IBPP4/4512-3-23/15/LG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach mineralogicznych
IBPP4/4512-3-23/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. cel opałowy
 2. gaz
 3. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 6 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach mineralogicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach mineralogicznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 kwietnia 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 24 kwietnia 2015 r. znak: IBPP4/4513-23/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

X Sp. z o.o. z siedzibą w ... (dalej: Spółka) jest podmiotem działającym w branży produkcji artykułów ceramiki sanitarnej. Spółka stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2014, poz. 752, z późn. zm., zwana dalej: „ustawą akcyzową”) jest finalnym nabywcą gazowym.

Spółka w swoim zakładzie produkcyjnym w ... wykorzystuje znaczne ilości gazu ziemnego wysokometanowego (gaz o kodzie CN 2711 21 00). Gaz ziemny wykorzystywany przez Spółkę stanowi w rozumieniu ustawy akcyzowej wyrób akcyzowy.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja artykułów ceramiki sanitarnej tj. muszle klozetowe, kompakty, bidety, umywalki oraz drobna armatura sanitarna. W procesie technologicznym produkcji artykułów ceramiki sanitarnej Spółka zużywa gaz ziemny w następujących celach produkcyjnych:

 • suszenie form gipsowych w suszarniach po ich uformowaniu,
 • suszenie form gipsowych w suszarniach po ich odlewie,
 • wypalanie wyrobów w piecach tunelowych w celu ich utwardzenia i zeszklenia elementów, dzięki czemu nabierają one odpowiednich właściwości,
 • wypalanie produktów w piecach okresowych, w przypadku otrzymania produktów z niewielkim defektem (po procesie wypalania w piecach tunelowych), produkty są naprawiane i ponownie poddane wypalaniu, tym razem w piecach okresowych,
 • zgrzewanie folii w piecach do foliowania, służących do zgrzewania folii, którą są opakowywane palety z umieszczonymi w nich gotowymi wyrobami.

Od dnia 1 listopada 2013 r. zasadą jest, że wyroby gazowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże ustawodawca przewidział pewne zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów gazowych. Ustawodawca w katalogu zwolnień wyrażonych w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej umieścił zwolnienie dla wyrobów gazowych zużywanych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz redukcji chemicznej. Z kolei art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy akcyzowej definiuje procesy mineralogiczne jako procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t.04, str. 177, z późn. zm.).

Wyżej przywołane rozporządzenie Rady (EWG) NR 3037/90 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, w załączniku do rozporządzenia, definiuje „produkcje produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” jakom.in.:

 1. Produkcje szkła i wyrobów ze szkła (DI 26.1)
 2. Produkcje ceramiki szlachetnej, produkcje ogniotrwałych wyrobów ceramicznych (DI 26.2)
 3. Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych (DI 26.22)
 4. Produkcje ceramicznych kafli i płytek (DI 26.3)
 5. Produkcje cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (DI 26.4)
 6. Produkcje cementu, wapna i gipsu (DI 26.5)
 7. Produkcje wyrobów betonowych, gipsowych i cementowych (DI 26.6)
 8. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni ozdobnych i budowlanych (DI 26.7)
 9. Produkcje wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (DI 26.8).

Spółka, jak wskazano na wstępie, jest producentem artykułów ceramiki sanitarnej.

W ustawie o podatku akcyzowym nie wskazano precyzyjnie, co należy rozumieć przez „zużycie w procesie”. Proces mineralogiczny można podzielić na kilka typów. Istnieje proces sensu stricte, tzn. proces główny, jak w przypadku Spółki produkcja odlewniczych form gipsowych oraz szereg procesów wspomagających, pobocznych względem procesu głównego jak suszenie form gipsowych, odlewanie odlewów, suszenie wyrobów po procesie odlewania, utwardzanie i zeszklenie elementów oraz foliowanie służące do zgrzewania folii w celu opakowania palet z umieszczonymi na nich gotowymi wyrobami.

Zdecydowaną większość gazu ziemnego - około 98,19%, Spółka wykorzystuje do celów produkcyjnych. Około 1,81% gazu ziemnego Spółka wykorzystuje do celów grzewczych.

Spółka od dnia wprowadzenia obowiązku opodatkowania wyrobów gazowych podatkiem akcyzowym, tj. 1 listopada 2013 r. opodatkowuje podatkiem akcyzowym zużywany przez nią w całości gaz ziemny tj. w celach produkcyjnych oraz celach grzewczych.

Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny. Spółka chciałaby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zużywany przez Spółkę gaz ziemny w celach produkcji ceramiki sanitarnej korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego stosowanie do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. do Wnioskodawcy wystosowano wezwanie do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie w opisie stanu faktycznego czy procesy opisane we wniosku, tj.:

 • suszenie form gipsowych w suszarniach po ich uformowaniu,
 • suszenie form gipsowych w suszarniach po ich odlewie,
 • wypalanie wyrobów w piecach tunelowych w celu ich utwardzenia i zeszklenia elementów, dzięki czemu nabierają one odpowiednich właściwości,
 • wypalanie produktów w piecach okresowych, w przypadku otrzymania produktów z niewielkim defektem (po procesie wypalania w piecach tunelowych), produkty są naprawiane i ponownie poddane wypalaniu, tym razem w piecach okresowych,
 • zgrzewanie folii w piecach do foliowania, służących do zgrzewania folii, którą są opakowywane palety z umieszczonymi w nich gotowymi wyrobami,

są procesami mineralogicznymi w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 108, poz. 626 ze zm.).
Zgodnie z treścią tego przepisu procesy mineralogiczne to procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).

Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie w piśmie z 30 kwietnia 2015 r. wskazał, że Jego zdaniem, procesy opisane we wniosku, tj.

 • suszenie form gipsowych w suszarniach po ich uformowaniu,
 • suszenie form gipsowych w suszarniach po ich odlewie,
 • wypalanie wyrobów w piecach tunelowych w celu ich utwardzenia i zeszklenia elementów, dzięki czemu nabierają one odpowiednich właściwości,
 • wypalanie produktów w piecach okresowych, w przypadku otrzymania produktów z niewielkim defektem (po procesie wypalania w piecach tunelowych), produkty są naprawiane i ponownie poddane wypalaniu, tym razem w piecach okresowych,
 • zgrzewanie folii w piecach do foliowania, służących do zgrzewania folii, którą są opakowywane palety z umieszczonymi w nich gotowymi wyrobami,

są procesami mineralogicznymi w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 752 ze zm.).

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił, że wyżej wymienione procesy, na potrzeby których Wnioskodawca zużywa wyroby gazowe, Jego zdaniem mieszczą się w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t.04, str. 177, z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy X Sp. z o.o. w siedzibą w ..., w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej, jest uprawniona do zwolnienia zużywanego przez nią w celach produkcyjnych gazu ziemnego z podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, iż w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej, jest uprawniona do zwolnienia zużywanego przez nią gazu ziemnego wykorzystywanego w celach produkcyjnych. Z kolei zdaniem Spółki, gaz ziemny wykorzystywany przez nią w celach grzewczych winien podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Spółka jest producentem artykułów ceramiki sanitarnej tj. muszle klozetowe, kompakty, bidety, umywalki oraz drobna armatura sanitarna. W procesie technologicznym produkcji artykułów ceramiki sanitarnej Spółka zużywa gaz ziemny do:

 • suszenia form gipsowych w suszarniach po ich uformowaniu,
 • suszenia form gipsowych w suszarniach po ich odlewie,
 • wypalania wyrobów w piecach tunelowych w celu ich utwardzenia i zeszklenia elementów, dzięki czemu nabierają one odpowiednich właściwości,
 • wypalania produktów w piecach okresowych, w przypadku otrzymania produktów z niewielkim defektem (po procesie wypalania w piecach tunelowych), produkty są naprawiane i ponownie poddane wypalaniu, tym razem w piecach okresowych,
 • zgrzewania folii w piecach do foliowania, służące do zgrzewania folii, którą są opakowywane palety z umieszczonymi w nich gotowymi wyrobami. Na palety z produktami nakładane są worki polietylenowe, które kurczą się w piecu szczelnie okrywając paletę wraz z zawartością.

Wyżej wymienione przeznaczenie gazu ziemnego w celach produkcyjnych przez Spółkę jest stricte związane i składa się w całości na produkcję artykułów ceramiki sanitarnej. Bowiem proces produkcji artykułów ceramiki sanitarnej nie byłby możliwy bez ich osuszenia, utwardzenia, zeszklenia czy nawet właściwego opakowania wyrobów ceramicznych. Ustawodawca w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej przewidział zwolnienie z podatku akcyzowego gazu ziemnego wykorzystywanego w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej. Art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy akcyzowej definiuje procesy mineralogiczne jako procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. UEL 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t.04, str. 177,z późn.zm.).

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady (EWG) NR 3037/90 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” to miedzy innymi produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych (DI 26.22).

Mając na uwadze, iż Spółka jest producentem artykułów ceramiki sanitarnej oraz wykorzystuje gaz ziemny ściśle w celach produkcji ceramiki sanitarnej, zdaniem Spółki jest ona uprawniona do zwolnienia z podatku akcyzowego zużywanego przez nią gazu ziemnego w celach produkcyjnych.

