IBPP2/4512-263/16/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie pobieranych przez Spółdzielnię opłat, które dotyczą eksploatacji, energii elektrycznej, funduszu remontowego oraz podatku od nieruchomości za:
- użytkowanie garaży, opisanych we wniosku w punkcie 1 do 6,
- wynajem piwnicy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 23 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie opodatkowania pobieranych przez Spółdzielnię opłat, które dotyczą eksploatacji, energii elektrycznej, funduszu remontowego oraz podatku od nieruchomości za użytkowanie garaży, opisanych we wniosku w punkcie 1, 2 i 5 (pytanie nr 2),
 • nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania pobieranych przez Spółdzielnię opłat, które dotyczą eksploatacji, energii elektrycznej, funduszu remontowego oraz podatku od nieruchomości za użytkowanie garaży, opisanych we wniosku w punkcie 3, 4 i 6 (pytanie nr 1),
 • prawidłowe - w zakresie opodatkowania pobieranych przez Spółdzielnię opłat za wynajem piwnicy (pytanie nr 3).

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania pobieranych przez Spółdzielnię opłat, które dotyczą eksploatacji, energii elektrycznej, funduszu remontowego oraz podatku od nieruchomości za:

 • użytkowanie garaży, opisanych we wniosku w punkcie 1 do 6,
 • wynajem piwnicy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 czerwca 2016 r. znak: IBPP2/4512-263/16/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa (Wnioskodawca) posiada w swoich zasobach garaże wolnostojące oraz garaże znajdujące się w budynkach, które są użytkowane przez członków Spółdzielni oraz przez osoby nie będące członkami Spółdzielni. Właściciele garaży posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do tych lokali. Nabycie garaży i prawo do ich użytkowania odbyło się w różnych formach:

 1. Garaże zakupione od osoby prywatnej - podstawa nabycia akt notarialny (właściciel członek Spółdzielni, nie posiada mieszkania w zasobach Spółdzielni),
 2. Garaże zakupione od osoby prywatnej - podstawa nabycia akt notarialny (właściciel niebędący członkiem Spółdzielni, nie posiada mieszkania w zasobach Spółdzielni),
 3. Garaże zakupione od osoby prywatnej - podstawa nabycia akt notarialny (członek Spółdzielni, posiadający mieszkanie w zasobach Spółdzielni),
 4. Garaże zakupione od osoby prywatnej - podstawa nabycia akt notarialny (osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, posiada mieszkania w zasobach Spółdzielni),
 5. Garaże nabyte od spółdzielni na podstawie przydziału - przydział ze Spółdzielni przełom XX/XXI wiek (właściciel członek Spółdzielni, nie posiada mieszkania w zasobach Spółdzielni),
 6. Garaże nabyte od spółdzielni na podstawie przydziału - przydział ze Spółdzielni przełom XX/XXI wiek (właściciel członek Spółdzielni, posiada mieszkanie w zasobach Spółdzielni).

Spółdzielnia nie nalicza podatku VAT w wysokości 23% od garaży opisanych w punkcie 3, 4, 6. Podatek naliczany jest dla garaży opisanych w punkcie 1, 2, 5.

W budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej posiadającej zasoby mieszkaniowe znajdują się oprócz piwnic przynależnych do poszczególnych lokali mieszkalnych dodatkowe pomieszczenia. Są to wnęki pod schodami, wózkownie oraz dodatkowe piwnice. Spółdzielnia podpisała umowę najmu z członkiem spółdzielni na użytkowanie pomieszczenia piwnicznego, które należy do zasobów Spółdzielni. Spółdzielnia nie nalicza podatku VAT w wysokości 23% do wynajmowanego pomieszczenia, które jest dodatkową piwnicą w budynku zamieszkującym przez osobę Użytkującą.

