IBPP4/4513-27/15/LG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych
IBPP4/4513-27/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. cel opałowy
 2. gaz
 3. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 12 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X Spółka Akcyjna, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianego hutnictwa. Częścią tej działalności jest produkcja stalowych wyrobów walcowanych - kształtowników typu V (dalej: „kształtowniki”). Gotowe kształtowniki są sprzedawane. Przeznaczeniem kształtowników jest ich użycie do umacniania górniczych wyrobisk korytarzowych.

Proces produkcji kształtowników (dalej: „proces”) jest realizowany w czterech podstawowych etapach technologicznych:

 1. nagrzewanie wsadu,
 2. walcowanie kształtowników,
 3. chłodzenie kształtowników,
 4. pakowanie kształtowników.

Proces rozpoczyna się od umieszczenia wsadu (stalowych kęsów i kęsisk) w piecu grzewczym opalanym gazem (CN 2711 21 00). W wyniku wytworzonego przez spalanie gazu ciepła, kęsy i kęsiska nagrzewane są do temperatury rzędu 1150 - 1200°C, w zależności od składu chemicznego stali.

Po nagrzaniu wsadu do żądanej temperatury, kęsiska przekazywane są do walcowni, gdzie poddawane są przeróbce plastycznej poprzez walcowanie na gorąco. W tym etapie procesu, stal uzyskuje swój finalny kształt w postaci kształtownika typu V.

Po przewalcowaniu kształtowników, ich temperatura wynosi pomiędzy 950 a 980°C – w zależności od gatunku stali. Gorące kształtowniki przekazywane są z walcarki do chłodni w celu ich ostudzenia do temperatury otoczenia. Proces chłodzenia kształtowników odbywa się według ściśle określonej procedury aby zapobiec deformacji materiału.

W dalszym etapie następuje cięcie na odpowiednie długości oraz pakowanie gotowego wyrobu do sprzedaży.

Obecnie Spółka nie korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego gazu zużywanego w powyższym procesie. Ponadto, Spółka posiada status pośredniczącego podmiotu gazowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy proces produkcji kształtowników typu V, opisany w stanie faktycznym uprawnia Spółkę do korzystania ze zwolnienia wyrobów gazowych od podatku akcyzowego w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Proces produkcji kształtowników typu V, opisany w stanie faktycznym uprawnia Spółkę do korzystania ze zwolnienia wyrobów gazowych od podatku akcyzowego w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Poniżej Spółka przedstawia szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska.

1.Regulacje krajowe i wspólnotowe

Przedmiotem opodatkowania wyrobów gazowych, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym jest: 1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 2) sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; 3) import wyrobów akcyzowych przez pośredniczący podmiot gazowy; 4) użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; 5) użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego <...>.

Stosownie zaś do art. 1 lb ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku wyrobów gazowych, obowiązek podatkowy powstaje z dniem: 1) nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 2) wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju; 3) powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 4) użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

X posiada status pośredniczącego podmiotu gazowego. W trakcie procesu produkcji kształtowników Spółka zużywa wyroby gazowe. W związku z powyższym, Spółka odprowadza podatek akcyzowy z tytułu zużycia wyrobów gazowych w powyższym procesie.

Ustawa o podatku akcyzowym w art. 31b ust. 1 pkt 4 stanowi, że: zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: <...> w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Zatem, na podstawie powyższego przepisu, aby można było skorzystać ze zwolnienia wyrobów gazowych, określonego w art. 3lb ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, muszą one być zużywane w procesie m.in. metalurgicznym.

W opisanym stanie faktycznym Spółka produkuje kształtowniki typu V w procesie, który w opinii Spółki jest procesem metalurgicznym.

