Gaz | Interpretacje podatkowe

Gaz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gaz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie gazu
Fragment:
Art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy określił, że stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ). Przedmiotem wniosku jest naliczenie akcyzy od zakupu gazu ziemnego do celów opałowych o kodzie CN 2711 dokonywanego przez Wnioskodawcę i wykazanie przez sprzedawcę kwoty akcyzy na fakturze lub oświadczeniu załączonym do faktury wystawionym na żądanie nabywcy. Gaz jest przeznaczony do produkcji kartuszy. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy stawka akcyzy na gaz o kodzie CN 2711 przeznaczony do celów opałowych wynosi 1,28 zł/1 GJ. Natomiast wartość opałowa gazu – zgodnie z art. 88 ust. 7 pkt 3 ustawy – wynosi 46,0 GJ/1000 kilogramów. Stosownie do art. 10 ust. 12 ustawy, na żądanie nabywcy podatnik akcyzy wykazuje w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze. Zgodnie z art. 10 ust. 13 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 12, powinno zawierać: dane dotyczące podatnika, w tym nazwę oraz adres siedziby albo zamieszkania, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON; kwotę akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w fakturze; datę i miejsce złożenia oświadczenia; czytelny podpis składającego oświadczenie.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie dokonania pomiarów transportowanej ropy naftowej u finalnego odbiorcy.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z wyprodukowaniem koncentratu, wydobyciem urobku rudy miedzi, wydobyciem gazu ziemnego lub wydobyciem ropy naftowej za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu (ust. 3 art. 5). W myśl art. 7a ust. 5 ustawy ilość wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej określa się na podstawie pomiarów w punktach wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu. Jak stanowi art. 15a ust. 1 i 2 ustawy podatnik wydobywający gaz ziemny lub ropę naftową jest obowiązany do: (...) pomiaru, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości ropy naftowej wprowadzonej w danym miesiącu (...)
2016
15
gru

Istota:
Zastosowanie zwolnienia do gazu zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00.
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży gazu ziemnego w ramach zwolnienia z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, to jest gazu przeznaczonego do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, warunkiem zwolnienia jest, aby w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą gazu ziemnego było określone, że nabywany przez Wnioskodawcę gaz ziemny będzie używany do produkcji wyrobów energetycznych - mieszanek mineralno-bitumicznych. Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego przyszłego wskazał, że w umowie zawartej pomiędzy nim a dostawcą gazu wskazane zostanie, iż dostarczony gaz będzie wykorzystywany do celów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej. W obecnie zawartej umowie nie jest wskazane, że gaz będzie wykorzystywany na cele objęte zwolnieniem. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 przeznaczonego do użycia w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, jest wolne od podatku akcyzowego. Warunkiem zwolnienia, zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy, jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą wyrobów gazowych a Wnioskodawcą jako nabywcą wyrobów gazowych, że wyroby te będą użyte do produkcji wyrobów energetycznych, to jest mieszanek mineralno-bitumicznych.
2016
7
sie

Istota:
W zakresie stosowanych metod rozliczania zużycia wyrobów gazowych
Fragment:
Wykorzystuje do jego produkcji paliwo gazowe tj. gaz ziemny wysokometanowy grupy E o kodzie CN 2711 21 00. Wnioskodawca posiada własne kotłownie gazowe o łącznej mocy 26 MW w miejscowościach. Kotłownie te wykorzystują paliwo gazowe z sieci gazowych, za wyjątkiem jednej kotłowni w Gołdapi, do której dostawca dostarcza gaz w postaci skroplonej LNG (po odparowaniu to również gaz wysokometanowy grupy E). Rejon nie posiada sieci gazowej. Zamierzeniem Wnioskodawcy jest tam budowa własnej sieci gazowej i oprócz ciepła dostawa gazu do odbiorców tego rejonu. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym Wnioskodawca dokonał stosownego powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy oraz zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC-R i otrzymał odpowiednie potwierdzenia z Urzędu Celnego w ..., co skutkuje dla Wnioskodawcy obowiązkiem rozliczania podatku akcyzowego. Aktualnie Wnioskodawca jest w ostatniej fazie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła z uwzględnieniem cen gazu bez akcyzy. Odbiorcami ciepła zgodnie z oświadczeniami są podmioty przeznaczające go na cele opałowe, z których około 95% zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 1-8 ustawy o podatku akcyzowym jest zwolnionych z akcyzy.
2016
10
maj

