Gaz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gaz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku „refakturowania” kosztów dostawy gazu oraz prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup gazu i energii elektrycznej.

Fragment:

Umowy dotyczące dostawy gazu i energii są podpisane z firmą Wnioskodawcy. Faktury za gaz i energię wystawiane są przez dostawców na firmę Zainteresowanego. Gaz i energia elektryczna z faktur, które otrzymuje Wnioskodawca, zużywana jest natomiast do jego pieczarkarni, jak i do pieczarkarni małżonki. Małżonka nie posiada osobnego licznika na gaz oraz prąd. Wnioskodawca natomiast odlicza 50% podatku VAT z faktur za energię elektryczną i gaz (są one wystawiane na jego firmę tylko z jego numerem NIP), dlatego że zużycie to dotyczy tylko w 50% jego uprawy grzybów (udział 50% liczony jest jako powierzchnia jego uprawy, którą prowadzi Zainteresowany w stosunku do uprawy jego żony). Wnioskodawca i żona nie posiadają między sobą żadnej umowy na refakturowanie zużycia gazu i energii. Zainteresowany chciałby natomiast w przyszłości dokonać refaktury zużycia gazu i energii na firmę jego żony (tej części, która dotyczy jej 50% uprawy). Zainteresowany chce zaznaczyć, że zużycie gazu i prądu służy czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT zarówno u Wnioskodawcy, jak i u jego żony. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Otrzymując fakturę od dostawcy gazu (...)

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku gazu ziemnego nabywanego przez Wnioskodawcę i zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00.

Fragment:

Gaz wykorzystywany jest do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych będących wyrobami energetycznymi. Uzyskana podczas spalania gazu wysoka temperatura służy do podgrzewania asfaltu i kruszywa, z których produkowana jest masa bitumiczna. Proces produkcji mas bitumicznych jest procesem mineralogicznym i stanowi produkcję wyrobu energetycznego. Odbywa się on przez cały okres cyklu produkcyjnego, a zużywana przez palnik ilość gazu ziemnego jest mierzona przez odpowiednie urządzenia. Materiały składowe do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych stanowią asfalt drogowy, kruszywo mineralne, wypełniacz wapienny i inne dodatki. Wnioskodawca nabywa w tym celu gaz ziemny od dostawcy krajowego i jest w myśl art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy finalnym nabywcą gazowym. Wnioskodawca nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym (art. 2 ust. 1 pkt 23d) i nie wykonuje czynności przewidzianych dla pośredniczącego podmiotu gazowego. Do produkcji mas bitumicznych wykorzystywany jest gaz ziemny oznaczony kodem CN 2711 21 00 i jest on wykorzystywany wyłącznie w tym celu. Wytwarzana przez Wnioskodawcę masa bitumiczna objęta jest kodem CN 2715 00 00. Faktury dotyczące nabycia gazu będącego przedmiotem interpretacji wystawiane są na Wnioskodawcę.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup towaru.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, pomimo, że głównym celem nabycia gazu było zakończenie procesu wytwarzania Terminalu dla prawidłowej klasyfikacji poniesionych przez Spółkę wydatków należy uwzględnić związek przyczynowo-skutkowy, który rzeczywiście wystąpił pomiędzy wydatkami poniesionymi na nabycie części gazu rozruchowego, która - po poddaniu go w ramach rozruchu Terminalu procesowi regazyfikacji bądź też bez poddawania go temu procesowi – była przedmiotem sprzedaży, a przychodem osiągniętym ze sprzedaży zregazyfikowanego gazu i gazu. W przypadku wydatków na nabycie tej części gazu rozruchowego związek z przychodami osiągniętymi z tytułu sprzedaży zregazyfikowanego gazu i gazu ma niewątpliwie charakter bezpośredni. Nie ulega wątpliwości, że bez uprzedniego nabycia tej części gazu rozruchowego Wnioskodawca nie mógłby dokonać sprzedaży gazu i gazu (po uprzednim poddaniu gazu procesowi regazyfikacji), a tym samym osiągnąć z tego tytułu przychodu. Wydatki na nabycie tej części gazu rozruchowego zostały poniesione w trakcie dążenia przez Spółkę do uzyskania przychodów i przyczyniły się do powstania przychodu ze sprzedaży gazu i zregazyfikowanego gazu. Niewątpliwie były one zatem wydatkami celowymi i racjonalnie uzasadnionymi.

