IBPBI/2/423-1288/14/MO | Interpretacja indywidualna

Czy dochód uzyskany z garaży, użytkowanych na zasadach umów najmu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz wyodrębnionej własności, bez względu na członkostwo i zamieszkiwanie w zasobach Spółdzielni, jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/423-1288/14/MOinterpretacja indywidualna
 1. garaż
 2. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
 3. spółdzielnie
 4. wynajem
 5. zasoby mieszkaniowe
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 października 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 października 2014 r.), uzupełnionym 7 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: 1.możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania garaży, niezależnie od tytułów prawnych ich użytkowania, przez:

 • osoby zamieszkałe w zasobach Spółdzielni – jest prawidłowe,
 • osoby niezamieszkałe w zasobach Spółdzielni będące jej członkami – jest nieprawidłowe,

2.braku możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania garaży niezależnie od tytułów prawnych ich użytkowania przez:

 • osoby niezamieszkałe w zasobach Spółdzielni i niebędące jej członkami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

1.możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania garaży, niezależnie od tytułów prawnych ich użytkowania, przez:

 • osoby zamieszkałe w zasobach Spółdzielni,
 • osoby niezamieszkałe w zasobach Spółdzielni będące jej członkami,

2.braku możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania garaży niezależnie od tytułów prawnych ich użytkowania przez:

 • osoby niezamieszkałe w zasobach Spółdzielni i niebędące jej członkami.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 29 grudnia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1288/14/MO, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 7 stycznia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia posiada w swoich zasobach garaże wolno stojące oraz garaże usytuowane w budynkach mieszkalnych. Garaże nie stanowią pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych, lecz użytkowane są na podstawie odrębnych tytułów prawnych tj. spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, prawa odrębnej własności lub umowy najmu. Garaże użytkowane są zarówno przez osoby zamieszkujące w zasobach Spółdzielni będące członkami, jak również niebędące jej mieszkańcami.

Zgodnie z wyrokiem NSA z 23 lutego 2011 r. sygn. akt. FSK 1888/09 spółdzielnie nie płacą podatku dochodowego od wynajmu garaży gdy wynajmują je swoim członkom.

Osoby użytkujące garaże na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, jak również prawa odrębnej własności są członkami Spółdzielni bez względu na zamieszkanie lub nie w zasobach Spółdzielni. Dochód uzyskany z użytkowania w/w garaży stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Garaże użytkowane na podstawie umowy najmu stanowią dochód z pozostałej działalności Spółdzielni.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 lutego 2014 r. sygn. ILPB3/423-543/13-3/JG stwierdza natomiast, że dochód uzyskany z wynajmu garaży członkom, jak i innym osobom zamieszkałym w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, także gdy te osoby posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do garażu, jaki i wyodrębnioną własność - stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym traktuje art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast garaże użytkowane przez osoby niebędące mieszkańcami spółdzielni mieszkaniowej nie będą mieściły się w pojęciu zasobów mieszkaniowych, a zatem dochód uzyskany z tego tytułu nie może podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy kryterium zaliczenia dochodów z użytkowania garaży do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest członkostwo w spółdzielni bez względu na zamieszkanie, czy użytkowanie garaży przez mieszkańców spółdzielni bez względu na członkostwo.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany z garaży, użytkowanych na zasadach umów najmu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz wyodrębnionej własności, bez względu na członkostwo i zamieszkiwanie w zasobach Spółdzielni, jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z interpretacją izb skarbowych przez pojęcie zasoby mieszkaniowe należy rozumieć budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności, dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, piwnice, komórki, garaże. Aby zaliczyć dane pomieszczenie do zasobów mieszkaniowych musi istnieć związek tego pomieszczenia lub obiektu z lokalem mieszkalnym.

Zgodnie z powyższym Wnioskodawca uważa, że dochód uzyskany z użytkowania garaży przez osoby zamieszkałe w zasobach spółdzielni niezależnie od tego czy są członkami spółdzielni, jak również niezależnie od tytułów prawnych ich użytkowania tj. spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, prawa odrębnej własności lub umowy najmu, stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W uzupełnieniu wniosku z 2 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 stycznia 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że dochód uzyskany z użytkowania garaży przez osoby niezamieszkałe w zasobach Spółdzielni, ale będące jej członkami, niezależnie od tytułów ich użytkowania tj. spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, prawa odrębnej własności lub umowy najmu, stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. l pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochód uzyskany z użytkowania garaży przez osoby niezamieszkałe w zasobach Spółdzielni i niebędące jej członkami, bez względu na ich tytuł użytkowania, stanowi dochód z pozostałej działalności podlegającej opodatkowaniu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 updop dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty, co do zasady, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią przychód w rozumieniu updop.