Na marginesie, Spółka zaznacza, że zwolnienie od podatku akcyzowego gazu zużywanego w procesach metalurgicznych ma swoje źródło w Dyrektywie Rady 2003/96/WE, z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (dalej: „Dyrektywa Energetyczna”). Art. 2 ust. 4 lit. b tiret drugie Dyrektywy Energetycznej zastrzega, że jej postanowienia nie znajdują zastosowania do produktów energetycznych podwójnego zastosowania. W rozumieniu Dyrektywy Energetycznej produkt energetyczny ma podwójne zastosowanie w przypadku gdy jest wykorzystywany zarówno jako paliwo do ogrzewania oraz w celach innych niż jako paliwo silnikowe i paliwo do ogrzewania. Wykorzystywanie produktów energetycznych do redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych uważa się za podwójne zastosowanie.

Na gruncie polskiej ustawy o podatku akcyzowym, wyłączenie z opodatkowania wyrobów gazowych, będących produktami energetycznymi w rozumieniu Dyrektywy Energetycznej, znalazło swoje odzwierciedlenie w formie zwolnienia w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

2.Pojęcie procesu metalurgicznego

2.1.Definicje słownikowe, pogląd doktryny

Ustalenie definicji procesu metalurgicznego ma kluczowe znaczenie do określenia, czy proces produkcji kształtowników typu V, jest faktycznie procesem metalurgicznym. Niestety, ani Dyrektywa Energetyczna ani ustawa o podatku akcyzowym nie zawierają definicji procesu metalurgicznego,. Nie odwołują się także do innego aktu normatywnego.

W sytuacji braku normatywnej definicji procesu metalurgicznego, należy w pierwszej kolejności odwołać się do wykładni językowej pojęcia proces metalurgiczny. Aby jednak w pełni zrozumieć jego pochodzenie należy zaznaczyć, że procesy metalurgiczne znajdują swoje szerokie zastosowanie w metalurgii. Zgodnie z Słownikiem Języka Polskiego metalurgia (źródło: http://sjp.pl/metalurgia) to 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności; 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy. Z kolei w literaturze przedmiotu, metalurgią (źródło: Chudzikiewicz R., Briks W., „Podstawy metalurgii i odlewnictwa”, Warszawa, Wydawnictwo PWN 1977 r.) nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali.

Zgodnie z definicją zawartą w publikacji Aleksandra Góreckiego (źródło: „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych, pod red. Aleksandra Góreckiego, WSIP 2014 r.) - procesy metalurgiczne - są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów.

Powyższe definicje wskazują, że jako proces metalurgiczny należy rozumieć całość czynności niezbędnych w procesach związanych z produkcją metali i wyrobów metalowych. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji wydanej w dniu 26 lutego 2014 r. (sygn. IBPP4/443-572/13/BP). W tej samej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że: „<...> do określenia pojęcia „procesy metalurgiczne” należy się także posiłkować definicjami zawartymi w odrębnej literaturze.”

Niezależnie od powyższego, Spółka w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy proces produkcji kształtowników typu V, opisany w stanie faktycznym, jest z technologicznego punktu widzenia procesem metalurgicznym - zwróciła się do autorytetu w dziedzinie metalurgii, profesora doktora habilitowanego inżyniera Mirosława Karbowniczka - prorektora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z prośbą o wydanie ekspertyzy naukowej (dalej: „opinia”).

W wydanej opinii prof. Karbowniczek stwierdził, że: „Z technicznego oraz technologicznego punktu widzenia proces metalurgiczny wytwarzania stali stanowi szereg powiązanych ze sobą etapów, z których do najważniejszych należy zaliczyć;

 • przygotowanie rud do procesu redukcji (sezonowanie, spiekanie, brykietowanie),
 • proces redukcji rud i uzyskanie surówki (wielki piec, procesy redukcji bezpośredniej),
 • proces stalowniczy (stalownia konwertorowa lub elektryczny piec łukowy, w którym podstawowym materiałem wsadowym jest złom stalowy),
 • procesy rafinacji stali (urządzenia metalurgii pozapiecowej),
 • procesy przeróbki plastycznej (kształtowanie odpowiedniego kształtu wyrobów stalowych),
 • procesy obróbki cieplnej (kształtowanie odpowiednich własności wytrzymałościowych wyrobów).

