ILPP3/4513-1-13/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z faktem, ze Zainteresowany wdrożył certyfikowany system zarządzania środowiskowego oparty o normę ISO 14001, oraz udział wartości zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej Wnioskodawcy wynosi więcej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany, jest on uprawniony do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym zużycia wyrobów gazowych na cele opałowe, przewidzianego dla zakładu energochłonnego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym?
ILPP3/4513-1-13/15-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. gaz
 3. wyroby akcyzowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy wynikającego z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy wynikającego z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi (i będzie prowadził w przyszłości) działalność w zakresie produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych, które sprzedaje (i będzie sprzedawać w przyszłości) w kraju i poza granicami. Oprócz produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych Zainteresowany zajmuje się (i będzie się zajmował w przyszłości) także kompletowaniem zestawów złożonych z wyprodukowanych przez siebie lub nabytych od innych podmiotów wyrobów sanitarnych i sprzedażą ich w kraju i za granicą. Wnioskodawca jest (i będzie w przyszłości) finalnym nabywcą gazowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym. Gaz ziemny wysokometanowy o kodzie CN 2711 21 00 – dalej jako: gaz ziemny, kupowany przez Zainteresowanego mieści się w zakresie wyrobów gazowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt lb ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca kupuje gaz ziemny i będzie go kupował w przyszłości z przeznaczeniem do użycia w celach opałowych.

Zainteresowany posiada certyfikat zgodności Systemu Zarządzania z normą ISO 14001:2004. Certyfikat został wydany przez (...) akredytowane przez (...), jest ważny do 15 kwietnia 2016 r. i obejmuje produkcję, sprzedaż i dystrybucję ceramicznych i nieceramicznych wyrobów sanitarnych. Norma ISO 14001:2004, której spełnienie jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005, jest normą systemu zarządzania, która w całości odnosi się do zarządzania środowiskowego. Systemy, które są zbudowane i wdrożone zgodnie z wymogami normy ISO 14001:2004, prowadzą do osiągania celów środowiskowych. System zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001 ma na celu zredukowanie negatywnego oddziaływania na środowisko przez usprawnienie zarządzania w danym podmiocie, tj. stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa, aby zmniejszać negatywny wpływ jego działalności na środowisko naturalne. Celem systemu jest ciągła poprawa efektywności działalności środowiskowej, w tym efektywności energetycznej. Posiadany przez Wnioskodawcę certyfikat ISO 14001 oznacza, że posiada on system zarządzania środowiskowego odpowiedni do charakteru jej działań, wyrobów i usług, co w szczególności oznacza, że Zainteresowany:

 • określił polityką środowiskową stosownie do charakteru skali i wpływu na środowisko swoich działań, wyrobów i usług;
 • zidentyfikował aspekty środowiskowe związane ze swoimi działaniami, wyrobami i usługami, które potrafi nadzorować;
 • posiada wdrożone procedury identyfikowania właściwego ustawodawstwa środowiskowego oraz innych stosownych wymagań, w celu ustalenia w jaki sposób te wymagania stosują się do jej aspektów środowiskowych i w jaki sposób te informacje aktualizować;
 • wdrożył skuteczne środki nadzoru, w celu dotrzymania zobowiązania do spełnienia właściwych wymagań prawnych i innych;
 • zapewnia, że osoby pracujące u Wnioskodawcy są świadome wymagań systemu zarządzania środowiskowego i kompetentne do wykonywania zadań, które mogą mieć znaczące wpływy na środowisko;
 • wdrożył procedury skutecznego audytu wewnętrznego oraz przeglądu zarządzania.

