ILPP3/4513-1-1/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów gazowych.
ILPP3/4513-1-1/15-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. gaz
 3. wyroby akcyzowe
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów gazowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów gazowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest producentem profili aluminiowych wytwarzanych z aluminium kupowanego w postaci wałków. Dwa etapy procesu produkcyjnego: podgrzewania wałków aluminiowych przed przystąpieniem do wyciskania profili, a także tzw. starzenie wyciśniętych profili wymaga zastosowania urządzeń – pieców.

W celu napędzania powyższych urządzeń stacjonarnych Wnioskodawca nabywa od dostawcy krajowego gaz ziemny (kod CN 2711 21 00).

Wnioskodawca nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu gazowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), dalej: Ustawa.

Zgodnie z art. 31b ust. 10 Ustawy, udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w roku 2013 dotyczący całości przedsiębiorstwa wynosi więcej niż 5%. Tym samym Wnioskodawca jest zakładem energochłonnym w rozumieniu Ustawy, a zakład ten stanowi samodzielne przedsiębiorstwo.

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wprowadzono następujące działania prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej:

 1. w wyniku zastosowania gazu ziemnego w procesie produkcyjnym profili aluminiowych Wnioskodawca uzyskał poprawę efektywności o 11% w zakresie zużycia energii w procesie produkcyjnym (gaz wykorzystywany jest do podgrzewania i starzenia surowca – aluminium). W przypadku braku wykorzystania gazu ziemnego w procesie produkcyjnym wyprodukowanie jednej tony profilu metodą tradycyjną wymagałoby 1,25 MWh. Natomiast w technologii wdrożonej przez Wnioskodawcę produkcja jednej tony profili aluminiowych pochłania 1,117 MWh energii;
 2. zastosowana przez Wnioskodawcę technologia produkcji profili aluminiowych zakłada mniejszą ok. 8-10% materiałochłonność procesu produkcyjnego w stosunku do tradycyjnej technologii. W przypadku tradycyjnej technologii przeciętny odpad w branży wynosi 25%, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa podatnika odpad ten wyniósł w 2013 r. ok. 14,5-15%. Zatem na wyprodukowanie 1 tony profili Wnioskodawca potrzebował ok. 1,15 tony aluminium, podczas gdy przeciętnie w branży potrzebnych byłoby 1,25 tony surowca;
 3. Wnioskodawca zastosował cykl zamknięty obiegu wody w procesie trawienia matryc oraz zamknięty obieg chłodzenia oleju na prasie do tłoczenia profili aluminiowych. Dzięki zamkniętemu obiegowi i zastosowaniu glikolu na prasie wyeliminowano wodę z chłodzenia prasy – osiągnięto zatem oszczędność na poziomie 158 m3 rocznie. Jednocześnie dzięki zamkniętemu obiegowi w procesie trawienia matryc Wnioskodawca ograniczył roczne zużycie wody w tym zakresie do 66 m3;
 4. niezależnie od ograniczenia wielkości odpadu produkcyjnego Wnioskodawca stosuje działania zmierzające do niemal całkowitego wtórnego wykorzystania powstałego odpadu aluminiowego. W związku z powyższym w 2013 r. recyclingowi poddano ponad 90% powstałego odpadu aluminiowego;
 5. Wnioskodawca zamontował kolektory słoneczne o sprawności 81,7% i w ten sposób czerpie energię ze źródeł odnawialnych wykorzystując ją do podgrzewania wody wykorzystywanej na potrzeby socjalne zatrudnionych osób.

Powyższe działania, a w szczególności metodologia wyliczeń, potwierdzone są opinią biegłego z listy MOŚZNiL. Wnioskodawca prowadzi także stały monitoring wskaźników dotyczących powyższych parametrów.

Ponadto Wnioskodawca wdrożył w swoim przedsiębiorstwie system zarządzania środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 14001:2004 i uzyskał w tym zakresie certyfikat przyznany przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą: Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, wykorzystując nabywane wyroby gazowe przeznaczone na cele napędzania stacjonarnych urządzeń – pieców, w procesie produkcyjnym profili aluminiowych i wdrażając opisane we wniosku działania prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, jest uprawniony do zastosowania zwolnienia od akcyzy, zgodnie z art. 31b ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz w zw. z art. 31b ust. 10 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), tj. zwolnienia z akcyzy gazu wykorzystywanego do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 31b ust. 4 pkt 1 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5.

Z kolei zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez m.in. zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Natomiast w świetle art. 31b ust. 10 Ustawy przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Tym samym, na mocy przedmiotowych przepisów wprowadzono zasadę, w myśl której zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem takich urządzeń w przypadkach przewidzianych w przepisie art. 31b ust. 1 pkt 1-5 ustawy. Regulacja ta, jak wskazuje się w doktrynie (tak: Wesołowska A., Podatek akcyzowy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, LEX/el., 2013) znajdzie zastosowanie pod warunkiem wystąpienia jednego ze zdarzeń wymienionych w przepisie art. 31b ust. 1 pkt 1-5 Ustawy.

