Gaz | Interpretacje podatkowe

Gaz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gaz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie zwolnienia do gazu zużywanego w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00.
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży gazu ziemnego w ramach zwolnienia z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, to jest gazu przeznaczonego do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, warunkiem zwolnienia jest, aby w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą gazu ziemnego było określone, że nabywany przez Wnioskodawcę gaz ziemny będzie używany do produkcji wyrobów energetycznych - mieszanek mineralno-bitumicznych. Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego przyszłego wskazał, że w umowie zawartej pomiędzy nim a dostawcą gazu wskazane zostanie, iż dostarczony gaz będzie wykorzystywany do celów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej. W obecnie zawartej umowie nie jest wskazane, że gaz będzie wykorzystywany na cele objęte zwolnieniem. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 przeznaczonego do użycia w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, jest wolne od podatku akcyzowego. Warunkiem zwolnienia, zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy, jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą wyrobów gazowych a Wnioskodawcą jako nabywcą wyrobów gazowych, że wyroby te będą użyte do produkcji wyrobów energetycznych, to jest mieszanek mineralno-bitumicznych.
2016
7
sie

Istota:
W zakresie stosowanych metod rozliczania zużycia wyrobów gazowych
Fragment:
Wykorzystuje do jego produkcji paliwo gazowe tj. gaz ziemny wysokometanowy grupy E o kodzie CN 2711 21 00. Wnioskodawca posiada własne kotłownie gazowe o łącznej mocy 26 MW w miejscowościach. Kotłownie te wykorzystują paliwo gazowe z sieci gazowych, za wyjątkiem jednej kotłowni w Gołdapi, do której dostawca dostarcza gaz w postaci skroplonej LNG (po odparowaniu to również gaz wysokometanowy grupy E). Rejon nie posiada sieci gazowej. Zamierzeniem Wnioskodawcy jest tam budowa własnej sieci gazowej i oprócz ciepła dostawa gazu do odbiorców tego rejonu. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym Wnioskodawca dokonał stosownego powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy oraz zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC-R i otrzymał odpowiednie potwierdzenia z Urzędu Celnego w ..., co skutkuje dla Wnioskodawcy obowiązkiem rozliczania podatku akcyzowego. Aktualnie Wnioskodawca jest w ostatniej fazie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła z uwzględnieniem cen gazu bez akcyzy. Odbiorcami ciepła zgodnie z oświadczeniami są podmioty przeznaczające go na cele opałowe, z których około 95% zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 1-8 ustawy o podatku akcyzowym jest zwolnionych z akcyzy.
2016
10
maj

Istota:
Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych
Fragment:
Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Spółka chciałaby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zużywany przez Spółkę gaz ziemny w procesach metalurgicznych tj. kuciu, prasowaniu, wytłaczaniu i walcowaniu metali, stosowanie do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego. Ponadto w piśmie z 4 lutego 2016 r. wskazano, że w aktualnej umowie ze sprzedawcą gazu nie ma postanowienia odnośnie wykorzystania gazu do celów zwolnionych. Wnioskodawca aktualnie nie korzysta za zwolnienia, jednak zamierza z niego korzystać w przyszłości. Wnioskodawca przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia zawrze w umowie zapis określający wykorzystanie gazu do celów zwolnionych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (przeformułowane w piśmie z 4 lutego 2016 r.): Czy X S.A. z siedzibą w ..., w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej i przedstawionego stanu faktycznego oraz po uzupełnieniu umowy z dostawcą gazu o postanowienie dotyczące wykorzystywania gazu na cele zwolnione z podatku akcyzowego, uprawniona będzie do zwolnienia z podatku akcyzowego zużywanego gazu przez X w celach produkcyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy. Procesy opisane w stanie faktycznym dają możliwość zastosowania zwolnienia zużywanego gazu z podatku akcyzowego z tytułu zużycia w procesach metalurgicznych.
2016
13
mar

Istota:
Czy Spółdzielnia dokonując nabycia wyrobów gazowych w celu wykorzystania ich na potrzeby opałowe w celu ogrzewania lokali mieszkalnych znajdujących się w jej zasobach oraz dostarczenia do tych lokali ciepłej wody użytkowej, zobowiązana jest do uiszczania ceny z uwzględnieniem podatku akcyzowego, czy też posiada prawo do złożenia oświadczenia, iż nabycie wyrobów gazowych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 w związku z docelowym zużyciem przez gospodarstwa domowe ?
Fragment:
Gaz ten jest dostarczany przewodowo do poszczególnych lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym, ale pomiar ilości nabywanego (zużywanego) gazu jest dokonywany na przyłączu do budynku. Koszt nabycia gazu dla takiego budynku jest następnie dzielony pomiędzy spółdzielców lub inne osoby posiadające prawo do lokali według zryczałtowanej stawki w ramach uiszczanych przez nie do Spółdzielni opłat eksploatacyjnych. Powyższe wyroby gazowe Spółdzielnia nabywa w ilościach większych niż określone w art. 31b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014r. poz. 752 z póżn. zm.). W związku z objęciem wyrobów gazowych podatkiem akcyzowym, co nastąpiło na mocy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2013r. Nr 1231) Spółdzielnia została zobowiązana przez dostawcę gazu do złożenia oświadczeń o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółdzielnia dokonując nabycia wyrobów gazowych w celu wykorzystania ich na potrzeby opałowe w celu ogrzewania lokali mieszkalnych znajdujących się w jej zasobach oraz dostarczenia do tych lokali ciepłej wody użytkowej, zobowiązana jest do uiszczania ceny z uwzględnieniem podatku akcyzowego, czy też posiada prawo do złożenia oświadczenia, iż nabycie wyrobów gazowych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 w związku z docelowym zużyciem przez gospodarstwa domowe ...
2016
8
mar

