Gaz | Interpretacje podatkowe

Gaz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gaz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dzierżawy zbiorników krio, naczyń krio oraz butli ciśnieniowych do gazów medycznych.
Fragment:
Dzierżawienie zbiorników kriogenicznych, naczyń kriogenicznych oraz butli ciśnieniowych stanowi jedyny sposób na magazynowanie i przechowywanie dostarczanych w ten sposób gazów. Koszty tych dzierżaw objęte są umową; koszty gazów są w tej umowie też osobną pozycją. Opisane we wniosku gazy medyczne stanowią odpowiednio: produkt leczniczy: tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny oraz wyrób medyczny: dwutlenek węgla medyczny, azot medyczny, powietrze syntetyczne medyczne w rozumieniu stosownych Ustaw o produktach leczniczych oraz o wyrobach medycznych. Wszystkie te gazy medyczne są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie gazy medyczne objęte są stawką VAT 8% na podstawie poz. 89 i 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Obrót każdego z tych gazów wymaga bezwzględnego stosowania – indywidualnie dla każdego z nich – osobnych butli (gaz w fazie sprężonej), osobnych naczyń krio dla każdego z nich (gaz w fazie ciekłej), osobnych zbiorników (stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych) dla każdego z nich (faza ciekła danego gazu). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania dla dzierżawy zbiorników krio do gazów medycznych, naczyń krio do gazów medycznych oraz butli ciśnieniowych do gazów medycznych stawki podatku VAT takiej jak dla dostawy gazów medycznych. Należy zauważyć, że w obrocie gospodarczym występują świadczenia natury kompleksowej, czyli takie, które nie dają się w prosty sposób zaklasyfikować do danej kategorii, gdyż składają się z kilku pojedynczych świadczeń.
2017
11
lis

Istota:
Zwolnienie od akcyzy gazu o kodzie CN 2711 12 94 zużywanego jako paliwo opałowe.
Fragment:
Wnioskodawca zaprojektował i wykonał instalację zbiornikową LPG, obejmującą zbiornik naziemny wraz z instalacją doziemną gazu płynnego i wewnętrzną instalację gazu. Nabywany przez gminę gaz wykorzystywany będzie do celów opałowych na potrzeby c.o. i podgrzewania c.w.u. w budynku świetlicy wiejskiej w ... przy ul. .... Nabycie wyrobów gazowych na potrzeby świetlicy wiejskiej nastąpi w ramach zamówień lub podpisania umowy z dostawcą gazu. Gmina nie będzie prowadzić sprzedaży zakupionych wyrobów gazowych dla innych podmiotów. W rozumieniu art. 14b § 1 ustawy ordynacja podatkowa Gmina ..., jako podmiot zużywający nabyty gaz jest zwolniona z podatku akcyzowego. Gmina ... występuję o uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie nabywania z zastosowaniem zwolnienia gazu w celu przedłożenia wydanej interpretacji indywidualnej jako załącznik do wniosku AKC-R złożonego w Urzędzie Skarbowym w Piotrkowie Trybunalskim. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania będą wystawiane i finansowane przez Gminę. Zdaniem Wnioskodawcy realizacja stanu przedstawionego we wniosku Gmina ... podlega zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów gazowych na cele opałowe przez podmiot zużywający. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie uznania za czynność podlegającą opodatkowaniu bilansowanie handlowe systemu dystrybucyjnego
Fragment:
Świadczenie Spółki polega bowiem na wykonywaniu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego, za którą to czynność Spółka otrzymuje wynagrodzenie (kalkulowane jedynie w oparciu o ilość gazu i cenę referencyjną gazu określaną wg zapisów IRiESD). Spółka nie sprzedaje paliwa gazowego. Do transakcji takiej dochodzi natomiast między sprzedawcą gazu (ZUD) a finalnym nabywcą gazowym. Podkreślenia wymaga również fakt, że usługi związane z wyrobami akcyzowymi nie są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem. Takie też stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 29 czerwca 2015 r. (nr ILPP3/4513-1-15/15-2/TK ): „ Rozpatrując przedstawiony opis sprawy na gruncie ww. przepisów stwierdzić należy, że opodatkowaniu podlega taki zakres zachowania Wnioskodawcy (usługi zasilania awaryjnego gazem), który mieści się w ww. granicach sprzedaży gazu. Przy czym, że ustawa nie reguluje opodatkowania usług związanych z dostarczaniem gazu ”. Zdaniem Spółki, działania wykonywane przez Spółkę nie stanowią również użycia wyrobów akcyzowych przez Spółkę. Ustawa PA nie definiuje pojęcia „ użycia ”, w związku z tym, w celu określenia jego znaczenia należy sięgnąć do definicji obowiązującej w języku powszechnym. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN słowo „ użycie ”, którym posługuje się ustawa o podatku akcyzowym należy rozumieć jako „ stosowanie czegoś ”, zaś słowo „ użyć ” oznacza „ zastosować coś jako środek, narzędzie; skorzystać z czyichś usług, z czyjejś pomocy; itp. ”.
2017
10
wrz