Powyższe stanowisko dot. zwolnienia gazu ziemnego z podatku akcyzowego w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej, zostało potwierdzone w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lutego 2014 r. sygn. ILPP3/443-95/13-2/TW, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 maja 2014 r. sygn. IBPP4/443-51/14/LG, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 r. sygn. ILPP3/443-128/13-4/TW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca wykorzystuje gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00w procesie technologicznym produkcji artykułów ceramiki sanitarnej w następujących procesach produkcyjnych:

 • suszenie form gipsowych w suszarniach po ich uformowaniu,
 • suszenie form gipsowych w suszarniach po ich odlewie,
 • wypalanie wyrobów w piecach tunelowych w celu ich utwardzenia i zeszklenia elementów, dzięki czemu nabierają one odpowiednich właściwości,
 • wypalanie produktów w piecach okresowych, w przypadku otrzymania produktów z niewielkim defektem (po procesie wypalania w piecach tunelowych), produkty są naprawiane i ponownie poddane wypalaniu, tym razem w piecach okresowych,
 • zgrzewanie folii w piecach do foliowania, służące do zgrzewania folii, którą są opakowywane palety z umieszczonymi w nich gotowymi wyrobami. Na palety z produktami nakładane są worki polietylenowe, które kurczą się w piecu szczelnie okrywając paletę wraz z zawartością.

Wnioskodawca w piśmie z 30 kwietnia 2015 r. wskazał, że Jego zdaniem ww. procesy są procesami mineralogicznymi w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy akcyzowej.

Wnioskodawca jest finalnym nabywcą gazowym.

Przedmiotem wniosku jest możliwość zastosowania zwolnienia wobec zużywanego przez Wnioskodawcę wyrobu gazu o kodzie CN 2711 21 00 do celów opałowych w procesach produkcyjnych, które - jak ocenił Wnioskodawca - są procesami mineralogicznymi.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy za finalnego nabywcę gazowego uznaje się podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Należy zatem mieć na uwadze, że w przypadku gdy Wnioskodawca zużywa wyrób gazowy, nabyty z zastosowanym przez sprzedawcę zwolnieniem z akcyzy, do celów innych niż zwolnione stanie się on – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy – podatnikiem podatku akcyzowego obowiązanym do rozliczenia i zapłaty należnego podatku akcyzowego.

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym – w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Stosownie zaś do art. 31b ust. 1 zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 2. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 3. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 4. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Powyższy warunek wskazuje na obowiązek określenia w umowie, zawartej między sprzedawcą a nabywcą, zwolnienia, w ramach którego nastąpi zużycie tych wyrobów.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy, procesy mineralogiczne to procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).

Powołany przepis art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy odwołując się do ww. rozporządzenia nie posługuje się kryterium podmiotowym (np. poprzez użycie zwrotu „podmioty wykonujące działalność sklasyfikowaną pod kodem NACE DI 26) lecz używa zwrotu „procesy sklasyfikowane” pod kodem DI 26.

Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993 r. str. 708 „proces” to przykładowo: przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym; kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne: p. technologiczny, fermentacyjny, p. zapalny, p. gnilny.

Tym samym jako proces należy rozumieć tylko ciąg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym.

W świetle powyższego uznać należy, że zwolnieniu od podatku podlega tylko wyrób gazowy zużywany w przebiegu regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym w ramach działalności gospodarczej sklasyfikowanej pod kodem NACE DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych”.

Innymi słowy prawodawca odwołuje się do zakresu czynności, które stricte nadają działalności sklasyfikowanej w ww. rozporządzeniu charakter „produkcji produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” o kodzie NACE DI 26 (zwolnienie przedmiotowe).

Wnioskodawca, w uzupełnieniu stanu faktycznego mającego być przedmiotem interpretacji wskazał, że przedstawione procesy produkcyjne mieszczą się w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 i są procesami mineralogicznymi.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym, gaz wykorzystywany do celów produkcyjnych w procesie mineralogicznym podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Tym samym zużycie, przez Wnioskodawcę wyrobów gazowych nabytych z zastosowaniem zwolnienia, w procesie mineralogicznym klasyfikowanym w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy zauważyć, że Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji procesów w których dochodzi do zużycia wyrobów gazowych i w związku z tym w niniejszej interpretacji przyjęto jako element stanu faktycznego – tak jak wskazał Wnioskodawca – że wszystkie procesy opisane we wniosku, tj.

 • suszenie form gipsowych w suszarniach po ich uformowaniu,
 • suszenie form gipsowych w suszarniach po ich odlewie,
 • wypalanie wyrobów w piecach tunelowych w celu ich utwardzenia i zeszklenia elementów, dzięki czemu nabierają one odpowiednich właściwości,
 • wypalanie produktów w piecach okresowych, w przypadku otrzymania produktów z niewielkim defektem (po procesie wypalania w piecach tunelowych), produkty są naprawiane i ponownie poddane wypalaniu, tym razem w piecach okresowych,
 • zgrzewanie folii w piecach do foliowania, służące do zgrzewania folii, którą są opakowywane palety z umieszczonymi w nich gotowymi wyrobami. Na palety z produktami nakładane są worki polietylenowe, które kurczą się w piecu szczelnie okrywając paletę wraz z zawartością,

mieszczą się w procesach mineralogicznych klasyfikowanych w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26.

Ponadto Organ pragnie podkreślić, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnej klasyfikacji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.