IBPP4/4513-125/15/LG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych
IBPP4/4513-125/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. cel opałowy
 2. gaz
 3. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 2 października 2015 r. (data wpływu 8 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

X Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest podmiotem działającym w branży produkcji urządzeń i materiałów do spawania i cięcia. Przedmiotem przeważającym działalności gospodarczej pod którym Spółka wykonuje działalności jest PKD 25.93.Z, tj. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn.

Spółka stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2014, poz. 752, z późn. zm., zwana - dalej: „ustawą akcyzową”) jest finalnym nabywcą gazowym. Spółka w swoim zakładzie produkcyjnym w ...wykorzystuje znaczne ilości gazu ziemnego wysokometanowego (gaz o kodzie CN 2711 21 00). Gaz ziemny wykorzystywany przez Spółkę stanowi w rozumieniu ustawy akcyzowej wyrób akcyzowy.

Głównymi produktami wytwarzanymi przez spółkę w jej zakładzie w ... są materiały spawalnicze takie jak:

 • drut spawalniczy proszkowy,
 • druty i topniki do spawania łukiem krytym.

Spółka rocznie około 74% gazu ziemnego wykorzystuje do produkcji związanej z produkcją metali tj. wyrobów z drutów, łańcuchów i sprężyn w następujących celach produkcyjnych:

 • wypalanie drutu proszkowego w piecach komorowych - wyniku procesu technologicznego w wysokości 300 stopni dochodzi do wyciągania mydeł ciągarskich w procesie przyciągania drutu,
 • suszenie topnika aglomerowanego w piecach obrotowych - w wyniku procesu technologicznego w wysokości 700 stopni dochodzi do pozbycia się wilgoci produktu.

W procesie technologicznym w którym zużywany jest gaz ziemny wykorzystywane są związki mineralne, które w swym składzie posiadają węglany różnych metali oraz pozostałości oleiste po procesach flotacyjnych. I jedne i drugie są niepożądane w procesie spawalniczym. Wpływają bowiem w sposób negatywny na jakość i wytrzymałość spoin spawalniczych. Dlatego głównym zadaniem jest aby się ich pozbyć. W wyniku obróbki wysokotemperaturowej postacie węglanowe przechodzą w fazę tlenkową z wydzieleniem gazowego C02.

Przykładowe reakcje, które zachodzą podczas procesu technologicznego:

CaC03 = CaO + C02

MgC03 = MgO + C02

Fe2(C03)3 = Fe203 + 3C02

Natomiast oleje zawierają w sobie związany węgiel który w wyniku wysokiej temperatury oraz przy obecności tlenu w mieszance gazu opałowego z powietrzem utleniają się do C02 w postaci gazowej i również są wydalane na zewnątrz.

Zachodząca reakcja chemiczna:

C + 02 = C02

Cx(H2)n + 02 = xC02 + nH20

Poza tym w półprodukcie znajduje się woda w postaci krystalicznej lub związanej.

Zawartość jej w gotowym produkcie jest wysoce szkodliwa. W wyniku obróbki termicznej jej zawartość jest znacznie obniżana a to zdecydowanie wpływa na jakość wytwarzanych produktów. Należy zaznaczyć że jest to jeden z podstawowych czynników wyznaczających jakość produkowanych przez Spółkę materiałów.

Spółka zużywa również gaz ziemny do celów grzewczych nie związanych bezpośrednio z produkcją, około rocznie 25,64%, tj. do ogrzewanie hal produkcyjnych oraz podgrzania wody na potrzeby łaźni.

Od 1 listopada 2013 r. zasadą jest, że wyroby gazowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże ustawodawca przewidział pewne zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych. Ustawodawca w katalogu zwolnień wyrażonych w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej umieścił zwolnienie dla wyrobów gazowych zużywanych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz redukcji chemicznej.