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania różnych stawek podatku przy sprzedaży gazu LNG lub CNG
Fragment:
Aby zatem Spółka mogła dokonywać sprzedaży gazu z jednego zbiornika LNG z zastosowaniem różnych stawek podatku akcyzowego (czy zwolnienia od akcyzy), powinna mieć możliwość precyzyjnego określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności, tj. poszczególnych ilości gazu sprzedawanego dla różnych celów w różnej jego postaci. Tę funkcję będą spełniać opisane we wniosku moduły. Moduł A będzie służyć bowiem do dostarczania gazu do celów opałowych w postaci skroplonej (LNG) i będzie umożliwiał jego pomiar – stosowany gazomierz spełniający wymagane prawem normy mierzyć będzie gaz już po jego regazyfikacji przez klienta w postaci lotnej, która jednak po odpowiednich korektach i przeliczeniach pozwala określić precyzyjnie ilość samego gazu LNG. Natomiast Moduł B będzie służyć do tankowania gazu do celów napędowych i będzie występować w trzech różnych wariantach. W każdym z opisanych przypadków (tankowanie ogólnodostępne przez dystrybutor gazu LNG lub CNG, czy też tankowanie wewnętrzne bez dystrybutora gazu CNG dla jednego klienta) będzie możliwy albo bezpośredni, albo po odpowiednich przeliczeniach, pomiar dostarczanego gazu na podstawie wskazań zastosowanych gazomierzy czy przepływomierzy (spełniających wymagane normy).
2017
30
sie

Istota:
W zakresie prawidłowości zakwalifikowania transakcji z Kontrahentem 1 i Kontrahentem 2 jako dostawę towarów dla której podatnikiem jest nabywca oraz prawidłowości uznania, że zarówno wartość dostaw gazu i wartość opłat za przepustowość stanowią jedną transakcję
Fragment:
Nie ulega wątpliwości, że w przypadku czynności będących przedmiotem wniosku wyróżnić można następujące elementy składowe: dostawę towarów (gazu) oraz czynności dodatkowe (obejmujące opłatę za przepustowość). W ocenie Wnioskodawcy elementem dominującym będzie dostawa towaru (gazu). Pozostałe opłaty związane są z dostawą towaru, takie jak opłaty z tytułu przepustowości będą czynnościami ubocznymi. Na podstawie powołanych wyżej tez wypracowanych przez TSUE, za świadczenie złożone – której rozdzielenie na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne – uznać należy dostawę towarów (gazu). Opłata za przepustowość ma charakter wynagrodzenia za transport gazu i stanowi integralną część dostawy gazu. Opłata za przepustowość jest ponoszona w związku z zakupem gazu – konkretnego towaru i jest ponoszona w celu zrealizowaniu dostawy zgodnie z wymogami dostawców. Dla Wnioskodawcy istotny jest towar – gaz, a nie czynności/opłaty dodatkowe związane z dostawą towaru. Świadczenie dodatkowe (przepustowość) w sytuacji będącej przedmiotem sprawy, tj. w sytuacji ich równoczesnego wykonania z dostawą towarów, nie jest samodzielnym przedmiotem sprzedaży dla Wnioskodawcy i stanowi jedną transakcję – dostawę towarów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
15
lip

