ILPP3/443-106/14-4/TW | Interpretacja indywidualna

1. Czy Spółka powinna stosować zerową stawkę akcyzy zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy na zakup gazu o kodzie CN 2711 12 zużywanym w opisanym procesie cięcia stali?
2. Czy Spółka w opisanej sytuacji powinna zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy złożyć do urzędu celnego wniosek o ustalenie dopuszczalnych norm zużycia gazu?
ILPP3/443-106/14-4/TWinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. gaz
 3. opodatkowanie
 4. podatek akcyzowy
 5. stawka
 6. wykonanie usługi
 7. wyroby
 8. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów akcyzowych jest:

 1. prawidłowe – w zakresie pierwszego zagadnienia,
 2. nieprawidłowe – w zakresie zagadnienia drugiego.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów gazowych.

Wniosek uzupełniono w dniu 6 października 2014 r. w przedmiocie zadanych pytań oraz własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Instytut) prowadzi działalność w zakresie dostawy elementów stalowych dla technologii transportowych i zastosowań przemysłowych. W ramach swojego profilu oferuje usługi w zakresie:

 • obróbki skrawaniem;
 • obróbki plastycznej;
 • spawania;
 • obróbki powierzchniowej;
 • cięcia.

Powyższe usługi są wykonywane w ramach posiadanych uprawnień oraz wymaganych systemów zarządzania jakością. Spółka w toku prowadzonych procesów technologicznych zużywa gaz techniczny propan o kodzie CN 2711 12.

Proces spalania gazu palnego propan w procesie cięcia tlenem w instytucie mechaniki.

Proces spalania gazu palnego propan w procesie cięcia polega na dokonywaniu mieszanki tlenu i propanu. W technice sposób cięcia nazywany jest cięcie tlenem ponieważ tlen jest podstawowym gazem a propan jest dodatkiem (bez którego nie można ciąć).

Gaz płynny propan o jakości zgodnej z DIN 51622 lub EN 589 dostarczany jest do naziemnego ciśnieniowego zbiornika o średnicy 1250 mm i pojemności 2700l. Poprzez instalację składającą się z części na zewnątrz budynku, w której skład wchodzi główny zawór i reduktor ciśnienia, oraz części wewnątrz budynku, składającej się z instalacji rozdzielającej zasilanie na maszyny tnące tlenem, doprowadzany jest do maszyn.

Wszystkie maszyny którymi dysponuje Spółka, wyposażone są w palniki tnące firmy „A” typ: „b” dla gazów palnych (propan, metan, etylen). Palniki te wykorzystują mieszankę tlenu i gazu palnego (propan) do cięcia blach w zakresie grubości od 3 mm do 250 mm.

Proces cięcia tlenowego polega na rozgrzaniu punktowym stali do temperatury zapłonu dzięki wysokiej temperaturze mieszanki tlenu oraz gazu palnego (propan). W tej technologii gaz palny spalany jest w całości.

W celu wykonywania wyżej wymienionego procesu cięcia stali Spółka dokonuje zakupu gazu propan o kodzie CN 2711 12 ze stawką akcyzy 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania – sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu z dnia 30 września 2014 r.

 1. Czy Spółka powinna stosować zerową stawkę akcyzy zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy na zakup gazu o kodzie CN 2711 12 zużywanym w opisanym procesie cięcia stali...
 2. Czy Spółka w opisanej sytuacji powinna zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy złożyć do urzędu celnego wniosek o ustalenie dopuszczalnych norm zużycia gazu...

Zdaniem Wnioskodawcy, celem spalania gazu w wyżej wymienionym procesie nie jest uzyskanie ciepła, lecz wykonanie procesu technologicznego (cięcie stali). W związku z powyższym nie można uznać za przeznaczenie tego gazu do celów opałowych. Dlatego też Spółka uważa, że stawka akcyzy na zakup wyżej wymienionego gazu wynosi 0 zł zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Ponadto w opinii Zainteresowanego jest on zobowiązany do złożenia wniosku o ustalenie dopuszczalnych norm zużycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 1. prawidłowe – w zakresie pierwszego zagadnienia,
 2. nieprawidłowe – w zakresie zagadnienia drugiego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752) – zwanej dalej ustawą – wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W pozycji 28 załącznika nr 1 do ustawy zawierającego Wykaz wyrobów akcyzowych wskazano na wyroby o kodzie CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2 (art. 86 ust. 3 ustawy).

