Gaz | Interpretacje podatkowe

Gaz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gaz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia gazu LPG zasadniczo wykorzystywanego do celów opałowych w sytuacji, gdy gaz ten pozostaje własnością zlecającego usługę oraz w sytuacji, gdy gaz ten jest własnością Wnioskodawcy.
Fragment:
Spółka pragnie podkreślić, iż w pierwszym przypadku, w momencie wprowadzenia gazu do składu podatkowego nie posiada pełnej wiedzy na temat sposobu wykorzystania gazu przez jej kontrahenta, co wynika głównie z szerokiego zakresu zastosowań LPG. Teoretycznie możliwe są więc sytuacje, że LPG będzie wykorzystane do celów opałowych, przemysłowych lub jako paliwo silnikowe. O przeznaczeniu LPG decyduje jednak w każdym przypadku dopiero ostateczny nabywca. Gaz wprowadzany do składu podatkowego, który jest własnością Spółki (przypadek 2), jest oferowany w butlach gazowych lub w postaci kompleksowej usługi instalacji zbiornikowych gazu LPG oraz dalszych dostaw gazu do przygotowanej instalacji. Przed sprzedażą gaz jest tłoczony do odpowiednich instalacji lub butli gazowych. Sprzedaż jest prowadzona przez Spółkę zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób indywidualnych. Spółka pragnie podkreślić, iż obecnie jej oferta generalnie nie jest nakierowana na podmioty z branży paliwowej, w szczególności: informacje zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz innych materiałach handlowych odwołują się do zastosowania LPG w przemyśle (np. ogrzewanie hali produkcyjnych i magazynów, cięcie palnikami, rolnictwo) lub jako paliwo opałowe; strategia sprzedaży produktów Spółki nie jest nakierowana na podmioty działające w branży paliwowej (tj. np. stacje paliw LPG).
2017
16
maj