W myśl art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Podatnik może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki pod warunkiem, że wykazany zostanie ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu oraz że nie zostały one ujęte w negatywnym katalogu kosztów.

Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego opodatkowaniu podlegać będą:

 • dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
 • dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, dlatego też należy sięgnąć do wykładni językowej powyższych pojęć.

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zasadne jest więc zaliczenie do zasobów mieszkaniowych:

 1. budynków mieszkalnych wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
 2. pomieszczeń znajdujących się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związanych z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, w szczególności: budynków (pomieszczeń) administracji osiedlowej, kotłowni i hydroforni wolnostojących, osiedlowych warsztatów (zakładów) konserwacyjno-remontowych,
 3. urządzeń i uzbrojenia terenów, na których znajdują się w/w budynki, w szczególności: zbiorników-dołów gnilnych, szamb, rurociągów i przewodów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznych i telefonicznych, budowli inżynieryjnych (studni itp.), budowli komunikacyjnych (np: drogi osiedlowe, ulice, chodniki), innych budowli i urządzeń związanych z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych (np: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia),
 4. gruntów na których posadowione są budynki mieszkalne.

W odniesieniu do drugiego z ww. pojęć wskazać należy, że z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. Uwzględniając zakres tak rozumianego pojęcia „gospodarka” oraz pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, na które składają się m.in. lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami usprawniającymi funkcjonowanie lokali mieszkalnych (tj. np. garaże, czy miejsca postojowe), uzasadnione jest twierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynku mieszkalnym.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że Spółdzielnia posiada w swoich zasobach garaże wolno stojące oraz garaże usytuowane w budynkach mieszkalnych. Garaże nie stanowią pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych, lecz użytkowane są na podstawie odrębnych tytułów prawnych tj. spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, prawa odrębnej własności lub umowy najmu. Garaże użytkowane są zarówno przez osoby zamieszkujące w zasobach Spółdzielni będące członkami, jak również niebędące jej mieszkańcami.

Z przytoczonej powyżej definicji zasobów mieszkaniowych wynika, że kluczowe znaczenie dla zaliczenia określonego obiektu (pomieszczenia) do tychże zasobów ma związek takiego obiektu z lokalem mieszkalnym, w szczególności, jeżeli umożliwia ono prawidłowe i normalne korzystanie z takiego lokalu. Garaże mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych, jeśli są w określony sposób przypisane do znajdujących się w budynku mieszkalnym lokali mieszkalnych albo wykorzystywane przez mieszkańców tego budynku. W przypadku natomiast, gdy garaże te służą osobom trzecim, nieużytkującym lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni, tracą związek z celami mieszkaniowymi, gdyż są wykorzystywane w działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Garażem jest osobna lub połączona z domem lub innym budynkiem konstrukcja przeznaczona do umieszczania w niej pojazdu w celu zabezpieczenia przed kradzieżą, warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniem.

Garaże mogą w nieruchomości być:

 • częścią nieruchomości wspólnej (której sposób i zasady użytkowania winni określić właściciele w umowie bądź uchwale),
 • pomieszczeniem przynależnym do innego, samodzielnego lokalu, jak np. mieszkania czy lokalu użytkowego,
 • samodzielnym lokalem (a więc odrębną nieruchomością lokalową), przeznaczoną na inne cele niż mieszkalne.

Wobec powyższego garaże - bez względu na tytuł prawny - służące mieszkańcom lokali mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem dla którego zostały wybudowane, mieszczą się w pojęciu „zasoby mieszkaniowe”. Zatem przychody uzyskane z opłat za garaże od osób posiadających w zasobach Spółdzielni lokale mieszkalne należy uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym, także ponoszone koszty stanowią koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód powstały z tego tytułu korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, pod warunkiem przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Natomiast garaże – bez względu na tytuł prawny – służące osobom nie będącym mieszkańcami Spółdzielni (bez względu czy posiadają członkostwo w Spółdzielni) nie mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych. Zatem, dochody z tytułu ich użytkowania nie stanowią dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a tym samym nie korzystają ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Tym samym stanowisko Spółdzielni w kontekście przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, w zakresie:

1.możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania garaży, niezależnie od tytułów prawnych ich użytkowania, przez:

 • osoby zamieszkałe w zasobach Spółdzielni jest prawidłowe,
 • osoby niezamieszkałe w zasobach Spółdzielni będące jej członkami jest nieprawidłowe,

2.braku możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania garaży niezależnie od tytułów prawnych ich użytkowania przez:

 • osoby niezamieszkałe w zasobach Spółdzielni i niebędące jej członkami jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.