniku nr 2 do ustawy, a jeśli nie to czy podlegają stawce akcyzy innej niż zerowa.

Odnośnie produkowanych przez Spółkę wyrobów należy zauważyć, że olej popirolityczny o kodzie CN 3811 90 00 nie został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy. Natomiast w poz. 21 ww. załącznika wymieniono pod symbolem CN 2711 ex gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe, z wyłączeniem objętych pozycjami 2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00, gdzie ex oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

 • pozostałych paliw silnikowych - 1.822,00 zł/1000 litrów
 • pozostałych paliw opałowych:
  1. w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
   • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
   • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów,
  2. gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Jak podaje Spółka, olej popirolityczny nie posiada takich parametrów, które umożliwiłyby jego stosowanie jako samoistnego paliwa opałowego, napędowego, nie może być również samoistnym komponentem do paliw, ponieważ musi być poddany dodatkowym procesom chemicznym. Dlatego też, olej popirolityczny o kodzie CN 3811 90 00 0 będzie sprzedawany przez Spółkę przede wszystkim jako surowiec do dalszego przetwarzania. Niemniej jednak, Spółka nie wyklucza, że olej popirolityczny o kodzie CN 3811 90 00 0 będzie nabywany przez niektórych kontrahentów również do celów opałowych lub napędowych. Natomiast, gaz o kodzie CN 2711 19 00 będzie wykorzystywany przez Spółkę lub sprzedawany do nabywców dla celów opałowych.

Mając, zatem na uwadze, że produkowany przez Spółkę olej, pomimo braku właściwych parametrów do stosowania go jako samoistnego paliwa, może być sprzedawany przez Spółkę do celów opałowych lub napędowych należy uznać, że olej popirolityczny jest wyrobem energetycznym opodatkowanym pozytywną stawką akcyzy.

W konsekwencji skoro olej popirolityczny o kodzie CN 3811 90 00 pomimo, że nie został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy, ale podlega opodatkowaniu stawką inna niż zerowa to musi być produkowany w składzie podatkowym.

Jednocześnie wytwarzany gaz ziemny o kodzie CN 2711 19 00 jako wymieniony w poz. 21 załącznika nr 2 do ustawy co do zasady winien być produkowany w składzie podatkowym.

Zatem, co do zasady, w przedmiotowym przypadku produkcja oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 90 00 0 oraz gazu o kodzie CN 2711 19 00 musi odbywać się w składzie podatkowym.

Wyjątek dla obowiązku produkcji w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa został przewidziany w art. 22 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, producent jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu
  - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.

Wpłaconą przedpłatę akcyzy uwzględnia się w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 (art. 22 ust. 3 ustawy).

Wyłączenie obowiązku produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym uwarunkowane jest od wcześniejszej zapłaty akcyzy w formie przedpłaty oraz złożenia deklaracji w tym zakresie. Kwota przedpłaty akcyzy powinna zostać z góry obliczona i wpłacona na właściwy rachunek izby celnej przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym mają być wyprodukowane wyroby akcyzowe. Kwota przedpłaty akcyzy powinna zostać skalkulowana na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w danym momencie oraz szacowanej ilości wyrobów akcyzowych, jakie dany producent wyprodukuje w następnym okresie. W efekcie, przedpłata akcyzy ma charakter jednorazowy i obejmuje całość podatku należnego od wyrobów akcyzowych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Spółka ma możliwość skorzystania z instytucji przedpłaty produkowanego oleju popirolitycznego oraz gazu i w takim przypadku nie będzie zobowiązana do produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym.

Tym samym stanowisko Spółki w zakresie pytań nr 1 i 2 należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie opodatkowania sprzedaży oleju popirolitycznego o kodzie CN 3811 90 00 0 stawką akcyzy w wysokości 0 zł i braku obowiązku składania przez Spółkę deklaracji należy zauważyć, że zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Zatem, gdy Wnioskodawca olej popirolityczny będzie sprzedawał z przeznaczeniem do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wówczas względem tego oleju znajduje zastosowanie stawka akcyzy 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej
  - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

W myśl art. 21 ust. 2 ustawy w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej
  - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego.

Przy czym zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3.

Zatem na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy podatnik nie jest zobowiązany do składania deklaracji oraz obliczania i wpłacania akcyzy w sytuacji gdy prowadzi działalność wyłącznie w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy.

W przedmiotowym przypadku taka sytuacja nie ma miejsca. Spółka bowiem produkuje m.in. gaz o kodzie 2711 19 00 przeznaczony do celów opałowych i opodatkowany pozytywną stawką akcyzy. Poza tym produkuje olej popirolityczny, który nie zawsze będzie objęty stawką akcyzy w wysokości 0 zł. Jak wskazano wcześniej, w sytuacji gdy Spółka będzie sprzedawać produkowany olej popirolityczny do celów opałowych lub napędowych wyrób ten będzie opodatkowany pozytywną stawką akcyzy.

Zatem, w opisanej sytuacji Spółka nie może korzystać z wyłączenia określonego w art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy i ma obowiązek składania deklaracji podatkowych, a także obliczania i wpłacania akcyzy na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-274/12/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.