Lokale, do których właściciele garaży posiadają spółdzielcze własnościowe prawo, to lokale mieszkalne wykorzystywane wyłącznie do celów mieszkaniowych. Garaże nabyte od spółdzielni na podstawie przydziału p. 5 i 6 z poz. 67: z umowy zawartej przez wnioskodawcę wynika, że osoby użytkujące garaże są zobowiązane wpłacać miesięcznie z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący tytułem kosztów eksploatacji ustalone kwoty za: eksploatację podstawową, podatek od nieruchomości, fundusz remontowy oraz energię elektryczną, rozliczana według wskazań licznika zbiorczego. Wnioskodawca podpisał umowy z użytkownikami garaży, którzy nabyli garaże wyłącznie na podstawie przydziału. Garaże zakupione od osoby prywatnej rozliczane są na podstawie obowiązującego w spółdzielni statutu, który mówi, że § 130 „Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, mienie jej członków... § 131 P. 1 koszty zarządzania nieruchomościami, o których mowa w § 130 są finansowane opłatami pobieranymi od użytkowników lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami są ustalane na podstawie: 1. kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz kosztów dostawy ciepła określonych w planach uchwalanych przez Radę Nadzorczą; 2. zasady rozliczania kosztów wymienionych w punkcie 1. określone przez Radę Nadzorczą”. Dla wszystkich garaży opisanych w punkcie 67, tworzone są karty opłat, w których wyszczególnione są wszystkie pozycje opłat, na które składają się: opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy, podatki oraz energia elektryczna. Przedmiotem opodatkowania jest świadczenie usługi zarządzania oraz dostarczania energii elektrycznej.

-Przyznanie przydziału ze spółdzielni (dotyczy p. 5 i 6) oznacza otrzymanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po wpłaceniu wymaganej ówczesnymi przepisami kwoty. Po wpłacie określonej kwoty osoba stawała się członkiem spółdzielni oraz otrzymywała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu garażowego. Prawo to jest ograniczonym prawem rzeczowym. Na jego treść składają się dwa podstawowe uprawnienia: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem, w tym wynajęcia albo oddania do bezpłatnego korzystania zgodnie z przeznaczeniem lokalu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Członek spółdzielni, który użytkuje pomieszczenie piwniczne jest właścicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego wyłącznie na cele mieszkaniowe. Pomieszczenie piwniczne znajduje się w tym budynku, co lokal mieszkalny. Pomieszczenie piwniczne wykorzystywane jest do celów własnych.

W ww. piśmie z dnia 23 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że treść umieszczona w poz. 68 pod pytaniem 2 i 3 tekstu stanowi opis zaistniałego stanu faktycznego z poz. 67 wniosku ORD-IN.

Ponadto, Wnioskodawca uzupełnił opis przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w następujący sposób:

Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach garaże wolnostojące oraz garaże znajdujące się w budynkach które są użytkowane przez członków Spółdzielni oraz przez osoby nie będące członkami Spółdzielni. Właściciele garaży wolnostojących posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do tych lokali. Właściciele garaży które znajdują się w blokach mieszkalnych posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a część z nich ma ustanowioną odrębną własność do lokalu garażowego. Każdy z opisanych garaży jest odrębnym lokalem na które właściciel garażu posiada przydział na garaż lub akt notarialny. Sposób nabycia garaży dotyczy obecnego właściciela garażu i wszystkie formy nabycia i użytkowania opisane w pkt 1-6 dotyczą obecnych właścicieli garaży.

W odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 2:

 1. „Co konkretnie świadczy Wnioskodawca dla właścicieli garaży...
 2. Czy usługi, które Wnioskodawca wykonuje dla właścicieli garaży, stanowią czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych...”

Wnioskodawca wskazał:

1-2.1 Garaże zakupione od osoby prywatnej - podstawa nabycia akt notarialny (właściciel członek Spółdzielni, nie posiada mieszkania w zasobach Spółdzielni), - pobierane opłaty za eksploatację, energię elektryczną, fundusz remontowy oraz podatek od nieruchomości - usługi wykonywane na rzecz członka spółdzielni nieposiadającego mieszkania w zasobach spółdzielni.

1-2.2 Garaże zakupione od osoby prywatnej - podstawa nabycia akt notarialny (właściciel nie będący członkiem Spółdzielni, nie posiada mieszkania w zasobach Spółdzielni) pobierane opłaty za eksploatację, energię elektryczną, fundusz remontowy oraz podatek od nieruchomości, usługi wykonywane na rzecz nie członka spółdzielni nie posiadającego mieszkania w zasobach spółdzielni.