Wymienione powyżej etapy technologiczne przebiegają w wysokich temperaturach (z reguły powyżej 1000°C). Stąd wymagają dostarczenia energii cieplnej do ich przebiegu. Energia cieplna potrzebna do przebiegu procesów metalurgicznych może pochodzić z różnych źródeł: spalanie węgła lub koksu, spalanie paliw gazowych, egzotermiczne reakcje utleniania składników w ciekłym roztworze, tak zwanej kąpieli metalowej (proces stalowniczy w konwertorze), itp.

Aby uzyskać tak zwany gotowy produkt wykonany ze stali, użyteczny dla zastosowania w życiu społecznym człowieka, zrealizować trzeba wszystkie, albo w niektórych przypadkach tylko niektóre etapy procesu technologicznego.”

Zatem należy stwierdzić, że w oparciu o definicje słownikowe, a także poglądy doktryny, procesem metalurgicznym, jest zarówno proces przygotowania rudy, jak również poszczególne procesy obróbki stali, tak aby mogła ona służyć jako finalny wyrób.

2.2.Rozwiązania wprowadzone przez inne kraje członkowskie - Niemcy i Francja

Mając na uwadze fakt, że przepisy Dyrektywy Energetycznej obowiązują wszystkie państwa członkowskie, w celu doprecyzowania pojęcia procesów metalurgicznych warto odwołać się do rozwiązań przez nie wprowadzonych.

O ile w polskim porządku prawnym nie pojawia się legalna definicja procesów metalurgicznych, o tyle Francja i Niemcy zdecydowali się na jej określenie.

Niemcy implementowały art. 2 ust.4 lit. b Dyrektywy Energetycznej poprzez wprowadzenie sekcji 51(1) nr 1 lit. b Podatkowego Kodeksu Energetycznego. Przepisy te przewidują własną definicję „procesów metalurgicznych”. W świetle powyższych regulacji niemieckich, procesy metalurgiczne oznaczają:

 • wytwarzanie i przetwórstwo metali (np. żelaza i stali),
 • kucie, prasowanie, tłoczenie, walcowanie metalu w ramach procesu jego produkcji,
 • obróbkę i powlekanie metalu.

Powyższa definicja obejmuje zatem pełen proces produkcji metali. Z kolei w prawodawstwie francuskim akt wykonawczy wydany w celu implementacji norm unijnych w zakresie opodatkowania akcyzą produktów energetycznych stanowi, że produkty energetyczne uważa się za mające podwójne zastosowanie, gdy są wykorzystywane w celach grzewczych oraz gdy ich spalanie jest niezbędne do uzyskania innych produktów, które będą wykorzystywane w tych procesach.

Zgodnie z francuskimi regulacjami, procesy metalurgiczne oznaczają procesy produkcyjne lub przeróbki w wysokich temperaturach metali żelaznych i nieżelaznych i ich stopów w procesach:

 • brykietowania węgla, węgla drzewnego, rudy żelaza, produkcji syntetycznego grafitu,
 • prażenia lub spiekania rudy metalu, łącznie z rudą siarczkową,
 • produkcji koksu,
 • produkcji stali, żelaza, żeliwa, stopów żelaza,
 • obróbki rud metali nieżelaznych, produkcji metali i stopów nieżelaznych,
 • produkcji stopów krzemu lub węgliku krzemu w piecu elektrycznym,
 • wytapiania ołowiu i stopów zawierających ołów,
 • wytapiania metali żelaznych i ich stopów,
 • mechanicznej obróbki metali i stopów metali poprzez walcowanie, wyciskanie, rozciąganie a także obróbka cieplna poprzez kucie, punktowanie,
 • chłodzenia szybkiego, wyżarzania hartowania metali i stopów metali,
 • ogrzewania i procesy przemysłowe przeprowadzone z użyciem stopionej stali w celu walcowania, wyciskania i rozciągania.

Zatem powyższa definicja również obejmuje swoim zakresem pełen proces niezbędny do produkcji metali.

Oczywiście, nie wszystkie państwa członkowskie zdecydowały się na wprowadzenie definicji procesów metalurgicznych do swojego porządku prawnego. Część z nich zdecydowała się do odwołania do innych przepisów unijnych.

2.3.Klasyfikacja statystyczna NACE

Na poziomie unijnym znaczenie pojęcia procesów metalurgicznych można interpretować z Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. UE.L. 1990.293.1 ze zm.), (dalej: „NACE rev. 1”) lub zastępującego go Rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE rev.2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. UE.L. 2006.393.1 ze zm.), (dalej: „NACE rev.2”).

Zgodnie z belgijskimi przepisami akcyzowymi, przez procesy metalurgiczne rozumie się procesy prowadzące do uzyskania produktów sklasyfikowanych według następujących kodów DI klasyfikacji NACE lub według kodów Prodcom:

 • 23.10 Wytwarzanie produktów koksowania węgla,
 • 27.10 Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza,
 • 27.41 Produkcja metali szlachetnych,
 • 27.42 Produkcja aluminium, aż do kodu 27.42.25.00 włącznie,
 • 27.43 Produkcja ołowiu, cynku i cyny, z wyłączeniem kodów - 27.43.23.00, 27.43.26-00 i 27.43.29.00,
 • 27.44 Produkcja miedzi, aż do kodu 27.42.25.00 włącznie,
 • 27.45 Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem kodów 27.45.24.40, 27.45.24.40, 27.45.24.50, 27.45.30.17 (kod 8102 99 00), 27.45.30.23 (kod 8103 90 90), 27.45.30.25 (kod 8104 90 00), 27.45.30.27 (kod 8105 90 00), 27.45.30.33 (kod 8106 0090), 27.45.30.43 (kody 8108 90 19, 8108 90 70, 8108 90 90), 27.45.30.45 (kod 8109 90 00), 27.45.30.37 (kod 8110 90 00), 27.45.30.53 (kod 8111 00 90), 27.45.30.55 (kody 8112 19 00,
 • 8112 19 00,8112 29 00,8118 30 90,8112 40 90,8112 59 00,8112 99 10, 8112 99 30 i 8112 9980) oraz 27.45.30.57 (kod 8113 00 90).

Oprócz Belgii, w kwestii zdefiniowania pojęcia procesów metalurgicznych, do NACE odwołała się również Rumunia (odesłanie do kodu 24 NACE rev.2), Bułgaria (odesłanie do kodu DJ 27 NACE rev. l). Z kolei w prawodawstwie Czech procesy metalurgiczne zostały zdefiniowane w przepisach akcyzowych poprzez odwołanie się do klasyfikacji statystycznej NACE rev. l. W szczególności, w zgodzie z czeskimi przepisami akcyzowymi procesy metalurgiczne obejmują obróbkę cieplną rud oraz ich koncentratów, a także produkcję podstawowych metali oraz produktów metalurgicznych objętych kodem DJ 27 według klasyfikacji NACE.

Podsumowując powyższe, różne kraje członkowskie zdecydowały się na wprowadzenie definicji procesów metalurgicznych na różne sposoby. Można je podzielić zasadniczo na dwie grupy:

 • pierwsza grupa obejmuje państwa, które zdecydowały się na zdefiniowanie procesów metalurgicznych bezpośrednio w swoich przepisach akcyzowych,
 • druga grupa obejmuje państwa, które w celu zdefiniowania procesów metalurgicznych zdecydowały się na odesłanie do klasyfikacji NACE.

Niezależnie od tego na jakie rozwiązanie zdecydowały się poszczególne państwa członkowskie, każde z nich prowadzi do tego, że definicją procesów metalurgicznych objęte jest pełne spektrum procesów produkcyjnych wyrobów stalowych, począwszy na wytworzeniu rudy, kończąc na oddaniu finalnego wyrobu w kształcie gotowym do użycia.

W opinii Spółki, rozwiązanie zastosowane przez Polskę, pomimo tego, że w żaden sposób ani nie definiuje procesów metalurgicznych, ani także nie odsyła do innych aktów prawnych, również prowadzi do tych samych wniosków, co rozwiązania zastosowane przez inne kraje członkowskie, a więc do możliwe szerokiego zastosowania definicji procesów metalurgicznych na wszelkie procesy zachodzące w metalurgii prowadzące do produkcji metali.