Istota:
Czy na tle zaprezentowanego stanu faktycznego Spółdzielnia jest upoważniona do złożenia (oświadczenia, o którym mowa w art. 31b ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym tj. „że wyroby gazowe nie są używane na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej”, które będzie skutkowało zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego wyrobów gazowych nabywanych przez Spółdzielnię na podstawie art. 31b ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym?
Fragment:
Oprócz tego, Spółdzielnia nabywa również gaz przeznaczony do spalania w kuchenkach gazowych przez poszczególne gospodarstwa domowe. Gaz ten dostarczany jest przewodowo do poszczególnych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych, a pomiar ilości nabywanego (zużywanego) gazu jest dokonywany na przyłączu do budynku. Koszt nabycia gazu dla budynku jest następnie dzielony pomiędzy członków spółdzielni lub inne osoby posiadające prawo do lokali według zryczałtowanej stawki w ramach uiszczanych do Spółdzielni opłat eksploatacyjnych. Z mocy ustawy z dnia 27 września 2013 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. Z 2013 r. Nr 1231) wyroby gazowe zostały objęte podatkiem akcyzowym. Na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy cyt; „Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00 2711 11 00, 2711 21 00 8 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez: 1.gospodarstwa domowe;...." Zgodnie z art. 31 b ust. 6 cytowanej ustawy, cyt: „ 6.Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest: 1.w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 - sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:” 10 m3/h - gazu (...)
2016
5
mar

Istota:
Brak obowiązków w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży wyrobów gazowych.
Fragment:
(...) gazu ziemnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków podatkowych w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży gazu ziemnego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2015 r. w dniu 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką zagraniczną z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowanym m.in. dla potrzeb podatku od wartości dodanej w Luksemburgu. Wnioskodawca nie posiada koncesji na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju ani statusu pośredniczącego podmiotu gazowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca planuje zawrzeć z polskim odbiorcą (dalej: Odbiorca) umowę sprzedaży gazu ziemnego (dalej: Umowa) stanowiącego wyrób gazowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku akcyzowym. Odbiorca jest spółką z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce. Odbiorca posiada koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju oraz status pośredniczącego podmiotu gazowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy o podatku akcyzowym.
2016
18
lut

Istota:
Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych
Fragment:
Mając na uwadze, iż Spółka zużywa gaz ziemny w celach produkcyjnych związanych z produkcją metali, jak wskazano wyżej do wypalania drutu proszkowego w piecach komorowych czy suszenia topnika aglomerowanego w piecach obrotowych, uznać należy iż Spółka zużywa gaz ziemny w procesach metalurgicznych, zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Spółka od dnia wprowadzenia obowiązku opodatkowania wyrobów gazowych podatkiem akcyzowym, tj. 1 listopada 2013 r. opodatkowuje podatkiem akcyzowym zużywany przez nią w całości gaz ziemny tj. w celach produkcyjnych oraz celach grzewczych. Mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny, Spółka chciałaby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zużywany przez Spółkę gaz ziemny w procesach metalurgicznych tj. wypalania drutu proszkowego w piecach komorowych oraz suszenie topnika aglomerowanego w piecach obrotowych stosowanie do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy X Sp. z o.o. z siedzibą w ..., w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej, jest uprawniona do zwolnienia zużywanego w celach produkcyjnych gazu ziemnego z podatku akcyzowego... Zdaniem Wnioskodawcy. Spółka stoi na stanowisku, iż w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej jest uprawniona do zwolnienia zużywanego gazu ziemnego wykorzystywanego w celach produkcyjnych. Z kolei zdaniem Spółki, gaz ziemny wykorzystywany przez nią w celach grzewczych winien podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
2016
1
sty