2-1.3 Garaże zakupione od osoby prywatnej - podstawa nabycia akt notarialny (członek Spółdzielni, posiadający mieszkanie w zasobach Spółdzielni wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe) - pobierane opłaty za eksploatację, energię elektryczną, fundusz remontowy oraz podatek od nieruchomości - usługi wykonywane na rzecz członka spółdzielni posiadającego własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.

2-1.4 Garaże zakupione od osoby prywatnej - podstawa nabycia akt notarialny (osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, posiada mieszkania w zasobach Spółdzielni, wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe) pobierane są opłaty za eksploatację, energię elektryczną, fundusz remontowy oraz podatek od nieruchomości - usługi wykonywane na rzecz nie członka spółdzielni posiadającego własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.

2-1.5 Garaże nabyte od spółdzielni na podstawie przydziału - przydział ze Spółdzielni przełom XX/XXI wiek (właściciel członek Spółdzielni, nie posiada mieszkania w zasobach Spółdzielni) - pobierane są opłaty za eksploatację, energię elektryczną, fundusz remontowy oraz podatek od nieruchomości - usługi wykonywane na rzecz członka spółdzielni nie posiadającego mieszkania w zasobach spółdzielni.

Garaże nabyte od spółdzielni na podstawie przydziału - przydział ze Spółdzielni przełom XX/XXI wiek (właściciel członek Spółdzielni, posiada mieszkanie w zasobach Spółdzielni, wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe) - pobierane są opłaty za eksploatację, energię elektryczną, fundusz remontowy oraz podatek od nieruchomości - usługi wykonywane na rzecz członka spółdzielni posiadającego własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.

W odpowiedzi na Pytanie nr 3:

Czy ww. opłaty za eksploatację, podatek, fundusz remontowy oraz energię elektryczną stanowią element wynagrodzenia za świadczone usługi zarządzania...

Wnioskodawca wskazał:

Opłata na fundusz remontowy przeznaczana jest w całości na pokrycie remontów dotyczących garaży, opłata za energię elektryczną pokrywa koszt wynikający z faktur wystawianych Spółdzielni przez dostawcę energii firmę Tauron. Spółdzielnia obciąża właścicieli opłatą miesięczną stałą (za energię), która następnie jest rozliczana na koniec każdego roku obrachunkowego na podstawie klucza podziału kosztów. Właściciele garaży nie posiadają legalizowanych liczników oraz podliczników na energię elektryczną. Opłata za podatek od nieruchomości przekazywana jest za pośrednictwem Spółdzielni do Urzędu Miasta i Spółki Mieszkaniowej, która jest właścicielem części gruntu. Opłata za eksploatację pokrywa bieżącą działalność Spółdzielni mieszkaniowej, w tym koszty administracji, wynagrodzeń pracowników, rady nadzorczej, ZUS. Spółdzielnia zgodnie z ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych nie osiąga korzyści majątkowych z pobieranych opłat od lokali znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych w tym opisywanych garaży.

W odpowiedzi na Pytanie nr 4:

Czy garaże wolnostojące oraz garaże znajdujące się w budynkach, które są użytkowane przez członków Spółdzielni oraz przez osoby nie będące członkami Spółdzielni, opisane w punktach 1-6 stanowią odrębne lokale użytkowe...

Wnioskodawca wskazał:

Garaże wolnostojące nie są odrębnymi lokalami użytkowymi (ograniczone prawo rzeczowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych:

część garaży stanowi odrębne lokale użytkowe, pozostałe stanowią spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W odpowiedzi na Pytanie nr 5:

Czy garaże opisane w pkt 3, 4 i 6 stanowią garaże wolnostojące czy też znajdują się w budynku, w którym właściciele garaży posiadają mieszkanie w Spółdzielni...

Wnioskodawca wskazał:

Część garaży opisanych w pkt 3, 4 i 6 to garaże wolnostojące, a część to garaży znajduje się w budynkach mieszkalnych których właściciele garaży posiadają mieszkanie w spółdzielni wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W odpowiedzi na Pytanie nr 6:

Czy, w przypadku opisanym w pytaniu 5, garaże stanowią pomieszczenia przynależne do posiadanego lokalu mieszkalnego...

Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: nie.

W odpowiedzi na Pytanie nr 7:

Czy opisane we wniosku garaże stanowią nieruchomość wspólną Spółdzielni lub mienie Spółdzielni, jeśli tak, to w którym punkcie opisu...

Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: nie.

W odpowiedzi na Pytanie nr 8:

Czy lokale mieszkalne są wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe...

Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: tak.

W odpowiedzi na Pytanie nr 9:

Do których lokali właściciele garaży posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokali...

Wnioskodawca wskazał:

Właściciele garaży którzy nie mają ustanowionej odrębnej własności posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do garaży znajdujących się w zasobach spółdzielni. Część właścicieli (tj. osoby które posiadają prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przeznaczonego wyłącznie na cele mieszkaniowe) posiadają prawo odrębnej własności lokalu garażowego. W przypadku odrębnej własności lokal mieszkalny i lokal garażowy znajdują się w tym samym budynku mieszkalnym.

W odpowiedzi na Pytanie nr 10:

Czy opisany we wniosku sposób nabycia garaży i prawo do ich użytkowania dotyczy nabycia przez obecnego właściciela garażu, którego Wnioskodawca obciąża opłatami, czy też dotyczy nabycia garaży przez Wnioskodawcę...

Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: Tak, dotyczy obecnego właściciela nie Wnioskodawcy.

W odpowiedzi na Pytanie nr 11:

Czy wskazanie w pkt 1-6 (właściciel członek Spółdzielni, właściciel niebędący członkiem Spółdzielni) oznaczają osobę, od której obecny właściciel nabył garaż, który obecnie użytkuje...

Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: Wskazane w pkt 1-6 oznaczają osobę która obecnie użytkuje garaż.

W odpowiedzi na Pytanie nr 12:

W jaki sposób Wnioskodawca obciąża właściciela garażu opłatą za energię elektryczną, czy obciążenie następuje w oparciu o faktyczne zużycie wynikające ze wskazań licznika, czy też podlicznika mieszczącego się w garażu...

Wnioskodawca wskazał:

Spółdzielnia obciąża właścicieli opłatą miesięczną stałą (za energię), która następnie jest rozliczana na koniec każdego roku obrachunkowego na podstawie klucza podziału kosztów opracowanego przez Spółdzielnię. Właściciele garaży nie posiadają legalizowanych liczników oraz legalizowanych podliczników na energię elektryczną.

W odpowiedzi na Pytanie nr 13:

Czy członek Spółdzielni, z którym Wnioskodawca podpisał umowę na użytkowanie pomieszczenia piwnicznego, jest właścicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego wyłącznie na cele mieszkaniowe znajdującego się w tym samym budynku co pomieszczenie piwniczne...

Wnioskodawca udzielił odpowiedzi:

Spółdzielnia podpisała umowę najmu z członkiem spółdzielni na użytkowanie pomieszczenia piwnicznego, które należy do zasobów Spółdzielni. Osoba wynajmująca pomieszczenie piwniczne jest właścicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego wyłącznie na cele mieszkaniowe w tym samym budynku w którym znajduje się piwnica.

W odpowiedzi na Pytanie nr 14:

Do jakich celów członek Spółdzielni wykorzystuje pomieszczenia piwniczne...

Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: Pomieszczenie piwniczne wynajmowane jest wyłącznie na cele własne osoby wynajmującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pytanie nr 1 i 2 sformułowane ostatecznie w ww. piśmie z 23 czerwca 2016 r.):
 1. Czy Spółdzielnia słusznie nie nalicza podatku VAT w wysokości 23% od garaży opisanych w punkcie 3, 4, 6 za pobierane przez Spółdzielnie opłaty dotyczące eksploatacji, energii elektrycznej, funduszu remontowego oraz podatków od nieruchomości...
 2. Czy Spółdzielnia słusznie nalicza podatek VAT w wysokości 23% dla garaży opisanych w punkcie 1, 2, 5 za pobierane przez Spółdzielnię opłaty dotyczące eksploatacji, energii elektrycznej, funduszu remontowego oraz podatku od nieruchomości...
 3. Czy Spółdzielnia słusznie nie nalicza podatku VAT dla wynajmowanej piwnicy za świadczone przez spółdzielnię usługi zarządzania nieruchomością, tj. od pobieranych opłat za eksploatację...