Jednocześnie Zainteresowany wskazał, że całość nabywanego gazu jest przez niego zużywana na cele opałowe związane z działalnością, tj. w procesie produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych oraz w celach administracyjnych (ogrzanie pomieszczeń biurowych i administracyjnych Spółki). Spółka nabywa gaz wyłącznie od zewnętrznych dostawców i nie dokonuje odsprzedaży nabytego gazu innym podmiotom. Wnioskodawca posiada status finalnego nabywcy gazowego w rozumieniu ustawy akcyzowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z faktem, że Zainteresowany wdrożył certyfikowany system zarządzania środowiskowego oparty o normę ISO 14001, oraz udział wartości zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej Wnioskodawcy wynosi więcej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany, jest on uprawniony do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym zużycia wyrobów gazowych na cele opałowe, przewidzianego dla zakładu energochłonnego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Stosownie do treści art. 31b ust. 10 tej ustawy przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z powyższego wynika, że aby skorzystać ze wspomnianego wyżej zwolnienia, należy spełnić następujące warunki:

 1. podmiot korzystający ze zwolnienia musi zużywać gaz na cele opałowe;
 2. podmiot zużywający gaz musi spełniać definicję zakładu energochłonnego przewidzianą w art. 31b ust. 10 ustawy akcyzowej;
 3. w zakładzie energochłonnym, który zużywa podlegający zwolnieniu od akcyzy gaz, musi być wprowadzony w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Wykorzystanie gazu na cele opałowe

Zainteresowany zużywa gaz nabywany w całości od zewnętrznych dostawców na cele opałowe związane ze swoją działalnością gospodarczą, wobec czego pierwszy ze wskazanych wyżej warunków uznać należy za spełniony.

Spełnienie definicji zakładu energochłonnego

Zakładem energochłonnym wykorzystującym wyroby gazowe, w myśl art. 31b ust. 10 ustawy akcyzowej, jest taki podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Jednocześnie zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

U Wnioskodawcy udział całkowitego zakupu wyrobów gazowych w całkowitej wartości produkcji sprzedanej przekracza wskazany wyżej pięcioprocentowy próg. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Zainteresowanego, spełnia on wymienione w art. 31b ust. 10 ustawy akcyzowej przesłanki, wobec czego stanowi zakład energochłonny w rozumieniu powyższych przepisów, a tym samym za spełniony należy uznać również drugi ze wskazanych wyżej warunków.

Wprowadzenie w życie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Odnosząc się z kolei do trzeciego z warunków, tj. wprowadzenia w życie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, wskazać należy, że polski ustawodawca nie zawarł w ustawie akcyzowej katalogu takich systemów, ani też nie określił kryteriów, które pozwalają uznać dany system za wpisujący się w zakres powyższego przepisu.

Norma ISO 14001:2004, której spełnienie jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005, jest normą systemu zarządzania, która w całości odnosi się do zarządzania środowiskowego. Systemy, które są zbudowane i wdrożone zgodnie z wymogami normy ISO 14001:2004, prowadzą do osiągania celów środowiskowych.

W Polsce krajową jednostką akredytacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. U. UE. L. z 2008, Nr 218, poz. 30), zwanego dalej „Rozporządzeniem” zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010, Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) jest (...) i do tego podmiotu powinny zgłaszać się jednostki prowadzące na terytorium Polski działalność wymagającą akredytacji. Jednak w sytuacji, gdy na terytorium Polski działalność taką prowadzi podmiot zagraniczny, który uzyskał wymaganą zgodnie z Rozporządzeniem akredytację w swoim państwie, nie musi ponownie ubiegać się o nią w (...). Wynika to z celowościowej i systemowej wykładni przepisów unijnych i krajowych. Celem przepisów o akredytacji jest zagwarantowanie, że jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności (w tym certyfikujące) będą funkcjonowały według tych samych standardów we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Krajowe jednostki akredytujące wykonując swoje zadania podejmują działania o charakterze władzy publicznej, dlatego w każdym kraju członkowskim jest powołana co najwyżej jedna jednostka akredytująca (art. 4 ust. 1 Rozporządzenia), która udziela akredytacji podmiotom prowadzącym działalność na obszarze tego państwa. Przepisy Rozporządzenia z założenia mają sprzyjać osiągnięciu celu jakim jest takie uregulowanie sposobu funkcjonowania jednostek akredytacyjnych, który pozwoli uniknąć wielokrotnej akredytacji. Znajduje to wyraz m.in. w art. 5 ust. 1, art. 6 i art. 7 Rozporządzenia. Na podstawie art. 4 ust. 10 zw. z art. 14 Rozporządzenia, krajowa jednostka akredytująca jest członkiem organizacji Europejska Współpraca w dziedzinie Akredytacji (EA). Jak wynika z Wielostronnego Porozumienia (...) wyniki certyfikacji, realizowanej zgodnie z założeniami (...) są w pełni porównywalne i wzajemnie akceptowalne przez sygnatariuszy. Tym samym należy przyjąć, że akredytacja uzyskana w państwie macierzystym jest wystarczająca dla prowadzenia działalności również w innych państwach Unii Europejskiej, w tym wydawania certyfikatów zgodności. W świetle powyższego należy przyjąć, iż uzyskanie certyfikatu w zakresie spełniania wymogów normy Systemu Zarządzania ISO 14001:2004 jest równoznaczne z wprowadzeniem w życie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej określonego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym. Certyfikat w zakresie spełnienia wymogów normy Systemu Zarządzania ISO 14001:2004 wydany Wnioskodawcy przez jednostkę oceniającą zgodność (...), akredytowaną przez holenderską jednostkę akredytującą (...), wywołuje skutki jakie wiążą się z uzyskaniem certyfikatu wydanego przez jednostkę akredytowaną przez (...).

