0111-KDIB3-3.4013.2.2017.1.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku gazu ziemnego nabywanego przez Wnioskodawcę i zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, ze zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 marca 2017 r. (data wpływu 13 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku gazu ziemnego nabywanego przez Wnioskodawcę i zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku gazu ziemnego nabywanego przez Wnioskodawcę i zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy działają dwie wytwórnie mas bitumicznych w miejscowościach J. i M. W wytwórniach produkowane są masy mineralno-bitumiczne wykorzystywane do budowy nawierzchni drogowych. W wytwórniach do procesu produkcji używany jest gaz ziemny dostarczany przez dostawcę zewnętrznego gazociągiem do punktu poboru. Gaz wykorzystywany jest do produkcji mieszanek mineralno- bitumicznych będących wyrobami energetycznymi. Uzyskana podczas spalania gazu wysoka temperatura służy do podgrzewania asfaltu i kruszywa, z których produkowana jest masa bitumiczna. Proces produkcji mas bitumicznych jest procesem mineralogicznym i stanowi produkcję wyrobu energetycznego. Odbywa się on przez cały okres cyklu produkcyjnego, a zużywana przez palnik ilość gazu ziemnego jest mierzona przez odpowiednie urządzenia. Materiały składowe do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych stanowią asfalt drogowy, kruszywo mineralne, wypełniacz wapienny i inne dodatki. Wnioskodawca nabywa w tym celu gaz ziemny od dostawcy krajowego i jest w myśl art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy finalnym nabywcą gazowym. Wnioskodawca nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym (art. 2 ust. 1 pkt 23d) i nie wykonuje czynności przewidzianych dla pośredniczącego podmiotu gazowego. Do produkcji mas bitumicznych wykorzystywany jest gaz ziemny oznaczony kodem CN 2711 21 00 i należy podkreślić, że jest on wykorzystywany wyłącznie w tym celu. Wytwarzana przez Wnioskodawcę masa bitumiczna objęta jest kodem CN 2715 00 00. Faktury dotyczące nabycia gazu będącego przedmiotem interpretacji wystawiane są na Wnioskodawcę. Dostarczanie paliwa gazowego odbywa się w oparciu o odrębne umowy kompleksowe na dostarczanie paliwa gazowego nr 890/0/Anup1/11/08 do Wytwórni Mas Bitumicznych w J. oraz 890/0/Anup1/11/09 do Wytwórni Mas Bitumicznych w M. Mając na względzie spełnienie warunku wynikającego z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy w dniu 3 lutego 2017 r. Wnioskodawca dostosował do ich treści powołane wyżej umowy ze sprzedawcą gazu zawierając aneksy do obu tych umów. Zgodnie z aneksami zostały zmienione paragrafy 1 tych umów, w których zamieszczone zostały zapisy określające, że odbiorca nabywa i odbiera paliwo gazowe na potrzeby własne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. produkcją mieszanek mineralno-bitumicznych przez następujące urządzenia gazowe: palnik suszarki do podgrzewania grysów oraz palnik gazowy nagrzewnicy asfaltu, a więc do celów zwolnionych z podatku akcyzowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy gaz ziemny nabywany przez Wnioskodawcę i zużywany w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych jest zwolniony z podatku akcyzowego przy spełnieniu warunków określonych w art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, zużycie nabywanego gazu o kodzie CN 2711, przy produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej, pozwala na zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do tegoż nabycia, zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3. Należy wskazać, iż spełnione są wszelkie ustawowe przesłanki niezbędne do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Ustawa o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami, a także oznaczenie ich znakami akcyzy.

Artykuł 2 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zawiera definicję legalną niektórych określeń i zwrotów użytych w ustawie, i tak wyroby akcyzowe, zgodnie z definicją ustawową są to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W powołanym załączniku umieszczono pod pozycją 28 z kodem CN 2711 gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się m.in. w punkcie 2 - wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Z kolei paliwami opałowymi w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, czyli z wyłączeniem paliw silnikowych.

Analizując powyższe można stwierdzić, iż wyrobem akcyzowym jest m.in. wyrób o kodzie CN 2711, jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych.

