ILPP3/4513-1-1/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów gazowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów gazowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów gazowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest producentem profili aluminiowych wytwarzanych z aluminium kupowanego w postaci wałków. Dwa etapy procesu produkcyjnego: podgrzewania wałków aluminiowych przed przystąpieniem do wyciskania profili, a także tzw. starzenie wyciśniętych profili wymaga zastosowania urządzeń – pieców.

W celu napędzania powyższych urządzeń stacjonarnych Wnioskodawca nabywa od dostawcy krajowego gaz ziemny (kod CN 2711 21 00).

Wnioskodawca nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu gazowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), dalej: Ustawa.

Zgodnie z art. 31b ust. 10 Ustawy, udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w roku 2013 dotyczący całości przedsiębiorstwa wynosi więcej niż 5%. Tym samym Wnioskodawca jest zakładem energochłonnym w rozumieniu Ustawy, a zakład ten stanowi samodzielne przedsiębiorstwo.

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wprowadzono następujące działania prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej:

 1. w wyniku zastosowania gazu ziemnego w procesie produkcyjnym profili aluminiowych Wnioskodawca uzyskał poprawę efektywności o 11% w zakresie zużycia energii w procesie produkcyjnym (gaz wykorzystywany jest do podgrzewania i starzenia surowca – aluminium). W przypadku braku wykorzystania gazu ziemnego w procesie produkcyjnym wyprodukowanie jednej tony profilu metodą tradycyjną wymagałoby 1,25 MWh. Natomiast w technologii wdrożonej przez Wnioskodawcę produkcja jednej tony profili aluminiowych pochłania 1,117 MWh energii;
 2. zastosowana przez Wnioskodawcę technologia produkcji profili aluminiowych zakłada mniejszą ok. 8-10% materiałochłonność procesu produkcyjnego w stosunku do tradycyjnej technologii. W przypadku tradycyjnej technologii przeciętny odpad w branży wynosi 25%, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa podatnika odpad ten wyniósł w 2013 r. ok. 14,5-15%. Zatem na wyprodukowanie 1 tony profili Wnioskodawca potrzebował ok. 1,15 tony aluminium, podczas gdy przeciętnie w branży potrzebnych byłoby 1,25 tony surowca;
 3. Wnioskodawca zastosował cykl zamknięty obiegu wody w procesie trawienia matryc oraz zamknięty obieg chłodzenia oleju na prasie do tłoczenia profili aluminiowych. Dzięki zamkniętemu obiegowi i zastosowaniu glikolu na prasie wyeliminowano wodę z chłodzenia prasy – osiągnięto zatem oszczędność na poziomie 158 m3 rocznie. Jednocześnie dzięki zamkniętemu obiegowi w procesie trawienia matryc Wnioskodawca ograniczył roczne zużycie wody w tym zakresie do 66 m3;
 4. niezależnie od ograniczenia wielkości odpadu produkcyjnego Wnioskodawca stosuje działania zmierzające do niemal całkowitego wtórnego wykorzystania powstałego odpadu aluminiowego. W związku z powyższym w 2013 r. recyclingowi poddano ponad 90% powstałego odpadu aluminiowego;
 5. Wnioskodawca zamontował kolektory słoneczne o sprawności 81,7% i w ten sposób czerpie energię ze źródeł odnawialnych wykorzystując ją do podgrzewania wody wykorzystywanej na potrzeby socjalne zatrudnionych osób.

Powyższe działania, a w szczególności metodologia wyliczeń, potwierdzone są opinią biegłego z listy MOŚZNiL. Wnioskodawca prowadzi także stały monitoring wskaźników dotyczących powyższych parametrów.

Ponadto Wnioskodawca wdrożył w swoim przedsiębiorstwie system zarządzania środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 14001:2004 i uzyskał w tym zakresie certyfikat przyznany przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą: Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, wykorzystując nabywane wyroby gazowe przeznaczone na cele napędzania stacjonarnych urządzeń – pieców, w procesie produkcyjnym profili aluminiowych i wdrażając opisane we wniosku działania prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, jest uprawniony do zastosowania zwolnienia od akcyzy, zgodnie z art. 31b ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz w zw. z art. 31b ust. 10 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), tj. zwolnienia z akcyzy gazu wykorzystywanego do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 31b ust. 4 pkt 1 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5.

Z kolei zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez m.in. zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Natomiast w świetle art. 31b ust. 10 Ustawy przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Tym samym, na mocy przedmiotowych przepisów wprowadzono zasadę, w myśl której zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem takich urządzeń w przypadkach przewidzianych w przepisie art. 31b ust. 1 pkt 1-5 ustawy. Regulacja ta, jak wskazuje się w doktrynie (tak: Wesołowska A., Podatek akcyzowy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, LEX/el., 2013) znajdzie zastosowanie pod warunkiem wystąpienia jednego ze zdarzeń wymienionych w przepisie art. 31b ust. 1 pkt 1-5 Ustawy.