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie zużycia gazu do produkcji pary wodnej wykorzystywanej w procesie produkcyjnym wytwarzania tektury oraz w zakresie poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy.
Fragment:
Jeżeli więc powierzchnia budynku Spółki jest 6,54 razy większa od powierzchni budynku „ A ” , to przyjmuje się, że za dany okres Spółka zużyła 6,54 razy więcej gazu na cele opałowe (grzewcze) niż „ A ”. Przykładowo: „ A ” zużyła w styczniu na cele opałowe (grzewcze) 10.000,00 m 3 gazu; Spółka otrzymała fakturę od zewnętrznego dostawcy gazu, z której wynika że w styczniu zużyła 110.000,00 m 3 gazu; Zatem w styczniu Spółka zużyła na cele produkcyjnej na cele opałowe (grzewcze) 100.000,00 m 3 gazu (110.000,00 m 3 -10.000,00 m 3 = 100.000,00 m 3 ); Wobec powyższego przyjmuje się, że Spółka zużyła na cele opałowe (grzewcze) 65.400,00 m 3 gazu (10.000,00 m 3 * 6,54) natomiast na cele produkcyjne 34.600,00 m 3 gazu (100.000,00 m 3 - 65.400,00 m 3 = 34.600,00 m 3 ). Zgodnie więc z powyższym przykładem, Wnioskodawca oblicza podatek akcyzowy należny do zapłaty od gazu zużytego na cele opałowe (grzewcze). Podstawą opodatkowania w analizowanym przypadku jest ilość zużytego gazu w wielkości 65.400,00 m 3 . Natomiast do gazu zużytego do produkcji tektury (34.600,00 m 3 ) zastosowanie znajduje stawka podatku akcyzowego w wysokości 0 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w świetle ustawy o podatku akcyzowym gaz ziemny zużywany przez Wnioskodawcę do wytwarzania pary wodnej wykorzystywanej następnie w części w procesie produkcyjnym wytwarzania tektury stanowi wyrób energetyczny przeznaczony do celów innych niż opałowe, w konsekwencji czego podlega opodatkowaniu akcyzą według stawki 0 zł określonej w art. 89 ust. 2 ww. ustawy...
2015
18
gru

Istota:
Spółka w opisanym stanie faktycznym spełnia warunki uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.
Fragment:
Wnioskodawca w poniższej argumentacji przedstawi szczegółową analizę wskazanych przesłanek warunkujących skorzystanie przez Spółkę ze zwolnienia od opodatkowania zużywanego przez nią gazu. Przewidziana w art. 3lb ust. 10 ustawy formuła: „ udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosił nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział ” nie zawiera jakichkolwiek odesłań do innych regulacji, w związku z czym powoduje praktyczne wątpliwości które w uproszczeniu można podsumować jako pytania: jak rozumieć „ udział zakupu wyrobów gazowych ”, jak rozumieć „ wartość produkcji sprzedanej ”. Ustawa o podatku akcyzowym nie określa w jaki sposób należy interpretować pojęcie „ udział zakupu wyrobów gazowych ”. W ocenie Wnioskodawcy, może być rozumiany zasadniczo na dwa sposoby. W sposób „ szeroki ”, tj. obejmując wszelkie niezbędne wydatki, które Spółka musi ponieść, aby nabyć gaz ziemny, a więc łączną należność wynikającą z faktur od dostawcy gazu (zarówno cenę paliwa gazowego, jak i pozostałe koszty łącznie z abonamentem, opłatą sieciową stałą, opłatą sieciową zmienną, opłatą za odchylenia od ciepła spalania, opłatą za przekroczenie mocy itp.). W praktyce - byłaby to suma kwot z faktur od dostawcy gazu - bez VAT.
2015
18
gru

Istota:
Opodatkowanie transakcji dostaw gazu w systemie gazowym
Fragment:
Jak wynika z punktu 3 preambuły Dyrektywy nowelizującej, „ gaz importowany za pośrednictwem statków ma właściwości identyczne z gazem importowanym za pośrednictwem gazociągów i po regazyfikacji jest przeznaczony do transportu za pośrednictwem gazociągów. Aby zachować neutralność, zwolnienie powinno mieć zatem zastosowanie do importu dokonywanego za pośrednictwem statków, jeżeli gaz zostaje wprowadzony do systemu gazowego lub jakiejkolwiek sieci gazociągów kopalnianych ”. W przepisach ustawy o VAT zwolnienie z VAT importu gazu wynika z art. 45 ust. 1 pkt 10. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku m.in. import gazu w systemie gazowym lub gazu wprowadzanego do systemu gazowego lub sieci gazociągów kopalnianych ze statków przywożących gaz. Przepis polskiej ustawy o VAT zawiera więc identyczne zwolnienie z VAT dla importu gazu, co art. 143 Dyrektywy VAT. Wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu gazu ze statków świadczy więc dobitnie o tym, że gaz ze statków jest traktowany tak jak gaz w systemie gazowym. Jeżeli ustawodawca zamierzałby stosować zwykłe zasady opodatkowania VAT dla dostaw gazu ze statków, to wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu gazu, nie miałoby uzasadnienia. Przy zwykłych zasadach opodatkowania VAT, podatek VAT byłby należny w miejscu dokonania dostawy.
2015
1
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gaz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.