Garaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to garaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
lis

Istota:

Opodatkowania stawką podstawową VAT opłat za użytkowanie wieczyste lokalu użytkowego oraz garażu.

Fragment:

Ponieważ wydatki, jakie Spółdzielnia ponosi z tytułu eksploatacji i utrzymania przedmiotowych lokali użytkowych oraz garaży obejmują opłaty za użytkowanie wieczyste, kwoty te są zaliczane do kosztów, o których mowa w przywołanych wyżej przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, do którego ponoszenia zobowiązane są również osoby posiadające tytuł prawny do lokali użytkowych oraz garaży. W konsekwencji, brak jest podstaw do stosowania zwolnienia z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług oraz z § 3 ust. 1 pkt 9 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w odniesieniu do opłaty za użytkowanie wieczyste, dotyczące lokalu użytkowego lub garażu. Ww. zwolnienie dotyczy bowiem wyłącznie czynności – za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4, i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – związanych z lokalami mieszkalnymi, nie dotyczy zaś czynności związanych z lokalami użytkowymi, w tym garażami. Tym samym należy stwierdzić, że czynności związane z pobieraniem przez Spółdzielnię opłat za użytkowanie wieczyste dla lokali użytkowych oraz garaży podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

2018
19
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnym zakresie przy zakupie garażu

Fragment:

Wnioskodawca kupił mieszkanie wraz z garażem podziemnym w budynku wielorodzinnym z zamiarem przeznaczenia go w całości na biuro firmy (przeznaczenie 100% na potrzeby firmy). Wnioskodawca zamieszkuje w innym miejscu. Wnioskodawca posiada samochód, którego używa w połowie na cele prywatne i odlicza 50% podatku VAT, ale garaż Wnioskodawca kupił z zamiarem przeznaczenia go w 100% na cele firmy. Wnioskodawca zamierza udostępniać zakupiony garaż klientom, z tym wiąże się zapis w regulaminie wewnętrznym firmy. Wnioskodawca będzie parkował własny pojazd w tym garażu jedynie w związku z prowadzeniem działalności firmy. Wnioskodawca dokonał zakupu udokumentowanego fakturą VAT i aktem notarialnym ww. nieruchomości od dewelopera do majątku prywatnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może odliczyć 100% podatku VAT od zakupu garażu? Zdaniem Wnioskodawcy: Z uwagi na stan faktyczny – przeznaczenie garażu w całości na potrzeby firmy, parkowanie jedynie w celu pracy w biurze, zamieszkiwanie w innym miejscu i zamiar udostępnienia miejsca klientom, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć 100% podatku naliczonego od zakupu garażu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2018
23
maj

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do garażu

Fragment:

Natomiast spółdzielcze prawo do garażu jednostanowiskowego w zespole garażowym znajdującym się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, zostało wydane na podstawie przydziału wydanego w 1985 r. przez spółdzielnię wyłącznie na Wnioskodawczynię. W wyniku częściowego podziału majątku wspólnego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do garażu, w całości przypadły Wnioskodawczyni. Z dniem 8 września 2017 r. mocą zawartej notarialnie umowy majątkowej, w małżeństwie został zniesiony ustrój wspólności ustawowej, a w jego miejsce została wprowadzona rozdzielność majątkowa. W dniu 10 kwietnia 2018 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. garaż. W celu ustalenia momentu nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do garażu należy odnieść się do przepisów regulujących stosunki majątkowe małżeńskie, zawartych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

2018
20
kwi

Istota:

W świetle art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programom mieszkaniowym, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym garażu, będą stanowiły odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT również w przypadku, gdy Wnioskodawca wlicza w koszt świadczonej usługi również koszty zakupu bramy garażowej i jej dostarczenia do Klienta? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w świetle art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programom mieszkaniowym, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym budynku, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% podstawy opodatkowania? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad 1 Prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT usługi w zakresie wykończenia garażu albo remontu garażu, polegające na dostosowaniu garażu do nowej bramy lub na montażu bramy w istniejącym garażu, będą stanowiły odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT - również w przypadku, gdy Wnioskodawca wlicza koszt świadczonej usługi również koszty zakupu bramy garażowej i jej dostarczenia do Klienta.

