Garaż | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Garaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to garaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania VAT przychodów z tytułu opłat za garaże
Fragment:
Członkowie Spółdzielni uważają, że przychody z tytułu garaży nie powinny mieć naliczonego podatku VAT. Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskuje przychody z tytułu eksploatacji garaży. Garaże są użytkowane na podstawie różnych tytułów prawnych: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu. Osoby mające tytuł do garażu mogą być członkami spółdzielni, ale nie muszą. Garaże znajdują się: w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych wielorodzinnych i stanowią odrębne lokale, do których są ustanowione własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu lub odrębnej własności, w budynku niemieszkalnym wolnostojącym i stanowią odrębne lokale, które mają ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wszelkie przychody z tytułu opłat za garaże, w tym opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomości oraz fundusz remontowy, są opodatkowane podstawową stawką VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Wszelkie przychody z tytułu eksploatacji i utrzymania garaży, w tym za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomości i fundusz remontowy, są opodatkowane stawką podstawową.
2017
7
lut

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży garażu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży garażu. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 19 lipca 2016 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem sprzedała (jako właściciele, pozostający w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej) lokal niemieszkalny – garaż, stanowiący odrębną nieruchomość wpisaną do księgi wieczystej. Własność przedmiotowej nieruchomości lokalowej – garażu Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem w trakcie trwania związku małżeńskiego, do majątku wspólnego, na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego oraz umowy przeniesienia własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu z dnia 22 kwietnia 2005 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży garażu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawczyni wskazuje, że przychód uzyskany ze sprzedaży garażu jako nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i powinien być zwolniony na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni wskazuje, iż zgodnie z tym przepisem (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie określenia stawki podatku VAT dla remontu części wspólnej garażu – posadzki, dróg dojazdowych w garażu, wpustów kanalizacyjnych do odwodnienia garażu i pomalowanie ścian oraz sufitu całego garażu – zleconym przez Zarząd Wspólnoty
Fragment:
Organu z dnia 23 września 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 28 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla remontu części wspólnej garażu – posadzki, dróg dojazdowych w garażu, wpustów kanalizacyjnych do odwodnienia garażu i pomalowanie ścian oraz sufitu całego garażu – zleconym przez Zarząd Wspólnoty - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla remontu części wspólnej garażu – posadzki, dróg dojazdowych w garażu, wpustów kanalizacyjnych do odwodnienia garażu i pomalowanie ścian oraz sufitu całego garażu – zleconym przez Zarząd Wspólnoty. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 30 września 2016 r., złożonym w dniu 30 września 2016 r. (data wpływu 3 października 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 23 września 2016 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT. Garaż o całej powierzchni 1.094 m kw zlokalizowany jest w częściowo podpiwniczonym poziomie budynku. Zagłębienie budynku wynosi 1,20 m w stosunku do poziomu „ 0 ”. 518 m kw garażu jest częścią wspólną.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie pobieranych przez Spółdzielnię opłat, które dotyczą eksploatacji, energii elektrycznej, funduszu remontowego oraz podatku od nieruchomości za:
- użytkowanie garaży, opisanych we wniosku w punkcie 1 do 6,
- wynajem piwnicy.
Fragment:
Spółdzielnia zgodnie z ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych nie osiąga korzyści majątkowych z pobieranych opłat od lokali znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych w tym opisywanych garaży. W odpowiedzi na Pytanie nr 4: „ Czy garaże wolnostojące oraz garaże znajdujące się w budynkach, które są użytkowane przez członków Spółdzielni oraz przez osoby nie będące członkami Spółdzielni, opisane w punktach 1-6 stanowią odrębne lokale użytkowe... ” Wnioskodawca wskazał: Garaże wolnostojące nie są odrębnymi lokalami użytkowymi (ograniczone prawo rzeczowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych: część garaży stanowi odrębne lokale użytkowe, pozostałe stanowią spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W odpowiedzi na Pytanie nr 5: „ Czy garaże opisane w pkt 3, 4 i 6 stanowią garaże wolnostojące czy też znajdują się w budynku, w którym właściciele garaży posiadają mieszkanie w Spółdzielni... ” Wnioskodawca wskazał: Część garaży opisanych w pkt 3, 4 i 6 to garaże wolnostojące, a część to garaży znajduje się w budynkach mieszkalnych których właściciele garaży posiadają mieszkanie w spółdzielni wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe. W odpowiedzi na Pytanie nr 6: „ Czy, w przypadku opisanym w pytaniu 5, garaże stanowią pomieszczenia przynależne do posiadanego lokalu mieszkalnego... ” Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: nie.
2016
5
sie

