Gaz płynny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gaz płynny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
20
sie

Istota:

Czy na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku akcyzowym oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy, zwrot gazu płynnego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, do składu podatkowego Spółki będzie ponownie objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy również wówczas, gdy przedmiotowy gaz zostanie wprowadzony do składu podatkowego Spółki innego niż skład podatkowy, z którego został on pierwotnie dostarczony?
2. Czy na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy, gaz płynny zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie, może zostać zwrócony do Spółki działającej jako podmiot pośredniczący również wówczas, gdy przedmiotowy gaz został przez Spółkę wydany ze składu podatkowego?

Fragment:

Istotne dla zachowania prawa do zwolnienia z opodatkowania gazu płynnego zwracanego do podmiotu pośredniczącego jest to, aby skład podatkowy z którego wyroby zostały dostarczone stanowił własność tego samego podatnika, który odbiera je w ramach zwrotu jako podmiot pośredniczący. Bowiem tylko w takim przypadku będziemy mieli do czynienia ze „ zwrotem ”. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pl) definiuje pojęcie „ zwrot ” jako: „ oddanie rzeczy poprzedniemu jej właścicielowi ”. Poprzednim właścicielem gazu płynnego dostarczanego odbiorcom jest Wnioskodawca, a nie Spółka działająca jako podmiot pośredniczący, czy właściciel składu podatkowego, z którego dokonana została dostawa wyrobów zwolnionych. W ocenie Wnioskodawcy, wykładnia analizowanych przepisów, że zwrot wyrobów zwolnionych do podmiotu pośredniczącego może nastąpić tylko wówczas, gdy pierwotna dostawa została dokonana przez ten podmiot pośredniczący oznaczałaby znaczne ograniczenie możliwości korzystania z tego uprawnienia. Ponadto prowadziłoby to do znacznego utrudnienia obrotu wyrobami zwolnionymi (w tym gazem płynnym przeznaczonym na cele opałowe). Specyfika obrotu gazem płynnym polega bowiem na tym, że w wielu przypadkach podatnik nie może przyjąć zwracanego przez podmiot zużywający gazu opałowego do składu podatkowego ze względu na brak miejsca do jego przechowania.

2012
6
paź

Istota:

Przypadki zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Fragment:

Istotne dla zachowania prawa do zwolnienia z opodatkowania gazu płynnego zwracanego do podmiotu pośredniczącego jest to, aby skład podatkowy z którego wyroby zostały dostarczone stanowił własność tego samego podatnika, który odbiera je w ramach zwrotu jako podmiot pośredniczący. Bowiem tylko w takim przypadku będziemy mieli do czynienia ze „ zwrotem ”. Słownik Języka Polskiego definiuje pojęcie „ zwrot ” jako: „ oddanie rzeczy poprzedniemu jej właścicielowi ”. Poprzednim właścicielem gazu płynnego dostarczanego odbiorcom jest Wnioskodawca, a nie Spółka działająca jako podmiot pośredniczący, czy właściciel składu podatkowego, z którego dokonana została dostawa wyrobów zwolnionych. W ocenie Wnioskodawcy, wykładnia analizowanych przepisów, że zwrot wyrobów zwolnionych do podmiotu pośredniczącego może nastąpić tylko wówczas, gdy pierwotna dostawa została dokonana przez ten podmiot pośredniczący oznaczałaby znaczne ograniczenie możliwości korzystania z tego uprawnienia. Ponadto prowadziłoby to do znacznego utrudnienia obrotu wyrobami zwolnionymi (w tym gazem płynnym przeznaczonym na cele opałowe). Specyfika obrotu gazem płynnym polega bowiem na tym, że w wielu przypadkach podatnik nie może przyjąć zwracanego przez podmiot zużywający gazu opałowego do składu podatkowego ze względu na brak miejsca do jego przechowania.