Istota:
Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych
Fragment:
Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Spółka chciałaby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zużywany przez Spółkę gaz ziemny w procesach metalurgicznych tj. kuciu, prasowaniu, wytłaczaniu i walcowaniu metali, stosowanie do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego. Ponadto w piśmie z 4 lutego 2016 r. wskazano, że w aktualnej umowie ze sprzedawcą gazu nie ma postanowienia odnośnie wykorzystania gazu do celów zwolnionych. Wnioskodawca aktualnie nie korzysta za zwolnienia, jednak zamierza z niego korzystać w przyszłości. Wnioskodawca przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia zawrze w umowie zapis określający wykorzystanie gazu do celów zwolnionych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (przeformułowane w piśmie z 4 lutego 2016 r.): Czy X S.A. z siedzibą w ..., w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej i przedstawionego stanu faktycznego oraz po uzupełnieniu umowy z dostawcą gazu o postanowienie dotyczące wykorzystywania gazu na cele zwolnione z podatku akcyzowego, uprawniona będzie do zwolnienia z podatku akcyzowego zużywanego gazu przez X w celach produkcyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy. Procesy opisane w stanie faktycznym dają możliwość zastosowania zwolnienia zużywanego gazu z podatku akcyzowego z tytułu zużycia w procesach metalurgicznych.
2016
13
mar

Istota:
Czy Spółdzielnia dokonując nabycia wyrobów gazowych w celu wykorzystania ich na potrzeby opałowe w celu ogrzewania lokali mieszkalnych znajdujących się w jej zasobach oraz dostarczenia do tych lokali ciepłej wody użytkowej, zobowiązana jest do uiszczania ceny z uwzględnieniem podatku akcyzowego, czy też posiada prawo do złożenia oświadczenia, iż nabycie wyrobów gazowych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 w związku z docelowym zużyciem przez gospodarstwa domowe ?
Fragment:
Gaz ten jest dostarczany przewodowo do poszczególnych lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym, ale pomiar ilości nabywanego (zużywanego) gazu jest dokonywany na przyłączu do budynku. Koszt nabycia gazu dla takiego budynku jest następnie dzielony pomiędzy spółdzielców lub inne osoby posiadające prawo do lokali według zryczałtowanej stawki w ramach uiszczanych przez nie do Spółdzielni opłat eksploatacyjnych. Powyższe wyroby gazowe Spółdzielnia nabywa w ilościach większych niż określone w art. 31b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014r. poz. 752 z póżn. zm.). W związku z objęciem wyrobów gazowych podatkiem akcyzowym, co nastąpiło na mocy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2013r. Nr 1231) Spółdzielnia została zobowiązana przez dostawcę gazu do złożenia oświadczeń o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółdzielnia dokonując nabycia wyrobów gazowych w celu wykorzystania ich na potrzeby opałowe w celu ogrzewania lokali mieszkalnych znajdujących się w jej zasobach oraz dostarczenia do tych lokali ciepłej wody użytkowej, zobowiązana jest do uiszczania ceny z uwzględnieniem podatku akcyzowego, czy też posiada prawo do złożenia oświadczenia, iż nabycie wyrobów gazowych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 w związku z docelowym zużyciem przez gospodarstwa domowe ...
2016
8
mar

Istota:
Czy na tle zaprezentowanego stanu faktycznego Spółdzielnia jest upoważniona do złożenia (oświadczenia, o którym mowa w art. 31b ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym tj. „że wyroby gazowe nie są używane na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej”, które będzie skutkowało zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego wyrobów gazowych nabywanych przez Spółdzielnię na podstawie art. 31b ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym?
Fragment:
Oprócz tego, Spółdzielnia nabywa również gaz przeznaczony do spalania w kuchenkach gazowych przez poszczególne gospodarstwa domowe. Gaz ten dostarczany jest przewodowo do poszczególnych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych, a pomiar ilości nabywanego (zużywanego) gazu jest dokonywany na przyłączu do budynku. Koszt nabycia gazu dla budynku jest następnie dzielony pomiędzy członków spółdzielni lub inne osoby posiadające prawo do lokali według zryczałtowanej stawki w ramach uiszczanych do Spółdzielni opłat eksploatacyjnych. Z mocy ustawy z dnia 27 września 2013 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. Z 2013 r. Nr 1231) wyroby gazowe zostały objęte podatkiem akcyzowym. Na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy cyt; „Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00 2711 11 00, 2711 21 00 8 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez: 1.gospodarstwa domowe;...." Zgodnie z art. 31 b ust. 6 cytowanej ustawy, cyt: „ 6.Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest: 1.w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 - sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:” 10 m3/h - gazu (...)
2016
5
mar

