IPPP2/4512-181/15-4/MT | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni słusznie wyliczyła podatek VAT, który powinna zwrócić w wysokości 3/10 kwoty uzyskanego zwrotu podatku VAT tj. 3/10 kwoty 7040 zł, co wynosi 2112 zł i w jaki sposób powinna go zapłacić?
IPPP2/4512-181/15-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. garaż
 2. korekta podatku
 3. zmiana przeznaczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 26 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) uzupełniony pismem w dniu 19 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 5 maja 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-181/15-2/MT, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 19 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 5 maja 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-181/15-2/MT (skutecznie doręczone 18 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni 28 października 2008 r. kupiła „lokal niemieszkalny – garaż” w garażu podziemnym w budynku mieszkalnym. Cena wynosiła 32000 zł plus podatek VAT 7040 zł. Garaż Wnioskodawczyni kupiła w celu jego wynajmowania i wynajmowała od dnia 1 listopada 2008 r. do 31 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni jest płatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a odprowadza VAT z tytułu wynajmu lokalu użytkowego na cele biurowe.

Wnioskodawczyni otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie 7040 zł (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.) Wnioskodawczyni podatek ten rozliczyła w Urzędzie Skarbowym, poprzez odliczenie w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7K za IV kwartał 2008 r.

19 lutego 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała omawiany „lokal niemieszkalny-garaż” otrzymując od nabywcy pełną cenę tego garażu tzn. 39040zł netto. Nabywca jest osobą fizyczną kupującą garaż do majątku osobistego.

Ponieważ Wnioskodawczyni odliczyła, po zakupie garażu, VAT w kwocie 7040 zł, a nie upłynął jeszcze okres 10 lat, po którym odliczenie to jest bez zwrotne Wnioskodawczyni chciałaby zwrócić do Urzędu Skarbowego część podatku VAT, proporcjonalnie do upływu czasu (garaż Wnioskodawczyni wynajmowała od 11 listopada 2008 r. do 31 lipca 2014 r. i odprowadzała podatek VAT od wynajmu do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7K).

W telefonicznej informacji podatkowej (tel. 22 330-03-30) Wnioskodawczyni otrzymała informacje, że proporcjonalnie do upływu czasu, od chwili nabycia garażu tj. od 28 października 2008 r. do sprzedaży 19 lutego 2015 r. Wnioskodawczyni powinna zwrócić do Urzędu Skarbowego część kwoty stanowiącą 3/10 kwoty zwróconego podatku VAT tzn. kwotę 2112 zł.

Wnioskodawczyni prosi o interpretację czy jej wyliczenia są prawidłowe i w jaki sposób powinna przekazać Urzędowi Skarbowemu kwotę części zwróconego podatku tj. 2112 zł.

W uzupełnieniu Zainteresowana wskazała, co nastepuje:

Wnioskodawczyni nie dokonała żadnych ulepszeń lokalu użytkowego, o którym mowa we wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni słusznie wyliczyła podatek VAT, który powinna zwrócić w wysokości 3/10 kwoty uzyskanego zwrotu podatku VAT tj. 3/10 kwoty 7040 zł, co wynosi 2112 zł i w jaki sposób powinna go zapłacić...

Zdaniem Wnioskodawczyni, powinna ona zapłacić Urzędowi Skarbowemu 3/10 kwoty 7040 zł, tzn. 2112 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT zdefiniowano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy te czynności są wykonywane odpłatnie.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 14 definiuje pojęcie pierwszego zasiedlenia, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można mówić o pierwszym zasiedleniu, zgodnie ze wskazanym art. 2 pkt 14 ww. ustawy musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie dotyczyć może każdej czynności objętej przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, mocą której budynek, budowla lub ich części oddane są do użytkowania. Tym samym, może to być zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednocześnie w myśl art. 43 ust 7a ww. ustawy warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt . 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni 28 października 2008 r. kupiła „lokal niemieszkalny – garaż” w garażu podziemnym w budynku mieszkalnym. Cena wynosiła 32000 zł plus podatek VAT 7040 zł. Garaż Wnioskodawczyni kupiła w celu jego wynajmowania i wynajmowała od dnia 1 listopada 2008 r. do 31 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni jest płatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a odprowadza VAT z tytułu wynajmu lokalu użytkowego na cele biurowe. Wnioskodawczyni otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie 7040 zł, który rozliczyła poprzez odliczenie w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7K za IV kwartał 2008 r. Wnioskodawczyni 19 lutego 2015 r. sprzedała omawiany „lokal niemieszkalny-garaż” otrzymując od nabywcy pełną cenę tego garażu tzn. 39040zł netto. Nabywca jest osobą fizyczną kupującą garaż do majątku osobistego. Wnioskodawczyni odliczyła, po zakupie garażu, VAT w kwocie 7040 zł, ale nie upłynął jeszcze okres 10 lat, po którym odliczenie to jest bezzwrotne Wnioskodawczyni chciałaby zwrócić do Urzędu Skarbowego część podatku VAT, proporcjonalnie do upływu czasu (garaż Wnioskodawczyni wynajmowała od 1 listopada 2008 r. do 31 lipca 2014 r. i odprowadzała podatek VAT od wynajmu do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7K). Ponadto Wnioskodawczyni nie dokonała żadnych ulepszeń ww. lokalu użytkowego.