2011
1
lip

Istota:

Czy Firma obliczając kaloryczność gazu niezbędną do ustalenia kwoty akcyzy może w tym celu skorzystać z posiadanych certyfikatów jakości gazu pochodzących z dostaw znajdujących się w zbiornikach, wybierając przy tym certyfikat zawierający dane (parametry) o najwyższej kaloryczności gazu?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22.05.2009 r. (data wpływu 25.05.2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia podstawy opodatkowania akcyzą gazu płynnego– jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.05.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia podstawy opodatkowania akcyzą gazu płynnego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Firma zajmuje się obrotem gazu płynnego, prowadzi skład podatkowy, dokonuje zakupów gazu w procedurze zawieszonej akcyzy, jak również dalszej jego odsprzedaży. Spółka sprzedaje gaz zwolniony z akcyzy ze względu na jego przeznaczenie służący do ogrzewania (oświadczenia nabywcy). Dokonując wysyłki gazu w zwolnionej akcyzie niezbędne jest posiadanie certyfikatu poświadczającego procentowy skład gazu. Skład gazu niezbędny jest do wyliczenia kaloryczności tego gazu, a co za tym idzie kwoty akcyzy. Zdarzyć się może tak, że zakupiony przez Spółkę gaz płynny zostanie roztankowany z cysterny do zbiorników Spółki, a następnie cysterna zostanie zatankowana gazem płynnym ze zbiornika oraz wysłana w procedurze zwolnionej akcyzy. W zbiorniku znajdować się może gaz będący składem trzech różnych dostaw, o różnych parametrach składowych.

2011
1
cze

Istota:

Zarejestrowany handlowiec jest zobowiązany do zapłaty akcyzy od faktycznej ilości gazu płynnego.

Fragment:

Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki powinien określać ilość gazu płynnego i ilości naczyń służących do transportu (§ 64 ust. 6 pkt 8 rozporządzenia). Zatem z powyższego wynika, iż sprawdzenie ilości i rodzaju dostarczonego wyrobu należy zawsze do obowiązku odbiorcy. Wymienione czynności wykonywane są w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. To zarejestrowany handlowiec (odbiorca) w opisanym we wniosku stanie faktycznym, dokonuje stosownej adnotacji w Rubryce C na kartach 2, 3 i 4 dokumentu ADT o stwierdzonym niedoborze otrzymanego gazu płynnego. W przypadku, gdy pracownik szczególnego nadzoru podatkowego jest obecny podczas odbioru gazu płynnego, wówczas potwierdza ustalenia faktyczne dokonane przez odbiorcę w dokumencie ADT. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym Spółka jest obowiązana do zapłaty akcyzy od faktycznie otrzymanej ilości gazu płynnego. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku z tytułu ubytku (niedoboru) jest podmiot dokonujący wysyłki. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego (...)

2011
1
maj

Istota:

W treści swojego podania wnioskodawca stwierdził, że dostarcza gaz płynny do odbiorcy, który zużywa gaz płynny do napędu wózków widłowych. Gaz płynny dostarczany jest cysterną samochodową do zbiorników u odbiorcy. Poprzez moduł tankowania zainstalowany u odbiorcy, na bieżąco w trakcie pracy wózka widłowego, uzupełniany jest do zbiornika na gaz płynny na stałe zamontowanego w wózku widłowym. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy prawidłowym jest nie naliczanie podatku akcyzowego od dostarczonego gazu płynnego przeznaczonego do napędu wózków widłowych i przyjmowanie oświadczeń od odbiorcy o przeznaczeniu gazu płynnego do celów innych niż do napędu pojazdów samochodowych. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż jego zdaniem zużywanie gazu płynnego przez wózki widłowe wyposażone w stały zbiornik jest zwolnione z podatku akcyzowego. Spółka wskazuje, iż w stosowanej w większości rozwiązań technologii, wózki widłowe napędzane są z wymiennej butli gazowej, którą po zużyciu gazu wymienia się na pełną, a próżną przeznacza do wymiany i ponownie napełnia w składzie podatkowym. Opisane powyżej rozwiązanie nie dotyczy zdaniem wnioskodawcy sytuacji unormowanej w § 15 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 500 z 2006 r. z późn. zm.), bowiem do napędu wózka widłowego wykorzystywany jest w miejsce wymiennej butli stały, zintegrowany z wózkiem zbiornik. Ponadto, jak wskazuje podatnik, wózek widłowy nie jest pojazdem samochodowym. Zdaniem spółki, zgodnie z klasyfikacją statystyczną wózki widłowe nie są pojazdami samochodowymi, zatem gaz płynny zużywany do ich napędu jest objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego, a dla dokumentowania dostaw przeznaczonych na cele zwolnione wymagane jest oświadczenie, które zgodnie z § 15 ust. 8 wskazanego wyżej Rozporządzenia składa odbiorca.

