IPPP3/4513-8/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z akcyzy nabywanego gazu propan-butan
IPPP3/4513-8/15-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. gaz
 3. gaz propan-butan
 4. podmiot zużywający
 5. urządzenie
 6. zwolnienia podatkowe
 7. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwolnienia z akcyzy nabywanego gazu propan-butan i warunków jego stosowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwolnienia z akcyzy nabywanego gazu propan-butan i warunków jego stosowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie kraju. Przeważający zakres jego działalności obejmuje produkcję peletu ze słomy i drewna (PKD 16.29.Z).

Do nieruchomości gruntowej, na której usytuowane są maszyny i urządzenia do produkcji, dostarczana jest energia elektryczna o niewystarczającej mocy do ich napędu.

W związku z powyższym prąd będzie wytwarzany przez będący jego własnością agregat prądotwórczy zasilany gazem propan-butan. Wnioskodawca zamierza więc kupować ze składów podatkowych na terytorium kraju lub od podmiotów pośredniczących, gaz propan-butan o kodach CN 2711 12 97 lub CN 2711 19 00, który będzie wykorzystywany do napędu stojącego w jednym miejscu, w zadaszonym pomieszczeniu, agregatu prądotwórczego, w celu uzyskania energii elektrycznej, niezbędnej do napędu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji. Podczas pracy agregatu prądotwórczego, jego silnik będzie wytwarzał duże ilości ciepła, które zostaną wykorzystane w procesie produkcji do suszenia surowca i w miarę potrzeb do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych.

Do zakupowanego gazu Wnioskodawca będzie otrzymywał dokumenty dostaw od sprzedawcy gazu.

Wnioskodawca posiada potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego wydane przez Urząd Celny.

Wnioskodawca będzie również prowadził ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że kupowany w ramach działalności gospodarczej gaz propan-butan o kodach CN 2711 12 97 oraz CN 2711 19 00 podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wystarczającymi warunkami zwolnienia od akcyzy jest: posiadanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego z właściwego Urzędu Celnego oraz prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku używania gazu propan-butan o kodach CN 2711 12 97 lub CN 2711 19 00 do napędu agregatu prądotwórczego, wytwarzającego energię elektryczną i jednocześnie ciepło, które są wykorzystywane w procesie produkcji, gaz ten jest zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie (art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy). Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła przez agregat prądotwórczy, należy uznać według jego stanowiska za łączne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej przez stacjonarne urządzenie.

Ustawa nie definiuje pojęcia stacjonarny, dlatego pod tym pojęciem należy rozumieć, zgodnie z jego potocznym znaczeniem: nie zmieniający miejsca pobytu, położenia, pozostający na miejscu; nieruchomy, stały (Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, t. III, s. 313). Stąd pod pojęciem stacjonarnego urządzenia (art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym) należy rozumieć urządzenie, które ze względu na swój charakter przeznaczone jest do użycia w określonym miejscu i w ramach jego zwykłej eksploatacji pozostaje ono w jednym miejscu (nie następują zmiany jego położenia). Agregat prądotwórczy stoi w jednym miejscu i nie jest przemieszczany, więc można go uznać za urządzenie stacjonarne.

Ad. 2.

W jego ocenie warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych o kodach CN 2711 12 97 i CN 2711 19 00 ze względu na ich przeznaczenie jest prowadzenie ewidencji (art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy), oraz posiadanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (art. 32 ust. 6 ustawy). Gaz propan butan o kodach CN jak wyżej w jego przypadku, nie będzie zużywany wyłącznie do celów opałowych (suszenia surowca w procesie produkcji, oraz w miarę potrzeb do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych), lecz również będzie zużywany do wytworzenia energii elektrycznej. Wnioskodawca uważa, że w związku z tym nie może skorzystać z wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, ponieważ gaz nie będzie zużywany wyłącznie do celów opałowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku tym pod poz. 28 mieszczą się gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe o kodzie CN 2711.

Stosownie zaś do art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702, oraz od 2704 do 2715.

Natomiast w ust. 2 i ust. 3 art. 86 ustawy wyodrębniono dwie grupy paliw, a mianowicie paliwa silnikowe oraz paliwa opałowe. I tak paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa powyżej.

Stosownie do art. 2 ust. 22 pkt a) ustawy podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: używane do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Wskazane wyżej zwolnienie zawarte w art. 32 ust. 1 pkt 5 ma więc zastosowanie, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 1. węglowodory gazowe są przeznaczone i używane przez podmiot zużywający do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 2. węglowodory te są przedmiotem dostaw w schematach określonych w art. 32 ust. 3 ustawy;
 3. zostaną spełnione warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że ww. warunki zostaną spełnione.

Po pierwsze zauważyć należy, że z uwagi na dostarczanie energii elektrycznej o niewystarczającej mocy do napędu maszyn i urządzeń do produkcji peletu ze słomy i drewna Wnioskodawca będzie wytwarzał prąd przez będący jego własnością agregat prądotwórczy. Wnioskodawca zamierza kupować gaz propan-butan o kodach CN 2711 12 97 lub CN 2711 19 00, który będzie wykorzystywany do napędu stojącego w jednym miejscu, w zadaszonym pomieszczeniu, agregatu prądotwórczego, w celu uzyskania energii elektrycznej, niezbędnej do napędu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji. Podczas pracy agregatu prądotwórczego, jego silnik będzie wytwarzał duże ilości ciepła, które zostaną wykorzystane w procesie produkcji do suszenia surowca i w miarę potrzeb do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych.

Zatem pierwszy z warunków, o którym mowa powyżej, jest spełniony.

Wnioskodawca będzie nabywać ww. węglowodory gazowe ze składów podatkowych na terytorium kraju lub od podmiotów pośredniczących.

Zachodzi więc przypadek, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy (dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego) lub w art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy (dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego).

Warunek, o którym mowa w pkt 2, jest również spełniony.

W zakresie trzeciego z ww. punktów należy mieć na uwadze, że zwolnienie, o którym mowa powyżej, będzie mieć zastosowanie, gdy spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Natomiast w myśl art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”;
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Zgodnie zaś z art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Ponadto w myśl art. 32 ust. 7-11 ustawy:

 1. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.
 2. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy.
 3. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.
 4. Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.
 5. Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Wnioskodawca posiada potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego wydane przez Urząd Celny.

Warunek, o którym mowa w art. 32 ust. 6 jest zatem spełniony.

Do zakupowanego gazu Wnioskodawca będzie otrzymywał dokumenty dostawy od sprzedawcy gazu.

Wypełnione zatem jest kryterium, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2 oraz ust. 11 ustawy.

Wnioskodawca będzie również prowadził ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Spełniony tym samym będzie warunek, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy (nie zachodzi wyłączenie, o którym mowa w ww. przepisie, ponieważ Wnioskodawca będzie zużywać węglowodory gazowe o kodach CN 2711 12 97 i CN 2711 19 00 11 nie do celów opałowych, a do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej).

Zatem warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 są spełnione.

W konsekwencji kupowany przez Wnioskodawcę gaz propan-butan będzie podlegać zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy przy zachowaniu warunków opisanych powyżej.

Stanowisko w zakresie pytania nr 1 i 2 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.