Istota:
Brak obowiązków w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży wyrobów gazowych.
Fragment:
(...) gazu ziemnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków podatkowych w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży gazu ziemnego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2015 r. w dniu 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką zagraniczną z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowanym m.in. dla potrzeb podatku od wartości dodanej w Luksemburgu. Wnioskodawca nie posiada koncesji na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju ani statusu pośredniczącego podmiotu gazowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca planuje zawrzeć z polskim odbiorcą (dalej: Odbiorca) umowę sprzedaży gazu ziemnego (dalej: Umowa) stanowiącego wyrób gazowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku akcyzowym. Odbiorca jest spółką z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce. Odbiorca posiada koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju oraz status pośredniczącego podmiotu gazowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy o podatku akcyzowym.
2016
18
lut

Istota:
Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych
Fragment:
Mając na uwadze, iż Spółka zużywa gaz ziemny w celach produkcyjnych związanych z produkcją metali, jak wskazano wyżej do wypalania drutu proszkowego w piecach komorowych czy suszenia topnika aglomerowanego w piecach obrotowych, uznać należy iż Spółka zużywa gaz ziemny w procesach metalurgicznych, zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Spółka od dnia wprowadzenia obowiązku opodatkowania wyrobów gazowych podatkiem akcyzowym, tj. 1 listopada 2013 r. opodatkowuje podatkiem akcyzowym zużywany przez nią w całości gaz ziemny tj. w celach produkcyjnych oraz celach grzewczych. Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Spółka chciałaby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zużywany przez Spółkę gaz ziemny w procesach metalurgicznych tj. wypalania drutu proszkowego w piecach komorowych oraz suszenie topnika aglomerowanego w piecach obrotowych stosowanie do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy X Sp. z o.o. z siedzibą w ..., w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej, jest uprawniona do zwolnienia zużywanego w celach produkcyjnych gazu ziemnego z podatku akcyzowego... Zdaniem Wnioskodawcy. Spółka stoi na stanowisku, iż w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej jest uprawniona do zwolnienia zużywanego gazu ziemnego wykorzystywanego w celach produkcyjnych. Z kolei zdaniem Spółki, gaz ziemny wykorzystywany przez nią w celach grzewczych winien podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
2016
1
sty

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie zużycia gazu do produkcji pary wodnej wykorzystywanej w procesie produkcyjnym wytwarzania tektury oraz w zakresie poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy.
Fragment:
Jeżeli więc powierzchnia budynku Spółki jest 6,54 razy większa od powierzchni budynku „ A ” , to przyjmuje się, że za dany okres Spółka zużyła 6,54 razy więcej gazu na cele opałowe (grzewcze) niż „ A ”. Przykładowo: „ A ” zużyła w styczniu na cele opałowe (grzewcze) 10.000,00 m 3 gazu; Spółka otrzymała fakturę od zewnętrznego dostawcy gazu, z której wynika że w styczniu zużyła 110.000,00 m 3 gazu; Zatem w styczniu Spółka zużyła na cele produkcyjnej na cele opałowe (grzewcze) 100.000,00 m 3 gazu (110.000,00 m 3 -10.000,00 m 3 = 100.000,00 m 3 ); Wobec powyższego przyjmuje się, że Spółka zużyła na cele opałowe (grzewcze) 65.400,00 m 3 gazu (10.000,00 m 3 * 6,54) natomiast na cele produkcyjne 34.600,00 m 3 gazu (100.000,00 m 3 - 65.400,00 m 3 = 34.600,00 m 3 ). Zgodnie więc z powyższym przykładem, Wnioskodawca oblicza podatek akcyzowy należny do zapłaty od gazu zużytego na cele opałowe (grzewcze). Podstawą opodatkowania w analizowanym przypadku jest ilość zużytego gazu w wielkości 65.400,00 m 3 . Natomiast do gazu zużytego do produkcji tektury (34.600,00 m 3 ) zastosowanie znajduje stawka podatku akcyzowego w wysokości 0 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w świetle ustawy o podatku akcyzowym gaz ziemny zużywany przez Wnioskodawcę do wytwarzania pary wodnej wykorzystywanej następnie w części w procesie produkcyjnym wytwarzania tektury stanowi wyrób energetyczny przeznaczony do celów innych niż opałowe, w konsekwencji czego podlega opodatkowaniu akcyzą według stawki 0 zł określonej w art. 89 ust. 2 ww. ustawy...
2015
18
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gaz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.