Fragment:

Przepis § 15 wydanego na podstawie tej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 500 z 2006 r. z późn. zm.) określa szczegółowy zakres i warunki zwolnienia od akcyzy gazu płynnego. Zgodnie z §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2006 r. Nr 72 poz. 500 z późn. zm.), zwalnia się od akcyzy gaz płynny - propan, butan, mieszaniny propanu-butanu w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych. W omawianym stanie faktycznym należy zwrócić uwagę na fakt, iż wózki widłowe nie są kwalifikowane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.) do kategorii pojazdów samochodowych. Wskazana wyżej ustawa w Dziale I, art. 2 ust. 33 stanowi iż pojazd samochodowy jest to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, definicja ta nie obejmuje zatem wózka widłowego. Jednakże zwolnienie od akcyzy, o którym mowa powyżej, w myśl ust. 2 pkt 2 ww. paragrafu ma zastosowanie pod warunkiem, że gaz płynny jest sprzedawany ze składu podatkowego uprawnionemu nabywcy lub przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. Jednym z warunków skorzystania z przedmiotowego zwolnienia przez podmiot uprawniony, jest złożenie przez ten podmiot oświadczenia, że nabywane paliwa zostaną zużyte do celów, o których mowa w § 15 ust. 1. cyt. rozporządzenia Ministra Finansów.

2011
1
maj

Istota:

Czy posiadanie stacji tankowania gazem zbiorników rodzi po stronie Spółki obowiązek opodatkowania akcyzą gazu zakupionego od dostawców i przeznaczonego wyłącznie dla własnych potrzeb Spółki w zakresie tankowania wózków widłowych ?

Fragment:

Nr 99, poz. 688 ze zm.) zwalnia się od akcyzy gaz płynny – propan, butan, mieszaniny propanu-butanu w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych. Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku:1. gdy gaz płynny jest rozlewany do butli gazowych w składzie podatkowym;2. sprzedaży gazu płynnego ze składu podatkowego uprawnionemu nabywcy, tj. podmiotowi, który:- zużywa gaz płynny do celów uprawniających do zwolnienia lub - dokonuje odsprzedaży tego gazu podmiotowi zużywającemu;3. sprzedaży gazu płynnego przez uprawnionego nabywcę, który dokonuje odsprzedaży, uprawnionemu nabywcy, który zużywa gaz płynny do celów uprawniających do zwolnienia. Gaz płynny nabywany ze składu podatkowego może być więc przemieszczany na odcinkach: ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego, ze składu podatkowego do podmiotu dokonującego odsprzedaży, od podmiotu dokonującego odsprzedaży do podmiotu zużywającego. W każdym przypadku warunkiem nabycia zwolnionego od akcyzy gazu płynnego jest złożenie przez uprawniony podmiot (podmiot zużywający gaz płynny lub podmiot dokonujący jego odsprzedaży) oświadczenia, iż gaz ten zostanie wykorzystany wyłącznie na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia, tj. nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych.

2011
1
maj

Istota:

Czy dostawa gazu odbiorcom podmiotu odsprzedającego gaz (w rozumieniu § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97 poz. 966 z późn. zm.) w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego) powinna odbywać się z zastosowaniem przepisów §15?

Fragment:

(...) gazu płynnego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy; 3) podmiot dokonujący odsprzedaży złoży zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z art. 43 ustawy; 4) sprzedaż gazu płynnego podmiotowi dokonującemu odsprzedaży nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz na warunkach określonych w przepisach dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania; 5) podmiot dokonujący odsprzedaży będzie prowadził ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów akcyzowych; 6) gaz płynny zostanie dostarczony przez podmiot dokonujący odsprzedaży do zbiorników podmiotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeznaczonych do poboru gazu płynnego wyłącznie na inne cele niż do napędu pojazdów samochodowych; 7) podmiot dokonujący odsprzedaży uzyska od podmiotu, o którym mowa w ust.3 pkt 1, oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przy dokonywaniu dostaw ze składów podatkowych odbiorcom zwolnionym z podatku akcyzowego dostawa powinna być udokumentowana ADT?