2018
22
sty

Istota:

Podatek akcyzowego w zakresie zwolnienia sprzedaży ciepła wytworzonego z wyrobów gazowych.

Fragment:

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez odbiorców niewielka część ciepła wytworzonego z gazu (0,5%) sprzedawana wspólnotom mieszkaniowym przeznaczona jest na potrzeby ogrzania lokali usługowych (użytkowych). Wspólnoty mieszkaniowe złożyły Wnioskodawcy oświadczenia, z których wynika jaką część nieruchomości stanowią pomieszczenia (lokale) mieszkalne, a jaką lokale usługowe (użytkowe). Z uwagi na fakt, że całe wyprodukowane z gazu ciepło wykorzystywane jest wyłącznie w celach opałowych (ogrzanie pomieszczeń), Spółka dysponuje dokładną wiedzą pozwalającą na ustalenie jaka wielkość zużytego gazu na produkcję ciepła przeznaczona jest do ogrzania pomieszczeń mieszkalnych, a jaka wielkość gazu została zużyta na produkcję ciepła przeznaczonego do ogrzania pomieszczeń usługowych (użytkowych). Wnioskodawca jest zakładem energochłonnym wykorzystującym wyroby gazowe w rozumieniu przepisu art. 3lb ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym. Z uwagi na fakt, że w toku swojej działalności Zainteresowany spala wyroby gazowe w instalacjach (kotłowni) o całkowitej nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 20 MW, nie ma on obowiązku i nie uczestniczy w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych (ETS). Niemniej Wnioskodawca wprowadził u siebie w życie wewnętrzny system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, jak również zmierzający do podwyższenia efektywności energetycznej, m.in. poprzez wymianę kotłów węglowych opalanych węglem na wysokosprawne kotły gazowe, co eliminuje emisję dwutlenku węgla, który stanowi realizację prośrodowiskowej polityki firmy.

2018
19
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku wyrobów gazowych zużywanych w procesie cynkowania ogniowego.

Fragment:

Natomiast jest finalnym nabywcą gazu zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a wymienionej ustawy. Zużywany gaz ziemny klasyfikuje do kodu CN 2711 21 00. Spółka zużywa zatem gaz do procesów metalurgicznych, tj. do cynkowania i innych czynności, które następują po sobie i pozostają ze sobą w związku przyczynowym, a mają na celu dostarczenie finalnego produktu procesu metalurgicznego (np. ogrzewanie wanien, suszenie cynkowanych przedmiotów). Dodatkowo Spółka zużywa gaz w celu niezwiązanym bezpośrednio z procesem metalurgicznym, tj. np. ogrzewania pomieszczeń biurowych, ogrzewania wody do celów użytkowych, ogrzewania hal produkcyjnych promiennikami gazowymi. Gaz nabywa na podstawie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z dnia 28 lutego 2014 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka nabywając gaz o kodzie CN 2711 21 00, który zamierza wykorzystywać w procesie cynkowania ogniowego, z wyłączeniem wykorzystania gazu do czynności innych niż składających się na proces cynkowania – uczestniczy w sprzedaży produktu akcyzowego, która jest zwolniona od podatku akcyzowego na mocy art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym? Zdaniem Wnioskodawcy, gaz o kodzie CN 2711 21 00 zużywany w całym procesie metalurgicznym, w tym również w suszarkach gazowych, które są częścią procesu technologicznego linii produkcyjnej cynkowni podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

2017
11
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dzierżawy zbiorników krio, naczyń krio oraz butli ciśnieniowych do gazów medycznych.