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w ww. piśmie z 23 czerwca 2016 r.):

 1. Spółdzielnia nalicza podatek VAT dla garaży opisanych w punkcie 1, 2, 5 od pobieranych opłat za eksploatację, podatek, fundusz remontowy oraz energię elektryczną, w związku z tym, iż właściciele garaży nie posiadają mieszkania w zasobach spółdzielni. Spółdzielnia słusznie nalicza podatek VAT od garaży opisanych w punkcie 1, 2, 5, ponieważ nie spełniają one definicji lokalu mieszkalnego i nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Spółdzielnia nie nalicza podatku VAT dla garaży opisanych w punkcie 3, 4, 6 od pobieranych opłat za eksploatację, podatek, fundusz remontowy oraz energię elektryczną, w związku z tym, iż właściciele garaży posiadają mieszkania w zasobach spółdzielni. Spółdzielnia słusznie nie nalicza podatku VAT od garaży opisanych w punkcie 3, 4, 6, ponieważ garaże te spełniają definicję lokalu mieszkalnego i według spółdzielni mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Lokal garażowy, który jest powiązany osobowo poprzez właściciela z lokalem mieszkalnym wykorzystywanym do celów mieszkaniowych, jest według spółdzielni lokalem przynależnym, korzystającym ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.
 3. Spółdzielnia nie nalicza podatku VAT dla wymienionej piwnicy od pobieranych opłat za eksploatację, w związku z tym, iż wynajmujący piwnicę posiada mieszkanie w zasobach spółdzielni. Spółdzielnia nie nalicza podatku VAT od piwnicy, ponieważ piwnica spełnia definicję lokalu mieszkalnego i według spółdzielni korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawię art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Piwnica jest powiązana osobowo poprzez właściciela z lokalem mieszkalnym wykorzystywanym do celów mieszkaniowych jest wg spółdzielni lokalem przynależnym, korzystającym ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe - w zakresie opodatkowania pobieranych przez Spółdzielnię opłat, które dotyczą eksploatacji, energii elektrycznej, funduszu remontowego oraz podatku od nieruchomości za użytkowanie garaży, opisanych we wniosku w punkcie 1, 2 i 5 (pytanie nr 2),
 • nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania pobieranych przez Spółdzielnię opłat, które dotyczą eksploatacji, energii elektrycznej, funduszu remontowego oraz podatku od nieruchomości za użytkowanie garaży, opisanych we wniosku w punkcie 3, 4 i 6 (pytanie nr 1),
 • prawidłowe - w zakresie opodatkowania pobieranych przez Spółdzielnię opłat za wynajem piwnicy (pytanie nr 3).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług stosownie do art. 8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem

ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia

31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1

i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 736), zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, oraz z 2015 r. poz. 201).

Powołany powyżej przepis art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, ze zm.). stanowi, że:

 • członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),
 • członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),
 • właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 (art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),
 • członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią (art. 4 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Opłatami, o których mowa powyżej są:

  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
  • koszty związane z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi,
 • w przypadku członków spółdzielni będących właścicielami lokali, opłaty za:
  • eksploatację i utrzymanie ich lokali,
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych,
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
  • koszty związane z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi,
 • w przypadku właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, opłaty za:
  • eksploatację i utrzymanie ich lokali,
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych,
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Z powołanych przepisów jednoznacznie wynika, że ww. zwolnienie od podatku VAT odnosi się do czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych, a także osób niebędących członkami spółdzielni. Muszą być oni właścicielami lokali mieszkalnych, lub musi im przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Rodzaje opłat wymienionych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczą wszelkich opłat. Jednakże przepisy art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 9 cyt. wyżej rozporządzenia, wyraźnie wskazują na właścicieli lokali mieszkalnych, członków spółdzielni i osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa lub prawa własności do lokali mieszkalnych.

Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług jak też przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892), samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej "lokalami", mogą stanowić odrębne nieruchomości.

