IBPP4/4513-214/15/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 lutego 2016 r. (data wpływu 10 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 lutego 2016 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 26 stycznia 2016 r. znak: IBPP4/4513-214/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Spółka Akcyjna z siedzibą w ... (dalej: Spółka) jako producent wysokiej jakości odkuwek matrycowych, specjalizuje się w kuciu matrycowym i obróbce mechanicznej.

Spółka stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752, zwana dalej: „ustawą akcyzową”) jest finalnym nabywcą gazowym. Spółka w swoim zakładzie produkcyjnym w ... wykorzystuje znaczne ilości gazu ziemnego wysokometanowego (gaz o kodzie CN 2711 21 00). Gaz ziemny wykorzystywany przez Spółkę stanowi w rozumieniu ustawy akcyzowej wyrób akcyzowy. Spółka nabywa od PGNiG Sp. z o.o. (dalej PGNiG) gaz ziemny. Spółka zużywa 87% gazu zakupionego od PGNiG do celów produkcyjnych polegających na kuciu, prasowaniu, wytłaczaniu i walcowaniu metali (PKD 25.50.Z).

Spółka do produkcji wykorzystuje następujące procesy:

Zakupione 6 metrowe pręty/kęsy cięte są na fragmenty przeznaczone do dalszej obróbki. Grubsze średnice cięte są na łamaczach z wstępnym podgrzaniem w piecach gazowych do temperatury 600°C. Fragmenty te poddawane są kuciu (obróbka plastyczna) po wcześniejszym podgrzaniu do około 1200°C. Podgrzewanie to jest dokonywane w specjalnych nagrzewnicach indukcyjnych i piecach gazowych i ma na celu zwiększenie plastyczności elementów wsadowych w trakcie kucia. Po odkuciu w specjalnej formie zwanej matrycą zbędny materiał wokół matrycy zostaje odcięty a pozostała główna część uzyskuje kształt odpowiadający matrycy i zwana jest odkuwką. W dalszych etapach produkcji odkuwka podlega hartowaniu, odpuszczaniu, normalizowaniu (obróbka termiczna) i ewentualnie frezowaniu i toczeniu na obrabiarkach CNC. Hartowanie, normalizowanie, odpuszczanie są to zabiegi obróbki cieplnej mające na celu uzyskanie odpowiednich własności wyrobu gotowego takich jak twardość, wytrzymałość, wielkość ziarna czy odpowiednia struktura metalograficzna. Zakresy temperatur w jakich wykonywane są zabiegi obróbki cieplnej to 200°C do 1000°C.

Od 1 listopada 2013 r. zasadą jest, że wyroby gazowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże ustawodawca przewidział pewne zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych. Ustawodawca w katalogu zwolnień wyrażonych w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej umieścił zwolnienie dla wyrobów gazowych zużywanych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz redukcji chemicznej.

Działalność mieszcząca się w grupowaniu 25.5 PKD, tj. kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (wykonywanie elementów metalowych bezpośrednio z proszków metali na drodze obróbki termicznej (spiekania lub podciśnieniem) stanowi procesy metalurgiczne.

Metalurgia jest pojęciem szerszym niż sama „produkcja metali” i obejmuje szereg innych procesów obróbki i przeróbki metali i ich modelowania.

Zgodnie z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości).

Zgodnie z Słownikiem Języka Polskiego PWN metalurgia to nauka o metodach wytwarzania metali z rud, o sposobach ich oczyszczania i dalszej obróbki.

Mając na uwadze powyższe, za procesy metalurgiczne należy uznać m.in. procesy produkcyjne w Spółce polegające na obróbce plastycznej metali na gorąco, oraz obróbce termicznej metali poprzez kucie, prasowanie, wtłaczanie lub walcowanie, co powoduje ich hartowanie.

Zdecydowaną większość gazu ziemnego - około 87%, Spółka wykorzystuje do celów produkcyjnych. Około 13 % gazu ziemnego Spółka wykorzystuje do celów grzewczych.

Spółka od dnia wprowadzenia obowiązku opodatkowania wyrobów gazowych podatkiem akcyzowym, tj. od 1 listopada 2013 r. opodatkowuje podatkiem akcyzowym zużywany przez nią w całości gaz ziemny tj. w celach produkcyjnych oraz celach grzewczych.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Spółka chciałaby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zużywany przez Spółkę gaz ziemny w procesach metalurgicznych tj. kuciu, prasowaniu, wytłaczaniu i walcowaniu metali, stosowanie do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego.

Ponadto w piśmie z 4 lutego 2016 r. wskazano, że w aktualnej umowie ze sprzedawcą gazu nie ma postanowienia odnośnie wykorzystania gazu do celów zwolnionych. Wnioskodawca aktualnie nie korzysta za zwolnienia, jednak zamierza z niego korzystać w przyszłości. Wnioskodawca przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia zawrze w umowie zapis określający wykorzystanie gazu do celów zwolnionych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (przeformułowane w piśmie z 4 lutego 2016 r.):

Czy X S.A. z siedzibą w ..., w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej i przedstawionego stanu faktycznego oraz po uzupełnieniu umowy z dostawcą gazu o postanowienie dotyczące wykorzystywania gazu na cele zwolnione z podatku akcyzowego, uprawniona będzie do zwolnienia z podatku akcyzowego zużywanego gazu przez X w celach produkcyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Procesy opisane w stanie faktycznym dają możliwość zastosowania zwolnienia zużywanego gazu z podatku akcyzowego z tytułu zużycia w procesach metalurgicznych.

