Gaz propan-butan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gaz propan-butan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
1
lip

Istota:

Zwolnienie z akcyzy nabywanego gazu propan-butan

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwolnienia z akcyzy nabywanego gazu propan-butan i warunków jego stosowania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwolnienia z akcyzy nabywanego gazu propan-butan i warunków jego stosowania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie kraju. Przeważający zakres jego działalności obejmuje produkcję peletu ze słomy i drewna (PKD 16.29.Z). Do nieruchomości gruntowej, na której usytuowane są maszyny i urządzenia do produkcji, dostarczana jest energia elektryczna o niewystarczającej mocy do ich napędu. W związku z powyższym prąd będzie wytwarzany przez będący jego własnością agregat prądotwórczy zasilany gazem propan-butan. Wnioskodawca zamierza więc kupować ze składów podatkowych na terytorium kraju lub od podmiotów pośredniczących, gaz propan-butan o kodach CN 2711 12 97 lub CN 2711 19 00, który będzie wykorzystywany do napędu stojącego w jednym miejscu, w zadaszonym pomieszczeniu, agregatu prądotwórczego, w celu uzyskania energii elektrycznej, niezbędnej do napędu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji.

2011
1
cze

Istota:

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że uchylając wydaną w postępowaniu administracyjnym decyzję Wojewódzki Sąd Administracyjny w ogóle nie odniósł się do zasadności rozstrzygnięcia organów podatkowych w zakresie odmowy stwierdzenia nadpłaty, a zatem kwestii mającej kluczowe znaczenie w rozpoznawanej sprawie. Przypomnieć bowiem należy, że wszczęcie postępowania w sprawie nastąpiło wnioskiem spółki o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym. Słusznie podniesiono w skardze kasacyjnej brak wykazania przez Sąd l instancji zależności pomiędzy stwierdzeniem, że przepis § 20 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2000 r. nie może być podstawą nałożenia obowiązku podatkowego a powstaniem po stronie podatnika prawa do nadpłaty. Tym samym rozstrzygnięciu Sądu l instancji przypisać trzeba naruszenie wskazanych na wstępie przepisów prawa procesowego.

Fragment:

Uzasadniając kolejny zarzut pełnomocnik Dyrektora Izby Celnej odwołał się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłego na gruncie przepisu art. 141 § 4 p.p.s.a. Przyznając, iż uzasadnienie wyroku nie jest lakoniczne zarzucił mu zbytnią ogólnikowość pozbawiającą stronę informacji o przesłankach rozstrzygnięcia i wskazań co do dalszego postępowania dlatego też nie spełnia ono wymogów ustawowych, bowiem decyzja organu podatkowego dotyczy kwestii nadpłaty. Sąd winien zatem wskazać jakie znaczenie dla kwestii rozstrzygnięcia w przedmiocie nadpłaty ma użyte w uzasadnieniu stwierdzenie, że „Minister Finansów wydając w dniu 22 grudnia 2000 r. nakładające podatek akcyzowy na inne podmioty niż określone w ustawie musiał być świadomy tego, że normuje materię zastrzeżoną do wyłączności ustawowej na mocy art. 217 Konstytucji obowiązującej od dnia 17 października 1997 r.", podczas gdy nie stwierdzono niegodności z Konstytucją przepisu § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. Motywując ostatni z formułowanych zarzutów, powielając znaczącą część podnoszonych już argumentów dotyczących wymogów uzasadnienia wyroku, skarżący dodatkowo wskazał, że odniesienie twierdzeń zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego do rozpoznawanej sprawy nie pozwala na jej rozstrzygnięcie pozytywnie dla spółki, nie stwarza podstawy do zwrotu nadpłaty uiszczonego już podatku akcyzowego.