Istota:
1) W jaki sposób spółka powinna rozliczyć z punktu widzenia polskich przepisów VAT w przypadku transakcji sytuacji a. i czy dokumentacja opisana przez Spółkę będzie wystarczająca aby właściwie udokumentować transakcję tj. zastosować w oparciu o posiadaną dokumentację stawkę VAT 0% w przypadku WDT?2) W jaki sposób spółka powinna rozliczyć z punktu widzenia polskich przepisów VAT przypadku transakcji sytuacji b. i czy dokumentacja opisana przez Spółkę będzie wystarczająca aby właściwie udokumentować transakcję tj. zastosować w oparciu o posiadaną dokumentację stawkę VAT 0% w przypadku WDT?
Fragment:
(...) surowiec (gaz LNG w stanie skroplonym), gaz ten sprzedawany jest kontrahentom na wagę, waga tego produktu wskazana jest w fakturze sprzedaży, konkretna ilość przewożonego LNG jest wskazana w dokumencie CMR; dodatkowo Spółka może posiadać jeszcze protokół wagowy dla danego transportu gazu, certyfikat jakości sprzedanego towaru, określający parametry fizyko-chemiczne gazu LNG, m.in. skład gazu, gęstość, wartość opałową, faktury dotyczące transportu towarów, zlecenia transportowe, faktury sprzedaży gazu LNG oraz protokoły zdawczo-odbiorcze gazu LNG u klienta Spółki, z których wynikają takie informacje jak: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów, adres, pod który zostały przewiezione towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy, co dość często ma miejsce, ponieważ instalacje do odbioru gazu LNG są z reguły poza adresem siedziby nabywcy (np. instalacje na statkach, stacje tankowania gazu LNG), określenie sprzedanych towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (wynika z protokołu odbioru gazu LNG).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie sposobu rozliczenia transakcji sprzedaży gazu LNG i ich udokumentowania
Fragment:
(...) surowiec (gaz LNG w stanie skroplonym), gaz ten sprzedawany jest kontrahentom na wagę, waga tego produktu wskazana jest w fakturze sprzedaży, konkretna ilość przewożonego LNG jest wskazana w dokumencie CMR; dodatkowo Spółka może posiadać jeszcze protokół wagowy dla danego transportu gazu, certyfikat jakości sprzedanego towaru, określający parametry fizyko-chemiczne gazu LNG, m.in. skład gazu, gęstość, wartość opałową, faktury dotyczące transportu towarów, zlecenia transportowe, faktury sprzedaży gazu LNG oraz protokoły zdawczo-odbiorcze gazu LNG u klienta Spółki, z których wynikają takie informacje jak: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów, adres, pod który zostały przewiezione towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy, co dość często ma miejsce, ponieważ instalacje do odbioru gazu LNG są z reguły poza adresem siedziby nabywcy (np. instalacje na statkach, stacje tankowania gazu LNG), określenie sprzedanych towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (wynika z protokołu odbioru gazu LNG).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od akcyzy zużywanego gazu ziemnego
Fragment:
Spółka będzie używać gazu ziemnego oznaczonego kodem CN 2711 21 00. Gaz ziemny będzie wykorzystywany w C. do: napędu turbin gazowych i parowych w celu łącznego wytworzenia ciepła i energii elektrycznej, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 2 Ustawy; podgrzania gazu do temperatury wymaganej podczas użycia takiego gazu do napędu turbin, o których mowa powyżej; ogrzewania budynku maszynowni turbin gazowych i parowych, do temperatury niezbędnej do prawidłowej pracy tych urządzeń. Używając gazu w C. Spółka zamierza korzystać z ulgi w podatku akcyzowym na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 2) i ust. 4 pkt 1) Ustawy. Wątpliwości K. dotyczą możliwości skorzystania z ulgi w podatku akcyzowym od gazu użytego do podgrzania gazu używanego następnie do napędu turbin gazowych i parowych lub do ogrzewania budynku maszynowni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy użycie gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 do ogrzewania strumienia takiego gazu używanego następnie do napędu turbin gazowych i parowych produkujących energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu - może korzystać ze zwolnienia od akcyzy,o którym mowa w art. 31b ust. 4 pkt 1) Ustawy? Czy użycie gazu (...)
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego gazu butan.
Fragment:
Wpisu do rejestru podmiotów przywożących wymaga przywóz paliw ciekłych oznaczonych następującymi kodami CN gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00 (§ 2 pkt 2 ww. rozporządzenia). Rejestr podmiotów przywożących prowadzi Prezes URE (art. 32a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne). Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako zarejestrowany odbiorca dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia gazu butan o kodzie CN 2711 19 00 oraz CN 2711 13 91. Zainteresowany wskazał, iż ze względu na przeznaczenie gazu jest zwolniony z obowiązku uiszczania podatku akcyzowego. Nabywany gaz płynny butan wykorzystywany jest do celów grzewczych w procesie technologicznym (suszenie wydobywanego z własnego złoża surowca mineralnego) i nie podlega żadnym zewnętrznym modyfikacjom. Zainteresowany nie prowadzi i nie zamierza prowadzić obrotu zakupionym gazem na rzecz osób trzecich. Wewnątrzwspólnotowe nabycie gazu butan o kodzie CN 2711 19 00 oraz CN 2711 13 91 jest dokonywane przez Spółkę jako zarejestrowanego odbiorcę. Gaz ten jest wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym pod poz. 21. Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego gazu butan o kodzie CN 2711 19 00 oraz CN 2711 13 91 jest zobowiązany do składania deklaracji VAT-14 i wnoszenia opłat w myśl ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie gazu
Fragment:
Art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy określił, że stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ). Przedmiotem wniosku jest naliczenie akcyzy od zakupu gazu ziemnego do celów opałowych o kodzie CN 2711 dokonywanego przez Wnioskodawcę i wykazanie przez sprzedawcę kwoty akcyzy na fakturze lub oświadczeniu załączonym do faktury wystawionym na żądanie nabywcy. Gaz jest przeznaczony do produkcji kartuszy. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy stawka akcyzy na gaz o kodzie CN 2711 przeznaczony do celów opałowych wynosi 1,28 zł/1 GJ. Natomiast wartość opałowa gazu – zgodnie z art. 88 ust. 7 pkt 3 ustawy – wynosi 46,0 GJ/1000 kilogramów. Stosownie do art. 10 ust. 12 ustawy, na żądanie nabywcy podatnik akcyzy wykazuje w fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze. Zgodnie z art. 10 ust. 13 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 12, powinno zawierać: dane dotyczące podatnika, w tym nazwę oraz adres siedziby albo zamieszkania, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON; kwotę akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w fakturze; datę i miejsce złożenia oświadczenia; czytelny podpis składającego oświadczenie.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie dokonania pomiarów transportowanej ropy naftowej u finalnego odbiorcy.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z wyprodukowaniem koncentratu, wydobyciem urobku rudy miedzi, wydobyciem gazu ziemnego lub wydobyciem ropy naftowej za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu (ust. 3 art. 5). W myśl art. 7a ust. 5 ustawy ilość wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej określa się na podstawie pomiarów w punktach wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu. Jak stanowi art. 15a ust. 1 i 2 ustawy podatnik wydobywający gaz ziemny lub ropę naftową jest obowiązany do: (...) pomiaru, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości ropy naftowej wprowadzonej w danym miesiącu (...)
2016
15
gru