Istota:
W zakresie rozpoznania importu usług oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Odpowiadając wprost na pytanie organu stwierdzić należy, że umowy z dostawcami gazu w zakresie zarezerwowanej przepustowości są zawarte na czas określony, obecnie obowiązuje Kontrakt Indywidualny od dnia 1 października 2016 roku do dnia 1 października 2017 roku. Na pytanie tut. Organu o treści: „ Czy umowy z dostawcami gazu w zakresie zarezerwowanej przepustowości są zawarte na czas nieokreślony? ”, udzielono odpowiedzi, iż: „ Umowy z dostawcami gazu w zakresie zarezerwowanej przepustowości nie są zawarte na czas nieokreślony – patrz odpowiedź na pytanie nr 2. ”. Umowy z dostawcami i zawarte w ich ramach Kontrakty Indywidualne, wymienione w pkt 2 i pkt 3 powyżej stanowią, że płatności za dostawy gazu i udostępnienie zarezerwowanej przepustowości będą dokonywane za pośrednictwem banku (przelewem bankowym). Termin płatności za udostępnienie zarezerwowanej przepustowości wynosi 30 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego, w którym miały miejsce dostawy gazu, a w przypadku braku dostaw gazu – 30 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym istniała możliwość dostawy gazu do Wnioskodawcy w ramach zarezerwowanej przepustowości (taki przypadek nie występuje w praktyce). Czynność udostępnienia zarezerwowanej przepustowości odbywa się bezustannie, stale, bez przerwy w czasie obowiązywania Kontraktu Indywidualnego, na który został zawarty.
2017
15
lip

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia gazu LPG zasadniczo wykorzystywanego do celów opałowych w sytuacji, gdy gaz ten pozostaje własnością zlecającego usługę oraz w sytuacji, gdy gaz ten jest własnością Wnioskodawcy.
Fragment:
Spółka pragnie podkreślić, iż w pierwszym przypadku, w momencie wprowadzenia gazu do składu podatkowego nie posiada pełnej wiedzy na temat sposobu wykorzystania gazu przez jej kontrahenta, co wynika głównie z szerokiego zakresu zastosowań LPG. Teoretycznie możliwe są więc sytuacje, że LPG będzie wykorzystane do celów opałowych, przemysłowych lub jako paliwo silnikowe. O przeznaczeniu LPG decyduje jednak w każdym przypadku dopiero ostateczny nabywca. Gaz wprowadzany do składu podatkowego, który jest własnością Spółki (przypadek 2), jest oferowany w butlach gazowych lub w postaci kompleksowej usługi instalacji zbiornikowych gazu LPG oraz dalszych dostaw gazu do przygotowanej instalacji. Przed sprzedażą gaz jest tłoczony do odpowiednich instalacji lub butli gazowych. Sprzedaż jest prowadzona przez Spółkę zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób indywidualnych. Spółka pragnie podkreślić, iż obecnie jej oferta generalnie nie jest nakierowana na podmioty z branży paliwowej, w szczególności: informacje zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz innych materiałach handlowych odwołują się do zastosowania LPG w przemyśle (np. ogrzewanie hali produkcyjnych i magazynów, cięcie palnikami, rolnictwo) lub jako paliwo opałowe; strategia sprzedaży produktów Spółki nie jest nakierowana na podmioty działające w branży paliwowej (tj. np. stacje paliw LPG).
2017
16
maj