Fragment:

Dzierżawienie zbiorników kriogenicznych, naczyń kriogenicznych oraz butli ciśnieniowych stanowi jedyny sposób na magazynowanie i przechowywanie dostarczanych w ten sposób gazów. Koszty tych dzierżaw objęte są umową; koszty gazów są w tej umowie też osobną pozycją. Opisane we wniosku gazy medyczne stanowią odpowiednio: produkt leczniczy: tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny oraz wyrób medyczny: dwutlenek węgla medyczny, azot medyczny, powietrze syntetyczne medyczne w rozumieniu stosownych Ustaw o produktach leczniczych oraz o wyrobach medycznych. Wszystkie te gazy medyczne są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie gazy medyczne objęte są stawką VAT 8% na podstawie poz. 89 i 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Obrót każdego z tych gazów wymaga bezwzględnego stosowania – indywidualnie dla każdego z nich – osobnych butli (gaz w fazie sprężonej), osobnych naczyń krio dla każdego z nich (gaz w fazie ciekłej), osobnych zbiorników (stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych) dla każdego z nich (faza ciekła danego gazu). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania dla dzierżawy zbiorników krio do gazów medycznych, naczyń krio do gazów medycznych oraz butli ciśnieniowych do gazów medycznych stawki podatku VAT takiej jak dla dostawy gazów medycznych. Należy zauważyć, że w obrocie gospodarczym występują świadczenia natury kompleksowej, czyli takie, które nie dają się w prosty sposób zaklasyfikować do danej kategorii, gdyż składają się z kilku pojedynczych świadczeń.

2017
16
wrz

Istota:

Zwolnienie od akcyzy gazu o kodzie CN 2711 12 94 zużywanego jako paliwo opałowe.

Fragment:

Wnioskodawca zaprojektował i wykonał instalację zbiornikową LPG, obejmującą zbiornik naziemny wraz z instalacją doziemną gazu płynnego i wewnętrzną instalację gazu. Nabywany przez gminę gaz wykorzystywany będzie do celów opałowych na potrzeby c.o. i podgrzewania c.w.u. w budynku świetlicy wiejskiej w ... przy ul. .... Nabycie wyrobów gazowych na potrzeby świetlicy wiejskiej nastąpi w ramach zamówień lub podpisania umowy z dostawcą gazu. Gmina nie będzie prowadzić sprzedaży zakupionych wyrobów gazowych dla innych podmiotów. W rozumieniu art. 14b § 1 ustawy ordynacja podatkowa Gmina ..., jako podmiot zużywający nabyty gaz jest zwolniona z podatku akcyzowego. Gmina ... występuję o uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie nabywania z zastosowaniem zwolnienia gazu w celu przedłożenia wydanej interpretacji indywidualnej jako załącznik do wniosku AKC-R złożonego w Urzędzie Skarbowym w Piotrkowie Trybunalskim. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania będą wystawiane i finansowane przez Gminę. Zdaniem Wnioskodawcy realizacja stanu przedstawionego we wniosku Gmina ... podlega zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów gazowych na cele opałowe przez podmiot zużywający. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2017
10
wrz

Istota:

W zakresie uznania za czynność podlegającą opodatkowaniu bilansowanie handlowe systemu dystrybucyjnego

Fragment:

Świadczenie Spółki polega bowiem na wykonywaniu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego, za którą to czynność Spółka otrzymuje wynagrodzenie (kalkulowane jedynie w oparciu o ilość gazu i cenę referencyjną gazu określaną wg zapisów IRiESD). Spółka nie sprzedaje paliwa gazowego. Do transakcji takiej dochodzi natomiast między sprzedawcą gazu (ZUD) a finalnym nabywcą gazowym. Podkreślenia wymaga również fakt, że usługi związane z wyrobami akcyzowymi nie są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem. Takie też stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 29 czerwca 2015 r. (nr ILPP3/4513-1-15/15-2/TK ): „ Rozpatrując przedstawiony opis sprawy na gruncie ww. przepisów stwierdzić należy, że opodatkowaniu podlega taki zakres zachowania Wnioskodawcy (usługi zasilania awaryjnego gazem), który mieści się w ww. granicach sprzedaży gazu. Przy czym, że ustawa nie reguluje opodatkowania usług związanych z dostarczaniem gazu ”. Zdaniem Spółki, działania wykonywane przez Spółkę nie stanowią również użycia wyrobów akcyzowych przez Spółkę. Ustawa PA nie definiuje pojęcia „ użycia ”, w związku z tym, w celu określenia jego znaczenia należy sięgnąć do definicji obowiązującej w języku powszechnym. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN słowo „ użycie ”, którym posługuje się ustawa o podatku akcyzowym należy rozumieć jako „ stosowanie czegoś ”, zaś słowo „ użyć ” oznacza „ zastosować coś jako środek, narzędzie; skorzystać z czyichś usług, z czyjejś pomocy; itp. ”.