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości (garaż)
Fragment:
Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia garażu istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tego garażu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że w 1999 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem w 1/2 nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego do którego jako część składowa przynależy garaż. W kwietniu 2014 r. sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód. W grudniu 2014 r. odbyła się sprawa o podział majątku wspólnego. W 2015 r. doszło w sądzie do ugody w sprawie o podział majątku, na podstawie której Wnioskodawczyni przejęła pozostałą część, tj. 1/2 ww. nieruchomości, czyli z dniem 21 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni stała się właścicielem lokalu mieszkalnego wraz z garażem. W postanowieniu Sądu Rejonowego zapisano, że otrzymuje prawo do lokalu mieszkalnego wraz z garażem, jednocześnie zobowiązuje się zapłacić na rzecz męża kwotę 85.000 zł płatną w ratach. We wrześniu 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała za kwotę 35.000 zł garaż wchodzący w skład całej nieruchomości. Z tej kwoty Wnioskodawczyni zapłaciła na rzecz Bogdana K. kwotę 25.000 zł tytułem spłaty części rat zgodnie z postanowieniem sądu.
2016
10
maj

Istota:
Brak zastosowania zwolnienia dla najmu garażu.
Fragment:
Do lokalu, w myśl art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „ pomieszczeniami przynależnymi ”. W myśl powyższych przepisów garaż stanowi część składową lokalu mieszkalnego, i tym samym w przypadku jego najmu wraz z lokalem o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe, Spółka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Należy zauważyć, iż w takim przypadku wynajem garażu jest z reguły konsekwencją wynajmu lokalu na cele mieszkaniowe. Najem garażu, analogicznie jak w przypadku piwnicy czy komórki spełnia niejako funkcję uzupełniającą do najmu lokalu mieszkalnego. Najemca nie byłby bowiem co do zasady zainteresowany wynajmem garażu bez wynajęcia lokalu mieszkalnego. W praktyce garaż służy bowiem do przechowywania samochodu oraz innych rzeczy niezbędnych do codziennego użytku. Dodatkowo, często Najemca nie zdecydowałby się wynająć lokalu na cele mieszkaniowe, gdyby brak było możliwości wynajęcia pomieszczenia przynależnego jakim jest garaż. Biorąc pod uwagę powyższe, brak jest podstaw to odmiennego traktowania pod względem podatkowym w przypadku najmu wraz z lokalem mieszkalnym przeznaczonym na cele mieszkaniowe, pomieszczenia przynależnego jakim jest garaż od komórki, piwnicy czy strychu, w stosunku do których zastosowanie znajduje art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, na co niejednokrotnie wskazywały organy podatkowe.
2016
15
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy lokalu oraz garażu, w sytuacji gdy garaż jest przypisany do lokalu.
Fragment:
Zakłada się, iż wewnątrz Lokalu A nie będzie znajdować się bezpośrednie przejście pomiędzy tym lokalem a garażem. Aby dostać się do garażu należy opuścić Lokal A i dopiero z zewnątrz możliwe będzie wejście do garażu. Wnioskodawczyni przewiduje sprzedaż obu z wybudowanych lokali, przy czym do jednego z nich przyporządkowany będzie garaż, tj. do lokalu, do którego garaż ten przylega (dalej: „ Lokal A ”). Do drugiego z lokali nie będzie przypisany garaż (dalej „ Lokal B ”). Wnioskodawczyni nie przewiduje sprzedaży garażu samodzielnie - nie będzie możliwe nabycie garażu bez Lokalu A oraz Lokalu A bez garażu. Budowany przez Wnioskodawczynię budynek początkowo objęty będzie jedną księgą wieczystą, jednak przewiduje się wyodrębnienie dwóch lokali i założenie dla nich osobnych ksiąg wieczystych (osobnych dla Lokalu A i Lokalu B). Do wyodrębnionego Lokalu A przyporządkowany będzie garaż. Lokal A wraz z garażem będzie objęty jedną księgą wieczystą, jako jedna nieruchomość. Sprzedaż Lokalu A obejmować będzie jednocześnie garaż, ponieważ Lokal A wraz z garażem stanowić będą jeden przedmiot sprzedaży. Przyszły właściciel Lokalu B nie będzie miał prawa do korzystania z garażu. Wyłącznym właścicielem garażu będzie przyszły właściciel Lokalu A.
2016
8
kwi

