IPPP1/443-632/14-2/S/ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W świetle art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programom mieszkaniowym, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) oraz zgodnie z art. 223 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3508/14 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 5 stycznia 2018 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie stawki właściwej dla świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej (pytanie oznaczone nr 2 we wniosku) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki właściwej dla świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej (pytanie oznaczone nr 2 we wniosku).

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 18 sierpnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPP1/443-632/14-2/JL, w której uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej za odpłatne świadczenie usług oraz za nieprawidłowe w zakresie stawki właściwej dla świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak: IPPP1/443-632/14-2/JL, wniósł w dniu 3 września 2014 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Odpowiedź organu na powyższe wezwanie została udzielona pismem z dnia 2 października 2014 r. W piśmie tym stwierdzono brak podstaw do zmiany ww. interpretacji.

Wobec tego, Wnioskodawca w dniu 14 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak: IPPP1/443-632/14-2/JL.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3508/14, zaskarżoną interpretację indywidualną z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak: IPPP1/443-632/14-2/JL, uchylił w części uznającej za nieprawidłowe stanowisko strony skarżącej, tj. w zakresie stawki właściwej dla świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej.

Sąd powołując się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 (w której NSA stwierdził, że czynności polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu, trwałym montażu zabudowy wnękowej mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektów budowalnych lub ich części), WSA uznał że opisane przez Wnioskodawcę usługi mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

W ocenie Sądu opisane przez Wnioskodawcę usługi mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust.12 ustawy o VAT. Jeśli bowiem obiekt budowlany był wyposażony w bramy garażowe, to ich wymiana z zastosowaniem innych wyrobów niż użyte pierwotnie będzie wypełniać znamiona remontu. Jeśli nie, to ich instalacja będzie modernizacją budynku poprzez jego unowocześnienie i dostosowanie do współczesnych standardów budownictwa, a także poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed włamaniem.

Zdaniem Sądu nie jest konieczne, aby czynności te wykonywane były w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których, w sposób kompleksowy podnosi się wartość użytkową lokalu lub budynku. Jednocześnie Sąd zauważył, że skoro remont może być „kompleksowy”, ale także „drobny”, to brak jest podstaw do uznania, że prace (remontowe) polegające na usunięciu starej bramy, dostosowaniu otworu, wyrównaniu zaprawą cementową/gipsową ścian, montażu poszczególnych elementów bram wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej, nie mieszczą się w zakresie remontu.

Odnosząc się do usług montażu bram w nowych budynkach, który jak wskazano we wniosku, odbywa się w ramach prac związanych z wykończeniem nowych garaży, Sąd wskazał, że usługi te mieszczą się w zakresie prac budowlanych wykończeniowych, umożliwiających właściwe, zgodne z projektem budowlanym funkcjonowanie budynku.

Zatem do wykonywania wskazanych we wniosku usług Wnioskodawca powinien stosować obniżoną stawkę 8%.

Na powyższe orzeczenie tut. Organ w dniu 9 października 2015 r. wniósł skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt I FSK 2305/15 oddalił skargę kasacyjną Organu.

NSA wskazał, że z treści wniosku o interpretację wynika, że w ramach świadczonych usług Strona, oprócz instalowania bram garażowych, wyrównuje ściany zaprawą cementowo-gipsową, dokonuje pomiarów, wierci otwory, zabudowuje otwory oraz dostosowuje instalację elektryczną, a w przypadku wymiany starych bram na nowe dochodzi jeszcze do usunięcia starej bramy i dostosowania otworów do gabarytów nowej. Sąd zauważył też, że Organ nie kwestionuje, iż prace te stanowią ingerencję w strukturę budynku, zwiększają ich wartość, nadają funkcję ochronną, stanowią integralną część budynku. Zatem, w ocenie Sądu, te czynności stanowią modernizację lub remont w rozumieniu art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskutek powyższego wniosek Strony wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (Wnioskodawca) posiada siedzibę w Polsce i jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Wnioskodawca sprzedaje klientom m.in. bramy garażowe na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej albo poza ich działalnością gospodarczą („Klienci”). Obecnie Wnioskodawca planuje rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o świadczone na rzecz Klientów usługi polegające na montażu u nich sprzedawanych przez siebie bram garażowych. Montaż polega na: (i) dostosowaniu otworu, w którym ma być zamontowana brama (zwiększenie lub zmniejszenie otworu), (ii) wyrównanie zaprawą cementową/gipsową ścian, (iii) pomiar i odpowiednie wiercenie otworów do montażu prowadnic pionowych bramy, (iv) montaż poszczególnych elementów bramy do przygotowanych wcześniej ścian, zabudowa otworu w budynku mieszkalnym, oraz (v) dostosowanie instalacji elektrycznej do podłączenia i montażu napędu bramy.