Przykładowo zatem, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe zwolnienie znajdzie zastosowanie w sytuacji wykorzystywania gazu do napędu stacjonarnych urządzeń przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej (art. 31b ust. 1 pkt 5 Ustawy).

W konsekwencji, w myśl przytoczonych przepisów Ustawy łącznym warunkiem zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, jest w kontekście art. 31 b ust. 1 pkt 5 Ustawy to, aby:

 1. wyroby gazowe wykorzystywane były przez zakład energochłonny do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń,
 2. w zakładzie energochłonnym wprowadzono w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej,
 3. zakład ten stanowił co najmniej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz
 4. udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w poprzednim roku wynosił nie mniej niż 5%.

Wprowadzając przedmiotowe przepisy ustawodawca nie zdefiniował pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. W związku z tym powstaje wątpliwość, jak należy rozumieć przytoczony termin, a w konsekwencji jak należy interpretować i stosować art. 31b ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz art. 31b ust. 10 Ustawy, aby uznano za spełniony warunek wprowadzenia w życie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wprowadzono następujące działania prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej:

 1. w wyniku zastosowania gazu ziemnego w procesie produkcyjnym profili aluminiowych Wnioskodawca uzyskał poprawę efektywności o 11% w zakresie zużycia energii w procesie produkcyjnym (gaz wykorzystywany jest do podgrzewania i starzenia surowca – aluminium). W przypadku braku wykorzystania gazu ziemnego w procesie produkcyjnym wyprodukowanie jednej tony profilu metodą tradycyjną wymagałoby 1,25 MWh. Natomiast W technologii wdrożonej przez Wnioskodawcę produkcja jednej tony profili aluminiowych pochłania 1,117 MWh energii;
 2. zastosowana przez Wnioskodawcę technologia produkcji profili aluminiowych zakłada mniejszą ok. 8-10% materiałochłonność procesu produkcyjnego w stosunku do tradycyjnej technologii. W przypadku tradycyjnej technologii przeciętny odpad w branży wynosi 25%, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa podatnika odpad ten wyniósł w 2013 r. ok. 14,5-15%. Zatem na wyprodukowanie 1 tony profili wnioskodawca potrzebował ok. 1,15 tony aluminium, podczas gdy przeciętnie w branży potrzebnych byłoby 1,25 tony surowca;
 3. Wnioskodawca zastosował cykl zamknięty obiegu wody w procesie trawienia matryc oraz zamknięty obieg chłodzenia oleju na prasie do tłoczenia profili aluminiowych. Dzięki zamkniętemu obiegowi zastosowaniu glikolu na prasie wyeliminowano wodę z chłodzenia prasy – osiągnięto zatem oszczędność na poziomie 158 m3 rocznie. Jednocześnie dzięki zamkniętemu obiegowi w procesie trawienia matryc wnioskodawca ograniczył roczne zużycie wody w tym zakresie do 66 m3;
 4. niezależnie od ograniczenia wielkości odpadu produkcyjnego Wnioskodawca stosuje działania zmierzające do niemal całkowitego wtórnego wykorzystania powstałego odpadu aluminiowego. W związku z powyższym w 2013 r. recyclingowi poddano ponad 90% powstałego odpadu aluminiowego;
 5. Wnioskodawca zamontował kolektory słoneczne o sprawności 81,7% i w ten sposób czerpie energię ze źródeł odnawialnych wykorzystując ją do podgrzewania wody wykorzystywanej na potrzeby socjalne zatrudnionych osób.

Powyższe działania, a w szczególności metodologia wyliczeń, potwierdzone są opinią biegłego z listy MOŚZNiL. Wnioskodawca prowadzi także stały monitoring wskaźników dotyczących powyższych parametrów.

Ponadto Zainteresowany wdrożył w swoim przedsiębiorstwie system zarządzania środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 1400 1:2004 i uzyskał w tym zakresie certyfikat przyznany przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą: Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja.

Zdaniem Wnioskodawcy zasadnym jest przyjęcie, iż podjęte przez niego, a opisane wyżej, działania mieszczą się w katalogu wyznaczonym przez art. 31 b ust. 1 pkt 5 Ustawy, tj. można je zakwalifikować jako system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W związku z tym, Zainteresowany ma prawo skorzystać ze zwolnienia przewidzianego przez art. 31b ust. 4 ustawy, skoro, jak wskazano powyżej, spełniono pozostałe przesłanki dla uzyskania zwolnienia, tj.:

 1. wyroby gazowe wykorzystywane są przez zakład energochłonny do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń,
 2. zakład ten stanowił co najmniej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz
 3. udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w poprzednim roku wynosił nie mniej niż 5%.

Stanowisko takie potwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2014 r., ILPP3/443-49/14-4/TK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.