0111-KDIB3-3.4013.105.2017.2.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od akcyzy gazu o kodzie CN 2711 12 94 zużywanego jako paliwo opałowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 czerwca 2017 r. (data wpływu 29 czerwca 2017 r.), uzupełnionym pismem z 25 sierpnia 2017 r. (data wpływu 25 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy gazu o kodzie CN 2711 12 94, który jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę jako paliwo opałowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy gazu o kodzie CN 2711 12 94, który jest wykorzystywany przez Wnioskodawca jako paliwo opałowe.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 25 sierpnia 2017 r. (data wpływu 25 sierpnia 2017 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr 0111-KDIB3-3.4013.105.2017.1.MS z 18 sierpnia 2017 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w piśmie z 25 sierpnia 2017 r.):

Wnioskodawca (Gmina) zaprojektował i wykonał instalację zbiornikową LPG obejmującą zbiornik naziemny o pojemności V = 2700 litrów wraz z instalacją doziemną gazu płynnego i wewnętrzną instalacją gazu. Budynek do którego doprowadzona została instalacja zbiornikowa LPG jest budynkiem świetlicy wiejskiej, istniejącym, znajdującym się w ... przy ul. .... Gaz do wykonanego zbiornika dostarczany będzie okresowo z cysterny samochodowej za pomocą elastycznego przewodu ciśnieniowego. Maksymalny stopień napełnienia zbiornika nie przekroczy 85% całkowitej jego objętości. Nabywany przez Wnioskodawcę gaz przeznaczony do celów opałowych (na potrzeby c.o. i podgrzewania c.w.u w budynku świetlicy wiejskiej) będzie miał kod CN 27111294.

Świetlica wiejska wykorzystywana jest przez mieszkańców ... m.in. na organizowanie spotkań integracyjnych czy zebrań wiejskich.

Nabywając wyroby gazowe nie zostanie spełniony warunek określony w art. 31b ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Nabycie wyrobów gazowych na potrzeby świetlicy wiejskiej nastąpi w ramach zamówienia lub podpisania umowy z dostawcą gazu. Dla dostarczanego gazu zostanie wystawiony dokument dostawy. Wnioskodawca - podmiot zużywający - wyroby gazowe kupować będzie od podmiotu pośredniczącego. Wnioskodawca nie będzie prowadził sprzedaży zakupionych wyrobów gazowych dla innych podmiotów.

Wnioskodawca wystąpił w dniu 14 czerwca 2017 r. do Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z drukiem AKC-R zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego. Faktury VAT dotyczące nabycia wyrobów gazowych będą wystawiane na Wnioskodawcę, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca informuję, że usługi zakupione w ramach realizacji zadania będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 25 sierpnia 2017 r.:

Czy Wnioskodawca kupując i zużywając wyroby gazowe do celów opałowych na potrzeby c.o. i podgrzewania c.w.u. w budynku świetlicy wiejskiej w ... spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do nabytych w zwolnieniu wyrobów gazowych?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w piśmie z 25 sierpnia 2017 r.),

Wnioskodawca jest właścicielem świetlicy wiejskiej wykorzystywanej nieodpłatnie na potrzeby mieszkańców, koszty związane z utrzymaniem budynku świetlicy, są finansowane przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca zaprojektował i wykonał instalację zbiornikową LPG, obejmującą zbiornik naziemny wraz z instalacją doziemną gazu płynnego i wewnętrzną instalację gazu. Nabywany przez gminę gaz wykorzystywany będzie do celów opałowych na potrzeby c.o. i podgrzewania c.w.u. w budynku świetlicy wiejskiej w ... przy ul. ....

Nabycie wyrobów gazowych na potrzeby świetlicy wiejskiej nastąpi w ramach zamówień lub podpisania umowy z dostawcą gazu. Gmina nie będzie prowadzić sprzedaży zakupionych wyrobów gazowych dla innych podmiotów.

W rozumieniu art. 14b § 1 ustawy ordynacja podatkowa Gmina ..., jako podmiot zużywający nabyty gaz jest zwolniona z podatku akcyzowego.

Gmina ... występuję o uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie nabywania z zastosowaniem zwolnienia gazu w celu przedłożenia wydanej interpretacji indywidualnej jako załącznik do wniosku AKC-R złożonego w Urzędzie Skarbowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania będą wystawiane i finansowane przez Gminę.

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja stanu przedstawionego we wniosku Gmina ... podlega zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów gazowych na cele opałowe przez podmiot zużywający.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku tym pod poz. 28 mieszczą się gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe o kodzie CN 2711.

Stosownie zaś do art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702, oraz od 2704 do 2715.