Z uwagi na opis sprawy oraz przytoczone przepisy należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego nie została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Należy zauważyć, że przy nabyciu przedmiotowego lokalu niemieszkalnego-garażu znajdującego się w garażu podziemnym Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości. Wnioskodawczyni wykorzystywała przedmiotowy garaż do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. najmu na cele biurowe i z tego tytułu odprowadzała podatek VAT. W lutym 2015 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży omawianego lokalu niemieszkalnego osobie fizycznej do majątku osobistego. Wnioskodawczyni nie dokonała żadnych ulepszeń ww. lokalu użytkowego. Jednocześnie Wnioskodawczyni nie ponosiła wydatków na ulepszenie przedmiotowego lokalu użytkowego. Tym samym planowana dostawa ww. lokalu użytkowego mogła korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ jego sprzedaż nie była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia. Zatem skoro dostawa ww. lokalu użytkowego została objęta zwolnieniem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z chwilą sprzedaży na rzecz osoby fizycznej do majątku osobistego zmieniło się przeznaczenie ww. lokalu użytkowego.

Zatem, poprzez dokonanie sprzedaży lokalu niemieszkalnego – garażu wykorzystywanego wcześniej do działalności opodatkowanej, nastąpiła zmiana przeznaczenia tego lokalu - z wykorzystywanego do czynności opodatkowanych (stawką 23%) na wykorzystywany do czynności zwolnionych (sprzedaż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) - co powoduje zmianę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT i w konsekwencji nakłada na Wnioskodawczynię obowiązek skorygowania odliczonego podatku z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 91 w zw. z art. 86 ustawy o VAT.

Na podstawie dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do treści art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o VAT korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Z treści art. 91 ust. 6 ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

 1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

W myśl art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Jak wynika z art. 91 ust. 7a ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 7b ustawy o VAT w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

W myśl art. 91 ust. 7c ustawy o VAT, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z pzeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Na podstawie art. 91 ust. 7d ustawy o VAT, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Z uwagi na przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w zakresie dokonania korekty znajdą zastosowanie przepisy art. 91 ust. 1-6 ustawy o VAT. W analizowanej sprawie mamy do czynienia z lokalem o wartości początkowej przekraczającej 15000 zł, a więc zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT podlega ona 10-letniemu okresowi korekty. Korekty należy dokonać w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce sprzedaż lokalu, tj. miesiąc luty 2015 r. w deklaracji VAT-7K składanej za I kwartał 2015 r. Zatem, w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia lokalu niemieszkalnego - garażu, Wnioskodawczyni zobowiązana jest dokonać jednorazowo korekty odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury nabycia ww. lokalu. Wobec tego, że nabycie lokalu niemieszkalnego-garażu przez Wnioskodawczynię nastapiło w październiku 2008 r., zaś sprzedaż ww. lokalu nastąpiła w lutym 2015 r., to korekta będzie dotyczyła 3 lat z 10-letniego okresu korekty. Wnioskodawczyni będzie zatem zobowiązana do zwrotu 3/10 kwoty podatku naliczonego, odliczonego w związku z zakupem lokalu niemieszkalnego-garażu.

Końcowo należy wskazać, ze w ramach postępowania interpretacyjnego organ podatkowy nie ocenia poprawności dokonanych przez podatnika wyliczeń rachunkowych przedstawionych w opisie sprawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni w tak przedstawionym stanie faktycznym należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.