Fragment:

Jednakże zwolnienie od akcyzy, o którym mowa powyżej, w myśl ust. 2 pkt 2 ww. paragrafu ma zastosowanie pod warunkiem, że gaz płynny jest sprzedawany ze składu podatkowego uprawnionemu nabywcy lub przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. Ust. 3 omawianego paragrafu wskazuje, iż uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który: 1) zużywa wyroby, o których mowa w ust. 1, na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych i który złoży oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie powinno być złożone na fakturze VAT lub na dowodzie dostawy; 2) dokonuje odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w pkt 1. Aby można było zastosować zwolnienie gazu płynnego od akcyzy Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wskazuje iż zgodnie z § 15 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - w przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu jego odsprzedaży podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie pod warunkiem, że sprzedaż gazu płynnego podmiotowi dokonującemu odsprzedaży nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na warunkach określonych w przepisach dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania czyli w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż gazu płynnego - propan, butan mieszaniny propanu-butanu ze składu podatkowego kontrahentowi, który będzie go zużywał do napędu wózków widłowych może odbywać się ze zwolnioną akcyzą.

Fragment:

Nr 72 poz. 500 z późn. zm.), zwalnia się od akcyzy gaz płynny - propan, butan, mieszaniny propanu-butanu w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych. Jednakże zwolnienie od akcyzy, o którym mowa powyżej, w myśl ust. 2 pkt 2 ww. paragrafu ma zastosowanie pod warunkiem, że gaz płynny jest sprzedawany ze składu podatkowego uprawnionemu nabywcy lub przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. Ust. 3 pkt 1 omawianego paragrafu wskazuje, iż uprawnionym nabywcą, o którym mowa powyżej, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który zużywa je na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych i który złoży oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie powinno być złożone na fakturze VAT lub na dowodzie dostawy. Reasumując, sprzedaż gazu płynnego propan, butan, mieszaniny propanu-butanu ze składu podatkowego XXXXXXXXXX kontrahentowi, który będzie go zużywał do napędu wózków widłowych może odbywać się jako gazu zwolnionego od akcyzy pod warunkiem złożenia przez nabywcę oświadczenia, że gaz ten nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych. Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

2011
1
maj

Istota:

1) Czy podmiot dokonujący odsprzedaży gazu na cele zwolnione od akcyzy może przeznaczyć gaz płynny, który pozostanie w cysternie po dokonanych dostawach do klientów, na własne cele grzewcze do ogrzewania obiektów firmy składając, jako podmiot zużywający gaz (o którym mowa w §15 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego) oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych,2) Czy gaz płynny pozostały w cysternie, który nie został sprzedany podmiotom zużywającym go na cele zwolnione z akcyzy, po uprzednim przeważeniu cysterny i ustaleniu dokładnej ilości gazu w obecności pracownika SNP oraz zapłaceniu akcyzy i opłaty paliwowej może być wykorzystany do celów napędowych.

Fragment:

(...) gazu płynnego wyłącznie na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych. Ponadto stwierdzić należy, że korzystanie ze zwolnienia od akcyzy gazu płynnego, w przypadku gdy jest zużywany do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych – przy zachowaniu wszystkich warunków zwolnienia, które podmiot odsprzedający winien spełnić – powinno odbywać się w sposób umożliwiający organowi podatkowemu sprawowanie skutecznej kontroli nad ilością oraz sposobem wykorzystania zwolnionego od akcyzy gazu. Bowiem w interesie podmiotu odsprzedającego gaz płynny do celów zwolnionych winno być odpowiednie udokumentowanie rozchodu gazu płynnego znajdującego się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze względu na przeznaczenie. Zatem mając powyższe na względzie należy zgodzić się ze stanowiskiem Podatnika, iż będąc podmiotem dokonującym dalszej odsprzedaży gazu na cele zwolnione od akcyzy może on przeznaczyć gaz płynny, który pozostanie w cysternie po dostawach do klientów, na własne cele grzewcze do ogrzewania obiektów firmy składając, jako podmiot zużywający gaz (o którym mowa w § 15 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia) oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych.