IBPB-2-2/4511-62/15/JG | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży garażu
IBPB-2-2/4511-62/15/JGinterpretacja indywidualna
  1. garaż
  2. lokal użytkowy
  3. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2015 r. (data otrzymania 22 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 2 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży garażu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży garażu.

W związku z brakami formalnymi, pismem z 11 czerwca 2015 r. Znak: IBPBII-2-2/4511-62/15/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 2 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza sprzedać garaż w zespole garażowym. W przeszłości ustanowiono odrębną własność tego lokalu i przeniesiono jego własność zgodnie z aktem notarialnym z 20 października 2011 r. na rzecz małżonków, członków Spółdzielni Mieszkaniowej, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu na zasadzie wspólnoty małżeńskiej. Prawo do garażu zostało przyznane przez Spółdzielnię Mieszkaniową przydziałem na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do garażu – decyzja z 22 stycznia 2001 r.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytania:

Według którego z podanych dwóch terminów ustanowienia własności lokalu w dwóch różnych formach liczone jest zobowiązanie podatkowe... Innymi słowy kiedy prawo własności do garażu zostało nabyte: poprzez przydział garażu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do garażu decyzją z 22 stycznia 2001 r. czy umową notarialną spisaną 20 października 2011 r. o ustanowieniu odrębnej własności lokalu (garażu) i przeniesieniu własności na tego samego członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo własności jest prawem nabytym podczas pierwszego kalendarzowego zdarzenia tak prawnego jak i przejęcia w fizyczne nie przerwane później posiadanie i użytkowanie przedmiotu własności a zmiana jego opisu formalnego wynikająca z wprowadzania nowych przepisów nie zmieniła przedmiotu i warunków użytkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego przepisu należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości lub prawa decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i forma prawna pierwotnego nabycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że 22 stycznia 2001 r. Wnioskodawca otrzymał przydział garażu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Następnie 20 października 2011 r. w drodze aktu notarialnego została ustanowiona odrębna własność lokalu i przeniesiono własność lokalu na rzecz Wnioskodawcy i jego małżonka. Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedać garaż.

O tym czy w omawianej sprawie wystąpi po stronie Wnioskodawcy zobowiązanie podatkowe w postaci zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia garażu konieczne jest ustalenie od jakiego momentu należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o jakim mowa w przywołanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy tj. czy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił przydział garażu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (22 stycznia 2001 r.) czy też od końca roku kalendarzowego kiedy ustanowiono i przeniesiono własność odrębnego lokalu na rzecz małżonków (20 października 2011 r.).

Wyjaśnić należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. Tym samym przekształcenie lokalu w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem, a nie nowym nabyciem.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera samodzielnej definicji pojęcia lokalu użytkowego, czy spółdzielczego własnościowego prawa do takiego lokalu ani też nie odsyła do określenia znaczenia tego pojęcia w rozumieniu innych ustaw.

W znaczeniu potocznym lokal użytkowy to lokal przeznaczony na cele niemieszkalne (Słownik Języka Polskiego, PWN Warszawa 1995 r.). W tym znaczeniu garaż jako przeznaczony na cele inne niż mieszkalne jest lokalem użytkowym. Garaż bowiem jako pomieszczenie o charakterze użytkowym mogącym być również przedmiotem oddzielnego, samodzielnego obrotu nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Ustawa prawo spółdzielcze, która posługiwała się pojęciem lokalu użytkowego, jakkolwiek wyodrębniała garaż jako samodzielną kategorię lokalu, to przewidywała możliwość oddania garaży członkom spółdzielni mieszkaniowej na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego jako ograniczonego prawa rzeczowego (art. 238 § 1 i art. 239 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm. -skreślone z dniem 24 kwietnia 2001 r.).

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisane we wniosku zdarzenie stwierdzić należy, że ustanowienie w 2011 r. odrębnej własności lokalu użytkowego – garażu

i przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym datę nabycia garażu należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu (garażu), tj. z datą przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do garażu czyli z 2001 r. Dotyczy to przy tym zarówno prawa do lokalu jak

i związanego z tym lokalem udziału w gruncie (prawie wieczystego użytkowania gruntu).

Podsumowując, w omawianej sprawie za datę nabycia garażu należy uznać 2001 r. tj. datę wydania decyzji o przydziale garażu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Skoro tak, to ustalenie zobowiązania podatkowego winno być liczone

z uwzględnieniem właśnie tej daty. Oznacza to, że planowana sprzedaż garażu nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy

o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu. Tym samym nie powstanie obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego

z tytułu sprzedaży z tego garażu.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.