W świetle art. 2 ust. 2 tej ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkaniowe.

Stosownie natomiast do ust. 4 powołanego artykułu, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi".

Ponadto rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r.,

poz. 1422) w § 3 pkt 14 określa lokal użytkowy jako pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Pod pojęciem pomieszczenia technicznego - zgodnie z § 3 pkt 12 wskazanego wyżej rozporządzenia - należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, natomiast przez pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych (§ 3 pkt 13 cyt. rozporządzenia).

Na podstawie powyższych uregulowań można stwierdzić, że kondygnacja budynku mieszkalnego, w części w której znajdują się konkretne garaże lub miejsca postojowe, nie mieści się ani w pojęciu pomieszczenia technicznego, ani pomieszczenia gospodarczego, w związku z czym, stanowi lokal użytkowy.

W tym miejscu jeszcze raz podkreślić należy, że zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, odnosi się do czynności związanych z lokalami mieszkalnymi. Zwolnienie dotyczy wyłącznie czynności – za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4, i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – związanych z lokalami mieszkalnymi, nie dotyczy zaś czynności związanych z lokalami użytkowymi.

Wątpliwości Spółdzielni sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania pobieranych przez Spółdzielnię opłat za użytkowanie garaży, w sytuacjach wskazanych w opisie sprawy w pkt 1-6.

Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 2, że Spółdzielnia słusznie nalicza podatek VAT od garaży opisanych w punkcie 1, 2, 5 od pobieranych opłat za eksploatację, bowiem nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnienie to jest przewidziane wyłącznie dla usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Ponadto brak jest podstaw do korzystania ze zwolnienia z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT oraz w § 3 ust. 1 pkt 9 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. Ww. zwolnienie dotyczy bowiem wyłącznie czynności – za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4, i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – związanych z lokalami mieszkalnymi, nie dotyczy zaś czynności związanych z lokalami użytkowymi.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 jest prawidłowe.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy zawartych w pytaniu nr 1 należy jeszcze raz wskazać, że zwolnienie z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT oraz w § 3 ust. 1 pkt 9 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczy wyłącznie czynności – za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4, i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – związanych z lokalami mieszkalnymi, nie dotyczy zaś czynności związanych z lokalami użytkowymi. Fakt równoczesnego posiadania prawa do lokalu mieszkalnego nie ma wpływu na korzystanie z powyższego zwolnienia od podatku. W tej sytuacji nie znajdzie również zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnienie to, jak wskazano już wcześniej, jest przewidziane wyłącznie dla usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, należy uznać za nieprawidłowe.

Ze stanu faktycznego wynika też, że Spółdzielnia podpisała umowę najmu z członkiem spółdzielni na użytkowanie pomieszczenia piwnicznego, które należy do zasobów Spółdzielni. Pomieszczenie piwniczne znajduje się w tym budynku, co lokal mieszkalny. Osoba wynajmująca pomieszczenie piwniczne jest właścicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego wyłącznie na cele mieszkaniowe. Pomieszczenie piwniczne wynajmowane jest wyłącznie na cele własne osoby wynajmującej.

Jak wskazano wcześniej, zarówno ustawa o podatku od towarów i usług jak też przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego. Dlatego też w tym zakresie można posiłkować się ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali gdzie w art. 2 ust. 2 wskazano, że samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkaniowe.

Stosownie natomiast do ust. 4 powołanego artykułu, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi".

Ponadto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, iż dodatkowe pomieszczenia takie, jak piwnice, które co do zasady mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być traktowane jako lokale użytkowe, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu.

Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy oraz zaistniały stan faktyczny należy stwierdzić, iż usługi polegające na udostępnianiu na podstawie umowy najmu dodatkowego pomieszczenia tj. piwnicy, znajdującego się w tym samym budynku mieszkalnym co lokal mieszkalny najemcy piwnicy wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkaniowe a pomieszczenie piwniczne wykorzystywane jest - jak wskazał Wnioskodawca - do celów własnych, spełniają przesłanki do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy czy własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniami, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Wskazać także należy, ze interpretacja przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wykracza poza dyspozycję art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Końcowo nadmienia się, ze zmiana któregokolwiek z elementów opisu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.) Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.