Zdaniem Zainteresowanego, spełnia on kryterium wprowadzenia w życie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska i w tym zakresie jest uprawnione do skorzystania ze zwolnienia od podatku określonego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Podsumowując powyższe, Wnioskodawca uważa, że będzie on uprawniony do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym zużywanych na cele opałowe wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe – niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Stosownie do art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Na mocy art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

 1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
 3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

W myśl art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym – w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Na mocy art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zatem podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, powinien spełniać obie przesłanki wynikające z ww. przepisu, to jest:

 1. winien to być podmiot, który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31b ust. 10 ustawy oraz
 2. w tym zakładzie energochłonnym powinien być wprowadzony w życie co najmniej jeden z następujących systemów:
  1. system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub
  2. do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi przede wszystkim zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem uznania tej części za zorganizowaną jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu ww. przepisu, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Tak rozumiana zorganizowana cześć przedsiębiorstwa może korzystać ze zwolnienia od akcyzy z tytułu bycia zakładem energochłonnym i zużycia wyrobów gazowych.

W takim przypadku warunki wskazane w art. 31b ust. 10 ustawy muszą zostać spełnione przez tak wyodrębnioną w strukturze podmiotu (przedsiębiorstwa) jednostkę.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi (i będzie prowadził w przyszłości) działalność w zakresie produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych, które sprzedaje (i będzie sprzedawać w przyszłości) w kraju i poza granicami. Oprócz produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych Zainteresowany zajmuje się (i będzie się zajmował w przyszłości) także kompletowaniem zestawów złożonych z wyprodukowanych przez siebie lub nabytych od innych podmiotów wyrobów sanitarnych i sprzedażą ich w kraju i za granicą. Wnioskodawca jest (i będzie w przyszłości) finalnym nabywcą gazowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy. Gaz ziemny wysokometanowy o kodzie CN 2711 21 00 jest kupowany przez Zainteresowanego z przeznaczeniem do użycia w celach opałowych. Wnioskodawca posiada certyfikat zgodności Systemu Zarządzania z normą ISO 14001:2004. Certyfikat został wydany przez (...) akredytowane przez (...), jest ważny do 15 kwietnia 2016 r. i obejmuje produkcję, sprzedaż i dystrybucję ceramicznych i nieceramicznych wyrobów sanitarnych. Norma ISO 14001:2004, której spełnienie jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005, jest normą systemu zarządzania, która w całości odnosi się do zarządzania środowiskowego. Systemy, które są zbudowane i wdrożone zgodnie z wymogami normy ISO 14001:2004, prowadzą do osiągania celów środowiskowych.

System zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001, ma na celu zredukowanie negatywnego oddziaływania na środowisko przez usprawnienie zarządzania w danym podmiocie, tj. stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa, aby zmniejszać negatywny wpływ jego działalności na środowisko naturalne. Celem systemu jest ciągła poprawa efektywności działalności środowiskowej, w tym efektywności energetycznej. Posiadany przez Wnioskodawcę certyfikat ISO 14001 oznacza, że posiada on system zarządzania środowiskowego odpowiedni do charakteru jej działań, wyrobów i usług.

