Gastronomia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gastronomia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 06 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup posiłków serwowanych w trakcie spotkań z kontrahentami w restauracji lub kawiarni – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 października 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować w przypadku prowadzenia działalności usługowej w zakresie handlu i gastronomicznej?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2006 r., uzupełnionego w dniu 07.09.2006r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W piśmie z dnia 20.07.2006 r. zwrócił się Pan o udzielenie interpretacji w sprawie określenia stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie handlu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej żywności, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Jednostce Wojskowej korzystają odpłatnie z wyżywienia w Punkcie Żywienia Kadry zorganizowanym w stołówce żołnierskiej. Czy tak zorganizowane żywienie należy traktować jako usługę gastronomiczną i opodatkować 7 % stawką VAT?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i dokonaniu oceny prawnej orzeka w nstp. sposób: uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku UZASADNIENIE W dniu 22.11.2006 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Jednostki Wojskowej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny sprawy Jednostka Wojskowa przedstawiła we wniosku następująco: Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Jednostce Wojskowej korzystają odpłatnie z wyżywienia w Punkcie Żywienia Kadry zorganizowanym w stołówce żołnierskiej. Czy tak zorganizowane żywienie należy traktować jako usługę gastronomiczną (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy można odliczać podatek VAT z tytułu nabycia usług hotelarskich i gastronomicznych w kontekście art.25 ustawy o VAT, w przypadku firmy nieposiadającej licencji biura turystycznego

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2004r. (wpływ do tut. Urzędu 11 marca 2004r.), uzupełnione w dniu 20 kwietnia 2004r., dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów stosownie do dyspozycji wynikającej z przepisu art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz.926 z późn. zm.) informuje, jak niżej: Pani XX, działając za pośrednictwem pełnomocnika Pana YY, zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisu art. 25 ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr.11, poz.50 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, w kontekście przedstawionego stanu faktycznego: Pani XX, prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności zgodnie z w/w dokumentem jest: - (...)