IBPBII/2/4511-345/15/MM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży murowanego garażu.
IBPBII/2/4511-345/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. darowizna
 3. garaż
 4. spadek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2015 r. (data otrzymania 3 lutego 2015 r.), uzupełnionym 1 i 3 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną w związku ze sprzedażą garażu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną w związku ze sprzedażą garażu.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 19 marca 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-151/15/MM, IBPBII/2/4511-345/15/MM, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 1 i 3 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2012 r. Wnioskodawca z siostrą odziedziczył po matce garaż murowany jako 1/2 spadku. W dniu 22 stycznia 2014 r. ojciec swoją część spadku – ww. garaż przekazał w formie darowizny Wnioskodawcy i siostrze Wnioskodawcy. Całkowita wartość nieruchomości wyniosła 15.000 zł – Wnioskodawcy przypadło 7.500 zł i siostrze Wnioskodawcy przypadła druga połowa tj. 7.500 zł.

Garaż sprzedano 10 czerwca 2014 r. za kwotę 12.000 zł (ze względu na zły stan techniczny). Wnioskodawca uzyskał dochód 6.000 zł i siostra Wnioskodawcy 6.000 zł.

Oprócz garażu 22 stycznia 2014 r. Wnioskodawca otrzymał wraz z siostrą w formie darowizny od ojca mieszkanie o wartości 110.000 zł tj. Wnioskodawca w kwocie 55.000 zł i jego siostra w kwocie 55.000 zł.

Sprzedaż mieszkania nastąpiła 14 lipca 2014 r. za kwotę 140.000 zł. Wnioskodawca z siostrą uzyskali dochód po 70.000 zł. Z tego tytułu Wnioskodawca i jego siostra ponieśli opłaty notarialne w wysokości 1.184 zł.

Jako obdarowani Wnioskodawca z siostrą są zobowiązani do wypłaty zachowku dwóm kuzynom w kwocie 40.000 zł (Wnioskodawca 2 x 10.000 zł i siostra Wnioskodawcy 2 x 10.000 zł) i zwrotu kosztów sądowych (Wnioskodawca 1.100 zł i siostra Wnioskodawcy 1.100 zł).

Zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca chce skorzystać ze zwolnienia – tzw. ulgi mieszkaniowej, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży opisanego mieszkania przeznaczy na:

 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu wraz z odsetkami,
 • remont mieszkania tj. wymianę instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, wykonanie gładzi.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zostały zaciągnięte dwa kredytu. Pierwszy zaciągnięty w grudniu 2006 r. przez Wnioskodawcę i jego małżonka na zakup mieszkania, w którym mieszkali od stycznia 2007 r. do czerwca 2008 r. Od lipca 2008 r. ww. mieszkanie wynajmują.

Drugi kredyt zaciągnięty w maju 2008 r. również przez Wnioskodawcę i jego małżonka na mieszkanie, w którym mieszkają od czerwca 2008 r. do nadal.

W stosunku do opisanych kredytów Wnioskodawca nie korzystał z żadnych ulg podatkowych. Remontowane mieszkanie, w którym obecnie Wnioskodawca mieszka stanowi współwłasność z małżonkiem. Remontowanego mieszkania Wnioskodawca nie zamierza sprzedać, tylko dalej w nim mieszkać. Sprzedaż mieszkania siostrze dotyczy 1/2 części nieruchomości, którą odziedziczył z siostrą.