Przykładowo zatem, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe zwolnienie znajdzie zastosowanie w sytuacji wykorzystywania gazu do napędu stacjonarnych urządzeń przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej (art. 31b ust. 1 pkt 5 Ustawy).

W konsekwencji, w myśl przytoczonych przepisów Ustawy łącznym warunkiem zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, jest w kontekście art. 31 b ust. 1 pkt 5 Ustawy to, aby:

 1. wyroby gazowe wykorzystywane były przez zakład energochłonny do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń,
 2. w zakładzie energochłonnym wprowadzono w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej,
 3. zakład ten stanowił co najmniej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz
 4. udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w poprzednim roku wynosił nie mniej niż 5%.

Wprowadzając przedmiotowe przepisy ustawodawca nie zdefiniował pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. W związku z tym powstaje wątpliwość, jak należy rozumieć przytoczony termin, a w konsekwencji jak należy interpretować i stosować art. 31b ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz art. 31b ust. 10 Ustawy, aby uznano za spełniony warunek wprowadzenia w życie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wprowadzono następujące działania prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej:

 1. w wyniku zastosowania gazu ziemnego w procesie produkcyjnym profili aluminiowych Wnioskodawca uzyskał poprawę efektywności o 11% w zakresie zużycia energii w procesie produkcyjnym (gaz wykorzystywany jest do podgrzewania i starzenia surowca – aluminium). W przypadku braku wykorzystania gazu ziemnego w procesie produkcyjnym wyprodukowanie jednej tony profilu metodą tradycyjną wymagałoby 1,25 MWh. Natomiast W technologii wdrożonej przez Wnioskodawcę produkcja jednej tony profili aluminiowych pochłania 1,117 MWh energii;
 2. zastosowana przez Wnioskodawcę technologia produkcji profili aluminiowych zakłada mniejszą ok. 8-10% materiałochłonność procesu produkcyjnego w stosunku do tradycyjnej technologii. W przypadku tradycyjnej technologii przeciętny odpad w branży wynosi 25%, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa podatnika odpad ten wyniósł w 2013 r. ok. 14,5-15%. Zatem na wyprodukowanie 1 tony profili wnioskodawca potrzebował ok. 1,15 tony aluminium, podczas gdy przeciętnie w branży potrzebnych byłoby 1,25 tony surowca;
 3. Wnioskodawca zastosował cykl zamknięty obiegu wody w procesie trawienia matryc oraz zamknięty obieg chłodzenia oleju na prasie do tłoczenia profili aluminiowych. Dzięki zamkniętemu obiegowi zastosowaniu glikolu na prasie wyeliminowano wodę z chłodzenia prasy – osiągnięto zatem oszczędność na poziomie 158 m3 rocznie. Jednocześnie dzięki zamkniętemu obiegowi w procesie trawienia matryc wnioskodawca ograniczył roczne zużycie wody w tym zakresie do 66 m3;
 4. niezależnie od ograniczenia wielkości odpadu produkcyjnego Wnioskodawca stosuje działania zmierzające do niemal całkowitego wtórnego wykorzystania powstałego odpadu aluminiowego. W związku z powyższym w 2013 r. recyclingowi poddano ponad 90% powstałego odpadu aluminiowego;
 5. Wnioskodawca zamontował kolektory słoneczne o sprawności 81,7% i w ten sposób czerpie energię ze źródeł odnawialnych wykorzystując ją do podgrzewania wody wykorzystywanej na potrzeby socjalne zatrudnionych osób.

Powyższe działania, a w szczególności metodologia wyliczeń, potwierdzone są opinią biegłego z listy MOŚZNiL. Wnioskodawca prowadzi także stały monitoring wskaźników dotyczących powyższych parametrów.

Ponadto Zainteresowany wdrożył w swoim przedsiębiorstwie system zarządzania środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 1400 1:2004 i uzyskał w tym zakresie certyfikat przyznany przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą: Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja.

Zdaniem Wnioskodawcy zasadnym jest przyjęcie, iż podjęte przez niego, a opisane wyżej, działania mieszczą się w katalogu wyznaczonym przez art. 31 b ust. 1 pkt 5 Ustawy, tj. można je zakwalifikować jako system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W związku z tym, Zainteresowany ma prawo skorzystać ze zwolnienia przewidzianego przez art. 31b ust. 4 ustawy, skoro, jak wskazano powyżej, spełniono pozostałe przesłanki dla uzyskania zwolnienia, tj.:

 1. wyroby gazowe wykorzystywane są przez zakład energochłonny do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń,
 2. zakład ten stanowił co najmniej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz
 3. udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w poprzednim roku wynosił nie mniej niż 5%.

Stanowisko takie potwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2014 r., ILPP3/443-49/14-4/TK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.