2017
30
sie

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania różnych stawek podatku przy sprzedaży gazu LNG lub CNG

Fragment:

Aby zatem Spółka mogła dokonywać sprzedaży gazu z jednego zbiornika LNG z zastosowaniem różnych stawek podatku akcyzowego (czy zwolnienia od akcyzy), powinna mieć możliwość precyzyjnego określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności, tj. poszczególnych ilości gazu sprzedawanego dla różnych celów w różnej jego postaci. Tę funkcję będą spełniać opisane we wniosku moduły. Moduł A będzie służyć bowiem do dostarczania gazu do celów opałowych w postaci skroplonej (LNG) i będzie umożliwiał jego pomiar – stosowany gazomierz spełniający wymagane prawem normy mierzyć będzie gaz już po jego regazyfikacji przez klienta w postaci lotnej, która jednak po odpowiednich korektach i przeliczeniach pozwala określić precyzyjnie ilość samego gazu LNG. Natomiast Moduł B będzie służyć do tankowania gazu do celów napędowych i będzie występować w trzech różnych wariantach. W każdym z opisanych przypadków (tankowanie ogólnodostępne przez dystrybutor gazu LNG lub CNG, czy też tankowanie wewnętrzne bez dystrybutora gazu CNG dla jednego klienta) będzie możliwy albo bezpośredni, albo po odpowiednich przeliczeniach, pomiar dostarczanego gazu na podstawie wskazań zastosowanych gazomierzy czy przepływomierzy (spełniających wymagane normy).

2017
15
lip

Istota:

W zakresie prawidłowości zakwalifikowania transakcji z Kontrahentem 1 i Kontrahentem 2 jako dostawę towarów dla której podatnikiem jest nabywca oraz prawidłowości uznania, że zarówno wartość dostaw gazu i wartość opłat za przepustowość stanowią jedną transakcję

Fragment:

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku czynności będących przedmiotem wniosku wyróżnić można następujące elementy składowe: dostawę towarów (gazu) oraz czynności dodatkowe (obejmujące opłatę za przepustowość). W ocenie Wnioskodawcy elementem dominującym będzie dostawa towaru (gazu). Pozostałe opłaty związane są z dostawą towaru, takie jak opłaty z tytułu przepustowości będą czynnościami ubocznymi. Na podstawie powołanych wyżej tez wypracowanych przez TSUE, za świadczenie złożone – której rozdzielenie na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne – uznać należy dostawę towarów (gazu). Opłata za przepustowość ma charakter wynagrodzenia za transport gazu i stanowi integralną część dostawy gazu. Opłata za przepustowość jest ponoszona w związku z zakupem gazu – konkretnego towaru i jest ponoszona w celu zrealizowaniu dostawy zgodnie z wymogami dostawców. Dla Wnioskodawcy istotny jest towar – gaz, a nie czynności/opłaty dodatkowe związane z dostawą towaru. Świadczenie dodatkowe (przepustowość) w sytuacji będącej przedmiotem sprawy, tj. w sytuacji ich równoczesnego wykonania z dostawą towarów, nie jest samodzielnym przedmiotem sprzedaży dla Wnioskodawcy i stanowi jedną transakcję – dostawę towarów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.