2018
29
mar

Istota:

W zakresie powstania przychodu z tytułu pobierania od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Fragment:

Garaż składa się z 38 miejsc garażowych. Właściciele garażu posiadają udział w jednym lokalu w równych częściach w 1/38 (w przypadku gdy właściciel posiada więcej udziałów wówczas jest to wielokrotność 1/38). Garaże posiadają zarówno właściciele lokali mieszkalnych zlokalizowanych we Wspólnocie, jak również osoby/podmioty nie będące właścicielami lokali mieszkalnych we Wspólnocie. Wspólnota nalicza zaliczki z tytułu kosztów według udziału w nieruchomości wspólnej (garaż wielostanowiskowy jest budynkowo związany z całością nieruchomości, mieści się poniżej poziomu parteru nieruchomości) właścicielom garażu w wysokości odpowiadającej ich udziałowi. Wspólnota rozlicza również koszty dotyczące nieruchomości wspólnej w części proporcjonalnej do powierzchni garażu. Wszystkie koszty dotyczące nieruchomości budynkowej są rozdzielane proporcjonalne według powierzchni na koszty dotyczące lokali mieszkalnych, lokalu użytkowego oraz garażu. Wspólnota oblicza należny podatek dochodowy dotyczący lokalu użytkowego oraz garaży z tym jednak zastrzeżeniem, iż do dochodu opodatkowanego wliczany jest dochód wyłącznie z garaży, których właściciele nic są właścicielami mieszkań we wspólnocie.

2018
16
lut

Istota:

Reasumując, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega przychód z tytułu dokonanego w dniu 14 listopada 2017 r. zbycia zarówno gruntu jak i związanego z tym gruntem prawa własności garażu nabytych w 2012 r., tj. w dacie nieodpłatnego przeniesienia własności garażu oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntów w użytkowanie wieczyste przez Wnioskodawczynię, nie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawczynię ciąży obowiązek rozliczenia tych przychodów w zeznaniu rocznym PIT-39 o wysokości osiągniętego w 2017 r. dochodu (przychodu), składanym w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Fragment:

W dniu 19 października 2012 r. aktem notarialnym potwierdzono przeniesienie własności powyższego garażu (znajdującego się w zespole ośmiu budynków garażowych) nieodpłatnie i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym garaż się znajduje. Garaż zawsze wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem jako miejsce postojowe samochodu. Ani Wnioskodawczyni ani Jej mąż nie prowadzili i nie prowadzą działalności gospodarczej. Sprzedana nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana dla działalności gospodarczej i jej sprzedaż nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. W dniu 14 listopada 2017 r. garaż został sprzedany w związku ze zmianą miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni. W chwili sprzedaży, od oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym garaż się znajduje i nieodpłatnego przekazania garażu nie minęło pełnych pięć lat. Wnioskodawczyni nie potrafi zdobyć informacji, czy grunt, na którym garaż został wybudowany był użytkowany przez Wnioskodawczynie i Jej męża na podstawie najmu czy dzierżawy. Były to tereny należące do wojska (informacja dotyczy sytuacji sprzed przekazania nieodpłatnie garażu i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym się on znajduje). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

2018
27
sty

Istota:

- Czy prawidłowe jest opodatkowanie dochodu z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością dla lokalu garażowego?
- Czy dochód od każdego właściciela garażu należy traktować tak samo tj. czy dochód uzyskany od właścicieli garaży będących mieszkańcami również podlega opodatkowaniu czy też będzie traktowany jako uzyskany z gospodarki mieszkaniowej i tym samym będzie korzystał ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wspólnota mieszkaniowa będąca Wnioskodawcą posiada w charakterze członków osoby będące właścicielami lokali mieszkalnych (33 lokale), lokali użytkowych (2 lokale) oraz wyodrębnionych garaży jako lokali niemieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości. Garaże nie stanowią przynależności lokali mieszkalnych. Garaże posiadają zarówno właściciele lokali mieszkalnych zlokalizowanych we Wspólnocie, jak również osoby/podmioty nie będące właścicielami lokali mieszalnych we Wspólnocie. Wspólnota nalicza zaliczki z tytułu kosztów według udziału w nieruchomości wspólnej (garaż wielostanowiskowy jest budynkowo związany z całością nieruchomości, mieści się poniżej poziomu parteru nieruchomości) właścicielom garażu w wysokości odpowiadającej ich udziałowi. Wspólnota rozlicza również koszty dotyczące nieruchomości wspólnej w części proporcjonalnej do powierzchni garażu. Wszystkie koszty dotyczące nieruchomości budynkowej są rozdzielane proporcjonalne według powierzchni na koszty dotyczące lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży. Wspólnota oblicza należny podatek dochodowy dotyczący lokali użytkowych oraz garaży z tym jednak zastrzeżeniem, że do dochodu opodatkowanego wliczany jest dochód wyłącznie z garaży, których właściciele nie są właścicielami mieszkań we Wspólnocie. A zatem po stronie (...)