Mając na uwadze, iż Spółka zużywa gaz ziemny w celach produkcyjnych związanych z produkcją metali, jak wskazano wyżej do wypalania drutu proszkowego w piecach komorowych czy suszenia topnika aglomerowanego w piecach obrotowych, uznać należy iż Spółka zużywa gaz ziemny w procesach metalurgicznych, zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Spółka od dnia wprowadzenia obowiązku opodatkowania wyrobów gazowych podatkiem akcyzowym, tj. 1 listopada 2013 r. opodatkowuje podatkiem akcyzowym zużywany przez nią w całości gaz ziemny tj. w celach produkcyjnych oraz celach grzewczych.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Spółka chciałaby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zużywany przez Spółkę gaz ziemny w procesach metalurgicznych tj. wypalania drutu proszkowego w piecach komorowych oraz suszenie topnika aglomerowanego w piecach obrotowych stosowanie do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy X Sp. z o.o. z siedzibą w ..., w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej, jest uprawniona do zwolnienia zużywanego w celach produkcyjnych gazu ziemnego z podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, iż w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej jest uprawniona do zwolnienia zużywanego gazu ziemnego wykorzystywanego w celach produkcyjnych. Z kolei zdaniem Spółki, gaz ziemny wykorzystywany przez nią w celach grzewczych winien podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Spółka jest światowym liderem w dziedzinie produkcji urządzeń i materiałów do spawania i cięcia. Spółka w celu właściwego wyprodukowania swoich produktów, takich jak: druty spawalnicze proszkowe i topniki do spawania łukiem krytym, zużywa gaz ziemny w następujących celach produkcyjnych:

 • wypalanie drutu proszkowego w piecach komorowych,
 • suszenie topnika aglomerowanego w piecach obrotowych.

Wyżej wymienione przeznaczenie gazu ziemnego w celach produkcyjnych przez Spółkę jest stricte związane i składa się w całości na produkcję przez nią urządzeń i materiałów do spawania i cięcia. Bowiem proces produkcji drutów czy prętów nie byłby możliwy bez ich właściwego wypalania czy suszenia.

Należy zwrócić uwagę, iż ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje pojęcia procesy metalurgiczne.

Według definicji z encyklopedii PWN, metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją i obróbką, mająca na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości. Przedmiotem badań metalurgii jest obróbka rud metali aż do produktu końcowego. W literaturze przedmiotu wyodrębnia się dwie grupy zagadnień: wytwarzanie stali w ciągu procesów mających na celu otrzymanie jej w formie ciała stałego oraz przetwarzanie zakrzepłej stali celem nadania jej odpowiednich własności oraz kształtu.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, definiuje produkcję metali i przetworzonych wyrobów z metali w nomenklaturze NACE pod kodem DJ 27 jako:

 • Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza,
 • Produkcje rur,
 • Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali,
 • Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych,
 • Odlewnictwo metali.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (http://sjp.pl/metalurgia) metalurgia to:

 • nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 • dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone definicję metalurgii jak: definicja metalurgii zawarta w encyklopedii PWN -„metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją i obróbką, mająca na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości”; definicja z Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej - „produkcję metali i przetworzonych wyrobów z metali” w nomenklaturze NACE pod kodem DJ 27; czy definicję z internetowego słownika języka polskiego - „dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych”; uznać należy, iż gaz ziemny wykorzystywany przez Spółkę do wypalania drutu proszkowego w piecach komorowych oraz suszenia topnika aglomerowanego w piecach obrotowych w celu produkcji urządzeń i materiałów do spawania i cięcia wypełnia wyżej przytoczone definicje.

Powyższe stanowisko zwolnienia gazu ziemnego z podatku akcyzowego w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej, zostało potwierdzone w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 listopada 2014 r. IBPP4/443-422/14/BP; z dnia 26 lutego 2014 r. IBPP4/443-572/13/BP oraz z 8 października 2014r. IPPP3/443-663/14-2/KB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Art. 2 pkt 19a ustawy stanowi, że finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

