Garaż | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Garaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to garaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Reasumując, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega przychód z tytułu dokonanego w dniu 14 listopada 2017 r. zbycia zarówno gruntu jak i związanego z tym gruntem prawa własności garażu nabytych w 2012 r., tj. w dacie nieodpłatnego przeniesienia własności garażu oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntów w użytkowanie wieczyste przez Wnioskodawczynię, nie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawczynię ciąży obowiązek rozliczenia tych przychodów w zeznaniu rocznym PIT-39 o wysokości osiągniętego w 2017 r. dochodu (przychodu), składanym w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Fragment:
W dniu 19 października 2012 r. aktem notarialnym potwierdzono przeniesienie własności powyższego garażu (znajdującego się w zespole ośmiu budynków garażowych) nieodpłatnie i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym garaż się znajduje. Garaż zawsze wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem jako miejsce postojowe samochodu. Ani Wnioskodawczyni ani Jej mąż nie prowadzili i nie prowadzą działalności gospodarczej. Sprzedana nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana dla działalności gospodarczej i jej sprzedaż nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. W dniu 14 listopada 2017 r. garaż został sprzedany w związku ze zmianą miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni. W chwili sprzedaży, od oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym garaż się znajduje i nieodpłatnego przekazania garażu nie minęło pełnych pięć lat. Wnioskodawczyni nie potrafi zdobyć informacji, czy grunt, na którym garaż został wybudowany był użytkowany przez Wnioskodawczynie i Jej męża na podstawie najmu czy dzierżawy. Były to tereny należące do wojska (informacja dotyczy sytuacji sprzed przekazania nieodpłatnie garażu i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym się on znajduje). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
2018
16
lut

Istota:
- Czy prawidłowe jest opodatkowanie dochodu z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością dla lokalu garażowego?
- Czy dochód od każdego właściciela garażu należy traktować tak samo tj. czy dochód uzyskany od właścicieli garaży będących mieszkańcami również podlega opodatkowaniu czy też będzie traktowany jako uzyskany z gospodarki mieszkaniowej i tym samym będzie korzystał ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wspólnota mieszkaniowa będąca Wnioskodawcą posiada w charakterze członków osoby będące właścicielami lokali mieszkalnych (33 lokale), lokali użytkowych (2 lokale) oraz wyodrębnionych garaży jako lokali niemieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości. Garaże nie stanowią przynależności lokali mieszkalnych. Garaże posiadają zarówno właściciele lokali mieszkalnych zlokalizowanych we Wspólnocie, jak również osoby/podmioty nie będące właścicielami lokali mieszalnych we Wspólnocie. Wspólnota nalicza zaliczki z tytułu kosztów według udziału w nieruchomości wspólnej (garaż wielostanowiskowy jest budynkowo związany z całością nieruchomości, mieści się poniżej poziomu parteru nieruchomości) właścicielom garażu w wysokości odpowiadającej ich udziałowi. Wspólnota rozlicza również koszty dotyczące nieruchomości wspólnej w części proporcjonalnej do powierzchni garażu. Wszystkie koszty dotyczące nieruchomości budynkowej są rozdzielane proporcjonalne według powierzchni na koszty dotyczące lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży. Wspólnota oblicza należny podatek dochodowy dotyczący lokali użytkowych oraz garaży z tym jednak zastrzeżeniem, że do dochodu opodatkowanego wliczany jest dochód wyłącznie z garaży, których właściciele nie są właścicielami mieszkań we Wspólnocie. A zatem po stronie (...)
2018
27
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia 9 sztuk wydzielonych działek
Fragment:
Na przestrzeni ostatnich około 20 lat, Spółdzielnia (realizując działalność statutową), z działki tej sukcesywnie wydzielała mniejsze działki i sprzedawała je członkom Spółdzielni pod budowę garaży. Na kupionych działkach, spółdzielcy budowali garaże własnym kosztem i własnym staraniem. W ostatnich latach, siedmiu członków Spółdzielni - właścicieli garaży, sprzedało swoje garaże osobom spoza Spółdzielni. Obecnie struktura własności garaży opisanych wyżej, przedstawia się następująco: 31 garaży, których właścicielami są osoby będące członkami Spółdzielni, z tego: 10 osób to właściciele lokali mieszkalnych wyodrębnionych na bazie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni (własność odrębna), 21 osób posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni. 7 garaży, których właścicielami są osoby spoza spółdzielni, 2 garaże, których właścicielem jest Spółdzielnia, a własnościowe spółdzielcze prawo do tych garaży posiada dwóch członków Spółdzielni, z których: jeden posiada jednocześnie własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, drugi - odrębną własność lokalu mieszkalnego, nabytą na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Po każdorazowym podziale i sprzedaży kolejnych działek pod budowę kolejnych garaży, pozostały teren pozostawał w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni i stanowił jedną działkę z jednym numerem.
2018
6
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku transakcji sprzedaży Nieruchomości oraz Garażu
Fragment:
Biorąc zatem pod uwagę fakt, iż: Spółka nabyła Garaż w dniu 19 grudnia 2013 r. (w ramach nieopodatkowanego VAT aportu), Spółka nie była pierwszym nabywcą/użytkownikiem Garażu (wspólnik Spółki nabył Garaż 4 stycznia 2013 roku w ramach transakcji sprzedaży podlegającej zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), Spółka nie dokonała żadnych wydatków na prace wykończeniowe / adaptacyjne dot. Garażu, planowana obecnie transakcja sprzedaży Garażu nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Świadczy o tym przede wszystkim okoliczność, że Garaż został nabyty przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2013 r., a na poprzednim etapie obrotu doszło do wydania Garażu pierwszemu użytkownikowi w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT po jego wybudowaniu (o ile do pierwszego zasiedlenia nie doszło już przed tą datą, o czym Wnioskodawca nie posiada jednak dokładnych informacji), a Spółka nie dokonała od tego czasu żadnych wydatków (ulepszeń) w stosunku do Garażu. Co więcej, od momentu pierwszego zasiedlenia minął okres dłuższy niż 2 lata. Mając na uwadze powyższe, planowana transakcja sprzedaży Garażu podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania stawką podstawową VAT opłat eksploatacyjnych za użytkowanie garażu, zasad odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, przyporządkowania kwoty VAT naliczonego wynikającej ze Zbiorczej faktury za wodę do przychodów z działalności opodatkowanej (lokale użytkowe) oraz działalności zwolnionej (lokale mieszkalne) oraz odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego ze zbiorczej faktury za ogrzewanie przy zastosowaniu proporcji
Fragment:
Wnioskodawca we wniosku wskazał, że administruje lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi oraz garażami. dla garaży ustanowione są odrębne spółdzielcze prawa do lokali. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, jaką stawkę VAT powinien stosować Wnioskodawca obciążając użytkowników garaży opłatami eksploatacyjnymi. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu, dla garaży ustanowione są odrębne spółdzielcze prawa do lokali. Zatem, w związku z tym, że garaż stanowi lokal użytkowy nie można zastosować zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, ani też oraz § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, gdyż zwolnienia te są przewidziane dla wykonywanych czynności związanych jedynie z lokalami mieszkalnymi. Przy tym, sam fakt równoczesnego posiadania prawa do lokalu mieszkalnego nie ma wpływu na korzystanie z powyższego zwolnienia od podatku w odniesieniu do lokalu użytkowego. Reasumując, należy stwierdzić, że pobierane opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem garażu nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 9 cyt. wyżej rozporządzenia. Tym samym pobierane przez Wnioskodawcę opłaty eksploatacyjne za użytkowanie garażu będą podlegały opodatkowaniu według stawki 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.
2017
25
paź

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 1 czerwca 2017 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni wraz z mężem .... zawarli związek małżeński na zasadzie wspólności ustawowej i w czasie jego trwania wybudowali garaż na gruncie mienia komunalnego, na podstawie wydanego pozwolenia budowlanego. Po zakończeniu budowy w dniu 9 maja 1991 r. w biurze notarialnym Pana ..., aktem notarialnym Repertorium A nr ...., przedstawiciele Zarządu Miejskiego nieodpłatnie przenieśli na Wnioskodawczynię i Jej męża własność garażu nr ... przy ul. ...., działka nr 54/37, karta mapy .... oraz zawarli umowę użytkowania wieczystego gruntu na 99 lat z prawem przedłużenia na dalszy okres, nie krótszy niż 40 lat, tj. do dnia 9 maja 2090 r., w udziale wynoszącym 8/100 części. W dniu 4 maja 2016 r. w ... zmarł mąż Wnioskodawczyni ..... W dniu 27 maja 2016 r. aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Pana ...., Repertorium A nr ...., spadek po zmarłym w całości odziedziczyła Wnioskodawczyni, jako jedyna spadkobierczyni. W skład masy spadkowej weszły: ww. przedmiotowy garaż, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w ... przy ul. ...., o pow. użytkowej 48 m 2 , które zostało nabyte na podstawie przydziału nr 283 z dnia 30 grudnia 1981 r. (budynek oddany do używania w 1963 r.), działka rolna położona w ...., nr działki 13/36, o obszarze 0,0495 ha, księga wieczysta nr ....z dnia 26 sierpnia 1997 r., samochód osobowy Skoda ...., rok produkcji 2000.
2017
18
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od sprzedaży samej działki, czy od działki i garażu?
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawa cywilnego, stwierdzić należy, że do chwili wykupu działki (nieruchomości gruntowej), Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo własności garażu, bowiem garaż został zbudowany na cudzym gruncie – gruncie dzierżawionym. Przez umowę cesji w dniu 26 listopada 1992 r. Wnioskodawca nie nabył prawa własności ww. garażu, a jedynie przejął prawo do nakładów budowlanych na dzierżawionym gruncie oraz stał się dzierżawcą działki. Wybudowany na gruncie niebędącym własnością Wnioskodawcy garaż nie był bowiem rzeczą ruchomą ani nieruchomością budynkową, ale częścią składową nieruchomości, której właścicielem była najpierw Huta, a potem Starostwo Powiatowe. Zatem, dopiero od chwili nabycia prawa własności gruntu, Wnioskodawca stał się właścicielem garażu. W tej sytuacji, wskutek sprzedaży w 2016 r. doszło do odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed upływem 5 lat od nabycia własności nieruchomości. W konsekwencji, sprzedaż działki nabytej w 2015 r. i sprzedanej w 2016 r. wraz ze znajdującym się na niej garażem, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
2017
30
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jest zobligowana do zapłacenia podatku dochodowego od połowy wartości garażu, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po sprzedaży garażu przed okresem 5 lat od daty nabycia spadku?
Fragment:
W spadku (wyrok o nabyciu spadku stał się prawomocny z dnia 27 października 2015 r.), Wnioskodawczyni otrzymała połowę garażu, nabytego w drodze umowy w formie aktu notarialnego „ Umowa oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i przeniesienie własności garażu ” z dnia 19 stycznia 2001 r. Garaż został wybudowany własnym sumptem na przeznaczonej do tego celu działce i po jego wybudowaniu miał miejsce akt notarialny z dnia 19 stycznia 2001 r. Zbycie przedmiotowego garażu nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2016 r. (umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego). Zbycie garażu nie nastąpiło w ramach wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni jest zobligowana do zapłacenia podatku dochodowego od połowy wartości garażu, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po sprzedaży garażu przed okresem 5 lat od daty nabycia spadku? Zdaniem Wnioskodawczyni, Sąd Administracyjny (WSA) w Bydgoszczy, sygn. akt I SA/Bd 228/15 orzekł „ iż nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabycie w drodze spadku po współmałżonku, zakupionej w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej do majątku wspólnego nieruchomości i konsekwentnie, w takim przypadku nie można przyjąć, że pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy p.d.o.f. biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze otwarcia spadku ”.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej na podstawie ugody pozasądowej
Fragment:
W umowie tej Wnioskodawca zrezygnował ze swoich praw do garażu i gruntu pod garażem w zamian za zwrot poniesionych kosztów wybudowania garażu i nabycia gruntów pod garażem, za który zapłacił 15% jego wartości zgodnie z ww. wyrokiem Sądu oraz zwrot kosztów poniesionych w czasie 16 letniego procesowania o nabycie prawa do tej nieruchomości. Tytułem zwrotu poniesionych kosztów Spółka C. Sp. z o.o. wypłaciła Wnioskodawcy kwotę 55.000 zł. Mając powyższe na uwadze oraz przedstawione przepisy prawne, stwierdzić należy, że kwota obejmująca zwrot nakładów na budowę garażu w wyniku zawartej ugody pomiędzy Wnioskodawcą a firmą nie będzie stanowiła dla Niego przysporzenia majątkowego, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast pozostała wypłacona kwota, tj. obejmująca zwrot kosztów nabycia w wieczyste użytkowanie gruntu pod garażem i zwrotu kosztów procesowania się o prawo własności garażu będzie ona stanowiła w tej części przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww.ustawy. Przychód uzyskany z innych źródeł należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym został uzyskany i opodatkować według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowania VAT przychodów z tytułu opłat za garaże
Fragment:
Członkowie Spółdzielni uważają, że przychody z tytułu garaży nie powinny mieć naliczonego podatku VAT. Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskuje przychody z tytułu eksploatacji garaży. Garaże są użytkowane na podstawie różnych tytułów prawnych: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu. Osoby mające tytuł do garażu mogą być członkami spółdzielni, ale nie muszą. Garaże znajdują się: w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych wielorodzinnych i stanowią odrębne lokale, do których są ustanowione własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu lub odrębnej własności, w budynku niemieszkalnym wolnostojącym i stanowią odrębne lokale, które mają ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wszelkie przychody z tytułu opłat za garaże, w tym opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomości oraz fundusz remontowy, są opodatkowane podstawową stawką VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Wszelkie przychody z tytułu eksploatacji i utrzymania garaży, w tym za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomości i fundusz remontowy, są opodatkowane stawką podstawową.
2017
7
lut

Garaż | Komentarz eksperta podatkowego

Jaką stawkę VAT (preferencyjną czy podstawową) należy stosować przy sprzedaży garaży?

Zgodnie z art. 41 ust. 12 - 12c ustawy o VAT1, preferencyjną stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, przez co rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w dziale 12 PKOB2, przy czym stosowanie stawki preferencyjnej ograniczone zostało do określonego metrażu budynków (300 m2) i lokali (150 m2).

Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „z wyłączeniem lokali użytkowych” interpretowane było (i wciąż często jest) przez organy podatkowe jako wyłączenie możliwości stosowania preferencyjnej stawki VAT do jakichkolwiek pomieszczeń czy powierzchni nie mających wprost i bezpośrednio funkcji mieszkalnych, co w szczególności i najczęściej dotyczyło właśnie garaży.

W przedmiotowej sprawie doszło do ukształtowania się bardzo jednolitej (właściwie bez wyjątków) linii orzeczniczej sądownictwa administracyjnego, w ramach której ugruntował się następujący pogląd: jeżeli garaż nie stanowi odrębnej nieruchomości lokalowej, lecz część wspólną budynku mieszkalnego, wówczas do jego sprzedaży można stosować preferencyjną stawkę VAT. Jeżeli natomiast lokal garażowy stanowi odrębną nieruchomość lokalową, wówczas należy zastosować stawkę podstawową. Chodzi przy tym bardziej o odrębność prawną (np. odrębna księga wieczysta), niż o odrębność fizyczną; por. m.in. wyroki NSA z 20 października 2011 r. (I FSK 1497/10), WSA w Kielcach z 12 sierpnia 2010 r. (I SA/Ke 344/10), WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2011 r. (III SA/Wa 1577/10), NSA z 11 maja 2010 r. (I FSK 724/09) oraz NSA z 28 września 2010 r. (I FSK 1548/09).

Do powyższego dodać należy, że możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki VAT przy sprzedaży garażu zależy również od tego, czy garaż (często prawo do korzystania z miejsca wydzielone na zasadzie quo ad usum) sprzedawany jest wraz z lokalem (budynkiem) mieszkalnym (jako jego integralna część), czy też samodzielnie (jako przedmiot samodzielnej lub odrębnej transakcji). W praktyce, w przypadku sprzedaży lokalu lub budynku mieszkalnego wraz z garażem istotne znaczenie może mieć to, czy sprzedaży dokonano na podstawie jednej czy dwóch lub więcej umów cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli dwa świadczenia są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów podatku VAT (C-41/04). Ponadto, państwo członkowskie UE w żadnym wypadku nie może poddawać jednej dostawy towarów różnym stawkom podatku (C-251/05).

Warto podkreślić, że analiza samych tylko orzeczeń wskazanych wcześniej wyroków sądów administracyjnych (bez dogłębnej analizy uzasadnień tychże wyroków) prowadzić może do wniosku, iż sądy administracyjne jednoznacznie rozstrzygnęły, że garaże mogą być sprzedawane po obniżonej stawce podatku VAT. Tymczasem zastosowanie preferencyjnej stawki VAT do garaży wymaga spełnienia szeregu (wyżej omówionych) warunków faktycznych i prawnych, gdzie kluczowe znaczenie mają:

  • brak prawnej odrębności lokalu garażowego,
  • ścisła łączność garażu (prawa do miejsca garażowego) z lokalem lub budynkiem mieszkalnym oraz
  • korespondujące z tym, odpowiednie zapisy umowy.

Pamiętać również należy, że każdy stan faktyczny i prawny – co jest prawdą zwłaszcza w przypadku nieruchomości – ma swoją niepowtarzalną specyfikę, którą zawsze należy dogłębnie i indywidualnie rozpatrzyć.

Powyższy komentarz dotyczy zasadniczo obiektów nowo wybudowanych. Nie dotyka problematyki związanej ze zwolnieniem z podatku VAT dostawy budynków, budowli lub ich części dokonywanych inaczej niż w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia lub przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia, lub w przypadku, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

1. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.)

© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Garaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.