Natomiast w ust. 2 i ust. 3 art. 86 ustawy wyodrębniono dwie grupy paliw, a mianowicie paliwa silnikowe oraz paliwa opałowe. I tak paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa powyżej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej "WIA", stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie (art. 3 ust. 1 ustawy).

Wskazany we wniosku gaz o kodzie CN 2711 12 94 jest zatem wyrobem energetycznym, o którym mowa w ww. art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 22 pkt a) ustawy podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tegoż artykułu, stosuje się wyłącznie w przypadku:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

W myśl art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu – zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia – do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy.

Zgodnie zaś z art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Dokument dostawy, na podstawie którego przemieszczane są wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy (art. 32 ust. 10 ustawy).

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy (art. 32 ust. 11 ustawy).

Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości (art. 32 ust. 12 ustawy).

Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość (art. 32 ust. 13 ustawy).

Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Natomiast w myśl art. 16 ust. 3 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie.

Jak wynika z opisu przedstawionego we wniosku gaz o kodzie CN 2711 11 94 będzie zużywany do celów opałowych na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody w budynku świetlicy wiejskiej będącej własnością Wnioskodawcy.

Nabycie wyrobów gazowych na potrzeby świetlicy wiejskiej nastąpi w ramach zamówienia lub podpisania umowy z dostawcą gazu. Dla dostarczanego gazu zostanie wystawiony dokument dostawy. Wnioskodawca - podmiot zużywający - wyroby gazowe kupować będzie od podmiotu pośredniczącego. Wnioskodawca nie będzie prowadził sprzedaży zakupionych wyrobów gazowych dla innych podmiotów.

Faktury VAT dotyczące nabycia wyrobów gazowych będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia od akcyzy nabywanego gazu przeznaczonego na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody na potrzeby należącej do Wnioskodawcy świetlicy wiejskiej.

Należy zauważyć, że wskazane wyżej zwolnienie zawarte w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy ma zastosowanie, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 1. węglowodory gazowe są przeznaczone i używane przez podmiot zużywający do celów opałowych;
 2. węglowodory te są przedmiotem dostaw w schematach określonych w art. 32 ust. 3 ustawy;
 3. zostaną spełnione warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Pierwszy z warunków, o którym mowa powyżej, jest spełniony – Wnioskodawca spełnia definicję podmiotu zużywającego (tj. podmiotu, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia), a węglowodory gazowe są zużywane do celów opałowych (do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej).

Z drugiego z ww. warunków wynika, że zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy będzie zachodzić m.in. w przypadku, gdy podmiotem dostarczającym gaz Wnioskodawcy (podmiotowi zużywającemu) będzie skład podatkowy na terytorium kraju lub podmiot pośredniczący. Wnioskodawca skazał, że nabywał będzie węglowodory gazowe od podmiotu pośredniczącego, zatem i ten warunek zostanie spełniony.

Jeśli natomiast chodzi o pkt 3 (spełnienie warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy), Wnioskodawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy i przedstawić pisemne potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia podmiotowi dostarczającemu (zgodnie z art. 16 ust. 3) oraz potwierdzać odbiór wyrobów (gazu) na dokumencie dostawy.

Zatem Wnioskodawca na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy może korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego dla gazu przeznaczonego na cele grzewcze i przygotowanie ciepłej wody na potrzeby świetlicy wiejskiej, pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy oraz przy spełnieniu warunków określonych w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Reasumując nabycie przez Wnioskodawcę gazu o kodzie 2711 12 94 od podmiotu pośredniczącego przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-11 tj. m.in. po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego, które Wnioskodawca winien przedstawić podmiotowi dostarczającemu (podmiotowi pośredniczącemu) uprawnia go do nabycia tego wyrobu w ramach zwolnienia od akcyzy, w oparciu o przepis art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy. Natomiast dalsze zużycie tego wyrobu przez Wnioskodawcę do celów objętych zwolnieniem tj. do celów opałowych, nie powoduje powstania u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym względem nabywanego i zużywanego gazu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Jednakże prawidłowość tego stanowiska wynika z innej podstawy prawnej niż wskazał to Wnioskodawca. Bowiem Wnioskodawca we wniosku ORD-IN w poz. 69 wskazał jako przedmiot wniosku (w zakresie zwolnienia od podatku akcyzowego nabywanego gazu) art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy, a jak wyżej stwierdzono nabycie przez Wnioskodawcę gazu korzystać może ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy. Art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy wskazuje jedynie w jakim przypadku ww. zwolnienie ma zastosowanie.

Jednocześnie zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.