W tym celu, Wnioskodawca będzie zawierał z Klientami umowy określające zakres prac wykonywanych przez Wnioskodawcę. W przypadku nowych budynków będą to prace związane z wykończeniem garaży znajdujących się w bryle budynków mieszkalnych w zakresie zamontowania bram garażowych, z kolei w przypadku budynków wcześniej oddanych do użytku będą to prace remontowe polegające na usunięciu starej bramy, dopasowaniu otworu w budynku do nowej bramy oraz na montażu nowej bramy garażowej w garażu znajdującym się w bryle budynku mieszkalnego. Wartość świadczonej usługi będzie obejmowała m.in. koszt nabycia i transportu bramy garażowej z miejsca sprzedaży do miejsca montażu u Klienta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym garażu, będą stanowiły odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT również w przypadku, gdy Wnioskodawca wlicza w koszt świadczonej usługi również koszty zakupu bramy garażowej i jej dostarczenia do Klienta?
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w świetle art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programom mieszkaniowym, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% podstawy opodatkowania?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1

Prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym garażu, będą stanowiły odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT - również w przypadku, gdy Wnioskodawca wlicza koszt świadczonej usługi również koszty zakupu bramy garażowej i jej dostarczenia do Klienta.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Jeżeli przedmiotem umowy zawieranej przez Wnioskodawcę z Klientami jest usługa remontowa, budowlana lub budowlano-montażowa, wtedy nie można wyłączyć z wartości tej usługi kosztów poszczególnych elementów jej wykonania i zaklasyfikować ich jako odrębną sprzedaż. Wynika to z zasady, że podstawą opodatkowania w podatku VAT jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.).

Ponadto co do zasady, zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą swobody umów, to strony decydują o treści i celu zawieranych przez siebie umów w granicach wyznaczanych przez ustawę, zasady współżycia społecznego oraz naturę stosunku prawnego będącego podstawą umowy. Zatem to czy przedmiotem transakcji (umowy) jest dostawa towarów i osobno świadczenie usług, czy wyłącznie świadczenie usług, będzie regulowała umowa Wnioskodawcy z Klientem nabywającym bramę i faktyczny zakres czynności w zakresie montażu wykonywanych na rzecz Klienta przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli zawiera on z Klientami umowy, w ramach których zobowiązuje się do remontu garażu poprzez dostosowanie garażu do nowej bramy, usunięcie starej bramy, wykonanie odpowiedniego mocowania bramy garażowej (oraz do wykonania wszystkich innych niezbędnych prac remontowych związanych z przygotowaniem garażu do montażu nowej bramy) - to tego rodzaju czynności będą stanowiły odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, też wtedy, gdy Wnioskodawca wlicza w koszt świadczonej usługi - koszty zakupu i dostarczenia bram do Klienta. Tak samo wygląda sytuacja, gdy Wnioskodawca zawiera z Klientami umowy, w ramach których zobowiązuje się do montażu nowej bramy garażowej - to tego rodzaju czynności będą stanowiły odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, też wtedy, gdy Wnioskodawca wlicza w koszt świadczonej usługi - koszty zakupu i dostarczenia bramy do Klienta.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w świetle art. 41 ust. 12 w zw. art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem m.in. art. 41 ust. 2 ustawy o VAT. Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem m.in. art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 146a pkt 1-2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku VAT, o której mowa w art.. 41 ust. 2 ustawy o VAT wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stawkę podatku VAT wysokości 8% stosuje się do: dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Definicja „budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym” znajduje się w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT przez „budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym” rozumie się: (i) obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz (ii) lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych („PKOB”) w dziale 12, a także (iii) obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12b ustawy o VAT.

Z kolei art. 41 ust. 12b ustawy o VAT stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT nie zalicza się: (i) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m², oraz (ii) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m². Art. 41 ust. 12c ustawy o VAT stanowi, że w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT (tj. do końca 2016 r. - stawkę 8 % podatku VAT), stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

W dziale 11 PKOB mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: (i) mieszkalnych jednorodzinnych (nr 111 PKOB), (ii) o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (nr 112 PKOB), oraz (iii) zbiorowego zamieszkania (nr 113 PKOB).

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć: budowa, remont, modernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów ustawy Prawo budowlane.

W myśl art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei z art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane wynika, że przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Natomiast definicję remontu zawarto w art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 2/13) wskazał m.in., że „ustawodawca nie odesłał [w ustawie o VAT] również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym. Taki zabieg byłby zresztą wątpliwy z uwagi na konieczność autonomicznego traktowania przepisów o podatku od towarów i usług ze względu na potrzebę ich harmonizacji na poziomie wspólnotowym. Dlatego należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części (...) Obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zatem zastosowanie wtedy, gdy montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). W omawianym wypadku nie chodzi o jakiekolwiek wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) przy „wykonywaniu zabudowy meblowej, lecz jedynie takie, które przez konstrukcyjne połączenie komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego (lokalu) stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Innymi słowy montaż komponentów meblowych niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie. Po trwałym połączeniu komponentów meblowych z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części komponenty te podnoszą standard takiego obiektu. Dlatego też należy uznać, że czynności, polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym montażu takich komponentów w obiekcie budowlanym lub jego części, mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części. W przypadku zaś gdy modernizacja dotyczy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym to wymienione wyżej czynności są objęte hipotezą normy wyprowadzonej z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Oznacza to, że do takich czynności ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku, o której mowa w ust. 2 tego artykułu.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2014 r. (nr ILPP1/443-913/13-4/MD) przyjął definicję słownikową pojęcia „remont”, podkreślając, że kwalifikacja na gruncie przepisów ustawy o VAT montażu bram zależy przede wszystkim od zakresu umowy zawartej z klientem. Ponadto w wyżej powołanej interpretacji wskazano, że „w znaczeniu słownikowym „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne. Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś” - według internetowego słownika języka polskiego.”