2018
6
sty

Istota:

W zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia 9 sztuk wydzielonych działek

Fragment:

Na przestrzeni ostatnich około 20 lat, Spółdzielnia (realizując działalność statutową), z działki tej sukcesywnie wydzielała mniejsze działki i sprzedawała je członkom Spółdzielni pod budowę garaży. Na kupionych działkach, spółdzielcy budowali garaże własnym kosztem i własnym staraniem. W ostatnich latach, siedmiu członków Spółdzielni - właścicieli garaży, sprzedało swoje garaże osobom spoza Spółdzielni. Obecnie struktura własności garaży opisanych wyżej, przedstawia się następująco: 31 garaży, których właścicielami są osoby będące członkami Spółdzielni, z tego: 10 osób to właściciele lokali mieszkalnych wyodrębnionych na bazie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni (własność odrębna), 21 osób posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni. 7 garaży, których właścicielami są osoby spoza spółdzielni, 2 garaże, których właścicielem jest Spółdzielnia, a własnościowe spółdzielcze prawo do tych garaży posiada dwóch członków Spółdzielni, z których: jeden posiada jednocześnie własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, drugi - odrębną własność lokalu mieszkalnego, nabytą na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Po każdorazowym podziale i sprzedaży kolejnych działek pod budowę kolejnych garaży, pozostały teren pozostawał w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni i stanowił jedną działkę z jednym numerem.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie zwolnienia z podatku transakcji sprzedaży Nieruchomości oraz Garażu

Fragment:

Biorąc zatem pod uwagę fakt, iż: Spółka nabyła Garaż w dniu 19 grudnia 2013 r. (w ramach nieopodatkowanego VAT aportu), Spółka nie była pierwszym nabywcą/użytkownikiem Garażu (wspólnik Spółki nabył Garaż 4 stycznia 2013 roku w ramach transakcji sprzedaży podlegającej zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), Spółka nie dokonała żadnych wydatków na prace wykończeniowe / adaptacyjne dot. Garażu, planowana obecnie transakcja sprzedaży Garażu nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Świadczy o tym przede wszystkim okoliczność, że Garaż został nabyty przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2013 r., a na poprzednim etapie obrotu doszło do wydania Garażu pierwszemu użytkownikowi w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT po jego wybudowaniu (o ile do pierwszego zasiedlenia nie doszło już przed tą datą, o czym Wnioskodawca nie posiada jednak dokładnych informacji), a Spółka nie dokonała od tego czasu żadnych wydatków (ulepszeń) w stosunku do Garażu. Co więcej, od momentu pierwszego zasiedlenia minął okres dłuższy niż 2 lata. Mając na uwadze powyższe, planowana transakcja sprzedaży Garażu podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2017
25
paź

Istota:

W zakresie opodatkowania stawką podstawową VAT opłat eksploatacyjnych za użytkowanie garażu, zasad odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, przyporządkowania kwoty VAT naliczonego wynikającej ze Zbiorczej faktury za wodę do przychodów z działalności opodatkowanej (lokale użytkowe) oraz działalności zwolnionej (lokale mieszkalne) oraz odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego ze zbiorczej faktury za ogrzewanie przy zastosowaniu proporcji

Fragment:

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że administruje lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi oraz garażami. dla garaży ustanowione są odrębne spółdzielcze prawa do lokali. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, jaką stawkę VAT powinien stosować Wnioskodawca obciążając użytkowników garaży opłatami eksploatacyjnymi. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu, dla garaży ustanowione są odrębne spółdzielcze prawa do lokali. Zatem, w związku z tym, że garaż stanowi lokal użytkowy nie można zastosować zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, ani też oraz § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, gdyż zwolnienia te są przewidziane dla wykonywanych czynności związanych jedynie z lokalami mieszkalnymi. Przy tym, sam fakt równoczesnego posiadania prawa do lokalu mieszkalnego nie ma wpływu na korzystanie z powyższego zwolnienia od podatku w odniesieniu do lokalu użytkowego. Reasumując, należy stwierdzić, że pobierane opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem garażu nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 9 cyt. wyżej rozporządzenia. Tym samym pobierane przez Wnioskodawcę opłaty eksploatacyjne za użytkowanie garażu będą podlegały opodatkowaniu według stawki 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.