Zużycie gazu w rozumieniu ustawy następuje poprzez użycie tego wyrobu do celów opałowych. Zgodnie z przedstawionym powyżej procesem produkcyjnym zużycie gazu następuje w celu ogrzania kruszywa podczas produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, będących wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3, zwalnia się od podatku akcyzowego wyroby gazowe zużywane w procesie produkcji wyrobów energetycznych, którymi są m.in. mieszanki mineralno- bitumiczne o kodzie CN 2715 00 00.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów - art. 31b ust. 5 ustawy.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W pozycji 32 załącznika nr 1 do ustawy, stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy) zaklasyfikowane do grupowania CN 2715 00 00.

Z opisu sprawy wynika, iż w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy działają dwie wytwórnie mas bitumicznych. W wytwórniach produkowane są masy mineralno-bitumiczne wykorzystywane do budowy nawierzchni drogowych.

W wytwórniach do procesu produkcji używany jest gaz ziemny dostarczany przez dostawcę zewnętrznego gazociągiem do punktu poboru. Gaz wykorzystywany jest do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych będących wyrobami energetycznymi. Uzyskana podczas spalania gazu wysoka temperatura służy do podgrzewania asfaltu i kruszywa, z których produkowana jest masa bitumiczna. Proces produkcji mas bitumicznych jest procesem mineralogicznym i stanowi produkcję wyrobu energetycznego. Odbywa się on przez cały okres cyklu produkcyjnego, a zużywana przez palnik ilość gazu ziemnego jest mierzona przez odpowiednie urządzenia. Materiały składowe do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych stanowią asfalt drogowy, kruszywo mineralne, wypełniacz wapienny i inne dodatki. Wnioskodawca nabywa w tym celu gaz ziemny od dostawcy krajowego i jest w myśl art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy finalnym nabywcą gazowym. Wnioskodawca nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym (art. 2 ust. 1 pkt 23d) i nie wykonuje czynności przewidzianych dla pośredniczącego podmiotu gazowego. Do produkcji mas bitumicznych wykorzystywany jest gaz ziemny oznaczony kodem CN 2711 21 00 i jest on wykorzystywany wyłącznie w tym celu. Wytwarzana przez Wnioskodawcę masa bitumiczna objęta jest kodem CN 2715 00 00. Faktury dotyczące nabycia gazu będącego przedmiotem interpretacji wystawiane są na Wnioskodawcę. Dostarczanie paliwa gazowego odbywa się w oparciu o odrębne umowy kompleksowe na dostarczanie paliwa gazowego nr 890/0/Anup1/11/08 do Wytwórni Mas Bitumicznych w J. oraz 890/0/Anup1/11/09 do Wytwórni Mas Bitumicznych w M. Mając na względzie spełnienie warunku wynikającego z art. 31 b ust. 3 pkt 3 ustawy w dniu 3 lutego 2017 r. Wnioskodawca dostosował do ich treści powołane wyżej umowy ze sprzedawcą gazu zawierając aneksy do obu tych umów. Zgodnie z aneksami zostały zmienione paragrafy 1 tych umów, w których zamieszczone zostały zapisy określające, że odbiorca nabywa i odbiera paliwo gazowe na potrzeby własne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. produkcją mieszanek mineralno-bitumicznych przez następujące urządzenia gazowe: palnik suszarki do podgrzewania grysów oraz palnik gazowy nagrzewnicy asfaltu, a więc do celów zwolnionych z podatku akcyzowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania zwolnienia dla gazu nabywanego i zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych przy spełnieniu warunków określonych w art. 31b ust. 3 pkt 3 i w art. 31b ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa, należy stwierdzić, iż produkowane przez Wnioskodawcę mieszanki mineralno-bitumiczne o kodzie CN 2715 00 00 stanowią wyrób akcyzowy zaliczany do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Jednocześnie zużywany w procesie produkcji wskazanych mieszanek mineralno-bitumicznych gaz ziemny objęty kodem CN 2711 21 00 jest wyrobem gazowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku akcyzowym.

Ponadto jak wskazano we wniosku z treści umów zawartych z podmiotem dostarczającym przedmiotowy wyrób gazowy wynika, że wyrób ten zużywany jest na potrzeby własne Wnioskodawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie objętym zwolnieniem z podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy - tj. zużywany jest w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych w palniku suszarki do podgrzewania grysów oraz w palniku gazowym nagrzewnicy asfaltu.

Zatem Wnioskodawca, w zakresie w jakim wykorzystuje gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00 w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00 będących wyrobami energetycznymi, będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zaznacza się również, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.