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży garażu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Dnia 7 sierpnia 2015 r. aktem notarialnym otrzymała własność garażu oraz stała się wieczystym dzierżawcą gruntu po X. Zatem dopiero z dniem 7 sierpnia 2015 r. Wnioskodawczyni stała się właścicielem przedmiotowego garażu jak również uzyskała prawo użytkowania wieczystego na przedmiotowym gruncie. Z powyższego wynika, że budując garaż w 1967 r. Wnioskodawczyni z mężem poniosła jedynie nakłady na cudzym gruncie - na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa. To oznacza, że w świetle prawa Wnioskodawczyni nie mogła nabyć w żaden sposób własności garażu z chwilą jego wybudowania, nawet jeśli koszty budowy poniosła ze środków własnych. Skoro bowiem budowa ta prowadzona była na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa, to Skarb Państwa był właścicielem budynku wzniesionego na należącym do niego gruncie. W chwili wybudowania garażu Wnioskodawczyni nie miała prawa wieczystego użytkowania udziału w gruncie. Dlatego należy podkreślić, że momentem decydującym przy nabyciu garażu będzie data ustanowienia prawa wieczystego użytkowania udziału w gruncie i przeniesienia na Wnioskodawczynię prawa własności garażu. Ze względu na fakt, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia użytkowania wieczystego, należy odnieść się do przepisów zawartych w ustawie Kodeks cywilny.
2016
31
mar

Istota:
Opodatkowanie opłat eksploatacyjnych - garaże.
Fragment:
Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskuje przychody z tytułu: eksploatacji (lub czynszu najmu w przypadku garaży wynajmowanych) utrzymania garaży tj. zużycie energii elektrycznej na zewnątrz i wewnątrz garaży, podatki i opłaty dotyczące garaży, ogrzewanie. Opłaty z tytułu energii elektrycznej zewnętrznej są ustalane wg regulaminu w ten sposób, że różnica między całkowitymi kosztami oświetlenia zewnętrznego garaży, a pobranymi opłatami w danym okresie rozliczeniowym zwiększa odpowiednio koszty lub przychody oświetlenia zewnętrznego w roku następnym. Natomiast zużycie energii elektrycznej wewnętrznej jest rozliczane raz w roku na podstawie podlicznika i na tej podstawie ustalana jest kwota zwrotu lub dopłaty za miniony okres rozliczeniowy oraz ustalana nowa stawka. Dostarczone ciepło jest rozliczane wg podzielnika, a w przypadku, jeśli garaż nie jest wyposażony w podzielnik, przyjmuje się stawkę ryczałtową właściwą dla tego budynku. Garaże są użytkowane na podstawie różnych tytułów prawnych: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu, umowa najmu. Osoby mające tytuł do garażu mogą być członkami spółdzielni, ale nie muszą. Garaże znajdują się w: w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych wielorodzinnych (...)
2016
5
mar

Istota:
Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, prawidłowo kwalifikuje kwestię odpisy na fundusz remontowy w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 - art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym, a to:
a. garaże wbudowane w budynki mieszkalne - odpis na fundusz remontowy stanowi koszt uzyskania przychodu, a wartość faktycznych remontów z konta księgowego - Fundusz remontowy pozostaje neutralna podatkowo,
b. wolnostojące ciągi garażowe (niemieszkalny charakter) - odpis na fundusz remontowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, zaś kosztem uzyskania przychodu jest wartość faktycznych remontów?
(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
Fragment:
UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 22 czerwca 2009 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa w S. (dalej: Wnioskodawca lub Spółdzielnia), zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy od: garaży wbudowanych w budynek mieszkalny, wolnostojących ciągów garażowych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że: Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje garażami, które są albo garażami wbudowanymi w budynki mieszkalne, albo (w większości) stanowią zespoły garażowe funkcjonujące jako wolnostojące ciągi garażowe. W obrębie wszystkich garaży wyróżnia się 3 typy własności: odrębna własność - akt notarialny, własnościowe prawo do garażu - odrębny (nie wspólny z lokalem mieszkalnym) przydział lub umowa (przydziały funkcjonowały do 23 kwietnia 2001r., a po tej dacie są umowy o spółdzielcze własnościowe prawo) bądź akt notarialny, najem - umowa najmu. Spółdzielnia jest faktycznym właścicielem tylko garaży w najmie, a najem ten wchodzi w pozostałą działalność gospodarczą Spółdzielni, na której jednostka ma prawo generować zysk, w odróżnieniu od dwóch pozostałych form własności. Reasumując, kwalifikacja garaży dla celów podatku dochodowego jest następująca: garaże z odrębną własnością oraz garaże z własnościowym prawem - działalność w tym zakresie zaliczana jest do podstawowej działalności statutowej, (...)
2016
21
sty

Garaż | Komentarz eksperta podatkowego

Jaką stawkę VAT (preferencyjną czy podstawową) należy stosować przy sprzedaży garaży?