2.4.Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Uzupełnieniem rozumienia pojęcia procesów metalurgicznych jest Polska Klasyfikacja działalności, określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (dalej: „PKD”). Polska Klasyfikacja Działalności oparta jest na NACE rev. 2.

Zgodnie z PKD dział 24 i odpowiednio 2 NACE rev.2 obejmuje:

 • wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,
 • wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.

Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest poddany operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub i profili drążonych, a w formie ciekłej, przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu.

Przedmiotem działalności Spółki są między innymi czynności określone w grupach 24.1 oraz 24.2 sekcji C Polskiej Klasyfikacji Działalności. Zgodnie z powyższym PKD 24.1 obejmuje produkcję surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych. Podklasa PKD 24.10.Z obejmuje:

 • obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,
 • produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych,
 • produkcję żelazostopów,
 • produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,
 • produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,
 • przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,
 • produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,
 • produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,
 • produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,
 • produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,
 • produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,
 • produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,
 • produkcję ścianek szczelnych (grodzie) i kształtowników spawanych,
 • produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Podklasa 24.10.Z nie obejmuje produkcji prętów poprzez ciągnienie na zimno, sklasyfikowanej w 24.31.Z.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że Polska Klasyfikacja Działalności jako odzwierciedlenie NACE ver. 2 może być używana do definiowania pojęcia procesów metalurgicznych.

Podsumowując, Dyrektywa Energetyczna celowo nie ustanowiła definicji procesów metalurgicznych. Celem takiego rozwiązania było zagwarantowanie państwom członkowskim możliwości jak najszerszej interpretacji pojęcia procesów metalurgicznych, co znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w państwach, które zdecydowały się na zdefiniowanie tego pojęcia w prawie krajowym, jak również w państwach, które zawarły w swoim prawie krajowym odesłanie do innych aktów prawnych.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji z dnia 24 grudnia 2013 r. (sygn. IBPP4/443-667/13/BP): „<...> przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie - jak słusznie wskazał Wnioskodawca - odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, tj. do wyjaśnień zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 251, poz. 1885) czy też kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.”

3.Podsumowanie

W opinii Spółki, proces produkcji opisany w stanie faktycznym, w efekcie prowadzący do produkcji kształtowników typu V spełnia wszelkie przesłanki za tym, aby mógł być uznany za proces metalurgiczny.

W tym miejscu Spółka przywołuje ponownie opinię przygotowaną przez prof. Karbowniczka, który po dokładnym przeanalizowaniu procesu z perspektywy technologa stwierdził, że: „W oparciu o przeprowadzoną analizę, na postawione pytanie czy proces technologiczny stosowany przez Klienta do wyprodukowania różnego typu kształtowników mieści się w pojęciu „proces metalurgiczny” należy stwierdzić, że tak. Zgodnie bowiem z przytoczonymi definicjami procesu metalurgicznego proces obejmujący produkcję kształtowników jest procesem wytwarzania użytecznych wyrobów metalowych. A kształtowniki, bez wątpienia są wyrobami metalowymi.

W procesie technologicznym stosowanym przez Klienta (który należy uznać jako proces metalurgiczny) jest stosowany gaz ziemny do podgrzewania wsadu do odpowiedniej temperatury przed walcowaniem. W wyniku spalania gazu wydziela się energia cieplna przekazywana do nagrzewanego wsadu umieszczonego w piecu grzewczym. Użycie gazu jest niezbędnym elementem procesu produkcyjnego wytwarzania kształtowników. Stąd należy przyjąć, że gaz ziemny stosowany w procesie produkcyjnym Klienta jest materiałem niezbędnym do realizacji procesu metalurgicznego wytwarzania kształtowników.

Przyjmując powyższą tezę, należy stwierdzić, że stosowany do podgrzewania wsadu przed procesem walcowania gaz ziemny w procesie produkcyjnym do różnych typów kształtowników jest zużywany w procesie, który z technologicznego punktu widzenia stanowi proces metalurgiczny.”

