IPTPB3/423-272/14-4/GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy dochód pochodzący ze zbycia prawa wieczystego użytkowania działki, jeśli zostanie wydatkowany na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 i § 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 22 października 2014 r., nr IPTPP2/443-609/14-2/DS IPTPB3/423-272/14-2/GG na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 27 października 2014 r., następnie w dniu 4 listopada 2014 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 3 listopada 2014 r.).

W dniu 3 listopada 2014 r. uiszczonio brakującą opłatę od wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu):

Spółdzielnia funkcjonuje w oparciu o przepisy Prawo Spółdzielcze oraz ustawę o Spółdzielniach mieszkaniowych i Statut. Zgodnie z art. 1 ust. 1 Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zapisami Statutu, przedmiotem działalności spółdzielni może być: budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych.

Walne Zgromadzenie SM Uchwałą nr /2013 wyraziło zgodę na przeznaczenie terenu pod budowę garaży dla członków Spółdzielni oraz nakazało Radzie Nadzorczej uchwalenie zasad budowy garaży. Zgodnie z zasadami finansowania budowy garaży uchwalonymi przez Radę Nadzorczą na koszt budowy garaży składa się miedzy innymi koszt pozyskania terenu, wykupu lub opłaty za wieczyste użytkowanie terenu. Teren przeznaczony pod budowę będzie przekazany członkom Spółdzielni przy przeniesieniu odrębnej własności lokalu-garażu wg kosztów poniesionych przez Spółdzielnię. Nie zostanie sporządzona wycena wartości rynkowej prawa wieczystego użytkowania. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Nadzorczą Spółdzielni budowa garaży może być realizowana przez przyszłych użytkowników własnym staraniem i z własnych środków. Członkowie budujący garaże uzyskali zgodę Spółdzielni na wykonanie własnym staraniem i na własny koszt dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę jako inwestorzy.

Wykonanie robót budowlanych chcą również wykonać własnym staraniem i na własny koszt. Po zakończeniu budowy Spółdzielnia przyjmie do ewidencji środków trwałych garaże wybudowane na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni wg wartości kosztorysowej, sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, powiększoną o koszty pozyskania gruntu oraz Spółdzielnia na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, dokona przeniesienia własności lokali-garaży wraz z udziałem w gruncie na rzecz członków, którzy wybudowali garaże. Jako wkład budowlany zaliczy poniesione przez Członków nakłady oraz wniesioną do Spółdzielni zapłatę tytułem kosztów pozyskania gruntu.

W piśmie z dnia 3 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że: Spółdzielnia zawarła z członkami Spółdzielni ubiegającymi się o ustanowienie odrębnej własności lokalu umowę o budowę garażu. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu była sporządzona w formie pisemnej. Umowa zawiera zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrycia wkładu budowlanego w wysokości pełnego kosztu budowy zadania inwestycyjnego przypadającego na jego garaż. Wybudowane przez członków garaże Spółdzielnia przyjmie do swojej ewidencji środków trwałych nie na podstawie wartości kosztorysowej lecz na podstawie kosztów budowy poniesionych przez członków Spółdzielni, którzy zgodnie z zawartą umową są zobowiązani do ich udokumentowania. Garaże będą służyć mieszkańcom lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych, garaże te Spółdzielnia zaliczy do zasobów mieszkaniowych.

Podstawą przeniesienia własności lokali-garaży wraz z udziałem w gruncie na rzecz członków Spółdzielni będzie Uchwała Zarządu o nieruchomości, z której będzie wynikać określenie przedmiotu odrębnej własności lokali.

Dochód ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania Spółdzielnia przeznaczy na cele związane z gospodarką zasobami mieszkaniowmi, tj. fundusz remontowy budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Spółdzielni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy przy przeniesieniu własności lokalu-garażu na podstawie art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych czynnością dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług będzie tylko dostawa gruntu, za którą Członkowie zobowiązani będą zapłacić do Spółdzielni...
  2. Czy dochód pochodzący ze zbycia prawa wieczystego użytkowania działki, jeśli zostanie wydatkowany na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych ...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), dochód z realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową przedmiotu działalności wynikającego z zapisów art. 1 ust. 2 pkt 1-5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sytuacji przeznaczenia na cele związane z utrzymaniem tych zasobów (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jak również na wydatki, o których mowa w art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), korzysta ze zwolnienia podatkowego.

W uzupełnieniu wniosku Spółdzielnia stwierdziła, że dochód pochodzący ze zbycia prawa wieczystego użytkowania działki będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zostanie przeznaczony na fundusz remontowy Spółdzielni, tj. na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółdzielnia zawarła z członkami Spółdzielni ubiegającymi się o ustanowienie odrębnej własności lokalu umowę o budowę garażu. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu była sporządzona w formie pisemnej. Umowa zawiera zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrycia wkładu budowlanego w wysokości pełnego kosztu budowy zadania inwestycyjnego przypadającego na jego garaż. Zgodnie z zasadami finansowania budowy garaży uchwalonymi przez Radę Nadzorczą na koszt budowy garaży składa się miedzy innymi koszt pozyskania terenu, wykupu lub opłaty za wieczyste użytkowanie terenu. Teren przeznaczony pod budowę będzie przekazany członkom Spółdzielni przy przeniesieniu odrębnej własności lokalu-garażu wg kosztów poniesionych przez Spółdzielnię.

Wybudowane przez członków garaże Spółdzielnia przyjmie do swojej ewidencji środków trwałych nie na podstawie wartości kosztorysowej lecz na podstawie kosztów budowy poniesionych przez członków Spółdzielni, którzy zgodnie z zawartą umową są zobowiązani do ich udokumentowania. Garaże będą służyć mieszkańcom lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych, garaże te Spółdzielnia zaliczy do zasobów mieszkaniowych.

Podstawą przeniesienia własności lokali-garaży wraz z udziałem w gruncie na rzecz członków Spółdzielni będzie Uchwała Zarządu o nieruchomości, z której będzie wynikać określenie przedmiotu odrębnej własności lokali.

Dochód pochodzący ze zbycia prawa wieczystego użytkowania Spółdzielnia przeznaczy na cele związane z gospodarką zasobami mieszkaniowmi, tj. fundusz remontowy budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Spółdzielni.

Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy przedmiotem działalności spółdzielni jest m.in.:

  • budowanie lub nabywanie budynków w określonych w ustawie celach, np: ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
  • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
  • udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
  • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
  • obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Jak wynika z art. 4 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Mając na uwadze powyższe uregulowania stwierdzić należy, że w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych określono zasady i cele działalności spółdzielni mieszkaniowych, a także prawa i obowiązki ich członków.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) – dalej: ustawa – wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Natomiast, jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych od innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” zaś to m. in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl).

Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

W konsekwencji przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa ww. ustawie należy rozumieć:

  • znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
  • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolno stojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
  • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak: zbiorniki – doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody Spółdzielni otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawne, stwierdzić należy, że przychody uzyskane ze zbycia prawa wieczystego użytkowania działek, na których mają być wybudowane garaże stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Przychody z tego tytułu mają wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. (w przedmiotowej sprawie fundusz remontowy budynków mieszkalnych stanowiący zasób mieszakniowy Spółdzielni).

Zatem, stanowisko Spółdzielni wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.