Istota:
1) W jaki sposób spółka powinna rozliczyć z punktu widzenia polskich przepisów VAT w przypadku transakcji sytuacji a. i czy dokumentacja opisana przez Spółkę będzie wystarczająca aby właściwie udokumentować transakcję tj. zastosować w oparciu o posiadaną dokumentację stawkę VAT 0% w przypadku WDT?2) W jaki sposób spółka powinna rozliczyć z punktu widzenia polskich przepisów VAT przypadku transakcji sytuacji b. i czy dokumentacja opisana przez Spółkę będzie wystarczająca aby właściwie udokumentować transakcję tj. zastosować w oparciu o posiadaną dokumentację stawkę VAT 0% w przypadku WDT?
Fragment:
(...) surowiec (gaz LNG w stanie skroplonym), gaz ten sprzedawany jest kontrahentom na wagę, waga tego produktu wskazana jest w fakturze sprzedaży, konkretna ilość przewożonego LNG jest wskazana w dokumencie CMR; dodatkowo Spółka może posiadać jeszcze protokół wagowy dla danego transportu gazu, certyfikat jakości sprzedanego towaru, określający parametry fizyko-chemiczne gazu LNG, m.in. skład gazu, gęstość, wartość opałową, faktury dotyczące transportu towarów, zlecenia transportowe, faktury sprzedaży gazu LNG oraz protokoły zdawczo-odbiorcze gazu LNG u klienta Spółki, z których wynikają takie informacje jak: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów, adres, pod który zostały przewiezione towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy, co dość często ma miejsce, ponieważ instalacje do odbioru gazu LNG są z reguły poza adresem siedziby nabywcy (np. instalacje na statkach, stacje tankowania gazu LNG), określenie sprzedanych towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (wynika z protokołu odbioru gazu LNG).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie sposobu rozliczenia transakcji sprzedaży gazu LNG i ich udokumentowania
Fragment:
(...) surowiec (gaz LNG w stanie skroplonym), gaz ten sprzedawany jest kontrahentom na wagę, waga tego produktu wskazana jest w fakturze sprzedaży, konkretna ilość przewożonego LNG jest wskazana w dokumencie CMR; dodatkowo Spółka może posiadać jeszcze protokół wagowy dla danego transportu gazu, certyfikat jakości sprzedanego towaru, określający parametry fizyko-chemiczne gazu LNG, m.in. skład gazu, gęstość, wartość opałową, faktury dotyczące transportu towarów, zlecenia transportowe, faktury sprzedaży gazu LNG oraz protokoły zdawczo-odbiorcze gazu LNG u klienta Spółki, z których wynikają takie informacje jak: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów, adres, pod który zostały przewiezione towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy, co dość często ma miejsce, ponieważ instalacje do odbioru gazu LNG są z reguły poza adresem siedziby nabywcy (np. instalacje na statkach, stacje tankowania gazu LNG), określenie sprzedanych towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (wynika z protokołu odbioru gazu LNG).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od akcyzy zużywanego gazu ziemnego
Fragment:
Spółka będzie używać gazu ziemnego oznaczonego kodem CN 2711 21 00. Gaz ziemny będzie wykorzystywany w C. do: napędu turbin gazowych i parowych w celu łącznego wytworzenia ciepła i energii elektrycznej, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 2 Ustawy; podgrzania gazu do temperatury wymaganej podczas użycia takiego gazu do napędu turbin, o których mowa powyżej; ogrzewania budynku maszynowni turbin gazowych i parowych, do temperatury niezbędnej do prawidłowej pracy tych urządzeń. Używając gazu w C. Spółka zamierza korzystać z ulgi w podatku akcyzowym na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 2) i ust. 4 pkt 1) Ustawy. Wątpliwości K. dotyczą możliwości skorzystania z ulgi w podatku akcyzowym od gazu użytego do podgrzania gazu używanego następnie do napędu turbin gazowych i parowych lub do ogrzewania budynku maszynowni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy użycie gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 do ogrzewania strumienia takiego gazu używanego następnie do napędu turbin gazowych i parowych produkujących energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu - może korzystać ze zwolnienia od akcyzy,o którym mowa w art. 31b ust. 4 pkt 1) Ustawy? Czy użycie gazu (...)
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gaz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.