Ponadto, istnieje również szereg indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, wydanych w podobnych stanach faktycznych, przemawiających za uznaniem stanowiska Spółki za prawidłowe.

W przywoływanej już interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP4/443-667/13/BP) organ stwierdził, że procesy produkcyjne zachodzące u wnioskodawcy, prowadzące do wyprodukowania produktów specjalnych, w tym kształtowników dla górnictwa są procesami metalurgicznymi, w związku z czym uprawniają do korzystania ze zwolnienia węgla zużywanego w trakcie tych procesów.

Z kolei w interpretacji z dnia 24 marca 2014 r. (sygn. IBPP4/443-617/13/BP), wydanej również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, organ uznał, że procesy produkcyjne mające miejsce u wnioskodawcy, m.in. produkcja różnego rodzaju kształtowników, z ich formowaniem przy pomocy gazu zużywanego w celach opałowych, należy uznać za procesy metalurgiczne, w związku z czym wnioskodawca uprawniony jest do korzystania ze zwolnienia wyrobów gazowych od podatku akcyzowego nad podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Powyższe dwie interpretacje prezentują utrwaloną już linię interpretacyjną organów podatkowych. Rozstrzygnięcia korzystne dla podatników, w zbliżonych stanach faktycznych są zawarte również w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPP4/443-92/14/LG, IBPP4/443-55/14/PK, IBPP4/443-673/13/BP i innych.

Mając na uwadze przywołaną powyżej argumentację oraz stanowiska organów podatkowych zajmowane w stanach faktycznych zbliżonych do zawartego w niniejszym wniosku, w opinii Spółki proces produkcji kształtowników typu V, opisany w stanie faktycznym jest procesem metalurgicznym oraz uprawnia Spółkę do korzystania ze zwolnienia wyrobów gazowych od podatku akcyzowego w świetle art. 3lb ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy, pośredniczący podmiot gazowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
 2. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
 4. będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 5. będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 6. będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 7. będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym

-który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Stosownie do art. 16 ust. 3a ustawy, podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

W myśl art. 11b ust. 1 pkt 4 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 12 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów gazowych.

Na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianego hutnictwa. Częścią tej działalności jest produkcja stalowych wyrobów walcowanych - kształtowników typu V. Gotowe kształtowniki są sprzedawane. Przeznaczeniem kształtowników jest ich użycie do umacniania górniczych wyrobisk korytarzowych. Proces produkcji kształtowników jest realizowany w czterech podstawowych etapach technologicznych, tj. nagrzewanie wsadu, walcowanie kształtowników, chłodzenie kształtowników, pakowanie kształtowników. Proces rozpoczyna się od umieszczenia wsadu (stalowych kęsów i kęsisk) w piecu grzewczym opalanym gazem (CN 2711 21 00). W wyniku wytworzonego przez spalanie gazu ciepła, kęsy i kęsiska nagrzewane są do temperatury rzędu 1150 - 1200°C, w zależności od składu chemicznego stali. Po nagrzaniu wsadu do żądanej temperatury, kęsiska przekazywane są do walcowni, gdzie poddawane są przeróbce plastycznej poprzez walcowanie na gorąco. W tym etapie procesu, stal uzyskuje swój finalny kształt w postaci kształtownika typu V. Po przewalcowaniu kształtowników, ich temperatura wynosi pomiędzy 950 a 980°C – w zależności od gatunku stali. Gorące kształtowniki przekazywane są z walcarki do chłodni w celu ich ostudzenia do temperatury otoczenia. Proces chłodzenia kształtowników odbywa się według ściśle określonej procedury aby zapobiec deformacji materiału. W dalszym etapie następuje cięcie na odpowiednie długości oraz pakowanie gotowego wyrobu do sprzedaży. Wnioskodawca określił, że przedmiotem działalności są m.in. czynności określone w grupach 24.1 oraz 24.2 sekcji C PKD.

Obecnie Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego gazu zużywanego w powyższym procesie. Ponadto Wnioskodawca posiada status pośredniczącego podmiotu gazowego.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, tj. do wyjaśnień zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) czy też do kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Powyższa Klasyfikacja PKD została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30 grudnia 2006 r.).