Matka Wnioskodawcy zmarła 22 marca 2012 r.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży murowanego garażu będzie stanowił odrębne źródło przychodu i będzie można skorzystać z ulgi mieszkaniowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ze sprzedaży ww. garażu będzie podlegał opodatkowaniu w całej kwocie, gdyż nie jest powiązany ze sprzedanym mieszkaniem i nie będzie można skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną w związku ze sprzedażą garażu. Ocena stanowiska w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną w związku ze sprzedażą mieszkania została zawarta w odrębnej interpretacji. Natomiast w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do siostry Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą mieszkania – wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W omawianej sprawie Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem sprzedaży był garaż murowany. Z wniosku nie wynika natomiast aby garaż znajdował się na gruncie oddanym Wnioskodawcy w wieczyste użytkowanie. Zatem przyjąć należy, że Wnioskodawca uzyskał z tytułu jego sprzedaży przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynki trwale z gruntem związane stanowią część składową gruntu i na mocy art. 47 § 1 Kodeksu nie mogą być odrębnym przedmiotem własności. Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli posiadaczowi gruntu, na którym wzniesiony jest budynek (garaż) przysługuje prawo własności tego gruntu, to budynek nie stanowi odrębnego przedmiotu własności a zatem źródłem przychodu jest sprzedaż gruntu i budynku jako nieruchomości, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tylko w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i budynku trwale z tym gruntem związanego, źródłem przychodu jest odrębnie sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c) ustawy) i odrębnie sprzedaż budynku jako nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy).

Z kolei pod pojęciem „nabycie”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć każde zdarzenie i każdą czynność prawną, w efekcie której dochodzi do przeniesienia prawa własności do nieruchomości, jej części lub udziału w niej.

Zgodnie z art. 924 ww. ustawy Kodeks cywilny – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest data śmierci spadkodawcy.

Z kolei zgodnie z art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Świadczenie darczyńcy może polegać na działaniu lub zaniechaniu działania. Istotną cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Umowa darowizny jest bez wątpienia jednym ze sposobów nabycia prawa własności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca razem z siostrą byli współwłaścicielami murowanego garażu. Wnioskodawca swój udział w garażu nabył w części w drodze spadku po zmarłej w 2012 r. matce oraz w części w drodze darowizny od ojca w 2014 r. Garaż sprzedano w 2014 r.

Zatem w związku ze sprzedażą garażu po stronie Wnioskodawcy powstało źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, ponieważ sprzedaż nastąpiła przed upływem 5-letniego terminu, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży garażu zastosować należy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć np.: koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, koszty biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami, koszty ogłoszeń w prasie, o ile były ponoszone przez zbywcę. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Natomiast za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn

w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy).

Wysokość tych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Podsumowując, opodatkowaniu podlega dochód stanowiący różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz kosztami uzyskania tego przychodu (art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zatem dla Wnioskodawcy dochodem ze sprzedaży udziału w nieruchomości (garażu murowanym) będzie różnica między przypadającym na niego przychodem a kosztami uzyskania przychodu.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Należny podatek wynikający z tego zeznania jest płatny w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 1b ww. ustawy).

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Odnosząc się zatem do stanowiska Wnioskodawcy, że dochód uzyskany ze sprzedaży garażu nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z tzw. ulgi mieszkaniowego i będzie podlegał opodatkowaniu w pełnej kwocie należy wyjaśnić, że ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy może korzystać dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei w art. 30e ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o nieruchomościach i prawach określonych w cytowanym na wstępie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy.

Jeżeli zatem przedmiotem odpłatnego zbycia są nieruchomości lub prawa wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to dochód uzyskany z odpłatnego zbycia takich nieruchomości lub praw może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki tego zwolnienia. Ww. przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy wymienia nieruchomości, jej części lub udział w nieruchomości, nie wskazując przy tym, że chodzi wyłącznie o nieruchomość, jej część lub udział, które mają charakter mieszkalny. Tym samym również dochód ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości niemieszkalnej może korzystać z omawianego zwolnienia (przy założeniu spełnienia przesłanek tego zwolnienia).

Nie ma zatem znaczenia, że garaż murowany nie był związany z lokalem mieszkalnym, gdyż sanowi on nieruchomość, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ale niemieszkalną. Natomiast jak już wskazano ustawodawca nie uzależnił prawa do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wyłącznie do dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych. Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości niemieszkalnej tj. murowanego garażu również może zostać wydatkowany na własne cele mieszkaniowe i korzystać ze zwolnienia.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.