Przepisy art. 31b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym przewidują szereg zwolnień od podatku akcyzowego, a w tym w pkt 4 tego przepisu zwolnienie od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, dlatego też w tym zakresie należy posiłkować się definicjami zawartymi w odrębnej literaturze oraz interpretacjami organów skarbowych. Zgodnie z definicją zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego - procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego. W interpretacji nr IBPP4/443-61/12/LG z dnia 18 kwietnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał za proces metalurgiczny proces topienia wsadu żeliwnego w żeliwiaku w opisanej we wniosku działalności klasyfikowanej według PKD 2007 do kodu 2451Z „Odlewnictwo Żeliwa”.

W interpretacji z dnia 27 lutego 2012 r. o sygn. ILPP3/443-106/11-6/TW Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał za proces metalurgiczny proces polegający na:

 • obróbce plastycznej stali na gorąco, tj. następuje nagrzewanie stali do temperatury kucia w paleniskach koksowych,
 • obróbce termicznej stali, gdzie nagrzanie detali w paleniskach ogrzewanych koksem powoduje hartowanie.

Pojęcie procesu metalurgicznego nie zostało zdefiniowane w powyższych interpretacjach w sposób wyczerpujący i obejmuje ono szereg innych procesów obróbki i przeróbki metali np. przeprowadzanie procesów w zakresie kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali a w szczególności aluminium. Spółka na podstawie przedstawionego opisu wykonywanych przez siebie procesów, jest zdania, iż kwalifikują się one do procesów metalurgicznych i może zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego.

Nawiązując zatem do opisu stanu faktycznego, w ocenie Spółki zdecydowana większość gazu ziemnego - około 87%, który Spółka wykorzystuje do celów produkcyjnych, podlegać będzie zwolnieniu z podatku akcyzowego. Natomiast około 13% gazu ziemnego, który Spółka wykorzystuje do celów grzewczych, nie kwalifikuje się objęcia zwolnieniem z podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W pozycji 28 ww. załącznika nr 1 ujęto wyrób o kodzie CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Art. 2 pkt 19a ustawy stanowi, że finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

W myśl art. 11b ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot: będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Należy zatem mieć na uwadze, że w przypadku gdyby Wnioskodawca zużywał wyrób gazowy, nabyty z zastosowanym przez sprzedawcę zwolnieniem z akcyzy, dla celów innych niż zwolnione stanie się on – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy – podatnikiem podatku akcyzowego obowiązanym do rozliczenia i zapłaty należnego podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Stosownie do art. 31b ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca jest producentem wysokiej jakości odkuwek matrycowych, specjalizuje się w kuciu matrycowym i obróbce mechanicznej. Wnioskodawca rocznie około 87% gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 wykorzystuje do procesów produkcyjnych polegających na obróbce termicznej metali na gorąco, oraz obróbce termicznej metali poprzez kucie, prasowanie, wytłaczanie lub ich walcowanie. Wnioskodawca zaliczył ten proces do PKD 25.50.Z. Obecnie Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego gazu zużywanego w powyższym procesie produkcyjnym. Wnioskodawca jest finalnym nabywcą gazowym. Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia wobec zużywanego w procesach metalurgicznych gazu ziemnego. Przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia przez Wnioskodawcę zostanie określone w umowie zawartej ze sprzedawcą wyrobu gazowego, że wyrób gazowy będzie wykorzystywany do celów zwolnionych.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, tj. do wyjaśnień zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) czy też do kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Powyższa Klasyfikacja PKD została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.Urz.UE L 393/1 z dnia 30 grudnia 2006 r.).

Zgodnie z wyjaśnieniami do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. zawartymi w Dziale 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń obejmuje:

 • produkcję wyrobów wykonanych w całości z metalu (tj. części, pojemników, konstrukcji) mających zazwyczaj charakter statyczny i nieprzemieszczalny w przeciwieństwie do wyrobów z działów 26-30 obejmujących produkcję wyrobów metalowych połączonych lub montowanych (czasami z innymi materiałami), w wyrób bardziej złożony, elektryczny, elektroniczny, optyczny lub zawierający części ruchome,
 • produkcję broni i amunicji.

Natomiast podklasa 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków obejmuje:

 • kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali,
 • metalurgię proszków: wykonywanie elementów metalowych bezpośrednio z proszków metali na drodze obróbki termicznej (spiekania) lub pod ciśnieniem.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji proszku metali, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 24.1, 24.2.

Ponadto do określenia pojęcia „procesy metalurgiczne” należy się także posiłkować definicjami zawartymi w odrębnej literaturze. Zgodnie z definicja zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

W literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Zatem metalurgia obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Proces jest to ciąg następujących po sobie zmian powiązanych przyczynowo. Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993 r. str. 708 „proces” to przykładowo: przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym; kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne: p. technologiczny, fermentacyjny, p. zapalny, p. gnilny. Tym samym jako proces należy rozumieć tylko ciąg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym.

Tym samym z punktu widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Mając powyższe na uwadze, opisane procesy produkcyjne w Spółce, polegające na obróbce plastycznej metali na gorąco oraz termicznej obróbce metali poprzez kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali mieszczą się, zdaniem Organu, w pojęciu procesu metalurgicznego, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym.

Zatem, biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca przy zachowaniu warunku do stosowania zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 5 ustawy, jest uprawniony do nabywania wyrobów gazowych w ramach zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, przeznaczonych do użycia w celach opałowych w ramach procesu metalurgicznego opisanego we wniosku polegającego na obróbce plastycznej metali na gorąco oraz termicznej obróbce metali poprzez kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali. Prawo do nabycia w zwolnieniu wyrobu gazowego, który będzie użyty do celów opałowych w procesie metalurgicznym, będzie przysługiwało Wnioskodawcy od momentu określenia w umowie zawartej ze sprzedawcą, że wyroby te będą użyte do celów objętych zwolnieniem. Warunek taki został objęty przepisem art. 31b ust. 5 ustawy.

Uwzględniając powyższe stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.