Zgodnie z wyjaśnieniami do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. zawartymi w Dziale 24 produkcja metali obejmuje:

 • wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,
 • wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.

Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest poddany operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub i profili drążonych, a w formie ciekłej, przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu.

Podklasa 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych obejmuje:

 • obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,
 • produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych,
 • produkcję żelazostopów,
 • produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,
 • produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,
 • przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,
 • produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,
 • produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,
 • produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,
 • produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,
 • produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,
 • produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,
 • produkcję ścianek szczelnych (grodzie) i kształtowników spawanych,
 • produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Natomiast podklasa 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali obejmuje:

 • produkcję rur bez szwu o kołowym lub niekołowym przekroju poprzecznym, otrzymanych z półwyrobów o kołowym przekroju poprzecznym, do dalszej obróbki przez walcowanie na gorąco, wytłaczanie na gorąco lub z wykorzystaniem innego procesu obróbki na gorąco, lub z półproduktu, który może być sztabą lub kęsem, otrzymanymi przez walcowanie na gorąco lub odlewanie ciągłe,
 • produkcję rur bez szwu, nawet precyzyjnych, otrzymanych z półwyrobów walcowanych na gorąco lub wytłaczanych na gorąco poddanych dalszej obróbce, poprzez ciągnienie na zimno lub przez walcowanie na zimno rur o kołowym przekroju poprzecznym, oraz poprzez ciągnienie na zimno jedynie rur o niekołowym przekroju poprzecznym i profilów drążonych,
 • produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym przekraczającym 406,4 mm, formowanych na zimno z walcowanych na gorąco wyrobów płaskich i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, włączając kształtowniki zamknięte,
 • produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym o kołowym przekroju poprzecznym, przez formowanie ciągłe na zimno lub gorąco arkuszy walcowanych i wyrobów płaskich walcowanych na zimno lub gorąco produktów walcowanych na zimno i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, i o niekołowym przekroju poprzecznym poprzez formowanie do kształtu na zimno lub gorąco z walcowanych na zimno lub gorąco arkuszy spawanych wzdłużnie, włączając kształtowniki zamknięte,
 • produkcję spawanych rur precyzyjnych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym, przez formowanie na zimno lub gorąco taśm walcowanych na zimno lub gorąco oraz spawanych wzdłużnie, i przekazywanych jako spawane lub poddanych dalszej obróbce poprzez ciągnienie na zimno, walcowanie na zimno lub formowanie do kształtu ruro niekołowym przekroju poprzecznym,
 • produkcję płaskich kołnierzy i kołnierzy z pierścieniami kutymi w procesie walcowania na gorąco płaskich wyrobów ze stali,
 • produkcję spawanych doczołowo łączników, takich jak kolanka i reduktory, przez kucie walcowanych na gorąco stalowych rur bez szwu,
 • produkcję elementów gwintowanych i pozostałych stalowych łączników rurowych.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji rur bez szwu, ze staliwa odlewanego odśrodkowo, sklasyfikowanej w 24.52.Z.

Tym samym zakres czynności, które zgodnie z Klasyfikacją PKD wchodzą w skład produkcji metali, a tym samym do „procesów metalurgicznych” jest bardzo rozległy.

Ponadto do określenia pojęcia „procesy metalurgiczne” należy się także posiłkować definicjami zawartymi w odrębnej literaturze. Zgodnie z definicja zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

W literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punku widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Mając powyższe na uwadze, przedstawiony przez Wnioskodawcę proces produkcji stalowych wyrobów walcowanych klasyfikowany do Działu 24 Produkcja metali PKD, w którym następuje nagrzewanie wsadu (stalowych kęsów i kęsisk), walcowanie, chłodzenie kształtowników mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym, objętego zwolnieniem z akcyzy w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Tym samym wyrób gazowy wykorzystywany do celów opałowych (do podgrzania wsadu) w opisanym procesie metalurgicznym korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.