Zgodnie z art. 41 ust. 12 - 12c ustawy o VAT1, preferencyjną stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, przez co rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w dziale 12 PKOB2, przy czym stosowanie stawki preferencyjnej ograniczone zostało do określonego metrażu budynków (300 m2) i lokali (150 m2).

Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „z wyłączeniem lokali użytkowych” interpretowane było (i wciąż często jest) przez organy podatkowe jako wyłączenie możliwości stosowania preferencyjnej stawki VAT do jakichkolwiek pomieszczeń czy powierzchni nie mających wprost i bezpośrednio funkcji mieszkalnych, co w szczególności i najczęściej dotyczyło właśnie garaży.

W przedmiotowej sprawie doszło do ukształtowania się bardzo jednolitej (właściwie bez wyjątków) linii orzeczniczej sądownictwa administracyjnego, w ramach której ugruntował się następujący pogląd: jeżeli garaż nie stanowi odrębnej nieruchomości lokalowej, lecz część wspólną budynku mieszkalnego, wówczas do jego sprzedaży można stosować preferencyjną stawkę VAT. Jeżeli natomiast lokal garażowy stanowi odrębną nieruchomość lokalową, wówczas należy zastosować stawkę podstawową. Chodzi przy tym bardziej o odrębność prawną (np. odrębna księga wieczysta), niż o odrębność fizyczną; por. m.in. wyroki NSA z 20 października 2011 r. (I FSK 1497/10), WSA w Kielcach z 12 sierpnia 2010 r. (I SA/Ke 344/10), WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2011 r. (III SA/Wa 1577/10), NSA z 11 maja 2010 r. (I FSK 724/09) oraz NSA z 28 września 2010 r. (I FSK 1548/09).

Do powyższego dodać należy, że możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki VAT przy sprzedaży garażu zależy również od tego, czy garaż (często prawo do korzystania z miejsca wydzielone na zasadzie quo ad usum) sprzedawany jest wraz z lokalem (budynkiem) mieszkalnym (jako jego integralna część), czy też samodzielnie (jako przedmiot samodzielnej lub odrębnej transakcji). W praktyce, w przypadku sprzedaży lokalu lub budynku mieszkalnego wraz z garażem istotne znaczenie może mieć to, czy sprzedaży dokonano na podstawie jednej czy dwóch lub więcej umów cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli dwa świadczenia są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów podatku VAT (C-41/04). Ponadto, państwo członkowskie UE w żadnym wypadku nie może poddawać jednej dostawy towarów różnym stawkom podatku (C-251/05).

Warto podkreślić, że analiza samych tylko orzeczeń wskazanych wcześniej wyroków sądów administracyjnych (bez dogłębnej analizy uzasadnień tychże wyroków) prowadzić może do wniosku, iż sądy administracyjne jednoznacznie rozstrzygnęły, że garaże mogą być sprzedawane po obniżonej stawce podatku VAT. Tymczasem zastosowanie preferencyjnej stawki VAT do garaży wymaga spełnienia szeregu (wyżej omówionych) warunków faktycznych i prawnych, gdzie kluczowe znaczenie mają:

  • brak prawnej odrębności lokalu garażowego,
  • ścisła łączność garażu (prawa do miejsca garażowego) z lokalem lub budynkiem mieszkalnym oraz
  • korespondujące z tym, odpowiednie zapisy umowy.

Pamiętać również należy, że każdy stan faktyczny i prawny – co jest prawdą zwłaszcza w przypadku nieruchomości – ma swoją niepowtarzalną specyfikę, którą zawsze należy dogłębnie i indywidualnie rozpatrzyć.

Powyższy komentarz dotyczy zasadniczo obiektów nowo wybudowanych. Nie dotyka problematyki związanej ze zwolnieniem z podatku VAT dostawy budynków, budowli lub ich części dokonywanych inaczej niż w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia lub przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia, lub w przypadku, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

1. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.)

© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Garaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.