Zainteresowany wskazał także, że u niego udział wartości zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi więcej niż 5% w roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany.

Zatem Wnioskodawca spełnia wymogi dla uznania go za zakład energochłonny, o którym mowa w art. 31b ust. 10 ustawy.

Dla zastosowania zwolnienia w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy należy rozpatrzyć zatem czy Zainteresowany wprowadził w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Ustawodawca nie sprecyzował, jakie systemy obowiązujące w polskim systemie prawnym spełniają wymagania systemów, o których mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, to jest jakie systemy prowadzą do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej.

Zatem skoro brak jest odesłania do innych przepisów oraz definicji legalnych w szczególności pojęcia system to „odkodowując” normę prawną należy w pierwszej kolejności odwołać się do reguł językowych języka polskiego.

Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo Warszawa 1993 r. str. 900 „system” to przykładowo:

 • zbiór jednostek tworzących jakąś całość organizacyjną, służących jednemu celowi; układ;
 • określony sposób, metoda wykonywania jakiejś czynności.

Jest to zatem układ elementów stanowiący organizacyjną całość służących jednemu celowi.

Ponadto jak wskazano w słowniku „Język polski. Współczesny słownik języka polskiego”, Warszawa 2007, t. 2, s. 1757, przez system należy rozumieć uporządkowany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje, tworzące pewną całość.

Tym samym nie każdy tego typu układ elementów może być systemem w rozumieniu analizowanego przepisu. Musi on, co wynika wprost z brzmienia przepisu, prowadzić do osiągania jasno sprecyzowanych celów. Ponadto, przy interpretowaniu danego przepisu prawa, należy mieć na względzie to, co ustawodawca chciał przez dane stwierdzenia osiągnąć.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, przyjąć należy, że wprowadzenie w życie przez zakład energochłonny systemu – o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy – polega na wdrożeniu (wprowadzeniu w życie) u tego finalnego nabywcy gazowego uporządkowanego układu elementów stanowiących organizacyjną całość w celu:

 • osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub
 • podwyższenia efektywności energetycznej

w ramach odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień (weryfikowanych dodatkowo przez zewnętrzny podmiot posiadający uprawnienia kontrolne).

Powyższe oznacza, że realizacja powyższego warunku możliwa jest poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu w jednostkach zużywających wyroby gazowe. Nabywca zużywający gaz ma bowiem wdrożyć układ elementów stanowiący organizacyjną całość służący ochronie środowiska lub podwyższeniu efektywności energetycznej.

Ponadto podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, określonego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, pod warunkiem, że będą w stanie udokumentować uczestnictwo w systemie prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Za systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, uznaje się:

 • objęcie instalacji Europejskim Systemem Handlu Emisjami zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695);
 • system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060);
 • wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001:2004 i uzyskanie w tym zakresie certyfikatu, przyznanego przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą.

Reasumując, w związku z tym, że Zainteresowany wdrożył certyfikowany system zarządzania środowiskowego oparty o normę ISO 14001:2004 i uzyskał w tym zakresie certyfikat, przyznany przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą, oraz udział wartości zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej Wnioskodawcy wynosi więcej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany, jest on uprawniony do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym zużycia wyrobów gazowych na cele opałowe, przewidzianego dla zakładu energochłonnego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że w postępowaniu, w przedmiocie wydania interpretacji, jest ocena prawna przedstawionego zdarzenia przyszłego, a nie dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem la Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Nie oznacza to zatem, że w toku kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji nie mogą zostać poczynione ustalenia faktyczne odmienne od przedstawionych przez podatnika we wniosku. W takiej sytuacji stwierdzenie odmiennego stanu faktycznego może stanowić podstawę do dokonania wobec podatnika wymiaru podatku akcyzowego. Przeszkodą tego wymiaru nie będzie wtedy interpretacja stwierdzająca, że stanowisko strony jest prawidłowe, gdyż stanowisko to będzie się odnosić w istocie do innego stanu faktycznego, niż tego ustalonego przez organ podatkowy w postępowaniu wymiarowym (zob. m.in. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Po 869/09, lex nr 541931).

Ponadto należy w tym miejscu dodatkowo wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.