W myśl art. 11b ust. 1 pkt 4 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot: będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Należy zatem mieć na uwadze, że w przypadku gdyby Wnioskodawca zużywał wyrób gazowy, nabyty z zastosowanym przez sprzedawcę zwolnieniem z akcyzy, dla celów innych niż zwolnione stanie się on – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy – podatnikiem podatku akcyzowego obowiązanym do rozliczenia i zapłaty należnego podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Stosownie do art. 31b ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca jest podmiotem działającym w branży produkcji urządzeń i materiałów do spawania i cięcia. Przedmiotem przeważającym działalności gospodarczej jest PKD 25.93.Z. Głównymi produktami wytwarzanymi przez Wnioskodawcę są materiały spawalnicze takie jak drut spawalniczy proszkowy oraz druty i topniki do spawania łukiem krytym. Wnioskodawca rocznie około 74% gazu ziemnego wykorzystuje do produkcji związanej z produkcją metali tj. wyrobów z drutów, łańcuchów i sprężyn w celach produkcyjnych jak wypalanie drutu proszkowego w piecach komorowych- wyniku procesu technologicznego w wysokości 300 stopni dochodzi do wyciągania mydeł ciągarskich w procesie przyciągania drutu oraz suszenie topnika aglomerowanego w piecach obrotowych - w wyniku procesu technologicznego w wysokości 700 stopni dochodzi do pozbycia się wilgoci produktu. Wnioskodawca zużywa gaz ziemny do celów produkcyjnych jak również do celów grzewczych nie związanych z produkcją (do ogrzewania hal produkcyjnych oraz do podgrzania wody na potrzeby łaźni). Obecnie Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego gazu zużywanego w powyższym procesie produkcyjnym. Wnioskodawca jest finalnym nabywcą gazowym.

Wnioskodawca chce korzystać ze zwolnienia wobec zużywanego w procesach metalurgicznych gazu ziemnego.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, tj. do wyjaśnień zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) czy też do kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Powyższa Klasyfikacja PKD została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.Urz.UE L 393/1 z dnia 30 grudnia 2006 r.).

Zgodnie z wyjaśnieniami do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. zawartymi w Dziale 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń obejmuje:

 • produkcję wyrobów wykonanych w całości z metalu (tj. części, pojemników, konstrukcji) mających zazwyczaj charakter statyczny i nieprzemieszczalny w przeciwieństwie do wyrobów z działów 26-30 obejmujących produkcję wyrobów metalowych połączonych lub montowanych (czasami z innymi materiałami), w wyrób bardziej złożony, elektryczny, elektroniczny, optyczny lub zawierający części ruchome,
 • produkcję broni i amunicji.

Natomiast podklasa 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn obejmuje:

 • produkcję metalowych lin, taśm plecionych i podobnych wyrobów,
 • produkcję metalowych drutów i przewodów nieizolowanych lub kabli i przewodów izolowanych, które nie mogą być stosowane jako przewodniki elektryczności,
 • produkcję drutu otulonego i rdzeni elektrod,
 • produkcję wyrobów z drutu: drutu kolczastego, siatki ogrodzeniowej, rusztów, siatek, tkanin itp.,
 • produkcję elektrod w otulinie do spawania łukiem elektrycznym,
 • produkcję gwoździ i pinezek,
 • produkcję sprężyn (z wyłączeniem sprężyn do zegarków), takich jak:
 • resory piórowe, sprężyny zwojowe, sprężyny skręcane,
 • pióra do resorów,
 • produkcję łańcuchów, z wyłączeniem łańcuchów napędowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sprężyn do zegarów i zegarków, sklasyfikowanej w 26.52.Z,
 • produkcji drutów i kabli do przesyłania prądu elektrycznego, sklasyfikowanej w 27.32.Z,
 • produkcji łańcuchów napędowych, sklasyfikowanej w 28.15.Z.

Ponadto do określenia pojęcia „procesy metalurgiczne” należy się także posiłkować definicjami zawartymi w odrębnej literaturze. Zgodnie z definicja zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

W literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punktu widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Mając powyższe na uwadze, opisane procesy produkcyjne, polegające na wypalaniu drutu proszkowego w piecach komorowych oraz suszeniu topnika aglomerowanego w piecach obrotowych mieszczą się zdaniem Organu w pojęciu procesu metalurgicznego, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym.

Zatem, biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca przy zachowaniu warunku do stosowania zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 5 ustawy, jest uprawniony do nabywania wyrobów gazowych w ramach zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, przeznaczonych do procesu produkcyjnego opisanego we wniosku (procesu metalurgicznego) polegającego na wypalaniu drutu proszkowego w piecach komorowych oraz suszeniu topnika aglomerowanego w piecach obrotowych.

Uwzględniając powyższe stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.