Istota:
Zastosowanie zwolnienia do gazu zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00.
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży gazu ziemnego w ramach zwolnienia z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, to jest gazu przeznaczonego do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, warunkiem zwolnienia jest, aby w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą gazu ziemnego było określone, że nabywany przez Wnioskodawcę gaz ziemny będzie używany do produkcji wyrobów energetycznych - mieszanek mineralno-bitumicznych. Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego przyszłego wskazał, że w umowie zawartej pomiędzy nim a dostawcą gazu wskazane zostanie, iż dostarczony gaz będzie wykorzystywany do celów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej. W obecnie zawartej umowie nie jest wskazane, że gaz będzie wykorzystywany na cele objęte zwolnieniem. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 przeznaczonego do użycia w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, jest wolne od podatku akcyzowego. Warunkiem zwolnienia, zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy, jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą wyrobów gazowych a Wnioskodawcą jako nabywcą wyrobów gazowych, że wyroby te będą użyte do produkcji wyrobów energetycznych, to jest mieszanek mineralno-bitumicznych.
2016
7
sie

Istota:
W zakresie stosowanych metod rozliczania zużycia wyrobów gazowych
Fragment:
Wykorzystuje do jego produkcji paliwo gazowe tj. gaz ziemny wysokometanowy grupy E o kodzie CN 2711 21 00. Wnioskodawca posiada własne kotłownie gazowe o łącznej mocy 26 MW w miejscowościach. Kotłownie te wykorzystują paliwo gazowe z sieci gazowych, za wyjątkiem jednej kotłowni w Gołdapi, do której dostawca dostarcza gaz w postaci skroplonej LNG (po odparowaniu to również gaz wysokometanowy grupy E). Rejon nie posiada sieci gazowej. Zamierzeniem Wnioskodawcy jest tam budowa własnej sieci gazowej i oprócz ciepła dostawa gazu do odbiorców tego rejonu. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym Wnioskodawca dokonał stosownego powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy oraz zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC-R i otrzymał odpowiednie potwierdzenia z Urzędu Celnego w ..., co skutkuje dla Wnioskodawcy obowiązkiem rozliczania podatku akcyzowego. Aktualnie Wnioskodawca jest w ostatniej fazie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła z uwzględnieniem cen gazu bez akcyzy. Odbiorcami ciepła zgodnie z oświadczeniami są podmioty przeznaczające go na cele opałowe, z których około 95% zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 1-8 ustawy o podatku akcyzowym jest zwolnionych z akcyzy.
2016
10
maj

Istota:
Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych
Fragment:
Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Spółka chciałaby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zużywany przez Spółkę gaz ziemny w procesach metalurgicznych tj. kuciu, prasowaniu, wytłaczaniu i walcowaniu metali, stosowanie do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego. Ponadto w piśmie z 4 lutego 2016 r. wskazano, że w aktualnej umowie ze sprzedawcą gazu nie ma postanowienia odnośnie wykorzystania gazu do celów zwolnionych. Wnioskodawca aktualnie nie korzysta za zwolnienia, jednak zamierza z niego korzystać w przyszłości. Wnioskodawca przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia zawrze w umowie zapis określający wykorzystanie gazu do celów zwolnionych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (przeformułowane w piśmie z 4 lutego 2016 r.): Czy X S.A. z siedzibą w ..., w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej i przedstawionego stanu faktycznego oraz po uzupełnieniu umowy z dostawcą gazu o postanowienie dotyczące wykorzystywania gazu na cele zwolnione z podatku akcyzowego, uprawniona będzie do zwolnienia z podatku akcyzowego zużywanego gazu przez X w celach produkcyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy. Procesy opisane w stanie faktycznym dają możliwość zastosowania zwolnienia zużywanego gazu z podatku akcyzowego z tytułu zużycia w procesach metalurgicznych.
2016
13
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gaz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.