Z przepisów art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy wynika, że stawki tam określone uzależnione są od przeznaczenia tych gazów do celów opałowych.

Z opisu sprawy wynika, że (Instytut) w toku prowadzonych procesów technologicznych zużywa gaz techniczny propan o kodzie CN 2711 12.

Proces spalania gazu palnego propan w procesie cięcia tlenem w instytucie mechaniki (tzw. cięcie tlenem).

Wszystkie maszyny którymi dysponuje Spółka, wyposażone są w palniki tnące firmy „A” typ: „b” dla gazów palnych (propan, metan, etylen). Palniki te wykorzystują mieszankę tlenu i gazu palnego (propan) do cięcia blach w zakresie grubości od 3 mm do 250 mm.

Proces cięcia tlenowego polega na rozgrzaniu punktowym stali do temperatury zapłonu dzięki wysokiej temperaturze mieszanki tlenu oraz gazu palnego (propan). W tej technologii gaz palny spalany jest w całości.

W celu wykonywania wyżej wymienionego procesu cięcia stali spółka dokonuje zakupu gazu propan o kodzie CN 2711 12 ze stawką akcyzy 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Wyjaśnić zatem należy, że zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Ustawa nie zawiera definicji ww. pojęcia „cel opałowy” w związku z czym w pierwszej kolejności należy odwołać się do jego znaczenia językowego.

Zgodnie np. ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) pojęcie „opał” oznacza „to czym się ogrzewa pomieszczenie, czym się pali w piecu, w kuchni itp.”.

Mały Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) definiuje opał jako „to czym się pali, materiał do opalania: drewno, węgiel, szczapy”, natomiast „opałowy” oznacza „nadający się na opał, służący do palenia”.

Tut. Organ zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez Wnioskodawcę. Celem spalania ww. wyrobu akcyzowego nie jest bowiem otrzymanie efektu ciepła – który jest przeznaczeniem określonym jako „cel opałowy” – lecz przeprowadzenie procesu technologicznego (cięcie stali).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykorzystywanie propanu o kodzie CN 2711 12 do innych celów niż paliwa silnikowe lub opałowe (proces technologiczny cięcia stali) potwierdza, że prawidłowo zastosowana została stawka podatku w wysokości 0 zł, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy.

Jednakże Spółka zwróciła się z pytaniem o zastosowanie zerowej stawki akcyzy zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy na zakup gazu.

Nalży zaznaczyć, że nabycie wyrobów gazowych w świetle ustawy nie podlega opodatkowaniu (opodatkowaniu podlega bowiem sprzedaż tych wyrobów).

Tym niemniej opodatkowaniu może podlegać również zmiana przeznaczenia wyrobu nabytego ze stawką zerową i zużytego na cele opałowe (art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy). Mając powyższe na uwadze oraz pytanie pierwsze Spółki na tle przedstawionego opisu sprawy wskazać należy, że Spółka zużywając nabyty gazu o kodzie CN 2711 12 w procesie cięcia stali powinna stosować zerową stawkę akcyzy zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy.

Odnośnie drugiego z zadanych pytań wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2, niebędący podmiotem zarejestrowanym w trybie ust. 1, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego, w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2.

Z kolei w myśl art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i objętych zerową stawką akcyzy, w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów.

Zatem obowiązek ustalenia dopuszczalnych norm zużycia odnosi się do tych podmiotów gospodarczych, które zużywają powyższe wyroby do produkcji innych wyrobów, co oznacza zarazem, że w stosunku do nabywanych wyrobów zużywanych do ciecia stali obowiązek taki nie występuje.

Reasumując, Spółka w opisanej sytuacji nie jest zobligowana do złożenia zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy do urzędu celnego wniosku o ustalenie dopuszczalnych norm zużycia gazu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.