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że usługi polegające na montowaniu bram garażowych w bryle budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym, w przypadku zawarcia z Klientami umów, w ramach których Wnioskodawca będzie wykonywał wszelkie niezbędne prace montażowe w ramach wykańczania albo remontu garażu wraz z dostarczeniem bramy będą opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie stawki właściwej dla świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej (pytanie oznaczone nr 2 we wniosku) - jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3508/14.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącym usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Mając na uwadze ww. przepisy należy stwierdzić, że od dnia 1 stycznia 2011 r. zastosowanie stawki preferencyjnej (8%) możliwe jest jedynie dla dostawy, jak również usług budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: „budowa”, „remont”, „modernizacja”.

Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 24 czerwca 2013r. sygn. akt I FPS 2/13 wskazał, że: „należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym”.

Jak wskazał NSA w powołanej wyżej uchwale, „modernizacja” w znaczeniu potocznym oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części.

Z kolei „remont” w znaczeniu potocznym oznacza naprawę jakiejś budowli, jej części lub maszyny, odnowienie czegoś. Remont może być generalny, gruntowy, kompleksowy, drobny, konieczny (Wielki Słownik Języka Polskiego, PAN, Kierownik projektu Piotr Żmigrodzki). Remont - to przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) obiektu (maszyny, urządzenia, budynku (pl. Wikipedia.org/wiki/Remont).

Natomiast „budowa” w języku potocznym oznacza prowadzenie każdych niemal prac budowlanych, nawet, jeżeli nie jest to budowa w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego (pl.Wikipedia.org/wiki/Budowa).

Z opisu wniosku wynika, że w przypadku nowych budynków montaż bram będzie wykonywany w zakresie prac związanych z wykończeniem budynku (garaży) znajdujących się w bryle budynku, a w przypadku budynków oddanych wcześniej do użytku będą to prace remontowe, polegające na usunięciu starej bramy, dopasowaniu otworu, oraz montażu nowej bramy. Wnioskodawca wskazał także zakres czynności wykonywanych w ramach świadczonych w ramach usługi: wyrównanie zaprawą cementową/gipsową, pomiarach, wiercenie otworów, montaż poszczególnych elementów bram do przygotowanych wcześniej ścian, zabudowa otworu w budynku mieszkalnym oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do podłączenia i montażu napędu bramy. Bramy te pozostają zatem trwale związane z substancją obiektu.

Wnioskodawca wyraził swoje wątpliwości w części dotyczącej stawki właściwej dla świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej, w zakresie uznania za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, że w świetle art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programom mieszkaniowym, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% podstawy opodatkowania.

Mając na względzie opis zdarzenia oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu, wykonywane przez Wnioskodawcę usługi w zakresie montażu bram w nowych budynkach polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy, wykonywane w zakresie prac związanych z wykończeniem budynku (garaży) znajdujących się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programom mieszkaniowym - mieszczą się w zakresie prac budowlanych wykończeniowych, umożliwiających właściwe, zgodne z projektem budowlanym funkcjonowanie budynku.

Tym samym opisane we wniosku usługi montażu bram garażowych w nowych budynkach objętych społecznym programom mieszkaniowym, są usługami budowlanymi, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca zamierza też świadczyć usługi montażu bram w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, oddanych wcześniej do użytku. Przy czym usługi te polegają na usunięciu starej bramy, dopasowaniu otworu, oraz montażu nowej bramy w garażu znajdującym się w bryle budynku mieszkalnego.

W tym miejscu należy powtórzyć za Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, który wskazał, że w niniejszej sprawie: „jeśli obiekt budowlany był wyposażony w bramy garażowe, to ich wymiana z zastosowaniem innych wyrobów niż użyte pierwotnie będzie wypełniać znamiona remontu. Jeśli nie, to ich instalacja będzie modernizacją budynku poprzez jego unowocześnienie i dostosowanie do współczesnych standardów budownictwa, a także poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed włamaniem”.

Wobec tego, wykonywane przez Wnioskodawcę usługi montażu bram w budynkach oddanych wcześniej do użytku, polegające na usunięciu starej bramy, dopasowaniu otworu, oraz montażu nowej bramy w garażu znajdującym się w bryle budynku mieszkalnego – należy uznać za usługi remontu, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w świetle art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programom mieszkaniowym, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki właściwej dla świadczenia polegającego na dostarczeniu i montażu bramy garażowej, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnej interpretacji. W pozostałym zakresie, interpretacja indywidualna przepisów prawa z dnia 18 sierpnia 2014 r., sygn. IPPP1-443-632/14-2/JL, pozostaje bez zmian.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.